Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

IKI CUMHTTRÎTTET 20 Mart ııııİııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııiııııııııııuiMiııııııııımııııııııııiHiııııımııııuınıuııııııııııiıııı Atotürkçülük Bibliyogrofyası 1 GÜNÜN KONULARI 1 illlİHIIHHIIIIIIIIIIIIMUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllHllllllltimilllllllHltEllll YUNUS NADİ armâgam Cumhurlyctln 40 ncı yrtdtinümiindc Ataturhcülühttn nc anlıyoruz? OSMANLI BANKASI ^^^*^*^*< NİKEL FERMUAR Gene Atatürk'ten söz açacağım bugün... Gericitik akımlarının olmıvacak bir güc kazandığı şu günlerde O'ndan ne kadar konuşsak az. Bugün masamın ustünde duran üç kitabı duyurmak istiyorum. Atatürkçülüğü. duygulardan çok akla hitap eden kesin bir sistem elarak izah edemezsek; aydın katalara bu sisYazan: Süleyman Sırn Yağb temi 1964 Türkiyesinin kalkınraa ve medeniyet savaşında elle 28 tvtulur faydalarla da anlatamazsak, halkı yanımızda göremeyiz. Atatürkçülüğün izahı, Atatürk ıhtilâlinin izahı içindedir. îtad» kırk sene geçtigi hslde okoma Kırk senelifi*. O daha fazla bir hastilâlin telsefesini ve anlamını kavrıyabildiçiroiz gün Atatürkçüyeni sayılmıyacağımız bir «Tür yazmadan yoksnn olması, en lü Bızım Anaya^a Yazan: iük. Türk tarihinin bütün ısıklarını toparlayıp yansıtan bir mer«asiyetle ele alazumlu bilgi ve maharetleri kakiye Combnriyeti»yiı, sısternimız, siyaNİ cek çibi pürüzsüz ısıldıvacaktır. Atatiirk bir aksiyon adamı idi. cakları umulur. Uz«n seneler süren harpler zandırma yeri olan bir ilkokulEyüo sırtlarının Halıc'e bakar partılerın, demok * ömrü cepheden cepheye kosmakla gecmıs, sözden cok davranısa III Bizzat sidan mabrnm balunması «Ataden yenik, yıpranmış, perisan vüzünden bir kısmı. sanavi sahası ratık siyasi hayadeğer biçmiş bir asker devlet adamı. Konusmaklan cok vürürlüyasî partiyi korutürkçüyüz» derken bizleri utanbir balde çıkmışız. tstiklâlimiz tın vazgeçılraez un dı«ında bırpkılmıstır H55 tarihinee kovmuştur diişüncelerını . thtilâlin ıradesi ıdi O! Hıç şaşraama amacı ile pardırmaz mı? Atatürk dememiş elden gitmek üzere. Bir kısmıf*e vürürlüŞe eiren sanayi nâzım surları olraa ımtı yın kı. Kurtulus Savasının potasında ka\namıs Atatürk ihtilâli, miydi «Hayatta en hakiki mürtileri tâbi kılaeağıraız prensipler. mız, milletin istiklâlini kendisi Anayasa içinde jde bağh kalmak zorur.dadır. plârımn tadilı ile ke«inlesen ka vazım, onların. bugünkü Türk aydınının üstüne dikkatle eçilecegi tek pusladır. kartaracafına inanmış, bu atnr «it ilimdi» diye. Nerede ilim? Partınin yalnız dış faaliyetlerinı rpr. Maslakb??ı dive anılan çevre kalraa şartıyle çevırir. Modern si Parliroentomuza sunulan «Siyasi îönüroüzü baska yere dejil. oraya bakıp bulacafeız. Nitekim o da eanla başla çalışan bir Mus Halkımızın çoğa ilmin sadece nin bir kı=mır.t alâkadar etmpkte yasi ilimler açısı da bunun böyPartüer kanunu tasarısı» nın 99 bazı prensiplere bağlamak, yetmeı. puslayı kaybettigimiz içindır kı vervuzünde bugünkü yalnızlı&ıtafa Kemal'e fönül bağlamısız. adını duyuyor. 'iır H^lirin «'luetinİT bozulrtıaması le olmasını gerektırır. 126 ncı maddelerı, yukarıda gö* Partinın ıs faaliyetlerini ve teşkimıza düştük. Ne iç politikada ve ne de dıs politıkada AtatürkçüBir kısmımız, yabancılann hie?ve?i ile alınan karardan sonra «Beylik, ağalık, paşalık yok« O halde, bu modern açıdan ge terdiğimız üç prensipm genis öllâtım da rasyonalize ve demokralüîiin icaplarını deSerlendirebiliyoruz. tcinde çırpındıjfrmız çıkmayesine girmek istiyor, hürTİadıseren verde. tmar Talimatna len ışık altmda, Anayasaraızın, si|çüde istilzamlarını ıhtiva etmek, t l z e edicı bazı prensiplere bağladiyen Atatürk'ün yanında yirmaz. Atatürkcüiükten uzaklasmanın cezasıdır. ma yetimizi tekrar kazanabileceği minci asırda köylerimizde a?amp^inın avrık nizam sartlarına uv yasi partileri kendı alanına irca|tedır. Bu sebeple. Parlâmentomuz, k gerekir. Mustafa Baydar'ın «Atatürk diyor ki» adlı kitabı besinci basmizi umuyomz. Bir kısmımız da crun olarak S.50 metre yüksekli.için koyduğu lara rastlamak, yine Atatürk prensipleri arama bu hükümet tasangını takdırle j 1 Teskilâtı demokratize etme kısını vapmıstır lîu kitapta Atatürk'ün deyişleri, konulanna gökendi çıkarlarını düşünüyor, «Bu milletin efendisi köylüdür» sindc meiker vapılması imkân mız gerekir Deraokratik, meşru, j rmıhabbetle, sempati ile karşıla prensipi. re istif edilmis Birkac küçük nrnek vereliro : yerine ve mevkiine halel gel derken ağalara köle gibi biz? sirmistir haklı, insatlı. rejim ile ahenkli. jyıp olgunlaştırma ışıne büyük bir, P a r t l > o l u l l e demokrasi. her Halkçılık konusunda diyor ki Atatürk : memesi endişesinde. met eden topraksu, Sciz köylütoplumsal ilerlerae yönümüze uy ıciddiyetle girmelidir Bu tasan sevden önce, parti ıçi demokra*iyi Sosyolojı bakımından bızım hükümetimizi ifade etmek lâyfi bttzfinle görmek ve eli kolu Roziık gida maddesi satan gun bir «sıyasi parti olayı» na anjhakkında elbette, partilerin ve fi •gerektinr Bunun da ılk ımeliyezımsehrse. «Halk hükümeti» denz. Sosyal meslek bakımından Ba şartlar altmda, bir Türk düşündügümüz zaman, bız hayatını, istiklâlini kurtarmak içtD lar Adliveve verilecek cak, bu prensıpler sayesinde uiajyasi çevrelerin, bilimsel çevrele sı. teskilâtı dernokratize etmedir. evlâdı çıkıyor, bize Snder olu baflı gibi yalnıı seyirei kaltasradan merkeze doğru çalışan emekçileriz. rin,brsınınveenteİİektüerçevre B u Beledive Sıhhi Murakabe yor. bir çok zorlnklara göğüs mak Atatürkçülü|ümüzün ifaşabiliriz Bu prensipler şunlardır: rin,brsınınveenteİİektüerçevre desi midir? Venı Tiirkıye bir halk devletidir, halkın devletıdır. Müdürlüğii doktorları 1 ay içinde. 1 Toplumu. devleti ve milleti lerin bazı söyliyecekleri olacaktır b l r ı kademelenme ve gençlik kol gererek milletine istiklâlini ... „„... „ , . . , " s l k u r m a y l ; k a d l n v e yetkı^ denge Teskilât bastanbasa halk teskilâtı olacaktır. tstanbul Beledive hudutları için koruma amac, ile s.yası part.ler. Ama, Anayasamızca kurulmu» sıyeniden kazandınyor, yeni bir «Muasır medeniyet sevivesidüzenlekurullan Köycülük ve toprak reformn konosunda : de faalivet gösteren gıda maddsı baflı kılacağımız Anayasa prensip yası ve sosyal yapımızın gerekls1 cumhuriyet kuruyor, yenilikler ne ulaşacağız^ diyen Atatürke • • Bu defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Büimal VP satı« verlerinden 1006 sını leri. yapıyor, insan üstu kaabiliyetle karşı batının yalnız giyim. ti.ri açısından bu tasanya baktıgı yip bunlann askeri ve mılis raayük çiftçi ve çıftlik sahiplerimn ışletebilecekleri arazi genişligi, kontrol eimisler ve şünheli görüBunlan, Anaya«amızın öngordü mız zaman tasar.nın öngördüSü hü h l v e t t e kurullar lalıne gelmelenrinin ve eşsiz meziyetlerinin sa lence, müzik gibi unsurlarının nı n arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve len 123 cıda maddesinden de nü. ğü toplum yapısından ve bu top1 kümlere prensip olarak katılmaı ° >emeyı; merkez organlarının yesinde dünyayı kendisine hay bir kısmı balk tarafından betoprak verim derecesine göre sınırlanmak lâzımdır. ı mune alrrnslardır Bu arada vatan l u yaprsı içmdekı siyasi iktidar mak mümkün degildir Böyle bir' t a * r a organlarını itontrolunu peK ran bırakıyor. Neticede bu mil nimsenmesi, diğer husnslarda m lktisat konusunda : j das «.a&lıshna zarar veren 7 imalât olayını teşkil eden devlet hayatın katılmazlık, Anavasa düzenine ve s l k l b : r velavet rejımı halıne geletin «Atası. Atatürk*fi olnyor. onlara seyirei olmak bizi ça£ Hiçbir meden! devlet yoktur ki, ordu ve donanmadan evhane kapatılmıs bozuk, çürük seb dan hareket ederek bulabiliriz Nihayet dünvava veda ediyor. daş medeniyet seviyesine ne laonun eereklerine katılmamak o tırmemeyı gerektirir vel iktisadını düsünmüs olmasm. zp ve mevvalar ile tortulu gazoz 2. İç faaliyetlerde demokratik man ulaştıracak? 1. Millî, lâik, halkçı espride bir lur. Buna da vatandaş ve parti oBizler de yirmibeş senedir Mustafa Baydartn ikinci kitabının adı da: «Atatürkle Kove sular imha edilmistir Tahlil toplum yapısı prensipi: larak ne hakkımız. ne de imkâm kalma prentipi. O'nun arkasından gözyası döBir Avrupah (pbi düsünmek. nuşmalar». tkinci baskısını yapmış. Bu kitapta Atatürkün, yerli sanunda bozuk eıda maddesi satBu da, partiyi koruyucu bir Anavasamız, her şeyden cnce rrn7 vardır. küyor, »iirler yazıyor. nntuklar olaylar karsısında onlar cini ve yabancı gazetecilerie konftsmalan var. tzrairin kurtuluşunh5ı teshit °dilenler Adliveve veprensiptır ki, bilhassa şunu gereKçekiyornz. Mini mini çocukları• Millî lâik halkçı» espride bir II Siyasî bavatı koruma amahareket etmek, bilim ve sanat dan sonra Mustafa Kemalie konnsan Cbicago Tribune gazetesinrilecektır tirir: Parti ıçi her tcademede yamıza O'nun adını öfretivor. son toplum yapısını öngörmüştür. Ana cı ile sivasî partileri tâbi kılaoaden John Clayton, Gazi'yi şöyle snlatıyor : anlayışımızı Avrupalılastırmak, pılan seçımlerin ve vertlen oylaTii'k nevTim Ocaklannda vasamız öyle bir toplum yapısını tımız prensipler. ra fiinü jününe bayatını ezber «Mustafa Kemal Paşanın yüz hatlanndan yaşını tahmin kısacaaı milletimizin bütün tert rın serbestliğinı sağtamak vazife tal^imi vapıldı letivoruz. Büstleri ve heykelleTürk milletıne sunar ki: onun i1 Siyasi partileri düzenliyecek bir etmek müsküldür. Otuz yaşında, kırk yaşında tahmin edilebilir. lerinin bir Avrupalı Türk ol3. Seçimle il;ili faaliyetleri deTürk Devrim Ocaklannın 13 ün. çınde Türk milleti. kendi vapıcı ı hukuki sistematik. siyasi partilerivle sehirlerimizi donatıvor, Kumral saçlı, mavi gözlü, orta boyludur Hal ve tavrı nazik, şahması için çalışmıstı Atatürk. cü kurulfavmda vönetim kurulu gücüne ve olumlu değerlerine dan. toplum. devlet millet hayatı mokratize etme prensipi. daireleriraizi resimleriyle râslf Biz ancak O'nun ba voldaki esiyeti mültefit ve caziptir. Büyük askeri kumandanlar tipine benParti bünyesını ve ıc faaliyetlena s^çilen üyeler arasında görev vanarak ve çüvenerek, yoruz. zemez. Zevkinde ve itiyadında sâdelik vardır.» çağdas J için zararlar mevdana getirmekten ! mellerini gün geçtikçe biraz " i rinı düsenhverek partiyi korumatpksimi vapılmıstır nor . millet toplulukları ile yanjma ve alıkoyarken. ,avnı , zamanda. ..^ » ,ı nın en onemlı prensipi olan bu Bütün banlar iyi, cüzel şey daba jerçekleştinneye çalı«, . . . . . • j Bölüme göre; Prof. Tarık Zafeı onların dÜ7pviie çıkma dayanak mal siyasî faalıvetien de sıhhate | Bir de üçöncu kitap var ki masamın üstünde, gerçekten çok Â^,.;l...r. v.,\ ler ama Atatürk'ü «Madde» omakla Atatürkçülüğe yardım vorncn, ama bir o kadar da olumlu çalısmamn sonucu 450 say Tunava Genel BaskanlıSa. Behcet larını bulur (Bövlece modern mil ve verimliliSe kavusturmak için prensip tatbikatta, hılhassa «aday larak tanıvor, «Atatürkçülüğü etmiş olacagız. tesbiti» ışınde ortaya çıkar. Kemal Ças'ar İkinci Başkanlığa. livetçi unsurlara dayanan fahk «erçek bir retaber olan bu eıerin adı: «Atatürk ve Devrimyapı bazı prensipleri nartilere uveııla«mâna» olarak anlatmaktan yok Bu prenrsip aday tesbitini herM Kemal Okvuran Genel Yazman mevdana pelır). Kaza. bu yapı için mak zorundadır. Bu prensipler, şu Burada, Avrupalı olacajız leri Tarihi Bibliyografyası». snn kalıyoruz. «Atatürkçülük, lıga. Yıiksel Dinçel Genel Savman rie, gene Türk milleti. kişi ail« veya bu partiyi dejHl. genel ola hangı bir organ veya kurulun mderken tamamen kendimizi uBeyazıt Devlet Kütfiphanesi Müdürii Muzaffer Gökman, AtaAtatürkçülük» diyoruz. Zanne nntmayı kasdetmiyorum. Millî lıSa seçilmisler, Sevil Erbatur. hisarına bırakmamayı gerektirir. tirk içjn vayinlanmıs zMO adet kitap ve broşürü kronolojik bir meslek • sosyal kategori siyaset rak «siyasi havatı» korumaya yödiyornz ki O'na «iirler yazmak Nermin Neftçi, Çetin özek, Ali kiütiirümüze balel getirmemek stra içinde bu eserde sunmaktadır. veya O'nun için tğlamakla A şartiyle yenici olalım, millî d e m e v c u t a d a y t e s b i t organlanTurgan ve Avtekin Ozan da üye. münasebetlerini. akıl bilgi de nelmis olacaktır. Muzaffer Gökman öyle bir is yaprnış ki. Atatürk için bin tatatürkçü oluvonu. Halbuki Aney unsurlarına göre kurar (Böy; 1. Parti laalıvetlerının, Anaya küçük ubir , , ...;, . olıgarfi , , . olmaktan ne nutnk ats» d»ha az faydalı olurdu Atatürkçfilük idealine nı, benlifimizi muhafaıa edelim. ta'nın izinden gider, ilkelerini !ece lSik unsurlara davanan yapı sadaki demokratik hnrriyetler ile alıkoyacak biçimde mümkün olLehte ve aleyhte Atatürk devTİmleri ve tarihi konusundaki eserAtatürk de böyle yapmak isteT. M. T. F. nun seri ;erceklestirmeye çalısıraak A memiş miydi? meydana gelir) Ve nihayet, gene ba*lı kalması prensipi: leri tesbit edip bunlan araştıncılann biltrisine sunmak, Atatürk duğu kadar yaygın bir temele dakonferanslan basladı tatürkcü olacalıı. Bntra da bu yapi içinde Türk milleti. bütün ! Bütün parti faalivetleri, kişilerin yatmaktır. (tşte tasannın «önseihtittlinin gerçek anlamını aoık seçik ortava koymak istiyenler T M T.F Kültür v» Sanat Ko. vapıcı gücünü, büyük çoîunlugu've karşı parti'erin Anayasamızca Camhnriyetimizîn kırkıncı yıl rösterişle veva sözle yapıyoiçin bir bnluntnaz nimettir, hazinedir. çims dediğı müessese bunu sağlamisyonu tarafından her cuma günii çiftçi esnaf ve çalısanlardan ku tanınmış demokratik hürrivetleriruz. Bayramlarda «Atam izin dönümünde, Atatük ilkelerimiÇok eiddî bir çalısmanın sonucu olan bu eser yeni kuşaklann Baat 17 45 te tertiplenen seri kon rulu halk tabakalannın ihtiyaçla ne uygun olmak zorundadır. Bu ma amacındadır.) Aday tesbitini deyiz, Seninleyiz» gibi dâvizler zi tamamen gerçekleşmemif ozekfisına, aklına, ralıgmasına jrenls kaynaklar sunuyor. Bu kay1 bir inhasara bırakmama zarureti. feranslar devam etmektedir. 20 le yollan. caddeleri süslüyor, larak görmüyoruz. Ba»ımızda rı emrine verir fBövîece toplum , »ebeple, parti faalivetlerini bu hür „,„.,„, „„..,; „„,.„, kurullanna naklann deferlendirilmesi, «Atatürkçüyüm» divenlerin ödevi olaMartta Bedri Rahmi Eyüboğlu haîmp eajhnytr alkiflar yağ fes yok, peçesiz kadınlarımız sosyal mahiyeti rneydana riyetlere riayet ettıren hukumle d a b i r k o n t e n j a n v e caktır. Geleeekteki Tfirkivenin dâvalanna Atatürkçülük açısıntarafından veril«cek» «Sanat Üzeçok, medenî hukaka dayanan dınyoruz. ^Hr). ,rin setirilme^ eerekir. seçtirtmevi dan bakmak istivenler nevi nerede bulaeaklarını Muzaffer Göki a y l a r l b u u r g a n l a r a rine» konulu konferanstan sonra 17 manın rehberinden öğreneceklerdir. O halde. partilerimizi çevirecek I 2. Parti faalivetlennın meşrn ? e r e k t i r i r B u s a n l l d l g l g i b l a n t i . Atatfirk artık maddi bir var evlilik teşkil ediyornz, kullanNisana kadar sıra ile Operada Vedığımız yazı Arap harfleri delık deiil, minevf bir kavram rizm, Havat Düzenimiz, Yeni ve hukuki sistematik, her seyden ön ve sulhçfl yollar içinde yapılması d e m o k r a t i k değildir, tersıne, aday ğil, modem okallanmız mevtesbitindekı inhisarı kaldırıp aday olmuştur. Atatiirk öldüçü için Eski Üzerine Düşünceler, Bir ce. onları, milli lâik halkçı top prensipi. cut, demokrasiyi gerçeb anladeSil. O'na hâlâ anlıyaraadıJhAnadolu Gezisi konulu konferans. lum zaruretlerine uyduracak; on Keza siyasi faalıvetlenn sıhhat t e s b i î ı n d e b i r ç e ş i t y e t k i d e n g e s i mıyla koruyabiliyomı. Bunun çık ve verimlilik içinde kalması için Vk,,u7.rA,,Iİ,, u ;i^ İT , ^«^nı,.n*;ı,t,v mız için aflıvalım. lar sunulacaktır. Federasyonun lan, bu zaruretlerin dışına d u ğ ç i n d e r n o kratiktir konferans salonunda tertiplenen maktan alıkoyacak mahiyette ola bütün partileri ve faaliyetlerini A Gercek Atatürkçftlükten, mil en guzel örnefini 27 Mayıs devdemokratig e ç i m f a a l i y e t l e r i n i rimiyle vermifiı. caktır. nayasanın öngördüŞü meşruluk i z e e t m f i p r e n , j i konferanslara eiriş serbesttir. liyttcilifi. millî relirin rastgep y ü k ü n ü d e Bütün banlar aznn bir zaman le sahıs ve zümrelerin istetine 2. Böyle bir toplum içinde. lâ çinde ve sulhcu yollarla yapmaya a d a y l a r a r a s l n d a dağıtmayı Dariilacezeye vapüan ftdil geçtiji balde tam olarak gerrSre hareanmasını, milli menik sosyal • demokratik bir devlet zorlamak gerekir. jgerekir. Parlâmentomuz bu işi vaıdımlar arttı çeklesmemiş, milletçe beninv faate en uvgun sekilde kullanılDariilacezeye yapılan yardımla. hayatı ve siyasî iktidar olayı pren Bu açıdan sivasî partileri düzen1 d ü z e n ı e m e d e c i d d î b i r a r a ştırma masını anlıvornz. Bvnu son se seyememişiz. Ba yanmları taliyecek olan hukulri sistematik, } v a p m a k z o r u n d a d ı r . rın gerekh şekilde değerlendiril ,İPİ. nelerde yerine çetimek İçin mamUmaya çalışmak «sen, ben» etme mesi, yardımlann artmasına s«htp Bu prensipe göre de, Türk dev önce, partileri. kuvvet darbesi te* 4. Disiplini demokratize çalışmış, mohaliflerine rafmen raücadelesini, koltuk kavgssını olmaktadır. Vatandaşla.rın yanı feıleti; bünya özü bakımından jfuka, kil edecek faalivetlerden alıkoya prensipi. : *k etmelidir plânlı bir devreye girmiş bnbırakarak, yapacafımız işlerde t .< v :* 1 Partiyi içte demokratize etme, ra muhtelif firmaİar da aceze>~e rıda gösterilen anlamda bir millî < a hükümler ijıtiva lnnnvoruz. rey avcılığını değil, millet menyardımda bulunmaktadırlar. Bu devlet kurulusu olacaktır: bünye Bunun arkasmdan, hemen, seçim önce, kayıtsız şartsız itaate giden faatini düsünmek bizi O'nun cütnleden olarak üç firma tartfın. kuruluju bakımından da. lâik bir lerde vesair zamanlarda partile yolları yasak etmeyi gerektirir. Atatürkçiildkten «yenieilik, t ilkelerine daha kısa zamanda dan 2 buzdolabı ve 4 radyo bağıs teıkilât olacaktır: devlet ve siva rin nüfuz, para kullanarak suiisti (Emrî vekâletin. beyaz istifanın, lericiük» fikirlerinin milletlmiyaklaştıracaktır. lanmıştu. Radyolar acezenin o sî iktidar hayatındaki davranıç tar malde bulunmalarını önliyecek hü partiüden borç taahhüdü almanın zin her ferdinde köklesmesini zı bakımından ise, soıyal bir ni kümlere ver verilmelidir. Bu hü yasaklanmatı; ihraç edilenin başturma odalanna konmuştur. anlıyoruz. Her venilifi, din kisBir yenici hamleyi, bir ileriei telik gösterecektir; nihayet, içinde ıkümler bilhıssa. oy sgtın almayı, ka partiye girmesinin mümkün tuvesine bürünGp baltalamak, hareketi, baltalamak veya Atasiyasal iktidann meydana geliş basını «atın almayı. seçimi idare yirminci asır medeniyetinin kutulmajı gıbı yollarla.) Bu prensip, nın herhangi bir sözüne da,varallannı benimsememek. kaaynı zamanda, taşra organlarının I narak bunun verinde olmadığıiiliş yenilenis vetiresi bakrmın ^ a v ı Snlemeye vönelmelidir. dınlanmızı hâlâ siyab çarşaflar bütün kararlarını ve adaylarını m Upata çalışmak yani, Ataian da tüm demokratik temelde içinde gSrraek, kadınla erkek Fakat partileri, meşruluk v e | m e r k e z i n v e t 0 e t a n e s i n i önlemeyı türkçul&fu siper ederek, Atave mahiyttte olacaktır. sulh vollan içinde faaliyete sevk d e g e r e ^tirir arasında her vönden uçuromlar türkçfllfile karşı gelmek bizi Kapah geçecek O halde partilerimizi düzanliye etmenin en büyük gereği «Parti * * * yaratmak, daha ilk oknl sıralaŞ kırk sene değil, kırk asır geçBatı Akdenia, Karadeniz, cek hukukî sistematik. partileri maliyesini âleniyete ve kontrola E ; d e k i t a s a n u g n v a c a g , b ütün rında kızla erkek çocufn ayn se bile yerimizde saymaktan Orta Anadolu bölgeleri parçalı mizi, lâik . sosyal • demokratik tâbi tutucn bir sistem» ı bulup o b s t r üksiyonlara rağmen, yukarımasalara otnrtmak Atıtürkçüileri ggtfirmez. Asıl olan Atabulutlu, Eft, Marmara. Doğu devlet we siyasî iktidar havatmın uygulamaktır. Bu sıstemin temelı d a ç ö s t e r i | e n p r 3 n s ,piere liik anlayışına aykırı dttşmez uygun türk'ün ilkelerini zamanımızın Akdeniz, Güneydogıı Anadolu zaruretlerine uyduracaktır. Bu za de partilerin gerek çelir kaynak o ! a r a l t j k l s a z a m a n d a mi? kanunlaş»artlanna oydnrabllmek ve nyve Dorn Anadonl bölgeleri çok ruretlere uymıvan devlet yapısı. larını, gerek masraflannı. icra uz m a ı l d l r T ü r k m l n e tinın îsteğı bu galuyabilmektir. Atatürkçö bir milletin bulntlu ve arasıra yaimurlu. na. siyafl iktidar faaliyetlerine en vundan avn bir organa denetleo l m a k g e r e k i r : T ü r k m l iıeti, faaKaradeniz bölgeıi sisli geçe 2el olacak hükümleri de gene bu meden ibarettir. ıliyetlen ve teşkıHtlan Anayasa cektir. Hava sıcaklıklannda hukuk forrnüle etanek zo Eldeki kanun ta^arısınm: partı içi bir alanda hâlâ dü'.enlenmemiş düne nazaran öncmli değisiklik rundadır lere yapılacak bağışlan, hem baspartılerimizın, yeni bir seçime, tarifi noksandır gayri ilmîdir ve ] ya mecbur edecek; onlar da olmıyacaktır. Rözeârlar bütün 3. B5yle bir havatın ve siyasî kılardan âzade k'ılma. hem de, sonanayasa alanı dışına kolayca çıka ikinci madie delâletiyle bir ya le bir teşkilâtlanmaya giremneböl^elerde knzev ve dojhı yön iktidar olayının hâmili olan dev derecede cömert olma konusunda. lerden hafif olarak esecektir. letin ülkesi ve railleti ile bir btt partiden raenfaat uman mal! ve bilecek bir parti rekabeti altında sağı hazırlamak için de, :naksath cekleri için dolayısiyle onları ya gitmesini ıstememektedir. Onun saklamış olacak... SEHRtMtZDE tün teşkil edip bölünmezliği pren sınal müesseselerin rüsvetlerini için, Meclislerimizin bu tasarıyı dır. Bilindiği üzere eiyasî partinın Yüksek Parlâmentomuz her halesa« mânası ve •jnturu, partinın Şehriimzde hava bugün kapalı sipi. üâncılık: 8116/2979 önleme konusunda, bütçeden tek öncelikle olgunlaştırmaları bekle «iktıdan kwmen veya tamamen el de bu durumu görecek, bİTİ^cı ve yer yer yağıslı geçecektır Nihavet Anayasamız, millî lâ taraflı yararlanmanm kapalı yol nır. de etme savaşı gruou» olmasıdır. | maddedeki tarife «iktidan kısmen Isı en vüksek 9, en dügük 2 derece ik • halkçı espride bir toplum yaılannın önlenmesi konusundt baz» Ayrıca bu tasarıdaki iki htiküm, veya tamamen elde etme savaşı nlsraktır boşlukları olduğunu her halde, ıi tjoğrudan doğruya ı'stidar savaşı Oysa ki, birinci madde, bu unsuru pısı içinde: devlet hayatı olarak Dr. Ziyaettin Maktav olmalığı belirten bir hüıhmal etmektedir. Siyasi partileri, MART 20 ZİLKADE: 6 da millî lâik • fosyal demokra jyaset • bilim basın çevreleri ile yapan siyasetçiler ve oartiler açıküm koyacaktır. O zaman da ken Kulah BuruD tik bir temele. yapıya ve faaliyetjri sürmemezlik etmıyecektir. Hele sından değil. fakat, siyasi htyatı, sadece, «liyasi hayatı .tkıleme* disinde bu unsur mevcut olmıvsn TEK SATICISI ^ Uastalıklan lere sahip devietimizin ülkesi ve propagandada harcanacak paranın Türkiyenin sosj'al geli?me yönün grupu olarak göstermek istcrr.ek fikir dernekleri. siyasî hayalımız »e milleti ile bölünmezliğinı. bir bü bir sınıra bağlanması. seçimlerde de etkilemek istiyen entellektüel tedir. üzerinde faydalı görüşler ılen PÜAiıt Çenr Ijırurjisl YUNUS OİKER " tün halinde kalırlığını öngörmüş türlü yollarla rüşvet verme usul hayat ve müesseseler açısından nok Böyle yaparak da, hemen sevk rebilmekten ibaret siyasî hayatı Mütebassısı Tahtakale Cad 35T«l:27«71 V. | 6.02|12Jl|15.46,18 21 19.53 4.20 tür. O halde siyasî partiler haya lerinin kapanması. bazı seçim mas sandır ve son derece teblikeiidir. ettiği ikinci maddesi İU, siyasî stkileyici fakat onl.ırı politik bir Taksım Hcccppa|* C. 6/1 tını düzenliyecek hukuki •sistema. | raılannı hazineden ödemenin ya Şöyle ki: havatı etkiliyecek dernekleri de grup haline sokmıyan faalıyet4880 9B E. 1 U 4 2 ' 6 0 1 ' 9 2 S ' 1 2 0 O ' 1 3 1 1 0 . 0 0 y tik, bu bölunmezlik prensipi ile rarları gibi konulan bu çevrelerin Reklâmcılık 905 2961 lerine devam edebileceklerdır. Birinci maddedeki siyasî parti Uiyasi parti olarak teşkilâtlanma Partileri flnayasa alanına Haliç'in bir kısmı almanın prensipleri sanayi sahası dışsnda bırakıldı Bugünkü Atatürkçülük L. . Prof. Bahri SAVCI Yılın 2nci çekilişinde 1 Apartman Dolresl 100.000 T225 K,e 2 5 7 0 0 0 ,y I ı Imaah i CÜMHDBlYETin Tefrikası: S BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY AYLÂKLAR 15 16 AYLÂKLAK AYLÂKLAR 17 yenilgi zevkidir, venildikçe mutlu oluyor o... yalnız Sükrü bo sBylevlerı çekerken odada Kim var, Kim vok, ona çok dikkat ederdı. Sadece orada bulunmıyanlann arkasından »tardı tutardı riemek deftldir ba; kimi zaman orada bulunan bir Kisivı cBzüne hestirir ona vük»enırdı. bövlece de «fizünü «akınmıvan bir adam i7lenıminı uvanrtırırrlı Sonra.. der«1 ısı bo*ul rtu tıu, tutumunn detistirirdi, alaya bwlardı artık (»tomobıl höskün yoluna saparken Lem»n Hanım Siikrü've : Sen bueünlerde Mürside'yı kııdıracah ne vaptınV dive sordu. tki jecedir nyku girrnivor eö7iine bovuna seni çekiştiriyor. SiilJrö efılümsiverek : Rahanp dedi içkiyi artırmak için tıer sün venı hahaneler arıyor. «nun hosuna gitmJven hir hpniiP varlıSım mı evde? Ben sidersem rahst mı ed«rek sanki? Boş lâflar bunlar .. Dündar Bey: Gel senı Mürside ile evleıjdirelim, dedı alav ederek Oavut Bev orava kadar konusnlanlar içinde hir bu sözü tam olarak duymuş olacak ki, eürültülü bir kahkaha ile güldü. Leman Hanım: Senin de kulaklann duyar mı, duymaz mı anlıvamadık, dedı Burada çiilmek sana du ser mi? Mflrside senin eserindir. Sen terbiye ettin ona Iftibar et eserinle. Davut Bev: Ben ona «okaea cıkma. evden dısan adım atma mı dedim? Ki7a ailenin tarihinl rzhrrlet mek icin vapmnHıSın iskence kalmadı Sonn böyle olur. Tek öjrensin, eskl hikâvelerı sır» ile, günü fününe anlatsın riye önoe bira İle, sonralan rakı ile dicinin dibinde bajladın... Salan mı?. Kadın: Yalan elbet, dedi. Ben sokaga çıkmıyan bir insan defilim kl... Madem bana bağlı imis, o da çıkardı efendim .. Çıkmadı, senin deli sa«ması masailannla evde kafa yorup otnrmak onun daha hosuna gitti. Aile tarihi diyorgun . Fena mı ettim?. Ben ölürsero, ondan başka jeçmişimizi bilen yok. Utomobil köskün bahçe kapısında dardu. Hepsı indiler. önde Leman Hanım, arkada Şükrü, arkada Davnt Bey, onnn arkasından Dündar Bey ve en arkadan da Galip Bey bahçeye girdiler. O sırada Netime, bir ağaeın altına otnrnm*, bir çiçeğin yapraklannı kopanyorda. Gelenlen görünce, çokça açılmıı eteklerini toplayarak •yağa kalktı. basını alçak rönüllültikle sola eğerek ve paittmseyerek onlara baktı. Masum bir çenç kıı hali vardı. üznn saçlanm omnzların» salıvermisti. r«tüslerl kabanktı ve etekleri kısa idi. Eteklerinin kısalıjrından ntanıyormiış gibi dizlerini blrbirine yapıstırraıştı. Davnt Bey durarak ana baktı: Ba ne sahane RÜzellik Nesiroe'oiiim, dedi. eel senl Bpevim! .. Genç kadın ona dofrn TÜrüdü. vacudunun sadrce vnkan tarafını vererfk kendini opturdu. Ama Davut Bev onu bütün gücö ile kendine çekti Rnylece durduklan verde bir yarım daire Cizdiler Rakıvnrum. ivisin ha? Bövle ol canım, acıl bira». e«l ejlpp Neriir n Bvlr nrfalara kapanmalar, dalçın dalein dnrmalar. erken yat malar... îaşamak senin kızım. Nesime atangaç bir tavırla: îasamak benden reçmi», diye söylendi ve Sntine baktı. B« sırada köşkün orta katmdakl yemek salonunda, Aylâ ile Mürside heyecanlı heyeoanlı konnşnyorlardı. Muammer de aralannda idi, ama 0 sadeee dinlemekle yetiniyor ve gözlerini kısarak sigarasına bakıyordn. Elinde rakı kadehi ile oradan oraya hafilçe topallayarak ve sallanarak dolaşan Mürside: Bn herij cideeek bn evden, diyordn. Istemiyorum, ben istemiyomm, anlamıyor musnnnz? Annemin asıl vârisi ben d e | ü miyim? Istemiyorum işte. Bn evde annemden senra benim sözüm geçer. Aylâ çatık kagla: 1» vârislikle otup biteeekce benim kocam da annenizin v«risi. diyordu. Ablanmn hissesl ona düs«r. Böyle konusmayın Mürside teyze. Hem unutmayın ki anneniz hayatta daba, Şfikrüyü ba evde en çok seven de 0... Anlamadım, diye eevap verdi Mürşide, Şükrüytt bn evde en çok seven annem mi? Aylâ kıpkırmızı oldu. Mürşide kabkabalarla güldü, gülerken çürük dişleri ve siş diş etleri göründfl. Onu en çok seven sensin kızım, kiroden sakhyorsun? «Jükrü bu evde oturuyorsa senin için oturuyor. Çünkü seni seviyor. Bilmiyor maynz?. Aylâ, hırsından ne yapacatını bilemiyerek kocasına baktı. Muammer biç istifini bozmamı«tı. Mürside: ( Arkası var) PROF. NÎMBUS'UN MACERALARI: mııııııııııııı NAZÎME NADİ EC3VET GÜHESİN * G«oel Yayın Müdüru SahlbJ CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş SeneUb • »ylık 3 «ylık 754» 40.00 22.0C ANKAKA Atatürk tiulvar> Vene? Telezoo ı IS 9t «4. 13 Oli M. TOrlnya Hatid Ura Kr Ltra Kr 190.00 80.00 12 OS. ZO. 1? 5? M * Yau talertaı tlllen Idare edeo SorumJu MOdOr VECÜİ KIZILDEMİR ratlh ^ı»ı. Mnhaiu*t S«tinnu< cl«tı No S niyarbaBU • OOGlı İLLKHİ jötıcicnlen yaulaı fcooulsuo. konulms^iD laue edllmeî. Basan »e Vayao * riânlardan tnesullVHi kabul nlunCUMHUKlVtn U4tba«cılık ve maa Abnna v» llap ışlnn ıçlo mtGxz*uc)ltk t A S. Cag»)ojlu tın ılstUn* «Abtınr» VK.V» «llâo ^«"rMcij kıvrtının knnmriSi IS^ıman Balkevl Sokab No. S941 44.00 İI.I.KHİ KrKllhll • ADANA ••vrtHnı ü d i m . Hnm O l p j n n < 45BC Bu $awte. BA.SIN AHl.AK YASAS1NA uymayı rHHbhü' ptınıçtlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog