Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

AI.TI 2 Mart 196? 11 yıl Kraliçe Elizabeth in mutfağını idare eden kadın: Unlö rejisör Alfred Hitchock'a göre: BayanMcKeeanlatıyor Kraliçenin o meşhur cild güzelliğinin sırrı: Özel, portakallı arpa suyu Bütün artisler çocuk "En çok Valt Disney'e gıpta etmişimdir. Çünkü o aktörlerinden birini beğenmedi mi bir fırça darbesi ile yok edebilmektedir,, Ne vakit geemisi düşünsem, Sa | glyinlşinl tenkid edenler protoko1 Tersine, kaç kaç kereler, Kıralı rayda cılıı omuzlarıma yüklenen lun mecburiyetlerini unutuyorlar. çenin beklemediği ağır bir misafır ağır •crumluluk gelir akhma. llk Kıraliçelerin sıkı bir klâsik tarzda gelince, tezelden gösterişli yemekgünler korkunçtu. Erkek aşçılar giyinmelerini şart koşmaktadır bu ler uydurup durumu kurtarmışınv müthiş kıskanmıslardı beni. Bir ka protokol. Kıraüçenin yeni robların: , dır. Nâdide baharat bulayım diye ! Kıraliçe Elizabeth dının, hele bir îsveçlinin, işlerine bize göstermek isteyişi duyduğu o deli gibi çarşıya koşuşlanmı hiç unutamam. Böyle telaslı yemekler den tonra hep ablasıoı (blraı da burnunu fokmaıını kabul cdemi zevke katılmamız içindi. Kıraliçe. kendisi, bana i kıskanıyor gibidir) Mnlrlendlnnak yorlardı. Kolayca bascdüecek einı Mideden geçen psikoloji den tonrıetmeyi unutmazdı. Bakıs isterdi. tesekkür ten bir kııkançlık değildi bu. Prenses M«rg«ret yumurtaya baAma ne yapıp yapıp onlara, bir tngiltere Kıral aileal boŞazlarını lanndaki minnet uğruna dağları devirirdim. j yılır. Belki de cildinin ablatı kadar deriz. Kuzey Kaliforniya'dakl »ay gibi, «n gırçek sadeligin ulasılaYa, Prenı Charles'le oynadıgım > pürüzsüz olmamasının »ebebi bu. fiye evimiıde kalırız. Bu evi 1938 cak en güç zirve olduğunu takdir saatler... Hiç aklımdan çücmaı on i II. Elizabeth »zanbak gibi cild. i, de, ingiltere'deD geldiğimiı yıl sa edemiyorlar. öyl» »anıyorum ki lar da... Küçük Prens, mutfak ön ya da ıKıraliçe cildi» ni ban» borç tın almıştık. genç kuşak rejisörltri, bizler gibi lüğümden ötürü «Beyar Bayan» ludur. Saraya «arpa şurubu» nu Bir çok meslekdasım gibi, itiraf çetin »artlar »ltında bir şeyler öğben soktum. Bu içkide cilde yaraderdi bant. Bir gün, benim önümedeyim ki benim de tablo mera renmeden, ileri fırlamak iıtemıde, annesinin kulağına bir sey fıyan bir çeşit vitamin vardır. kım vardır. Meselâ bir Klee, bir yorlar. sıldadı. Kıraliçe böyle seyin yapı ! Kıraliçenin eild güzelîiğinin ı ı m Dufy, bir Vlaminck'e sahip olmak : Bütün «ktörlerin de çocuk ollamıyaeağını söyledi. Meğer «Be on yıl boyunca merak oldu her la iftihar ederim. Fakat bunları dukları, ıu getirmez bir gerçek. yaz Bayanı konuşturmasını rica e kese. Gazeteciler öğrenmeye can sayfiye evimde muhafaza ederim. Bazıları yine iyı çocuk. Bazılan da diyorcnuş, îngilizceyi bir hoş kcnu attılar ama muvaffak olamadılar. Kendim seyredeyim diye. Başka kötü. Bu huylan yüzündendir ki, şuyorum diye. O sıra daha dört Oysa sarayd». bir günd«. bir Iskoç iarına gösteris olsun diye Holly kadın ve erkek artistler birbirleyaşında idi. Ne muzip sey o yaşköyündeki viski kadar, arpa şuru wood'a taşımak aklıma gelmedi ri ile evlenmemelidirler. için... Prenses Anne çok daha çe bu içilir. II. Elizabeth'in cilt gühi . • > Meslekdaşlarım arasında en çok s Alfred Hitchock kingen ama kardeşi kadar tatlıdır. 1 zelliğinin sırrını bugün artık b«n Bel Air'deki evimiı, diğerlerin î Walt Disney'e gıpta «tmişimdir. Tatlılara. da bayıhr. Bıraksalsr tat açıkhyorum dünyaya: den çok farkhdır. Evin en işlenÇünkü o aktörlerinden birini be yönü de, başlıca eglencelerimin adöndüm. Fakat metelik kalmamıslıdan baska şey koymaz ağzma. | Arpa gnrnba, Kıraliçenln en wvtı. Hele Zürıch'te treni de kaçırınmiş odası mutfagıdır. Her gece ye âenmedi soi, bir fırça darbeıi ile rasında bulunuyordu. 23 yaşıma geldiğim zaman, hem ca, son paramı otele yatırdım. dift içkidlr. Essiı clidlnl bnna mekleri karım pişirir, ben de ken yok edebilmektedir. Kıraliçenln meşhur disine bulaşık kurulamakta yar Ama aslında ırtık sinamada yıl yazardım, hem de rejisör yardım Ertesi günü trende, kimseye mahborçlndur: cup olmamak için, trenlerde ye1 ça ybardagı kabnklan loynl dım ederim. Yemeklerimixi de dızın hiç bir önemi kalmamıştır. cısı. cildinin sırn meklerin çok kötü olduğunu söy1 mutfakta yeriı. mns arpa, Asıl önemli olan filmin kendisidir. îki yıl ionra, Almanya'da büyük ledim, Münıh'e kadar sabretmeleSinema endüstriıinde genç reBiraı inceleyecek olsanız, son yıl Emil Jennmgs'le beraber çahştım ı Prenset Margaret'se büfbütün 22} Iltre kaynar m, jisörlerin sayısı bir hayli yüksek. larda Audrey Hepburn ve Marlon ve ilk defa claıak rejisör olarak rini tavsiye ettim. başkadır. Hiç birine benzemez. O 2 llmon, j Bunlar bir, iki fiHm çevirdikten Brando gibi dev isimlerin, gişe görev alıp, müstakbel karım, ka îlk filmim tutulunca, prodükt6rzamanlar Tony Armstrong'la bitip sonra, derhal «dâhi» diye reklâm , hasılatında yaya kaldıklarım gö meracı Alma ile Cenova'nın yolu !er bana bir filim daha çevirtmeyi tükenmiyen yaptıkları tartışmalan i e portakal, Istenildiği kadar ş«ker. ediliyorJar. Fakat hepsinin de orhali kulaklarımda. Çocuklar gibi nu tuttum. Yanımda bin dolara münasip gördüler. Böylece şöhret çekijir dururlardı iki sevgili. Son 1 Arpa büyük bir teneereye konn tak bir hatıraları var. öğrenmesi Artık yıldızm konud«n da Snem yakın aa param vardı. Fakat Cebasamakîarını tırmanmağa başlar», personelin önünde kusursuz bir lor. t'stüne kaynar sn dökülür, btr ni bümiyorlar Somerset Maugham !, li olduğu devirler geride kalmış nova'da yaman bir yankesici beni dım. çift pozuna bürünürlerdi. Ama kim saat yavaş yavaş kaynatıhr. Meytır. Alın yıldızı, kötü bir konuds çarptı ve günlerimi, cZevkler Bah Hayatta aktörden v« rejisörden seyi aldatamazdı bu. Sesleri apart vaların snları sıkılır, saklanır. Habaş rolü verin, elde edeceğiniz so çesi» adh filmin fonundan yiye arkadaşım yok. Kanmla beraber, 1 manlanndan dışarılara taşıyordu, nrlanmıs arpa soyn bir k&seye bo|; mümkün olduğu kadar Hollywoodnuç, bir meçhul sanatçıyı oynat rek geçırebildim. kapılar bunlan dııymak istemiyen saltılır. Üç portakalla bir llmonnn Fi'.min çekilmesi bitince, Münihe , dan uzakta bulunmağa gayret emanızdan farkh olmıyacaktır. lerin kulaklarını tıkayamıyordu 1 kaboklan atılır içine ve »ognraaya Ben Londra'da bir tavuk tücc»| ki. Benee Margaret, Townsend'le ' bırakılır. Tam soÇuynnca, kabnkOperatBr Crolog Dr. nnın oğlu olarak dünyay» geldim.i evlenmesine engel elunmafinın sar lar çıkanlır, yerine meyva Idrar Solları ve Tenaafll Cizvit okulund», çok sıkı bir terııntısından kurtıılamamıştı. O gün konnlnr, bnz dolabında saklanır. Hastalıkları Mütehasnn biye ile yetiştim. Ayrıc» Londra'; Galatasaray Tumacıbaşı Sok. da, Deniz ve Süvari okulunda, çeNo. 12 Uğur Apt. Saat 1011 İZıVlİR FUAR için İTHALÂT tin bir tahsil devrem oldu. O zai v* 1419 Telefon: 44 14 36 manlar henüz 17 yaşındaydım. SiYapmak isteyen ithalâtçılara • M n B#TC 9% t V t ^ U l l l l l B9VftftW9 • • • • • • • • V V B nema lanayii de henüz «mekleme C. ITÖH Co. Ltld. devresindeydı. Sinemanın teknik tlâncüık: 8753/2265 Türkiye Umumî Mümössili: r Kemal Çağlar JAPOI\YADAÎV S A K İ C A N L I S O Y Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası A.O. tdare Meclisinden: Bankamızm 1963 yılına art hissedarlar adi umumî hejret toplantuı aşağıda yanlı gündemi görüîmek v« karara b«Jlamak flzere, 20 mart 1964 curoa günü saat 10 da, İstanbul, Beyoglu, tstiklâl caddesi No: 187/3 da banka merkezinda yapılacakttr. HcKe* Esas mukavelenamemlzin 34 flncü v« Türk Ticaret Kanununun 360 mcı maddesin» tevfikan toplantıya katılacak ortakkadınaa poktli mnrr mu««klan» •vrarter. Hatti MTdlkleri yemeklanmızın hisselerinl mübeyyin ilmühaberlerini toplantı gününda ial«r bec«r«bil»e«îlnl v« îır«çln lere bakıp karakterlerlnl anlsyablden en az bir hafta evvel Bankanuza trvdi *derek (firis kart» yalnu Mnfin. plztuplar lhraç eden llrslniz. Bofannı levtnek bir kalialmalan icap etmektedir. bir m«mleket •lmadıgını lapat et tedir. Ama, çoklarının sandıgı gibi, ille de leçme, gSıterişIl yemeklere tim. Ydlık rapor, kâr ve zarar heeabı, bilânço ve murakıplar Kıralie* b«nl ned«n termiştiT düşkün olmak degildir bn. Meselâ raporu Ticaret Kanununun 362 lnd maddesi gereğinoe toplantı Bir t»llh l»i ldl bn. bir doatn sa Prenses Margaret'in en çok sevdlgi tarihinden onbeş gün öncesinden başlamak üzere Bankamız lıklamıştı. Sarayın hiımetine, otele yemek lâhana dolmasıdır. KıraliMerkezinde hissedarlanmınn tetkikine âmade bulundunılacekhizmete glrer gibi glrllmes ya. îl çeninkini yazamıyacağırn. Prens tır. kln dekor ve t8r«nlerden tenem Philip çok hostnr. Bir aksam beSmal Yarmm ve Kredi Bankası A. O. nim mntfafa cirdi, büyük bir valedlm ama Kıraliçe çabncak akhİdare Meclisi mı başıraa getirdl. Sabahlan mö: karla, lsimi yanda brraktırdı: GtİNDEM: nflyfl gStürfiyordnnı kendlsine. On : «Bu akşam sofrada gfivercin lfi1) İdare Meclisi v« muraktplar tarafından verilen, 1963 i*3nl, bir kereoik olsun, Kıraliçenin Jsım bana.» mflnflme ltiraı ettifini fSrmedim. «Güvercin mi* Felaket...» dedim aliyet yılına ait raporlann okunmaii; Daha dogrnra kalitesine... i lçimden. Şahane çlfte, bn yemeği 2) 1963 bilânçosu ile kâr ve zarar hesaplannın tetkÜd, tdar» Yoksa sayısını azalttırmiftı. Ben j emretmek İçin geç oldojÇnnn ve Meclisi üyeleri il« murakıplann ibrası; be« kapla başlamı»tım i?e. Sonra1 belki de daba lyisi...» diye meram 3) Esas mukavelenin (16) mcı maddesi hükmöno tevfikan dan anladım ki fazla gayret gösanlatmayı düşünüyordam. muvakkaten »eçilmij olan İdare Meclisi Üyesinin intihabıterrnislm. Kıraliçe de, bütün hane Yüre^iniz oynamasın nadam nrn tasdild, dan ailesi de üç kaptan fazla ye Me Kee, dedi Pren», güverelnlerl4) Eaaa mukavelenamenin 14 fincü maddesi gcreğinca İdar» Bİyorlardı. II. Elizabeth: «9lıe jrü ml ben glder tedarik ederim. Meclisi Keisi vc Reis vekilialn »eçılmeri; venlm var, dlyordn, msırth dü Ve tttfeglnl omnına taktıgı gibi 5) Murakıplann intihabı; gflvercin avına çıktı. şiinmeyiniz.» İdare Meclisi üyelevi İle mur«kıplann hurur hakkı, ücre* Buckingham Sarayında on yıl Kıraliçeye sarmısak hizmet gördüm, bir tek yemeğimin v« harcırahları hakkında karar ittihazı. dibi tutmadı, bir tek yemeğin yedirdim en ufak şeyini almayı unutmadım. (Basın 2872/2273) ! Sarayda yenmesi yssak bir şey vardı: Sarmısak. Sebebi de maluro . Bir kaç yıl hismetten sonra, çorba kâsesini sarmısakla o^maya basladım. Yâni çorbaya belli belirsiz bir tat katacak kadar. AynldıA fcım güne kadar da vaıçeçmedim j bundan. Kimsecikler benim yasak] şeyi knllandıfımı farkedemedi.' Son gün, hiyanetimi kendim itiraf ettim Kıraliçeye. llk aylar öldürücü bir seydi saray aşçılıgı. Yaşlı erkek asçılann üstünlük komplekslerinin kurbanı olmuştum. Beni bu durumdan Kıraliçe kurtardı. Hepsinden çok görüyordum Kıraliçeyi. Yâni her gün. Kimi vakit kendisi mutfağa inerdi hattâ. Utanırdım. Tabii bir «insan telefon» on dakika önceden j haberi yetiştirirdi bize. Saçımızı,] başımızı düzeltir, patates kabuklannı yok ederdik.. Kıraliçe farkına vanr, gülümserdi. Şasılscek bir psikclojik kudreti vardır, insanın içini okur. Çocuklanna da geçmiş i tir bu. Eskişehir Askerî Satmalma Komisyonu Başkanlığından: Kara Kuvvetleri birlikl«H Öıtiyacı içrn 8000 Ad. altlı flstlü demir karyola kapalı zarf usuliyle aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 1320000 lira geçid teminatı 53350 liradıı. İhalesi 20/3/1964 cuma günü saat 11.00 dc Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve sartnamesl her gün Komisyonda İstanbul v« Ankara Lv. Amirlikleri ilân kısmında görülebilir. Teklif mekruplaruım 20/3/1964 cuma günü «aat 10.00 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. (5 Basuı 2838/2275) Siparişler için hizmetinizdedir. Galata Yüksekkaldırım İzmirlioğlu Han No: 75 Tel: 49 49 75 i } İlâncüık: 8841/2269 İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz İstanbul, Nişantası Hastaneleriyle, Bakırköy Doğumevi ve Dispanserinin bir yıllık ihtiyacı bulunan 78.500 kilo süt ve 67.500 kilo yoğurt evsaf ve idari şartnsmeleri esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktır. 2 Satmalma işi, 16/3/1964 pazartesi günü. saat 15.00 de, Beyoğlu, Balıkpazarı, Mallı Han, kat: 4 deki Müdürlüğümüz 2 No. lu Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait idarl ve evsaf şartnameleri her gün mesal saatleri dahilinde, Komisyondan bedelsiz olarak temin edilebibilir. 4 İdarî şartname hükümlerine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarfm en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi veya tâyin edilen gün ve saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta il» iadelitaahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 5 Kurumumuz Artırma, Eksiltme ve Hıale Kanununa tabi olmadığından; satmalma işlemini jrapıp yapmamakta veya oülediğine yapmakta serbesttir. (Basın 2791'2274' Kullanılmış Ambalâj Bezi Satışı Toptan depomuzda birÜnrüş kullarulmış ambalaj bezleri mevcut şartnamede yazılı esaslar dahillnde latılacaktır. İsteklilerin bu ise ait çartnameyi ve malzemeyl gBrmek r« teminatlannı yattrmak üzer« en geç 12 mart 1964 perjsmbt günü saat 17 ye kadar Be^ktastaki toptan mağaıamız Müdürlü^üne müracaat etmeleri rica olunur. Müessesemiz satısı yapıp yapmamakta veya dilediiiıv» yapmakta •erbesttir. SÜMKBBANK ALIM VE SATTM MÜESSES135İ İST. MAĞAZAJLAB MÜDÜRLÜ6Ü (Basın 2871/2272) "îa&r Mk "''&•': 8f x\ S4: II. Elizabeth mutfaklanmda Kıraliçeden, Buckingham'daki rnutfağının halinden utanırdım. Clarence Hous'da her şey, her şey düzenli, her şey tertemiz olduğu halde sarayın mutfakları yetersiz, kullar.ışsızdır, temiz tutulmalan çok güçtür. Kıraliçe görmezlikten geîirdi bu dağımkhğı. Aşağı yu' kan dolaşır, soğan doğrama masa j lara âdeta sürünerek geçerdi, bütün dolaplan açardı, personele dün yanın en tabit halile Sletlerin nelere yaradıklannı sorardı. Bu âletler onun için birer sır saklıyorlar \ dı. ömründe bir tek kaba el sürmcrr.iş olacaktı. Bu düşünce kendi dünyamda kuvvet olurdu bana. Çokluk, en ince bir yemeği hazırlarken beni dairesine çağırtırdı birden. Gozde personeline böyl'î yapardı. Yeni bir elbi?esinin prova ; sım gösterirdi hep. Aynalann karşısmda döner, ne düfündüğümüzü j sorardı. Aklınıza, {riyinme zevki eksikti de başkalannm desteklemesini istiyordu gibi bir çey geljuesin. Ne münasebet... Bazan onun PHILIPSBÖTÖN Merkez Fabrikalan: N. V. Philips Gtoeitanpenfabrieken, EindhovenHolânda DORYANIN mZMETİNDE Philips'in dünyada 50 den fazla millî tçşkilâtı olup buniardan 35'i başh başına istihsat tesislerine sahiptir. Ayrıca dünyanın muhtelif yerlerinde Philips'i temsil eden 100 den fazla organizasyon bulunmaktadır. Yalnız Holânda da çalişan personel savısı 81.000 kişidir. DünyadakiPhilips personel sayısı ise 250.000'i asmaktadır. Philips Fabrikalan: Levent fstanbul ! ! ! ' • I I I (•>[ iü •!: lıaj liiı Philipa 500 resmî bSyii ile bötürr Türkiye'nin hızrnetindedir. Philips bâyileri yalnız satıştan evvel değil, satıştan sonra da müşferilefin hizmetindedir. Philips' in radyo ve eJektronik sahalarındaki 40 yıllık îecrübelerinin şemeresini alacağınız Philips mamuilerinde göreceksiniz. m PHILIPS PHILIPS s 2 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog