Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

I Alfıed FELSEFE TARİHt Çpvıren: H. Vehbi ERALP Sağlaır bır felsefe tarıhı bılgısı geççel kulturun +ernelı<Lr Strasbure Unıversıtesı profesorlennden olan >azar. bu eserınde bıze ılk çağ dusunuşunden, yenı çağdaki felsefe rloktrınlenne kadar, ınsan zıhniru kurcalamıs olan buyuk problemJen tanıtmsktsriır Bu problemlerrn, ıçınde doğdukları ver ve zaman şartlanyla olan bağlantılarını gostermesı bakımından da ayrı bır de$er taîimaktadır 3 Baskı 15 Lıra REMZİ KITABEVI 40. yıl sayı 14237 u m h u r i yet KtîRUCL'SL Cumhumet 12 42 96 BÜYÜK YARIŞ Tuıkıse Ogretınenl"! BankaM < nıe#to$ij§s|Ç kultuıune t'zmet ga\esıvle, ogı t tıjnenlet ve ogtencıler arasında ooullu (Şıır îık^jf^" nıasal) \aiismalan tertıolemıstır Mıllı Egıtım Mudurluklerınden ve tuı zden hıo^ur ıste< ınız VtîNUS NADİ Telgrai r e mektup adresı. Telefonlaı: 22 42 »0 IstdnhuJ 1otta Kutusu Isfanbul No 245 22 4'i 97 22 42 98 22 İ2 99 Cumarlesi 21 Mari 1964 TÜRKİYE ÖGRETMENLBF BANKASI Cumhurıvet 305.2 •>% fc îskendermıda olağaııtistü tedbirler alıııdı Donanma Kıbrıs açıklarında yeni bir tatbikala başladı R'jmlar Kıbrısta 7 Türkü öldürdü iki Türk köyünüde ateşe verdiler İlkokulda 24 saat kapah kalan 400 Türk kadın ve çocuğun, çarpısmalar kesildikten soıtra cıkıp yakınlarını aramaları, yürekler parçalayıcı bir sahne teskil ettî Lefkoçe 20. (a.» • AP Radvo) Lefkoşenın batısındakı Gazıvıran ve Çamlıkoydekı dunku çarpi'ma lardan sonra, bugun burada, Bır leşmış Mılletler barış kuvvetı ve Ingıhz Ordusu temsılcılerı arasın da tateşkes» muzakerelerıne başlanmıştır Yedı Turk ve ıkı Rumun olu mune, uç Turkun de varalanması n» yol «çan olaylar, Rum çetecıle rının Turklerin Lefkose Omorto yeluna barıkatlar kurdukları ıddı asıyle, patlak vermıştır Sırtların da resmt polıs unıforması bulunan EOKA'eılar barıkatlan zorla kal dırma bahanesıyle Gazıvıran ko vune hucum etmiîler ancak, Turk mueahıtlennın mudafaa'ivla karsı Arkan Sa. 7, Su. 7 de i , . , ... Telefoto (CUMHURİYET THA Iskendenında yapılan tatbıkat sırasında bir ağır t»nbımıT çUtartaıa botuna bindirilirken Bakanlar Kurulu Kıbrıstakî son durumu inceledi, toplantıdan önce Inönü, Sunay'la görüşme yapti fskenderun, 20 (Gunev tlierı Merkez Bürosu Teleks) Kıbr^ ta Turklere karşı tecavuzterın jenıden başlaması uzerıne tskenderun da olağanustu tedbırler alınmıs ve sehre gırıp çıkan butun vasıtalaı vkı bır sekılde kontrol edılmeve başlanmıştır Lımanda bulunan ve uçlu tatbıkatı bıtıren Donanmamıza men • u harb gemılennın buvuk bır kısmı bu sabahın erken saatlermele <p anı olarak hmanımızı terketmışlerdır Muhrıp ve denıza tılardan raute>ekkı! fılonun Domuzburnu aç.k arında venıden bır atıs talımıre geçtığı ve Antalvadan hareket eden Donanmamızın dığer gemılerıvle Kıbrıs açıklarında hakıki merm) kullanmak suretıvle tatbıkat japacakları ılgılıler tarafından açıklaıı raıştır Kıorısta dun aksamkı olavlaraan sonra sehrımızde a«.arvakı' depolarının bulundugu sahada gavet sıkı emnıvet tedbırlerı alınm ve devrıveler ıhdas edumıstır Dıger taraftan 7 Kolordu Kumandanı Tumgeneral Nuzhet Bulu 1 erRberınde E= DÜn CeneVreye gİden B a k a n , ÖnÜmÜzd'e Çok . ıı • 1 • Erkin"Federasyon fikrinde ısrarla duracağız,, dedi ^ ^ = Yunanistan, Kıbrıs a gönüllü asker, silâh ve cephane gönderiyor Kıbrıs taki Yunan alayı mensuplannın da EOKA ile çalıştıklarına dair deliller var Lefkose 20 (a.a.) Kıbrısta kı Yunan alavı mensuplannın EOKA cılarla bırlıkte saldırı lara katıldıklarını ortava k'>\an m^ar kabul etmez delıllerden sonra Yuranıstandan Adaya gonullu grupları sılah ve malzeme gonderıldıgıne ısaret savılan } enı bazı behr Arkası Sa. 7, Su 3 te Tumpn K ımandan. General Muzaffer Heper oldu» ı ..•..., . .. ı Iskenderuna havadan vapı Ucak muhtemel bır taarruza karsı ^ Bırleşmış Mılletler T ca rrevzılenmıs olan savunma gucun ı ^ ^ ret \e Kalkınma konferansı \pnıden teftıs etmıçtır * na katılmak uzere dun uçak lurk Hukumetı U Thanfı bır kere ^ la Cene\re%e gıden Dışıçlerı daha ıkaz etti ZZZ Bakanı Ferıdun Cemal br \ n k a r a »0 ( C u m h u r ı v e t T e l e k s ) ~ kın, Kıbrısla ılgıh olarak Bakanlar Kurulu bjgun Ba^ba ^ = gazetec.'erın ^ordukları so Ismet Inonunun baskanlıgn ^ ^ >an H, Genelkurma1 Basksnı Or?pne 1 •d Sunaı \e Dısıslen Bakanli? '>enel Sekreten Ba\ ramoâlunu^ da ıstırakıvl» \aptıgı 3 5 saatlık • planMda Kıbri"! konusunu venı ı rlen gozden gecırmı<i ve son dı.rı 1 ıı ıncelemıstır Basbakan îsm^t Inonu daha on saat 10 "f da Genelkurmava ?i îl ferek Genelkurmav Baskanı SL "av ıle vanm saat suren bır gorus e v apmıstı Basbakan Innru BaKanlar Kurı 1 nda konuvu bır ker» daha 07e* l<mıs ve Bırlesmış Mılletler Gen»' ı» S S l = muşkul ve cetın gun lerın oldugunu soyledı = rular munasebetıyle «onü ^ muzde daha çok muşkul ve S S çet n gunler var» demıştır S S Ama ılerısını umıtlı goren ^ = Erkın, muşkullerın sulh ve ^ H ı^arşılıklı anlayış yolu ıle ^ s Arkası Sa. 7, Sü. b da ^ s S°kreteı U.Thant ın dUckatının m İ d e k İ kararlastırı'mıstır 14 ^0 da sona eıen toDİant i unaspbetıvle hukıımet «OTrusu Turi7m ve Tanıtma Bakanı Mı îh ın Goâus su resmı açıklama1 ı < pmıs'ır Telefot > (( t MHL Rl\ ET THM « Bakanlar Kurulu Kıbrısla 'gılı venı gelısmeİTi gozden geGazıvıran kojunde Rumlar tarafından oldurulen bır Turkun Arkası Sa. 7. Sü E da cesfdının basında a£la>an vaslı anne ve babası İnönü'nün «çekilirün» sözü yorumlanıyor Oğuz "Bu, Başbokanın dözeni hedefine götörmek iktidorını kendinde görmemesinin delilidir,, dedi Rumlar Tlne h«van toplan l!e Ikı Türk köyüne saldırdı Gazeteler BARIŞ O R D U S U AÇ AVCUNU D A CEZANI VEREYİM!.. ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu CHP Grupunun evvelki giinkü toplantısında alınan bağlayıcı kararlar fiyeler arasında hoşnutsuzluk yarattı İrtibatsızlık ve neticeleri ; : Z ; = = 5 E ; Z Z E E = E r E E = Z E E E « E E E = Kıbrıstakî tedbısın dunva kamu ovondakı tepkısı karşısında kısa bır şaşkınlık devresı geçıren Rumların yenıden kesıf bır propaganda karnpanvasına gınştıklerı göruluyor. Sadece Avrupa \e \merıka çazetelerınde değil, televızyonlarda da Rumlann buvuk paralar sarfetmek snretıyle kamu oynnn kendi taraf larına çekmeve çahstıkları gelen haberler arasındadır. Gınşılen hareket ozellıkle mudabale kararlarının oygnlanmaması meselesı uzerıne teksıf edılmıs çıbıdır. Meselâ bırkaç gfin önee Amerıkan televızyonnnda vavınlanan «Bu bafta prograraı» nda Turkivenın tntnmn alay konusn edilmek istenmi?, radyo larda Yunanistan ve Rnmlar lehinde trk taraflı yayınlar arttmştır. lelevızyonda vapılan yayında, tngılızce kelime oyunundan varartanarak Turkıvenın korkak oldnğn ıddia edilmiş, radyoda ise barıs kuvvetınin ılk müfrezesı Kıbrısa ayak basarken Tnnan Hfikıimetının bır bıldmsı vayınlanmıstır. \menkadan bıze verılen babere före, bildiride. barışın l u n a n avkrri gııcü savesınde kurtuldu&undan bahsedilmekte ve Tür kıvenın Yunan kara ve denız knvvetlerinden korktnfn ilâve edılmektedır. Haberı veren radvonun yorumcusu da buna pa ralrl nlarak Türkıyenin blöf vaptığını ileri sürmüştur. Radyo »e televızvon vayınlan bövlece alevhimize gelisirken, Amerı kan eazetelerinde ve bu arada Netr Tork Timeste çıkan ma kaieler bnnlara nvgnn bir vön takip edivor. Makaleler ve yorumlarda papaz Makarios'nn cesaretinden ve ileri gSrnşflnden dem vuruldnjTi tıbi. Türk Hükümetinin müdahale konnsnnda kararsızhgı da önplâna doÇra itiliyor. Runlann «ebebi nedir? vuk tonaj'ı kamvonlar ancak gece saat 21 ılâ sabah saat 7 arasınj , , , , , üa sehir ıçınde natilıje yapabılemıştır Fakat ^üvarı buna da ma ceklerdır Bu saatler ıçınde, tahnı olmuştur Suvarınm yolcuları mıl ve tahlıyesı vapılmıjan kam. Arkası Sa 7 Su 4 te çıkarmamakta dırenmesı karşısın da polıs ve ılgılıler, Denızcılık Bankasından temin edılen motor lerle yolcuları alarak Ankara 20, (CumhunvetTeleks) te bazı tepkılere yorumlannibrTıı]şlerdlr Ba^bakan Ismet Inonu'nun son vapılmasına vol açmıstır. gunlerde <Vergı Kanun tasarıları Bu konu uzerınde muhalefet ] Yunanh suvarının bu tutumu Ankara 20 (CumhurıvetTeleks) nın tam olaraK çikmama>=ı halınde derlerı de goru« \e duşuncelerını ılgılıler tarafından Turızm \e Ta hukumetın çekıleceğı» «eklınde ba açiKİamıslardır rıfcma Bakanhğına bıldırümış, av Basbakan îsmet Inonu ye vapı/ı açıklamalarda bulunması ve bu rı zamanda Mmanca olarak ba's. l a n suikast tesebbusu ıle ılgüı dos Atamet Oğuz ne dıvor tırılan kağıtlarla turi't ere durum ^ a buS111 aksam uzerı Savcıhk konudakı duşuncesını CHP Gru CKMP Genel Başkanı Ahmet anlatılmıştır tarafından ılk sorusturma açılmak panda bır kere daha tenrarlıvarak |Oguz, tnonu nun «çekıhrım» ısteğıvle Sorgu Yargıçlığma se\ k »rtava Dir «sure» atması Baskent lenne karsılık olarak sunlan Agamemnonda bulunan Alman edılmıştır ~~ 'emışt:r ılngıhz 68 turst £fes ve Bergama Gereklı butun Sa\cılık «rıru"stur Arkası Sa. 7. Sfl 4 te va gıtmışlerdır. ması bıtırıldığmden Annara Sav Izmır 20 (Telefonla) Bu sab<sh (î da Izmi'e gelen Yunan bandıra Iı Agamemnon tuM gemısınm savansı, jolcuları kara\a çıkar mamak ıstemı^tır Nıksos'dan ge'en gemı Mendırek dışında demırlemış ve suvarı ma kınelenn arızalı oldugunu ılerı su rerek gemının lımana gıremıveceğını bıMırmış'ır Suvarı kılavuz kaptanın gemıiı \edeğe alarak Iı mana sokmak ıstemesıne de manı olmustur Bunun uzerıne Turk polısı duruma müdahale etmış ve makınelenn ânzal oldusunun vol . . Bir Yunan getnisinin kaptam İzttıirde turistleri karaya çıkarmak istemedi Polisin müdahalesi ile 5 tondon böyök rıhtıma yanaşmıyan geuristler, motor larla karaya çıkanldılar tonajh kamyonlof^bugünden itibaren şehre giremiyecek ; n r. 5 tondan buvuk tonajlı kamvonlar bugünden itibaren çehre ancak gecelen gırebıleceklerdır VıTrafık Komısvonunun bu ko kararı Içışlen Bakanlıgı nudakı tarafından da onaylanmıştır Suikast dosyası Sorgu Yargıclığına verildi Parlâmentoda bu hafta Haftanın olayı: Alpiskender için sorusturma açılması teklifi reddedildi cısı Semıh Korkmaz bugun geç vakıt bır havlı kalınlaşmış ve ka barmış olan dosvayı oldurmese te şebbusten ılk sorusturma açılma«ı ıs'egı ıle Sorgu Yargıçlığına ^ l • ı • 11 • 11111111111 • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r • 11111111 '. n Oktem dun yapılan toplantıda konuşurken Bütün partiler T B M M de bir konu etrafında birleşti Haftanın portresi: I ibrahim Oktem, "Egitinı sahası |ticaret alanı değiidir,, dedi = [Türkiye Ozel Yüksek Okullar Konferansında hazır bulunan Bakan, bi r konuşma yaptı. Sehrımızde bjlunan Mılli Eğı Mılli Eğıtım Bakanı, zel oğretı tım Bakanı lbrah m Öktem «Egı nıın eğıffcn alanında önemlı bır tım sahası tıraret alanı değıld r» ı e n oldugunu kurulmus bulunan demıştır » Mjk=ek okulda HO0 oğrencınm ş ve öktem, dun Turkne öze) Yuk egıtım gorduğunu açıklamış sek Okullar konferansında Dulun ınları sovlomsıtır* « Henuz kuruluş ve emekleme muş ve bır konuşma vapmıştır sağında olan o/el \uksek okulcu. Arkası Sa. 7, Su. 3 te Ferit Alpiskender Sosyal Sigorta Kaırantı Ankara 20 (Cumhurıvet Teleks) alınan ve hâlen bozuk duramda T B M M nın bugunku bırleşı Dulunan GE lrkomotıflerının \eE mmde Uıaştırma Bakanı Ferıt dek parça getırılmesı halmde t'a E Alpiskender hakk nda Meclıs ko hı hızmete sokulma»ının ımkansız E vuşturması açılması konusundakı | oldugunu sojlemıstır. Z onergenın muzakeresıne devam e Konusmaaan sonra, Alpiskender = aılmıstır , o z l s temıs ve Öçten ın ıthamları E Dunku bırlesım sırasında konu; na cevap vermıştır E ması yarım kalan eskı Ulaştırma Yapılan ovlama sonunda ıstek = Bakanı Rıfat Öçten ılk olarak soz reddedılmıst.r tş an ovla japılan E almış ve bundan daha once sdtm Arkası Sa. 7. Su 7 d e E = Majestelerinin gizli servisi İ j Rusvadan Sevgilerle E ddnvayı hevecandan = heyecana sürükledi. = Dr. NO | En iyi macera romanı İ olarak kabul ediliyor. = E "»üphe yok ki, Rnmlar ve Tnnanistan, Amerika ve Avnıpadakı E eenis ve kuvvetli malî kavnaklarını saskınlıfın hemen akabin E de harekete eetirebilmis ve ananevî sızma ve satın alma m t Z tntlannı nvçnlamaya bashvabilmislerdir. Köprübaslannı tnt Ş mnş ve para knvretiylp vavın orsanlanna kadar etki yapabı E len böyle bir oreanizasiona biz sahip deîfllı ve sahîp olma E mıza da imkân vok. Şn var ki. bn vavınların bir kısmı, özel E ''klf eazeteierde cıkanlardan pek eoço kendi oreanlanmu E srasındaki koordinasvon eksikliSinden ve bn eksikliSin. bv Z knnuklnihın gfiliinc neticfirr vermesintlen ileri eelivnr Nite E kııtı, Kıbrısa üliimatom \erâi?iıniı ve bn vüzden Gdvenlık E Konsevinin toplantıva çaîırıldıSı çece Birlesmis Milletlerde Z kı deleerasvonnmnzla Ankara arasındaki baîın kopuk oldn£n E acıkca ortava eıkmıs, Türk birlikleri tskendernnda çemilere E »nklenirken Rosides'e cevap veren delegemiz, Rnm sözcüsü E »ön iddiaiannı ganki Türkive b5vle bir mSdabaleve kararl' = «leîilmis havasr icinde geçistirmek istemistir. Ovsa verditimi' Z ültimatomda sartlar verine eetırilnıediSi takdirde. antlasmala E nn bahsett£i bakka davanarak müdafaale edileceli açıkça be E lirtılivordn Amerika ve tnriltere Elçileri «eceyari'îi Dısislr Z rınr ğ?vtt rdilmıtier vf ke'idılerine aldıtımız karar bıldırı' mistı Üstelik FThant da Turkive'den 48 saatlık bir mühle' ı>itemı<îtı Hal hövle iken, bız, Gıivenlık Konsevınde olavlarır ee1ısme«îivle taban iabana 7it olan bır tntnm çbsterdık. Bu ^ Arkası Sa 7. <SÜ. 1 de Koridor BUGÜN 5. Sahifontizde TALEBE CEMIYETİ TCŞEKKÜR Majestelerinin gizli servisi f I Fleming'in j En ilgi çekici, en he f yecanlı romanı.Jame^ E Bond'un hikâyesine E yann başhyoruz. : Gölde boculcın diğer iki genc n cesedı buiuııdu Ecvet GÜRESÎN Ankara 20 (a.a ) Öncekı gete Golbaş nda Dir *andal ^ezı^ı vap tıklan sırada «andalın devrılme^ı nptıce'inde boğulan 4 %uksek mı hendısten önder Sonat ıle ön<ıl Tumgoren ın cesetlerı de bugun saat 17.30 da ıkı gundenberı golde araştırma \apan ıtfane ekıplen tarafından bulunmu tur Savcıhk ıkı gencın cnrnulme^ı ıcın ızın venr'e \ann ngle narra ?ını mutaakıp cenazeler kaldınla cakUr. Sigara fiyatlannda ayarlama yapılacak Diin açıklaıruı >apau Tekel Bakanı. bira fiatlannuı da indirileceğini söyledi 1 ncı sauiiede ı YEMINLI HESAP IZMANLARI Istanbul Iküsadı ve T.carî Ilımler Akademısı Oğrencı Demeğı tarafından duzenlenen «Yemırdı Hesap üzmanları> konulu açık oturum, dun Emmonu Oğrencı Lokahnde vapılmıştır Açık oturuma Turkı\e Isverenler Konfederasyonu Baskanı Şahap Kocatopçu Prof Osman Fıkret Arkın M T T B Genel Baskanı Yuksel Çcngel, Malıve Bakanlığı Bas Hesap Uzmani Adnan Bsrlas. Tıcarct Odataı ı BulıcınHcn Ilhan Uckun kdtılmışlardır Uc saat suıcn açık otuıi'm» a hrbplcı \cmınh heuzmanlaımın ekonomık havatımuda ovujvatdaı olumlu ıolu Fieming'le taıtışfım YAZAN : Kurt Singer I i İ 1 BUGÜN İ 4* Sahifemizde {
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog