Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

? > Mart 1984 * DI BUGUNKint için zafer? AB E RL E R Başkan Johnson dış yardım programım Kongreye sımdu Hddıse/er üvenlik Konseyi kararı. nın Kıbnslı Rumlar için mi, yoksa Türkler için mi bir başarı teskil ettiği, aradan iki haftadan fazla biı zaman geçtiği halde hâlâ tartışılmaktadır. Aslında böyle bir tsrtış ma beyhudedir. Zira karar miiphemdir. önemli olan kararın kendisi degil, tefsir ve uygulanış tar Washington 19, (a.a. A.P. ve Radyo) Başkan Johnson dün Amerikan Konzıdır. Güvenlik Konseyinden hangi tarafın kârlı çıktığını, kararın gresine bir dış vardım proçramı sunmuştur. Başkan Johnson'ım dıs yardım pro£tefsiri ve uygulanış tarzına göre ramı. Başkan Kennedy'nin geçen yüki prograraına göre 1 milyar dolarlık bir kısındeîerlendirmek eerekir. tıyı öngörmektedir. Genel Sekreter UThant, Barış Başkan Johnson. Kongreden Snümüzdeki malî yıi için 3Kuvveti Komutanına yollayacağı •milyar 400 nıilyon dolarlık (30 milyar 600 milyon TL) dıs yartâlimat konusunda ne Kıbrısla doğ dım ödeneği istemektedir Bunun 2 milyar 400 milyon dolar» rudan dofruya ügHi, ne de Birlesmis Milletler emrine asker ve(21 milyar 600 milyon TL.). iktisadî yardıma, 1 milyar doları ren hükümetlerle müzakerelerde da (9 milyar TL), askerî yardıma ayrılacaktır. bulunmaya niyetli olrnadıgım açık " KenHatırlanacaâ: ü?erp B lamıştır. Yâni Barış Kuvvetinin si greye çonderdıâı mesajır.da. gehşnedy geçen yıl 4 milyar 900 m'lyasi kilavuzloğuno UThant tek ba /on dolarlık (44 rmlyar 100 milvon me yolunda olan ülkelere yardısma yapacaktır Ayrıca. Bırleşmiş | T L > y a r d l m istemls. bunu mın daha âcil şekılde dağılışını ve 7 Milletler emr.ndeki askerlerın g c ; 4 5 m j ] v a r d o î a r a „ „ m î , dış yardıma Amerıkan f^ el sermam rev ve yetk.Ur.ni tesb.t ederken m i İ T M ' T L > Indlmek . o m n d . kal ve>;inin riaha fa7İa katılmasını de kimseye danışmıyacaktır. mı$, sonunda dıs yardım Kongre ıleri nırmektedir. Başkan Johnson Cenevre, 19 (AP) Birieş Uiirülüyor ki, karann tefsiri ve den 3 milyar dolar (27 milyar T I ^ bu konvıda sunları söylemektedır 1 y ITUS Milletler D u m a Sağlık «Hürrivetîerinın korunmasi büuvgulanışını UTtaant geniş ölçüdt olarak cıkmiîtı. Teşkııâtı lWHÜ) bugün Gutsrafa gidilmiyecek üzerine almaktadır. Davranıs usulviik önem taşıvan ve bu hurrivetı ney Afrika nın teskilâttan ıhsüı değildir ve Güvenlik Konseyi Son yıl'ar zarfında dış yardım kaybetmelen komtinist vavıİTna1!!racma zemm hazırlamayı kakararı UTbant'ın sadece barıs knv faalivetlerine karşı cephe almava na venı iistıinliikler «aglıvacak orarlaştırmıştır vetının kuruluşunda ve arabulncu baslıyan Kongreye «unrtuSu me«ai !an ülkeleri dıkkatlp ^ecerek bun Teşkılâtın yıllık top'.antıonn tâyininde Tiirkiye, Ingiltere, da Johnson. veni programda kati lara vardım etmek ı=tivoru? » sında, Afnkah uye devletleVunanistan ve Kıbnshlarla istişa vetle israfa gidilmivecegini srivlprın Guney Afrika Cumhurı 1 milvar dolarhk ^ m ç n l ' a n a< re etmesini ve mutabakata varma miş r e yabancı memleketlere asvetıne karşı cephe alan önerkeri vardımının üçte iki<=i. Çin sını şart koşmaktadır. kerî yardım irin vetki ictemi'îtİT gelerı 21'e karşı B3 ovla ka?ovyet çınırlanna komsu olan ve Kararın tefsiri ve uygulanışı. doUzun 7amandır beklenilen me Yunanistandan Koreve kadar uzabul edılmış. bir üye ulke >*e Kıbrıs bnbraııının gele sajında Ba$kan riiş yardım proeraçekımaer kalmıştır. y nan 11 iilkpve veri'prekti Bunun ÖnerRede. Guney Afrika ceçı penıs ölçüde UTtaanfın xekâ mında esasiı rîeğişiklikler olmıva r valnız 335 milvon doları (3 m ü y a nın ırk ayırımı sıyasetını gusıııa ve vicdanına kalmaktadır. rağını belirtmistir Johnson prog15 milvon TLV Günev KorP. Gümekle WHO'nun yasasım ıh Açıklaması bir nevi diktatörlük ramı yeni basfan te;kilâtla?ıHırma lâl ettığı ılerı saruimektediı ilânı gibi görünmekteyse de. Ge•mkânlarını araştırmak için özel nev Vıetnam. Lao« ve Ürdiire VPrilerektir Golişmpve avnlan paÖnerge dun 34 Afrıkalı A nel Sekreter icraatında tamamen bir komisyon kurmuştu. , .. . ,. rap ulkesı tarafından sunul serbest deçil kararın lafzı ve ruT, , , ;ili"anın urtp ı<ı«i Turkıve Sı!ı. v lombiya. Nıiprya. Paki^tan ve mustu. huvla, Güvenlik Konseji müzake Başkan. prograrnın gavelenni j , t . verilerektır. relerinde hüküm süren havayla. anlatırken, dıs vardım faalivetleÖnergede ayrıca WHO Genihayet beynelmile» hukuk pren rinin aTttırılırasıniP "dunva hâkînel Müdurü Brezılvalı Doksipleriyle mnkayyet olacaktır. miyeti peşinde koçan tor Marcelino G Candu «Reskomüni«t L'Thanfın tefsir ve uygulama tar emperyalizminin emellerini mi sıyaseti ırk ayırımına dasııva zına yapılacak itirazlar için başvu HüşÜTPCegini >;övlemiştir. yanan herhangı bir uyenm rulacak yegâne merci de, kararı ıhracı için» gelecek vılkı topözel sermave veren Güvenlik Konseyidir Taraf lantıya resmi tekhfler sunBaşkan Johnson, dıç vardım lardan birinin dâvetiyle toplana programınıı savuntnak üzere Kon maya çağrılmıstır. cak Güvenlik Konseyi. l'Thanfa j Diger oır Bırlesmıs MılletAtına, 19 ( ö z e l ) 16 subat £Ü. hatalı olduijrunu bildirebilir ve ye ler teşekkulü UluslararaM nü yapılan Genpl tpçımler sonunı direktifler verebilir. Çalışma Teşkılâtı da geçencunda *eçilen 300 temsilciler meclerde Guney Afrıkayı ihraç UThant, tatn bir tarafsızlık iMerhuTi Hacı Hatr.d! Efenrit li«i üyesi. parlâmpntonun açılış" ı ıçın buna benzer hazırlıklara çinde hareket edebilu mi? BU bullp merhume Sıdıka Hanımın münasebetiyle bugün toplanmıstır eırışmış ve Guney Afrika rada sadece baSımsızlıtına veni kızlan: mçrhum Nurl Ertan'ın Açılıs türeninden onra Yunan baş Cumhurıyeti bunun üzerine knrr.ftll fşl' merhume Zeklje Kavusmuş notralist bir iilkenin, p:skopo5iı hunırunda tem'ilciler } Çalışrna Teskilatmdan önen. Scrslve ErlcTnen ve Enver Birmanyanın Bîrleşmis Milletlervpmin etmislerdir. [ dılıâinden çekılmı^tı. Açı!vi]rek'ln kardesleri. Vrdia deki temsilcisi oldngunu ve RusTamer. Gfinill Otuk ve TPZPI Yeni meclisfe. Papandrpu'nun H ya arztı etmedifci takdirde l'ThantYUHMT'İH fevgllt annelcrl, Ra^tt iderliSindeki Merkez Bir'.iSi 171 ın bir tek jtiin dabi Genel Sekre, Tamı>r. Falılr Otuk vp Erdoğan Profe=or Kanelopulns'tın lıriprli&ın terlikte kalatnıyacagını belirtmekle i Ynmer'in kavîrvaHdeleri deki sagcı Radikal B'rlik. 101. scl yetineceğii!. j MÜHTERF>rE ERTAN Demokratik Bir!:k 21 ve T e r a t Simdi şn snalleri sıralıyabiliriz: ] 19 Mart 1"!fi4 frUntl Hakkın rah( cu 1 Makarios Hükumeti mesro ! metine kaıuşmustur Cenaze^l kjpprver partj de 7 yere sahipttr : 20 Mart iq(U rama srtinü <Busayılaeak mı, sayılmıyacak mı? | Mecli« bu gece tekrar topîana gün) taat 1!"0 da evinden ali2 Kılıgı ne olnrsa olsun eli sicak ve mecli' baskanını «eçecektir n a r a k ve cuma namazını mülâhlı ber Ram «poiis». eli silâhh Temsılciler. vartn yapacaklan top taakıp Sinanpaşa Camilnden her Türk «asî» sayılacak mı. sayıl' LAGOS tııs'ıHere Başilantıria da meclis ile ileiü d ; £er V«Mın!arak FerlköVdeki alle bakanı Sir Alec Douelas mıyacak mı? e defnedliecPİrtlr »eçımlerı vapacaklardır Home dün gece uçakla Nirahmet eyîlyç. 3 Kıbrtshiar sil&h«ıılandınlaI Temsilcıler rneclisi. pazartesı [ jerya baskentine çelmistir. cak mı? şünkü toplantısında Kıral KonsSir Alec. bajımsız Nijerya'tantın'in yapacagt konuşmayı dın. i Kıbns Aııayasası yürürlükte yı ziyaret eden ilk tn?ili« Hvecektır. midir. defil midir? ' Hükümet Baskanıttor. Sir 5 Barış Kuvvetine tngiliz asker , Alec DooglasIIome'n hava lerininkinden daha fazla otorite alanında. Nijerva Basbakanı verileeek mi, verilmivecek mi? Sir Ebubpkir Tafava Balev», 6 Kıbns Türk makamları maOısisleri Bakanı Vasoku ve hatap oiarah kahul pdilecek mi. tngiliz Yükspk Komiseri Sir edılmıvccek mi? Frnncis Cıımmine Bruoe karŞaionı ve Vitali sıiamıslardır. 7 Goç eden Türkler zorla sel Johnson dış yardımlar için 3 .4 milyar tahsisai istedi Bunun 2,4 milyar dolarının ikti sadî, I milyar dolarının da askerî yardımlara tahsisi istendi, Tiirki ye bu yardımlardan faydalanacak Olmuyorsa sebebi Hafta değil Bnrsada, tertiplenen merasimle, «Orman Haftası» açılmıs. Biz bu «hafta» ların, ne derece. fayda saÇladıfcını pek bilemivornz. Meselâ. geçenlerde. tzmirde «Yesilay Haftası» yapılmıs. u bemen arkasınd3n. alkollü icki satıslarında bir artış çörölmüştn. GüzeJ Bnrsada da orman van. şınlarının başlıvaragından korknlur. Korkulor değü. Natti beklenir bile ama. bereket versin. heniiz mevsimi gelmedi! D. N Politika hükümei işidir 1158 vılı vaz ortasında Atina Ga[zeteciler Cemiyeti. Türk basın Imensuplarından 12 kıs'^i bir haftalık bir misafirlik için Yunanistana dâ\et etmisti. Bu dâvet sekıl itiba^i^le caictecüerden srelıvors» !da bakikatte Tunan hükümetinin idi. Bizi efendice misafir ettiler. Hattâ Sarki Trakvayı ıstediÇimiz sekilde eezdirâiler . temastan biz çoU memnun olduk.fGerci ihtilâl \e mabadı sebebiile biraz çeç oldnv«a d a biz de geçen seııe a^nı şekilde onlan dâ\et edip ajırladık.) Bu dâ\et ve temasların eavesi, iki mpmleket arasındaki hilhas?» hissî münasehetleri vnmusatmak, Türk \e Tıınan dostKrennun \iizamunu ve karsılıklı rlüsmanlıgın zararını h e r frsatla basın yoluvla anlatmak idi. eV sahibi iiney Afrika, Dünva Sağlık Teskilatmdan ihraç edilîyor Amerikan Polaris FransoMeksika ortok bildirisi yayınlondı Denizaitılarının De Gaulleün Meksika Bu seyahat münasebetiyle verisayısı 12 ye çıktı ^m • len \cmeklerdcii bırinde Uonusan V\ashinşton, 19 ( A P ) Amenkanın Polaris denizahı filosunun harekâta hazır tekne sayısı s'mdı bir duzineyı tamamlam'.ş bulunrnaktadır. Bu suretle, der.ızaHılann taşvdık '.an 192 adet nukleer =avas basiıklı roketler Sovyet hedefienne ısabet ka>dedecek duruma geçmışlerdır. Amerıka Dor.arması dün. sorulan bir suale cevaben, Alexander Hamılton adlı 12 ncı Polarıs denizaHısının bu yıl başında Doğu Atiantik ve Akdenız kuvvetlerine katıldığını açıkiamıstır. Polaris fılo.su toplam olarak 41 nukleer dtnızaludan müteşekkıl olacaktır. Harekâta hazır 12 denızaltırian baska ıkı Polaris daha hizmete gırmış. fakat henuz kullanılmaca baslanmamı^tır ö t e yandan 11 Poları^in de deni?e indirildiğı ve 13'ünun de halen ınşa edılm^kîe oiduğu bıHirılmekiedır. Kunanılmakta olan 12 Polarısın beşi 2.208 kılometre menzillı Al, vedısi 2.760 kilnrr.etre menzillı A2 roketleri ile mucehhezdır. 4.480 kılometre menzilii A3 roketi uzerinc de i e çalı^malar de\am etmektedır. Johnson: Bak Castro. bir turist"... ziyareti dün sona @rCll çazeteriler Baskanı. iki Guadelupe'de sıkı güve nlik tedbirleri alındı, 1962 yılında Fransa Cumhurbaşkanına yapılan bir suikast teşebbüsüne katıl an bir şahsın gizlice Meksika'va gittiffi habcri polisi telâşlandırdı milletin hirbirini anlavıp se\mesi ve dost olması bususunda hasının çok yardımı o'arajını »nylpdf. Kafile baskını olirak revap vermek hana düstü. O zaman Yunanlı meslekdaşlara ve o münasebetle vempktp h n ' n n a n Türk VP YUnanlı diplomsıMsrn basının bövle ihallerde ve bilha«isa hizim duro Yunaıt Meclisi dün toplandı V EFA T Dul Bay^n German» VloU'nm sevglU eşl. Bayan Liliana Vlolfnin FPvglll hibası. Eavan Nella H^sler'in Sfvgıll karde^t DOKTOR V E F AT GİUSEPPE VİOLİnin dıklerı vere iade edilecek mi, edilmivecek mi? K l'ürkler. Kumlann insafıııa terkedilecek mi edilmiyecek mi? 4 Barış Kuvveti müstakil ola ralt mı hareket edecek. voksa ni laro ve asayisin teminine \ardım ıçin Makario« Hüküraetinin emrı nc mı eir«>cek? 10 Bans Kuvveti bir Türk mü dahalesine karsı koyacak mı, koymararak mıV tste taraflardan hantisinin Güvenlik KnnKevindp zafer kazanmıs oldueunn. (TThant'm vnkarıdaki suallerp vereeeği cevaplar tâyin edecektir. Kayhan SAGLAMFR V E FA T lzmlr Denizyollan*. Müdürü nprhum Emekll GıSvCTtp Onv«zbs^ısı Raslh Ertalay'ın esl. Dogu SİİT)1 Sflvarisl Tank ErtalaVın v Npriâ Stiman'm annelerl, !?»an>>u! Belediye Protrknl Seft KudrPiullah SUman ve Nerlmarı ErfiİRy'ın kayınvaHdeİPrt. Aynfllhavat Gözrnan. Vahltfe Aoı«irfln ksrdeçlerl Ay?<" SUman. Fatma Silman. Rasih Ertalav. TTsti'p SOmnn. Ahmet Silman v" Rihsan Ertalay'ıc »nneannplerl VP babaannelerl. Hf^ni ^=<in'1n halası. Muazzez Gif'Tman Müeehher Ark vp Mufevv = Gdzman. Mökenner MekPr. <7 Ornıan Acıeöl, Hilmt Aclgol. Vahirte Demlralp ve Kemal Acıfî'.'un tpyzeleri. salthatı nis' anclsn HAVRİYE ERTALAY Hanunefendi '•pfit Ptmlştlr. Cenazesi 20 Mart 11C4 rtıma eütıtl BglP namazmı mO+aakiD Ü'küdar Dogancılar Camil Sertflnden kaldmlarak Kar.ioaahmet mezarlıgmdakl rnkherine defnedllecekUT Aileri Cumhurtyet î tS MAKlNELERt SATILACAK': I rasfive halinde Ltı fapı Limited Şirketinden Sirketiraize ait bir adet D/7 Buldozer. beş adet Skreper ve on iki adet değışik kapasitede Kotnoresör 23.3. 1964 Pazartesi günü saat 14.00 de a y n , a y n ve açtk arttırma suretiyle satılacaktır. Fazla bilgi ve Şartname temini için Çirfcet Merkezine veva 12 84 67 No. lu telefona •nüraeaat edilmesi rica olu fltalyan Hastanesl Muduru^ vefat ettigi tee«?ürle blldlrtlır. Ctjn JZC merasiml varınkt cumrtrtesi 21 Mart )9«l saat 11 de ze yardımyle çek.len gunes resnn i De G a u l l e u n simdıki z.varetıne | n " Sazeteler, b e r f.rsatta dolayıBfyoğlu Galatasaray Sent Anl e n dun Sovyet Profesoru Sergev haz.rhk vapmak uzere orada et " y i e v e ^ a d ° S r u d a n d o t r n y . Tur. tııvan Lâtın Katollk klüseslnde icra nlımacagı ilân nlunur Mandlchtam tarafmdan Sovvetler rafı yoklavan Fran«ı/ i>3>nıvet m e n : k l v e n ı n a I e v h i n r " " " « « v t P m » V Tazlvtt zıyaretlerlnden imtlna Bırl.Sİ Bıl.mler Akadem.sınm ge supları De Condenın Mek^ıka'da a d e t f < J i n m i s ' " d i Sebebini kend.edilmesi rica olunur. ' ]nel ve uygulamalı fuık bolumü u v e r l e s m i ş olabileceğmı s a n m a k t a 1 l e n n e sordugumuz zaman, bunon Çlçek gonderllmemesl rica yelerıne gösterılmıstır. dırlar. Meksika pohsıne durum s a d « « tirajı (yani «atısı) vükseltolumır mek için vapıldı£ını samimi nlaI Füzeden guneşın resımlerıni çe hakkında bilgı venlmıstır. Cer.aze Levazımatı ve Senlst rak itiraf ettni^lerdi. Banunla beI ken alet, sılindir bıçimınde ozel • MİŞEL KOLIARO •», ', raber pek mahdut Vp tönayyen bir fotoğraf makinesıdır. Bu pıakı y « Tel: 44 17 2« | nede objektıf yerıne 12 delik bu > İ İ ' olan bn nesrivatın TOrk Tnnan T E Ş E K K Ü R I lunmaktadır. Bu deliklerın arka t t münasehetlerine tesiri olmuvordu. îlâncıhk 9224 30U3 sında polımer alüminyumdan ya t | Çünkü hükümetler dostça münaAmerlkan HKBt^nesınde pro« l'sehetleri daima kuvvetlendiriyor» I pılma ır.ce bır bos fılim yer almak . J tat. amellyatını h'tzskatle yapan tadır. Fuze 170 kılometreye yukseı • lardı. asll ınsan diği vakit, fotoğraf makinesinın • Dotrusunu söylemek lâzım eeiçinde buhındugu bolümun kapağı Op. Ür. Dr. • lirse bu dostluSun ehemmiyetini | açılmakta ve fuze S00 kılometreye GÜRBÜZ BARLAS j ilk takdir eden zatv, Venizelos «1j yükselinceye kad^r kapak açık kai Beve. mtıhuıtrtlr icdavi od*ıı : mustu Ben 1931 de tnönü'nfin A• maktadır. Füze bundan sonra 570 Dr. HALİM ÇEVİKER Beye. J tinayı ziyaretinde de orada bulnn1 saniye mmekte ve atmosferın yosefkatlnl e«ırgemlycn hemşıre { dum. Rpndisjnin nasıl karsılanmif ' ğun tabakalarına varmaktadır. FüRukıye Oksor Hamma sonsuz 1 ze bu yoğun tabakalara varınca, minnet ve şükranlarımı arz I olduîuna da şahit oldum. • O zacıandan batrüne kadar eelen edenra. kapak kendiliğınden kapanmakta. KAHİRE Bütün Mısırda esen | fotoğraf makıne>;i füzeden ayrılMCSA SIĞIN | j T u n a n hiiküraetleri Türk dostlu. ıddetlı bir kum fırtınası. SüJ l£uııa lâvıkı veçhile »hemmiyet verI makta vp bir parasııtle yeryüzüne % diler ve bunun bozulmamasina veys Kanalmda trafıâi geniş olinmektedır. Cumhurlvet 2'K« (BABA NAMER) gayret ettiler. Gerei nznn zatnan cüde sekteye ugratmıstır K\'\efat ettıpını teessürle bilcîirirler. Cenaze merasibirhirini bofaslamıs olmasına 7ev î'tıkameline vol alan genıimi 20 mart 1964 bugünkü cuma aunu saat 12.30 î Dahilıye Mütehassısı • Müessif Bir Vefat raçmen Türklerle Yunanlılar kısp'r tamamen riurmus. ters yöndekı Büvük Hendek N'FVP ŞaJom Smaçoğıında icra olukırtılmazsa. kolavca dost olabilitraftk i«e önemli sekilde yavaşl?llAlyan Hastanestnın kıymetü o'unur yorlardı. Bunun misallerini Avrumıştır Siivevş lımanı fırtınadan MUdürü î Muayenehanesını Taksım Sı • padaki talebe hayatında görmek DOKTOK kapanmıstır Lıman açıklarında 16 î raselvıler caddesı No 111/5 ; mflmkündür. gemı. kanalın yemden trafiğe açılGİUSEPPE VİOLİnin ; (Alman hastanesı »anı) na î Bu dostluk havaüi. Uattâ Kıbrı» ânl vefatı dolayısıyle îtajyîm masını hpklemektedır. • naJîletroış, hastalarını kabu i meseİMİnin ilk çıktığı zaman dahi Başkoneoloslugu derln mateme ; le baslamı^tır. ; boznlmadı idi. Burada Karamanlis lştırak etmeWtedır NEYVORLEANS «Piperî Tel: 44 55 14 Faat (1518) j hükümetinin realist davranı«ını Apache» tipinde küçük bir Ilâncılık: 9220 30OJ takdirle zikretmemek mümkiin deuçakla tek basına dünya tofildir, fakat son spçimlerden sonruna çıkmıs olan kadın pilot ra iktidara gelen Mösyö PapanJoan Merriam, dün aksam dren, eski bir politikacı olmasına \ewOrleans'a varmıstır. Ba Çiçek özü,* deriye bir.^kadife ratmen maalesef secSmi kazanma van Merriam. ilk merhaleyi yumuşaklığı ve tazelik^veren ofruna Kıbrıs meseltesini bir koz EN EMİ> VASITA \rizona'da tamamlamıstır. olarak ortay» attıŞı gibi seçimi Oldukça vorgun göriinen tabii bir maddedir. Bu buluşu kazandıktan sonra 4a Tiirk dn<rt. ' eenç havacı, safakla hirlikte ilk defa, formüllerde kullanan luğuna. seleflerinin verdiji ehem' Miami've hareket edeceeini Cire Aseptine, cildi gençleştiVapufU miyeti ve hizzat bn dostlnfnn kıv, hildirmistir. Miami, Bayan T GEMİ BU BÜYÜK SEFER 1^'İN HUSUSÎ SURETTE metini düsünmeden Kıbrıs meseMerriam'ın Birlesik \meri ren ve güzelleştiren kremlerin Takfıben 3940 ton ağırlığıncla muhtelif kuhırda font boru TANZtM VE TEFRtP EDİLMİŞTİR lesini hir seçim mSkâfatı olarak ka toprakları ürerindp son en başarıhsıdır. "Cire Aseptine" G 1D t D ö N C Ş ile 60 ton pikin Karabük'ten Karaağaca kamyonlarla nakledildtıragı olaeaktır. sokaktaki halka vesrdi.. ve Tunale ciltteki bütün benekler kaymesi iş:, kapalı teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. nistanın dörtlii anlasmaya kovduCıdde 9/Mayıs/1964 tstanbul 9/Nısan,/1964 İşin rauhammen bedeli 260.000. lira ve muvakkat teminatı HARTUM Sudan tçislen Ba bolur, ten açılır, deri yumuşak | u imzasını reddederek bu anlaçtzmır 14/Mayıs/1964 lzmır lOANısan/1964 19500 liradır. kanı Tumgeneral Muhammet trva, ve bembeyaz olur. Cildinizin manm boznlmasmı istiven ve huIstanbul 15/Mayıs/1964 Ciddp 16/Nisan/1964 Mavi Nıl eyaletındeki Amerikan Cire Aseptine'le tedavisine heŞartnamesi, bedeli mukabilinde İdare veznesiriden temın nun için Türkleri imhava kaikan 0 C R ET T A R 1F E St misyonerlerinin sınırdısı edilmesiedilebilir. Makarios'la beratıer oidu^unn araen başlayın. ı Cire | Aseptine Hususı Yemeklı 3.540 TL. 2. cı fyemekli) 2^60 TL. ni emretmiştir. Derhal uygulanİsteklilerin, şartnamesi dairesin.de hazırlıyacakları kapalı çıkça ilân etti. çiçek özünden yapılmıs •yegâ1/A . 3^60 TL. 1.810 TL. ı mak üzere verilen bu emirden sonTunstık » teklif mektuplarını en geç 27 mart 1964 cuma günü saat 14 00 e Bu yüzdpn Türk Tnnan müna1/B 2.850 TL. 1 410 TL Glâdora yemeksiz ra, Mavi Nil eyaleti askerî valisi ne kremdir. kadar, Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Fransız çıkmazındaki sebetleri boznldır. Türk hükümeti Gemıde Dinî ve Sosyal Ccretlere : Kanal Geçıs ResGeneral Hüseyın Karrar. misyoner ve basını en büy<fik sabır ve temİdare merkezinde Müdürler Kurulu Sekreterliğine vermeleri hizmetler emrinizde. mi, Cidde vergısı ve Lıman kinle hâdiseleri Tonanistanın dı. ! lerin • Hartum'a nakli için derhal ilân olunur. Demzyollannın bütün vergısı dahıl olup, "oâO Dıç : te< sında mütalâava kalkısı^ken. M ö v dahil ı lbir almıştır. Bu hafta sonunda1 İdare ihaleyi yapıp yapmamafcta ve dilediğine yapmakta Aeentelerine müracaat hareamalar vergısı vö Papandreu rahatça Makarios'i Hartum'a gelmeleri beklenen misserbesttir. değildir. un yanına tecivordn. Bövle oitııı! yonerler. buradan uçaŞa bindirile • Tel : M 02 07 ca Tflrkiyede Kıbrıs AnavasaMrtın (Basın 3U0'29651 \ r e k sınırdısı edüeceklerdir. J (Basın 3975/2989) çarantörlerindpn biri olan ve bn Üâncdık: 8770/2981 anayasayı Makariosia birlikte rıg. nediiini ilân eden bir dostla olan münasebellerini ve ilk olarak ikamet, ticartt ve »evrösefain mnahedMini ipkrar gözden eeçirmpvp karar verdi. Bn karar. MntvB Papandren'nun kıymet vprmerliîi Türk dostlugnnnn diplomatik hag. lanndan birini koparmıstır Rpndince kırmeti olmadıîma eöre Ynnanlı dostlanmız v e hilhassa MR«yö Papandreu bundart mötEfs<nr olmamak gerekir. Tntnmlarının mantıki tefsiri bndnr. B. PEI.FK Mtsico 19, (a.a. AP ve Radyo)ıÖte yandan Fransa CumhuıbaşKa ; m n m u z d a k i rolüııii an'atırken hn Fransa Cumhurbaşkanı Gpne' n ı de Gaulle"un varın Guadeloupe'e j | j s a niara^ demistim kiral de Gaulle ile Mek.ıka Cumhur ı yapacağı zıyaretle ılgılı oiarak a niplomasi eavet ivi yapılmıs M ,y p ğ y başkanı Lopez Mateos arasmda uç lınan guven'.îk tedbırlçnnden ola bir modern tekne çibidir. tstenilgunden berı devam eden goruşirak hastahanelerde amehvat odala difci zaman süratlp ileri çider. Çameler sonunda dun akşam bir bıl rının hazır tutulması ve Başka buk saga. sola döner, istenildifi nınki ile aynt gruptan kan plazma zaman aynı l süratle eeri eider .. dırı yayımianmışur. Bu bildirıde ozellıkle Bırleşmiş sı bulundurulması emredilmıştır. Basın ise velkenle yürüven tekMılletlerın kalkmma ve tıcaret ko,De Gaulle'u Meksıka'dan getiren nelere benzer. Hareket ktıvvetini duzenledıgi konferans uçak gelmeden ıkı saat önce hava yelkenieri dolduran âmme e f k â n n nusunda durulmuştur. Bildiride alanı bütun trafıge kapatılacaktır. dan alır. Biz (\ani gazeteciler) üzerınde şoyle denmekte.du: «General de Ayrıca Fransadan Guadeioupe tak dünden b u ı ü n e cahuk rota ve is. D e 'Gauile ve Basıcan Lopez Mateos viye polis bırhklerı Eelmıştır. t jiUamet değistiremeviz. Bnnu va. ol ı goruçmelerının onemlı bir kısmini , Gaulle'un arabasmın geçeceğı > ' ! p a r s a | { velken boşai.r. tekne yüa ,ticaret ve kalkır.rna konusunda bo>unda oturanlara evlerıne > "'. r ü m e z Tani halk bizi nkumaz. >önumu?dekı günlerde toplanacak bancıları sokmamaları ve kapılan ( j j a n , n [ t j b i z i m kuvvetimiz okut•konferansa ayırmış ve Fransa ile : n ı sıkıca kilitlemeleri bıldırilmış m a k t a d ı r O n u n i ç i n b i l d e n a n î ı Meksıka'nın, dunja ekonomısının tir. ve sert zaviveli dönüsler beklemeMeksikada mı? Jolurniu bir »tKüue gelifmesmın. or uium.u L... şekılde ^ ı . ^ ^ M n . . u, .». 3 U.K»»»Ç. « ™ « « . m e iisini*. Biz aŞ.r a | ı r ve alıştır» taya ç.kard.ğı neselelenn çozü1 Bu arada de Gaulle u oldurmek [ „ t l f a r o U { z e r i l ^ d e m i , v e mü konusunda çabaUrını birieş juzere bir Fransız tedhısçısin radakilerin de tasvibini kazanmış' tirmelerını u v g u n buimuşlardır.» Brezılya'dan Meksıka"ya geldığı y o ; tım. Bildirıde Fransa Meksika mu lundaki soylentıler üzerine. polıs.; Sonradan bn eazpteci temaslan nasebetleri ve Avrupa ile Lâtın 'gayet sıkı güvenlik tedbirleri aimnhtelif vesilelerle tekrarlan. Am»rıka arasındakı münasebetle rcıstır. ımak istendi. Bilhassa t.P.t. in Yare de yer verılmijUr. 25 y yaşmda bir öğrenci olan Loui nan komitesi. iki drfa bazı Türk Fransa Cumhurbaşkanı, bugun Honorat de Conde, 22 ağustos 1962 gazeterilerini Tunanistana dâvet saat 18 15 (GMTt de Mexıcodan de Parıs yakıniarında bir sayfıye etti. Bİ7imkilerin mukabil dâveti. Guadeloupe'e hareket edecektır. sehrınde General lif' Gaulle'e biT !ni ise bazı kabule imsuikast hazırlamış fakat hunda mu vaffak clamayınca Brezılyaya kaç kân hulamadılar. Benim daha o Tnmandan (yan{ mıştı. Honorat de Conde'nın bir sure önce Meksika'ya seldiği zan 1958 temmuzundan) bu vana dikkat Moskuva. 19 (a.a. ve AP) Fü nedılmektedir. , ettiğim bir vakıa var idi. Bazı Yup tr 1 i • \ r J^ f\ 1 h < t ı *•* ~ rH ** n s> H >t , • • «% ^ Lh • ^ I dh n I . . ~. » l« v ». l^ 1 n 4 v« r • T 4 ** n t^ 1 f~^ IC1 ^ 1 T^ 1 * Füze yardımı ile güneşin resmi çekildi Dunyadan Kısa Habtrltf CİLDİNİZ İÇİN V EFA T ISAK NANER'in j Dr. KAMRAN ŞENEL I Büyük H A C Seferi DENİZ YOLU TRABZON çiçeközünden daha uygun ne olabilir? İstanbul Sular İdaresi Müdürlüğünden: Font Boru ve Pik Naklettirilecektir cire aseptine TEŞEKKÜR Aile Bav t KAVÜKÇT'nun i! (Basm 3867) A. 2026 . 2966 KAYTP fctanbul Emnlypt Sandıtı Merke? Şubesinden almış oldu^um 23235 No. lu cUzdanımı zay) ettlm, Ziyaettin Malrtav SO O» T.C ZİRAAT BANKASI (Basın 40^,3040/ i : : : amellyatında geçm*« olsun İçin vefatında büytlk acımızı paylaşmak maksadlyle, blzzat gelen. telefon, telgraf Te mektupla Hglslni eeirgemlTen akraba ve dostianmıza a y n ayrı t'şetktlre acımız mânl oluugunrian gajpteniz aracılı&ı İle mtnnetlerunlzt arz eylertz. AttESt •2995 | • | ' ; j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog