Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Sarı lâdvertli Kulüp Başkanı Dr. ismet Uluğ Romadaki maç için .Bahçe üziintülüdöndii Fotoğraflar: Refet ALTlNDAĞ görüşünü şöyle açıkladı «Körler diyarında şaşı padişah oldu» Takım, Karşıyaka maçına değişik tertipte çıkacak Bir daha bu şehrin uzerınden gece\ım deme Uluğ; F. Bahçenin kupa ve ligde iddiasını j ^ ^ A ^ ^ kaybetmediğini de ^ " " ^^^ ^ = ^ sözlerine ekledi Romanın Flamınıo Stadınaa Avrupa Kupa gahplerı turnuva=ınm kardofınannce MTK va sor dakı karia vedığı bır gol'e elenen Fener bahçe takımı dun akşam 17 00 de uçakla v jrda donmuştur HepM vorgun ve uzgun gorulen futbolcu lar ak=am Turkıve hgı maçları 1 çın açılacak kampa katılmak uzere evlerıne gıtmıslerdır Musabıdın sözleri Devlet Bakanı Malık Yolaç tara fından Fenerbahçe kafılesıne muşa hıt olarak verılen Vıldan Asır Sa%dsır ha\ a alamnda «Bugune kada gordugum en dısıolmh \e en cfendı ekıptır Hepsını tebrık et tım Te=ekkur ettım» demıstır Dr. tsmet Uuğ'un sozlerı Kafıle baskanı Dr Ismet Uluğ mu^abaka hakkmda şunları «ovle mı^tır • Maı, çük kotu ıdı Her ıkı takım da çok bozuk ovnadılar Hazıtn golde hatalı olabıhrdı fakat bır ta kım, umıdını, tek gole mı bagıama hdır Tabıı takımdan aj rı bulunan a j n şartlarla çalıstırılan ovuncu lanmız formsuz ve bozuktu Bu maç ıçın bır Atasozumuzu sovlemek verınde olur »Koner dıyarın da şası padişah oldu • Uluğ bundan sonra cTakımımız çok dısıplınlı ıdı Buraaa bazı muhabırler kafıle hakkında uvgunsuz se>ler yazmıslar Bu tıp neşrıvat vapanlarla yazılı \e\a sozlu muna zara etmeye hazırım Bu tıp kı?ıle rı basından savmıvoruz» Uluğ, Fenerbahçenın lıgde ve ku pada ıddıasımn devam ettığını be lırtmış, pazartesı gunu saaf 1100 de Istanbul Gazetecıler Sendıkası lokâhnde bır basm toplantıgı vapa cağını belırtmıştır Karşıyaka hazırlığı Fenerbahçe bu halta ovnayacağı Karşıyaka maçına Şenol ve Bırola ızın verılmedığı Içın değfşîk bır tertipte çıkacaktır. Guzel bır maç çıkaran fakat şanssız bır gol yıyen Hazım muhtemelen bu haftalık ve rını Alı'ye bırakacaktır Şereiın cezası sona erdığınden kaptan ta kımdakı yerını alacaktır Takım muhtemelen Alı Atılla, B Isma ıl Tuncay, Özer, Husevın Ogun Yuksel Şeref, Selım, Ajdın tertı bınde (.ıkacaktır SELİMÎN ŞLTU B\ıtun MTK mudafaası sevredıjoı avuta çık'ı amma Selımın «utladgı tnp az farkla . Saray Göicükte 70 galipj Beşiktaş dön cıntrenman yaptı I Gdlatasdia> ıle \apacaklar n m a buvuk onem \ eren Be şıktaş profesvonel futbol takımı dun sabah Şeref stadındı vaptıgı çahşmavı muteakıp ak şam Yenıko\de karapa gırmıstır babahkı çalısmaaa baş ta Guven olmak uzere butun Sı\ahbeyazlı ovuncular gavet hırslı gozukmu^lerdır TdKim da tek sakat eleman Sabahat tın bulunmaktadır Dızmın dg rıdıgını sovlıven bu ovuncu nun pazar gunku maça vetı tı rılmesı ıçın gavret «arfedıl mektedır Menacer faadrı Usuuglu bu maç hakkında ga\et temkınlı konuşarak şunları sojlerrustır «Maç ortadadır Şansı kendıne çevıren taraf bu maçta galıp çıkacaktır Beşıktaşhların kamp kadrosunda şu oyuncular bulun maktadır. (Ozcan, Erkan, Mu hıttın, Sure>ya, Yuksel, Sabahattın, Kaya, Coşkun, Suat Guven, Sanlı, Rahmı, Huse>ın ve Ahmet) Izmıt (thsan Şafak bıldıri>or) Pazar gunu Beşiktaş ıle lıgın en çetın karşılaşmala rından bırısını yapacak olan Galatasaray futbol takıroı Gol cuktekı Donanma Komutanı Hajdar Olcajnoyanın davetı uzerıne bugun burada Denızgu cu ıle bır hazırlık maçı yapmıştır Bu maçta gayet formda gozuken Sarıkırmızılı futbol cular maçı 70 kazanmıslardır Gollen Metm (3), Bahn (2), Nun ve Candemır kaydetmışlerdır Bu maçı takımlar şu kadroları ıle ovnamışlardır G Sara\ Bulent B Ahmet, Mustafa Candemır, Ergun Erol Doğan, Nun Bahn, Tank, Metın Denızgucu Osman Kadrı, Zafer Hakkı, Husnu TolunayErdoğan, Eskenazı, Emın, Cen gız, Yaşar. Galatasaraylı futbolcular antrenman maçından sonra doğru Yalovaya gıtmışler ve kam pa donmuşlerdır ŞENOL'L BtÇÎYORLAR MTK lılar bu maı,<a gerektıgı kadar sert ovnadılar U\e Şenol, çelme ve hakem Jonnı nın duduğu Fotograî Tülâv DİVİTÇÎOĞLU Besıktasm dunku antrenmanından bır enstantane Türkiye Kupasında 4* turıın 8 takımı ay sonunda belli olacak KOVALÎK TjÇLYOR Istanbulda fazla avaklaıdan kaptı goz doldurmajan Kovahk, her dtagı bo>le uı,arak \nksra, 19 (CumhnnvetTeleks) \oî*porlular ıddıalı olduklarını 1 Ankaraguçluler Galata«ara\ın Şampıvon Kulup fade ederlerken ler, Fenerbahçenın de Kupa Galıp de Fenerbahçelılerı mutlaica elıjelerınden elentıe^ı uzerıne, gozler ceklerını sovlemektedırler Bıhndığı gıbı Turkıve kupasjnmıllî lıgden zıyade Turkıje Kupa sı uzerıne çevnlmı<utır Çunku da 4 tur maçları 8 takım arasında (mıllı lıgın bıtmesıne 12 hafta kal çıft elımınasyon USJIU ıle vapılama^ına rağmen şampıvonluğun uç cak ve takımlar bırbırle*ının bubuvukler arasında pavlaşılacağı lundukları çehre deplasman japaı^esınlomia gıbıdır Bu bakımdan caklardır dığer takımlar butun guç ve dık Sekızlerın belh olmaM ıçın uç Kat erını Turkne Kupasına ver eleme maçının 4 nısana '«adar oymış bulunmaktadır ar Hatta Be nanması gerekmektedi' Bu karşıAlşıktas ıle kar^ıla^acak Samsun laşmalardan Genç erbırhgı tav maçı 21 martta tzm.ae Ferı kov Altınordu maçı 25 martta I^tanbulda ve tehır edılen Ankairagucu Fenerbahçe rraçı ıse 1 nısan veya 25 martta An^arada oy nanacaktır Kupa Galipleri Turnuvasında bir siirpriz daha... Sportıng'e 50 maglup olan Manehester United de elendi 4darıa 19, (Çoban înrtçu bıldım o r ) Pazar gunu şehrımızde Ordu takımımızla karşılaşacak olan Surıje Ordu takımı, bu akşam uçakla bura>a gelmıştır Surıjelıler jarın (bugun) Şehır Stadında antrenman yapaeaklardır Dığer taraftan halen kampta bulunan Ordu takımımız da çalışmdlarına devam etmektedır F. Bahçe '1 Şenol, Bırol \e özcanın da burava gelmelerısle Ordu takımı kampının kadro^u tamamlanacas tır tdarecıler maçı kazanacaklarınd<ın guvenh bulunduklarını ıfade etmek tedırler Suriye Ordu takımı Adanada İ Bu böyle yürümez Erdoğan ARIPINAR Bu haltakı konomuz Fenerbahce futbol takımı ve çahşması * * * Bugun yurdumuzda halk oyunda en fazla taraftarı olan kulup Fenerbahçedir. Turkiyemizin bu buyuk kulubu spor dallarınm icinde en fazla futbola onem verir ki: Bu dal probn fesyonellüHn çıktıği grunden b«ri profesvoneldir Takıma bu sew>n baunda milvonlarca lîra barcanarak kabilivetli. yıldız ele manlar katılmıs. bır çok sebeplerle balen lider ohnasına rağmen bu Tiidızlar tonluInŞu istenilen farklı neticeyi alamamıstır Bunun nedenleri üzerinde dıisününce hataları su noktalaıda (opladık1 Fenerbahrenin teknık heveti bir (Alavlılar) ekibıdır Bujrune kadar hiç bir maca takım modern tarzda hazırlanmamntır \ntrenor Kokoto\ie klâs bakımmdan ancak 3 uncu sınıf bir yetistiricidir. Futbol ekSlu: de\ler yetfshren bir ulke flnpiltere İtaKa. Macaristan) değil. Yuso>ilavyadır Diğer tekn Î iAt\rrı\\e*\r\ \alniz adı tckniktir o kadar İvi hir idman vericı olan Esref Aydın bu zihnıyette bağda«anı» »ICP corev indm avTilmıstrr, 2 Fonerbahcp 'utbol takımı profesronel bır takun; fakat kulıın hir amator kn'nntur Bu vuzdendır k r yegâne ustun \a<;>naıı Cnaıjılan") olan ba<=ka nitelikten voksun kişilere bnrclo veva onlarm bovundurunı altındadır Takım bu kişilerin raman zaman kaprislerine de kurban gitmektedir 3 Futbol takımt son 10 yıl idndeki ekiplerin hepsınden daba anla=mı<; arkadaslik bağlan U.Mvetli futbolculardan kun !u olduğu halde çeşitlı davTanıslarla bu bağlar sarsılmaktadır Bu av sonunda toplanacak Fenerbahçe kongresine bır iş A Kulubun pıofesTonel dalı ıcıtı (MikeO kaıan almak, B Yeni idaic hejetine (muUaUa1) ı>i bır jetistmci ali nid«ı \c eenc takımîaıa onem \ermesi ıçin emir vermek ^ C Vc Hiç bir 15e yaramayan tcknik hevetin feshını f talcp edıp jerıne jeterli bir menı tâjmini ıstemek • loksa sutunlar doiusu va7i avırdıiımız. nıemleketı temsıl ^ eftiffi maçlardd fopjekun hevecan duvdugıımur Fenerbahçenın t rmısiet adımları olmayacak \e vapılaıılar buz uzerinc jazılan kıtjbclpıdrn ılcııvo ırıdctıı , 5. 1 F I neıbahçcnın ı.tıkrarlı kale ( cı*ı Hazım Romada rje» çok çol kurtardı fakat sansMz I bır gol vcdı Resımde takı || ıı mın en ıvı nvuncularından o'an Hazım ?g avarak saha terkederken goruluvor Parıs l4» (özel) 28 memlekete mensup 29 takımm katıld ğı Av rupa Kupa Galıpler Turnuvası Fotoğraf: Ibrahım KÖZ t Z t N T Ü L Ü DÖNDüLER Fenerbahçe futbol takımı dun nın kardofınal musabakaları da ta Romadan uzgun dondu Futbolcular hiç konuşmak ıstemedıler mamlanmış ve domıfırjalıMler belResımde Özer, Atılla Tuncay hava alamnda goruluyor lı o 1 muştur F Bahçe M T K va 1 0 maglup olarak elenme^mden «onra turnuvanın ıkıncı ^urprızını de Sportınge 5 0 mağlup olarak elenen Manehester Unıted >apmı^tır Fotoğraf: Tiılâv DrvtTÇtoCLL Dığer jandan Fransa L\on da Yugoslavyamn Vranaça çehrındeı234 atletın katılması ıle Avazağa TLRHAN EMEKSİZ TURNtTVASI T M T F tarafından hurHamburg'u 20 yenerek domıfınale rıvet şehıdı Turhan Emeksız adına tertıplenen futbol turnuvasina 13 nısanda yapılacak olan 1964 Bal parkurunda vapılacak'ır kan kros takımmda Turkı>e>ı tem Musabakada kızlar 2000 M MIkalmıştır Bovlece 4 domıfınalıst dun devam edılmıs Yıldız Teknık Okulu, Robert Kolejı penaltıoian takım ortava çıkmıştır Bun dan attıgı tek golle venmış, Kolej de ıvı bır maç çıkarmıstır Eczasıl edecek olan buyuk ve genç at , . , , . , , , l dız!ar 2500 M gençler 5 000 Met ar Glasgow Celtıc Macar M T cı Okulu ıle Dışçı Okulu normal muddetlerınde ve temdıt sonunda K Fransız L\ on ve Portekız Spor 44 berabere kaldıklarından kur a çekı'mış Eczacılar kazanmıstır letızm takımlarının seçılecegı re Resımde musabakadan bır an goruluvor (Turkıve kır koşusu bınncılığı) ] buyukler 10 000 metre yarışa tmg'dır pazar gunu 26 bolgeve mensup caklardır. Türkiye Kır Koşusu Birinciİiği pazar günü Ayazağada yapılacak HERDEM TEYZE 'Sb'VIH &AKAUM ^ ^ w ^ . , ~ "••'*• NE OLACAkTSJN? \ Lludaî. 19 (rum,er Benokan bıl dırnort Batı Oıupu Kavak S?am 1 pıvona ;! varın Vdptlacak B Sİalom musabakası ıle rievam edecektır Bu yarışmalara isatılan Doğu Gru pu kayakçıları varısların çok zevk ll ve mucadelelı eeçme^ıne vol aç mıştır Yarın vapılacak varışmd larda Muzaffer Demırhanın vıne bırıncı oltnası beklenırken B Gru pu klâsmanında Lutfı ve Lrrlın USur karrieşlerın ıvı bır rierete d! raalan umıt edılmektedır B. ârubu kayak şampiyonasmda B. Sİalom bugün Kız Voleybol 1 Türkiye şampiyonası tımır 19, (Teletonla) Bugun jyapılan kızlar Turkıye vole>bol ] jampıvonasında Ankara Demırspor [Manısa Jımnastığı 30, Rasımpasa îzmır Demırsporu 30, G Saray da Ankara Kolejmı 30 mağlup etmışlerdır. Bir arkadaşımız evlendi Gazetecı arkadaslarımızdan Hurrıvet Gazetesı Spor muhabırı Guney Duraman ıle bayan Sevgl Kurtış dun Bevoğlu evlendırme daıresınde vapılan torenle evlenmışlerdır Gençlerı tebrık eder saadetler dılenz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog