Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Okuma ve Yazı Öğretimi WiIKam S Gray Mıllf Ethüm Bakanlığı öğretmen kıtap' "serısinde vayım'anan bu <«er brellıkle FTalk E&ıtımi konusunda eörevlı ve «nrumlu vöneticilere bir kılavuz olaeak nitehktedir Neiat Yüzhasıotullan tarafmdan dılıBakanlık va\i"pvleriyle bfitün kıtap12 lıra fiyatla sa^lmaktadır CBasın 3074 29851 40. yıl sayı 14236 u m h u r i yet KURUCLSU: IUNUS NADİ g ve mektup adresı Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu Ntanbu] \"o 2İ6 Teletonlaı 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 W Yeni bir ŞAHESER ROMAN daha! DAPHNE DU MAURlERnm dunyaca meşhur, filme alınmış emsalsız romanı Çe\ıren \ahdet Gultpkın cuma 20 Mar' 1964 GU?EN v A * ı N ı v ı semınde »"«««» Çlktl. 45 kilometre batısmda Cumhurbaşkam basm Rumlar, havan topları ile iki Tfirk köyüne saldırdı Bin Türkün bulunduğu köylere hücum eden çok sayıdaki Rum çeteciler bazoka ve zırhlı araba da kullanıyorlar =£ T mensupları Ile görüştü Gürsel, "Nurcuları düşman bir deviet destekliyor,, dedi Cumhurbaşkanı, bunların Turkıyeyi parçalamasa ve bir Islâm Devleti kurmağa çalıştıklarını belırttı Ankara 19, (CumhurıvetTeleks) Turıtıyeyı k/ırtaracak jolun Cumhurbaşkanı Cemal Gursel kı ve temız karakterh bir mıllıjet ougun gazetecılerle vaptığı bır soh çı ık» olduğuna n,aret etm ştır oet sıra'inda Kıbrıs oıavlarını «te Gursel, saat lo 30 da gunluk geessufle^ karşıladıgını sovlemış ve zıntısını } apmak uzere Çankaja dan ajrılmış ve bu sırada kendısınt beklemekte olan gdzetecılerı go rerek otomobıhnı durduımuîtuı Gursel e basın mensuplaunın ılk bOrusu «Kıbrısta gene çaıpışmdlar baslamış Paşam''» şeklınde olmus Cumhurbaşkanı da buna «maattee"=suf» ce\abını verm<?tır Daha sonra Gursel ıle gaz«tecıler arasında şu konuşma geçraıştır Soru Kıbrısta kuvvetlenn teşkl iı ve ateş etme yetkısı daha belll oimadı degıl mı' Cevap Toplanması, vazıfe alma Ankara 19 (Cumhurıvet «ı, vazıfesıne baslama«ı ıçın zaman Teleks) Bırleşmış Mıhft ArkaKi S«. 7, Su 3 te ler Genel Sekreterı UThant ın Kıbri'a gonderıımeKte oun ulu=lararası barıs kuvv»tının gorev ve vetkılerı hak kında taraflara gonderdıgl 12 ^avftihk rapor Turk Huku metıne ae gelmıs ve ıevabın Ankara, 19 (CamhnrıyetTeleks) hazırlanmaMna Dısişlerı Ba Dun sehrımıze geımıs bulunan kanlıgında oa«lanmıstır Ba NATO Başkumandan Muavını In. kanl K vetıviulen bu rapora gılız Hava Maresalı Sır Thacna» cev abın bugun %ann gonde Pıke bugun Anıt kabn n»aret etrılobılecegını sov lemı^lerdi' m ş ayrıca kumandanlarla goruşGızlı olan bu rapor hakkın muştur da DiM^len Bakanlıg ndan sı Mareşat Sır Pıke taat 10 da Azan haberlere gore uluslarnıt kabıre gıderek saygı duruçunda Arkası Sa. 7, Su 2 de Dulunmuş ve bir çelenk kojmuş Arkası Sa 7 Söfida # # M ^ | â | r •"" •*••• * * • . , »• | r î | ' K r | | | | | | ••»•"tT • » M » ^ T *• * ^ ' Lefkose, 19 (AP) Karısıkhk ıçındekı Kıbrısta bu sabah erten saatte venı çarpışmalar patlak vermış Kıbnslı Rumların Lefko~~" ?enın 45 kılometre batısındakı Gazıvıran adlı Turk koyune karşı ha^ E van toplarıyle taarruz ettıklerı bıldjrı!mış.tır ^ Hâdıse, bır haftadan berı Adada vukubulan ılk çarpışmavı teşk 1 Bırleşiîiıj. ş ş Ingılız ordusu sozculerınden bın çarpısmaların sabah 5 45 te KıbMillelleı Barıs Kuvvtinıe meınup a^keıler cı\arındakı Ingilız kampında ıstirahat ederlerken Lefkoşe 6fllılırılma«ı » • • •• " • * *• • * • • ••••• • • ™ * • il#* ^ <****** J = = olarak Tlıaııi ı i ve tarafEarııı I «likkatfni çektik 1 •m Tı rvi'B « Anksra 19, (a.a.) öğrenıldığıne gore, Hukumetımız Kıbnsın Gazıvıran koyunde Rumların «Ateş kes> anlaşma «ını ıhlal ıle ko\u muhasara etmelen uzerıne, bugun Bir leşmış Mılletler Genel Sekr» terı UThant ın Kıbnstakı Bırleşmış Mılletler Barış Kuvvetı Komutanının ve Bir leşık Amerıka Devletlerı ıle îngıltere'nın Ankara Buyuk Elçılerının dıkkatlerını çek mıştır tlkın, Kostopnlos'la çöruştu Atın» 19, (»3.) Turkıve nm Atına Buyuk Elçısı r<edım Vevsel tlkın Yunan Dı« rish Rumlar tarafından sarılan Ganvıran kovunde başladıgını sovle zavıat olduğuna daır b'r ^ S rıaber voktur ZZZ. Mınan ılk haberlere gore çatış ~ ~ ma, 500 Kıbnslı Turk kovlusunun ~ «orunmak maksadıyle teşkıl et tıklerı bır barıkat juzunden ol muştur ışlerı Bakam Stavros Kosto ZZZ Kıbrısh Rumlar, Lefkoşe ıle A k bugun . d a m n batısını bırbırme bağlıvan pulos'u zıyaret ederek b Kıbnsın çeşıth kesımlerınde = r a n a yoldakı bankatın kaldınlma olavlardan zsz sını ıstemışlerdır me\dana gelen Kıbrı«h Rumların Gazıvıran aa riogan duruma Yunan Huku ia bır metının dıkkatmı çekmıştır Nedım Vevsel llkın bugun riaha once de Kostopulos u zuaret ederek Kıbnslı Turk lerın oturduğu Gazıvıran kovunde meydana gelen olay lardan dolajı protestoda bu lunmu^tu Orhan Eralp'ın Guvrnlık Konsevı Baskanına mektubu Bırlesmıs Mılletler 19, Sa 7 Su 6 da Göğüş, Türkiyedeki Yunan uyruklular! yetkisi ı rapor hakkında dün bir açıklama yaptı Yabancı muhabirler ile görüşen sözcii, Yunan uyrukluların sınır dışı edilmesi konusH yeniden ele alınacaktır» dedi Ankara 19 (a.a.) Hukumet S 3 Yıne Turk basınına gore sozcusu Turızm ve Tanıtma Baıca \jran hukumetı halı hazırdakı nı Ah Ihsan Goğuş Reuter ve tutumunu degıştırmedıgı takdırde Unıted Pre*s Internatıonal Ajans Turkıve Yunanıstana karşı veiı ları muhabırleımn çe"=ıtlı konular tedbırler aımavı duşunme<stedır dakı sorularına ŞJ cevap an v e ' Bunların arasında tstanbuldakı Or mıştır todoks Patrığının sıkı bır şekılS 1 Turk basınında hukumet d e kontrolu, Lozan antlaşmasının çevrelerıne atfen verılen haber.. , • ,. , ,, , , iıuhternel bır revızvonu, toprağında ja«amak*a oıan Yunan Turk lerde Yunanı^tanla japılmış olan Arka«ı Sa 7 Su 1 de 1930 antlajmasınm ıptah Makarı os u destekledığı ıç'n Yunan huku metıne bır ıhtar oıarak vorumlan maktadır Bu doğru mudur" C 1 Turkıve ıle Yunanıstan a raMndakı 1930 antlaşmasının j enı lenmeM çok'anberı hıssolunan bır ıhtıyaçtı Bu ıhtıvacın şımdı ele »hiKuu* n«F««ıl bır muameie<4ır. Bugunku hâdi'eler arasındakı vorumlar, mubalâğah vorumlardır S 2 tptal edılmı? o an Turk Yunan ant.a<;ması tekrarTurkıv* muzakere edılmedığı takdırde de bulunan 12 592 Rumun sınır dışı edıleceğı haben doğru mudur' C 2 Bu mukavelelenn usulu daıresınde vemden gönışulmesı ıcap edecektır Uluslararası kuvvetin tl"l NATO Başkumandan Muavininin ziyaretleri İngiliz bastnt ne diyor ? "Eski kurt inönü elindeki işi ısrarla nihayete kadar götürmekte efsaneleşiyor,, Londra 19, (a a. (Daıly Ezpret>s;dar goturmekte efsaneleşiyor Etgazetesinın Ankara mahabırı rafındakılerın bana soyledıklerıSeaot Gıbbons bıldırıyor) Turk ne gore 80 yaşındakı Turk Basba donajıması hazır beklıvor, fakat kanı, bu konuda ılkçok ı>ı oıçulKıbiMin ıstılâsı durumu uzaklaş |muş rıskı Makarıos a bir ultıma mı? gıbı ve ceskı kurt» Ismet tom gondererek almıştır Bu ultı înonu, elindeki ışı nıhayetıne ka |matom o kadar <=ert bir sekılde ^ ^ ^ ^ ^ kaleme alınmıştır kı Kıbnslı Rum v g g» ^ 3 M hderlerının bunu reddetmesı şart Eskı bir General olan tnonu bu notasını, Iskenderun lımanındakı 39 uncu Tumene «hazır ol» emn vererek takvıve etmıştır ve bunu Ronva, 1» (a.a ) Uun, Akvokuş da saklamamıştır mevkıındekl trafık kazasında ağır öğrencıler Ankara «okaklann yaralanarak Konya Askeri Hasta nesıne kaldınlan emeklı hava kurlda Kıbrıs» dıve bağırmışlardır Butun bu ışler olurken Inon mav albayı Hahm Menteş, bugun Arkası Sa. 7 Su. 5 te a** 12 15 te vefar «tmıstır HflllİII N6llt6Ş t l r usulen de reddetmıştır dön vefat etti Deniz Kuşu tatbikatı sona erdi .ıkalaııan ıkı kııoıık vankesicı T3 vaşmdakı Nurten Ozmut < Tasındaki Vureul Öztnnt (sağda) » Iskendernn 19 (Gunev tllerı Mer keı BürosuTeleks) Lımanımız da buıunan harb fılomuz ıle kara Rumlar şımdı de Adada barışı temın etmekle gorev İı Ingılız kmvetleıini tahrike çalışmaktadırtaı KIBRIS'IN YENÎ ADALET SEIMBOLÜ... ordumura mensup pıvada ıstıhResımde Rumlar makınah tabanca ıle yollarını kes tıklerı ıkı Ingılu. askerının urerlermı arama>a kâm, topçu ve tank bırlıklerının çalışırlarken gorulıı> or. daha evvel hazırlanan programa gore vapmakta olduğu tatbıkat ve egıtım çahşmaları bugun sona e > mıştır Kolordu Kumandanı Tumge neral Nuzhet Bulca bugan de 39 Pantomık Tumene bağh bırlıklerı yeniden teftış etmıştır K\ rıca Orduevınde de juksek rutbelı su Ankara 19, (CumhurıvetTeleki) bavlarla bır toplantı v apılmıştır Antalva Mılletvekıh Nıhat Su | Donanmamıza mensup subavla ve 6 arkadaşımn, 33 Dızel lokomor ı n ızın tıfının ıhalesı munaîebetıvl tırma Bakanı Fent Alpıskender n ust uste tatbıkat ;, apan donan bakkında Meclıs soruşturması a mamızın subavları vakınlarma A r 9 Cnml u t Teleki Unu mektup \e kart atmak ıçın P T T ?wp V ' < » "^ )|^fı ^vlem.ş, devamsızlıga da , ,,„, „ , CHP Cumhurıyet Senatosu veldegıjnerek »sorumlu kımseler ola z z keresıne T B M M nın bugun bınasını adeta ışgal etmışlerdır Moı)|<1 Df+nlr n n ı n ı ı n ı ı n V i >l rak P . r l , m . | , . r^,,,rV .KU bırleşımınde devam edılmıstır Bır rasat ekıpı askenve emrıne Wlllfft Meclısı Ortak Grupunun bu>. Iralr Parlamento^a Grupa Komıs Brasılıa (Brezıl>a) 19, ( » . ) firdı vonlara devamınız şarttır Kanun Ş tlk olarak soz alan onerge set gunku toplantısında konuşan CHP Mudurluğun| Genel Başkanı ve Basbakan Istnet ların çıkması ıçın çalışmanız elzem ~ karannın^Mu'durrer Ku d e n 8 o n d e r l l e n 6 va«ıtadan mute, tnonu, X ergı Reform tasarılarının dır Doğacak sonuçların veoâh her z rı devam etmektedır Dun 3 000 ka '' ' ' ' en serı şel Parlâmentodan çıkmasının memle kesten once sızlerın omuzlarında , dar ışsız, Brasüıa'da bır mahalle ı Arkası Sa 7, Su. 1 de ket menfaatlen vonunden şart ol dır. Başka hukumet kurma tertlbı Ş kusatmış ve yiyecek maddesı sa^m kahıanıanı yapıhvor Bılınmelıdır kı başka bır Yasadığı, mağazaları talan etmıştır îssızler tertıp yapmam bu son tecrubem z olduşu geıcek olavları ] le pobs arasında çatışma olmu'tur Arkası Sa. 7, Su. 7 de z ha"valınde renklendnc Bır polıs otomobıhnın ıssızlerm e lıne geçtığı bıldırılmektedır rek ustaca vazan Huzursuzluk, Rıo Grande Do Sul (solda). IAN FLEMINGin ATkası Sa. 7, Sfi. 6 da Alpiskender hakkındaki önergenin görüşülmesine • Mecliste dün de devam edildi Brezilyada 3.000 işsiz yiyecek satan diikkân ları yağma etti Toplantıda, Meclise devam etmiyen milletvekilleri hakkında ihraç kararı ahnması kabul edildi n n inönü. CHP Grupunda yeni bir kabine daha kurmıyacağım,, dedi Majeslelerinin gizli servisi 9ve (3 yaşlarında iki yankesici dün suçüstü yakalandı Dnramo bılmiven halk. cocuk. ları vakalıvan polıse karşı geldı Yankesıcılıkten muteaddıt «iabıkalan bulunan 13 yasın rtakı Nurten özmut ıle kar rleşı 9 va^ındakı Nurgul Öz mut dun vemden vakalan mıslardır Yankesıcılık Ma sasi tarafından «tehhkeh» olarak ılân edılen ıkı kar fieşın snrn» ve babaları da avnı şekılde ^abıkalı bulun maktalar. Nurten ve Nurgul dun vı ie av'a çıkmışlar ve Adapa zarından t^tanbula ış ıcm çelen Hasan Adahvı Mercan voku>;unr1a kıstırmi'lardır »rha«ı sa 7 < f s te *l Hatayda bir hafta içinde 21 Nurcu tevkif edildî Bölgedeki Nurculann başı da dün sabah saklandığı evde yakalandı tskenderun, 19 (Ginev Merkes Bürosu Teleks) Bu sabah yakalanarak tevkif edıleı bır camı ımamı Y A ıle son br hafta ıçınde Hatayda tevkif ed 1P Ankara, 19 (a.a ) îzmır mıllet nurculann sayısı 21 • yük^elmı» vekılı Şınası Osma'nın Anavasa tir Mahkemesıne «ev kedılen eskı Tı ISon zamanlarda Revhanlıda nu caret Bakanı Mehmet Bavdur hak cuların genış faahvet gosterdıklekındakı vazıh «oru onergesıne v a l n b ] z z a t s a v c ] M e h m e t zılı olarak cevap veren Dısışlen edılmış ve nurcu Bakanı Ferıdun Cemal " rkın bu r a I ı n d a n lar suçüstö vakalanmış 11 1 tev konuda şu bılgıvı v'erm stır kıf edılmıştı «Bonn Buvukelçısı Mehmet E VAMPIR ÇETESI Gaziosmanpaşada karar^ah kuıan • \rtmpr» ısımh bır cct<= nurcularır mensuplsıi dur'un, Tukıve B ıv ı k Mıllet Mecj Hatay bolgesındekl p^^elkı gece vapılan bır baskın sonucunda ele gecırı Polısuı v r ı d ı g ı o n bılgıvc g o ı e b e j d z R u s lı^ınde ^on " ) r l n r ^ " nan hır ba«ı olan ımam bu abah •sakland Ikî AP'li yanlışlıkla f çiff oy kullanısıışiar î satıs rckoru kıran son macera romanı Ankara 19, (Cumhnrıvet Teleks) = Mıllet Meclısı Başkanl k Dıvanı Z bu «abahkı toplantısınaa ıkı AP r mılletvekıhnın fazla kullandıklan ; ov ar konusunu muzakere etmı<= ^ 've bu mıl etvekıllerının ka^ten Z Arkası Sa 7 s ö 6 d a "ıııııııııııııııııımııımııiMiiMiMinT Pazar Günü Cuıtthurîyet'te Mehmet Baydur Merkeze alınıyor Ankaradaki Eymir gölüıtde sandalla dolaşan 4 ıtıühendis mimar suya düşerek boğuldu olup Tank Yedek Sabsvı olaıak vatani gore'ını ıfa »tmckte bul ı nan dığer bır arkadaslaıını Hs 5 anlarma alarak Amerıkalı ^'a 1 j e r dok*"or 25 va^ındakı Jean tgou rı«t'ın davetlısı olarak dun gec? bırlıkte vemek vemısler ve bır mıktar da alkol almışlardır Yemekten îonra ^menkalı arka daslarının davethsı olaıak Evmır golu kenarındakı Amerıkan ga?ı "csuna eıd"n crup sandala hııın \, karar epr" Tr rr I K I T K ^fa olaralı 5ı bır rvHe j a k a l a n a r a k adlıyey* aoomenlcrınHen o l s n v e Vampır adı ı l e tanınan Yu^uf Arkası Sa 7, hu 4 te "etırılmıştır. ». . , kadar 30 a }dkm ev vs nidğaia soydukları tesbıt Ankara 19 <CumhıırMet Teleks) Ortadoşj Teı^nık ( nıv ers te^ı dŞaçlandırma "aha1;! ıcındcM E 1 trur golund" bugun ^abaha kar=ı 1 Sdndal rip ıılmesıvl' dnrt Yuk'ek Muhendı» Mımar bogu arak olmj= 'erdi' Ankaıa d<ı Mebuse\ erı semtınde oturan ve Yuk«eK Mımar olarak çalı=an 2^ va«mrla;ı OnHer Sonat ıle a ı k a d ^ ı Aslan Ynrukonlu Erkmcn ın ıdare c t t ı hıı^ız cetrsın n ş ı m d ı j e A»r1m Trkrlı vo h ı ı v n e ı tr^hıt Resımde çete mensupları gorulujor. eoılemı» en ancak Yuk=ek Mımar Arkası Sa. 1, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog