Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ALTT CüMHTTRtYET 20 Mart 1964 18 Mart'ın 5^ "Haıırlıyan: Vecöi OtızılSemir 0 suya boğarak gemiyi kurtardı. !kat sonradan ciJrersiIrUğ'.ne göre. Suffren'in 3 numaralı kazan dai bu sükut, sadece cephane tasarru. 18 Mart savaşımn öğleden son j resine de, yukarıdaki yangınların . fu maksadıyla vapılmıştı. Amiral. Fransız filosuna Bcğairaki kısmını ise âynı Fransız de lalevleri ve boğucu gazları hücum vermisti. etmiçti. Kazematlardan birinde 164 dan da çıkrr.ak emrını niz subayı su şekilde aniatıyor: «Saat 1.10 da Fransız Amiral ge !ük topların yirmi atımlık baru'u Yerine fi zırhhdan mürekkep ikinmisinin su kesimi altında bir aSır |da tutusmuş. 12 lasiyi yaraladık ci îngiiiz füosunu gönderiyordu. mir.in battığt yere koşan vasıta mermi patladı. Gemı müthiş bir jtan sonra binbir gayretle ve güç. lar 4 ü subay olmak üzere yalnu surette sarsıldı. tkmci bir ağır lükle *öndürülmuştü. 75 kişi kurtarabilmişlerdi. Suffren savaş hattından çekiürmermi geminin baca«mı. yıldırım Bouvet. mevkiini terkedıp döndüsmüş bir ajaca benzetf.. 150 lik ]ken bir Türk mermisi. sanki ve müş ve Erenkoyündekı Türk babir ohüs mermisi. kumanda köp da selâmı eibi gelip eeminin su taryalarına son bir salvo gönder. Fransız zırhlısını. Türkierir. dok infüâk dikten sonra, tam saat 2 de mütrüsüne v u r d u : birsz otede patla kesimi altında patlamıs. dığı için, Amiral ile yanındaki su zırhlının biitün plpktriklpnni sön hiş b " infilâkla iskele tarafına tüğü mayinlerden biri batırmıştı bavlar muhakkak bir ö'lümden d''irrr.üştü. Geminin muhtelif mev yaslanmıs, sonra tekrar düzelerek Sonradan öğrenildıpne göre, Nu,kilerine sular hücum ediyordu sancak tarafına doğru kurtuldular. vatmıştı. ret mayın gemisi bir kaç gece evMermi. dıs tekneyj delmiş. fakat Bu yatış, 90 derecevi bııldu ve ba vel bu sahaya 20 kadar mayin dökiç •eknc mukavemet etmi=1i. calardan ıçeri sular hücum etti. muştü. Bouvet battıktan sonra müretteGemi njhayet. büsbütün kapaklanSuffren başka ısabetler de almış dı. Uç uskuru havada dönerken, batını alan İngiliz muhrıbi. bunUtı. Bunlardan biri gemide: alevlen Gaulois'e çıkarmak istemiştı Bu sırada Gaulois de isabet al yeşil karinesi suyun üstünde görı direklerin boyunca vükselen bir rünmüş; kısa bir an sonra. kıç ta Gemirien bir se^ yükseldı: yangın çıkardı. 240 lık bir Türk mjş, kıçüstü bir volkana dönmüş Yaklaşmayınız. Bız de batm?k mermisi. haylı büyük tahribat ya tu. Amiral De Robeck Fransız zırh rafı tekrar suya dalarak mahmuzu saat meyriana çıkmıştı... Bir an sonra üzereyız! parak zırhlıyı iskele tarafmdan lılarımn bu halini görünce Bu zırhlı. kıc üstünde yangın çı harbe devam edemez bir hale 1.37 de Franızlar savaş hattından da 24 subay, 619 gedıkli, erbaş ve erle beraber boğazın derınhklpn karan mermiyı yed:ği anda, ba.: lokmuştu. Bir mermi de 164 lük çekiliniz!» emrini vermisti. Bu sırada Charlemange zırhlı ne gömüldü Saat 2 yi bir dakika tarafında. su ke?imı altında paı toplann bir kıs;m cephanesini tuBoğazın koca zırhlıyı ılıyan ağır bir mermi isabetir.e dadövülen Na geçiyordu. tuşturmuştu. Gemi havaya uçmak sının 305 lıkleriyle vı;tması 50 «anıvp sürmiiştü. Ge !ha maruz kalmıstı. Bu ikinci i?a ÜzerPvrii. Bir eedikü, renhaneliîi betin önce kimse farkına varma mış ve gemi savaşa devam etmis *ı. Zırhlı ates kesip döndükter =onra, baş taretin altma sular dol mağa baslad:ğı anlasılmıştı. Bas takı su geçnıez bölmelerden birı mukavemet etmediği takdirde Ga ulois zırhhsı da. 20 sanivede Boı; vet zırhlı^ınm vanına giĞecekti. ; Bouvet batıyor ' ya karşı yalnız 150 top Bütiın personeli ile batan İngiliz torpitobotu 18 Matt deniz savaştna katılan Majestique zırhlısı •,. karşı ço.k eski sistem 150 topla dövuşen bataryalarımızın yalnız 4 topu, parçalanmış; 4 top da tamir: kabil bir tarzda hasara uğramıst:. Çanakkale ve Kilidbahir'in bir kısmı riahil oiduğu halde mü' :eaddiri cpphane depolarında ve kazematlara yangın'.ar çıkmıştı. İşte 18 Mart. Tjrk silâhları için böyle parlak ve aynı zamanda bu kadar kansız fer oimuştu. ve zayiatsız bir zaY \ • j 5 % ; ! «Biz de batıyoıuz» Fransız Amira gemisi Fransızlar çekiliyor < ' Bir daha zorlansa idi Yabancı kaynaklar 18 Marttan ionra yapılacak bir zorlamanın hpklenilen sonuru vereceği mütalaasında bulunurlar. Bu görüs, Boğazın muhtelif tabyalannda bulunan topların mermilerinin tukenm'.ş olması fikrine riayanır. Halbuki Boğaza yapılan ilk taarruzdan sonra Karadeniz Boğazıniaıı getirilen cephane ile bu batar yalar takviyp edilmisti VP yeni bir taarruzu karşılıyacak durumda iril. if ' • * Bir z>rhlı doha Şımdi zırhlı baş tarafı suya göıııüldÜ2Ü halde ağır ağır Boğaz•ian çıkmaea çalışıyor. fakat bütün tulumbaları çalıştığı halde suyu bir santimetre bile azaltmak kabil rieğıl. MarangO7İar böîmeleri kazıklarla takv.ye ediyorlarsa da sular öteki bölmelpre sızıycır. Geiniyi kurtarmak için sürati azaltmak lâzım. Makinpler yalnız 30 devir vapıyor. Zırhlıyı daha zivade akıntı götürüyor. Bir müddet sonra. ıı^kurlan. kısmen suyun vüzündp dönüyor. Çanakkaiede kullanılan loplarımızdan tarafîaki tcrpido kovanları c:.:re Fakat Bügaz bombojtur. sinin kapılannı kapıyarak içeride18 Mart Muharebesinin bilânçoki 26 denizciyi bogmak pahasına su şud.ır: eemisini kurtarmıştı. 18 zırhlıdan 3 tanesi hatmıstır: Saat 4.14 â '• ••! •Win trresıs 4 tanesi ağır yaralaria safdışı oltihle zırhhsı da bir mayine çarp muştur ve Amira! De Robeck Bomış, gemi Turk mermileri altında ğazı donanma ile zorlayıp geçmek bir tarafına yatmıstır. Fakat mer sevdasından vazgeçmıştir. kez bölmesi y>a'i;>f''*.n,irln muvazenesini kaybettnemiştir. Makine dairesinı sular k^rl^nıâı için geMerhum Orgeneral Cevad Paşami meflüçtur. Ak'tı^ :Inrla Anadolu kıyısına doğru sürükleniyor Kahraman Dardanrş. bütün topla rıyla tekrar atışa başlamıştır: HPdpf lrresistible. ;; ; •^^ biri r.ın kumandasında bu savaşı veren Boğaz müdafaasının insan kayıpları ise 18 i Alman olmak üiere 40 şehid ile 74 yaralıdan ibaretti. 506 son sıstem gemi topuna Bundan baska Bojazda mevcut. 8 mayın hattı da tahrip edilememişti. Itilâf devletleri Çanakkale boğazını denizden zorlamakla kumandanlannv.zı uyarmışlar ve Gelibolu Yarımadası kara birlikleri bakımından da geniş çapta takviye edilmişti. 506'ya karşı 150 Kara Savaşları 6 metrelik yota Mürettphatm büyük bir kısmi kıç üstünde toplanmıştır. Amiral Guepratte bir tngiliz istimbotu ile gemiye geliyor. Zırhhnın büOcean zırhhsı, arkada;ını yeric rettebatı îngiiiz muhriplerine nak | e almak iizere. bir muhrible be İPdiliyor. T^kneye mütemadiyen raber sokuluyor, gemiyi yedeğe a sular dolmaktadır. Baş taraf gü lamıyorsa da mürettpbatını kurta verteye kadar sulara gömüimüş nyor. Fakat saat 6 da o da, bi: tiir. Nihavet gemi Boğazın ağzm raayine carparak sancak tarafın.daki nrepans y h u t T^vsan adası vatıyor. Tam bu sırada 210 luk bi' na yaklasıyor. Zırhlı 2(1 kutaç su mermi, yine sancak tarafına yapı ya gelince. kumandan geminin sür. şıyor. Dümen daire^ine sular dol atini tedricen arttırıyor. sonra da mustur. Gemi manevra yapamıyor yol keserek ve tornistan ederek Akıntı rırhlıvı Bn?a?dan dışarıy;: gemisini kurplar'.n ' r i u n ^ nturtıı. dogru sürüyor. 8 obüs 6 havarı vor. Daleıçlar, zırhhnın yarasının ;topumıırun siddetli ate=i altında 6 metre boyunia oldugunu görü itnürettehat tahliye ediliyor: vorlar.ı Akşam üstii mağlup müttefik !donanm?<ı ric'at ederek Boğazdan çekiİTniştır. Mayınlarm zararı 26 denizcinin hayotı İS Mar. eiinii nuıhlemel l»r .liisman ç . k n r m ^ ı n , kas, sipertte bekliyeı. Turk erleri Bundan sonra sav;*sın geri kalan kısmı Fransız Subaym anlattığına şore şovie i>zetlenebilir: Bo&a/da n""1'*1 ' '• • ^ v a m pdıyor. îngilizlerin Inflexible muharehe kruvaznrü rie saat 4.10 da bir mayinç cs'pnıı= kumandanı has Boşuna arama Geceleyın bir muhrib. Boğazdn bu ıki zırhlıyı boşuna arıyor. Er tesi sabah, bir tngiliz zırhlısı, B'> ğazın ağzından dürbürleriyle İÇPride :'»ci ;.aralı /ırhînı araştırıyor. Itı.i:\cl /ırhlısı lıatarkeıı II Gayrimenkul Satış İlânı İSTA.VBIL EMNİYET SA.VDlfilNDAN Dosva No: 1963/606 Sabahat Özkoça ÎPA. 2025 hesap numaıah Dcıç senedıyle Sandığımız Kadıkoy Şubesınden ıstikraz ettığı paraya mukabil; Kartal, Küçükyalı Mahallesi Korucahisaı Sokaaında yenı: 2/9/2 (kapı üzerinde: 60) kapı numaralı seneden tarla. mahaüen kârgir evin tamarmnı Sandıgımıza bırinci derecedp ıpotek etmiştı. Tapu kayıt suretinde işbu gayrimenkul, Küçükyalı Korucahisar mevkınde yeni: 2 9/2 kapı, 146 ada. 30 parsel sayılı 414.00 M2 miktarındakı tarla olup, tamamı Sabahat Özkoca adına kayıtlı olduğu ve Sandıgımıza birincı derecede ıpoteklı bulundugu beyan edilımştir. Muhammin raporuna göre ışbu gayrımenkulün umum mesahası 414.00 M2. olup. bunun 98.00 M2. mıktarı üzerinde çatı ve örtüsü şaph teras olan. bir katlı kârgir bir ev vardır. îşbu evde tlört oda. bir sofa. bir mutfak. bir W.C. bir banyo vardır. Bınada kuyu da mevcuttur. (Iki odanm pencere ve döçemelen eksiktır.) Borçlu hakkında yapılan kanuni takip iizerıne 3202 numaralı Kanunun 40. maddesine göre yukanda pvsafı vazılı gayrimenkulün tamamı Oirbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur Satıs, tapu sicil kaydma göre yapıimaktadır Artırmaya gırmek ıstıvenler bunları ve herkese sçık bulunan tapu sıcıl kayıtlannı tptkık edprek satılı^a çıkarılan ısbu gavrımpnkul hakk.nda her çevi nŞrenmış ad ve telâkki olunur Artırmava eırmek ıstıyen ler <2H75,) lira pey akçesı veva Sandıkça lcabul priılecek Banka tfmınat mektubu vermesi icap eder. Birıkmıs bütün vergılerle Beledıvp ve tellâliye rüsıımu ile varsa vakif ıcaresı ve taviz bedph ılp ıpotekierin terkin harcı borçîuys: ıhslp pulu ve tapu tesııl haırı i]p varsa serefıye borcu alıcıya aıttır S?tıs sartnamesl 21 3/19R4 tarıhinden nibaren açık bulundtırulacpkiır Birincı açık ?ttırma 7/5'1964 perşpmbe günü Ca.âaloghında kâin tstar.bul Era n u e t Sandıjınria saat 14 ten 15 e kadar vaaı!araktır Muvakkat ıhsle vapılmafi için teklif edüecek bedpl ; n tprcihen ödpnmesl ıcau pdpn gavrimenkul mükellefivetiyle Sanriık alacajını tamaÎTIPH EPçmıç olması şarttır. Aksi takdirdp snn artıranın taahhudıı I hâki kalmak sartivl? 22/5/1S64 cuma günii svnı ver ve avnı saat ' tp ?on artırması vapılaraktır. Bu arfırrn^da gavrimenkul pn çok artıranın üstür.e bırakılacaktır. Hakları tam> sici'.'erivlp sabıt clmıvsr' alâkadarlar ve irtifak hakkı <=ahiplprinin bu haklarını hususiylp faız ve masarife dair ıddialarını ilân tarihinden ıtıbaren yirmi ciin iç ; nde evrakı müppitelerivlp berabpr Sar.riıSımıza fıılrtirmpriiklpr takdirrie satıs bedelinın pav'aşmasınrlan hariç kalırlar. Daha fszla bîlsi edinnıek istivpnlprin lPfi3'fi<Vi dosva tıu marasivlp SanHıfiımız Hukuk îşleri Servısine müracaat etmelerı lüzumu ilân nlunur. (Basın 4048 2973) JOB HAKİKİ Erzurum Askerî Satınalma Komisyon Baskanlığmdan: A>?cıda hizalarmda vazılı (9) kalem cem'an SO.000 ton Linyit Kömiirü 26 mart 1964 perşçmbe ziinü saat 10.30 da kapalı zarf usulii ile satınalınacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankaraİstanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. isteklilerin teküf mektııplarının en eeç ıhale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona venlmesi «arttır Postadaki gecikmpler kabul edilmez. Bırlıği 9 uncu Tümen Birlikleri 9 uncu Tuğay Birlikleri 12 ncı T ü m e n B i r l i k l e r i 29 u n c u T ü m e n B i r l i k l e r i 51 ıncı T ü m e n B ı r l i k l e n 25 incı Pıyad* A l a v B i r l i k l e r i 4 ve 6 ncı Zırhlı T u ğ a y B ı r t l k l e r : 211 ıncı H u d u t Alayı B i r l i k l e r i 3 üncü Ü r d u Bağlı B i r l i k l e r i JOB JOB TRAŞ B1ÇAĞI AÇIK ALTIN RENGİNOEDİR Mttfettiş Muavini Alınacak Bankamız Tef'iş Kuruluna lüzumu kadar Müfettiş Muavini alınacaktır. I Müsabaka sınavına girebilmek için : 1) Hukuk, tktisat. Siyasal Bilgiler. Ortadogu Teknik Ünıversitesi ldari îlimler Fakültelerij'le Iktisadi ve Ticari Îlimler Akademilerinden (Yüksek tktisat ve Ticaret Okulu) veya Millî Eğitim Bakanhğınca musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun olmak, 2) Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki diğer şartları haiz buluntnak , 3) Sınav tarihinde 30 yaşından yukan olmamak, 4) Fiili askerliSini yapmış veya tecil ettirmiş bulunmak 5» Sicil ve seciye itibariyle mesleğe alınmasına mâni bir hali olmamak. 6) Hizmet taahhtidü altında bulunmamak, 7) Sağlık durumu, her türlü ıklime ve seyahate mütehammil olmak, lâzımdır. II Smavda başarı gösterenler Ehliyeti mütaakıp tetkik ve staj için sıra iie ve kararnamelerin verdiği imkân dahilin de yabancı memleketlere gönderileceklerdir. III 5. 6, 7 ve 8 Mayıs 1964 tarihinde Ankara'da Genel Müdürlük'te, tstanbul'da Beyoğlu Şubesinde, tzmir'de Merke? ŞubeEİnde yapılacak olan yazüı müsabaka sınavında kazananlar, yol paraları Bankaca karşılanmak üzere Ankara'da sözlü bir sınava daha tâbi tutulacaklardır. IV Sınav mevzulariyle smavdan evvel Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmeçi lâzım gelen vesikp.lar hakkmda, Ankara'ds Teftiş Kurulu Baskanlığmdan, Istanbul'da Beyoğlu, tz mir'de Merke?. şubelerimizden bilgi alınabilir. V Isteklilerin lüzumlu vesikaları en geç 27 Nisan 1964 tarıhıne kadar Ankara'da Teftis Kurulu Baskanlığına bizzat vermeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri icabeder. (Basın 2985 A. 1582 2971) Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0. Genel Müdürlüğiinden: İSVEÇ ÇEÜGİNDENİMÂL EDİLİR Mıktarı 2500 Ton 1875 » 9400 2S0Ü 5050 1925 1500 1750 3500 » » » • » » » M. bedeli G. Temi. 1ira Lira 427500 20.850 31875(1 16.500 1776600 372500 782750 325325 195000 339500 504000 67.048 18.650 35.061) 16.763 11.000 17330 23.910 i Mümessili: Tahtakale. Cedit Han 37 istanbul Tel.: 22 89 28 Faal 1986 2975 (37 Basın 3446 '2969) m 211\\ D O K T O R CAİBE İHTAR ! Tarık Z. Kırbakan Uerı, Saç ve Zfihreri Hastalıhlat Mfitehauısı lstltclâl Caü Parmafcfcapı No S6 Tel: 44 10 73 JOB FEVKALÂDE KESKİNDİR JOB Seri sakala: 0,08 m/m JOB SVÇ : Firar SAMK : AIUSTAFA ŞAHİN Salih Oğ. 1930 Doğ. aslen Taşköprü Uzunkavak köyünde çiftçi, halen Siirt 43. Sv. A. da er. Yukarda suç ve kimlıği yazılı sanığın Diyarbakır 7. Kor. As. Savcılığında hazır bulunması veya konutunu bildirmesi. aksi halde bütün mallarmın haczedileceği 353 numaralı Kanunun 190 maddesi gereğince ihtar olunur. ASKERÎ SAVCI ("82 Basın 4071/2987) istanbul Tüecarmm Dikkat Nazarma 21 mart 964 tarihinde mer'iyete girecek trafik düzeninin tatbıkinde. yapılan temaslara rağmen, Vilâyet Makamının kararlı olduğu öğrenilmistır. Yeni tatbikatm bazı güçlükler doğuracağı ve müessesclerimizin bu düzene göre ayarlanabilmesinin zanıan ve imkân meselesi olrîueu muhf.kkaktır. Yirmidör't faatlik çalısma devresine geçiş ifaHe eden yeni mcsaî tarzına intibaktR zuhur cdecek aksaklıkîarın imkânlar rlahilinde önIpncbümcs; için muhterem tüccarlarımızın lıavaleli ve parti maHaıını göndermcden eme\ çahştıkları nakliye ambarlarile stisare ctmelsrini önemle rica ederiz. TÜRK NAKLİYECİI.ER PERNEĞI İIAncılık: m YÜZÜNÜZÜ OKŞAR GİBİ TRAŞ EOER İlâncıhk: 8769 2980 500 ADET CİVA BUHARLl SOKAK LÂMBASl SATIN ALINACAKTIR 1 E'J işe aıt Oosya 50, TL. bertel> Sımcl Sirketinden teedilebüir. 2 Kapalı t e k l ü l e r en geç 26/3/19A4 Çarşamba günü satt 17 ye kadar makbuz mukabilinde Şirket me; kezınp tesl;m edıiecekf.r S Hostada vam çertkme leı kabul edılmez. S 1 M E L Ziya Gökalp Cari No: 19, Yıldız Haı Kat 4 Tclcfon : i:'H«42 • 12 51 7fi min KAYIP KemaUye Nüfus Memurluğurdan aldıgım nüfusumu kayj bettirr;. Hükümsüzdür. I M. Sait özturgut | Cumhurtyct 2W2 KAYIP • Haiik Nüfııp Mcmurlugurcisn ^Idpım hü 1 'vr1ımi k^yhetttm. Hükümsüzrtür tbral.iır Rı rlncan (Basın 3360 A. 1716,2364) Cumhuriyet 29Ç1 İ MENKIILÜS SATIŞ ILAM Radıkciy lcra Memurluğundaıı 1964/150 T. Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri vazılı menkul mallar Kadıköy Ethem Efendi Cad. No.: 13/2 de satılacaktır. Birincı arttırmanm 30/3/ 1964 günu saat 14.30 . 15.00 de yapılacağı mezkür günde kıymetinin '• 75 ine istekli bulunmazsa 31/3/1964 de aynı yer ve saatte ikinci attttrma ile en çok fiat verene satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 19/3/1964 lcra memurn Lira Kr. Adet CİNSİ 40.000 00 1 Brower Humudaıre model 450. Serıyal No.: 4671 Wo!t 110 VVad. C. 1400. Sayılı kuluçka makinaşı. M. S. B. Ankara (1) No. Iu Sat. AL. Kom. Bşk. lığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (bir) kalem (yıyecek) maddesinin kapalı zarfla eksıltmelerı hızalarmdakı gün ve saat lerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesı mesaı saatlerınrie Komısyonda ve tstanbul Levazım Amirlığmrte grirülpbılır. Istekl 1lerin kanuni şekılrie hazırlıyacakları İpklıf mektupiarını iha le saatinden bir saat evveiıne kadar makbuz karşıhgı Komisyon Baskanlığına vermelerı Postada gecıken mektuplar kabul edilmez. ıM.bedrli G. tcminatı t h a I e Cinsı >liktarı Lira Krş. Lira Krş. günü saati ÇİLEK 4:.i0'JO kilo 90.000,00 5750.00 26 Mart 1964 11.00 9211 • 29S4 (20 3109/2368)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog