Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

2 Mart 1964 CUMHUKÎYET ÜO HIIIIIIHIIIHHIHMIHIIIIHI DI maaan . tllâllah.. dağıiın kara bulntlar.. biraz eünes gorelim. biraz renk, biraz güler yüz Ne kadar ihtiyacımız var bilseniz! idr«k Türk Canım, dertli mıllet, dertli halk tezlne meylettikçe, komBuadan 17 yıl Snee, mukadderabir, biz mıyız bn dünvada.. kederin Yunantotan ile tının tiyıni için bir plebistin ya| uzaklastmlmı=tır de, tasanın da. keyfin de hayatta Kıbrulı Rmnlann telâş pümasına Birleşmiş Mılletler Teşr Aynı baklara sahipler mi? \eri var. Ne kadar zenein olursa ve aaabiyeta k»pıldıklan, battâ 'kilâtınc. k.r.r verilmiş olan 3 Hındıstandakı müslümanla olsun insanlar sade keyiflen yasa•ırf kendilerlne «»r»r verecek teh Keşmir'de, (status quo)yu bozmak rın Hındularla avnı haklara sa mnorlar.. zaten havat kanunlan dit TC şantaj yolnna Mptıkları Lagos (Nijerya) 1, (a.a. Radyo) Geçen pazartesl başlıyan Afrika Birliği ve bu memleketi bir Hint eyaletı htp olarak vasadıklanna ınanmak tam bır sosval adaletle ınsanlara dikkatl çekınektedir. Teşkilâtı Dışişleri Bakanlan Konferansı, çalışmalannı bugün tamamlamıştır. Tophaline getirmek ıçin Hindıstan'ın bıraz zordur Bır rm^lıimanın elı keder ve elem daSıtıyorken gene Alin», mevont anla$m*Ian tek lantıya, 34 Dışişleri Bakanı katılmı^tır. gırismi» oldugu haksız teşebbüs, değmış suvu ıçmıven, muslumanın d g , n s a n l a r f a c j a ! a r geyretmek, taraflı olarak feshederek Amerika Konferans, ju kararlan alnugtır: lerden dolayı, Pakistan Keşmir elinden vemek yemıven Hındula t r a j e d i | e r s g r m e k ıçin kocakla panın Sesi, B.B.C. ve Fransıı devlet 6) Afrikanın Birle»mi» Milletler 1 Afrika Birliği Teşkilâtı Bakanlar Konseyi, cbütün meselesini tekrar Güvenlik Kon nn yasadıklan bır ulkede, muslu r a v e r i v o r . a m a b i r a ı da efllme, radyoınnun Romea nesTİyatırun devletleri, ırk ayırımı uygulayaa iUkelere karsu Birleşmij Mil Güv»nlik Konsayinde temiill kosevine götürmüş bulunmaktadır. ımanların onlarla avnı haklara sa b ) r a z d a ? e v ş e m e | g I 1 I n değil mi Ynnan devlet radyoso tarahndan nusunda ise, Bakanlar Konseyi, Ietler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından iktisadl, Pakistan'ın şıkâyetine cevap verjhip olabılecek'enne nasıl ınanıknvvetlendirilerek memlekete y v mek için bu sefer Hint Hükümeti, j lırT Acaba muslumanlara Hındısdip.omat*. siyasi ve askert yönierde» » y g ^ a s m , kara, f ^ ^ * * ^ £ £ £ Oh! demeden vaşanroıyor. yılraannı dnrdornmstur. Sebep, bir Müslüroan olan Hint Millt E tan'da memunvetlerde ve maarif Onın için ben hep dert yanan, verilen müeyyideleri tam olarajt uygulamaya dâvet eder.» bahse konn yayınlann «taraflı» ve Afrıka Asya grupu ülkelert veKONUŞMAD1 Amerıkan | Sıtım Bakanı Mehmet Ali ÇaSla ten favdalanmak hususunda nu h f j ) k a r a e ü n h e p f e l â k e t n, n s i. «Yunan dinleyicisi Için kabnl e 2) Konsey. «bır yüksek kumandan rilmesıni ı.ğlıyacak sekilde BirKongresi, Senato Demokrat vı baş delege o'.arak göndermıs fuslannın oranında fırsat verıl b p t fifef ç a 8 ı r a n | a T I gevraem doğdilmez» olnsndur. Demokrasinin. lık kurulması ile ilgili Gana tekleşmis Milletler yasasımn değıstıParti Grupa Sekreteri iken, beşifci olmakla 5vfinen *unanisi lıfıni dıkkate alır ve konunun Afve Kesmir'in Müslum?n halkının mekte mıdır' Mu = lurran!ann ko ^ ^ nlebilmesı ıçin üyelerden en az senede 16,000 dolar getiren Zirve konferansı tan, fifcir taarriyetine tahammül rika Bırliği ı.iHi«, aevıet başH'.ndıstan'la birlesmeve taraftar nus*'ik!an ordu dih Hindistan da V e o n n n j ç i n b n E Ö n da b i r a I görevinden ayrılan Robert rııgı teşkilâtı devlet Da* ' a , ; , ™ " ' ,,,,„„, i 2/3 •»!» onajnn.n .«gl.nmas. koedemivecek kadar fanatiklesnaek1 olduğunu ispat için bir müslüma, bugun vasak edılmıs ve venne h a f j f ş e v l e r g ö r ü s e ] j m istedim. r a U «Bobbv Baker» hakkında taht a " : e edef . konusund" ylpTacak ZA « S £ !»«»»'• *,*»«.!.*. bulunuKna tedir. Gene Atina. flç Tflrk denir' nı alet olarak kullanmak istemiş,«kı bır Hmdu dıl' kabul edılmıs H a , n L t f j lavsıye eaer.» ^ ^ ,..... , sını tavsiye eder.» tavsive kikat açmıştır. Kongre tabkialtısı da katılıyor çerekeesiyle E 3) Konsey, «nükleer enerjinin ba mıs Milletler konferansı konusuntir. Bu dili b'.lmıvenler okullar n ü l s l U i n i z m ] ? katında arastırılan, Bobby tjr öte yandan idarl konolsyon, hage denizinde yapılacak bir NATO ısçı gayelerde kullanıltnasına ol da, Bakanlar Konseyi, «Afrika bir ÇaSla'nın Hint tezini savunmak *™ favdalanamazlar ve dolayi'iv nin görevinin ifası ıırasında B n H a l j , L u t , ziran ayında yapılacak A'rık» Bir manevramna Iştiraki reddetmekte duğu kadar Afrikanın nükleer si liği teşkilâtı üyelerıne, konferans cm ileri sürdüğü deliller «unlari'e memunvet alamazlar Bovlece v e c e k s i n İ 7 Gazeteciler tanırlar .. fafladığı mnazzam sahsi serliği teskilâtı ıırve konferansının saha Hmt mu^lümanlarına ta dir. Aynca Batı dfisnıanlıSının bi. lâhlardan tecrit edilmis bölge o süresinee, bir çahsma ve damşma j tat Babıâlinın en eli sıkı, en vette «nüfnz tniistimalinin» Mıis'üman Hindistan bir ISİk devlettir mamen kapanmıst,r. lenraesine g6z ynmnlrnaktadır. A larak kabulü prensipme bağlılv grupu teşkil etmesini tavsiy» •'yerini Kahıre olarak tavsiye «tpatronndnr. Hani eimri derolfi olup olmadığidır. Ola • mey» karar vermiştir. tina sokaklarına dSktilen nümavıs ğını» ifade eden bir tasanyı oyyın başlıoa tanıklanndan bi \ ve müslüman olan Keşmir nalkı lar Hindulara nazaran daha çok n i ı e d ö s m ü s ; k n rtarmak istiyen: çiler. NATO İle Tflrkive, Amerika bırliŞi ile kabul etmistir. Konsey ri olan Bobby'nin sekreteri 'nın din esasma göre m u k a d d e r . ^ « ^ "'duklan için. )™}™}**t**\ vVereelini! d ededikçeb ibirf l rtflrlfl a > f |jn dikçe r t ! ve tntfltere alevhine atıp tntmak Afrikanın nükleer silâhlardan t«cv* «sevgilisi» eskl Güzellik tını tâyine hakkı yoktur. ^anında. ordu ve poli< teskilStın e , j n . n z a t m a z m ı ş . A d a m ı tanıvan bulunuvorlardı tadırlar. Nihayet Innan «ilâhlı ridiyle ilgili bır karar t.sarnının. Kıraliçelerinden Carole Ty 2 Son 17 yıl zarfmda Keçnnir da fazla savıda d» üç defa vapılan seçimler netl' M İ '1' H i n t Hüküneti bunu da va V e j . e | | n j d e r s e n k o r a kuvvetleri Kıbnsa bir Türk mfida daha geniş bir lncelemey» tfibi tuler, 46 dakika müddetle özel balesine karjı alSrm dnramnna tulm.sı için, üye ülkeler hültömet Tahkikat Komitesi uyeleri cesinde, Hindistan'la birleşmeye j s »k ettiginden. H n t mü^luman ççı ı nn , VV ermez.. sen, al elimi d ermez.. sen, al elimi ları bu haklardan da mahrum ol c e k ! İ n : d İ T e i h t a r t t m i ş 0 d a Senatörler tarafından sorsmgetirilmiştir. b hkld d h l lerin» verilmesinl kararlaitartnıttaraftar bir parti isbasma gelmis l ya çekilmesine ra|men, is Tiu«!ardır. le yaparak cimriyi denizden knı> tir. Makario§ da Atlnadan ftri kal tır. minden baska tek kelime S Hindtstandaki 50 milyon Hindistan ve Pakistan birer avrı t a n n ı ş 4) Konsey, Cezaylr Fa§ uyu»mamaktadır: söylemeyi reddetmistir. Re • müslüman Hindularla ayni hakladevlet haline çeldikten !onra. Hin | 5 İ e H J M LOtfl Bey bıı kaNâsır da Rnsyayı, başta Tflrkiye mazlığı konusunda, «özel komissimde Miss Tyler, televizyonra sahip" oiarak'vasadikian'lçîn d ' s t a ^ a m d e f a d a n f a î l a H İ , n d u " dar defilıe bile eimrillk de. olmak Ozere Batilılara hanjı kol von ile (ateş kes) komisyonu arada yayınlanan sorçusn sıralanmaktadır. ö t e yandan, temsilKeşmir müslümanlannm Hint Bir Müslüman cemaat k.vKa»ı ohnu, , l k l l i f i , hkra mersında eöriilmcktedir. raİTelira e | «Kürt Silâhlı Kuvvetleri, Irak Hükümetiyle yaptığım cisi dündcn ttibaren Güvenlik Kon liSinden »yr.'lmava hakk, yokıur v e b u n u n n e f i c e ^ o 1 a r a k b l n ' " c e z n n olacak kadar meşhnrdnr. anlaşrnanın hükümlerinin uyçıılanraası oranında yavaş sevj Baskanı olan Milliyetçi Çine, 4 Pakistan Kesmir'de KızO Mü.lüman ö!durulnuş ve ev ve S o n I a r a a n ı a r d a dostlarlyle bir Rnra tezine nyçnn bir tnturn tayavaş terhis edilecektir» Çinle olan sımr anlaşmazhgm, b a ^ ' a " t a l / " ^ilmiştır. Geçen J o h b f t m e c l i « i n d e . kip etmediti takdirde. Pekinj resRabiya 1, (>3.) Iraktaki Kürt ıKürtlerle meskun bolgesinın karkendi basın. hallettigi için. artık! a v Kalkutada cerevan eden kanlı B e n e k a d a r ekonomlyi H » men tanıyacafını bildirmirtir. Malerın lıderi Molla Mustafa Barza!şılastığı haksızlıklara cevap olaKe^ir'deki ahva! v e , a r . l t tama ' olavlardan kaçarak 75 b,n Muslü rim w A l l a h M ,nand,™n * karios, Batılılar arasmdaki Ikiliknı dokuz yabancı gazetecıyle îran rak kurulmuştu BM, çok tabıî bır men degijmiş ve bu sebepten do m 8 n D o S u P a ^ ' t a " « »>S.nmı, ka e m a d a «vrederken perdede bir ten bile »insice Utifadeye kalkışl a n orada bir plebistin yap.ltna C«™>van yüzl^rce bıçare de oldu b a r d a k v e T a ^ ^ k ı n l d ı t , m *8r, mıs v* De Ganlle'e arabnlnenlnk bir konuşma yapmıştır. Barzani bu metle şımdi bır an'aşma yapıldığısına lüzum kalmamıgtır rülmüştür Malavsıa nın hukumet l s e m m uteegsir olonım.. deraii.. «« teklif etmisttr. Fakat Fransıı ba*. na göre, artık bir Kurt silâhlı kuvMehmet Çagla'nın ileri sflrdüfü ™"^"n Dünva konuşmasında demiştir kı: haıaaıiyete bakınıı. yadeiegeslnin Güvenlik Konseylnde bu denlleri incelemeden Bnce, o« Kürt silâhl! kuvvetleri, Irak vetinı seferber durumda tutmağa t e tıkı yaptıŞt ve De Ganlle'fin maknl gBPolonya, nükleer ve lüzum kalmamıştır. Hukümetle im nun Kesmir'in müslüman halkı hükümetiyle yaptı£ı «nlaşmanın ekonomi rüşünfl açıklıvan konnsmadan son hidroien silâhların hukümlermin uygulanması oranınızaladığımız bu anlasmanın hükümnamına konuşmaya hakkı olmadıra, Makarios'nn arabulncnlnk tekSını belirtmek isteriz. Ali ve onun merkezî Avrupada haan evve Washinçton 1, (a.a. • Rad da yavaş yavaş terhis edilecektir. | leri uygulandıSı olçüde ve Kürt efB o r a d a h lifinde ısrarlanmiyacaih mnhakkak Bu sılâhh kuvvetler, Irak'ın ,bölgesinde hukumet ıdaresmın yedbl Hint HükümeHnde bugün lihazır seviyelerinde yo) Amerikan Meclis ve yapılmasını ılen surtır. Adam da raevki ^ahibi olan bir iki Müslü1 m ü s t f l r nıden kuruldufu oranda mücahitSenatosu Ekonomik KomisdondurUİmaSim san bir adam Haata kan«ını yalAslında meaele Ankaranm Atllenmiz terhis edilerek evlerıne dö man, Hint müslflmanlannı bile , A m t r i k a n v t tnçiliz vardımı yonları için ozel ve resmt uznıı bırakıp gitmeye meebnr. Kaistiyor naya tereib edilmesl defil, Türk temsil edemezler. Ineilizlerin za] A xw^ , Ai, /^.jn,.,,,, a r tık neceklerdir » manlar tarafından hazırlanan 4 Mehmet Ali ÇaSla'nın artık dmcagızı evde yalnıı bırakıp glterlntn daha lyl anlasılmaya başve bueün Washington'da kısYabancı basın mensuplarıyl» üç Hindistan ve Kesmirde durum de d erken. kapıdan dBnmfis: Varşova 1, (AP a.a ) Polon•• lanmatıdır. Ankaranın veya Atikonu?an Molla Musta ya bugun buyuk devletlere ve her hızmet ederek (Sır> gıbi unvanlamen yavmlanan bir raporda K ^ e l i ı m demiş. Aklma Mr VPM1I f a B a r Ş 5 s m i $ o ] d u g u v e D ] e bi.ite lüzum VCIUİ nanın terelhi defil, yamltıei Rnm I r a k ' h u k u m e t I v l e i m belirtıldiğine gdre, Sovyetgelmegin!'E?er kendlnl e«k ve hidro n .lmıs olan baz, Hıntlller vardı k s , m a d l ğ l meaiindeki deliline gepolitiksıımn tecirinden kartnlan lerin ekonomik gelişmesi 1959 Fakat bunlar kendt halkının tak y]nce. I ' dünya kamn syvnnn gerçekleri yılından bu yana rnuntazaklsvesine '"* 5 yolcu ve dair bilgi vermeğe pek ıstekli gö halihazır sevıyelerınde dondurul dirini degil de nefretini kazamr , H i n ( , i , t f ı n tarafsızlık gSnneal, adalet ve nlsfet dnygnsn [ man gerılemektedir ve bu teU r f 1 8 kişilik mürettebatı ile kavbol rünmemiştir. Barzani demiştir ki malarını teklif etmistir. bürünerek, eerek Rusvadan ve ge n a v a n m a s ı n ! ) Bn lon eumlevi ben ' nan hlklm olmasıdır. I mavül devam edeceğe benzeDelillerin Ineelenmesl « Teferruata girmeksizin şunu duğu bildirilen îngiliz Eigle Hava rekse Aroerika ve tpgiltereden as i l â T e , t tim. Knsnra bakraayın! Re«mî Polonva Basın Ajanıı SaÇlam bir çofnnlnkla lkttdara mektedir. Yoll.rına «it uçağın enkazı, bugün jsövliyebilirim kı, biz şımdiki Irak (PAP) Hint Milll Egitim Bakanının kerl ve iktisadî vardımlar almak^ tarafından bıldırıldiğiııe gelen Papandrea, maalesef taâU) Yine aynı rapor» göre. 1959 înnsbruck vakmlarındaki Pat«c 'Hükümetinin iyi nıvetlı oldugu ka gore, bazan «Gomulka Plam» a Güvenlik Konseyirvde dermiyan et »adır. Diger yandan i«e Çin taarı B ] f jç,,,.,,^^!, (jfcr,,, BfTenolnimüspet ve fahgiyeti olan bir Kıbyılı bsşında Rusyada yüzde herkofel bölgesinde bir Amerikan nısındayız. Bundan dolavı bu hu dıyla bilinen venı Polonya tekli tiği deliller incelenecek olursa ruzu üzerine. Amer'ka ve Ine'.lte | ) i | j T o r njng^nm? Bn ng poltikan tesbit edememiştir. 6.8 oranına ulasan yılhk iskesif uçağı tarafından bulunmuş kümetin halkın ve genel olarak fıni Dışişleri Bakanı Adam Rapac görülflyor ki: reden de muazzam a^keri yardım j ^ ^ K a V seri (ribi Makarios'nn dOmen rayiından eittihsal ortalama1!! 1362 vıhnda tur. Amerika, Ingılter», Kürt bölgesinm yararına olan is kı, Sovyet, 1 Kejmir h.lkı din es.ılanna , ' a r Bu vard.mların «a' , : . e d eblyahnda m«blm mekle belkl de farkında olmadan vüzde 4,8 olmuştur 1964 yılı Uçaktakılcrden hiç biri kurtula leri gerçekleştirmesine fırsat ver Fransa, Belçıka, Hollanda, Çekoı gör» mukadderatını t&yin etmek vesinde Hindi"stamn a^keri bir maceraya «flrüklenmektedir. için ıse emareler daha da ü mamıştır. lovakva ve Doğu Almanya BüjUk hakkından mahrum edilirken, Ju Tüzumundan da fazla artmıs bu bir ko! teşkil edeeek meliyiz. Kürt halkının ve huküme. mitsizdir. dir. Nasıl etsek bllmem ki KaysePapandren'nnn karsisındakller, 4 motorlu bir «Britannia» olan tin kabul ettıSi her şevi ben de elçilerine muhtıra halinde sunmuf nagarh'ın Müslüman Hükümdan lunmaktadır Netırcde Hindistan rHllerle, Karadeniılller biraı «1«» Raporun netice olarak be • tehdit ve çantaja pabnç bırakacak uçak, Londradan înnsbruck'a tu kabul edivorum. tur PsHtt.nl. birlesmek istediği zat ™lnız Pak^tana degil bütün dün Bu anlaşmanın lirttiğine gore, Sovvetlerin iskaldıraalar da mernoinsten devletler defillerdir. fsk a f a rist getirmektevdi. Batı Almany» ile Polonya arann maa, «Tebaaaı Hindudur. dlye ',vava tutmava başlamı? ve uygulanmasmda hukumete güçliık tihsal artısı, senelik ortalalizah edebivatma hiı telik TOrkiye ve NATO İle bezosda diplomatik münasebetler <rtnı» HllH HUkümetl Olkesini iorla i Kesmirde serbest bir plebisHin yaUçak <iün s.at 15 t* înnsbruek'a çıkarmak niyetinde değîlim » ması yüzde 3.6 olan Amerikamet etseler.. halk atnnda dolasan raaktan Ynnanistanın daha fazla dığından muhtıra, Bonn'un Yeni ınecekti. Fakat Hav. alanı sisle totrr.kl.nna katmıştı Keza j D l l m a " '^ln defalarca vermis ol bn fıkraları toplasalar. nınkme nisbeten fazla olmaMustafa Barzani. «sovlendiği gibi nrar gSreeefi tnnbakkaktır. E?er kaplı oldugu ıçin ınememistir Ha bundan bövle yabancı bir ülkede İDelhideki Buyuk elçisine verilmlç Hayd.rabad •özlerden tamamen ddnmOş Deker, Hükümdan j < ğa devam edecektir. F»kat Ben yapayım de*em belk! IB*»Papandren'ya yalnız kaimak fazla ; v . alanı ile yaptığı >o n temasta, ı yasamafa karar verdıfiiniz doğrvı 'tir Nrıara Mir Osm.n Ali Han, Hint bulunmaktadır. aradaki farkı gittikçe azalm» telftg ve a*abiyete boSnvorsa. son3.500 metre irtlrada olduğunu bil mu?» sorusuna d» su cevabı ver öte vandan Gomulk. Plânı İT ü Yanmadâsının Pakistan, Çinle o'an ihtilaflannı tak^lmi sırasında temayülündedir. radan çıktığı Kıbns bnhranı •ahnehesabına riea ediyomm: dırmijtl. Daha sonra da uçakla te miştir" yeli Cenevre Silâhsızlanma Kon mfltt.kil blr hükümdar olarak bertaraf etmek için Çmle Keşmir Sovyetlerin istihsalindeki •inde yantnna kBrflkle pidecek VBT 9« iki bSlgenin fıkralanm. ma|maı kurulamamiştır feransındaki üyelerin çoğu tara kalmak iıtediği sıralarda, Hayda smınnda bir hudut anlaşması vayavaşlama, rapor tarafından « Ben k«ndim için birsey istede, polltikaıını Batılıların müste fından «büvük ilgi» ile karşılanmı» rab.d halkının Hindu olduğu ile parak Asvanın bu ke^iminde ba mf ols»n olmaaın.. yaııp gBnderir kısmen son iki senede Sovmivorum, nitekim. hükümet ile rek menfaatlerine oyçnn dilsecek ri lürülmflş ve memleketi Hint rısı saSlamıs ve dünva sulhü için lerve belki memleket mizahı Için yet ziraatinde kavdedılen köKurt halkı arasında iyi münasebet tir. tarzda avsrlamanın oareierini aPolony.'nın bu teklifı, Soıyahtt ordulan tarafından istili edilmlş bir adım atmıştir. Bu anlaşmavı sahlfeler tertip eder, hem mlcaha, tu mahsule atfedılmekte, faler kurulduîu vakit benim buraraştırmalıdır. Tecrfibeli bir devkat bilhassa son ^enelerdeki da bulunmama artık lüzum kal. cephenin orta Avrupada nükl»«r ti. Fakat Kejmir'de K.smir'in b a h a n e ! t t i h a 7 e d e r e k T 1 hem halk kfiltnrnne tnnet etmlş , let ada<nı bllinen Papandren'nnn «dondurulması» ndan müslflman h.lkımn arzulan «ışçı istihdamı durumunun ımazsa buradan çitmem istenlrse. silâhların hiç ">irde plrtıslte lüzum kalmadıR..•••£«• Amerika İle tnrllterenin einavet a r k a d M İ a r , n ı e u r m e k Botmna çok ortadan kaldırılması hu'inun n a z . n itib.ra alınmamıs ve Hindu gitmeğe hazınm » vı olmamasına» bağlanmak" "' ' < " " " • * • » « « T * I Bekleri» a r k . d ^ l a r . ler i;lemesi. hnknk knraliarını d l t i sanmayın! Belkl de bunn blr TBUda ısrar etmesı bakımından bir olan Mihracesinin Utegl flzerine n u *** 8 a v m a t t tadır Bükres 1, (ajı.) Başbakan lon CİSnemesi bir tarafa. Rnsrava *lm Söylentiler fark gostermektedır sabaka esam yapar.. l«dtllmemif, Kesmir halkı Hindistan'a katılmaK Gheorghe Maurer'in başkanlığmda dive kadar Inemcdigi Akdenizde Barzani sozlerin» devaml. de Bu konud» kendısıne muracaat gflzel fıkralara mukâfatlar dfly« torlanmıstır. bır Romen Komunıst partısi hebir köprühaşi knrma^ı icin valdi7 sfinfirflz. edılen Sovyet temsılcısi Çarapkin, VEFAT yetı, Komuni't Çin lıderleri ile te lı dâvetive gBndcren Makario«'n 3 Kesmir'de yapılan »eçimleNe Ise f«Ielhn fn Karadenlt fıbmaslarda bulunmak uzere bu sa « Irak hükümetivle vaptıSım bu teklifleri mcpİemedıSini. zira rin Hint Orduıunun löngülerinin desteklemesini bekliverek kadar V EFA T Nırta ««rafından GaılrurhBn görüsmeler sırasında ozellıkle iki resmi hiç bir mahiyeti olmadığını racına bah Pekın'e hareket etmiştir. «afdil davranmasi, insanı şaskına Celâl P«?anın oglu. Blrtnd gfilgari altmda ce dereceye kadar nokta üzerınde î'rarla riurdum' sovlermştır Bir Karadenlıll, kırda flderken Merhum Ha?ip Bey kızı S*lâMecllsi Mebusan üye»l Vevtel çevirmi"ktedlr Goruşmelerın başlıca konusunu Kürt bölgesinde ulusal hakların Poîonva Dısısleri Bakan Yardım •••rbestçt yapılabildiğini takdir etnlk eşrafından Osman Bey eşt Paşa damadı. Re»mive HanımSnflne blr e«klya çıkar.. elinde tabırakıyoSovyet . Komunıst Çin ideolojık tanınms!! ve bir genel af i'tıvor jcısı Mazakowski'nin yapmış oldu m*yi okuyuculanmıza Neclbe Gerçpkcl. Ibrahlm SürFakat biz bSIS fvlmwHgimi7' efendınln efl. Ahmet. Saflet. banea .. lüva annelerl. E General Hik anlaşmazlığının teşkil edeceğı tah dum ki. bıze katılmak üzer" Irak ğu konuşmalar, Cenevredekı tnfi ruz. Kesmir'in ilk Başbakanı, NehAbldin Dinonun ve Leylâ, RakaTbetmis defiüı. Bir Baspislco Ver paralan... ru'nun »ahsl dostu ve Hint iktlmet Gerçekclrln kayınvalideil. elh llerl'nln dayıUn mm odılmektedır. nrdıısu saflanndan kaçan Irak'lı liz hevet sdzcüsü t.r.fından «Çok po«nn nydasn haline eelmek. c M o Neslml. Sablt Tuluyun teyzeAaa! Blr de bakar M konrfnsmna Eakl Kon»olo« asker'er. hiç bir endıse duymaks', llgi çekıcı» olarak nitelenmişti. A dar partisinin bir zaman taraftan vönia ve jrlrift Kıbns bnhranıns Siyasî gözlemcilerc gbre, Romanlerl «allhatı niuvandan ofcln. olan Abdulîah, Kesmir'de blr pleekseriveti Atfnada oknvan Kihn<= yanin Sovyetler ile Komünist Çi zın yeniden Irak ordu»u saflanna 'merıka temsileisi Foster ise bütün CEVAT (Meruş) bistin yapılmasını istediği giin ülan Mehmet! Beni tanımadra ŞADtYE Hanımefendi ni uzlaştırmak yonünden arabulu ^bnebilsinler » Iı Rnm Bfrenciler olan sokak nfi [nükleer s'.lâhl.nn «dondurulması» hapse atılmıs ve o zamandan beri, GAZtTURHAN mı? Ben ılain komfin degil mlyimT vefat etmlştır Cen.ızest 2 3 9M rnavlsrilerinin acısından hakmab culuk japması »euhtemel olmakla Barzani, konujması sırasında sık ı nı teklif etmi», fak.t «yetersız» oletmıştlr Cenazed p»l»ron senedir yargılanmadan zindaTiI Tanıdım. tanıdım y»! Ha bnpazartesl günü ogle namazını feo«koca Panandren'va vakiMn;»» beraber, bunun Romanya ıktisadi <;ık sövle demistir: dugu gerekçesiyle bu görüş Sovyet larda çurümektedır Onun yerine, tesl gO O ögle namazından n müt.iakıp Kariıkhy Osmanaga ,rava kamsnlnk felan yoktur. S8Psnandren henfiz Intikal devre"" siyasetinde Sovyetlere karsı Ro« Kürtlenn baSımsızlık istekle. heyetının muhalefeti ile karsılaş Hint Hükümeti tarafından Başba»onra Ç ? Camlinden kaldm1H Camllnden kaldınlacaKtır All an kfil paralan'. dptlir ve iktidan Tnnaniitanda tf men gorüşunü kuvvetlendırmek ü rirw veva avnhk varatmağa çalış mıjtı. larak Kumellhlsan alla mezarBarlkl rahmet evlıve kan tâyın olunan Bahşi Gulam ' Bakmıs ki lSkırdı anlatmak kasivonnn Rıhn* bnhranı vüzflnde'' lıgın» göturülecelrtlr zere basvurulan bir tajttik olma tıklarına dair söylentilere inan Poîonya Cenevre Konferansının Mehmet de on yılhk bır ıcı tecrfl1 22*13 bil deîil.. paralan vermeTse ean perrin oldnjn blr Tsmanda devr^ mumkundurmavınız » ıüye«ıdır. d a beden sonra, plebistin lüzumuna Cumh 1290 elden gidecek, varını voğnnn vermı«tır. BÖTIP blr dnmmda. polHı M Alina ve Makarios HAB E R L E R Afrika Birliği Dış Işleri Bakanları Konferansı bitti Zirve Konferansı da haziranda Kahirede toplanacak Milletlerarası Meseleler Hadı'se/er Arastndd Keşmir ihtilöfı ıınıriıııııif ıııııifiıııııııııı Birkaç lâtife.. Yazan: Zafer Hasan Aybek KürtArap münasebeileri Barzanı dokuz yabancı gazeteciye bilgi veıdi Sovyetlerin l kalkınma hızı 1962 yılın*? % 4*6 ya düstü i|9iji veni teklif Uçak 83 Bir Romen heyeti Pekine hareket etti kü drîisikliîi vapmamn lor oldn Çnnn ve zamana ibtivac eBaterdi 6'ni takdir etmek ISnmdır. N " < var ki ppoikmeler ve ka«ıtlı ova . lamalar. Kıbrı» bnhranmı arnı r i dilmiven ihtimallere yaklaştır • tnakiadır. Kavhan SAGLAMFF miı ve kBye" dflnmüs.. îlk i»i eşklyanın babasını bnlmak olmn?: GAZİOSMANPASA ŞUBEMİZ BUGÜN HİZMETİNİZE AÇILIYOR 40000 LİRALIK ÖZEL ÇEKİLİŞ Bir kişiye 1 5 0 0 0 Bir kişiye 5 0 0 0 iki kişiye 2 5OO* Beş kişiye 1OOO" On kişiye 5 OO» Otuz kişiye 1 0 0 » Krrk kişiye 50 şer lira. Swı par» yıtorma tamn : 10 • Tammuz 1964 C«ma hfiw Resimli TÜflKİYENİN EN GÜZEL v e EŞSİZ ANSİKLOPEDİK DERGİSİ 15 inci Sayısı Çıktı Amerika, Pakistana bir denizaltı verecek Washinçton 1, (a.a.) lyl haber alan AmeHka çfvrelerinden bildinldsŞıne göre, Amerika, Snümüz • deki hazirands Pakistana bir de • nı^altı verecektir. Küçük tonajlı olan bu denizal tının donatıraının, herhangi bir tecevüz amaeı ile kullanılamıyacak vapıda olduğu bellrtilmektedir. A man Hasan Aga! Senin oglan beni yolda çevlrdi .. Çekti tabaneayı . Ya paranı, ya eanını dedi aman oiul ben sizin komsnyntn.. dednm . dinlemedi. Ben kom sn felan tanımam dedi. Beni soydn sofana çevirdi . 200 liramı aldı. dive slkSvet etmis . Adam çok flzölmüls . v EFA T Allye Yetkln'ln efl. Ish. Ortt Ünaal Yetkln. Dr Üstğ. Tamer ve Dllek Yetkln'ln babaUn öğ Leylâ, Selma özbay Dlş ffk Neciâ Çetlnkaya ve Sefa özbaVm Neblve'ntn «ıneaları SemJha Isen, All, Mehmet Mediha, Nezahat Kalaçlann eniştelerl. MOnevver, Mihrlban. Sıdıka Güzln ve Muıaffer'ln vefenlerl. Ahmet öıbllen'ln kakayınblradert, Imekll Veterineı Bakterlyolog GENÜR 29 Şubat 964 gtaO Hakkın rahmetlne kavuçmuftur. Cenaz»») 2 3 964 günü lklndl namazuv. mütaakıp Tatlh Cajnltodsn kaldınlarak Edlmekap» A«r! mezarlığindakl alle kabrtırtanına defnedilecektlr. Mevlâ rahmei eyüye. Alleri Ctmihuriset » 2288 mtddeti w 98»: »EylOI1964 Çarşamba 1 ANADOLU BANKASI Cekfflı tarfW: 25 • Eylul • 1964 Crnna Hav Allah eeıasım versin! Blr çaresine bakarız. Hele ben bir kere bizhn kan İle rBrfisevim.. demls. Eve ritmi?, kansiyle göruşmfls. Dönmfis Bi7İm kan devl ki.. eelson abnrdakj ineklerden beğendiftinl • BMİmli Bllg4nİB birrnd eflt k>p«JrİTi peyderpeT iatıja ç r alsın.. en kötüsü 400 lira eder: ama oflanın giftehini bnzma<tın! Sa S kanlnaktadır. Bfltfln oknvncnlara yttottik kadar kapak hazrrkın cendermeve deraesnn! demı's. • iaamakta «Mngtnıdiöi telaf •dlhnameBhrf ritm •derh. Ne kadar olsa is adamlarının I janasında hem i« zihniveti v a r . , Hem nfnra siftaha inanç. Batefj Reklton 25^2271 Beklivornz, Kavseri ve Karadeniz fikralannı.. alaya aimavm!. ASTTI ihtirM 7% ist^Eİeri jröründen batakhanelere j B FELEK düşen kadmın heyec«nlı maceralan Franraea Edepsfz Şehvet Kaduu <L« RuAan» 2 nd ve §on hafta muvaffakiyetle devam ediyor. D Î K K A T : 13 vaşından küçöklerln bu filmi görmeleri mahzıiTİu \e yasaktır. VEFAT Osman Karaoğlu'nun eel. Şerlfe Aktuna. Perihan Karaoğlu'nun annelerl HOsnü Kaxaoğlu'nun teyzesl. Dr. Flltret Aktuna'mn kayınvmlideel, Cengiz ve Ceyda Aktuna'nm »nneannelerl vefat etmiştir. 2 Mart SR4 gunü lklndl namazını mütaakıp Çengelköv Kerlme Hatun Camllnden ÇengelkBvdeM ebedt lstlrahatgShma tevdi edilecektir. 4 tâncılık: 8838/2270 GAİBE İHTAR SUÇ : Fırar. SANIK : ŞAHADİ DEMİR İbrahim og 1937 doğ aslen UrfaCüdeyde köyünde çiftçi, halen Siirt 43. Sv. A. 1. Gr. 3. Bİ. eri. Yukarda suç ve kimliği vazıh samğın Divarbakır 7. Kor. As. Savcılığmda hazır bulunması veya konutunu bildirmesı aksi halde bütün mallarının haczedıleceği 353 numaralı kanunun 190. maddesi gereeince ihtar olunur. ASKERİSAVC1 Reklâmcıhk 8182279 (9 Basın 2842 2276) HAYRtYE KARAOĞLU REFÎK YETKtN Cumhuriyet 2202 Dr. Rıdvan EGE Turda döndüğünü dost ve hastalarına doyurur 17 ",Z 12 Cumhuriyet 2288
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog