Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

20 Mart 1964 i'iıiMiııı.ıımııım:: Okurlardan YAZAN/.'flAMDİ VAKCfâLU Yeni buluşlar Rusyada reform Israelde atotn Dazlaklarda kanser Ozlü sozler Abstre resim hakkınd a Demir perdeden s ı z a n 1 a r.. 1P17 1918 senelerırce lU defs harf reformu yap mıştı Sesle rı ^ertleştırmek ıçın n.elımelerın vTruna eklenen ışaret er hazfedılmıjtı Sadece bu degışıklık Tol» tovlın Harb ve Sulh ısımll ese rnın ba^kısında vetm ş *a"ife tpsarrut edılme^ını ^aclamış tesırı uzennde de ınceleme'er sapan bu doktonar sıgaranır darlaklar uzerınde mı >oks= gur saçlılar uze'inde mı aaha zararh oldjjunu bulmaaa çaı çıjoılarmış Fakat bu fıu5usta henuz bır netıce a namamış goren yo* kı! Kuçuk cevap vermi»1 Irı >a l?te j Bır aa$tre reıım sergıtınde : bır zıvıre'çı karmakar:j:k leke : lerden ıbaret bır tablonun kar ; fisında durau Bır muddet tcy \ r ettıs:ten sorra ressama sordu \ Nedır bu' ! Kenaı resmım efendını V»n i taraftsKi portre de e ımın res ; mı ; Gosteıclıgı bu ıkıncı portre : de kendı portresı dıje goster a\i\ tablonun ba?ka turlu«a Var mskarışık bır şevdı Zıyaretçı ru tablolara rsktıktan sonra mutalaasını ço\le czetleaı ln^allah çocugunuz olma mı^tır 5 Veni buluşlar: t^rael hukumetı hetabını yap mi;> nenız suvunu tatlı *uva (.«•vıımek ıçın atom enerjısı k ı lanıldıjjı takdırde memleketır çok muhtaç olduğu tatlı luyun tum«ekH o'duSj iç'n tahıi ku temını ıçın vapı'acaK raatraf on ıkı mı=lı azalıvormuş 5 '•uirrus olarak gorıvor Bu ku Ş cjk bsliîı vutavım d»rken burTuzlu 'uvu tatlı IU vapaeak S nj ıvTîsva çarp'nc» r\*a hareke olan ılk atom «antralı, bazı tah 5 e eelivor bs'ık vakalan'vor mınlere eore 360 mıbon dolara mal olacak 5 Geçen «ene de bır ha«ka Ame Ş <• kalı ıneklerı sıneklerın hucu Kızıl denız kıyısında dort bın ŞT mjnf'an kjrtarmsva mah«u« metremıkabı denız su>unu tatlı S ol4«tıkten bır ma«ke iea» etmıs suva çevırmeğe mah^uî tesı» er kurulmakla beraber bır vandan da, nukleer enerjı santralı vu r Bu sene alınan ıhtira bersVa S n ıçırde tantı«torla ısınsn bır cude getırılmektedır Bu tesıs lenn mecmuu 1964 seneoı «o^ Ama a«ıl orijlna! ihtiralardan rundan evvel hızmete g rebıleT bıri horlamava m&ni olan â cek E 'et Bu da George Wılton adlı Dazlaklarda kanser: E bır adsmın e«erı Bu ilet kar S volsnın ba«ueuna asılan bır Arrerıkalı ıkı Ş rrıkrofon ksrvolada uvuvsn hekım, uç vıl S sdam h^rlsmava baîlsvmca çalıştıktan «on ~ mıkrofon bu horultuvu va^tıBm ra, akcıjer £ »ltma verlejtinlm's bulunan kanserının gur S rtır kuçuk motora nakledıvnr «açlı ınsanlar £ Vfotor ışlıvor uvuvsm jldrtetip rian zı\ ade daz Ş *ar«.ı\pr »arsınc» da uvuvan n laklarda gorulS dam uvanıvor hnrlnms ke«ıl riuğu «onucuna varmışlar •» vor Dazlaklar «aç = Rusvada reform: lılara nı«petle dortte uç daha fazla kan*er oS TeUş etmevın oylesı değıl luvorlarmıs Bu doktorlar, ak S Puslar alfabelerım ve ımîâian n2er kan«erı ha>i»alanndan 'RS Z nı venı bır reforme tâbı tutrra E 5a karar vermıçler Meselâ bun kısının «açlarmı mua\enpden geçırmışler bunlardan \alniz on ZZ dan ^onra «komurı^t» k e h r r e ' i dokuzu darlakmıj Ra^kg bır E kı «ra» ıle dejıl b r tane ıl» hastsnerie vapılan muavenelerS vazılacak tkı «e««ız harfle \a de 2TO kaııserhder ^alnız 86 ıı = ?ılan butun kellmeler bu refor nın da?l^k olduju jforulmu» S ma tâbı olacak Avrıca ";ıı:aran'n kar«ere olan 5 Boleevık ıh'ılalmden »»nıp Washıt gton öatn lhtıra eerst ları ofısı tarafından venlen belatların geçen «enekı cavısı kır*. eş bıre \akınd r Kurulah 127 sene olan b j "fısten şımdıve kadar uç mılyon htıra bpratı al nrrmtır Bu beratlardan me'e'a bu « ntkıler ars^ında «ov lelprı var Tozepb Na 1 'a i'irnlı bi' j oalıkçı ba.ık 1 ları a'datara* avlamak ıçın fır filet ıcat ptmı« Bu ale» uc ına turr =ek 1 bır a' na ta kılan bır clta r?n Ibaret Ba ık bu svnada kerdırı £nrj\ or Fakat a'na Once çok düşünelim sonra öğretmen okullarım kurahm «lurdurauzun sunden gune ar tan nuıu«u, toplnmda venı mu es8eselerın dogmasına sebep ol maktadır öğretmen OKulları da, bunlardan bırıdır. Her vıl artan nulus u n ı dersane \e okulların acılmasını loranln kıl makta, bu ıhtıvaçlara cevap verebılmek ıçın yenl yeni ögretmen okulları vucut bnlmaktadır Şuraıını uzulerek ıfade edelım ki, venı ıçılan o|retmen okulları pek cılız bunveve <ahlp hulunmaktadırlar Bunlardan bır kısmı. laboratuvar ve kıtaplıktaıı >oksun bır ılkoknl binasına miınmı? durumda öğretım vapmakta \t otretmen kadrosunun huiuk çogunlugunu, vetışmeie muhtaç teerübesız «t»jnerler teskı! etmektedırlfr Çevrenın gplısımınde sbı sahi bı olacak, rehberlık edebılecek Aarının nçrptmen adavları, maalesef, bo sartlar altında, ba ozellıklerden mahrum olarak okol d»n çıkmaktadırlar Me<lekı tecrubesı ar havatın gırdaplarında vovarlaıımanıı^ her hirı 20 22 va^ında romantık çatlarını >a$ı<an bu «taper otretmenler Iı derlik va^ıflarından voksun hım ı i f ve ıdarevp muhtaç, meslek vnlunda saskın saskın Her lerken bır vaııdaıı çevre^e ınıl hak rtmeve calısmakta bır \indan da ruhunu sarvan sahsıvet ka7anma <ahacı ırınde hocalftmaktadırlar Kovü »nrmemi§, ko^un meselplprını hılmlven Ozlü sozler Israelde atom: Konuşmaianmızda, gaıp tı\ gan KUİlanmaga de% am ett gı tıız mjruetçe çocukluk çagule ereınlık çagını bırıbırınden aMrar ınce ou\an aşmamam 5 z demektır Me«ela oır şev hakkm da «kayeet'ım» cııvecegımız yerde «ı<avboldu« riemek gıbı Ha^stta onemlı olan şey mut 'uluga kavuşmaktan zıvade, blr ışe \a amdktır *** Ku^aklar «rasında az çek bır çatıçma olması zaten mukad derdır bebebı |u kı gençlerın de yaşlıların da fıer soze \e receklerı bır cevap vardır Ya! nız orta kuçaktır kl, bır takım meselelerle kar?ı karşıjadır *** Doğrudan dogru\a şahıslannı ı!gılendırmı>en ışlere karşı ılgı «ız kslan ınsanlar peK çoktur Insan^rı kuvvetlı yapan çe^ m .halefettır Muhalıf k.şıler. ı.çurtma sıbı, ruzjâra karşı a \ak dırerler • f ¥ Snaset adamları ı!e evlı ka dınlaı bır noktada bırleşırler Nazarlarında borç, gerçek'en masraf ^a%ılmaz Demir Perdeden sızanlar Dogu Ber'i nın dıktatoru \ alter Ulorıch» ılmus Dogru j cebennemı bo> j lamıs Kendı : «mı «e\tan kar ; «ılamı^ Her lh ; tımale karç j Batı bolge«ıne : rllamış Kız j gın zevtmva • £ı ıle riuşlar buhar banvoların ] d?n «jonra buzlu «u dusları ?rka 1 « nrian elektrık «okları fılan fa ; ı?n!ar ? Hnlu hır \er • Bır cun Dcığu bolı;e?ınden bır \ ı« ıçm ora\a Eelen ^talın'le kar : «ıla^mış Opldıgı %erın na<=ıl bır : \er olduiunu sormuş Sta'in : ^ırınkının a\nı demış Yal • nı/ «u fark a kı buranın Doîu ] u da bi7im dun\an nkı jjıbı Zev : tın\aiîinı kı^dırmak ıçın komur : l~ulurmı\nı «u kavnatmak ıçın ; ndun \ ok Ruz \apan makıneler • m n ' e n n n r Flektrık cerevam ] da >;ık «ık ke>;ılı\or \ NOT Bara mektup \azan Sa j \ın îh«an Gnkçe "\ e 2 2"i nrflk tarıhlı saMmi7datı • Dun\a Pondukce» « j t j n u n d a bah«ettı6ım Batı Alman\ada «a t'lsn tan=n on <aatı hakkındakl pı'5 m ^ a7dıklsrımd»n ıbaıettır B J hpbcrt alrtısım ka^na2ı da Mmdı hatırla% amı\ orıım Ozjr d l e n m pfendım H • ; ; • • Z S ; sn hılifına da olsa ba sartlarkovdekı xa»ıantılarından edındiii dan j o k n n blr o|retmen oku derslerı ogrencılerıne aktarrna lunu açroa suçunu ışlememelı ımkanlarından mahrum bu roesvıı » lekdaslarımız, aşaj^ı vnkarı kendı vaslarında bulunan öfren Başkilde 5 yıldır cılerıne ders anlatma dışında faydalı olamamanın üıüntuıu doktor yokmuş ıçınde bulunmaktadırlar. Bu meaBaskıl tlçesınden Avnı Ataç lekdjşlarımızın oğrencıler üaevaııvor : rındekı otorıte vasıtaları, henuz «tlçemızın be? ıcnedenberı dokkendılerınp maledemedıklerı bileılerden, kcndılerınde eksık torn voktur. Haıtaların halı vaktı olanları Elâzığ a gıder, olrnılıklerını hı^settıklerı knvvetlı vanları kaderıne terk edılır Hesahsnetten 7ivade oknl dlsiple mejhut curumlerde Vılâvetlın vnnetmehğinın sotnk hükfim ten vey> cıvar kazalardan doklerınden ıbaret kalmaktadır. tor gelene kadar olu, mevdanda Bu ıtıbarla varının Türkıve' gunlerce bekler. Bu hal, hem o«nın en hucra koseden baslıvalunun kokmasına, hem de sahırak kalkınmasını istivorsak bıne ıstırap vermesıııc «ebebı1 Koyü kalkındıracak ılko vet verır Buna mısal olarak, gekul otretmenlerını vetıstirecek ı,ende kasabamıza varım saat efıtımcılerın meslekte 10 15 mesafede Millıuşagı kovunde bır vıllık terrdbesı bulunan kuvbotnlma hâdısesi oldu, halen vetlı bılıı ve sah^ıvete sahıp ordoktor beklenivor'» taokol veva lıse öjtretmenleri arasından aeçılmesı daha ov|ran Tekelin vazifesi yalnız olacaktır \ncak, bu snretle, vergi almak mı? ko\ de danışman bulamıvacak ogretmenı karsılasacagı probBahçelıevlerden Safirotln T«lpmlerı valnız hasına çozebilezı\or cck vasıflarla \etıstırmı<i olabı «Ben hurada mütevazı bır Iece;i7 ! Tarının Tıirkıve'sıbakkal dükkinının sahıbfvim nın temelını atacak oîretmen oKıs, var çevredeki »Skinlerin kullanm acarken okulnn : a) Mıi'.takıl hır bınasının holıınmasına h) lâboratuvar kutuphane \e spor malzemelerının milkerrjmcl dnnatılmi» olmasına dikkat etmeİMi* Halkın «ıddetlı artn rı rauntazaman tahsıl edıyorlar. Ben bır suç l?lemı?sem bnno bılmem gerek. Yok »uçlu degıl *era nıçın bu koskoca koyu ve janımızdakı mahalleyi ba ibtı yaç maddelerınden yoknun bırakıvorlar. tstanbul Tekel Basmü durluğu ve bâyılerıne «ormanııı rıca ederım » Trafik Müdürünün dikkatine Kadrı özarjnn T»ııyor : «Maruzatım, kısaea trafik kaidelerine nvraıvanlar ve vanaklsra riavet etraıvenler Içindır. Her îiın bu mıktar artmskta dır tstiklil Caddesıne inen 10 kaklarda vnku bulmaktadır. Me«elik Parmakkapı lokakların da ters vonde saat 20.00 21 00 ara<;ı vnka bnlmaktadır 3 3 9W «a!ı 3115 te (H 45195) plikalı araba halkı ezercesıne, Kazancı vokusundan aşafı ters vönde hareket etti Ie\havı gosterenlere söve rek, kımsenın bır sey vapamıracafını pencereden havkıracak kadar kıistahlastı Bu vnkuat devrıve trafik sraba«ının. Harbıveve dofru vonelmesınden son ra olmustur. Avrıca, «ınema eı kıs kapılarında, trafik sivil me murları eore\ lendırılıp, bn fibi lerını teczıve volnna gldilmelı dır Alâkalılann dikkatine nın manızı rıca ederim » Abstre resim hakkında • Bır okulda resim dersınrie ofıetmen hır çocugun \ap'ıjı re«mı bır «ure sevretmış Re «ım bır takım çızgılprden leKelerden daipj dalga renklerden ıbaret Snrıntn CffuSum bu rf<ım nc\ı ıfade edı\o' Allahı ojretmenım tvı ı m j çotuSum Mlsh her çesıt Ihtıvaçlarına cevap vrrmeve çalısiTonım Basın sltesının blraı 5tesınde bulunan dükkanıma Tekel bavılerı artık ıspırto tetırmez oldular Bnnun vanı mra Tekel maddesı ıçkılerı de »etırmıvorlar Fakat vergıle İ S T A N B U L 7 10 \ç'lış Kı«a Habprler " 35 Kuranı Ker!n S?z E«erlrr! 100 Habrrlcr 8 1> Tonrdk vc O" rUn q l î Salon Orkr«tralanndan 9 00 !«t^nbı.l un SPSI 9 20 HaM Muzık < V) Kılı,u>. Kcnser t ır fO Kı«a Hnberler Kapan ş ^00 \ı, lı= Kı«» Habcrkr *! lon Orkrstrıları 12 10 Çarkıl»r U 50 Hafif Muîlk n 00 Haberler 13 15 Dorıs Dav 11 30 S»rkı!ar H 50 Plâk Dnlabından 14 15 TUrküler 14 10 Konspr SRati 15 00 Kna Haberler KBP»m? 17 00 Açıı « Kı»a Haberier 17 05 Haflf MUzlk 17 15 Saz Egfrlerl n 10 Kadmlar Fa§h 17 58 Kısrf tljnlar '8 00 Rpklân^lar Geı.tdl 1 > 00 Habprler Gün< lük Olaılar I110 Avdan A\s «I 40 Sürkılar l1* ^3 KIBB Ilân'ar 20 00 L\\pl Zaman lt.li f e lll^ Orman Ğenel Müdürlüğü İstanbul Satınalma Komisyonu BASKANLIGINDAN Aşağıda cıns mıktarı muhammen bedel 'pmınııt ve ihale gun ve saatı yazılı uç kslem p^ a açık ek^ıltne «ure»ıvle sa Hn ehnacaktır Bu ı?e «ı* ıdari ve teknık «artnsmeler Komıv \on Başkanhğı (Pıyerlotı Cad N'o 79/1 Turbe Maft^ul» ıle Aikara Oraıan îîletme Mudjrluîund» c«tul«bıljT J«trt»1 lerın luzumlj belgelerle b.rhkte bellı gunde Komı^von Ba^karı £ noa bulunmalan Mnhammen Cınsi Mıktarı bedeli G temınat thale Mahrutî çadır 263 110460 TL 6'73 TL 1<)«4 Mnhendı» tıpı çsdır 22 19800 TL 1485, TL Per«embe Çıft kapıh rcadenı dosja «aat 15 00 cîe dolabı 221 9945" TL TL 3«42 Elektronık ve duşuk akım devrelerınde ıhtısa<= sahıbı bır M. S. B. Ankara (1) No. lu Sat. Al. Kom. Başkanhğından Aşagıda cmv mıkUrı murıan i bedel v» ç»c rı temınatları vazılı (bıri kaîem (vıvscekl ma<M«mın kapalı îarfla ek«ıltmelen hızslarmdakı eün v* «sntieTdf vonıla^''»" FY*«f ve ^ıırtnamesı m»=»ı ,Ba»Vririr!e Komıs3 onda ve 'tçtanbiıl Levazım Amırl &ınc'p gfirulpbılır tt+pklıierin kanuif «;ekılde hazırln acskları teklı' .ırkttmlarını inale vsırtnden bır saat pmehne kadar makbıız kar^ılıgı KomiTyon Baskanlıiına vcrmalerı Postada )îecıW»n mekfunlar knnul edılmeı Yu? ton vaelj bf>v»7 pevnınn tamamı bır ısteklı\e ihale edıl*bJecceı «ıbı ellıser tonluk part:l<r halınde ıkı avrı ısteklıve de ıhale rdılpb'iır 50 tonun geçıcı temınatı 14 750 1 radır M bedeli G temınatı İ h a l e Cın^ı Mıktarı Lıra Kr» Lıra Kr». Günfl Saatl Yaîlı Be. var pevntr lOOTon VirıorjOOO 75T» (W^ "U'Mart/1964 1100 (26 Basın 3271 2967) 20 15 KüçÜk Muîlk Alhümu 20 10 ŞarkıUr 20 >0 Me e>roiojl Sohbp'ı 21 00 Eskı ^Urlri7in LataU n 21 ır Hatıf MelodllPr 21 40 SIT, 1 r "»2 0D HpklarrUr Geçldi !»10 TW« Mılzigl 22 45 Habfrlor 22 55 Arrf MelodllPrt 2 00 Rad\ > Odj Orkpstrası 211i CcMth ^ ık 24 00 K\»a HabcrT 1 < T \ \ B I L tl R*D'kO'«l 17 58 *ı,ıl!j İS 00 Dan« MÜ7.1(H 18 10 Ca7 Albümlert 19 00 Mpold ]pr tlkesındp Gezl 19.10 KJ<,uk Koı «cr 20 0» Hadvo Ue Vmancı 20 \> PlAklar Ara«ında 20 4^ R»fıf Müzık 22 00 Od» MUzigl 22 45 Çeşltll MOîlk 24 00 Kdp*nıs İSTVVBLF POLtS R\D\OSU ( \i<sa da.ga 4 ' 41 m ) 10 5S Açılı«i 1100 Şarkılar Bülent Or^l 11 20 Doktorumuz Dlvor kı 11 25 S"vilpn Sejler C l a l p n t ı 1140 Turkülpr \erl ıı^ın Tufıkçı 12 00 Kapanış 15^ A^ılı» lfiOO $arwılar C Tpoer Sertm Taı ürek 16 20 Dan» MÜ7İKİ 16 40 Turküler Ah met Sezyln 17 00 Kapanış A N K A R A fi !7 *Hıl ? 6 30 Güna\dm S s ^ n DlnlcMcilcr " 02 Kur anı Kprlm ve TUrkçe Açıkıama«ı 15 Saz E». rlert 7 n 0 Sabah Müzıgı 7 45 Beş Se<! BPŞ Şarkı 8 00 Hiberler 8 10 Sizln Içln Çalı\onıı S 10 Kadınların Dunvası • 00 Kapanı = ) 11 5' *çılı« İÎOO Kısıı HaberIpr 12 02 ÖJle TaMll îçın 12 25 KUçUk "lânlar ı2 10 Snrkılar noo Haberler 13 5 ö f l e Knn«eıi 13 40 ÖHeden Sonr» Dans 14 10 TUrküler 14 45 Şarkılar 15 00 K?p»nı? 16 17 ^ç^ıs P 00 Kısa Haberltr 1,02 îkl Orkentra l"1 13 Cen II Basıreo^ O r kt*tra=ı " " 0 lncbsazdan Mahur Faalı 18 00 Rek'^m Programlsn 18 30 KUçük İHnlir 18 35 Yurttan Se«ler 19 00 Haberler 19 2S Hav a Durumu '9 30 Şarkıl«r 1 > 50 < t ^k\ıdan ö n c e 19 55 Topluın ve Egıttm 20 10 Şarkılar 20 25 Slntı ı Kuvvptler S»atl 20 40 Şark h r 20 ^5 KUçük îlânlar 21 «0 Kısa Haberler 21 02 Gece Knnıer l " > 2 00 T B M M Saatt 22'5 Sevllen Melodller Ar*mnd«n Seçtlklerlmlz 22 45 Babcrler 22 ^ Haftanın Bestedel 33 40 GPCP \ a n r n a Dojmı S4 00 Kapanıç \NKARA tl RADTOBU 16 57 Açılı» 17 00 Dat»H ÇaT 18 00 Radvoda Ofcul 18 25 Orke»tra Konıen 19 00 Haflf Müıik 19 30 Radvo Ile Fransızca 19 45 FanüZta, Mtlzlk 20 00 Blr Shakpspearp Şcnllgl 21 00 Dllek Pınan 22 00 Geee Konıerl Î2 20 H^flf Müzık 23 00 Kapanıç BULMACA 1 23456789 » • • » • • « • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • •>*»*•• • • •• » • • » • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • * Tiyarrolar (stonbui'da istanbul Ticaret Odasıttdatt d ılı Odalar Kanunu mucıbınce maı' sonıına kadar odenmıven Mİlık aıaatm ^ 50 fazlasıv le tedı\esı gpıckmpktedır Sa\ m âzamızın zamlı tahsıle me\dan bnakmamak uzeıe aıdatmı mart sonuna kadar odemelerı rıca olunur (Ba m 3539 2784* B=sın 3539 2970) Y»7»n H Castlllou Elektrik Mühendisi veya Tekntsvene ıhtıvacımız vardır Muracaat Posta Kutusu 684 istanbul >••. riâncılık <>:i2 OIDUREN SIR 36 Orroanın kan'aHı^ı saha uzerıne hnfif bır sts inııo"» «^e^sızlığın orta^mda derelerın «ırıltiM du'l'"iordıı fkl trenç artık kovun kenaruıa \arm15lard1 Herırourt. genç ksdının çune^ten krzarmıs e'i^l ,,,T. m e baktı Sonra nnu kollarına aldr <rEmma, dedi, bu neft«i dekor nrlavnda nzinle yalnız kabnak ne guicl degıl mı? . Ve kadmı kendJne dojru çekerek kollarına aldı O gozlerini kapamıştı Herıcourt devam etti «Emma bn facıavı unuttnanrzı rica ederim Çok ^eçmeden hana olup bitenlerin hep^ini novlivecek^iniz, değıl mı"7 . Bu vorlen soylerken fenç kadmı dudaklarından optu Bırden vuksek çam ağaçlarının arasından cnar kovlerden gelen t e golde yıkanmakta olan kovluler forundu. Emma gozlerı onunde delıkanlıya «Henuz o sovledığiniz otelin sannosıından uzaktavız dedi Bana oradald sazı dınleteceğınızı sovlememış mıjdımz' Bunun uzerıne ıkı eenç javaş yavaş arabava donduler. Bu defa Henrourt'un koluna pren Emma idi. (Arkası var) «OI 1 L=ki=eli'de buvuk îarar'»rf «•bep cılon tabii felaket lkl «oz) 2 Esırlpr (eskl usul ço^ul) Çdrlık Idare^ındpn kurtu'dugunu «pnarken Bolşpvlk baskı«ı iltınn glrmls vnL let * Saı? lf^rptlp'l lçrg\ıi) 4 «cKd. HtP.ı düstlk durumdakl trad getirir blna» anUmınd lkt «fcz s E'kl h»lıv 5^1rieflmi7dPn bırl va\ra«ıınu dogmadan once karnmda t a «ı\an varatık 8 Bır «oru editı bır zdmai pmn.rtsı 7 Güzel ^injt ardan herhangl blrlnde başan «rt«terrrtş ki• I bulbülf vprllebllecpk btr eralr P Alafranga ıçkl «ütpllk llâve olmus ıstırap» karçılıgı lkl »o o 918 vılınddn once Ru«\ ıd» hUküm «ît,rcn TP ım \VK\RIDAV ^ Ş \ G I \ \ 1 Kafa vorüıınlug ı hastalffım ı Tıb cılllnde adı 2 Birle?ık Ajtıertka Devletlnın mılletleransı üç hmrıten lb»ret kısaltılmı? adı Edlmemlzden geçen bir akarm 1 Hıç dunia e\lne glrrremi» erkek ve>a kadın ter«l iiemın» deiiektir 4 Orta verde kalmif dururrdakl 5 Blr erkek adı 12 3 4 S 6 7 8 9 çok fazla vagıştan mevdana ge lenlerden 6 Nf) t» kıçın bovnu sarar ve orter 7 »pek uıakt» clar z?m«n bilümü» anlamına lkl snz bır rp*^k 8 Blr kadın DflnkO tratmaımmB aaı lntlkam al balledliDilt «ekrl ma Ihtıvaç ve duvrJsu 9 Sahlp eıkl zaman ksdınlann n ka« bovası 20 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Şilâh kaçakcıları İstîklâl Nahkemesinde Ankara istîklâl Mahkeme*! dun « lâh kaçakçıiannm nvı^a1 ksrresme baslarnıştı» Bu celsede çahıtlenn dmlenılmesım mutaakm ^«tvrı Necatı B»v konuşmuştHr Ssnıklarrîan altı kışı <;er b«st bırakıİTiştır Lüzumlu Teletonîar , Rasathanc Müdüru Fatin Efendmin be\ana+j Ra«a*hane Mu^uru F a h i Efprıri fFatın Pora> havalarda s< rulen ancnnal tezahurler hskkında sunlsrı so\İ6m =tır * Avruna v > Amerıkada çıddetl fırtıpplar olu\or Gune < tekı lekelerin Am«r'kada bir çok ormanlann kp<=ılmr":ı ıle ılçılı oldu?u cövlenıvor Bı Vpr hep farazivat Tiırr uc a\ «onra ne olacağmı buf n ^ e n eosteremıvor Boğazdak filjrın ıkı au ber. çok alcalmıo oldugu bır hak'kattır Bu hal fiO 70 spnerl pArulmem<: bır vakadır Ntanbulun bu senr < u =;ıkıntı<!i çr q Fatın rtondı Necatı Bej 1ında ucret meselesınden cıkan bır ıhtılâf netıcesi grev llân etır.ıştır Gune> \merikada fııtına Gunr A t rlp =;r|^ıılerı sılıp sıınurpn mu 'nş bır > fııtına hııkum surmcktedır Şrbı İTde buvuk hasar me\r'ana eplmı» ve hınlercF kısi \aalannıib \c olmuştur Sağ kalsnlar arasınrla çıldıranlar vatdır ğını dp babcr vrpblırım Kımıla'di sııiaı !•=* r Havagazı amelesi çrer \aptı Doln sbahrc hs asa?ı fabnka^ıiın amelpsı kumnan\a ıle ara • tTKAİYE: Beyojlu! 44 49 44 tstanbul: 2142 23 Kadıköj : 3b 08 72 üskudar 36 09 45 Bakırköy: 7164 68 Adalaı : 5160 81 trtlnye 83 «0 20 * POLİS İMDAT: tstanbul 77 4900 Beyoğlu Z7 4SU1 Antdolu OR1LOGLTJ 404935 Pa7arte«1 tafal Her ee ce 21 15 te (Matıne Çar$amba 18 ve CumarteYakası 27 45 U2 hıhhi Imdal: «ı Pa7ar 15 tel •Kere«teei Tevfık Bev» Beyoğlu 44 «9 m fatıh 21 15 «5 O'kudar İS US ib * l ü t ı \ : Uemıryo!1 an : 361)4 75 Sînemalar I (Haydarpaşa) VI 3U 78 (Sırkeciı • • 1 Ç*K TH Y ( lermınal) « ML\S 44083ı Mavı Me'ek» M Brıtt i *4<Xİ<4t Havd Alanı 73 K2 40 t FMFK 448410 Twist Kıra!'» * VAFIIt l)pr ı/vollriH 4a İH St 4 4a4"O<1 . orhanplı O«man. Nobptcl M M »2 \rı belilı H»ı < f\Cf KON^R 482606 .Sıcak Eller> D Dav ları 44 i' <> «4 4< *>S • LÂLE «Kafkat Kartalı $evh $amıl> • BHHIİH /.abıta; 22 42 7» t.leu Z^übti) r ATtH 22071 Pazartesı tatü Her cun 21 de Pa^ar 15 JO d» .Vedıncı Köpek» Çar«amba 14 31) dd Pa^ar 11 de «Çocuk Tı>atrosu» KADIKÖi: ib')682 Penjembe tatıl Her gun '1 de Lumartesı Pazar 1530 fa .Çın Çın. s t l l . 47M47 Pazartesı tatıl Her eun îl de «h v rıltk Ovunu» 1 ThPFBASl 442") Pnzar Pazartefl, Çar «amba Cuma ^aat 21 de Pazar 15 30 da «Se?usn m tvı tn«anı» Salı Persembe Cuma: •e«ı >aa' 21 de •C«men Oppra«' C<*KÜnAR Cuma tatıl Her eun taat 21 de. Pa/T S Til ra .t^varcılar» YKVİ ROMEDt 44M09 Salı tatll Her gece21 de «Kuçuk Spbır> Her gun 18 "50 ve Pa zar l'i'O da «Tenpdpn Inme» iKSiR*Y K f c T R OPER* ^B>722 S ınre 21 l1) Pd?arte=ı harıc her «ece eumarteü T pa/ar ve parsanba 16 5 te Tiatınede «Gener?l Cöpçatan» •,R!\* 44fi41R 440704 Salı h s n ç her eun İH \e 21 İS te .Se7ar ve Kleopatra» (Cumatccı pa7?r rratıne 15T0 da) 47 \K »2R"'!'; fîaTanfer rtzcsn Onnöl Tlkn Topluluiu Pararte<;ı «alı çarsarnba »Muh tpspm S"rcerı> Dıger gur'er «tppkçı Ver • u > (Pazar matıne^ •m B r L V \ R 214R<)2 Pazarten dısinda her eepe 21 İS te (Carssmh? rumarte^i pa?ar matıne IBTi te> «Kart H m o n DORMFN *4Q"'''i Suare 21 1> Mptıne C ı* marteM Pa7ar 11 te Pazsrtesi tatı! «Sarıane 7 ıSnrtler» GFN*R 49Tinq Car«arrba harıç her »ui 18 ve 2' 15 te «Havvanat Bahçesı» ve «Cpp hede Pıknık» GRCP « (GenAr'da) Cartamb? 1S ve 2115 te «Denıze Gıden ^tlılar» ve «Carrar Ana nın ''ılShlar'» HALK TİTATRO<5D (Ak^aravi 21211(» Cuma hanç her eeee 21 15 te fMatıre Çar<am ha Cumarte«ı P a y a r ^ l î t e ) «Ş p ^evri'» JSTANBUL ^""O <=uare 211=> Matın" Car^amba Cumarte<! Pazar 15 te M«edl rp Çpn'ik Zevcele'i» Her eün T S î "î te Mumr Ö7kul Topluhı?u «General ÇBpcatan» KARAC». 44Rfi68 Suarelerde ve oaîar ">a tine 15 te Muammer Karsea«Lahmacun Cumhunvetı» SAAT S OTTTNLAR1 • Tevhld Bilçe Topinlo tn «Sa»kin Komı«er» Her gun 18 de, pa 7artesı 18 v 21 30 da KEXT OYtnVCUl,ARl 44<r^fl Her Run 18 de Pazartesi 1» ve 21 15 te Çarsamba tatıl «Gülerek Ginn» Salı ve Cuma 15 te: »Ka! hın ^fsı» ve «Halkın G3r0» KÜÇt'K S A H N Î (Gfilriz SOrnri Engtn Ceı rar) 4056=12 Pazartesi tatil Salı. Çarıamba 21 15 te cBOtün Kadmlar Gflıeldir. Persem be, Cuma 21 15 te C ertesı PaıaT 17 •* 21 15 te «BülbGlün Se^n fSalı vt Cuma 17 de I t KS 440380 «Tophanelı Osman» (T) I F V E M «Pa«ıfiK Incısı» (î) RÜT\ 448439 .Asıklar Adası» (t) SARAY «A$k Yansı» i SÎTE 477762 Mavı Melek». S».N 486792 .Mevhanecı» T Yı|ıt TA\ 480740 «Kara Korsan Gordon». Y MELEK .\nna Frank'ın Hatıra Deften». YENİ \H «Ka'a Korsan» • Y TVKStM «Bıllur Knşk» (T) YILDIZ 476342 1 «Mualla», 2 «üç Çapkın Gelın» • ALEMD4R «Yasa'in \şk» *YSÜ (KGümruk) 211917 « Ş l p Sevdı». • BLLVAR «Tophanelı Osman» K t l Ü P 227183 «Yaşasın Havat» • M\RMARA .Mavı Melek» MELFK (Evup) 1 cTophanelı Osman», 2 «Lekelı Kadın» RENK 211525 «Sıcak Eller» D Day SIK 223M2 «Tophanelı Osman. YENİ 22Î892 «Şe%h Samıl Kafka« Kartalı» YENt (BKoy) .Mevhanecı» • KADIKÖY OPîRA 360S21 «Mevhanecı» RFKS 3fi"H12 Kaptanın tntıkamı>. ÖZEN 369994 «Mualıa» T ^orav StNEM\ 63 (K\^IO «Kan ı Mucadele» • SÜREYYA 360682 «Açka Davet» S I N 4 R «Ma\ı Melek» K l ' L f P ( B B P M ) .Gonul Avcısı» • Tiyatrolar Ankara'do DhVLbi İİYATROLARI t BÜYÜK TİYATRO 113832 • Susre 20 o') f»»lı tatıl P ertesı ve Cuma suare «Öp Eenı Kaıe« Çarsamba «uare ve Pa/ar matıne «Sıze övlp Gehvor^a övledir» Persembe «La Bnheme» Cumarte^ı «Tahhın Kudretı» operalan Pa zar «uare «Satranç» fcalesı KttCÜK TtY^TRO UllbU "uare »\ (» Pa z<trte=t tanl Pazar matıne 1> t» « l o p ı r l u » " 1 ODA TtYATROSO İITP ? Saat 18 rie Pa/ar f e ı *at I fL)ojJu*n Gunu» YEM v ^ H N E 117İK) Suare 2(M(i Ps/dti« ı ta* 1 Pı^ar matınp 15 te «Bıfrrnen Kıı A*kCCÜNCti TtY4TR(> 117J40 Suare 'ıı «ı Pazartpsı tatıl Pazar ma'ıne 15 te «R r Ko mıser Geldı» ÖZFL TtYaTROLAR • ^fEYD^^ S^HNF«t H'^tlO r a r a m h » tatıl Her pe^e 2115 te AsteSmen F"iifiı> '«alı pprserrhp pum» 18 lö te «Sıl Baştan» UI;T î i r er »Mavı D e \ \ e » H M K F V İ O V H N f l H R I Canamba l ı mar'pcı Pa?ar 2100 de tEvin tçı» ve .Pıı Ev.enne» A N K ^ R î l l t A T R O S F 124511 v J h ,,,,, Pa7arte>;ı Car^amba 18 1> ve H ]*, ie Hj/^r * I*i3r| \ o 21 15 t e ^ v e 21 1") «e «ÖIu Çanlar» Ordu» Dıiet 2> n l e ı «Gi7İı t> 4 • • e * • 4> • t f 4 4 4 t * t 4 Anknra do ALLMD4K lMUb 2.be T Karaıl. ANKARA 1234J2 1 «Berlın Marera s n . .(îanE«terın Veveıısı» «Kıımızı HurtPk d • «Savln B^v^n. *ı» « stanbul'da M > \ 4 K J2'r5« «7c ı nıın tııt kamıRtNKLl n^l6î \ r / n Meıkezıre .Sejalıat» I'IJIS «I ,«odj«. ng's'e ın SPVUI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog