Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

VUIUMUKllfcl TED! 1 YUR" =:<ımııııi!iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııu i Konya bölgesinde kış | İ devresi ziraî mücadele İ kampanyası dün başladı B»?Uratı 1 İnoi Mhifed* Ba*t«ralı 1 inoi •abifede niv«raiU c«za hulcuku otoriUlerirtk Mİormu I t M n l ı n karfinnda nin birleştiklerini, raporlar ve veak«l yfod* olanları protMto zaad» aasıl bir tutum takınacajl he •ikalar okuyarak., ortaya koymuş Bajtorafı 1 in«i aabifede hiy*tlnl taşıyan yflruyflf* katılantur. lar aaat 11 den itibaren Yeniistaı bah Güvtnlik Konı«yin« tunul nüı btlli değil, bunun da iki *•Tanju, kanun dısı faaliyett* buS«kr«ter U btbi rar: birisi Kıbnıta bulunan yon mtyydamnda toplanmıçlsrdır. rnak tta*rt G«ncl U lunduklan açık bir gerçek olduğu Thut'a v«rüm«ai bekl«nmektedir Ingiliı birliklerınin durumunu < Aralannda toprakııf kBylâ, • > • halde, nurculara karşı neden tesır ( (Mvtnlik Konıeyinin beş geçici ha da güçleçtirmek istemeyisimiz, li bir mücadele ~t, tfleear ra aydın gençltrin d« yapılamadığmın Baştarafı 1 ımn safciteâe { bulundufu topluluk dfiıenll bir üyVdoTİotlnf (Brezily,, BoÜvym,: diğeri tarıhl, «o»yal, «iy»si sebeplerini alerini desteklemektc veya aemieketin yeni bir siyasi çıkmaza Fildlıi Kıyııı, Fas ve Norveç) tem için bir kuvvet gönderilmesi yo raştırmif; «Din n»mına gırışılen ıs1 şekilde Atatflrk parkına yaklaıtıgirmeınesi için Haköraetin vanında {r«rünrnelitedirler. Bir lundaki görüşmelerin devam et\\ğı ııman aralarmdan temslld bir sll «dtn heyetler. Bretilya heyetitısmarcı ve irticaî hareketler, gerı î kısrnının ise, geJecekte politika4an hir şey befelenredikleri mekte oluşu. Bununla beraber Kıb Şjlgrup Büyük Kurtancmın anıtına j nin marktzinde yapılan bir topkalmış, fakir, eğitimsız ve rehberiçin, Yasaro» Meclisinde sadece isimleri vardır. ne müzakerıs meselesinin Birleşmis MilletleSİçelenk koymuf, »aygı duruşunda lantı lonucunda karar tasarısı üliğe muhtaç bir toplumda ters ısrelere, ne de ovlamalara katılmaktadırlar. Bunların vanında, re getirilmesinde oldukça geç kazerinde anlaşmaya varmışlardır. tıkamette ve onun zararma bir Konya 1, (Telefonla) Konya merkez ve fleelerind* S.bulunmuştur. az da olsa. bir <rupun AJ.'ye eöre politika yürüuüii de bilındığı kanısındayız Bütun arzuirindeyiı», îyi haber alan bir kaynak, beş nauz Îngiliz genel seçımlerı yapıl maksatla gelıştırilsin ve buna deıbahtan = Ellerinde «Atatürk liniyor. Kısacasi Y.T.P.'den bfiyük «Irâdr destek beklenmk = meyva ağacı zararlanna karsı kıs mücadelesine bu «Herkeue refah», .Ağaların esare geçici üyenin değişik görüşleri uz madan önce bu meseleye bır çö mokratik hurnyetler teminatı veimkânsızdır. Hele verfi artınmı çibi bir konnda belki itibaren başlanmıştır. olmaz» demıştır. tinden kurtulmak Için toprak re laştırmaya çalışan bir formül bul 'züm yolu bulunmasıdır. Eğer Mabüsbiitfin daralacftktır. ". Ügilileri bu sayede Konyada mevcut bir milyona ^ yakm jjj Türkiyede nurcu cereyanın gelışSimdi hesaplıyahm : karios, Kıbrısa bağımsızhğını ka mesinı, nurculann lıderı Saıdı Nurmeyva ağacında, her yıl zarar yapan ve randımanı düşüren 3 'orrnu isteriz>, «Toprak reformu mak = veriml çoğaltır». «Geıçek milHyet ğını, fakat taraflann isteklerinin zandıran Anayasanın şartlarına sı'nin hayat hıkâyesim, nurcu neş , •Bütçe oylamasında Hükümet 221 beyaz oy aldı*ına ve »leyhteki • ^ haşerelerin vumurta, kurt ve kahillerinin imha edileceğini ifa çiler reformcudurlar», «Inönü se tamamiyle karşılanmadığını belirt uymamakta ısrar ederse, banş kuv sayı 180 oldnğnns g*re. araAaki (ark 41 dir. Bu rakarolan esas j = riyatm meydana getırdiği zararla\~ de etmektedirler. = jfaleti de yenecektir», «Köylüler, miştir. aldıfımıı takdirde. demek ki 41 ov'mn 21 i aleybe kavaTsa veti üzerinde yapılan görüşmeler rı, nur kulliyatından verdıği ör î Tarım E Bölge Tarım Savaş Başkanlığı ile Konya Teknik \ gericilere karşıdır», «îşçiler, dekananlann çikmasına imkân yoUtnr. Ba bakımdan vergi taKarar t u ı t u u u n nahlyetl tehlikeye düşebilir. Benim gÖTÜşü neklerle anlatan yazar, lâikliği koeleman ZZ mokrasiinin bekçisidirler», «Bansarılannm istikbali, zanned<ldi(i kadar parlak de|ildir, diyoS Müdürlüğü mücadele süresince yetiştiriciye araçve Karar tasansının butün devlet rae göre Adada barışı korumak i münistlik olarak damgalıyan ve bu E ka kredilerinde adalet» «Vergile lere Kıbrıstaki durumu daha da çin Birleşmis Milletlere bağlı bir mevzuda çok iptidai bir kin ve ınruz. Ama tabiî, Basbakaıun («kiime sartı ovların kaymama yardırru yapacaktır. sinda etkili olnr veva vukarda da isaret ettiğimiz eibi, taviz E Öte yandan, her iki kuruluş, ortaklama olarak yılda 30 S]rin açıklanmasını istiyoruz», «Ver kötülestirebilecek herhagi bir ha Îngiliz Milletler toplulugu kuvve tikam kampanyasını yuruten nurmahijetiodeki dejtisiklikler Mç değilse aleybteki aylaruı art?i adaleti isteriz», «însan gibi yaE milyon lira gelir sağlayan 200 binden fazla elma ağacınuı buti meydana getirilmesi teklif edil cu cereyanı genıs şekilde ızah etreketten veya tehditten kaçınmamasını önltrse, o zaman baska .. sıyacaktır herkes» gibi ibareler tatikten sonra şunlan söylemıştır : = lunduğu Konya Ereğlisinde 5 mart perşembe günü bir seminer lan yolunda çağrıda bulunduğu raeliydi.» sıyan kortej şehrin bashca eadde«Atatürk Türkıyesinde, lâık devEcvet GÜREStN düzenlenmiştir. aynı kaynak tarafından ifade edillerinden geçerken büyük bir ilgi let düzenının 41 inci yılında nasıl Kısa süreli bu seminerde özellikle «Daldabir» çeşidindeki miştir. görmüstür. Türkiyede ilk defa yaoluyor da böyle bır cereyan gittık elma ağaçlarında geniş ölçüde zarar yapan haşerelerle yapılaKarar tas»n»ınd«, Birleşmis Milpılmakta olan yürüyüş, toprak açe yayılabiliyor, sosyal ve siyasi cak mücodelemn esaslan, ilâçların hazırlanışı ve pulvariza ~|*alarının sabotajlarına karşıhk ba letleT yasaumn bütün devletlerin, hayatı baskı altına alabiliyor, ra= törlerin kullanış şekilleri öğretilecektir matanlarda oruç tutmıyan vatan "Isarı ile sonurlanmıs. Hükümet ko digerlerinin bsğımsırlık ve toprak S'nağı önünde vürüvüsü yönetenler bütünlüğüne nygı göstermeleri ko Odemlf llçesinde iıe fiy»tı H daşlar irticam (katlı vaciptir) fetvalariyle dehşete düşürülüyor, sianlaşmazllğl H den avukat Zelci Direk tarafından nusundaki maddelerine atıfta bubvlan kkiaplar boykot gara içen vatandaşın agzından tılunulduğu, Zürich ve Londra ant. ,^~ «ıi ı «... S başta Vali öztekin ve Emniyet "•" k t n n verdi Venri tasarılan ffindemde (Baştanfı 1 ınei Sahttede)! gara ahnıp yanağında ıbndürülüMaras, 1 (Guney tlleri Mer = . j f l r u n o , r lasmalarınm da zikredildigi anlaînalr, 1 (Telefonla) 46 bin is yor, Atatürk'e «sırtlan», «ejderha», Yetkililerin belirttıklerin* göre.. Ote yandan geçici vergı tomiskez Burosu Teleks) Av g . ^ 4 m i r l e r 5 n i n g S s t e r m l , o l d u k şılmaktadır. t Uçüncu Bolge Temsilcı ; ^ Tasarıda Türk v« Rum cemaat [ *!' . T ? r k " t ş Ü «komünist», «casus» ]söz konusu gümrük tanfelerinde ' vonunda müzakeresı tamamlanan d d ü s m a n l , Tasarıd», Türı: •• mım cemaats S ları anlayışlı lerini ban'ştırmaya çalışacak bir * ı e ı m n , " " VV "bahUn , deniyor; Ismet Paşaya karşı yürii bazı önemli degisiklikler fapılmış ve gelır vergisi kanununda bazı . • baren «ete b °Z k °. t *x, a ,.^! l a .™ 5 İ a r : ttüren"*âynı 1T,f;L. .,„,„, nprop'agVnda f,. rr20o"miİyon"îirahk i,,, . t ögelir değişıklıkleri öngören kanun taboykot» a oaşlamışlar ; ı 1 . ^ „„„, rntikamcı" , n n , n n ı f ı t" w» ,,!„„ ı,™ı,ı, »iir E tskendernn, 1 (Güney llleri (4) kişi arasında kanlı bir kav «•!,,.. 1 taİE Merkez Bürosu T e l e k s ) ga olmuştur. S Trafik polisi, 7 vıldanben pla ne 3 el kurşun sıktırılıyor? 'olan ilkeler şu noktalarda özetlen gelmiştir. Söz konusu vergı reform büyük B bir oişunîuk ve düzen maat liderleri «zaml soğukkanhv şVkiîdeyükse!mesıüzerine Ben şu cevabı veriyorum: De m ekted.r: S kasız çahşan bir itfaiye arae zam tasanlarının 10 marttan ile Halil Ekil, muanzlan lığı göstermeye dâvet edilmekte yapılmaktadır. Halk tarafından da Eİ'Çİnde «ona ermistir. mokrası, modern bir devletı bütün j Tasarının hazırlanmasmda, itibaren T.B.M.M de müzakere e\W\ basını yakalamıştır. Dinçer ve Battal Şaskal'm u = dir. desteklenen boykotun, ilk günün • kuruluşu ve müesseseleriyle tama tarifelerde yer alan çeşitli pozis, dilerek bu ay tonuna kadar kazerine taş ve iopalarla hücum = S Dörtyol Belediyesine ait itTasarıya göre, barısı koruma de etler, kasap çengellerinde asıh men ters yönlü teokratik bir ruzaçeşitli ülke nunlasması gerekmektedir. Vasıta v o n l a n n karş!!lkUrı. etmislerdir. ZZ faiye ve arazöz arabası, itfai. ... . 'stiyenlere.de lerin tarifelerivle ve özelikle Or sız vergilerin geçmişe uygulanma B«t.ra f t l Inc. sab.fede kuvvetinin masrafları bu kuvvete' kalmıs ve bir çok semtte kasaplar ma kavuşturmak Her iki taraftan da yarala = E ve âmirinin nezareti altında veren ülkeler tar.f.nd.n İ 9 9,5 lirahk kuzu eti f.atım 6,5 h«k ve hurnyet tanıy.n bır ııstem. tak Pazar ülkelerıyle karşılaşto .»> mümkün oldugucdan bu tasaS ve ehliyetHİz bir itfaiye eri ile nanlar olmuş, sanıklar nezaret S muklan, balya kapak kısımlarını ve pı; karş.lanacak, ancak kuvvet yolla ]] liraya kadar düşürmüşlerdir. d e I m e k 3 u r e t i y l e su verdigi e böylece bir denklik sagnların mart ayı içınde kanunlaşaltına alınmışlardır. H sehre getirilirken trafik polisi Diğer taraftan ödemiş llçesinde i si, geri kalmıs, fakir düşmüş, dini vasaya sürdüğü, " aradan'lO • 1 5 l m a k istemiyen ülkeler mali veya lanması amaç güdülmüştür. Bu ajmas> hiç bır şeyi değiştinniyecek, bunun tam aksi meydana gelmış, 7 duygularına bağlı bir hayatı ken»ün geçtikten sonra su ile temas \ lojistik yardımda bulunabilecek~ liyetsiz şoför Nihat özbaş ile lirahk sığır etı fiatlarını tatmın • disi için kâfi görmüş bir toplumeden kısımlann çürüdüğü tesbit e tir. müzakeresinin gecikmesi hazine ~ Dörtyol Belediyesi hakkında Mara?, 1 (Güney tlleri = kâr bulmıyan kasaplar, et kesme da; onun zaaflanm istismar ede zılannda arttınm yapılmıştır. dilmiştir. Böyle bir kaydın, baslîca Ame2 Yatırım mailannın' ithalin jaleyhine bir kayba yol açacaktır. ~ sorusturma açılmıştır. Merkeı Bürosn Telek») = ' me boykotuna başlamıslardır. Be rek, siyasi ve sosyal bir cmayete Sehrimizde büyük bir fabrika ta rika ve Birleşmiş Milletlere üye ., .. • J . himavon tMİhirler «linmıs ve Di|er yandan 1964 mali yılı bütDün gece saat 21 sularında = l iediye, hilen 5 liradan tanzim saÇarşıbaşında ^Eski "rCıçla "mev." =|rafından mübavaa edilen pamuk jolmıyan batı Almanyanın yardımı tışları yapmaktadır. hazırlanmıs düsunce ve tesebbus,° e hımayecı teaoırıer aıınmıs ve • . # çü nı güttüği anlaşıl lerin bereketli tarlas. olamaz. Bır 'hükümete t.rifelerde mdirim y t ..çesımn kabulunden sonra bır kck'İiln'de1'çıkan^ya'ngın'dal 8*'Yh Sbalyalannın açılması sırasında çü'nı sağlama amacı güttüğ.i anlaşıl= i b a l y a l a r l n l n acılması = l birine » t iki cereyanın, Ifiik devjpabilme yetkis. tan.nm.st.r. güm ,""5ma yapan Ba5bakan av ıçmde 3 Bazı temel maddelerde önü bu tasanlann mart îsmet In.T şap bakırcı dükkânı tamamen, 2 rümüş olduğu görülmüş, durum |maktadır. let duzeni ile şenatçı toplum haya rük vergisınin b,r kerede ödenme kanunlasmasının şart Rnsya ve Çekoslovakya olduğunu iki dükkân da kısmen yanmış \ dan Ticaret Bakanhğı Pamuk Baş= Sillfke, 1 (Gflney tlleri Baştarafı 1 inei sahlfede tını savunan grupların, demokra si u^ulü kaldınlmı$ ve 5 vıl için söylemıştir. Bu sebeple Mechsın ne yapacak? = eksperliği haberdar edilmiştir. S Merke» Bürosu Teleks) tır. tik bir hayatın organlan olarak de taksitlerle 6deme usulü getiril jtatıHnın sona ermesinden sonra bu îtfaiye, diğer ahşap dük 2j Bu arada, aynı fabrikadan paDiplomatik kaynaklara göre Beş~ Günden güne inkişaf eden Içmahalline hareket etmiştir. alarak diş memleketkalabilmeleri de düsünülemeı. tasarılann müzakeresine derhal kanlan güçlükle kurtarabil S r, karar tasanlarının pazartesi miştir. S e l haîk oyunlannı derliyebil Tabur Kumandanı Binbaşı John taçKorunmağa ve rehberliğe muhTurk halkı, mill! ve dinî duy 4 Mmleket tçindeki sanayii | başlanılacag! belırtıltnektedır. miştir. S toplantıda en az S m e k maksadivie Silifkede «lçBassett, vaka mahalline vanldığm guları üzerinde oynanan oyuna kur teşvik amacı ile bazı maddelere Ş el Halk Ovunlan En^titüsü» llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıf. firmalara bildirmek zorunda kal da tiddetli bir ateşin açılmış bu Bir taraftan uygulanan yüzde 13 oranındaki ni ve en kötü ihtimalle Rusya ve lunduğunu söylemiş ve «arala/ına ban edilmemelidir. = kurulacaktır. Vali Lutfi Han(S ve E r k a n h tevkîf edİİdİ I™'.1",d=lr.= B U . n l" d a , n ? l e y , m a " iÇekosfovakyamn"çekîmler'kVlacIk girip, çarpışmayı durdurduk» de toplum için son derecede hayat! ıdüşük resimler vükseltümis = cıoğlunun bu teşebbüsü, ha,Yürekli firması) almış olduğu 3 bir iktisadi kurtuluş savası veriyo , fazla kapasitenin sağlanması yolarını ümit etmektedirler. ~ kikt îçel oyunlarmın vayılma Raştarafı 1 inci sahifede parti pamuğu Avrupa piyasalarımiştir. ruz; reformları, plânı. program [ ı gidilmistir. EE ?ma da sebep olacaktır. Sıkıyönetim Mahkemesinin hak na yüklemiş Aynı kaynaklar, karar tasansıAyios Theodoros, küçük bir ne fikrini halka indirmek. kabul et u n a idi. Fir bulunmakta 1di. Fir, , . „ „ . „ ...u.,...^. M U U 1 c l 5 Yabancı sermaye tesvik amaiş = Bilindiği gibl Silifke eki kında almış olduğu gıyabî tevkif Moskova 1. (A.P.) Sovyet H»sımdiki haliyle Türkiye. Yu hir vadisinin öte tarafında bulun t i r m e k l t i b a n n l n b l l m i y e r e k z e . ' nm e t i i ç i n d e y i z . d i ğ e r t a . ciyle hükümete bazı indirimler ber Ajansı Tass tarafından bildiril 5 Pinden sonra Mut ekipi de bü karan okunmuş ve Ipsala'da ahB delenmesi endişesiyle derhal Ti . nar.istan, Ingiltere ve vKıbrıs tara 'maktadır. Köyün 525 Kıbnılı Rum , r a f t a n d , , t u r i s t i n b , * t l ğ l *s, .u r d e o t yapabilme vetkisi tanınmıstır. | digine göre, bir Sovyet disçisi, çüŞ: vük rağbet görmeye başlamıs konulmuştur. itibariyle kabule sakini, dağm bir eteğinde, 685 bitmez», «turistler Hıristiyanlığı caret Bakanhğı ve Adana Borsası fından prensip 6 Montaj sanayiinin kurulma r u k dişlerin tedavisi için yeni bir Bayan Erkanh ise. Tekirdağ'a gel = tır. sayan bulundugunu, bunu belirten Türk sakini ise diger eteğinde ya yayıyorlar» diye vaaz veren Fetrasıtasiyle dı? firmalarla teoıasa sı ve fabrikasyonı geçılme?i konu u s u ı bulmuştur Yeni usulün başamiş ve saat 20.30 da Ipsala'da buluhiye Müftüsü ile uğraşıyoruz. lsgeçmis, adı geçen fabrikanın hile emareler mevcut oldujunu söyle samaktadır. nan eşi ile konuşmuştur. Orhan deSişikllkleT rı ile tatbiki için, diş kökünün sağ Daha Cuma günü iki cemaat li tanbulun göbeğınde Gürün Hanı sunda önemli bazı sinden bahisle aynı fabrikanın mişlerdir. Erkanlı'mn geç saatlerde otomobil yapılmıs ve bazı ham maddelerde lam olması şarttır. Buradaki genel kanaat, karar ta derleri bir anlasmaya varmışlar; nm camisinde «Atatürk de kim olu Türk mahkemelerine rerilmis olile Ipsala'dan Istanbula hareket önemli indirimler vapılmtştır Tass, bu konuda tunları bildirT T 'İ".»t7i* ! dugunu, balyalar açıldıgı zaman. sarısınm Kıbrı» Rumları tarafın taraflann silâh taşımıyacakları v e , vor? Istiklâl Harbini gökten inen Tasannın müzakeTesine Millet miştir: tngiliz aıkerlerinin görecekleri bü ' 2 metre boyundaki mâneviyat kah• ^,ı .ııs • •' •• " = Torpıtla, t (TelefonU) • ^ '.r.»<nH.n ^»r«. ' nasann ^ t o U eksperler tarafın jdan ^ « » ^ ^ t a H » ^ » » , , . p ! h . » ™ yemınıı e k s l t.r^fn Un Kök çekilip çıkanlmakta, ç«lik S tlltr Bankatı Urafından 3 yıl n l l » W i r . . r * « î ™ : C l t S S : * » t«hl, edi.erek durumun w H Cekoslovakyan.n ramanlan kazandı. Mustafa Kemal Meclisinin tatilinden sonra geçici aleyhte oytün silâhları tophyabilecekleri hu dinsizin biridir» diyen Atatürk nes komisronda baslanacaktır. bir iğne ve çabuk kunıyan bir çisusunda mutabık kalmışlardı. 5 önce 35 milyon lİTaya ih»le ı vermiyecekleri merkezindedir. dirilmesini istemistir. ru refakat etmektedir. mentonun yardımı ile üzerine yeHâdiseden sonra, cemaat lider li genç hoca ile uğrasıyoruz. Bu = edllen Turfutlu şehir elektrik Pamukçuluğumuzun Itibanna a' Wilson'an fikri ni ve temiz bir kuron (kaplama) leri, Binbaşımn karargâhına dâvet olmaz. Bütün Atatürkçüler, mede Ş şebekesinin uzaytn inçasının ğır darbe indirecek «nahiyette f ö1 geçirilmektedir. Sonra kök Peniyandan Başkan Johnson'la edilmişlerdir. Binbaşı Basett, «on niyetçiler, dine karsı menfaat^iz ' ~ bir an 6nee bitmesini saglaTürkçe, lngilizce, Fransızca riilen bu durum. çevremizde bikj(in*mli dünya me«*le!ert özerinde j lara, tekrar çarpışmaya başiathk bir saygı duyflnTar, bu olmazhğın fsilin ile^lMavi edthnekte v* diş = m«k üzcrt bajta Belediye Baf ve Almancaya muktedir Bayük bir üzüntü yaratmış. ilgililer ı görüşmek üzere bugün Kanada ları taksMrde, çok üzülecefimizi bil •nıuruaa ermelitîirler.» etine yeüddefr açılanaaktadır. 5 kam olmak üzere C.H.P. li ve yan, Turistik Müessesede vetarafından önemle izlenmeye baş j a a n Washington'a geçen îngiltere direceğiz. Başka bir şey yapama • türk büstlerine tecavüz, kıyafet Tass, «Dikkatli bir şekilde hareE AJ". 1 flyelerden müteşekkil 1 ya «Public Relations» işlerinkanununa aykırı giyiniş ve davra ] ket *tmek suretiyle hasta iki saat lanmıştır. t Muhalefet lideri Harold Wilson. \ yız» demiştir E bir heyet Ankarıyt gidecekde çalışmak istiyor. nışlar, Nurculuk hareketleri, bazı ı içinde yemek yiyecek ve çiğniye" ~ ~ ^ ^ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ^ ^ ~ ^ ~ ~ ^ ^ ^ ^ Kıbns konusunda şunları söyle1 Nümayi? = lerdlr. camilerde vaizlerin konuşmaları.! cekduruma geçer» demektedir. 9 . 12 ile 1 5 arası 44 9SM •"î'ti111 ! Îngiliz resmi makamları, Lefko, tlçe elektrik santralınm mev bazı okullardaki Nurculuk ve gerı' Yeni tedavi usulünü icadeden diş ya müracaat ıdilmesi rica o(Baştarafı 1 lnri Satıifede) Teklrdağ mutasmrnfı merhum «îşçi partlsinin Kıbru komısun1 ? e n i n R u m «ahallesı olan Traco= cut gflcfl kâfi («Imediginden cilik hareket ve propagandalan. çinin Alesander Tansiev olduğu lunur. SUleyman Nuıi beyln kızı. Sevelkl gece odasında çıkan bir yan nas'ta Kıbrıslı Türklerle Rumlar ~ sanayi tektorü çalıaamaz halt | bazı parti kongrelerind» devrim | bildirilmektedir. Tass, Moskovalı lânlk eçrafından merhum Mes>m tonunda ölmüştür. 36 vaşında arasında 20 dakika kadar karşılık1 E gelmijtir. lek Ahmet beyln hareml. Kemal kanunları aleyhinde vapılan ko dis hekiminin bu metodla 114 diş s d e h »teş açıldığını bildirmişlerdir. Ticaret Cumhuriyet 2286 Eğrtboz, Musaffa KUıçcı. Mualnuşma ve teklitler şklinde teza tedavi ettigini ve bunun için bir Filııııııııııııııııuıılllllllllllllllllllll ">efinin ölümü şüpheli görüldüğün lâ Osakay'ın annelerl. Sablha Baştarafı ı ıneı «ahifedo Burada d» ^crhangi bir can kaybı hür etmiştir. Sovyet ihtira beratı aldığını bil olmamıştır. Eğrtboı, Mahmut Kılıççı ve den ceset, Adli Tabip tarafından , e t mekle. Adadaki cinayetleri re sag cenan e n a a n a g o s a a a Hattâ, bu konudaki hareketler dirmiştir. öte yandan M Magosa'da sağ cenah Tuğaminl Şerlf Oskay'ın kayınmuayene edildikten sonra Morga hukuk dışı hareketleri tasvip edi, T i c t n t Sendikası üyeleri. îngiliz • bir takım mill«tvekillerinın konuş • valldeleri kaldırılmıstır. < vor demektir. Amerikan aleyhtarı bir gösteri yap malan ile istismar seklinde Millet T r a f i k kontrOİÜ Eıi n e diyorT Bu arada, bu tecavüzleri ö n l e î n r ellerinde. «IngiHADİYE EĞRtBOZ r . Meclisi kürsüsüne kadar da geti Trafik Şubesi Müdürü Şükrü Pierre'nin eşi Revaza, olay için mek için hukuk! çareler aramanın m l ş U r d ı K ı b n şsçt aen çıkın», »Dilenmil i r f e r > Gölcükte vefat etmlsUr. rilmiştir. Balcı, Kadıköy ve îstanbul yakaşunları ı&ylemiştir: «Eşim rahat çılgınlık değil, b u n l a n teşvik e t yoruz, istiyoruz», «Kennedy'nin Cenazeıl 2 Mart 1964 PazarteYannki Bakanlar Kurulu toplan] sında sabaha kadar kontrolda bujsızdı. O gece ben kızimı alarak gez menin ç ı l g ı n h k sayılacaRi, belirtil kaatilleri, Texas'a dönünüz» gibi sl gOnQ (bugun) ögle namaıını tısmda bütün bu olayların eninel lunmuş, ehhyetsiz otomobil kul! raeye gitmiştik. Içkiye de fazla • mektedir. Yunan hükümeti, Kıb vazılar bulunan dövizler taşımışmütaakıp Gölcük kabrtsUnın» boyuna görüşüleceği ve meselenin lanan 4 kişi yakalamıştır. Bu aradefnedUecekUr. düşkündü. Gece e v e döndüğümüz rıslı Rumları kayıtsız çartsız des j l a T dır. gnis bir tahlili yapılarak gereklı da 23 taşıtta eksikükler bulan BalMevlâ rahmet eyllye. j zıman odadan duman çıktığını gör teklemekte devam ettiği müddetBugösteri. Kıbnslıların yüzde 80 tedbirlerin müzakere edileceji an. CÎ, soforler hakkında koğuşturma düm. Odanın kapısı kapah idi. Bal çe, bundan eesaret bulaeak Ada açmıştır. ini teşkil eden Rumlar arasında (Cumhuriyet 2Î9S) I laşılmaktadır. kondan içeri girmek istedik. Fa, Rumlarının tecavüzlerini artıracak gittikçe artan îngiliz ve Amerikan kat fazla duman olduğu için gire! ' a n v e bundan, Adadaki cemaatle aleyhtarhğına bir misâl daha ekmedik. Itfaiyeye haber verdik. lt birlikte Türkiye v e Yunanistamn lemiştir. Bu his, nümayişte de göfaiye iceri girdi. Kocam ölmüştü. da şiddetle rr.üteessir olacaklan ve I rüldüftü fibi "komünist' Türkiye ile Yunanistana n arasında da mevcuttur. {Sigara içerken yatağını tutuşturmuş^ . hiç bir fayda sağlamıyaeağı belir Dünkü gösteri, cuma günfl AdaYapılan ilk tahkikatta, yatak tilerek «asıl çılgınhk Iste budl^r» ya inen ilk Sovyet yolcu uçağınm denilmektedir. ı ve yorganın yandığı, Ticaret Şefimürettebatma yapılan tezahüratla Türk Hükümetine yakm çevreler büyük bir tezat teşkil etmiştir. ! nin de bu yangmda yaralandığı ve dolayısiyle fazla dumandan ötedenberi olduğu gibi, bunun Lefkoşe Moskova hava hattının T. ölmü» olduğu anlaşılmıştır Ancak fnlenmesınin tek yolunu Adaya ilk tecrübe uçusu dolayısiyle bukesin rapor Morg tarafından veri m î "etlerarası bir bans kuvvetinin , raya varan uçağı karşılamak için lecejl için Pierre'nin Blüm sebebi ^ l m " ! kanısındadır. Türk Hükü binlerce Kıbrıslı Rum, Hava Alabu rapordan sonra ögrenilebilecek m e ü 3 n c e & s a v i s v e ^kunetın te ] mnda buvı.k t^ahiirat vapmıjtır Bankamız Hissedarları Âdi Umumi Hev'eti aşağıdaki gündetir Pi«rTs.'^i« r i«f« , n u u,,ı,,.. essusunü sart gormekte.bu saglan Johnson nmıtlı mi görüşmek ürere 24 Mart 1964 tarihine rasthyan Sah günü u 7orÛndak. ^vlentiVer c! ^ d l k t a n s o n r a « * " devletlerle ara ' WaShinSton 1, (Radyo) Bugün u volundakı «Svlentıler. c s ı n d a k . m u 2 a k e r e ] e r ] e b i r ç ö z ü m televiıyonda bir konuşma yapan saat 15 de, Bankamızın îstanbul'da Bahçekapıdaki Ticaret bir noktayı ortaya Bankası hanında bulunan iş merkezinde toplanacaktır. atmış, bu sebeple savcılık ve po yolunun bulunabileceği fikrinde ıs ( Başkan Johnson, Birleşik Amerikanın, Kıbrıstaki son derece ciddi Gündemde .Esas Mııkave'.enamede değişiklik yapılması da lis, tahkikatı derinleştirmeye baş rar etmektedir. Bu yolu tıkıyan her hareket, Yu durumla çok yakından ilgilendiği. dahıl olup değiştirilmesi teklif olunan maddenin eski metni ile, lamıştır. nan Başbakamnm ifade ettiği »arz , ni ve bunun çözümü için elinden Ticaret Vekâletınin müsaadesine iktiran eden yeni metni gösteda kayıtsız şartsız destek görürse , Releni yapmakta olduğunu bilirten rilmiştir bunun, çılgınhğın tesviki anlamı | Başkan. Kıbrıs meselesine bir çöUmumi Hey'ete iştırak edecek olan senetleri îîama yazıh Baştarafı 1 inci sahifede na gelecegi. Türk Hükümeti yetki1 ^üm yolu bulunabileceğini düşünş pay sahiplerinin mezkur tarıhten itibaren en az bir hafta evmeydana gelen grupların tesiri lilerince ifade edilmiştir. Bundan düğünü v ümitl; olduğunu belirte vel sahibi bulundukları Hisse senetlerinin miktarı ile numaraaltında bulundugunu belirtmişler da Yunanistantn hiçbir şey kaza miştir. larını sösteren bir cetveli şubelerimize tevdi ve Hisse senetleri«27 Mayıstan sonra CHP ne bağlı namıyacağı ayrıca kaydedilmiş m ibraz etmelerı, Hâmıline yazıh hisselere sahip ortaklann ise ajır uıullerlt vakit KıytMtmeyinlı: Milletlerarası Linguafon M«todu çabuk va gençlerin çahşmasında, bir gevşe tir. vıne bu müddet içinde şubeierimize Hisse senetlerini teslim kolay tfleyifil* tizi İngtllıca, Fransızca rays Almtncaya taMatilı kavusturacak kudretteme görüldü. Bunun sebepleri üzeTunan Hükümetinin bu tarzda veva bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikaları tevdi rinde duruluyor mu?» demişlerdir aşırı eereyanlann tesirlne kendi dir. Otrt çalışmak, yıklt ayırmak, sıkıeı granNr kaldalari azbtrlamak yoktur. Vaklt ile mukabılinrie gıriş kartı al malannı rica ederiz. Bir kısım üyeler de, Merkez sinl kaptırmasmm sonuç olarak! Moskova 1, (A.P.) Sovyet hükaybttmMton bizzat buyurup tetklk edinıt »«yahut kuponu doldurup gönd«rınsk «urttıle Bilânço. kâr ve zarar hesabı ile tdare Meclisi raporu ve İdare Kurulunun karan ile, CHP KATO"nun (rüneydoğu kanadım [ kümeti organı «Izvestia» fazetesi. parmz tamamlayicı lıahat ısteyiniz ( Tal : 22 92 30 ) Îstanbul İl İdare Kurulunun gö tehlikeye sokacağına isaret =:afi kârın tevzı çekli husu=;undaki •teklifin ve Murakıplar radün gece, Rusyada tükenmez karevden uzaklaştmlmasını tenkid mekte, kml blokun Dnrunun toplantı tarihinden 15 gün önce Bankamızın merkez ve anusunurı lemlerin el'an imâl edilmemesi hu etmisler ve şunları söylemişlerdir: bundan başka bir şey olrr.adığı da susunu tenkid etmiştir. llâncılık 87852267 «ubelerinde Savı n Hissedarlarımızm tetkikine ve toplantı tari«Demokratik rejimi savunan CHP ileri sürülmektedir. Gazete, tükenmez kalemlerin bir hınrien itıharen bir sene müddetle de emirlerine âmade bude, seçimle iş başına gelenler, gö. Sonuç olarak Türk Hükümetine gün Rusyada da yapılacaklarını lundurulacagını bildirırız revden uzaklaştmlamaz. CHP kar yakın çevreler, Yunan Başbakanı yazmış, fakat «ne zaman?» diye for G ü NDE M : şısında olanlar, üç kurşunla ken mn »on davTanışı konusunda şun muştur. ". İdare Meciisi ile M'iıakıplar raporunun okunması, dilerini gösterirlerken, biz içimiz ları Uâve etmektedirler: Izvestia, «Terakkiye mâni olma2 1463 ylı bılânçosu. kâr ve zarar hesaplarının tasdiki iıe de ikilik yaratıyor ve bu havayı « Yunan mesul adamlanna dü ğa imkân yoktur, onun için tüken îiarp Meclisi ve Murakıplann ıbrası, estiriyoruz. Parti, «Halk» adını al şen ilk görev. haksızhğı savunmak me: kalemler imâl edilecektir... ?, Kârın tfV7i şekh ve gunünün kararlaştırılması. masına rağmen, halkın yanında ol de|ll. blran önce Adada emniyet Fakat ortada bir çok kırtasiye i« 4 Vazife süresi bıten bir İdare Meclisi âzası yerine seçim yamamıştır.» ve ftsayisin teminine çahçmak ol leri vardır» demektedir. DUması ve İdare Meclisi âzalarına verilecek ücretlerin tesSeçimler, çekişmeli geçmiş, dört malıdır.» PIT. hste elden ele dolaşmıştır. 5 1%4 Yılı için üç MuraKip seçıımesı v e ücretıermin tespiti, 6 Bankamız Esas Mukavelenamesimn üçüncü maddesinde yapılması teklif edilen değışıkligin görüşülmesi v e karara bağlanması. Sallha Saltan'ın kıymetll e»l San Francisoo 1, (ajı.) Irk j Prag 1, (a*.) «Rude Pravo» ga Esas Mukavelenamede değiştirilmesi teklif olunan madde Beyhan Ergüder, Cemal. îsmet. ayTimına karşı mücadele eden zen zetesinin bugünkü sayısında haber rr.etinlerinin Eski v e Yeni şekilleri Cüneyt. Selman ve Haluk Salciler, bu sefer San Francisco'da ye , verdiğine göre, 19S2 yılında «Va Eski metin Seni tnetin tan'm kıymetll babaları. Fattna ni bir taktiğe başvurmuşlardır. Şeh tana ihanet» suçlarından idam eSeverge ve Vehblye Kantemir' Sirketin unvan v e merkezi: Sirketin unvan v e merkezi: rin büyük mağazalarında uygula dilen Dısişleri Bakanı Vladimır In kardeşlerl. Aysel ve Aytcn Madde: 3 Ş ı r k e t n unvaMadde: 3 ijirketin unvanı nan bu yeni taktik. ırk esitliği kon Clementıs ile üt; arkadası ÇekosSaltan'ın kavınpederl. Kemal, nı «Türk Ticaret Bankası A. «Türk Ticaret Bankası A. Ş • Yıldır, Güneş vc Gülçin Saltan" gresinin üveleri tarafından yürü • lovak Komünıst partısı merkez ko Ş.» oiup Kanunî merkezı. Anolup merkezı tstanbul'dur. 1ın dedeleri. Îstanbul Barosu tülmektedir. Memurları ırklarına mitesinın kararı ile itibarlarını kakara. ış merkezi îstanbul sedare Mech'inin kararı i l e Türavukatlarından Molla Ahmet göre işe aldıklan iddia edilen bü zanmışlardır. hirleridir, İdare Meclisinin oğlu kıve dahilinde v e ecnebi memyük mağazalara giren zenciler, her ^ ^ kararı i l e Türkiye dahihnde leketlerde şubeler açabileceği MEHMET GARİP raftan bir şey alarak sepetlerinı ve ecnebı memleketlerde şugıbı muhabirlerde bulunduraSALTAN doldurmakta, faturanın ödenmesi beler veya ajanslar açabılebilir. 1 '3 1964 pazar günü vefat etzamanı geldıgi vakit, paraları ol ce5ı gıbı muhabirler de bumis olup renazesl 2 3 1964 paŞube açmak için Hükümetmadığım <;oy!iyerek, aldıklan seyzartepl günü KartalMaltepp Caiundurabılır. ten ızın alınması hakkında kalerı oldıığu cibi maîazanm ortasınİstekJilerin fazla malumat için mahalüne müracaatlan rica olunur. mıinde kılınacak oğlp nnrr.azni Sube açmak için Hukjmetnunî hükümler mahfuzdur. na bırakarak çıkıp gıtmekteriirler Uerl Saç ve mütaakıp tdealtcpe Mezarlığıten ızın alınması hakkında Bu venı protesto taktiği, büyük' Hastalıklar Mütehassısı na defnpriüecektir. kanunî hükümler mahfuzdur. mağazalsnn zarara ııframasına yol ı tstlklaı Cad ParnidKkapı Mevlâ PahmFt £>llye a^mıs, alışverış oldukca azalmif • No 80 Tel : 44 10 73 Reklâmcı'ık 807/2277 Rekiamcıhk (821) 2280 Cumhuriyet 2294 tır. ; Adanadaki yürüyüş Güvenlik konseyi Lozan Kulübü Vergi Kanunlarının İzmirde işçilerin el boykolu başladı = Ehliyetslz itfaiyecinin = kullanchğı plâkasız = itfaiye arabası Gümrük tarifeleri Pamuk Maraşta yangın | İçel Halk Oyunlan r Enstitüsü kuruluyor Papandreu Diş tedavisinde yeni bir Dsiil bulundu = Turgutluda elektrik E kâfi gelmiyor Hükümet, gericilik olaylarıai el© alıyor Fransız Hava Yollan VEFAT Yunan htikümeti Türk Ticaret Bankası A.Ş. İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN İ L A N C.H.P. Rusyada tükenmez kalem imâl edilemiyor ÖLÜM Irk eşitliği istiyen zencllerin yeni bir taktiği İdam edilen Çekoslovak Dışişleri Bakanının itiban iade edildi TAKSİMveCİVÂRINpA BULUN AH OTOMOBİL SAHİPLERİNİN DEKKAT NAZARINA Taksim Kazarcı Yokuşu ile Pürtelâş sokaklarının kavşağında, betonarme olarak yeni inşa edilen, kapah OT O PARK GARAJ, yalnız hissedarîarın intifaına tahsis edilmek üzere, birer otomobillik olarak mülkiyeti, 2.000 lirası peşin, bakiyesi 3 sere taksitle satılıktır. DO K T O R Tank Z. Kırbakan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog