Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

20 Mart 1964 CUMHURÎYET YEDt Baştarafı 1 inei sahilede (Baştarafı 1 inci sabifede) Vergi kanunıarı çıkmazsa veya ister. j ıncı sanucöe Baştaratı 1 ıncı sabıtede taarruz edeceklerinı büdırmişler eyaleti Valısı Meneghetı'nin eyale liaştarau 1 ınoı fsbifede madığını esas hrnalann talepte istemediğinuz şekilde çıkarsa hüSoru: tsmet Inönü, bugün CHP kat arabada zırhlı kule bulunma dir. tinin Anayasayı ve Müli Hükümeti dır> osmiftır. bulunmaları için Devlet Demiryol Grupunda bir konuşma yaparak rulunca ahnmasından sakıncalı Amasya mületvekili Mustafa Ke kumet etmek ımkânı yokttu. BötFakat ültimatomda zikredilen i «her türlü tecavuze karşu destekli sonuçlar doğabileceğini, ihalenin larınca bu firmalara yazı yazıldı Vergi Beformlannın ve siyasi par dığı bildirilmektedir. halde yeceğini söylemesınden sonra baş mai Karan'ın bazj scizJerı yüzün çe çıkmıştır. Masıaf kapıaı açümış Çarpısmalara daır ılk baberler saatten 15 da^ıka geçtiği tarafsız Bir heyete yaptınlraasının Iını belirterek Müdürler Kurulu tiler kanununun çıkanlması için den fikan sert tartışmslar sonunüa tır. Bu masrafların bir mılyar üra yerinde olacağım ifade etmıştir. nun lokomotiflerin verimlert hak 12 günlük bir zaman kaldıgını, ak derhal Gazivuan'ın takriben sekiz her hangı bir taarruzun başladı göstermistir. sı ıçın gerekli gelir kaynakları teBrezilya Başkanı Goulart'ın. top Kemal Karan'ın Grup Haysıyet Dı mın edılememıştır. Bu kanuniitr, Küçük, Ulastırma Bakanımn be kında birbirini tutfnıyan hesaplar si halde hükümet edilemiyeceğini kilometre güneybatısmdaki Lefka ğına dair haber ahnmamıştır. adlı Türk köyüne ulaşmış ve LefJngilizler, üçlü mütareke devri rak reformu için Anayasada bazı vanına venlmejı ıçın de teşebbüse yaptıklartnı ileri sürmüştür. Jirttiğı gibi A. 1. D. nin ihalenin bu ayın sonuna kadar çıkmazsa hü söylediT ka'h Türkler, civardaki Kıbrıslı yesinin Gazivıramn dojusunda değişMtlikler yapılmasını teklif et geçilmistir. muayyen bir süre içinde yapıl meclise ek kümetı bırakacağım. Hükümet oia Devam konusu karara baflandı Cevgp: Doğru. Vergi Kanunları Rumların köylerine taarruz ede Kıbrıslı Rumlar tarafından durdu mesi üzerine Menegheti. yukarıdaması konusunda bir kararı olmadı Daha sonra kürsüye gelen eski çıkmazsa, bütçenin tatbik kabiliye ceklerini belirterek tehditte bu rulduğunu bıldırmışlerdır. Parlâmentoda üyelerin Genel Ku rak karşısında bulunduğumuz g.üsj ki demeci vermiş bulunmaktadır. gını ve A. t. L. Türkiye Misyonu Ulaştırma Bakanı Rifat öçten. Alp ti ne olur? Partiler Kanunu da rulg, Grup ve Komisyonlara tam lükler hesapsızdır. Vergi KamwJ,a lunmuşlardır. Diğer taraftan Gaziviran'da muBakani Van Dyke'in ifadesine gö iskenderin meselenin içine nüfuz mutlaka çıkmalı. Böylece partiler tngilizler, Kıbrısh Türk liderle vakkat «Ateş kes» anlaşması yapü THANT VE TARAFLARIN olarak katılmaması. oyiamalarda 1 rı Komısyondan çıkaıken budanre mukavelenin imzalanmasına ka edemediğini bu bakımdan beyanla deki kesmekeş ancak önlenebilir. hükümet kanadını sık sık zor du mış olarak çıktı. Bunda küçük hıs rinin derhal helikopterlerle Gazi diğı sırada bu ko>un 6 mıl gıineDİKKATİNİ ÇEKTİK dar hükümetin istediği lokoma rının esastan uzak bulunduğunu Partilerde riyakârlık yapanlar var ruma düşürmesı üzerine İnönu, yet lenn tesiri az çok hâkim oldu. Vaviran'a sevkedildiklerini bildirmiş yir.deki Çamhkoy Türklerine Rum Baştaratı 1 ıncı mbıteüe tifleri almaya karar verebileceği beyan ederek AİD'nin 10 milyon Partilerin medenî şekilde çahsabil lerdir. Köyün içinde çatışma olduziyet çok ciddidir. Arkadaşlarımlar hucuma başlamıstır. Burada da (a.a.) Türkiye'nin Bırleşnıi1; Mil kıli organlara. bu kor.uyu kesin şe dan cıddı dujünmelerını ve birbir ni, yazılı olarak beyan ettigini dolârlık krediyı lokomotif almma mesi için bu kanun mutlaka çıkma ğuna dair haberler alınmaktadır. ağır silâhlar kulUnan Rumlarla letler Daımî Temsilcısi Orhan Er kilde halledecek çarelerm bulunma lerine yardımcı olmalarını isterim. KÖylemis ve önergenin veriliş se sı için değil, 40 yıl vâde ve yüzde iıdır. Çoğunluk da bunu arzu edisını söylemiş, Grup Yonetım Kuru Polis, kerpıç ve taştan yapümış savasan bir Turk sehıt oltnuştur alp. bugün Guvenlık Konseyınin îyı çalışırsak bu kanunları çıkarabeplerini şu noktalar etrafmda 0.75 faizle doğrudan doğruya dev vor. Çamhkoy çarpışmaları 4 saat sür Başkanı Liyu Şiyeh'e bir mektup lunun hazırladığî göruş. bugun ka .bileceğiz. Böyleee rr.illetımizin hâbınalardan müteşekkil kbye bir letin emrine verdigini ifade ettiltoplamıştır: Soru: Hükümet gericilikle müca devriye kolu yaklaştığı sırada koy dükten sonra durmustur. Rumların gondererek. Gaziviran köyündekı rara bağlanmiFtır. I fızasında saygıya cieçer yer bıraka 1 1958 yılında hizmete piren 5 ten sonra lokomotiflerin ihalesi ile dele için tedbirler alıyor. Tedbir den ateş açıldığını iddia etmekte buraya da yeniden takvıye göndettîrazlar Kıbrıslı Türklerin yokedilmek teh G. E lokomotifi 30 yıl ömürlü ol ilgili gelişimleri izah ederken Ba? ler, mevcut hükümleri ijletmek mi dir. Karar hakkında genel olarak u cağız. rerek daha sıddetli bir hücumda likesiyle karşı karşıya kaldıklarını masına rağmen 4 yıl içinde çürü kan Bozbeyli. ancak önerge hak dir? lumlu konuşmalar yapan uyelenn I Bız CHP olarak mületin bize ver Bunun üzerine Rum kuvvetlerı bulunacaklan sanılmaktadır. soylemi; ve bu durumu protejto yanısıra, kararın insan haklarına Idiğı ımkânı azami şelcılde kullar.a ge çıkanlmıştır. îhalenin yıne bu kında konusabileceğinı belirterel' etmiştir. Cevap: Hükümet, bu konuda sı köye girmişler ve çarpışmalar en ve Anayasaya aykırı olduğunu. bu ; bılır ve buna rağmen başaramazfinnaya yapümasmın nedenleri konuşmasını bu ölçü içinde yapm* Orhan Eralp. mektubunda şoyle nun parti disıpiınıyle ılgısi olma 'sak emanetı bıraktığımız zaman sını istemiş, bazı üyelerin usul ha" kı tedbirler aldı. Bazı kimseler, az bes saat devam etmiştir Bunnelerdir? İki yankesici savcılar takibat yapmıyorlar, dı iların havan topu, bazuka ve otodemektedir: karşısınria dığı yolunda itirazda bulunan Ma '«üstü mıiietin büecefı ıştir» diye2 D.D.Y. daki klikler dolayı kında söz istemeleri vor. Asla böyle bir sey yok. Sav matik silâhlar kullandığı bıldirü«Gaziviran köyündeki Türklere nisa milletvekili Kemal Karan'ın bılmelıyız. Hem rnemleketı bu ha Baştaratı 1 ıncı sahifede sivle sâlrin bir karar alınması ba Başkanhk divanı ile gruplar ara cıların elinde yetki var. Görevleri mektedir. yapılan yeni saldırı. Kıbrıslı Türk konuşması tartışmalara yol açmış linde bırakmak, hem de parti olasında yer yer raünakasalar olmus bi« konusu oiamıvacaktır. Fakat, polisin kendıierıni iznı vapsınlar Esasen Anayasa da bu Ilk alınan haberlere «öre bir leri yoketmek için Kıbrıslı Rumla tır. Nitekim Karan. parti riısiphn ırak mesul bulunmak çndişesinden 3 Broşürde eöJtprilen biisile tur. ledığınden haberı olmcyan türlü faaliyeti men ediyor, Anaya rın giriştikleri sistemli kampanya anlayışının bu olmadığını. millet korkanm. Bu durumdan yüzümüöçtenin konuşması sırasında va sa buna karşı ağır hükümler koy Türk öldürülmüş, bir Türk yararin gerçeSe uvffunlugıınjn arastı iki kızkardeş Hasan Adalılanmıştır Ayrıca üç Rum yaralan dan vazgeçmediklerini göstermek vekillerinin böyle bağlanamıyaca zün akı ile çıkmahyız. Bu itibarkit geçmiş olduğundan Başkan, top nıuş. nlması bakımından ihale edilmenın cebinden 200 lirayı çekmış bulunmaktadır. tedir.» ğını, Vergi Reform tasarılarının a la arkadaşlarımın Meclis ve Komis si düsünüien lokomotiflerin t«c lantıyı yarına (bugüne) bırakmif tıkleri sırada suçüstu yakaOrhan Eralp, Güvenlik Konseyi celeye getirilmemesini söylemiştir. yon çahşmalarına eksiksiz katılma Bu arada. tngilizlenn bıldırdikSoru: Fakat nurcular gene faalı rübe edilmesinde mühim fayda ve birlesimi kapamıştır. lanmışlardır. Anns ve ba nin harekete geçmesini istememif. jlerine göre, Türklerin teslim olvetteî Karan'ın konuşmasından sonra kür ları gerekmektedir. vardır baları ta:afmdan yankesıcisadece mektubunun üyeler arasın süye gelen Ankara milletvekili tlBir hayal yapılıyor. Başka bir Cevap: Nurculuğun bir din oldu mayı ve silâhları bırakmayı red liğe teşvik edilen ve küçük UThant 4 D.D.Y daki klikler gözönüda dağıtılması talebinde bulunmuş yas Seçkin. Karan'a sert cevaplar hükümeti kurma tertibi yaparım çarpışmalar 5u nasıl kabul edilir? Düşman bir detıtıeleri yüzünden ne almarak tarafsiz cevreierriVn yaşta bu mesleğe başlaulan \\İT. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vererek, Parlâmentoya, Grupa, Ko sanılıyor. Bastaraiı 1 ınci sabifede Bilinmelidir ki, başka memlekette bir Nur Enstitükü ku devam etmiştir seçilecek biHrkişinin ihale yapmaçocuklar, kendilerini yaka İ arası banş kuvvetinin kuru Lefka'lı Türkler. verdıkleri ülti misyonlara devamın milletvekille bir tertip yapmam. Bu yaptığım, rulmuştur. Türkiyeyi parçalaraak sı faydah tonuçlar doSuracaktır lıyan polisin elinden kaçmaluşu, yetkileri. miktan, ara için çalışılmaktadır. Nurcular bir matomda. saat 8X0 e kadar ateş ke İki A P. li rinin aslî görevi olduğunu, parti son tecrübedir.» Ovsa. ihaleve D.DY hfirıve«i fcinya teşebbus etmişlerdir. Dubulucunun kuvvetle iliskile^ | tslâm Devleti kurmak istiyorlar sılmediği takdırde Rum köylerine fnönü. üyelerin devamı konusun Baştarafı 1 inci sabifede disiplininin de Anayasayla ilgili de teşkil olunan Müdürler Kurulu rumu bilraeyen halk da çori, arabulucunun görevlen Diyanet îşleri Başkanhğını harekefazla oy kullanmadıkları kanaati bulunmadığını ifade ettikten son da israrla durmuş ve 'Dogacak so karar vermektedir. cukları yakalayan polise karkuvvetin Adadaki statüsü riı [ te geçiriyorum. Bizi kurtaracak bir ne varmış fakat o gün yapılan oy ra «Hele bu arkadaşın böyle konuş nuçların vebali herkesten önce siz şı koymuştur. Cep faresı ıkı ğer bir deyimle ne gibi kolay ın^an, bir aile, bir millet olarak Daha sonra söz alan C H P Edir lamanın ıptâli de kararlaştırılmış maması lâzımdır Sebebini şimdi Ierin omuzlarınızdadır» demiştir. kızkardeş nezaret sltına alın lıklardan yararlanacağı. fi tek yol ahlâkî ve temiz karakter ne mületvekili Fahir Giritlioğlu. | izah edeceğim. diyerek Vergi Retnönü'nün bu talebi Grupun tastır. nansmanı ve asker veren ta mışlardır sarrnamede ıhalenin en diipük f > lı milliyetçiliktir. Bılındiğı gıbı Meclısın geçenkı form tasarılarmı mcelemekle gö vıbı ile karşılanmıştır. raflarla Birleşmiş Milletleı yatı teklif eden 'irmaya vapılma oturumunda Senato seçimlerinın , revii komisyonda Karan'ın, tasarıBu kadar tecrübe geçırip felâGenel Sekreteri arasındaki jfi konu.'iınHa bir iMkrn'in huluntemsil esasına göre yapıl lar hakkında çok ağır bazı deyimket gördükten sonra hâlâ vehimler lişkiler üzerinde bilgi venl İngiliz basını ne diyor? ni=pî Hakkındakı teklif görüşülür ler kullandığını söylemiş ve bu ması le meşgul olmak. bir milleti ayrılı VEF AT mekte, UThant'ın görüşler Baştarafı 1 ıncı sahilede ken. teklifin göruşülmesmin geri deyimleri tekrar etmiştir. Seçkin'in Bursa 18, (a.a.) Türkiye Ga5a sevketmek, çok kötüdür.» Göğüş ve bazı telkinleri yer almak bu açıklaması Grupta büyük bir Makbule Uludağ'ın vefakâr Gürsel, daha sonra şehir içinde zeteciler Sendikasının Bursa şu kabinesını bu işi gözden geçırmek bırakıimasını ısteyen bir önergetadır Baıtarafı 1 tnci sahifede est Emel Uludag ve Eli Yılsırasında AP hayret ve üzüntü yaratmış Karana uzun süren bir gezinti yapmış ve besi buçün törenle açılmıştır. Tö için toplamıştır ve Türk donanma n:n açık oylamasi ler için daha geniş haklar talebi dızeU'nın ttvglll babsları, ErBakanlık yetkilileri, rapoı hu arada Anıtkabirin içinden de rende Bursa Valisi Fahrettın Ak sının hareketı içın konan saatten Adıyaman mületvekili Ali Turan matedilen sozleri protesto eden ütuğrul Yıldızeli'nln kaympederl, bulunmaktadır. Bu haberler doğhakkında <inki>ara yol açmı Teçerek Çankaya köşküne dönmüs kutlu, Belediye Başkanı Kemal birka,; dakika evvel yaşlı Başba lı ile Manisa AP milletvekıli Na yeler Karan'ın açıklama yapmasını Uzel alleslnln amcaları Cem ru raudur? yacak» deyimini kullanmıs für. Bengü, Böîge Çalışma Müdürü. kan istediği ve beklediğı haberle hit Yenişehirlioğlu'nun iki oy fazİstemişlerdir. Kürsüye gelen KaalleslDln dayılan, Gençer ve C: 3 Istanbuldaki vatandaşlari almıştır: Bırleşrn'.ş Milletler işe la kullandıkları tesbit olunmuştu ran. önce tevil yoluna sapmış, islardır. Ancak, Dışişleri Ba îşçı Sigortaları Hastahanesı BaşDr. Erknıan aileslnln kıymetll nmtz aleyhinde herhangi bir tedBugün yapılan toplantıda Başkan rar üzerine «O gün sinirliydim. bu kanlığına yakın çevrelerin öhekimi, çeşıtlı i« kollarma mensup karısmaya mecbur "Imuştur. enıştelfrl, eskl Kony» milletvebir Türk hükümetinin akhndan sözler a?zımdan kaçtı, hattâ YTP zellikle su noktalar üzerinde sendıkacılar, T G S Merkez Yöne Ilk önce Kanaca. sonra tsveç ve lık Divanı oyların yanlışlıkla atıl kıli 4 mimar geçmez. durdukları anlasılmaktadır• tim Kurulunu temsilen Genel Baş trlanda kuvvet vereceklerini bil dığmı. 349 zarftan 351 oyun çıktı li ve bagımsız arkadaşlann da isDr. OSMAN ŞEVKJ Kıbny'ta yapılan mezalimle ts Baştaratı 1 ıncî sahifede kan Hasan Vılrr.aer Genel Sekre dirmisler. Amerika. Birleşmış Mi! ğını tesbit etmı?. bu sebeple bu rarivlp Maliye Bakanından özür de 1 Uluslararası bans kuv ULÜDAG tanbul'dakı vatandaşlanrnız aragün öğleden sonra yeniden oylama Idiledim» diverek o zaman af diledi vetinin yetkilerinin UTh»n« ler ve göl« aeılmışlardır. ter Sedat Ağralı Genel Muhasip letlerı derhal harekete geçmesi 19 Mart 1964 günü Ulu Tanntında hiç bir münasebet görmeŞini. bu sebenle veniden af dileme yapılması kararlaştırılmıştırın üzerinde toplanması <riü Fakat aradan saatler geçtiği hal tsmet Yenısey ve Bursa'lı gazeteci için zorlamaya baslamıştır. nın rahmetlne kavuşmuştur yiz. nin yersi Hr''>*tınu sövlemiştir. şündürücü» görülmektedir tnönü'nün görüşünü kuvvetlendı I de gıupun dönmedigi görülünce ler hazır bulunmustur AP nin bildirisi Cenazesl bugünkü cuma namaS: 4 Ada'da bulunan Türk bir Bilindiğı üzere AP Ajansı tarafr frfim'i konnrayor ren hususlar sunlardı: İki Rus öte yandan bu konuda AP Grup zından aonra Şlsll Cunilnden j liğinin Birleşmiş Milletler banş dan verilen bir haberde, kuvvpti aıaştırmalara başlanmış v» AmeriBaşbakan tsmet tnönü de özetle kaldırılarsK Zlndrlikuyudakl destroyeri ve belkı de bazı deniz i Baskanlığı bir bildıri yayınlayaMehmet Baydur kuvvetine katılması konusu res komuta yetkisinin UThant'ta tor> kah stajiyer doktor koma halinde son Utlrahatgâhına tevdt kılışu konuşmayı yapmıştır: altıları Akdenizde bulunmaktadır. rak durumu açıklamıştır. fıulunarak hastaneye kaldırılmıs. men tasvıp edilmis midir? Baştarafı 1 incı sahifede Kuvvetli 6 ncı filonun nacaktır. lanacajı bildirilmektedir. Bu durv diger Yüksek Mühendis Mimarla«emileri • Bütçe çıkalı onbeş günü aştı. Bildiride şöyle denilmektedir: Yüce Dıvana sevkı 'izerine, mer Yunan gemileri. bu arada İngiliz C: 4 Ada'da bulunan Türk bir mun düsündürücü bir husus OIHM AİLKSl «Aynı şahsın bir zarf içinde bir Hükümetin çalışmalannı güçlüğe NOT: Çelenk gönderilmera«»i liğinin Birlesmis Milletler barış 5unu löyliven ilfrililer, Birle.sm1 rın da cesetleri gSlden çıkarılmıs. keze alınmasınm »ikarrür ettiğı Kıraliyet Donanması da bu sularMorga kaldınlmıştır. !den fazla oy kullanmasının oyla uğratmak isteyenler var. Açıktan ric» olunur. ve harcırahının gönderilmelt üzere dadır. kuvvetine katılmasını tabii bulu Milletler Genel Sekreterinin tar» maya bir tesiri olmayacağı mâ Vergi Kanunlarımn çıkmasuu istiyoruz. Bunun aleyhinde bir karar larla istişarelerde bulunmasını ?"• Savcıhkça tahkikata başlanılmış olduğu adı geçene 'iıldinlmiç ve Gece yarısı, 10 bin Türk askeri lumdur. Zira, bir üyenin tek oyu yorlar. Defalarca söyledik. Bu verCumhuriyet 3008 yoktur. olarak görmektedirler. Bu istifarr tır. Boğulmanın sarhoşluk tesi öte yandan bu hususta eerekli Ba tskenderunda beklerken. Turk Hü giler çıkmazsa hükümetin devamıS: S Türk hükümeti barış kuv lerin yapılmasını da tabil ve nor riyl» sandal devrildikten sonra kanlar Kurulu kararının çıkanl kümetinin sozcüsü, Birleşmiş Mil I mevcut olup verilecek daha faz na imkan kalmaz. Bu ay, yani onB 0 Y0K veti için hangi şartları istemekte mal bir durum olarak kabul etmek kendilerini kurtaramıyarak vukua ması yanında Başbakanlıga gön Jetler Kuvvetinin Kıbnsa gitmek la oylar hesaba katılmaz Oy pu [ iki gün içinde, bütçenin son günsulalarının defteı halinde matbu tedirler. ffeldigi anlasılmaktadır. dir? derilmiştir. FELSEFE LÜGATI | lerinde olduğu gıbı bır çalışma yap te olduğunu memnuniyetle belir ve zımbalı olması itibariyle birC: 5 Türk hüküroeti, barış Anayasa Mahkemesıne ilk sevke ten bir açıklama yapmıştır Yüksek Mühendis Mimarlardan 2 Adaya gidecek kuvvetin ve birine yapışık olarak koparıldığı I maya mecburuz. Sabaha kadar da Tamamlandı kuvveti konusunda Güvenlik Kon komutanının Makarios'a ve onun önder Sonat ile Aslan Yörükoğlu dildiSi 6 7.1962 tarihnden bu yana Biraz snnra da hükümet sözcüsü ve öylece zarfa konulduğu, bir dik olsa, bu programı tahakkuk ettirBeber cildi M TX. seyi karanna göre hareket etmek oyunlanna llet olması endişesi her bekârdırlar. Aydın Tekeli ise evli Mehmet Bavdıır'a kanunen hakkı bana telefon ederek Türkiyenin katsizlik eserı olarak vukubulan mek için çalışacağız. Vergi kanun Her üc cıldinın baflıca tedir. Karara göre, haklı olduğu zaman için mevcuttur. UThant'ın dir. Yed»k Subay Mimarın da hü olan maaşları ve *olluk olarak lü ısrarla barış kuvveti içın 30 bin halin her hangl bir kötü niyete larını ve Cumhuriyet Senatosunda bu satış yerlerl; tnuz yerlerde Genel Sekreterlikle taraflarla istisarelerde bulunması viyetinin tesbitine çalışılmaktadır. bin 325 lira 65 kuruş ööenmıştır îngiliz lirası vereceğinı bildirmiş bağlanmasının mümkün olmadığı da nıspi temsil isteyen kanunu çıtematta bulunacağız. Türk hükü bu âlet olmayı büyük bir ölçüde Olay, Ankarada büyük teessür Kendisine bu devre ?cinde Bakan ve memnuniyetle gülmüştür. ve oya tesir etmerfiŞi çift zarf kul karacağız. Mümkunse aynı çalışma Kanaat ve Inkılâp I» meti. Ada'da barışın, yani Birles önliyecektir. Genel Sekreterin ön varatmıştır. !:Jımca başka bir meblâg ödcnme lan:lmamış olduğu, umumi efkâ hızı içinde siyasi partiler kanunuI1 rnis Milletler barıs kuvveti tesi ce istişareler yapması, sonra komu nu da çıkarmak içın gayret gdstere miştir.> Kitabevleri ra arzolunur.» BtR İTİZAR •indeki adalet rnaksadının terai ta yetkisini kullanması zorunluceğiz. Türk Ticaret Bankası aleyhinde nini arzu etmektedir. dur. Ankara Savcıhlhna vermiş olduğum NATO Başkumandan Deniz Kuşu Başlıca alâkadar taraflardan bi 3 Uluılararası bans kuvveti dllekçede Bay Baha Ankan ve Gen olarak, Ada'da fiili yetki sahi Adadaki davranışlannda Kıbrıs BaMarafı 1 inci sahi'edi" Baştaratı 1 ıncı sahifede neral Veysel Çrgun'un da m&znunlbi her makama ve fimdi tabiatiy Anayasasınj «özönüne almalıdır kilde tesbıt eöecek olan modern yetlerlnden bah3£tmlstlm. Mumaileyh Uur. MüteakıberJ'saat 10.3*as Çari le başlıca yetki sahibi oian Bir Sadece MaltflrioB Hükümeti yönün köşküne cihazlar bu sabah şehrimize gel klmselerln. dâva konusu hâdlsenin kaya Cumhurbcykanlıgı leşmiş Milletler ban? kuvveti ku den yapılacak bir isbirliSi. Anayamiş ve 39. Pantomik Tümen emri eereyanı emasında Türk Ticaret Ban giden Mareşal. burada özel defterı katı lle alâkalan olmadıgını BJrendi [imzalamış, bilâhare 10.40 da Gemandanma ve Birleşmis Milletler sayı dikkate almamak demek olane girmıştir. «Imden vakl zühul doUyıriyle gerek Genel Sekreterina gerektigi zaman caktır. Türk Hükümetinin göriişü, Bu vâsıtalar. Kıbrıs ile Mersin B«y Baha Arıkan ve gerek General nelkurmay Başkanı Oreeneral Cev ihtiyaçlarımııı ve fikirlerimizi söy kuvvetin Kıbrn Anavasasma uyma cıvanndaki hava şartlannı en kıVeyseJ Ergun'dan alenen üzüı dile det Sunayı, 11.15 te Miüî Savıınlivecegiz. sı şeklindedir Anayasaya uvmavs sa zamanda alıp askerî kumandan rtm. ma Bakanhğı Müsteşarı Tümgene, Siverek, 19 (Güney llleri Mer lıklara yıne doğru ve en kısa zaS: 8 Türk hükürnetinin, bu cak bir kuvvetin başarı derece«i Dr. M Hallt Kanıgözen jral Fikret Gürleri. 11.35 de Kara şartlardan biri olarak, Rum ve rtiîer bir devimle dünva bansm» kez Bürnsu Teleks) Gece ku manda ulaştıracaktır. Cumhuriyet 3009 Kuvvetlerı Kumandanı Orgeneral Birleşmiş Milletler kuvvetine tam hizmeti mümkün olamıvacaktır. n)9< oynıyan ve bu arada parası Alı Keskiner'i. 11.55 de Deniz Kuv yetki vertlmesini ileri sürdüğü ko tapu^unu da vetleri Kumandanı Oramira] Necöte yandan Dışişleri Bakanlığı ile birlikte evinin VEF AT nusunda haberler vardır, bu doğ 'fizcüsü raporun Türk Hükümetin kaybeden 19 yaşlarında bir çocuk jdet Uran'ı, 12.15 de Hava Kuvru mudur? Merhum Sadrazam Ethem Paşa ve Divanı Muhasebat âzası ce incelendigini, bir iki gün için «ahibı Emin Kızıldere, sabahın 5 ! vetleri Kumandanı Orgeneral îrC: 6 Bahıettiğini* tarzda bir de cevap verecefini raporurt rnii ınde yern vermek ıçın gırdiğı ahır Hacı Cemal Bey toıunu. Gümrük Nâzırı merhum Mustafa Bey fan Tansel'i ziyaretle kendileriyle sart soylenmemiştir Zaten bövle zakere safha«ınHa olduŞundan *e da kendısinı asmak suretıyle ıntıve merhume Saime Hanımın kızı, merhum Dahiliye Nâzırı Ahkısa görüşmeler vapmı$tır. bir ihtiynç kendini göstermemiş [ferruatı hakkında üimdilik bir açık har etmiştir Olava ıigiiiler taramet Reşit Bey (H. Nazun) m refikası, merhum Ekrem Reşit Orduevindeki yemegı müteakıp tir fından el konıılınıı$tur 'lama vanılamıvüraSını «flvlpmictir Rey'in validesi. merhume Sait Pa«a Zade Kemal Sait'in kayınmisafir Mareşal. öğleden sonra da valdesi, Samime Sait'in, Sttnine Argeşo'nun Cemal Reşit Rey' CENTO Genel Merkezini ziyaretin valideleri, Sada S€r"in büyük validesi. Semih Argejo'nun | le tertiplenen bir brifingde hazır bulunmuştur. kayınvalidesi, Mareşal Sir Thomas Pike yarın FETHİYE REŞİT REY saat 9 30 da özel uçağı ile tzmire Rahmeti Rahmana kavuşmustur. Cenazeci 20 mart 1964 (bugün) gidecektir. Teşvikiye Camiinde cuma namazını mütaakıp cenaze namazı Yolların onarunı için 250 eda edildikten sonra Edirnekapı Şehitliğindeki aile kabrine milyon lira lâzım defnolunacaktır Mevlâ Rahmet Eyliye. Adteı . Korukopru 3S tk No 21 P B. 38 Tcl.. 2320 1584 tstanbul Belediye hudutları içinNOT: Çelenk gdnderilmemesi hasbaten rica olunur. A D A NA deki yolların onarılması için 250 Reklâmcüık 1029/3007 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Belediye Başkanı Hâşim tşcan Zafer Reklâm 20/2953 bu konuda yaptığı açıklamada tsYağlıboya ve Badana İşleri (Malzemeli) Yaptırılacaktır tanbulda 2 bin kilometre uzunlugunda 6956 sokak ve cadde bulunAtaköy 34 kısım inşaatımızın 380.000. TL. keşif bedelli , duğunu ve: «Bunun 500 kilometresi işleri (malzemeli) kapalı zarfla teklıf alma suretiyle yaptırılaİstanbulun fethinden. beri hıç ka^caktır. ma vurulmamış topıak yollardır» İsteklilerin 20.3.1964 cuma günü akşamına kadar mezkur demiştir. inşaat şantlye şefliğinden yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Belediye Fen İşleri Yollar Şubesi Ueçici Malî yeter »lüddet evrakı İhale evrakı 25. TL. mukabili şantiyeden temin edilebiMudürlüfıi, şehrin muhtelif yerleAy bedeli Ili teminatı lib m i k t a n Kesit bedeli Kasaba adı lir. Tekliflerin 27.3.1964 cuma günü saat 14.00 e kadar Müdürrindeki bozuk yolları tesbit etmeklüğümüze verilmesi gerekmektedir. i te ve yapılan incelemeler sonunda 25,47 427,90 3.557.09 6 Ay Geresın Isparta 4.800, l trafik bakımından daha önemli göJ 25.36 .»89,30 2.774,20 5 Görükle Bursa 3.700,Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. ; rülen vollarm tamiri one alın39.674.64 2.968.09 ft 25, Kıhç lsparU 4.000,T İ AI L O Türkiye İnşaat ve Malzeme Ltd. Şti : maktadır. Ispnrla 37 514.52 25, SPMT 2.813,59 5 3.800,'*• •> İ&tiklâl Cad. 181 185 Kat 6 * * " " 7 33 726,28 25,^iınek 2^29.4? Trabzon 3.400,DIS MACUNU (Basın 3672/238(5) 57 601,82 7 • 40,Sakarya Sındnoglu 5.800,4.naıu SATIŞ İLANI 1 araklı 53 429.4(1 40, Sakarya 3921,47 4300, 7 İlâncılık: 9173/2983 Tiilo 43 102,58 25,Surt 3.232,69 6 > SATIS İLANI 4.400. İstanbul 6 ncı İcra 6 MuSla 44 196.06 25,3.314.70 4.500,rıırsut İSTANBUL 6 INCI İCRA MEMURLUĞUNDAN: 25,28 435.27 5 > Uluğhey Isparta 2.132,60 2.900, Memurluğundan Çeşitli kıymette 50 milyon adet Gençlik pıriu \ 1961'318G Dosya. 43.372,28 6 25,Hlukula Nigde (Bor) 3.402.92 4.600,«Jfl/lSlO Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine kaSamıun 30,682,7ü 25,2.301,20 Yakakent 3.100, 6 bastmlacaktır. rar verilen muhammen kıymeti : Bir borçtan dolayı mahcuz t Şartnameleri Ankarada Genel Merkezde ve İstanbulda Kı | 490 iira oian f70) torba siyah Pınarbaşı imâlı çimento. olup paraya çevrilmesine karar verilen muhammen kıy1 Yuksnda adı, keşif bedeU ve geçici t e m i n a t miktarlan yazılı kasabslar halihazır h a r i j zılay Müdürlüğünde görülebilir. 4800 » » 400 M2 beyaz çimentolu muhtelıf desenh çıııi. meti bir adet 951 model (Mer• Son teklif verme tarihi 15.4.1964. Saat 16.00 ya kadardır. ta alımı işleri, fiat birimj esasına eöre ve kapalı 7arf1a eksiltmeye konulmuştur. 2000 » » 10 ton (Renkli Karabiga ve Eskişehir tası. Çini sedes) Oto (çahşır vaziyette) \ TÜBKİYE KIZILAY DERNEĞİ imâli için. 2 fhaie 3.4.Î964 cuma srümi saat 1S.00 de RanVami7 M°rkez binasında topJanacak Satm5000 lira, Kâğıthane Cendere 8000 > » 3 adet Hidrolık igin piıes biıi Avrupa ikısı a!ma Komisyonunca vaoılacak ilk inceleme sonucunda, Banka Müdürler K u n ı l u n u n tasdikini yolu 42 No. lu mahalde 15 niCumhuriyet 2994 yerli, kullanılmış. mütaakıp kesinlesecektir. san Çarşamba günü saat 11 ••••<•*»••«•*•*»»•••*•*•••«•«•*»•»"»*»•*•»**•' 4000 » » 1 adet silme makinesi polıser yerli maıkasız vc 11.30 da açık arttırma ile sa3 Bu islerin ek=iltmesine, 6785 sayılı kamınun 14 üncü maddesine göre selâhiyetli "• motor komple. tılacaktır. Muhamraen kıyMıiV,Pnfj,"p veva Mi'^erdisler île ayn! maddeye Utînadon hazırlanmış talimatnamenin 4 uncu 7000 » » 1 adet Austin marka 70772 plâka sayılı vc radmeti °'o 75 ini bulmadığı takrnaddps'nin (h) ve 5 macMesinin (d) bendine r>nn> <wlâhivet iktisao etmis Fen adamlanndan dirde ikinci arttırması 16 niyolu kaptıkaçtı. İstedtğiniz verde istiralr PtmoV istpvenierin veteriik belj?esi almnk Hvpre en eec 28 3 1964 cumartesi günü saat 12.00 san Perşembe günü aynı Aksaray, Horhor Külhan sokak No: 2 de 6 nisan 1364 pave kadar bir dijekce ile Bankava miiracaat edecpkler VK dilekcclprine; mahal ve saatte yapılacaktır. zartesi günü saat 1112 de açık artırma ile satılacaktır. Mua) Simdiye ksdar vantıklan tşlerin nev'i <••> ttısHvptlerini Röstermek üzere nümunelerine Alıcılann mahallindeki mehammen kıymeti % 75 şini bulmadığı takdirde ikinci artırması teslim edilir. ESMAŞ A.Ş. Kanatlı İş Hanı No: 69 uygun oiaraV hszırlıvacakları beyannameyi (B^~»'°ri ile birliktei, muruna müracaatlan ilân o7 nisan 1964 salı günü ayni mahal ve saatte yapılacaktır. AlıTel: 23001605 Eski§ehir lunur. b) Taahbüdü altmda bulunan b n u m u m isi°rp ait taahhüt beyannamesini, cıların mahallindeki memuruna müracaatları ilân olunur. c) Kendileri veya m«s.tı] Mühendisleri için Harita ve Ksdastro Mühendisleri Odasından Cumhuriyet 3006 f Basın 4108'29981 (Baaın 4107) • 2999 alınmıs belge, d) Teknik eleman kadrosunu gösterir belge, DENİZCİLİK BANKASINDAN e) Alet <T2. Tİ, Nivo) durumunu tevsik eder belge. Aşağıda yazılı malzeme almacak f) Ekriltmesine iştirak etmek igtedikleri işierin isimleri karsısmda gösterilen jniktarlar da Dosya' Cinsi Teminatı Miktan En son teklif nakdi kredisi bulunduğunu gSsteren yetkili bir Banka tarafmdan ve ilk eksiltme ilân tarihinden No. TL. verrae günü sonra veriîmiş usulüne uygun Banka mektubu nu fHîipceklerdir. 1 Kızılay Ankara Kan Mfrkezi binasında so|uk odalan GALVANİZ DÜZ SAÇ 5000.1U&3 7.4.1964 32750 kg.) 4 Teklif mektuplarının 3.4.1964 cum» günü saat 12.00 ye kadar Bankamıza makbuz muhavı haftada 51) litre plâzma ile çalışır kapasitede bir frakGALVANİZ OLUKLU SAC îöoeo kg.) sınasyon lâbor^tuarı kurdurulmasır.a ait ihale süresı 27/4/ kabili teslimi çarttır. CtLA SUYU 1 4.1964 1057 3000 kg. 1964 tarihırıe kadar uzatılmıştır. 5 Eksiitme evrafa bedeli mukabüinde Bankamızdan ve İstanbul Bölge MüdürlüğüKETEN HORTUM 20.4.1964 3UO!/44b 22100 Mt. 2 Bu îşe ait hususi ve ıdarî fartname Ankarada KıSEYYAR VİNC 5 tonluk 3001/43» 18.4.1964 3 adet) miizden almabilir zılay Genel Merkezı Ticaret MüdürlüŞiinde. tstanbulda SırSEYYAR VtNÇ 15 tonluk 1 adet) kecı Mımar Vedat raddesınde Kızılay tstanbul MüdürlüSün6 Banka belge verip vermemekte ve işi diJediğine verroekte ve Ihaleyi yapıp yapmaLUMBUZ CAM1 21.4.1964 3001/456 175 M2 de. Izmırde Sf>hıt N'pvre» Bulvarı No 3 te Kızılay tzmir Şumakta serbesttir. SARI ÇİNKü KROMAT 16.4 1964 3001/444 15 ton besı Baskanhjından temın edilebılır î Bu ihale dolayısile icap edan bilcümle vergi ve resimler yükieniciye aittjr. Şartnamesı MALZEME. MÜDÜRLÜĞÜ veznesınde satılmaktadır. 3 Kızılav nernegı ıhaleyı yapıp yapmarnakta ve işi düedıSınc vermektf <prbe=ttır Cumhuriyet 2962 < Basın: 4047 2988) (Basın 3949 A. 2081 '2972) Alpiskenderle ilgili önerge Gürsel Rumlar bir Türk köyüne saldırdı Brezilyada CHP GrupiHlüll toplantlSl Türkiye Gazeleciler Sendikası Bursa şubesi açıldı Fvinin tapusuna kadar kumarda kaybeden bir şahıs, ahıra giderek intihar altî İLLER BANKASINDAN Harlta Alım Işi Yaplırılacaktır Sağlam ve Beyaz ANKARA BURSA ve (ESKIŞEHIR'de, EŞK1ŞEHİR ÇİMENTOSU I LA N Kmfay Genel Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog