Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÎKÎ CUMHURÎYET lllllllllllllllllllllltlllllllll 21 Mart 1964 Ist. C Savcı Yardımcısı Yenl Anayaiamızın yargı er makamımn da teminata lahip Kine verdiği bafımsızlıkla kuv olmasi iktıza eder. Zıra C. Sav vetler aynlıgı prensıbı kabul cıları da bâkım kadar mabkeedilmiştir. 1934 tarihli Anayasamenın vazgeçilmez unsurndur•nız her ne kadar yarçı erkinin lar. Bütün koîustnrmalarda ol bafımsızlığınl kabul etmış ise duğo fibi, sornstnrmalarda da, de. genel prensıpleri kapsayan aynı yetkiyi haİ7 savcıların eli Kaıdelerle vetinmışti Halbuki \e kolu sarılan Adlî polisin Venı Anayasamızın üçüncü bfibu makamdan baska hic biı lumündp ver alan 132 ve mütemakamın etkisi altında bnlun ıkıp maddelerı karşısında devraaması gerekır. Anavasamızm letin yargı fonknivonn. vasama bahsedilen 137. maddpsinln ilk »rki ile yflrOtme erkinin her fıkrası, sıdece C Savcılarının türlfl etkllerinden masnn olan teminata ba|lanmasını t«tedi naÇımsız mahkemelere verilmış ği halde. C Savcı Yardımcılatir. rından bahsetmemUtir Buna karsılık vürürlüktp dnrum şöy erkine sahip mahkeledir: Adlî Polig hivarar'sik bir melerin bağımsız çalısabılmeledüzen ıçlnde tamamen vürütme n, ancak dış mnrakabeye maorgamna baglı bulunduSn ve tıal kalmadan kendi bünyesi iber türlfl kannn dm etkilere rerlslnde sonımlnlnffunnn he» marnz kaldığı halde ba hnsns sabını verebilmesi ve Savcılık C. Savcı Vardımcıları içın ba •le Hekimlik teminatının gağhis konnın deŞildir. Halbnkı lam esaılara bağlanması ile CJM.U.K. nnnon «arahatı karmflmkündür. Bo ttibarla Anasısında Adlî Polls, C. Savcı vasamazrn 13313? nci maddeyardımcısı sayılmaktadır. BD len Hekimlik ve Saveılık temiitibarla Anayasamizın C Savct natını bütün incelikleri ile te§hjı Için kabnl etti?i teminatın olt etmi», teşkilgt kanonlannın kaptamına, C. Savcı Tardımcı çıkanlmasinı hükme baglamıslanndan bafka Adlî Polisin dr tır. 137 nel maddenln llk fıkraalınmacı gereklr. Bn lorunlnk « ıSyledlr: «Kannn C. Savcıkarıınnda Adlî zabıta ile önle(annın ve kannn sSzcfilerinin yici tabıtanın ayırdedilerek Özlük tılerinde ve gBrevlerlnl Adlt Zabıtamn. teminatının, önyapmalannda temlnat »a|layıeelikle sağlanman treken, C. eı hflktlmler koyar» 45 aayılı Savcılarına ba&lanması AnayaVöksek Hâklmler Knrnln Ka«amızm ıcabıdır. Ancak lorugnannnan 69 ve mflteatap madtnnna (Brevl Saveılıktan alındeleri Anayasanm bn imlr faflkdıjh takdirde. Adlî Zabıtamn mune aykırıdır. Kannnnn 17/1 her bakımdan SavcılıSa baîlı maddeaini birlikte gSzden gekalmasına lüznm kalmaz Ozet çirelim; «Cumhoriyet Savcılan, elarak: Rer tSrlO loraftarmaC. Savoı Tardımcılan C. larda C. Saveılı^ını yetkili eftren sistemler. Saveı TardımcıSareı Baksnlık MÜBtesannın baskanlığı altında teftiş knru lıihnın kapsamını eenis tntarak Adlî Pollsl de icine alır. Bn itiIn ba#kam ve Genel Müdürlerden mttteşekkil knrnlnn mflta barla Adli Zabıtamn terfi, cezanlandırtna, ver ve «örev delaaaı abndıktan fonra Adalet Bakanı ve Basbakanın mfiste Jiçtirmeleri ffibi özlük işlerinln rek kararnameri v» Cnmhnr C. Saveıltjftna baflanroaları ile bajkaamm onayı ile atanır» dl ancak Adlî Zabıtamn teminatı gerçeklesmif olnr. yor. îste Anayasamrzs gBre Sav eılık teminatı bahis konnra oldnjn balde 4S «ayılı kannn bn teminatı kaldırmaktadır. Şimdilik 27 Mayınn retirdigi sornmlnlnk dnyrnstrnıın potanıiveli henflz meveut oldngo, ya. ni tflkenrnedifi içindir ki, fiilen teminat varta da bnna karsılık dayanafcı yofctur. Gerçek temiaatin anlaou. HSldm veya Saveılar Için fahıt fayda ••flaman yerine, bizsat hakkını tesbit edeee|i vatandaşın bn tırada tfnyaeafı emrjiyet, b o n r ve ınanıştan udır olan, Adalet ve naaafet atmoaferinin verdiği mftnevi hazdır. Zira, l e n l Anayasamız «Hftklnı ve Savcı» leAffistı yertne, «BMrimiik ve' L DÜSÜNCELER J Sovcılık teminatı =haberleri ııııııııııııııınnıiıııııııınr Yazan: Mehmet FEYYAT ıııı=ııuııuııııııııııııııııııııınıııuııııııııııııımmıııımııııııııııııııııınınııııııııııııııınııııııııııııııı=ıııı 31 «ARnAN İTİBAREN YALNIZ 4 HAFTA İÇİN | Vergi Konulan | KARACATİTÂ rRO'da GÛLRIZ SURURİ ENGIN CEZZARBENCD ERKAL VE SEMİHA BERKSOY r Coğrafî teminata gelinee: Haklralere ve Savcılara tanınması gereken bn teminatın biıce anlamı şndnr: CoÇraft teminat bir yerde devamlı kalmak makaadına matnf olmayıp, tayin edilen müddetlerle, Vatanın her tarafmda \e âdil çekilde çalıjmanın, binnetiee ebil Hâklm ve Savcılardan eşit olarak bütün vatandaflann i» tifade edebilmelerini aaflamaktır. Vatanın dört bir yerinde vazife rören Hâkim ve Savcı arkadaslann kabiliyetleri, sıbhî dnrumlan ve ba yerde kaldıklan müddet ve oranın mahrumiyet dnrnmları nazara alınarak, kendi arznları ile, başka bir yere tâyinleri yapıla8aveıhk> teminatından bahset^ bilmelidir. Bn da, ancak coğra. mektedlr. * ' n teminatın zaman ile muayMabkemelerin batımsu çalı yen olması ve önceden bilinaabUmeleri için karar mercii mesl ve etkilerden masnn kal. olan Hâkimlik kadar, iddia ması ile mümkündür. Devlet Su Işleri Makine tkmal Daıresı Beısı Yuk. Muh. Hasan Tuncay ile DSİ 8 inci Bölge Başmuhendısı Yuk. Müh. Mustafa Gök çe AID teşkılâtı tarafından Hafriyat makinelen imal eden muhtelil fabrıkalarda kurs gormek ve tetkiklerde bulunmak üzere Amerıka'ys gonderilmişlerdir. Yukanda Yük. Muh. Hasan Tuncay (solda) ve Yuk. Müh. Mustafa Gökçe, Caterpillar Tractor Co. labrikalanndakl kurs esnasında bir makıneyi tetkik ederken görüluyorlar. (Cumhuriyet 3039) Ancalc, bütün bu Yazan: tedbırier, mükelSon zamanltrda, lef dışında teTurkiyede Hazıne • sır ıcra edebılen nın vergı kaybı TOPLULUÛU bir karakterdehakkında en ko dir Ceza, mükellefı tumser fıktrler ile nısbetlerını çoğaltmak suretiyle, lyetten şu veya bu juretle kaçanri sürülmektedir. îstanbul BelediyeM önceki yıl Bu fıkırlerı yavanlardan bazıları daha sıddetlendirmek gıbı esaslı lara karşı bir tedbuaır. Kontrol tedbirleri de bu mahıyettedır. Otolardan kalan istimlâk borçlarını daha da ileri giderek, vergi kay bir mahzuru vardır. odemeğe de\ram etmektedir Subat bır.ın tamamına «vergi kaçakçıhğı» ' Ikınci kısım tedbırler, doğrudan kontrol, mukellefler arası bir tfdgrup avı içinde 4 milvon lıra daha öden adını vermekte ve vergıden kaçın doğruya vergı kayıplarını önlemek bır mahiyetindedir. lik iki miş ve bu suretle 1963 malî yıh ma ve vergi kaçırma hftdiselerini veya hiç değılse azaltmak maksa tedbirde, mükellef, devlete, bu somünhasır ımij gıbi dıyle konulan hukumler şeklinde nur.cu grupta ise, diğer mükullefıcinde yapılan ödem^ler 25 milyon Türkiyeye mütalâa ederek, bundan çok ka dir. Vergi cezalannın artırılması lerle karsı karşıya gelmektedir. liravı bulmustur. 2 BölOm 15 Tablo Belediyenin halen 35 milyon lira ramsar neticeler çıkarmaktadır ile gider veya servet beyanı, ya Şu hale nazaran, butun bu 'edbirlenn musterek bir noktası, mükel ı=tim!âk borcu bulunmaktadır. hut ortalama kâr hâdlerı gıbi dış lar. Yaıan: HALDUN TANER Bu fıkırlerı desteklemek üzere, kontrol tedbirleri, bunların başın lefın ıç isteğıne az çok karst olmal'eraltı çecitlerinin inşası bühassa gelir vergısi tahsılât ra 1 da gelznektedir. Bunlardan bazıla larıdır. Müttk: YALÇINTURA hızlandınldı kamlarmdan faydalamlmakta ve , " , bir dereceye kadar tesirli olaHalbuki, vergı kaybını önlemek Çarsıkapı ve Karaköy yeraltı çesith hesaplar yapılmaktadır. Tı bilirler. Fakıt, içlerinde tamamiy üzere, mükellefin ıçmde buluntn geçitlerinın' inşası hızlandınlmış caret, sanayi ve serbest meslek le laydaıız olanları, vergi kaçır ve dolayısiyle mukellefe karşı olSAHNEYE KOYAN : GENCO ERKAL tır. Beledıy» Baskanı Hâsim Işcan erbabının çok düşük gelirler be malarını önliyemediği halde, na mıyan bir mekanızma harekete ge dun sabah Fen Işlen Müdür ve yan ettıkleri, bu sahalardaki ver muslu mükellefleri iı'aç edenleri çirılebilır. Bu mekanızma (vergi ORKESTRAYI YÖNETEN; CARLOCAPOCELIİ vardımcıUrı ile yeraltı geçitleri gi kacağının fevkalâde yuksek ol de vardır. şuuru) dur. Mükellefte bu şuurun konusunda bir toplantı yapmıstır duğu, bir takım rakam ve nisbetDEKOR : DUYGU SAĞIROĞLU Üçüncü kısım tedbirler ıse, bün uyandırılması ve geliştirilmesi ile, Karakövdeki geçit çahsmaları 3 ma ler de \ ermek suretiyle, gündelik yevi kontrol tedbirlerıdir. Gelir çok va kine ile takviyv» edilmiş ayrıcı gazete ve haftahk dergi sütunls vergilemesinde, ziraatin daha g e İ Ç O K tesirli bir aderuni kontrol H KOSTÜM : NIL GEREDE , " ' °" c r , „ " h ekskavatorler verilmıştir. ni. ^or.A. .;i..ıı# u,ı .. rında, âdeta devamlı bir çekilde ni? ölçüde mükellef kılınması, es sıtası elde edılmıs olur. Bu tedbırin en zayıf noktası, uzun vâdeli Inşaatın vamsıra Sular, İETT ve yer almaktadır. Koreografi: ÖMERSEZER MEHMET AKAN naf sektorünün daraltılması gibi olmasıdır. Ancak, uzun vâdeds tePTT tdareleri kendılerirıe ait yerŞu hususu hemen kaydetmek ye oto kontrolü temıne yarıyacak tedaltı tesiOerinin yerlerini değiştir rınde olur kı, bu hesaplara esas birler, kendiliğinden ve devamlı sırlı olması, kanaatımı/re, bu ted40 KİŞİIİK KADRO mektedırlçr. olarak gösterilen milli gelir tahÇarsıkapı yeraltı geçidinin tavan minferf ile gelir vergisi istatistik dan, evvelkılerden daha organık belki de bir an Snce ele alınması betonunun dök*ılmesine Nisan ayın leri, vergi kaçağı hakkında sarıh bir mahıyet arzetmektedir. Ancak. ıçin yeter bır sebeptır. BİLETLER ( K a r ^ . n y . t r o d a ) SAT1ŞA ÇIKARILMIŞTIR. da baslanacaktır. Bugune kadar, Türk ver§ı polıbir fıkir verecek mahiyette değil bunlann, memleketimizde, yeter n, memleketimizde, yeter Karaköy mevdanı da. yeraltı ge. dir. ö l ü d tesirli olacak seviyevı he tikasında, bu tedbire lâyık olduğu | Üânalık: 9207/3027 ölçüde çidinin inçaiından sonra verileeçk Bir kere, Turkiyede, mılll geli nüz bulmadıgını da kaydetmek ye y e r v e ehemmıyet verilmemiştır veni şekle göre tanzim olunmak rın çeşıtli faaliyet ve gelir katerinde olur. ' Halbuki, diğer tedbirlerın aksıne, tadır. gorılerı ıtibanyle dağılışı hakkınrjl mükellefin ıç benlığınde tesır ıcıa, Deni7 tasıt araçlannın plâda hıçbir ıstatistik bilgisi yoktur. Devletin, vergı kaybına karşı edecek olan bu tedbır, butün dı. Kaldı ki, katma değer esasına dakalan de&iştiriliyor çesitli tedbirlere başvurması, ts ğerlerınden daha ıyı neticeler ve] Motorlu ve motörsüz kuçük de yanan milli gelir hesaplan ile. biîdır. Hususiyle, vergisini hıç ve rebilecek mahiyettedir. bahsi geçen faaliyet kategorilerıŞunu da ılâve edelim ki, vergi ni7 tasıt araçlannın plâkalarının ya gerektıği kadar odemiyenlere, ış M/S MARMARIS 1 nın gehr vergisine esas tejkil eyenileri ile depıstirilmesin» baslan debilecek toplam safi kızançlan a ledıklen suçla mutenasıp ceza v e , Ş u u r u . b a z l muellıfienn zan ve 4 Nisan 1964 22 Nısan 1964 tarihleri arasında ıddıa ettığı gıbı, verginın esası omıştır rasında esaslı fark vardır. Boyle nlecektir. Yıne, verginın tam o.a Rotterdam; Bremen; Hambırrg, Londra; Anvers; Deniz araçlannm plâka degi'i olunca da, çesitli kazanç ve irad rak ve zamanında alınabılmesi için lamaz Fakat, vergı kavbının azal mi 31 Temmuz tarihine kadar de kategonlerinden gelir temin eden bir takım kontrol tedbirleri tatbık masındaki rolünu ınkâr etmek lımanlarından TAirkiyeye yük alacaktır. vam edecek ve bu «ür» içinde pla. mukelleflerin beyan ettikleri mat ediiecektir. Vergileme sahisını jav mümkun değildir. Bu ıtibarla, di* SÛRAT kalar'nı deîistirmiven arae sahip rah ile beyan etmeleri gereken mak, fatura nızamını tesis etmek. ğer tedbırlerle beraber, buna da leri hakkında kanunî islem yapıla matrah arasında direkt bir muka ımkân olan hallerde stopaj yolu gerekh ehemmiyetı vererek şim * EMNirET caktır. yese yapmağa imkin kalmamakta ile vergiyi kaynağında almak g'bı dıden bu mevzuda esaslı çalışma1 usullerle otokontrol mckanizması lara başlamanın zamanı gelmış ve (NTlZIM Radvo versrilerini ödeme dır. harekete geçırilecektir. hattâ geçmektedir. müddeti ay sonu bitiyor Diğer taraftan, gelir vergisi isRadvo verpılerinin ödeme supe>;i tatistikleri de, meslekler veya faBANKALAR CADDESİ, BOZKURTHAN KAT 5 GALATA 31 Mart eünü sona erecektir 1964 aliyet kategorileri itibariyle terEFON 44 2 A 6 3 4 9 56 70 TEIGRAF: KOÇTUĞ İST AN»UL yılı içinde r?dyolannı kullanacak tip ve tanzim edilmis degildir. Hal olanları bu tarihe kadar çevrele. buki, vergi kacağının az çok doğru Reklâmcılık 1023/3020 rindeki PTT m°rkezlerine basvu bir sekilde takdir edilebilmesi için. Sevgili eşim ve babamız rarak versilerini ödemeleri, kul bir taraftan ekonomlnln muhtelif 'anmıvacak olanların da miıhürlet. sahalarınd» elde edilen toplam M E V L İ T Emekli Gümrük ve Te<kel Baş Müfettişlerinden meleri icap etmektedir. 20 lira net kazançların teferruatlı bir seACI BİR KAYİP Kıymetll eclm, Mvglll babaolan radvo vergisı sürçsi içinde kilde tahmini ve mümkünse tesbimız ndenmedi9 takdirde zamlı olarak tı, diğer taraftan da o sahalardan lımlr eskl milletvekillerlmlen ALİ SAĞ'ın kanun vohı ile tahsil edlimekte fıilen alınan vergi tutarlannın hearix ruhuna lthafen ölümüHALİD ONARAN ve ödemivenler hakkında Telsiz saplanması ve neticelerin mukavefatmın ikinci senesine tesadüf eden 22 mart 1964 pazar günü nün 40 ıncı ffünune tpsadüf Kanununa muhalefet suçundan dâ. yeselı bir sekilde ineeleamesi lâöğle namazını mütaakıben Levent Camiinde ruhuna okunacak 13 Mart 19G4 çarçamba Bünü «den 21 Mart cumartesl günü vj acılmaktadır. vefat etmlştlr ve 19 Mart 1964 zımdır. Bu ise henflz yapılmış ve Mevlidi Şerif ve Hatim Duasına bütün akraba, dost ve dinda}(Bugün) ögle namaunı mütaakıp günü Karçıyakada ebedl lstlraŞıçll Camiinde MevUdl Şerif lanmızın teşrifleri rica olunur. F. Bahçe sahilinde bir ceset hatta denenmis değildir. hatgAhına verllml?tlr. Hak rahokunacagım akraba, dopt ve Bu kısa müHhazalardan çıkarımet eylesln buiundu dln kardeşlerlnılze duyururuz. Eji Münire, Ofullan, Ekrem ve Müfit Bahtoğlu lacak netice sudur ki, Turkiyede Eşi. Kızlan, Damatlan Fer.erbahçe plâj sahılinde evvel vergi kaybı veya kaçağt hakkında Cumhuriyet 301» kı gün bir crkek cssedi bulun. ileri «ürülen fiklr ve mülâhazalar Cumhurıyet 3036 Cumburlvet 3038 muştur. Devlef Itemir Yollârı ve hususiyle bire* istatistik vevgi kamp bekçısi Osman Çakmak ta mahiyetinde sunulan rakamlar, gerafından görülen ceset kumsala çe nis 51çüde indidir. Bujolar, daha kilmiştır. Elbiseli bulunan cesedin ziyade, yazanın mesrep ve mesleüzerinde yapılan aramada bir nü. ğine göre müdafaa etmek Istediji fus hüviyet cüzdanı çıkmıştır. Çı esas fikırlerin desteklenmesine ya kan buviyete göre 39 yaşında Ali nyacak sekilde ortaya attığı sahsi Suludere oldugu öğrenılen şahsın tahminlerden başka bir şey değilboğulmak suretiyle öldüğü Adli dir. Tabıb tarafından tesbit edilmiştir. Boyle olmakla beraber, TurkiyePoh« olavı ıncelemeÇe baslamıştır de vergi kaybı elbette vardır ve bunun ileri memleketlerde oldu • ğundan daha geniş ölçüde yapıldığı intıbaını uyandıran behrtiler bulundugu da söylenebilır. Fakat, yukanda izah edildiği gibı, bugün mevcut istatistik vergi ve bilgiAralıklı yağış lerle, vergi kaybının nisbeti hak kında, hattâ yaklaşık bir sekilde bekleniyor rakam vermeğe maddeten rmkân Eçe bölgesinin kıyı kesimleri yoktur. parçalı bulutlu. diğer bölgeler II çok bnlntln ve yer yer yafişlı Turkiyede, vergi kaybina ksrsı geçecektir. Erzurumda rüzeâr bugune kadar çeşitlı tedbirler alın lar Kuıey ve Dogn yönlerden mıştır. Bunları, başhca 3 kısımda hafit, yer yer orta knvvette ese mütalâa etmek mümkündür: cek, hava sıcaklıklannda düne Bunlardan binnci kısmı teşkil enazaran önemli bir degişiklik ol denler, bütçe açıklannı kapatmak mayacaktır. uzere, yenı vergılere basvurmak SEHRt>ÜZDE veya mevcut vergilerin nisbetleriÇehnmızde hava, bugün parçalı nı yukseltmek şeklinde ifade edile bulutlu ve yer yer yağmur yağış bilir Bu tedbırlerin, vergi kaybını h geçecektır Isı, en vüksek 10, önlemekte musbet tesiri yoktur pn riüsıi!' 2 rterece olacaktır Hattâ bu tedbırler, çok kere vergi kaçağmı artırmak istıkametinde te MART 21 ZİLKADE 7 sir ıcra eder. Ancak, vergi varidatını yukseltmek suretiyle, vergi 210 MOOEL KİLITLİ 2 5 0 MOOEL KIÜTLİ KAPI 270 MODEL KİLİTLİ KAPI 2 7 0 MOOEL PEOALLI «•ya ÇEKME KAPI kaybını bir başka yönden kapatmaya, âdetı örtmeğe yaramakta dır. Bu çeşit vergi tedbirlerinin, . TopUn satı?: Û Ç K E N KOLLEKTÎF. ŞİRKETİ Istmbul • fsllMâl Cai 3O.Tel: *4«35 •* 49 38. V . 1 6.00; 12^1115.47| 18 J2119.54 4 . 1 ? vergilemenin esasında mevcut oE 111.391 6 0 0 ! 9 . » | i a 0 0 | 1 3 1 ı " 5 7 lan mükellefiyet farklannı, kaçak tâncılık: 9109/3023 Beediyenin 35 milyon lira istimlâk borcu var Vergi kaybına karşı vergi şuuru Prof. M. Orhan Dikmen KESANI4 ALİ DESTÂNI KOMEDİ MÜZİKAL KOÇTUĞ DENİZCİLİK İSLETMESİ MEVLİT VE HATİM DUASI ABDULLAH F. BAHTOĞLU'nun CUMHDRÎYBTiB Tetrikaaı; 7 BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY 18 AYLÂKLAR AYLÂKLAR 19 20 AYLÂKLAR •Kocana ne bakıyorsun 6yle diye sordu. O da bılıyor buna, ama ses çtkarmıyor, yakasından tutup dışarı atamıyor onn. Arkadası imiş... tyı vallahi! Her şeyini, karuını da paylasıyor onunia. Aylâ: Vetet artık. diye bağirarak ayağa kalktı. Icrbnesızlık. hüstahlık ediyorsun sen .. Kocam benım lıakkımı korumazsa, ben kendi hakkımı Korumasını bılirim. B«\lp dıyerek fVlürşidenin öıerine dofrn vfirüdü, kadının elinden rakı bardağını kaptığı Cibı Kapıva fırlattı. Bu sırada sokaktan gelenler içeri girdıler. Rakı kadehi a» kalsın Leman Hanımın svratma eelıjordu. Vasiı kadın, eözlerini kısarak odadakilerı sfivlo blr sfizdfi, sonra: Ne olnyor, dedı, nedir bn hal? MÜrside birden deÇisivermişti; bira* finceki kiistah. mGtecaviı kadın sanki o defildi, aflanıaklı bir seslc: Bır ben tazlavım ba evde, dedi. Sonra da hrala vandaki kapılardan birinl açıp ?fizden kavboldn. Leman Hanım, hâlâ tirtlr titreyen Aylâ'ya: Ne oldu? diye sordn. Aylâ: Çok oluyor artık. diye bajırdı. Sarhoşsa sarhoş, ben bir sarhosun terbiyesizliklerine göz ynmamam anladınız mı? Ne dedi?. Aylâ Sökriinün de içerl girdiÇini görönce kendinı tuttu, dnnüp kocasma baktı, sonra: l'orunnnuzdan Sîrenin, dedi. BSyle diverek başka bir kapıdan çıkrp eitti. Leman Hanım dnrnmn anlamak için fazla bir merak göstermedi, yavasça «Deliler!» diye mınldandı, «Ben sokağa çıktım mı birbirlerine giriyorlar^ Arkasından da: Melâhat nerede? diye bağırdı. Hizmetçı kız heraen arkalannda imift Bnynrnn efendim, dedi. Ahçıbasıya löyle, vemekleri retirain, »en de «ofrayı haıırla. aclıktan Blüyonım. Kendini feniş bir koltnlta attı. nk nefe» ahjor, ellyle yüzünü, bovnnniı yelpaıeliyordn. Artık çökmeye yüı tntmnş, fiç katlı blr konaktı bn. Mntfatin, ahçı, nşak odalannın ve büyük bir taslıjnn bnlnndnfu terain kat tastı, onnn üstü ahsaptı. Dısandan bakıldıfında bn konakta hâlS oturnldnğvna inanılamazdı. Dam saçaklan sarkmıs. panearlann çofn kırık, ba^dadi yer yer kopmus. dKkfümflstü. tçerinin görünOsü, rerçl dıs eSrünftş tibi defcildi. Ama taban tahtaian eıcırdıyor, kapılar kapanmıyor, pencere çercevelerinin aralanndan dışansı g6rflnüyordn Sıvalar ver ver d5külmü?ttt, tavanlardan kâfıtlar, tahta cnbnkiar sarkıyordn. Pahalı çe$itten oldniu antasıian esya adatnakıltı eskimisti: kanapelerin, koltnklann vaylan kiml verde kuması vırtarak vnkarı tırlamıstı. Perdeler lime lime idi Ama ilk bakısta farkına vanlamıvordn ho rskiHHn Ailpnln yemek yediei, bir arava r^ldiH ver. hn birinci kattaki salondn. On «iekir odalı olan konnŞm flc. HBrt nda«!i kuilanılmaz durumrtn ıdi, htı vîirden de kanıtan ceUilmis Itanntılmısfı M u a " " " « l f kansı ^ 1 8 firönrii kntta hnviiU hir orlsda vatın Ualkıvor larrtı f prnan n ^ m m b Havıit Bevin oriaları hi rinci k»Ma ırti n.n<1if Rcvlo "SflUr"' flc « kat'a idflcr. tkincf katta. Oaltn R<vln. Mftrsirienin Neıimenin odalan vardı. Hizmetçi Melahatin •da» zemin katta idi. Ahçı, konafa bltişik, kapısı ayrı blr »dada kalıyorda, motfafın içindeydi bn eda. Kona£ı altmış yıl önce, Leman hanımın babası Sükrfl Paşa yaptırmıstı. Sükrü Pasa tkinci Abdülhamltin eczaeıbaşılarındandı. Daha genç yasında padisahın eözüne ?irmi? ve hızla birinci ferik rütbesine çıkmıştı. Üç karısı vardı. Bnnlardan Hki ile evlendifinde Beylerbeyi'nde büyük bir yalı yaptırmıstı. tkinci kansını aldıfında karsıya, Kalender'e geçmis, tepede bir köske yerlesmisti. Leman hanımın annesi ile artık yaşını basını almıs olarak evlendi. Padisah bn evlilifi haber alınca Şükrü Paçayı çafırtmı;, ona ihsanlarda bnlnnmns ve Anadoln yakasında bir kösk yaptırmasını salık vermişti. Ba tavsiye pasada, bir gtin padi•ahın bn yeni köşke geleceği nmudnna doğnrmn», Iste ErenkSy'deki köskün plânı da ba kaygı İle hazırlanmıştı. Pasa, «Küçük olsnn, ama zarif olsnn !> demisti kalfaya, Ostelik kösk yapılırken de isın basında bulunmas, yarıva kadar çıkan yapıyı fiç kez yıktırıp yeniden baslatmıstı. Konafın Iç sfislemesi bir ttalyan sanatcısına bırakıldı ve adama bol para verildi Bo para ile ttalya'dan esya çetirtildi tkinci kat, bastan hasa padisahın beienisi sözönünde tntnlarak dösendi, bir eün seliverirse bn katta aSırlanacaktı. Ahcıların pn ivileri tntnldn, bun'ar «ara^ın ahcıları vanında "rtai gördüler. Pirbirinden rüzel ve marifptli hes halavık alındı. usaklar özel bir pîitimdpn spcirildi. Boyle rp dı> knnnkta nadisah her an "•plphilirmiscesine bir beklemedir basladı \e pa^'^Tb sıelmedi ( A rkcsı var) PROF. NİMBUS'UN MACERALARI: n tîfjıel NAZİME NADİ * Sahlbl Yayın MUdürU Cumhuriyel Yan lsıermı tlllen ıdare eden Sorumlu MOdOr ECVET GÜREStN # Gazetemlze çöndHrılen T«nlaı kn. oulıun konulm».«ıD ladc edllma. * tlinlaraan mesuUvet nabuj oluntnaa Abon* ve tlto ı«!*Tt tçtD u t fiD Ostüap aAbon'i »ey» «llân S«»rviM» Cavdının knnmd» lâzımdır VECDİ KIZILDEMtR * ANKARA BOKOSU t Atatork Bulvan Vmeı Ap. l t Teleioa t 13 09 «4, 13 09 ÎO, Sayısı 25 Kunış II O» 68. 17 57 35 TOrklye Bartci * Ura Kt. u r a Kr. DOGU ÜJLKKJ r»Uh H««» Uahallen Senellk Soka<] No. S Dlyarbaku 8 »ylılc Telefon: 1061 3 aylık • GONKY İ1.I.KKİ BGKOSU ! Basan ve Yayan ' K0culu«at Mfydsnı CcUm» Hanı ADANA rplefon ı 4550 CUMHUKİYE1 M«tbueııık ve • G«eiiK^llk T A 3. Cagaloglu Bu gazete, BASIN AHLAK YAB«llsev1 Sokak No. 3941 SASINA uyzoayı caahhüt etmlştlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog