Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

2 M*rt 1964 CUMJTLTtÎYET V 1W ^^v « I W BB ^HM «aa^v VBOM^ »•» ^ ^ ^ ^ BFS ı I insan gibi irade sahibi elektronik beyinler yapılmaya çalışılıyor 35 yaşmdahi Amerikalı bir Profesörün çahşmaian bir sonuca uiaşabiteceh mi? 2o. asrııt harikası elektronik beyinler Bırlesık Amerikanın Richmond j mekten baska bir sey gelmeı lçi1 bir silâh mı hazırhyorlar? şehrının eski binalarla dolu ma! nizden. ! Richmond'daki eski bina n« bir hallelennden binnda 20 nunr.ara \ Büyük bir karışıkhk içirıde ba si!4h arastırma*! yapmakta v* ne sayılı, ikı katlı bit bina vardır. ıı adamların çalıştıklan bu farip de çalışmalarını gizli yürütmekBu garıp yapıh eski binanın ka yer, Birlesik Amerika hava »e tedir. pısında söyle bir tabtli aıılıdır: kara kuvvetlerı ıle kontratla bag Buradaki jnsanlar lon yıliard» (Sistem Araıtınnalan Limlted hdır ve iki teskil&t tsrafından h dev adımlarla ilerlecnekte olan ve Şırketi) nanse edilir. Sibernetik ismi verilen bir ilim Binanın içine girtcek olursanız i Amerikan askeri makamlan ta dalı üzerinde çalısmaktadırlar Sıküçük küçük odalann içinde bir rafından geniş çapta mall baknn bernetik tâbiri, kendi kendine çafjrü «lektronik tletler ve birbi dan desteklenmekte olan bu bina lışan elektronik aletlerle uğrasan rıne dolasmıs binlerce kablo ile da ne ile meşgul olunur. Acaba ilim dah için ku!'am!maktadır. karşıla$ırsınıı. Bu karısıklığın i bu farip çahşmalan yapan insanGOfİD tOVlTtl İflSfln çınde çalııan insanlara da deli delar. Amerikan ordusu için g.ıli Bınada çahsmakta olan ekip bir Prof. Fuk lâboratuvarında çslifırken ipsikolog, bir matematikçı, bir loNasıl msan şarmıjtır. Fakat bunlardan hıç • da toplanmaktadır. : beyninin her tarafını bılirken bu birinin hafızaiarımn nası! çalıştını ve iki elektronik nun çaîıştığı hâîâ bizim gını kendisi de izah öğretmen «lektronik btynin cih •dilmiıür. • den mevdan, gelm,,tir. Bu insan n u n nasıl ektronık bir bey dir. *•• •• HMflM••• •• • • MM ••• • • •§ H^ |l.nn ba,.nda 35 va,,ndaki GoHon I ç m ÎPa, k i s i m:i Sibernetik uzman, bir nın tıafi'asının nasıl ışlediğı de Bundan dolayı mekamk sahadanın I profesör bulunmaktad.r. Sahasm ™«n.£|"™" J"; ^ " ' , " gaye« lîe k r s " ' î ^\ ^ S ' m ^ o z m V k da dünya çapında bir otorite kritçeyi bıîen iki kışiden hangisi tabıatta mevcut canlı varlıklar» genç profesör garip tavırlı bir innin daha bılgilı olduğunu nasıl daki kımyevi maddelerle de tecsandır. Devamlı olarak 36 saat çaanhyabiür.z? Bu adamların heyın rübelere baçlamıştir. Bunları kol IIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlllllllllllllfMtllUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIUIttlllllllllllllllllllllllllllllll lısır ve 12 saat istirahat eder. Uylerini aç:p ıçine bakacak olursak !loid filamanların bir cins asitin ikulan bu 12 «aatin içindedir. bir sey öğrenebilir miyiz? tstedi Çİne konduktan scnra üzerlerinde IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllinillllll ,, . Halen dünya üıerinde kullanıl. gimiz neticeye ancak ikisini de itn rnuayyen takatte elektrik akımı m Fizyolojistler uzun zamandan b«ri bitkılerin güneşten «1 çahsmakta olan ekip bugüne ka tihana tâbı tutmsk suretiyle ula geçirmek suretiyle yüriitmektedir makta olan çeaitli motorler aradar esası bilinemiyen tahit varlık dıklan ıaınlarla muhtaç bulunduklan organik maddeleri nannda türbınjet motorlertne karit lardaki kendi kendini Ha're'meİe ^biliriz îste elektronik beyinler P r 0 ^ ; r k ' m * » v î elektronik bevinler C«!ı»malard.n sıl imâl ettıkleruıi araştırmakta idiler. Amerikalı ilim adamduyulaa 1 rl (lttikse artınaktadır. 1 kninın sırUrım çözmeve çah, «* b ö " l e c i ; r B i r »''ktronık beynir, .muhakkakbır sonuca ulasacagma r o | f | | f i CChtCİ b U İ U S U ları nebatlarda milimetrenin 20 milyonda biri büyüklüğünde maktadırlar. ' ıçinde m neler m oldugunu kendimiz ıcanmaktadır. JVH ••*§• ^r^K%B*>9 V H l H f H Bu motörlerin çtıitli aahalarda «Kuantaso» Umini verdikleri Miçük hücreler keşfetmişlerdir. Bilindiği gibi bugün hakikat ha y a p t ! S ' ' z ^ muvaffalnyetlerle kullanılmasınBıldirildiğine göre güneş ısınını elektrik akımı haline getiren line getirilen elektronik beyinier I a s ı n ı n bılgiyi na^ıl sakladığını, 1 bu hücreler bitkinin dokularına gelişmelerini sağlayacak olan daa sonra bilhataa uçıklarda inanılmıyacak seyler yapmaktadır. s o n r a »»'endiŞi zaman nasıl istifaproteinli maddeler imftl etmeleri için muhtaç olduklan enerjibüyük baaanya ula»matı, kara nalar. Meselâ bir insanın aylarca ç« d 9 e d l l l r " k l e s o l < t u e u n u bile1 yi aağlamaktadırlar. lısarak çöıemedigi bir problemi. m e > ' u * kil vaaıtalanada da i»tifad«lerin« elektronik beyin bir kaç saat için Profesörün izahatından da anyol açntiftır. de halletmekte veyahut da tercü lasılacaÇı üzere etekrronık beyinBilhaua otoauoblHerda bufua mesi günlerce süreeek o'an herhan lerin nasıl çahştıkları anlasıldığı Mıde ifrazati üzerinde ar««tırmalar yapmakta olan Alman kullanılmakta olan motörlerin ba> Si bir dildeki kitabı çok kısa za zaman ancak insan beyninin de doktorları tslevizyonun büyük etkisi ile kar^üaşmışlardır. Bu zı mahıurlan olduju ortaya çıkmanda istenilen lkana çevirmekte sııları çözülecek ve bun» en çalısmaları »ırasuıda sinirlenen bir insanda mide asitinin çomi| bulunmaktadır. Otomobillerdt dir makinenin imall kolaylasacaktır. ğaldığını, canı sıkıland» ise araldığırıı tesbit eden doktorlar, kullanılao türbin motfirlerind» Fakat elektronik beynin bunu ı |nçnn n nİhİ İmrİPİİ bir televizyon ekranuıın karıısına oturttuklan insanın mide komprenyon olmamakta, yaai arayapabilmesi için onı bazı şeylerin. ' " S a 9IDI »00611 asidinin girtikçe fazlalaştığını tesbit etmişlerdir. Doktorların ba htrhanfi bir yerden lnerkea öğret'lmesi icabetmektedir. Fab tnsan beyninin elektronik bir bildirdiklerine göre televizyon ekranındaki titrejimler mide motörttn gücöne dayaoarak bir b e y i n rıkadan ç.kan elektronik makineden farkı nedir? Pekalâ bir] ifrazatının artmasına sebep olmaktadır. fren vazlfeti görememektedir. îdiye isimlendirdiŞimiz makine ss inaanın aylarca uğrasmakla ba«akırtei mahıur iıe normal bir m> ,dece bir m.kinedir Ancak ona r a m . d l g l bir isi kısa zamanda yap \ törden çok daha faıla benıin yakmuayyen şeyler öğretildikten son,ekHnde b i r malarıdır. MeeeU türblall bir m> ra, bunları birbiri ile meczetraek mıyor Merih yıldızmın peyklerinin insan yapısı suni peykler gelebilir. törle çahsan araba 100 kllometre suretiyle öğrendiklerinden netlcc , , olduğu hakkındaki teorisi ile ün kazanmış oian Sovyet Astroçahft,te P r o f e s g r ü n öıerirlde katettigi zaman eğer sehir dısında logu Cnlovaky, şimdi de Jırpiter pbi dev yıldızlarda da hayat çıkarmaya çahsır. , K , n c ] o n e m n n Q 1 { T a U V 1 B DJ seyredlyorta 15 litre, eğer şebir rabnkadan çıkan bir rnakineye !. e l e k t r o n i k b « v l n y.pılm.h ki bu j bulunabileceğini ileri sürmektedir. Amerikalı Astrolog Sagan'ın içinde ite 30 litre benzin yakns»kbıleı kartları dıye ıiimlendirebi bir insan gibi ıradeli olmalı ve da kabul ettiji iddi«ya göre Jupiter'in şartları yasama imkânmı tadır. ceğimiz kartiarla iftenilen ? e y kendi ken?\ine hareket ederken sağlayacak verilere sahiptir. Bilginin iddiasına göre Jupiterin î rin ögretilmesine.,bajlanır. MakiUıun lamandanberl, törbin mo> .. . verebilmelidır. Ancak böyatmosferi dünyarun ilk anlarındakine uyşpın şekilde bazı orgak > r a r târünü ldeal bir hale «etirmek 1. ne kendısın. verilen bu btlgileri , b j r m a l t i n e v i p l l d l 5 l t a k d i r d e nik hayat belirtilerinin yasamasını sağlayacak imkânlan teçin, yukarıda likrettigTtniı mahyerlestınr biîâhare bun , min edebilecek durumdadır. insamnlrine jlarla ilgili bir suali kolaylıkla ce e l e k r o n i k b e v i r I e r turlann giderilmesi için yapılan tam mânasiyle yaklaşabileceklervaplandiTiT. çahsmalar müspet bir aeauea ulâdir. şaraamıatır. Amerikan hava ve kara ordulaIlrinei dünya harbinde Nazüer ellerinde son der»ee kudn n a Ümitlerin tamamea kınlae«Jı tate bütün mesele bu noktada böyük çapta para d«ktüren retli bir bomba bulundurduklarmı açıkladıkları zaman bütün ve bu tahadaki çalısmalann ter» toplanmaktadır. Makineyi bir in' mesele buradadır. Bövle bir mamilletler bunun zehirli gazle ilgili olabileceğini düşünmüşlerdi. kedilecejl bir tırada Sorlin irimll sandan farksız ha!e getiren bu ha k i n e l ! « l r t a r e edilecek olan harh Fakat harb bittikten sonra bahsedilen bombanın atom bombası Transıı, 11(1 çekici bir tanan orfıza nedir ve nasıl çalışır? aracının içinrie in=an bulunduruîolduğu ortaya çıkmıştır. İkinci dünya harbi »onunda, Ameri İ taya atmııtır. Makinenin bu kısmı yüzlerce matına lüzırnı kalmıyacaktır Yakalılar tarafından Japonlara karşı kulanılan atom bombasımn ! kondansatörün ve bunları birbi "» » zaman tam bir otomasyona Sorlin'ln türbin motorlerİBİn bilâhare tecrübelerine devam edilmiş ve husule getirdiği radyo* Jirine bağlıyan kablolann bulundu ulasılacaktır. bahsedilen iki mahcuru orta> aktivitenin yarattığı mahrurltr dolayuiyle bu tip bombadan ; ; gu bir kutudur. Nasıl çalıstıgına Profesör çahsmalarmda bir baydaa ktldıraa tasaruı hakikat haline geürüdigin» ıkndi kulvazgeçilmesi için rnilîeüer birbirleri ile anlaşmaya varmjalargelince, daha açık bir ifade Ue bu li ilerlemiş bulunmaktadır. Bugülamlmakta olan otocaobil motidır. Bu arada Amerikanın Oak Ridge lâboratuarı kimyacılahafıza öğrendiklerini nası! saklar.ne kadar hakikKİnden çok daha ründea daha kâfük olaeakttr. nndan DT. Smith'in atom bombasından daha güçlü fakat r»dve soru'an soruya gore işine yarı iyi neticeler veren bir makine Bğ: îkl türbin kanatlı bu motftr<U yoaktivite tehlikest olmayan bir bomba yaptığı açıklanmıştır. yanı seçerek nasıl kullanır? Bu retmen. satranç oyununda ustası' aynı an4a motörün yurarlak keBıldirildiğine göre bombanın esası Trioksid Xenon gazına da ; !meçhulün cevabmı Profesör Pask'a nı yenen bir elektronik beyin, düş] Sorlin isimli Fmumn türbin otomo^ti narlannran da yatat pütkürtfliıbırakahm: man fürelerini Snîemek için »a! yanmaktadır. mek luretiyle ter» tepki tetzün a > ! «Bizim uzun »üredenberi devam,vunma şebekelerini otcmıatik çaızUmekte ve bu turetle rni«lerd« i eden çahfrnalanrnız da bu nokta lıstıran bir makine yapmayı bakompre*y<m temin edllmektedir. Benzin tartlv»t»m Maltalma» g da çlft pervane ıaye«lnde aaglan* raaktadır. I I I Uzun zamandanberi «joernetik üzerınde çalijmaktâ OJBD Profesör Pask'ın en büyük basanlarından bin d« suni bir öğretmen vanman olmustur. Tek ögrtnei ıle çattsmakta o;an makıne bu oŞrencıve bildıklerinı b'ğretmekte ve tnsandan çok daha :abırh davranmaktadır. Bu arada makine bgrencisini çalıştırtrken onun meseleyi kavrayıp kavrıvamadığını hayret veracek şekilde anhyabilmektedir. Suni öğretmenir. en çok saşkmlık veren tarafı bir :nsan gibi htslerı olmadığından bunların tesirı altında kalrnadan öğrencısinin değerinı takdir edebilmekte ve buna gore hareket etmekted.r. Bir insanın şu veya bu sebeplerden bazı talebelenne karşı ilgı duymaması ve onları kendi kendilerine bırakması gibi bir durum elektronik beyinlerde gorülmtmıştir Makıne öğrencısinin anlama ve teka kabiliyetini de kısa zamanda ölçmekte ve buna gore hareket ederek ögrencisım kabiliyetine gore yetiştirgöre yetistirmektedir. Halbukı bir insan ıçın yukarıda sıraladıgıtnız vasıflan bir arada bulmak çok mektedir. Halbukı bir insan için yukarıda nraladıjımn vasıflan bir arada bulmık çok zordur. Elektronik I öğretmen I I tek öğrencı ıle tecrübelerinin tamamlanmas'.ndarj sonra bir kaç öğrencının Bulucduğu bir sınıfta nasıl nareket edebütw eeği üzermde durulmus ve ya pılan teerübelerde müjpet > o »» nuç ahnmıştır Makıne. tek öğrencide olduğu gibi çahşurılması için ken disine tahsıs edilen öğrencilerın teker teker kabihyetlerin) ölçmüş v» bunlara ders verirken çocukların değerlerini unutmıyarak buna göre muamelt etrr.iştir Şunu da kaydetmeden geçmiyelim. makın* çocuğa biı şevi öğretinceye kadar uğrastnakta ve bu netieeyl almadan onu bıralcmamaktadır Bu tip deneylerin aonucunda bir insanın bir yıl içinde bir çocuğa bazan yanm yamalak ögretehıldikterinin makine tarafından tam bir çekilde üç ay gıbi kısa bir süre içinde 8J retildigi tesbit ediluniştlr Bu hlrika makine Sğretmen ler nedense Birlesik Amerik» Egitîm Bakanlığı tarafından süphe ile karjılanmı» ve çocuklarda lnıan nesli hakkında • nesll yanh» fikirlerin ve bir aatğıhk duTgununun dcgacagı gerekçe»! fikirlerin ve birred vc I yanht Ue kullanılması asağihk duyguftunun doğaeagı ge | rekçe»! Ue kullanılması red ve bir fanteti olarak kalmau ter • I ı I ı I I ı duydunuz tnu? I Bitkiler nasıl protein yapıyorlar? Otomobil törbin motorlarının mohzurları ortadan kaldırılıyor Amator bir Franstxm Televizyon ve mide ifrazalı Jüpiter yıldızında hayaî var mı ? Atomdan daha kudretli bir bomba Yeni Buluşlar Akıl hastalıklarımı tedavi | kaydedilen ilerleme Amerikan Sağlık Teşkilâtı bıilteninde çocnk felci kıı»mık karma asısının iki ha»talıJS» karşı yapılan ayrı asılar kadar tesirli oldnğunnn iı pat edildifi bildirilmektedir. Tıbbi arastırma beyetinin hszırladığı raporda verilen bilgiye göre, karma aşı, kıza mığa karşı yüzde 78 • 89 ve çocnk lelcine karşı da genellikle mükemmel bir mnaffyet saglamaktadır. Astronomical Journal dergisınde yayınlanan bir yazıdd 1 milyon 800 mil uzunlugunda bu kuyruklu yıldızın dürjyamızın etratında dön düğü bildirilmektedir. Verilen bilgıye göre, yıldınn kuyruğu her dört fünde bir 15 derecelik bir kaviı yap maktadır Bir süre Snce nzay araçları denemelerinde kollanılmıs olan maymunlardan şimdi kim ya savaşlannda knllaaılacak sinır bozucu gaslann denenınesi içiD kobay olarak istifade edilmektedir. Ba arada hayvanlara. roket yakıtı da zerkedilmiştir. Vfiontlarına roket yakıtı sıkılan mayman larda once bir bnlantı, aonra ajaşuklnk hali tesbit e dilmiş, fakat oksijen verilmesı iizerine bn tesirlerin kay boldufu görülmüştür. New York Tabii Ilımleı Müzesı mensuplarından Dr Schneırla. Güney Amerıka ormanlarında yaşıyan kann caiarm aynı ınsanların kul lar.dıkları harb taktiğı i!e savaştıklarını tesbit etmiştır. tüm adamının verdifi bügiye gore, bu karınealar harb ıl»rînd'' ders vererek kadar iyi ıtrateji bilgisine sahiptirler. Amerikalı doktor Cennel, beyin httcrelerinde mevcat bir asidin hifıza. ve düşünoe kudretini artırdıgını ve ek•ihtigini tesbit etmiştir. Şimdi suni olarak hazırlanan bn asitle akıl haatalarının tedavisine ealııılmaktsdır. Dünyada ilk defa olarak etilen hromürü imalâtınd» katalizör olarak atom enerjisinden iıtifade edilmekte • dir. Birlesik Amerikada tatbikına baslanan bu uıulde kobalt 80 ın gamma ısmlarından istifade edilmektedir. Kaliforniya Oniversitesi fislk nımanları 2 0 derecede C dahl herhangi bir akımı geçirebllen barynm ve altın karısımı bir maden halitası yapmaga tnavaffak olrnutlar " . dır. i Kızıldenizde mevcut köpek : bahklarının insanlann deni • z< girmelerine mini olmala • rını önlemek için Eillath \ plâjlarmda denizin ijıne yükj sek takatli elektrik cereyanı : taşıyan kablolar gerilmistir. • Bu tedbirin almmasından ; sonra plâjda hiçbir hâdise | DEV TÜRBİN İngilter«nin büyük elektnk teçhizatı firmalanndan hiriıün Manchester'deki fabrikasında dev bir türbinin rotorlan hazırlan maktadır Bu rotorlar 550 megavathk bir jeneratörde kullamlacaktır. Jenaratör Essex'te Thrope Marsh'taki y«ni elektrik aantraiına ait bulıınmaktadır Ameriksnın St. Leait şehrinde Un*ye ksbvl a411dt M Ulertnla başma dSnmftslerdir. r«n yapılan ptikiatri mmanlan kea İlk r«ldlg1 rflnler EbMtaUnn bepai heyecan, depgresinde, İnsanın en eski dtssuuu sdyleniyor, abnk aabak kooofmyor reıyon, fikri aabit, sorlam». febiolan akı! hastalıkUn ile aa>v»stA, da. OoeeJart, kknserU haataJum ıt ler, aaın merakhlık, aıtım, kolit son derece ileri haroleler yapıldıBflvflk desd* lliçlar verly a* tınpUnnı haüflebaek makaadiyle ve tliç tlryakiligi gibi psiko» bafı ortaya çıktı. klnleştirildlkten lenra, jenç kn yapılzuya baalanan bn tedavi, da nklnklarından fikSyetçi İdiler. Kongrede agajıdaki iki yeni tedaha kolay idare edilir hale feldi ha »onrs I8t ptikotik ve psikoaö Dr. Lindstrem ba metod itln davi nsnlü açıklanmıstır: nihayet evinde «ynmaya baaU4ı retik hasUya tatbik edilmij ve soşöyle demiıtir. «Diger tedavilerls Teni tatbik edilen bir meteda iyilesemlyen baıı akıl veya dnySabah t Ue öğleden soors 4 tennç bafanyla netieelenmistiı. çörr hâd derecede hasta elanlsnn hsreket gvdan yana hasta olan kiimeleri davilerinln ikinci haftaaı, kndaki Haatebklaji yflıünden büyük bir kısmı gtnelllkle haabariı psiketik alftmetler kayb«ldn, kablllyeUerinl kaybetmi» haıtala tedavi etmenin en olamln yoln. tanede tedavi edilmesi gereken danı ve aanatla tedari edilen dt rtn yüıde elliai, bn tedaviden son ba meted elaeak galibaj» tipler aabah 9 ile o|Ieden aonra t«T hasta tmıplann» katıtdı. 4 arası tedavi esaalann» f5re, evlerinden bir gece bile aıak kai Tedavinin ilk günlerinde evtemadan başan ile tedavi gSrraek den ba*t»neye, haataneden evta* biri Urahndan gttSraiflp tetiriHr tedirler. ken, ikinci haftadan «onra kendi New Tork'taki Albert Elnatein basına gidip gelmeye baaladı. tip kolejinde yapılan iki yillık bir inceleme sırasında, rastgele aeçi tlaçlanna ve hartaneye mvavlen 200 kadar basta tedavi edildi, y«n fünlerde devam etmecine n>fyflzde 60 kadar bir baaan kasaaıl men genç ku, dSrdünefi haftanın sonında bttfin tün türen t*davtmıstır. den tabnrcn edllmiıtl. Beyin auellyatında kallaıultje*k ütah Alışılagelmis devamh haıtajıe aitra • senlk ışın metod tedavisinden daha etkili olan bn tip kolejinden Dr. Peter Lindatram yeni tarz tedavi aayeaiode haata tarafından gelljtlrilmektedir. ların çoğn normal bareket «tmeye başladı, bazı bftdiaelerde bn iyileçmeler yıllardanberi ilk defa Bir samanlar revaçU elan L«kendini gSstermistir. botoml'ye şimdl nadlren baav«r«t Herkeaten nıak, keeaman akıl maktadır. Normal yMayışlanna haatalıklaJn enıtitâleri yerine, da dSneceklerinden ttmit kesilen «bltha «Jak, daJba yeni g5ıüşlerle çakiıel bayat» yasıyan haatalar teta, lı«*n. (evreyle daha ilglli psiklat çok hareketli hartalan tetkln etrtk hastaaeier kallanmanm doğrn mek, sâkinlestiklerinin belirtllerielaeafi teeblt edilmiştir. ni garmek için knHanılmaktadır. Ortalaraa tedavi süresi altı haf Teni tedavide. kalem seklindeki I Ev işlerinde kullmacağınız çita; en uınn tedavi bir tek hastaya ışın. başın ön tepe noktasına tekvi ve vidaların kaybolmaması tatbik edilen 3,5 ay olmnstnr. sif ediliyor. se* daUalan sanlyede için bir kavanoz ihtiyacıruzı Talmz, tabnren oldnktan sonra bir milyon dairelik blr hızla kafakarşılayacaktır. da baita ve ailesinin bastaneye tasındaki «kemlk haglantılanım Z Jiletle herhangi bir iş görürhaftada bir saat ujramaları fay keserek, kflçBk araliklarla nakleken elinizi keımemek için kidalı olmaktadır. diliyor. lın l&stik bir borudan istifade i Isınlara Svlesinv blr yVtı verfliedebilirsiniz. vor ki, sadece basın ön yovarlaSı 3 îki tabanı bulunan şeylerde Bir mitaj verflım: 19 yaşmda nın beyaz maddesinö> ifkâ raermeydana gelecek delikleri ı.;enç bir kıt, evhamdan ve asırı üfrt oldafB fddia rdilir) mlkro» kamak icjn, delige sokacağınıs heveeanlar vöıünden geceleri aykobik tahribat yapıyor. ama beyJ bir bslorıu şişirmenU k i ü Z* kn avBy»audi|iBj «öylflyordn, hu nln fookaiyonona en niak bir • > » lecektiı, Başanlar Evde tedavi ultrasonık ışın Bir misâl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog