Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

20 19fi4 CUMHURfYET BK5 yııııııııııııııııııılııııııııııınııııllllııı«ıııııııııuıııııııımmıııııııımıııımııııııııııııııııııııııımıııııııııııımır. Manısa, Uşafc. Aydın. Muğla, Deniılınin bın'erce yılcian beri tnukiaıe ısmı dağlardan akan karbondıoksıt gazlı \e bol kireçlı sıBurdur v« Afyon ıllerının çerçç lanınan bu *o$esı tarihi adı iie cak suların kaya!ar üzennde don veledigı Denızbde 426 000 kışı va Hıerapolıs şehnndedır. Parıs. nefes kesccek guıeilikşar. Yükfek dağlara dayanan Dir Pamukkalede buiunan tiyatro. masından meyaana gelen ve pate bir şehırdır. Hele sısh ve ov»nın kenarınds kunıtan Denı* kılıseler, surlar mezariarın mev muk yığınlarını andıran kat k3t hafıf buğulu ılk ve sonbaha: lide tahiat bir Pamukkale mueı cut harabeiprı, dünya turistieri beyazlıklardan galattır. Bu tabiat • sabahiarı!... Paris, hem maceze»ı vnratrmştır inın hayrarılığını çekmektedir. Pa hârikasının yamndan sıcak başka racılar cennett, hem de enteiiek sıfali sular da akmaktadır. | tüellerin buluştuğu bir yeıdir Bu sulann meydana getırdiği tsParisın ortasmdan geçen biî havuzlardan kalb. darnar sert«Seine» nehri, şehrı ıkıye böler liği. sinir hastaiarı banyo yaprr.ak Şehrin sol kesimi, nisbeten ucuz suretiyle faydalanırlar. Yukanda D;r mıntakadır Burası. nynı zajsaydığımız tabiat mucızeleri ve; mancia çok ds enteresandır! BuIgüzellilden Parrtukkaleyi milletj rada dünyanın muhtelif koşeieYazan: Haluk Durukal lerarası bir turizm merkezi halinc: rınden macera rüzgârları ile Işetirmiştır Hususi teşebbüs de. seneler önce gelmış. ınanış ve 0c .bu turizm merkezinı tesısler, gav Turk turizminin gelıçtırilmesi v* Çı f3vdalar layılmıyacak kadar çok Z hususıyetlerir:ı kaybetmış, fakat Paristen iki köşe: O Tokarıda: «Rue de la Faix» zinolar. motellerle «»lemistir.' hayati>etinı şehrin ismı ve atYanda : Champs • Elysee» de Bunların baslıcalan Tusan ve Paettirebilen na getirılebılmesi ıçın senelerden Fransız otelcılik uzmanı M. P.M. : mosferi ile devam tipik bir Paris sokak kahvesi. mukkale Motel.endır Bu ™ t e ; j yaşlı çapkınları bulursunuz. Bumemlekete uzman çağırmz. Brindel ise i; ller bütün «ene açıktırlar. Denırlı ı uzmanlan bol bol gezdınr. izaz «... Türk Hüküroetinin turum jte ; rads Parisın sembolü artıstler d'Orieans» daha da ucuzdur.Çıft • Hotel Welcome» gıbı otelierı ; Ege ıle Iç Anadolu ıklımı arasın; i k r a tavsiyelerini raflar lisroesine önem verdigi bir zaman Z ve taslakları, talebeler, onlara kişilik bir O')=\. 2.Î0 rin!ard:r. buluruz. Eroirim ki. bu otelle j da bir geçit «ayılır Bu bakım j d a k i dosyalar arasına yerles da sunu batırlatmak isteriz ki; r özenen gözleri çöplukte tekaüt • Hotel d'Orleans» diğerine na2a rı daha çok seveceksiniz! Çün ! dan Denızlıde üç ıklım bolgesının ler ve crta halli Fransızlar yatiririz. Tunzm ve Tan.tma Bakan * » " " " « oteleilik anlamı hirbiri = ran daha sadedır. Bu otelde si kü, bu mıntaKa daha ferah, da j tealrlerini his.etmek mümkündür. lı|ı da bu gelenek«el harekete kar n e bajlıdır. Tani, otel insası. an = sar. Ucuz, küçuk, fakat teraiı ha da guneşlıdır. Bu oteller de j Bölgede yazlar kurak. kıçlar niaoteüer, lokantalar buradadır. ze çok na?ık riavranırlar. Bazı ' " personelinin yetismestyle = bizim butçemıze uygurdurlar ; Fransızlann, ysbancılara karsı Şehrin eağ kesimi ise; büyük e t j r . birlikte gerçeklesirse verimli otnr. Ş olan allergısı burada yoktur. Yer buiamadığımızı farzedersek ; 1 1 Û*|Î l^1ff« A İ d l flAikFÎıKocî'V AİİAFA tl t^ bulvarlar, sokaklarında dağdamur bu bölgede Martın ortasın] ^ y Ş kitaptak, r.porl.nn baz. V'eni bir otel tecrübesiz ellere b» ğah. karmakarışık Yaşlı bir Fransızın idaresmdeki Luxembourg bahçelen «Les Jar j bir hayat, dan itibaren azalır ve güzel ha1 m i ? rakılırsa az zamanda seviyesini ve ~ bu otel. âdeta «amimi bir kom din de Luxembour» semtmde ! valar başlar Bu iyi havalar ekim raüsterisini kaybeder...» z iengın ınEanların mağazalan, in su evıdır! Kahvalttni7i ederken Rue Madameda «Regent Hotel». j Lübnan turizm uzmanı M. Gçorsonuna kadar devam eder. Siegfried Bittel, îsviçre Turizm £ sanı feryat ettirecek pahalılıkL'Avenir» ıîe bilhassa • ge S. Kovach'ın rapnrundan bazı Genel Müdürü de. yollarımızdan S takı oteller, lokantalar ve eğlen ayaklarınızın alttnHa kedıler ge .Hotel zınır, hattâ tavsanlar bıle Bu pansıyon «Orfiila» yı tavsiye e j Oteller ve lokantalar ! noktalar : sikâyetle : z ce yerleriyle doludur. Pariîte. nun hemen yamndaki «Hotel derim. > Güzel bir iklim, gözleri doyuj € Halen Türkiyede kollanıl ye. Isviçreden 2(1 kere fiatlar, her zaman. her yerde Champ E!ysees>ie Avenue ' , ran tabiat zenginlikleri, tarih ha m a k t a o ı a n tııvaletlrr çavrisıhhi aynı değildir. Parisi hakiki çeh des Nation<» modern bir nîplı bir Waşram'da, Rue Brey sokafında : zinesi birçok çıfalı banyoların ol 0 | n p otel ve motellerdç kuHanılresiyle tanımak ve yaşamak için dir. bır odaya hem de epash hır kahvaltı ile günrie 3 dolar ve • a çok guzel Hotel Neva». «Ho • dugu Denizli ve onun bu zengin m a j a e ı v e r i s | i değildir: » re gibi 45 lıin kilometrelik bir karirMniz. tel Studio Etoıle», «Hotel Til • | parçasında 2 motel. şehirde de iyiti endüstrisinde çalısan r a volu sebekesine malik hulunusıtt». «Hotel Tragon». «Hotel j ce sayılabılecek üç otel vardır. $e Bu caririenin yan sokağma sapek azının yahancı dil vor. Birçok yollar tabiî ve iptidaî Triomphe», «Hctel Moderne» '. hirdeki oteller: tzmir Palas. Egeparsanız, Rue df la Montagnebildikleri müsahede edilmistir. Bu vaziyettedir. Yollar üfcerine isaretgıbı «teller de vardır. Daha : imen Palas ve özkardeş Oteüendir. Bu sokak. artısier. şairier. mesele turizm dairesi proeramının \fT konması keyfiveti de çok kere merkezi bir yer anyorsanu : !dir. Buralarda banyolu ve çift ya en mühim maddelerinden biri ol eksik. basarısız, çövensiz ve endiressamlar sokağıdır. Bu sokakta P^ace de L'Opera'da Amerikan • jtaklı odalar 15 Tl. dır. Bunların malıdır .» ünlü Fransız çairı Verlaıne «tl se vericidir. Ozellikle eeceleri bu Ekspres civanndakı «Hotel de j dışmda birçok ve değişik kaf*?epleure dans mon çoeur!. Kal France», «Hotel des Etats Unis». '. « Otellerde plâtılama eksik, her i yollar çok korkuludnr» demektede otel mevcutsa ria Istanbuiun bime Yağmur Yağıyor» mısrakenar otellerı seviyesindedir. Pa şeyin tesadiife bırakıldıjı eöriil 1 dir. larını yazmıştır. Bütün hustı • Hotel d'Antin», «Hotel Cou i Lufthansa Şirketi uzmanların martin», «Hotel du Helder», «Ho • mukkalede ise en iyilerı Tusan ile mektedir. Molıilya, kaide olarak. «iyetine rağmen, bu sokagın sıtel du Nile» gibi yerler bizim ; Pamukkale motelleridır. Buralar âdi kaliteli ve 7.evk?izdir. tyi e«ya j dan Dr. Heınz Rohm ise : ze cazip gelmiyeceğini düşune, , , . . bnlmak belki zor olahilir amma; « Türkivede birçok otellerde, günlük 5 dolariık programımı ! şehrin sol kejimi daha eaziptir. rek. yıne eski caddenize, Rue dan Tusanda ıkı kısı pansıyon . . . . . . .•... •..• : Zevkın, rengin, kadının, guzel des Bernardıns'e riönelım. Me zı tatbike müsait otellerdir. komple 100 Tl., obür motellerde .„,,„ tesisatın. bilhassa sıhhı tesısatm, liğin, ve pahahlığın Champ Ely selâ, şu .Hotel du Square ManYıyecek ısıne geiınce; Paris ; odalar banyosuz çift 15 Tl., sabah levkin bedeli yoktnr!...» tasdiklnin islemediği ziyaretçilerin gözünden Otel plânlarının rin insaat ve tnristik müessesele personel yetersizliçi yüzünden iyi = see civarında, bulunduğu da inv e . kahvaltısı, öğle ve akşam ge et Bernardin». Sahibı M. te uruz bir lokanta aramak, u i kâr edilemiyecek bir hakikattır. Ren Corre; eski bir tercuman, cuz bir otel bu'maktan çok da j meklen adam başına 10 arlira beledivelerden alınıp bn insaat sa kaçmamaktadır. Meselâ dört hafta Gelin. biz, bütçemize göre, yer be» lisan biliyor. Her Fran^ız ha zordur. Onun ıçm sıze Ca : dır. Şehirde mevcut lokantalarda arıyalım. Londradakı kadar meşhur kuru patlıcan dolması. si Mimarî Büro<suna dan az şarap ıçmesıne ra*men. fetena.ş'larla, «Prix fixe» lokan • muhteşem ve çok katlı olmamak neşeli ve inşanlara yarriım < t tandır kebabı ve Denizli turşusuIHiç kimsp helrdivr mimarlarının * taları ve «Bıstros» denen içkilı • la beraber; Parısin de yeraltı | mekten zevk duyan bir Fransız! kahveleri tavsiye edeceğim. |n« yiy.bilir.in., Sehrın en ,yi lc ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ trlk. S u ve ısıtma «esi.leri de trenleri vardır. Buna Fransızlar Otelinin odalarınria traş nııkıBuralarda ı^nce Ordour, man : kantalan sırası ile Mavı Köçe (iç ta mimari,i de vfiksek ihtisasa ih »««»"«"•« bnlunuyordu» d.yerek • Metro» derler. Bunlardan her nenız için prizlerını bile hazır tar scslu kızarmış piliç pata • ; kisiz). Merkez, Saray, Maıestık Ga otel ınsnatlsrında ucuz ve kotu tiyaç çöüteren bir sahadır hangi birine girip önce oldugutes ve sarap, ekmek, bır dolar ; ;zino; Incili Pmar Gazinosu, Bomahemeye kaçıldığını. kontrolşüz nuz yerden St. Michel düğmesicır. '; ğaziçi ve Şehir ısimli olanlardır. U/man G. F .Isrrat i«e şunları i mimarinin neticelerini aniatmakta ne basarak kaç numaralı meti Bütün. bu lokantalarda içki var yazmt? : Aynı yerlerde şarap, garni : i dır. roya bineceğinizi öğrenip, on» dır. Gerek şehirde ve gerekse Paturlü A'.sas sosısı, peynır, yoğurt ; Türkiveye hneün tn j Belçika Turizm Genel Komiserı göre hareket ettikten sonra St. mukkalede mevcut hâtıra eşyası ristler «ırf kendi rnerakları saıkıy ı ekmek de yiyebilır, yine 1 do • ıl. A. Haulot ise raporunu su sa Michel ıstasyonunda inelim. satan dükkânlardan Pamukkale le ba seyahati yapmaktadıriar. lar odersiniz. Champ Elysees'de, I tırlarla bıtirmektedir : Merdivenleri halkın peşine taRu La Boetic'de «Auberge : taşından mâmul biblolar temin paeand.iva hıı verrnek çok fayaa«... Artık sondajlar, anketler ve ; kılıp çıkar çıkmaz kendimizi Express», yahut «Pculet Servı ; edılebilir. lı olacaktır. Ba husnsta vavınlanaSt. Michel bulvarında buluruz. ce» de tavsiyeye değer' . cak broşörlerin ve di|er Tnateryar i Mesireler birden ~ Bulunduğumuz noktadan biraz h ve her Yukarıki hesaplarla Paris'te, 1 de v e k a l i t e s i ! Denizlin.n başl.ca mesire verleri »" » « ileride Sorbonne Üniversitesi ile gündelik programımızı 5 dolarbinde büyiik rol oynar. ' lunzm Gene Paris Güzel Sanatlar Akademila tatbik ımkânı mevcutlur. Pakilâtınııı bu »ervininde teerübeli,; Baçkırcıdır. Çamlık, çam ormanla si «Ecole des Beaux Arts» burise gıtmişken, Comedıe Fran ; kimseler rı ve manzarası ile çok meşhurlunmaktadır. Bulvarın iki taraçaıse'de Molierre, Racine, Cor : dur. Başkırcı ise. şehrin merkezi, Ç«5"nelıdırler.. ları temsilcileri için: « Bu büro ; fında küçük sokak kahveleri ve neilie'i seyretmek şarttır. Bu ; Batıds hodat enıelirri asa lara tiyin edilecekler hakikaten ; 2 lamış! Maamafıh «Hntel Plai rada balkon fiatı 4.5 frank. yane 6 km. uzakhkta dag ve »v spor muhtelif mağazalar arasında ksrl tamamen kaldırılmış saut» da yabana atılmaz. Bu ni 90 cent'tir. Polies Bergere'de ları için câzip bır yerdır. Etrafı ^* " y n kimseler ...^, „ . ise. devamlı olarak '£ daha çok kitapçı dükkânlarl sıiebil. „.„, u , kestane ve çam ormanları, kiraz bnlnnmaktadır. Turkıyede huçtın j v a l i f e l f r i başında bırakılmalıdır ralanmıştır Bulvar. hafifçe yo caddenin de zaman zan.an de en iyi yerler, 5 doiar, iyi ve uinice denen yer ise sifalı sulariyle tatbik edilen bn formalıtelrr • hele , a r Hariçteki temsilcilerin en 8 kustur. Üç sokak yürüyüp «Rue koru değiçır!... Sakallı gençler, cuzlar 2 dolardır. Perde daima jve nar bahçelen ile çevrilidir Ye psikolojik bakımdan korkunçtnr. n e m h i s j s a h s î 1 ( . m a ! I | a r knrmakdes Ecoles» caddesıne geleceğiz, ellerinde palet ve boya kutusu 20.30 da açılır. | tasıyan ressam taslakiarı, kahtarihten bu yana şöhret yapmış Giris ve çıkısta tnrirt bu kadar sı |UT T u r İ 7 m temsilciieri diplomat buradan »ola dönünce. Rue de Fransız komedisini Theatre, ve sandalyelerinde dudak d'Jdak.eı formalitelere katlanamaz. Tu1 d e g j , j ş a d a m l a n n d a n o ı m a l ı d ı r bir kaplıca merkezıdir. Bermardins caddesi boyunca bir Magador'da seyredebilirsıniz. : ğa ders fısıldıyan ünıversı'.eîeTİn ristlerin ririste nezaket ve eüler | , a j . B u n , a r b u ı u n d u k ı a r ı fürü temiz ve güzel oteller sı1 Denizliye nasıl parlak öğrencüen!... îsterjenız, Hıç şuphesiz ki, Parisin en güvüzle karsılanmalarının «ailıyaca ' ralanmıştır. Bu caddenin en pa gelin bir de St. Germain irtıka zel eğlencesı, sokak kahveleriseyahat sirketleri müdfirhalı oteli«Claude Bernard» dır. metinde yürüyehm. | lerinden çok, trzcâh baıındakilerle dır. Oralar, saatlerce değil, tegitmeli? Kahvaltı ve servis dahil, çift ! temaa etmelidirler.» ne>rce oturanların bile bıktırtntanbuldan her gün kalkan bir Bu semte geldiğımizin ışaıeti, yataklı bir oda 6.25 riolardır Ay! Franjız yazar'.arından P:erre Latren varsa da yataklısı olmadığı su karşıdaki guzel mımari eser nı otelin ıi5t kat odalart daha ; dune ise : «Fransada çogu kisinin ve Karakuyuda aktarma olduğun yenİ benZİn • St. Germaın des Pres» kıiiseda ucuzdur. | Tfirkiyenin özellikle oevz tatil ffIdan, eğer tren yolculuğu tercih rj « ' çirme konusundaki kavnakların 'edilecekse îstarbul Bandırma vo n a t l a n ! . . Bu nteiin odalarından balko sesıdır. Kiliseden sağa dönüp ; dan habersiz olduiunu ıjordüm. lu ile fzmire ve ttmirrien de motorna çıkarsanı?, Parisin meşhur Seine nehrine doğru Rue B o naparte caddesimie ;.üruyüp heAvrupaya otomobilleri ile gırie B u n u n n c d f n ı e r i n i biraz kurcala E (Juartıer Latin'ini, ayaklarınızın ılü trenle Denızliy gıtmeyi tercih cek turistlere yardım gayesiyle yınca yaz tatillerini ynrt dısında z altında hissedersiniz. Bu otelin men bir daha sağa saparsanız 'etmelidir. Otobüs yolu tavsiyeye şayandır Uluslararası Avrupa Seyyahat Ko.j g e ç i r m e v e can atan Fransa halkıkarşısında «Hotel California» Rue de Seine» sokağına gelem i s v o n u h e r tstanbul Denizli otobüslej memlekettekı s o n : n ı n T ü r k i y , d e n t i i m habersiz hıvardır. Burada kahvaltı dahil ceğiz. tjte bu mıntaka nisbeb e n z i n 2.S0 3 dolaTa temiz odalar var ten makul fiatta otellerın buİri 12 »aatte Denizliye girier ve a j f'atlarını dolar uzerınden ı r a k l I d , j , «sonucuna üıürttü ile varbir yerdır. Eğer bu dam başına 30 Tl dır. • neşretmiştir. Buna göre bir galon dıro!» ' dır. Fakat burası «Claude Ber lunduğu değildir. semte metro ile gitmek isterseBu arada tstanbul tzmir lüks.benzin: Belçika'da 57. DanimarkaYukarda her biri bir başka mem nard» gibi mükellef niz «St. Germain» istasyonunda yanındaki otobüslerıyle îzmire gıdıp, ora da 57. Fransa'da 60. Almanya'da leketten Türkiyeye gelmiş. tama Z Claude Bernard'in • dan motörlü trenle gitmek daha 47 . 60. İngiltere'rif 55, Vunanıs men ivi niyetle ve bılgili gözle tu ~ • Hotel St Jacques» i daha ca inmelisiniz. ?ib ve tavsiyeye şayan bulurum. .rahattır. ütomobıl ile gene Istan tan'da t>7, Italya'da 45, Monako'da 1 rizm meselelerimizi incelemiş dost Gelin; biraz etrafımıza bakı mamış bır ucuz ve zevkli vakil Burada 3 kışilik bir oda 3.50 nalım! «Hotel des deux Contiibul • Balıkesir • îzmır üzerinden 60. Holânda'da 55, Norveç'te 53. ı insanların fikirleri. göriişleri.. Acageçirme metodudur. Sonra ta•gitmeîıdir. lzmir • Denizli 24(1. ls Portekiz'de 70. Ispanya'da 50, ls. • ba bunlardan hangi<;îne ve ne ka dolar, iki kişi 3 dolar ve bir kişi nent», «Hotel d'İsly», «Hotel bii; gece kulüplen! akla hava2 dolardır. Eğer, bunu da be St. Germain des Pres», «Hotel itanbul Denızlı B58. Ankara De.veçte 54, Isviçre'de 45. Yugoslav: dar kulak asıyorıız' Mesele burale gelmıyecek tezatlarla dolu eenmedinizse aynı caddede M de Seine», «Hotel d'Alsace» kı nizh 574 Km. dir. ya'da 45, Türkiye'de 37 Cent'tir. ! da!... renkli Dir başka hayat! Fakat raz daha ilerlevin «Grand Hobu otelde ünlü Oscar \Vılde de ne yapalım ki, bizim buralarda , Amma her seye rağmen iyi bir tel Modern» e geleceksiniz.Kahharcıyacak ne paramız, ne de bir müddet kalmıştır. Rue de v/y//XC'/y/Aty/////y/////y^^ başlangıçta oldugumuzu: bizi tenvaltısız çift yatak 2 40 dolarvakümiz var. Madrid'e hareket Jacob'a doğru yürürsek «Hotel kid edenlerin raporlarını kitap hadır. Onun yanındaki «Hote! • f i r r r r du Danube», «Hotel de Tours», etmehyız... , line getirmek ce«are"tiyle göftermiş olmuvor muyuz?.. .llllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIHIIIIUIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIinilllllllllllllllUIIIIUIIIIIIIIMIII 1111111.= DENIZLITurizm BU BİR TESADUF OEGîLOİR Cıittzel bir iklim iginde gözleri doyuran tahiat zengiııliği ile siislü diyar Uzmanlar ve rapor an Franta ve bilhassa Parı? deodigi zaman turıstın akhna eğienreden önce «pahahliıc:» gelmektedir. Eğcr meseieyı beraberce etud edersek göreceksiniz ki. rarıs. hıç bir zaman \ e w York kscar pahah değildir. PARIS P PHILIPS uzmanları 40 yıllık tecrübeye modern tekniği de katarak en mükemmel radyoyu yapmakta tam isabet kaydetmişlerdir eu GDN ODNYADA EN ÇOK SÂTILAN 2 PHILIPS RAÜYO ÎİPİ ! î u r d u m u z u ve diinyavı iyi tanıvorsanız. d o ğ u n ı ı hir bakışt.ı aı:lı>aııılır>ıııı/ su iki selırin nereleri ol »i T« U A Ceryanl. Pejin Fial Tl. 5 8 5 . Turizm = Havada lar imaline de baalamiftır. Bn vagonlarda saıpansiyon âzamlye çıkanlmıştır. Ayne» ir Bütün dünya hava şırket vagonlar arasındaki taraponlar edilroekleri, 1 nisancan itibaren Atisn •eri kaaçuktan iraftl tik seferlerınde gıdip gelme tedir. ucretlerınde 100 dolârlık oir in ir ttalyan turizm idaresi, dirim yapacaklardır. Mesela 1963 senesinde turizm geîirinin Stockholm New York gidip 1962 yılına nispetle yüzde 11^ gelme 379. New York Londrs artmış, 519,919 milyon lirete yük 300 dolar olmaktadır. selmiş bulunduğunu açıklamısir Amerika ve Japonyada ir tır. «ttalyaya turistler sırası ile nçak hatlarında açaklara kü en çok Fransa, Ingiltere ve Ameçük televiıyon cihazlan yerleş rikadan gelmektedir. 1962 jenetirilmesine başlanılmıştır. Tol si zarfında yeniden 3.000 oteî ve cu ları 1 fena hava 1 şartlannda pansiyon açılmıştır. televizyon sayesinde dah» an Hâlen bütün ttalyada turistkorktnkları tesblt edilmijtir ler için 35.530 »det otel, motel, * Holânda Havayollan pı pansiyon ve konaklama y e n lotlara maaş yerine uçuş »aati mevcuttur. başına 75 dolâr ücret ödemeye başlamıstır. Bir pilot «enede âzami 286 tam gün uçus yapmaktadır. * ttalyada torizm harcketînin bühass» yaı aylarında çok artması, benzin istihlâkinin de artmasına, dolayısiyle baıan • Italyan Demiryollan lda benzin sıkıntısına selıep olraak resi süratli lokomolifier imâl tadır Italyan Turizm tdaresinin ederken, bu süratte âni darup tavsiyesiyle Genova tezgâhları kalkmalardan yolcaların rahat dev tankerler insauna başlamış sız olmamaları için özel vagon tır. Mayısta drnize Indirilecek hıı lankfrl.rın ilkl «.060 tonlaktnr. İ mil »iirat T yapacak Unkerln nznnluğiı 24333 metredir. Oteleilik ir Fransız otelciliğinde Amerikan standardı lüks cteller inşaatına önem verümeye baçlan mıştır. Son senelerde Nice'deki «Plaza», «Hotel Splendid», Cannes'daki «Martinez», «Grand Hotel», «Majestic», Paristeki «Hilton Continenta!» gibi yeni inşa olunan oteüer umumiyetie Amerikan turistîerının istek ve alışJcanl'klarına cevap ver«cek mahiyettedirler. hazırladıjı ıstatıstıklpre tdre memleketimize selen yabancıKv rın çofnniiı|nna Amerikalılar, Almanlar teşkil etmektedirler. Bunu Ingiliz Fransız ve Ynnanlı tnrisiler tâkip etmektedir. •k 12 r.isandan 22 mayısa kadar îstanbul lımanına çok savı. da turist gemisi gelecektır. Ba gemiler arasında Yugoslav bandıralı Jadran gemısı 4, Agamer.on 3 defa gelip Eidecektir. Bunlardan başka Stella Poiarıs ve Venüs isimlı geımier de turist getirecektir Yander/ec Şırketi tarafından düzenlenen turistik şehir gezilerı esnasımla muzeîer acik kalacaktır. Venus gemisi ilç gelecek olanlanrj ekseriyeti Ktıdü«e gı'mekte n[sn Ingiiiz Protestan ve Katoliklerıdîr. izmır 0) LJL.UIK, i) iuıtı « TS 20T Trınjijforlu Peyn Fw» Tl. 765, Denizde Bizde * Torizm mevsimının yaklaşması münasebotivle turizm sahasmda hâzırhklara başlanılmıştır. Bakaıılıkça hazırlanan bilgilere göre 1962 yılında mem Ieketimize gelen turistler 12.1 milyon dolârlık döviz bırakmış lardır. 1963 yılında ise bn mik tar 18 milvona yaklasmıslır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının • Arr.erıkanın ve dünyanın ta".ınm.ş gazeteiermden Wd.<=hır\!;ron Post gazetesının Yazı Işlen Mudürlerınden ve turızra sahıfesı rıazırlriyıcılonndaıı Mr Alfred Fricudl.v halen memle.kEtımizde bulunmaktstiır Amerıka1 gazeteci bir av TürKi\*erie ka1 lacak ve Anaduluyu ap'pcki.r. Kıraköy: Tünei Cad. KutHan Eminönü: Basar Han 31 Sabur.cu Han Caddesl Tel.: 22 98 93 Bir Philips bayiine uğrayarak tecrübe edebilirsiniz. Philips servis ve tamr atelyeleri daima hizmetinizdedir. ^ l = Korada a) Manısa tı) Bursa c) Sivas. Geçen haftaki sornların cevabı :Amsterdam Vludağ. «i MODERN ŞEHİRCİLİKTE, DÖŞEME MEVZUUNDA EN İDEAL HAL ÇARESi KIAIRIOI LIUIKIS Memleketimizin en tecrDbeli eldpleri tarafından yerleştlrilen KAROLÜKS, yerli ve yabancı emsallerinden Ostfln oldu^unu Upat etmiştir. KAROLÜKS, daha zarif. daha saglaın, daha ucuzdur.. mOtaahhitlerin bilhaasa memnuu kaldtklan malzeınedîr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog