Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

tKl CUMHTTRÎYF1 2 Mart 196 i lllllllllllllllllllllllllllltlll T.i.P. program tasarısı Işçl P»rtisinin geçen haftalar içinde yapılan Birinei BOyflk Kongresinde bir program tasarısı kabul edilmiştir. tzmirde toplanan büyük kongre için basınımızda çok bir sey yazılmadı. Bursadaki Türkfs Kongresine de gazetelerimiz aynı kayıtsulıkla baktılar. Isçı çevrelerindeki gelismenin yarınki Türkiye bakımından çok önemli isaretler tasıdığına inanıyoruz biz... Bugün memleket yasayıs düzeninde bir dönüm noktasına gelmişiir. tç ve dıs politikamızda ister istemez bir kösebaşına vardık. Alacafcımız virajin açısı ne derecede olur; simdiden hiç kirase tahmin edemez. Ancak 1946 dan başlıyarak, 1950 de yürürlüge girmiş bir toplum felsefesinın ıflâsım tnillet yapısında hissetmekteyiz. tsçi Partisi olavı, Türknenin siyasî tarihi bakımından simdiden çok kisınin farkına varamadığı bir defer taşıyor. Bu partiye karşı birçok çevreler tereddütler içindedirler. Partinin kısa geçmişinde alabildigine yerilmesi ve hırpalanrnası, ba tereddtttlerin cotalmasınd* tabiî rol ovnamıstır. îşçi Partisi şimdiye kadar politikayla nŞrasmıs kadroların dısında farklı insanlann siyasette söz sahibi olmak istemeleri tesebbösüdür Şimdiye kadar isçi denen adarn bir sivasi parti içinde kısıtlanmış invındı. Ancak efendilerin himayesinde, efendilerin gösterdiği yolda kelSm eden, kendini onlara göre ayarlamakla rnükellef kisi .. İsçi Partisi bu felsefeyi tersine çevirmek amacındadır. Okudnğumnz proçram tasansından bu anlam çıkıyor. Bn fıkrada partinin program tasarısını tenkid edecek değiliz. Sadece oradan birkaç aktarma yapmakla yetinecegiz. fşçi Partisine karşı slmdiye kadar vapılan çıkıslar konnsnnda, partinin göruşiinü açıklaması bakımından önemli birkaç aktarmaDln konvsanda tmsan sanları yazıyor : Işçi Partisi, herkesin vicdan. dini inanç, kanaat ve mezhep hürrivetine tam sayeı gösterir. Daha ataftıda lSikllk ilkesini ele alıyor : Kimse devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel düzenini, kumen de olsa, din kurallanna dayandırma veya siyasi, sahtî çıkar veya ntifuz sağlama amaciyle, her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygulannı, yahut dince kutsal sayılan seyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bn konnda Anayaıaya ve fimdi dfizenlenen Siyasi Psrtiler Kannnn Tasansına Um bir paralellik Içindedlr îsçi Partisl... Blr de mfilklyet konnsnndaki programına bakalım : Herkesin mülkiyet ve miraı haklan garanti edilmiştir. Mülkiyet hakkının kullanılraası. toplum yaranna da olmak gerekir; çünkü mülkiyet hakkı, sahibine ödevler de yükler. Yalnız kisisel çıkarlar için mülkiyet hakkımn kullamlması himaye görmez. Bn gffzlerde de Anayasa ve Ssellikle Medenî Kanunla tara blr beraberlik vardır. Devam edelim : Milll ekonominln kilittaşı durumundakl büyük üretim araçlan (büyük topraklar, demiryolu şebekeleri, buyük fabrikalar, madenler T.b.) Bzel mülkiyet konusu olduğu takdirde, böyle bir ılitem lnsanm inıan tarafından sömürülmesine ve ilerlemeyi zorlastıran, aksatan buhranlar gibi, issizlik gibi türlü sosyal âfetlerie halk kitlelerinin mal mülk edinmesine, refaha kavuşma*m« engel oldufundan, Türkiye tşçi Partisi, bu çeşit mülkiyete prentip olarak karsıdır. Bunun dışında Türkiye İsçi Partisinin amacı, yurttası daha çok mal mülk sahibi edebilmektir. Toprsk dafıtrmı ve kBylüyü topraklandırma bnşünkü hükümetin de programı srasındadır. Demiryoln şebekeleri ve büyük madenierin çogn nten devletin elinde... Bflyflk fabrikaiara gelinee : Sanaylimltin yÜKİe 60 tan fazlası «aten devlet sanayli oldngona *8re bnnvn dısındakl bfiyük fabrikaların kaba bir nesapla yiizde on besten faıla tutması beklenemez. Demek olnyor ki tsçl Partisi çok vnmnşak bir prograrola yflrüroek niyetrndedir. Ama bn programın yurnuşaklıjı, Tiirkiyenin özel darvmnndan dofuyor. Sehtr önümüzdekı yaz mevsiminde su sıkıntısı çekilmiyecektir. Kış mevsimınin yağışlı geçmesi dolayısiyle bendlerde su seviyesi yükselmış, azamî haddinı bulmuştur. Hattâ zaman zaman kapaklar açılmak suretıyle su bosaltılmaktadır. öte yandan önümüzdeki yıllarda su sıkıntısının önlenmesi amaciyle hazırlanan plfinm üzerinde çalıs malar ilerlemektedir. Plftna gore, 350 milyon liralık yatınmla, 3. isale hattı, Alıbey ve ömerli bara.iları yapılacaktır. Tesisler yapılınca şehre verılen su miktarı 225 bin metreküpten 764 bin metreküpe çıkanlacaktır. f SOSYAL KONULAR | DÜŞÜNCELER ıııı=ıııi!mıııııııııııııııuınnıııııııııııııııııııınııııınııııımıııiMiııııi!iııııımımııııııımııııııııııııı|ıııı Bu yaz su sıkıntısı çekilmiyecek Yabancı memleketlerde calısanlardan beklediklerimiz Birleşmııs MiletYazan: lerin teknik organlarından biri, belkı de en ehemmiyetlisi olan Milletlerarası Çahşm» TeşkiUtı tarafından aylık olarak Gerçekten dergı, bu kifayetsiı yauç dilde yayımlanan derginin son tınmların mevcut işsizler kitlesınushalarındar. birınde, ıktisaden nin istihdamına yol açmak söyle az gelışmiş memleketlerde istih dureun. her ay veya yıl ilk defa dam ve ışsizlik meselesi ele alın '.s piyasasır.a girecek olan çalısroa makta ve bu kategoriye dahil ül vaşına ulaşmıs ınsanlara is ve ekelenn hemen hepsının işsızlik mek temininden dahı âcız olduğuve gizli issizlıkten mustarip bulun nu belirtmekfedir ki. bu iddianın duğu ifade olunmaktadır. j elbette haksız ve roesnetsiz bulunBiz bu sütunlarda, bir kaç defa, madığı meydandadır. az gelişmis veya gelısme halinde Şitndi biz ötedenberi, Türkiyedeolan memleketler kategorisine da ki kronik issizlik probleminin çöhil olan yurdumuz bakımından ay zülmesinde, Batı memleketlerine nı konuya temas etmiş, bu ıstırabı is gücü ihracını. bellibash vaııtabelirtmeye çalışmıs, sebep ve ne îardan biri olarak gözönüne almak ticelerı uzerinde durmujtuk. Ger ta ve bu hususta ilerı sürülen çeçekten bu kronık ışsizlik mesele sıtli mülâhaza ve endişelere rağsinın yatırım imkânlan ve diğer men, ıazla miktarda işçi gönderil bir çok cidd sartlar karşısında ko mesinin, muhtemel zararlarına mu laylıkla çozülemıyeceğıni bil kabil, büvük faydalan olabileceği mek lâzımdır. Esasen Devlet Piân noktası üzerinde ısrar etmekteyiz. lama Daıresinin en optimist he Bu hususta yapılan tenkidler a•aplara davanan neşrıyatına göre ra?ında, Türkivenin şiddetle muhde, üçüncü beş yıllık plânın yürü taç bulundugu kalifiye lşçinin bu tülmesinı müteakıp dahi, yıne de voldan memleketi terketmekte olTürkıyede bir işsizler kitlesi var fiugu mülâhazası vardır ki, bu olmakta devam edecektir. Kaldı kı »erçekten doğrudur. Zira meseH evdekı pazarın çarsıya uymaması Federal Almanya Çalısma Vekâyani türlü sebeplerden dolayı plân leti neşriyatına g5re yabancı ülların tatnamiyle tatbık edıleme kelerden çalısmak üzere bu mem mesı gıbı bir ihtimalı de gözden lekete gelen isçiler arasmda, Türk uzak bulundurmamak lâzımdır Bu ışçileri vüzde kırk yedl ıle, en durumun bellibash sebeplerinı, yu. vüksek vasıflı isçi nisbetinl teşkil karıda bahıs mevzuu ettiğimiz etmektedir Ancak yurdumuzda derginin de ışaret ettıği gıbı nü bugünkü ücret ve istihdam sartfusun aşın şekilde artışında, diğer ları ve bugünkü Anayasa rejimi taraftan kapıtal malları fıkdanın karşısında, insanları yerlerinde dan dolayı yatırımların kifayet tutmanın kabil olamıyacağım da sizliğinde aramak ıcabetmektedir [ düşünmek lâzımdır. Hudutlan mı Beyin yıkama ve çöküntüsü Yazan: General Kenan ESENGİN Zonfuldak mill«tvekili «arette Slmemiş ve birtekinin Beyin veys ksfa yıkama ı5zfi ton zamanlarda çeşitli maksat «Beyin yıkama» işlemine kolay aydnğn görülmemiştir. Amerilarla tekrarlanan bir terim haline gelmlçtir. Fakat çok k » kan Hükttmeti yaptıgı incelemeler sonnnda gelecekte esir manâsı iyice anlasılamadan, biolmak talihsiıliğine agrıyacak raz da gelişigiizel knllanılmaklar için bir talimat hazırlatmıştadır. Bnnu daha çok olnmlu yönde tatbik eden bir nsnl zan tı Beyin yıkama usnlü ile bir nedenlerde görülmektedir. Be insanın bütün kisilik ve benliyin yıkama ninlö iki yönde; fini teskil eden alışkanlıkların hepsi yok edil© biliyor ve böyfakat dana çok olumsnz yönde leee geri kalan dökfintnlerden tatbik edilmis bir sistemdir. istenilen şekilde yeni bir düDr. Fred Scbwaz, beyin yısünme tarana ve duygnlara kama, yirminci yüzyılın en kor sahip bir sahsiyet yaratmak knnç eelismelerinden biridir. miimkün olnyor. tam anlamıyla basarı kazanmış Zaman zaman milli tarihimi. yıkıcı bir bilim olarak kabol edilebilir. Bn nsnl insan zihni ze, müesseselerimize büyük zane karsı doğrndan dogrnya a ferlerimize ideallerimize çılgınca Mİdıranlar onları gölgeçılan bir savaft temsil eder, tarihte iskence yapanlann in lemek ve çamarlamak istiyenlerin, acaba beyinleri %\i\\ knvsan vücndfinu lakatlamaları givetler tarafından ba asnl ile bi ba nrnl de inıanlann dimayıkanmış mı diye düşünmemek gını bozmak istiyenlerin bir elde degil .. Çfinkfi bn tarzda hlyanetidir. Bonda mavaffak beyin yıkamalar sonncnnda ayoldnklan ne yazık ki görül rıca insanlarda büyük bir rv.h müştür » diyor ve böylece be çöküntüsü oldnğa, ber çeşit yin yıkamanın üzerinde haklı yüksek duygu ve düşüneelerolarak endisevle dnroyoyr. den azaklastıfh kafasının içine Gerçekten Rns bllginl «Pav cehirli, yıkıcı fikir ve yalanlalov» sartlı refleksleri çok iyi rın yerleştirilmiş bulunduğu ve sîstematik bir şekilde incegörfllür. Yine ba inganların lemiş ve deneylertne Çarlık bencil, topluma ve onnn kıymet Devrinde başlamıstı. hükümlerine Snem venniyen, her çeşit menfilîğe elverisli 1917 ihtilâlinden sonra Lebir insan haline geldikleri anin, bn deneylerin Szerinde 5çık olarak anlasılabilir. Kore nemlp durmns le bunlann Rns halkının dâsünce tarzlan savaşları sırasında Amerikalılar da ba sonnca varmışlardır. nı degistirmek amacını gfiden komünist programı için faydalı Bazı yazarlara göre tslâm olacaginı sövlemisti. memlekctlerinden 'Kahire'ye Medresesine) giden Işte. bn osnlfl gelistiren ko (Ezher ögrencilerin de baska ySnde bir münistler, Rnsva dı;ında da beyin yıkaması sonnnda zarardünyanın her tarafmda çeşitli lı olarak memleketlerine dönmilletlerden vakaladikları, & dükleri gSrülmüstür. Dr. Fred zel olarak zayıf karekterli zaSchwan birseyi mantık yoluvyıf iradeli ve menfi rnhln insanlar flzerinde islemeye. onla 1» degil gizli bir maksat için nn bevinlerini kendi arınla sık ıık tekrarlamak ve tatbik rına g5re vıkamaya basladılar. etmeye de beyin yıkama denilir^ OrUya bir yalan atılır, Bn meselenin iç yüzü Kore ba gittikçe bOyütülür bSylece savaslan sırasında daha çok meydana çıkmıstı. Bn savaslar bir çok İnsanlann ona inanma• raglanır demektedir. trtsanı da Çlnlilere esfr düşen Amerlkalı askerlerin baska mnhare ların beynlne ne maksatla olnrbelerde esir olan ukerlerde ss olsnn menfî yönden taarrnz etmek ahlaka karsı isyan, tangörfllmiyen mb çBkflntOsOne ve degişikllge nymalan, bir blri rıya karsı isyan, insan lihnine karsı İsyan, ferdJn anlamı ve ne, snbaylarına ve mlllt mesevarhgına karsı Isyandır. Toplelerine kar$ı ba|lannın çok gevsedill ve kendilerine yapı lnmın morellnl, fazilet çephetan «arip davrantjlan hos gör sinl bozan, vlcdanını hlçe indimeleri ve hlc mukavemet et ren ba davranıs bir hlyanettir. Bn bakımdan meıele çok yönmemeleri Amerikada bfivük blr tepkl ve endise yaratmıstır. lfldür. Dnrnmn incelemek gerekiyordn Çeşitll etkilerle beynl yıkanbilimset etat ve araştırmalar mış menfi, zararlı btr insan bir yariilraasına bile karar verildi. uvallı haline gelmlş kişlleri Elde edilen sonnç «Evgene ba hastalıktan knrtarmamız ve Kinkait tarafındamin Every beyinlerine olamln ısıklar tntVar Bnt one» (Birtanesi hariç mamrz UnmdiT. Bnnlann bir bütnn savaslarda) Adlı kitapta çogn şaşkınlık hlssi, gerlleme ysyrniandı, gerçelrten eok kor veys Mr çeşit assgılık dvy^akunçtn ba . Bn raporda Kore snyla mlllî de?erlere saldınrde esir olan bizim erler için ken blr çeşit komflnizm propasövle denilivordn: «Türk esirgandası yapmakta ve herşevin lerine gelince, bnnlar büyük o yönden geldiğini iddia etmekbir metanet (r«stermlsler, sn tedirler. Politik» ıava;ı yaparbavlarından erlerlne kadar hiç ken bn çesit davranıslara ve kibiri disiplini botmamıslar, var silere çok dikkat edilmesl bütün lıklarını ve morellerini İyi mn. vatandaşlar tçin Bnemll blr vahafaza etmisler ve birtanesi e zifedir. IIIIIMUIIIMMIIMIIIIIIIIIMI Orhan TUNA Havaların hâlâ soğuk geçmesine rağmen, bazı apartman sahiplerınin kalorıferleri normal derecede yakmadıkları yapılan şikâyetler den anlasılmaktadır. Belediye Zabıtası, dün apartmanları dolaşarak kaloriferleri yakmıyan apartman sahiplerine ihtarda bulunmuştur. Şehrimızin bazı bölgelerinde gecekondu yapımının arttığı görülmuştür. Gecekondu ekiplerinin çalışması, yapımı önliyememektedır Bakırkdy, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ılçelerinden sonra Sarıyerde de gecekondu yapımı hızlanmıştır. Bir kısım gecekonduların sahıs arsalarının üzerine yapılması şıkâyetlerin artmasına yol açmıştır. öte yandan, Belediye Başkanlığı, Belediye Şube Müdürlerinin gecekondu yapımını önlemek için daha titiz çahşmalannı istemiştir. Mecidiyeköy ıle Yer.ikapı arasında yapılacak olan Metroyu inşa etmek uzere yabancı firmalar tekliflerini Beledıyeye vermeye devam etmektedirler. Yapılan teklifler arasında, Metroyu Karaköy ve Unkapanı köprüleri arasında kurulacak üçüncü bir köprüden geçirmek, iki kdprü arasında ve denız altından bır tünelle bağlantı kurmak sekli de bulunmaktadır. Belediye teklifleri haziran lyına kadar kabul edecek, en müsait tekIıfı veren firmaya ihaleyi yapacaktır. Kalörifer yakmıyan bina sahiplerine ihtarda bulunuldu kapıyalım, yoksa, vasıflı ısçiler hakkında cebrl çalıştırma veya is mükellefiyeti r«jimini mi tesis ve tatbik edelim? Bunlann her ikisı de olacak islerden değildir. Bu itibarla meseleyi pivasa kanunlannın islemesme terketmek, yani arz ve talep münasebetlerine bırakmak en doğnj vol olarak görünmektedir Vasıflı ışcilerin azalma sı nispetinde vükselecek olan ücret hadleri. elbette bu zümreye da hil bir kısım işçilerin cazip istihdam sartlan karsısında memleketi terketmemelerine yol açacak. gençler arasında vaüf kazanmak temavülü artacak. nihayet bu elverisli durum muvacehe^inde dısanâa çalnmaV için vurdu terketmi$ olan zanaatkâr iscilerde memlekete bir an evvel dönmek ar7usu kuvvetlenecektir. l Gecekondu inşaatı bir türlü önlenemiyor Metro için çeşitli teklifler var Bugiin Suareden İtibaren Denizlerde gecen fevkalâde heyecanlı bir mücadelenin hikâyesi. Renkli Injtilizce Cinemascope KAPTANIN İNTİKAMI (The Wreck of the Mary Deare) GARY COOPER CHARLTON HESTON VIRGIMA Mc KENNA Seanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.15 İlâncıhk: 8840/2268 Bıına mukabil Batının eski sanavi memleketlerine eiden vasıflı veya va«ıf«t7 her Türk isçis! için ' bu nr>em!pVptin fabrikaları. is yer' leri ve atölyeleri gerçekten bir mektep. kurs ve öSrenim müessesesi rolü ovnıvacak işçilerimiz basta çalışma di^iplini ve ritmi olmak üzere, modern istihsal vasıtalan basmda calısmak suretiyle îelisnis istıh^al teknigine vukuf nevda ermek rasvonel calısma uftodlarını ögrenmek, usta bası • usta ijci müna«ebetlerivle hemhal olmak imkânmı bulacaklan gibi medeni ve ileri bir memleketin bO tün bir aile ve tonlu havat rtözeni içinde eeçecek avlnr ve vıllar neticesinrte. hic «üphe>!iz dünva g'6rü^ü. davrani'lar, be«ert mdnasebetler itibarivle Vücü^senemivecek ka?anelür eHe eieeeklerdir Msdrtt islerle alakalı tne^elelerin tanzimi, vani üeret gelirlerinin bir kı~m:nın normal ve makul "sartlar aitında vurda transferi va nmda. i<;ci1erimİ7İn ileri bir millptin ve memleketin ciddî ve akla davanan çalısma reümini kavnva rak vurda iönmeleri. bizim için en faydalı ve i^tifadeli bir kültürel 'O*va1 vatırım olaeaktır. MART 1964, 17. SAÎISI ÇIKTI. BTJ SAYIDAKI YAZILAR : Jane Laroche: Utancımdan Kızardım... • #; Doç. Dr. Cengiz Orhbnlu: Batı Trakya Türkleri, .Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu: Kumuk Turkieri, Doç. Dr. Muharrem Ergin: Bir ankete cevap, Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat: Babür ve yazısı, Dr. M. Necmettin Hacıeminoglu: Köy gerçeğı ve aydınlar, Carad Memduh Altar: Türkiyede güzel sanatlar, Prof. Dr. Oktav Aılanapa: Islâm minyatür sanatında Turklerln rolü, Ahmet Borctklı: Türk Halk musikisi (Türk halk ezgileri), Dr. Ali F. Karamanhoğlu: Ar.adolu kütüphanelerinde III, KAYIPLAR: Rıfln Melul MERÎÇ (Faruk K. Timurtaş), HABSRLKR: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü çalışmalan (T.K.A.E.), Tarihte Türk Macar münasebetlerl sergisi (A. F. Karamanhoğlu). B I B L I Y O O R A F Y A : KİTAPLAR : Hugh Seton Watson, The New Imperialism, London 1963 (1. Yarkın, Ferruh Arsunar, Koreğlu, Ankara 1963 (Ş. Elçın), Emel Esin, Turkish Mınıature Painting, Tokyo 1960 (T.), Türk Etnoğralya Dergisi 5 (Ş. Elçin), S DERGtLER Tarih Dergisi XIII, 1718 (H. Yüdız), 84 »ayf» 1 lira, yıllık abonesı 12 Hra, ısteme, yazışma ve ödeme adreıi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, P.K. 14, Çankaya ANKARA. Mevcudu bitmis ol»n 1 ve 2 «ayıların II. baskıları çıkmıştır. Temm edemiyenler adresimud en istiyebilirler. TURK D O ĞUM | AYTEV OTYAM 11e FtKRET OTYAM, kıılan DÖN1 O T Y A M'ın fffi) dünyaya geldlginl dost ^*^ ve tanıdıklanna müldelerler. 29 Şubat 1964 Ank Cumhurlyet 2291 Aralıklı yağmur ve rüzgâr Batı Karadeniz, Marmara bölgeleri ve Eskişehir çevreleri çok bolntlu ve aralıklı yağtnurln, Ege, batı Akdeniz ve iç Anadolu bölgeleri çok ve öf le saatlerinden itibaren aralıklı ya{ mnrlu, di|er bölgeler parçalı bnlatln ve yer yer sisli geçecek, hava sıcaklıklan düne nazaran biraz artacak, rüıgirlar Ege ve Marmarada güney yönlerden ilk saatlcrde hafif, 5|leden sonrs orta knvvette ve uman zaman knvvetli olarak. diğer bölgelerde dogu ve güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecektir. ŞEHRİMtZDE Şehrimizde bugün hava parçalı bulutlu geçecek, rüzgârlar poyrazdan hafif, arasıra ort« kuvvette esecektır. En yüksek sıcaklık 8, en düşük 3 derece olacaktır. Mevzii eagıs beklenmektedir. 19631964 MEVSİM SONU SATIŞIMIZ BAŞLADI Bugünden itibaren ve çok kısa bir müddet için bütün çeşitlerimiz maliyetine satılıyor. Fırsattan mutlaka istifade ediniz. ALTIND\L ÇAL İle HAYATt AKIN Nışanlandılar 1 3 1964 Nlsantası Cumhurlyet 2281 J «•••••••••• | M EVL İT Beni ve aevenlerl aonsuz acılara gark ede *ek aramız* dan aynlan tev glll annedğlm Unileverh Ticaret ve Sanayi Türk Limited Sirketi s I1 Cumhurıyet 2282 Ticaret Kanunu Şerhi Limited Ord. Prof. Dr. HALİL ARSLANLI İkiııci Kitap Yenl Çıktı Müellifîn diger eserleri: ANONİM ŞİRKETLER 5 kısım KOLLEKTİF ve KOMANDİT ŞİRKETLER LİMİTED ŞİRPCETLER 1. KARA TİCARETİ U. Hk. Genei Tevzi: MENTEŞ Mühürdarzede Hanı 432 Bahçekapı. Ödemeli eönderüir. Istanbulda Ümi Yayuılar, Filiz Ankarada Berkalp İzmirde Kültür Kitapevleri ile başlıca kitapçılarda bulunur. tklndl MART 2 SEVVAL 17 M r I m c â m a a o Itekko (BEYOÛLU) ı MÜHİM: Mağazamızın alt katındaki Defolu Mallar Dairemizde%50'ye kadar tenzilâtlı satışlanmız devam ediyor. V. ] 6.31 12 26, 15.35J13 0İJİ9J2J 4 50 E. JI231I 626) 9 J 5 | 1 2 0 0 | 1.30)1050 vefatmın 40 ıncı fününe rast layan 2 Mart 964 pazarteFi günü 6ğle namazını mütaakıp Beyoglu Ağacamlinde Hafıı Zekl Altın, Kani Karara ve Kemal Gür»es tarafından merhumenln ve merhume teyrem bOyOk «anatklr HALİDE PlSKtN ruhlanna okunacak Mevllt ve tllâvet olunacalc Kur"anı Kertm İçin kendllerinl «evenlerin ve dln karde^lerlmlzln buyurmalannı rlca edertm. Kızı: SEVGt OEZGÜC • PAKİZE GEZGÜÇ'ün INGILIZCE BILEN DAKTILO aranmaktadır. Aranılan vasıflar: 1 Çok iyi Ingilizce bilrr.ek, 2 Seri daktilo yazabilmek, 3 30 yaşmı geçmemiş olmak, 4 En az 2 senelik bir çalışma tecrübesine sahip olmak. Adayların, sahsen Cumhuriyet caddesi Kavala Han 16 6 Harbiye adresinde Personel Müdürlüğüne muracaatiarı rica olunur. İlâncıhk: 8814 2265 Cmnhuriyet 2237 sagdan soldan para dllenerek, gösterimlik küçücük «Çoenk TavMiMu yüriitmeğe çabalv mak, KBrdnfa derneklerin başkanlıklanyla yetinmisti hep. Sanki birşeymiş gibi, flstelik de, yerini baskasına kaptırmamak İçin dldlnerek; entrikalara karşı enerji tfiketerek! Ankaraya gelip yerleçtikten •onra, sanki gftılerindekl bag çBrtlmüştfl birdenbire. Teni Insanlar tanımıs, onlar kendiıini •Tmrmıslar, yenis nfvıklar açılmiftı Inflnde. $imdi, eak daha vilee bir ideal'e koşnyor. 8o»n » araaçlara doğn! Samlye Aybar, polltika haratına stılıyordn. Partiye yanlmış, mllletveldlliçine adaylıgını koymvs. Ve geeenin bn saatinde, teçlm b81gesine gitmek için geçiyordn bn ısaız yerlerden. Artık kadın teplnlnklannı degil, bfltfln blr milletl yBneteeek! Araba hızlandı. Ovaya ioiyorlardı neyse! Arkada, iki erkek araTarmda konnsnyorlar: Taklaştık gallb». tyi ki otomobil bir anza yapmadı. Kalırdık daf başında. Lâstikler yeniydi. Saat kaç? Gece yarısını geçiyordnr. Bakayım. Aç sn limbayı .. Bire tam .. yedi var. Bir tanesi egildi: Çok yornldnnaz mı hanımefendiî Dört brş kilometre daha . düzlükteydiler şimdi Sola döndüler. Geldik, işte. = Kasabanın Blgfln ışıklan g8 zfikmflştfi ntaktan. Ş Oeceyl bnrada geçireeekler, = sabah erkenden tekrar yol a eı Ş kacaklar. = Bir köprflden sonra, tek tfik E evler başladı. Tavas yavas nk> z lelnkası: 42 i Biliyor mnsnnaz? Bir kaç sene fince bnrada bir Tfirk ailesı otnrnrdu Arka tarafta, banyonun karsısindaki odada H«nım cornk deneceh kadar senç ti ftvle ftibar. rarif nazik hİT kızdı kı! Coh da oknmns Bixde, o raman, bir Herr BBeer vardı Çoh âlim bir profesBr. O. havrandı kendisine «Fran Ersen » (sovadlan Ersen'di. Kolav hir isim. deîii mi?) K vet. «Fran Ersen her konnrts bilei sahibi. derdi: kadıniarı böylp oldnîuna eöre demeU ki rürkive çok ileri bir roemleketj Oysa erkek Herr Ersen. dnnvanın en bencil in«anıvdı AI!ah<iiz Tani. hntsal hic bir »eve bajlijnmıvan. inanmıvan bir kimse Ve din nc insan Iık. ne vntan. ne aile ne an» ne kan ne cncnk Paha ilk eördiifhfm gfln înten Flerr Pirsch'e. vani kocsma «Bvleml» Hm «Cob karan'ık blr vfizB vnr* drmistim. Sonra Neyse. bir zun anîatınm si»e onların hikSyesinl Simdi adam tngll ~* %,ıııııııi'iııııi!iııııııııımııııııııııııııımıni!inuMiııııııiJ'imımi!iıııııııııııııııııııımııı terede mi, Fransada mı, Amerikada mı, bilmlyornm. Seneri Yahudi gibi orada burad» sflrter darnr tek başına. «Ser»eri Yabodi» nedir bllir misinlrf Eski bir efsanedir. Christa saraplan getirmistl. Fran Pirscb kadehini ksldırdı: Zam V?ohl... Sonra; Slzi Fran Ersen'e benıetivornm biraz, dedi; ama, ben Herr Böger kadar iyimser deÇilim. önfimde Bst «nıftan iki Brnek var rtive hfitnn Türklerin sizler gibi oldngnna beni inandıramazsınız. Geçende bir filim sevrettim. tstanbnlu g5sterivordu: Sokaklannda caisaflı kadınlar eeıiniyor bâlâ. Bir de, çok sastıra, sırtında yfik tasıyan adamlaT vardı. Hayvan lara yflk Usıtılır. Fr«nlein Avbar, ınsanlara degil.. Hiç ara vermeden. kimseye afız açtırmadan konnsnyordn kadın. leşim, bir sfire daha onu din.. .. Iemek lornnds kaldı. Sonnnd». Christa'nın annttine blr şey danısmasından faydatonarak. iıia lıtedl. Kalktı. Otelden bavnllannı alaeaktı. Pansiyondan çıkıp, trotnarda dnrdn. Uzvn aran yeni evine baktı. Töksek tepelerin etrafını eevire çevire ynkanya kadar çıkıyorlar, iniyorlar, tekrar çıkıyorUr. Bir tarafı yamaç, bir Uraft •çnmm dar yollardan mni%tlan afiyorlardı. Sabah, partide. gentl b«fkasIa n n n bir gSrfişme yaparak girişecekleri seçim kampanyan. nın ana çizgilerini bir kere daha birlikte gBzden geçirml»ler, Sğleyin Anksradan aynlmışlardı. Konya'daki akşam yemefi molasından beri de, dSrt taattir, kranlıkta tek kSye r»rtlamadan ilerliyorlar. Sert virajlarda, stomobll enbeş yirmi kilometreyle gidlyordu. ŞofSr sinirli. Kasılmıg... Hepsi yoralmnslardı. Oteki iki milletvekili adayı arkadaydılar. Samiye Aybar, önde, şoförön yanında otnrmnştn. Bakışlannı yolnn bitmiyen kıvnmlanna dikmiş, dttşünflyordu Meğer vaktini keyybetmis bngfine kadar. Küflenmiş, ziyan olmus. Tıkılıp kalmış bir kSşedr; kendi drterini kendisi bilempmis! Nevdi vaptıÇı? Hiç! Havır cemıvetleri varsnna çaylar, halolar tertiplemek yardım kuponlan salmak, bir de. BAY OSCAR: lastı.. S KOçflk şehlr aykndaydı. Tenha, ısns.. Bombof Igrl bflgrfl sokaklardan gidiyorlar. Boznk kaldınmlar; harsp evler... Nihayet, daha gentşçe bir «addeye eıktılar. Sır» nra dflkkân lar, e»rsı... = S Ş E E E PBOP. NIMBÜS'UN MACERALABL ş Otel nerede aeabaT = Bakıyorlar. Anyorlar. ~ Blr meydanhkta •t«m»Wlden E indller. E Sognk, avaı... Samlye Ajbar = paltosnna »annmıs, titrlyordn. = tnee inee y a g m r eisellyor. = Kime sorsnnlar? nereden bnl = snnlar? Hiç insan yok etrafta. E Allahtan, bekçi Imdada ye = tistl. Onlan flç katlı, oldnkça E yenl rapılmış blr blnanın Bnfi n ne getlrdf. = Üstundek! tevhada: Teşil Pa = Ias. E Fakat karanhk, içerisi,. Ka E pıyı çalıyorlar, vnrayorlar, sar E sıyorlar, ynmrnklnyorlar, açıl E mıyor. Geeenin seMizliğinde E gfln? gflm Stflyor her yan. Kim E se ortaya çıkmıyor. = BekçiE Mösteri oimavınea kapa = yıp gitmişlerdir, dedi. Baska otel yok mn? E Şnrda var; karsıda. En iyi ^ si, o. 2 (Arkası vsr> ~ Yan t?)erttu tuıen tdar* eden Sommln Müdür: ECVET GÜRESÎN * G«n«l Tayın MOöOrO NAZÎMENADÎ * BahlM CumhuriYet Sayısı Z5 Rurus l'Orkıyc Hartcl LJra Kı Ulra Kr Senelik e »ylık S arlık AINKAKA AtitUrk tiuivarı Vencı Ap VENİSEHÎF Telefon ı 11 9! U. 12 » ». U B «A S 17 S7 Si * DOGU İLLEKİ BfKdKU : F»nh Psga Mahailem Şeflaligpcl*) Sokafı No 8 Dlvsrhaln» r*l»fnn! 1OR1 • ıııııııııııııii'iıııınıııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ Gasetonlze g*0nderlleıı razüaı konulsun. fconulmaVüiD lade cdUroez • tlânlartHn m#sully«4 Kabu) elunm u Abone ve llan ıstcr) tçlo t«rfın DatOne tAhnnpı n j < cDân kaTrtının ttonma«î lHnmdır VECDİ KIZILDEMtR * Basan ve Vayan CUMHUKlYbi Mitbascıllk v« Guetretllk T A 9 C»«a|n£lo Snkak No K0çQksa«t Mpvdarn Eölm» B«nJ GONK* İLI.KKİ BrKllSU ı A DAN A relofntl «59C * Bn eatpte. BAS1N AH1.AK VASAS1NA n m a n ts'ihhüi »tm!?Uı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog