Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

nrinı CTTMHüRfTET 2 Mart 1964 TÜRKLER, W: MÜSLÜMANLAR ve OTEKILER Y Z N : Voltaİre Derleyen: Osman Yenseni AA Alfı ve üstü Yazan: Hamdi Varoğln Dairaa löylerim, her geçen gün eö pey ı»m»ndir can çekiştikten sonçüp giderken bir veyı bir k»ç Ata j ra öbür tarafa göç ettiğini, bir kaç sözünü de beraber alıp götürüyor, gün evvel gazetede okuduğum bir bayatın kıyuından köjesinden ko haberden öğrendirnparıp yuttuğu, kâh belli olmıya i Bu, tanki bir haber değildi de, cak kadar ufak tefek, kâh insam aziz bir dostun ölüm ilânıydı. GEUSİ GUZEi. Erenköye acıyın lutfen Erenköy, Gulçiu Sokak aakinleri ysııyor : •Erenköy, lstasyon civarınds pazar kurulan sokaklarda lacoanla yollarda basıl olan oyaklar, gelip geçen \*sıt»ların ine k»lka etrafa fırlattıği çamarln salardan korunmak için neler çekiyoruz. hele mektebe giden yavruların hali daba (ecidir. Yıllardanberi hiçbir tamir görmiyen hu semtin hali ne olacak acaba? Bir de yine bu civards iki tarafı taribi oldnju löylenen kestsne agaçlarının balundnfu Gfilçin Sokak vardır ki, Snltan Sokak asfaltından gelen yagmar soları bizim toprak yolumuzdan geçerek girişimiıde hamzlanıp randaki mazeala dahil olar. Ba snlar bazan da arktan taşarak bizim yoln yer yer eölltr, biı atlamaca ovnıyanlar gibi ograsır dnroruz; kadınlar, mektebe eiden vavraların vay haline. Tazın toz, kısın balçık, bazan ayakkabılar da karar ve düşerit, §aksttanırız, o da cabası... Vaktiyle bn dnrnmu biı ıa> kinler. mazbata tanzim ederek alâkalılara bildirdik. her nedenK knlak asan olmadı. tahkik ee dilirse hirçok srylrr fiSrrnilir.» vtkkil yanıııda dnrmnı tetkiktrn sonra möspet eersp reren alâkalı daire müdürü, i$in «üratle halli için lüıomludur diyerek şn veya bn daireden bir harli lâznmsoz sornstnrmslsr yapıp bunların takibıni de baıu bırak masından Belediye binasına üç ay sarfinda tan 52 defa gidip dönmeğe mecbnr oldum. Dosya bayli kabardı, her daire müspet miitalâada bnlnndn, onay için makama dnrnrn bildirildlti gırada. aynı mfidör İM dereeelik bir dSnfisIe isi başka istikamete aevk ve (fîrlü tefsirlere yel aeacak sebilde davramslarla 5nee mfisp«t rnütalia veren daireyi istegine nyrnn mUtalâara şahsen ikna edip bir taraftan da gayrimenkalün cüzî bir kısrnını yaimnr ve kar altında herkesi rüldürecck şrkild» veşil saha yapmara kıvam edüp, yerin bir kısmımn Belediye yaranna kullanıldıîı gerekçesi.vle istege red eevabı verilmis Knlanmaktadır. Doğu nun iâtihi Salâhaddin otururken, Papalar ttalyayı «lah, landırmava uğra«ırken 1182 de Avrupa haçlı seferleri'le ' zında böyle yükıek bır asalet g6[ç.ekte, Manuel vıpranıp cururken, Andronik Ko rülmu* ve tarihçilerimızden pek vordu. Yalnız iürmekle ele geçır azı onun hakkını verebilmıştir. ; Hıristıyanların ed sallanan tahtına Unr|,jnr Içtnnhlllrin *n »»»Hn naÇNİOr s r ISianOU.Oa j „„,„,„.„, Müsiünıanlan koruAllahını tanıyan ve teslısınden nefret oir mıllete dil ub u l m u y o r d u d o 4 r u . komntaolar lein t«aia »dilen teref kSşelerind* 1911 1913 yıllannda Ikinet Kolorduya kemata eden General Ahnet Hamdi'nin fotoğrafı yoktnr. Resml rrjilraeaatlardan fotefrafı tenia etmek mnrakün alanamiftır. Merhnm General Ahmet Hamdl'nin halen hayatta balnnan akrabalarmda fotofrafı meveHt Ise Gelibolu Kolordn Kamtılanlığina bilırl vermelerinirieaederim.» Tüm?. Nlhat Tnlnnaa kendilerine Eelmelerıni, kendileriAnkara Belediyesi ve nın de, kavgalarnın ria bosluâunu Cumhuriyet Savcıhğıanlamalarını bir deprem nın dikkatine : teki şehirlerin Mostafa Mutln yauyor: yerde teprî Belki dikkat etmivoruı ama, he duğum, kendimi bildikten sonra da Ankara Tıp Fakültesi önünd«n ve hayvanlan içıne aldı. Türklere ı a r a > Türklere ve Haçlılara karşı zerine kaynar lular dökerek kor ^ ^ ^ . ^ k o n u J t u g u . ;! ı r a s l d ü ? t ü k ç e b e n i m k e n d i l 6 y . n Abidinpaşaya giden caddenin, Allahın gazabmm Hıristiyanlara Abidinpaşa Oknln önüne rastiamuz söîler arasınria, sık sık dilı ledıgım bu derin mânah ata sözü çarptığı, Hıristjyanlara da Tannmue dolanıveren ata söılerinin c° ölmüştü. yan kısmında ne oldnfo meçhul mn Müslümanlara çattıSı yolunda | u bizı bazan uzun uzun »öıleT j Yerine kaskatı, ruhsuz, duygubir bina 8 yıldır asfaltın içine propagandaîar yapıldı. Ve Suriveaöylemekten kurtarın, mini mini »uz ve insafsız bir başka söz bıraaoknlniBş vaıiyette bekletildi. nin harabeleri ü<tünde boguçmabir eümleeik h«linde * n çapraşık jkıp gıtmi? gibiydi. Gazetede okuBB ve benden (teçen enssall dJ Bn bina yüsttnden S Sgrenti lara devam edildi. h b bir |er TOISO» bir moamelfvi imza arn ayrı lamanlarda araba al durumları anlatıvermemiıi raüm ^duğum haber bi şehirde mezarhk Bu yıkıntıların ortasında, Avru. vrtkilileri dosyalannı okomadan tında ezildi. Tabii SBÇ ne ı»nfin kün kılan bir «dil persenfi» miz yapmak için arsa bulunamaz olpahların Saladen dedikleri büjük imzaladıklan için görmemişler bina sahibinin ne de alâkasız dugunu anlatıyordu; dünyadaki SaUhaddini Eyyub! yUkseliyordu. se ben 53 iincü defa Belediyeye beledivenin fakir soförön oida. Çogu hikmeti vücudunu kaybet vazıfesıni bitirıp âhırete göçenlerin Salâhaddin, kısa blr zamanda Mıcidcrck hensini masalarına serip tiji halde, dil ahskanlıgiyle hâlâ artık imandan evvel orada da bir Ba yaı belediyenin yoln tamir sır. Suriye. Arabistan, Iran ve göstermeTe âmadevim. Beledisöyleyip yazdıgımız, çoluğumuza mekina muhtaç hale geldiklerini Belediye Başkanına Mezepotamyayı fethetti. Kudüfte vevi hirkar yüı bin lira zarara ediyorum diye döktügfl bir kar jçocugumuza öirettigimiz, kendi gi , anlatıyordu. kendini kıral ilân ettirrniı olan sokacak bir mnamplevi snhe mü kamyon topraiı da «on yaÇinuraçık mektup [dip ismi yadigir kalmıs bu ata söz i A t a sözünün aramudan ayrılıp lar alıp gntiiranee binanın iki «Gui de Lusignan», o çevrenin büjlerınin bir listesi yapılacak olsa. !"bür dünyaya guçerken yerine bı«Rir müvekkilin 6 sene önee dürü kevfi nasıl istersp Bvle ya yanında, oknl çoenklan, T»«ıt«tün Hıristiyanlannı tophyarak SaIgöreceğimiz bosluk karsısında hay raktığı vekil olşa ol.ia şu ahfad söistimlâk edilen ve bugüne kadar pabilir mi' Belrdire Baskanı lar, yayalar için ölüm çaknrları lâhaddine aaldırdı. Kudüı Piskoi zü olabilirdi: «Dünyada ria mekin. istimlâk gayesine tahsis kılınmı hıınlr>rr).ın hc^ap sormaz mı? Sa meydana geldi. Derinlikleri iki retten küçük diümizi yutarız. posu. tsanın çarmıhıdır diye inanvan ycrinin kendisine iadcsi l;a »ın t<:can, arrnlarsan ben stUr Dünya ve insanlar o kadar de âhırette de mekân.» 8ç metreyi bulan hn çnknrlar dırdığı kocaman bir haçı «rtlıyaııun hiıkmii iktizasından hulun durumn acıklanm. Snvsılarımla. Yalnız bunda. dünyada mekin gi^'i ki. ata sözü diye bellediğiraiz gün geçtikçe tehlike anetmekrak •saldırganlann baıına geçmi*Avnkat edınememış olup ahırette de nıe ması hasehiyle mahkftneye çidehikmetlerden bir çoğu jımdi söyti. Buna rağmen, bütön Hıristiyan Ahmct Tevfik Tunçok» tedir. Tolnn tamirini belediyerek Belediyevi lüzumsuj; masraf kânsız kalacak için bır teselli noklendıği zarr.an, söyleyenin, kendi lar esir veya telef edildi. ölfim den (ocuklarımızın eanlarının ihtivarına icbar etmemek için de doğruluklarına inanmadığı için. t a s I v a r Bir resim arıyoruz eeıasından baska bir ıev beklemikornnmasını da C, Savcılıçından rızacn iadesi zımnında Beledivegerçekle taban tabana zıt bir laf ° teselliyi vren de, jaırin ata yen kıral. bugün en yüksek duyriea ediyornı. «Birliklrre komnta etnıiş olan s ö z ü h ve rpsmrn müracaat ettim. Mübir mısra'ı: e'diyormuş gibi susmayi söylemege » ' ' n e geimış fulu fenerallerin harb efirlerirıe tercih edecegim geliyor. | ' A l t l d a b i r ü s t u d* yaptıklan muamelenin tepkisiyle Ata «özleri de, onları »öyliyen | r . j . . . ;j.3m.aı..j7 karsalajtıgını faşarak gBrdü. Saatalar gibi fani.. lihaddin ona, karda togutulmuf. Kimbilir hangi tarihlerde, hangi blr kupa jerbeti eliyle lundu. Kı'«artlar ıçinde doğuyorlar, o sartral, bir parça içtilrten sonra kuj lar süriip gittiği kadar yaşıyorlar, payı «Ren* d« Chatillon> i»imli lınsanlara rehberlik ediyorlar, son 1<5.57 Açılış 17.00 Kıaa h»b«Tgenersline uzatmak iıtedl. Çünkü o kl Mtiren 11 20 Konuşma 11 25 20 0ü Faruk Ak»l irke«trası İ S I A N B U L ıra, içinde doğduklan çevre mâScvtlen ıe«lpr" C. Vslente E Ms ler 17.0J Y»ç«r GUvenlr v« arka :j| 20 20 Billmde yenillkler 20.30 devirde, Müslümanlar araıında cl.ı? ! 1 40 Vardun dnrt bucajırı da«lan IT30 tncesazdan Tahlr '«( 'nevi yönden bozuluyor, çürüyor, Şarkılar cn "0 Dlsknlrktnn feçeöyle blr âdet vardı: Bir eaire yi7 30 Açılı» K I M haberler Hadan M. Akr^On 1200 Kapanış. buscUk faslı 18.30 Küçük llânlar ijj mrler 21 15 Küçük konsvr ikokuyor, onl«r da artık vücuflarıyec«k T« içeeek veriür«;e o e«ir ö!flf müzık 8.00 Habprler 155S Acıli? 1800 Şarkılar: G. 18.3S Yurttan «esler 19 00 Ha V 21.40 Şarkılar 22 00 Reklamlar na lüzum kalmadıjını anlam:ş gidürfilemezdl. Bu gelenek Salâhad8.15 S a ı enerlcri 8 30 Saion Ka»icı L Günerl 16 20 D m w berler 19 Î5 Hav» duruımı !S geclril 22 30 Grnç m('.z!"yen tr.lkbi, sejşiz sedaiız bir k<S.«eye çekinrkt^traUrı 9.00 Şarkılar 9.30 rofonda 22 45 Haborler 22 55 din için de kutıaldı. Bu yüzden çegn l«40 TUrkülfr: A. S»ıgin 19 30 Şarlnlar 1»M> trrlrudan » n il| lıyorlar, süinip gidıyorlar. Küçük konjer 10 00 Kına ha«Renâ de Chatillee» tm Kıralrlan 17 00 Kapanı^. Ara melodilcTl 23.00 C*cf konce 19 5S İki melodi 10.00 V'srfl berler Kapanış. «Dunvada mekân, âhırette ıman» sonra içmedne razı elaznadı. Çün«ert 23.30 ÇeşiTli müzik 24 00 •aatl Î0.10 Ş»xkılar 20 30 KüA N K A R A 12.00 Açılış Kısa haberlfr Sa Kısa hahe>r)rr Kapanıv bu müteveffa ata sozlerinden birikü bu adıro defalarea yerainleriçük korıer » 5 5 KUçük l l l n l a r jj| lon ork^straları 12."0 Şarkılar dir. ni çifTiemişti. Salâhsddin. bafiistSTAVBUI. İL R\DYOS17 6 27 Aç:li!) f 30 Oünaydm «» 21 00 Kısa hab«rl«r 21 0J Ya» 12.50 Raflf mUzık 13 00 HaberDünyada tam mânaîiyle rahat lamak kadar cezalandırmayı da 17.58 Açlll? 18 00 Caz pl.Aky:n dinleylctlpr 7 30 Sabah mOkı 22.00 T.B.M.M. taatl 12.15 ler 13 İS Plak dnlabmdan değilse bıle. bası «ovle boyle dınç < | zlpl 7 45 Oyun h.ivalan 8 00 l.irı 1S"O Plâklar aras:nda Caı ve cazcılar 22 45 Haberier bildiğini g6ıtererek, kılıeıyla bir 13 30 Sarlcılar 13 50 Plyantat 19 00 Pltnı ve melodt 19.30 Ak Habprler 8 ın Slzirı K'ln çahyo22.S5 Gcce kon§ert 23 40 Gee« lyaşamanın en önemlı şartı bir vurasta bu iki yüzlü adamın keldam altına «ahip olmaktır: âhıret ı P«E«y Stuart 14.15 Şarkılsr sam TTÜslgl 20 00 Fadyo lle tn ruz 8 30 Kadırinnn dtlnynsı y a n s ı n a do*ru 24 00 Kap»nl». »esini nçurdu. Osman I. 9 00 Kar**nı« eillzcc 20 15 G'jnün plâkl?n 14 30 KUçük konser 15 00 K:sa ANKARA İL RADYOSU te de zebani topuzuna Eelmemek Kudüse eirdlği vakit, bir çoi 20 45 Parin mriodllpri 21 00 Ope haherler Kap.inıç. (1258 • 1326) H , ç 11 57 Açılıs 12.00 Kı«a habeT1S.5? Açılı 17 00 Danslı ç » y ra ve operrtlorden 21 "0 GPCP lcr 12 02 öf\p tatil! lçfn 12 25 1S 00 Radyoda okul 18.25 Jkl krrnkadınlar onun ayaklanna kapana »avunraak çabasındavdı. 17.00 Açıli" Kısa habcrlcr i\. Bu yüıden df>gan anlajmazlıkkonycıi 22 "0 Çrçltll mtlzik Küçilk l!ân:ar 12 "0 Berah«r v e çerto 1925 Haflf mözlk 1930 17.05 Yurdım «f?l 17 ".0 Erkekrak, baba, koe«, kardej re oful îıtınbulda her vakıt bılimler ve :ar ona fahtım kaybettirdi. Ger îozlıilük ve zorbahğın bütün if24 00 Kap.ını». «olo şırkılar 13 00 Haberler Rativo lle Almanca 1945 Alman I lor fas'.ı 17 57 Kısa ilinlar Nicetas'm | lanmn affı için yalrardılar. Sa güzel taoatlar üzerıne çali'malar kunç. ıskenceler a>tında öldürdü rat'arına dalıverdiler. 13 15 Ö ^ I P konsert 13 40 ŞarkıİST\NBI'L POI.IS R ADYOSU ra müzlk 20.p0 YtUyılımızm mö 18.00 Reklâmlar geçidl 19 00 H» anlattıklanna gör«, yalnız Franlâhaddl/ı, dflnyanm o tarafında « olurdu. 1453 yılına kadar lüren e ter. • lar 14 "o ögloden sntır.» dans (Kı?a dalga 47. 43 m ) r i « Sl00 Cat 22 0Otîep* kon | îi gSrülmemi» bir llleenaplıkla devrin ırdı arkası kesilmiyen ta Az sonra lıak Angelo» da öı »ı« büyüklerinin elde ettiklen g«j b«yier Gitnlük olaylar 19.30 10 58 Açılıç 1100 Şarkılar: 7.r 14 30 Tilrkiiler 15 00 K.Tpanı?. terl 23 00 Kapanıa. I Vcrgl knnuçması 19.40 Şarkılar hepsinl salıverdl ve Hmseden hiç rihçileri heo kırallar. prensler ve kardesi Aleksi» tarafından düjurül nimetler, ağırlık ıtibarıyle doksan ' bir kurtulmalık lstensedl. ya devlet adamlarıydı: ve tabiatiy dü ve gozleri kör edildi. Ve bu ton gumüş riegerınde imis Kilıse: Salâhaddln, düjınanlannın bfle le bunlar riogru dürüst hir ?ey ya? olay îstanbulun Haçlılar tarafın ler soyaldu. Ayasofyada, azizlere » • • • • ••• • •• • • • • • • • •> • • • • • • », • • • • • « » • • » • • • • • • • • « • • • • • • +» ••••••••••• hayranhgı içinde, 1198 de Şamda'mazlardı. Daima dindarlıktan bah dan isgaline sebep oldu. Çünkü, ait esyalar en kırli yerlere dökülöldü. Son hastalıSı süreslnce ka'sederler, bütün olaylan Hıledıklerı Papar.ın yardımını «aglamak üze dü, kutsal kâse.er dinsiz hizmetpısının önflne bayrak yerine ke! çibi gösterirler ve ıse varamıyan re Ortonnks kilı^esınden avrılıp lerde kullam'.dı. fenini mtırdı. Ve bu 81üm sanea^ir takım soz canh«7İıklarivle va Lâtın kılisesine b»J,anan Alekv.» Ve bır milletin değişmez karakINCI 484595 «Tığ Gibi Delikanh». ğını beküyen nöbetei etraf» söyle kit geçirirlerdi. Onlara evki Yu halkın nefretini kazanmiftı. Mir terini belirten bir olay da şu olKONAK 482TO6 «Arka Sokak» bafınyordu: «Dotunun fâtihi Sa nanistandan kalan biricik miras ziflos admda bir akrabası onu ken mujtur ki. Fransızlar. Avasofyalâhaddin'in bereberinde gStflreee'çene kuvvetiydi. 'di ellerivle boldu ve fmparator nın en mııkaddes yerinde dant etl.AlE 443535 • «Firavun Kadını». L r K S 440380 • «Bücür». ği varhğa bakınız!» On İkinci yüzyılria, tlnparator 'uk mşanesi olan kırmızı potinleri tiler ve orrlular:nın peşinde gelLKVENT «Sisli Geceler». Rivayete göre Salâhaddin. fakir Manuel, epey zaman pi«koposlariv 'siydi. mi«. olaa genel kadınlardan biri, R T Y A 448439 • «Twist Salgını». Müslüraanlara, Hıristiyanlara ve 1 birlikte, încildeki şu sözlerin Boylece Haçlıların eline elveris Patnîin kürsüsüne çıkıp mesleği« FATİH 220171 . Pazartesı günlen taHl. Her SARAI «Pekinde 55 Gün» Yahudilere esit olarak dafıtıltnak ı mânasını çözmeye ugraç:p durdu: ü bir fırsaı geçmış olriu: Kulları ne ait şarkılar soyledi! gün 21 de, Pazar 15.30 da fYe^ıncı Köpek., StTK 4777R2 «Pekinde 55 Gün». üzere vasiyetnamesinde tniraslar '«Babam benden büvüktür!» Oysa nın himayes:! Yunanhlar, çok defa. kırallarını Çarşamba 14.30 da. Pazar 11 de «Çocuk TiŞAN 486792 «Koçum Benim» F. Girik bırakmıj. Böylece bütün inıanlaİHaçlılardan ve Türklerden korun Istanbulu vağma etmek için. o, boğarken Meryem Anaya dua eyatrpsıs». nn kardes olduklarını, ve onlara 'mayı dü;ünme'i gerekırdi Yu rada sürüp gıden bu entrikalar ! derlerdi. Fransızlar ria, bir tarafXAN 48Ü740 «Enayıler Kıralı Pohs». RAIllKAV 36dW? Persernb» eunlerl tattl yardım etmek için inanlarını dejnan bir akaitte. Kur'ânın «Kul dan faydalandılar. Başkente he tan Ayasofyayı vağma ederken. V. MFXEK «Cılgın Ihtıras» Heı eun raat 21 de. Cumarteti Pazar İSİÎC ğil ıstıraplannı gb'zonünde tutmak ilüvallahülehat» suresıni lânetli men hemen hiç karşı koyma gor öte var.rîan ktzları okşayıp kucakÎENİ AR «Edepsız, Şehvet Kadını». rta «Çın Çın. gerektiğini anlatmak istemij. Bi ven bir fajıl vardı. Manuel bu fa* meden girriıler. önlerr.e çıkan bir ayorlardı. Î.TAKStM «Tığ Gibi Delikanh». StTK 47H«>47 Pa?»rfe«1 rünleri tatil Het zim Hıristiyan prenslerin pek a'lın o kitaptan çıkarılmasını P4te kaç kişı/ı öldürdukten sonra, açık, Her milletin karakteri ayndır. eün sa»' 21 de ıAh Baba Vah Baba» yiLDIZ 476342 • 1 «Şeytan Bunun NereTFPKR*SI 4431S7 PB?BT Pa/arteki C»rı SOLDAN IACA: sınde», 1 «Aşk Tomurcukları». » ımnmnMtmm..»»»w»»»»»«»<««»»«»«»»«»«»«»»•»•.»».•.•••»««<«<•»««»»«»»««M«J«»«»«J«««»»«<««"«»"''«»««"»'««"»»••«»»»••••»•»''««»«»«•«••'»••' şsmba. Cuma »a«r 2Î de Psrar 15.H) ritt «Attj 1 Adı «Se^'im» olan t&nınmıç AMCMDAR »Seytan Bunun Neresınde». Kijı Yazannı Anyor». Salı. Persembe, CuAYSU (K.Gümrük) «Şafak Bekçiieri». Yaran: H Caetlllou } . blr okuyucumuzun soyadı. 2 «Gej ÖLDÜREN SlR 18 martesı saat 21 de •('»rmnıı üperası nl? düzlük toprak parçasından geçlp Bl'LVAR «Tıg Gibi Delikanh». flcilş^) anlamma snz. 3 Tek veya KULCP 227183 • «Bücür». f S R r i H R Cıım* ninleri t«Ml Her Bfln grup hallndekl aanatçılana çeşltli MARMARA «Pekinde 55 Gün». saat 31 de. Pazar 15 30 ds «Nvancılar». yerlere uğrayıp oralardıı nıarilet MELEK (Eyüp) 1 «Tıg Gibi Delikanh», TENİ KOMEPİ 4404IH? Salı tatil DigeT «pgostermek İçin çıktıkları gezl. blr ç celer 21 r)p «Tepedon înme» Periembe. Ciırrta, 2 «Küçük Beyin Kısmetı». 4 Kur»a|ı boş kl?l. terel blr Cumartı»!fi. Parsrte«( 17 de; .Cîfiinihal» 'PaRENK 311525 • «Arka Sokak». savaç aracıdır. 5 Affedemlnlz kirzar 11 de, Çar«»mba 14 S0 rla: Çoetık TemiilSIK 223M2 «Tı» Gibi Delikanh». llilklertn akıp jfitmPslne mahsus YE.Yf 2258S2 «Çı! E ın îhtiras». yer altı yolu. blr göz rengl. 6 Dahill kuım llkbshar mevglmlnd» onu|T AKSARAT K r c Ü R OPirKA J1STB 8«»r« YE.Vİ ( B K ö y ) «Bücür». ilk defa havada görenler o yıl çok 21 15 Pazartepi haîç. her gece. eiımartp«l. KAUIKÖV seyahat eder derler. 7 Şlçelerin pazar ve çarşamba 1^.15 te matinede •GeOPERA 3RO821 «TıS Gibi PeHkanlı.. ağzını kapatmaya yarar. 8 «Kazıp Pfral ÇSpçatan». alrüJt ettlktfn sonra ateşe ver!» anRFKS 3<5mi2 • «Günah Corugıı». ARENA 44641S 44n7M Sa!ı hariç hor rfn lamına iki sozlü bir emlr. 9 lr»mn OZEN 369994 Âsi Gençlik. E. Somraer 1» ve îl İS te .Sezar ve Kleopatra> (Cumare«kl ve meçhur şairlerinden blrl. StRETYA 3««82 «Çıplak Pren«e«.. tesi. pazar matine 15.30 dai. YVKARIDAN AŞAGIYA: St 7 NAR «Esrarengi? Ma=k»!i Sıivari». 1 Tpk klçl veya grup hallndvkl AZAR 22R34H fr; B r a r t feT foean fWn0t ülKULCP (B Beyi) »Adanalı Tayfur». lnsanlar tarafından hüküm»tl demokVü Toplu!u8uV T>azsrte*i tatil. Cuma fuare. « rast e»a*ı dışı yollarla ldare tarana Cumarte?i ve Pazar mstine ve snsre: «înekböyle denillr. î Dllencller» m*h J ei Merhum» Diger jrsceler: «Mııhtejem Ser«us blr har*k«tl y»pı« (lkl söz). 3 . seri». Tiyafrolar Hericoart sordn: Ba, Mösyö Erhart aEmma, kapıyı açınea iki kiai göründü. Daha genç elan arkad.aa>> iri ve atletik Blr yemle. alıg vertş yipmadan 6 n c e ' J öndeki konuamafa başlıyarak: Evvelâ şona yapıh idi. Sırtında deri blr ceket vardı. eaba ne istiyordu?» Bilmiyornm. Em verllen avana. 4 Akls vücuda ge ] " BTTLVAR «4892 Pazarte»! dırında her e» e» 31.18 te (Çsrfamba enmartesl. pazar mattrme hareketl»rl (çogul). 5 Blr; »oylıveyim .. dtdi ve Hericonrt'u görünce Hericeurt: Bunlar da demin Rauch on evin mı beni dinleyin: Erhart gizin, Anton'nn ve l»t yapmak İçin kendindc t(t«k ve' Hne 18.15 te> «Kart Horor» durdu. Lmnı: «Mosyö Htrieonrt'n tanır mı dekiler jibi iki kişi di*a düşündö... Tnm Ranch'un barbde çalıştıgınız Stnmm fabrikaUevlet Iiyatrolan • DORMKN 443736 Suar« J1J5 MaMne! Cnkıuvet duymaıınıı? dedi MÖBTO Erhart, Stnrnm fabrl ruklaıtıjhm adamın da sırtında derl eeket sı müdürü... Acaba bn gece raatladıklarımıı BCiÜK TtYATRO 113832 • Suare 2UJ0 Salı " tçck 123436789 ma hlaal. martesl. Psıar 18 te. Pazarteg) tatil «SahSne kasımn direktörü». Erhart nejeli görünmü vardı Tnbaf tesadüf...*. Fakat gelenler ça bnnlar olm«sın?...» Fakat Emma, gözleri yer tatu. Pazarteai ve Cuma iuare « Öp Ben) mayhoş» un Ta• bak giMiler. de cevap vardi: An nzaklarda, çok tuaklaryerdu: kad/na: Siıi yalnız bulacağımızı ıa. Kate», Çarşaraba »uare ve Pazar matın» «Sınsı. 6 Zakl OKNAR 493109 • Çarsamba hariç, tuare 7I.1S da olmayı ne kadar Uterdlm... nıvorduk, dedi. Yine geliriı... ze öyle Geliyorsa Öyledir» Persemb» ve Cuharflerdea blrtte (Cumarteîi ve Pazar mafine 15 te) : (Arkası var) ntn martesi geceleri: «La Bnheme» Operaçı. Pazar «Düsman Çlçek GSndermez» Saat İ de : R suare «Satranç» balesi. «Hayvanat Bahçesi» ve «Cephede Piknik» sınra boynumuKf'crR IİYATRO 11118* Suar» »Jt> Pa • ORFP * (GenAr'da) Çarîamba 18 ve 21.1 S zu çevlren ve örtetı kıamı. 7 te: «Denize Giden Atlılar» ve «Carrar Anatartesl tatil, pazar matlne 15 te: <Toyu?lu> cBlrblrlnbı DOnkfl n?n Silâhlan». ODA rtTATROSIJ 111189 • Saat 18 de Pabenzerl kel u hailc«tlml« tSTAOTlTO «4Î7» Suare »İJB. Matine! zarteM tati! «Doğum Günö» cu» anlamma llri »öz. blr edat. 8 Çarsambn, C.ertesi, Pazar 15 ter «Mesertî ve Blr kadm adı. » »Çok bey&n aaTESİ SAHNE 117240 Suare 20.3'J. Pazertesı Sîdık Zevceleri» HeT gfln 18.15 te Münir lam;na İU a&a. bl? taki. '.»tn uazar matine 15 te «Bi'mtven Bit *«!<• Ozkul TopluluSu •General ÇBpçatan» 2 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet'ten fCÜNCp TÎTATRO 117241 Suare V 30 KARACA 44«fi6*» Suarelerde ve paıar n » Pazartesi tatil. Pazar matine İS te: Polisrlne İS t» Muammer Kanca: «LShmscun ler». Comhuriveti» METDAN SAHNESt 1 5 < > Çarjamb» tatil 72 V SAAT « OTTTNLARI • Tevhfd Bn|« ToplnloHer gece 21.15 te «Mavi Devrive». Her jün ?u «5askın Komiser». Her gfln 18 de, pa18.15 ve Pazar 15 ile 18.15 te: «Sil Başîan». zartesi 18 ve 21.30 da. • « KENT OTTNCTTLAR1 4497» Her fün 1» <!• HALRKVİ UYL'NCULARl Carsa.nba euAnkatra murıabirimizin feeeyarısından drmi dakik» sonra ÎTFAÎTB: B«yo£lu: 44 48 44 m»rte«i pazar 3 J de 1 «EVIB tei» t 1X Pazartesi 18 ve 21.19 te. Çaryamba tatil. (Güverdiği habere göre, Basvekil Fethi Bey, Gazi Hazretlerinin riîatanbul: 1143 23 KadıkBy : • • BIT Kvlenme» > lereb Girin». Sah ve Cuma 15 te: »Kalbin *> 36 08 72 Üskudar: 38 08 45 « yasetinde teplanan Vekiller He^eti rtagılrlılctar sonra ReisicumSe«^i» ve «Halkm Gözü» ANKARA TtYATROSD 124311 Salı tatil Bakırköy: 7164 66 Adalar ı • hur Hazretlerinin yanlannda kalmı?tır. Bu ilk deıa olagelen bir Pazartesi. Çarşamba 18.15 ve 31.15 te, Parar J KCÇÜK: SAHXE (Gülriz Sflruri Engin Ceı(180 81 tstinye: 83 8030 hâdisedir. Bunun KaHnenin değinmefhîe ilgili olduSu söylenti15.30 ve 2! 15 te: «Ölü Çanlar». Diger günler zar) 495652 Pazartesi tatil. Salı. Çar?amba : * POLİS İMDAT: Istanbul 37 48 00 • 21.15 te: «Biitün Kadınlar Güzeldir». Perşemleri dolaşmaktadır. EŞer Fethi Bevin istifası tartakkuk ederse 18 ve 21 15 te: .Gİ2İİ Ordu.. Ismet Paşanın Başvekâlete get'rilrnçlçri sîvet taVıiidir. be. Cuma 21.15 te, Cumartesl, Pazar 17 ve BeyoJIu: 27 45 01 Anadolu • • 21.15 te: »Büîbülün Sesi». (Salı ve Cuma 17 de Âsilerle ilgili karikatür: Başvekil Fethi Bey Dahiliye Vekilinin bevanatı Yakası: 27 45 02 Sıhhl tmdat: * öjjrencij'e). I Beyoglu: 44 49 98 FaUh: 21 15 95 Ilk yumruk Dahiliye Vekili Cemll Bey Doçudaki ayaklanma olayı etraORALOfiLt) 494935 • PazarteRİ tsti! Her geleri hakkındaki bu tasarı üzerinde uzun münakaşalar yapılmıştır. i Osküdar: 3«05 3B fında: ce »aat 21.15 te (Matiner Csrşamba 18 ve Cuı • TREN : Pemlryoüan: MM75 « ÇemişkezA Bzerine ssrkan ve kasaba^T saran âsilerîe Bu ek'in ilk bendi jövledir: martesi. Pazar 15 te> «Kerested Tevfik Bey» «Tiirkiye tarafından hudut dışma çıkarılan eşhasın beyanat, i (Haydarpaşa) 22 30 79 (Sirkeei) müdaiaada bulunanlar arasmda «iddetli çarpıamalar olmaktadır» makalât (mak=ıieler) ve âssrmın (eserlerinin) neşir ve ilânı (basım demis ve kuraandan Kâzım Pasanın âsilere esir düstüğüne dair * DÇAK : T.H Y (Terminal) : ve ysvımı'ı memnudur». i 44 112 96 Hava Alanı: 73 82 40 haberi kesin olarsk valanlamiütır. Bu madde üzerinde JÖ^ alan natipler siyaset dışı: ilmî, edebi * VAPliK: Uenı/yolları: 49 18!» Basın Kanununa ek bir madde ve fçl.<pfi e?prl?rin bu msrlrİFnjn diîinrla nı'ulmasını üeri surmüşN'obeTçı M.: 44 02OT Çehır HatATI..AS 440833 Matbuat CBp^'n'ı Kanununa ek olarak «unu'an bir madde\'i lar,: 44 4? .13 44 43 59 EMEK 44F.439 • «Kukreyen fare». kapsayan tasan dün Merl^fo 5<örjçülmüştür. «150'likler» in eser lerdir. Tararı Adlive vt Dahiliy» Enrümenlerine ıade edilmiçtir. Zabıta; TjSP infanlantı ; , = l»r, T , , ı , v , k n , , ; . v,,. Düştu. Yerine oğlu geçti 1185). Onanutan ve Avrupanın Belgrad nu da a k r a e a s ı n d a n A n d r o n i k ıcian Eflake kadar u z a y a n keMmi, \ <çımli 23456789 Islontui'do Ankara'do İ Başvekil Fetlıi Bey istifa mı etti? Lüzumlu Telefonlor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog