Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

BU AY 2 KİTAP Shnone de Beauvoir (Çpviren: Asun BeTİrei) existentialisme'ln ana mes«leJerJ 4 lira G+oree Kelly PYRRHUS İLE CINEAS ZAVALLI AUBREY (Çeviren ! Mpmet Fııat) kısa oyun 2 lira De Ysymevl PJK. 1198 i Cumhuriyet 2284 Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısmda görüşülecek ve alınacak olan tedbirler kararlaştırılacak Ankara 1, (Cnmhtıriyet Telek§)j Son günlerde yurdun çeşitli' bölgelenrade meydana çıkan gericilik ol?yları yarın yapılacak Ba. kanlar Kurulu toplantısmda el» alınacaktır. Hükümet, Konuya gereken önemi vermeyi ve bunu çeşitli yönlerden tekrar ele alarak seb=plerini ve tedbirlerini araştırmayı kararla'tırmıstır. Bu maksatla, ha. zırlanan ve son ayların bu konudaki olaylarını bir aıaya getiren frer türlü doküman, yayın ve olaylarla ilgili raporlar Bakanlar Kurulu toplantısına getirilecektir. t Bilindiği gibi gerici hareketler son günlerde çeşitli yerlerde Ata. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Hükümet ilgili memleketleıin olaylarını ele a l ı v o r F , = Rusya ve Çekoslovakyanın çekimser kalacağı ve f| tasannın 9 oyla karar haline geleceği ümit ediliyor Birleşmiş Milletler (New York) tarafından hazırlanmış olan karar 1, (a.a. AP Radyo) Güvenlik jtasansı metnini bugün Kıbrıs uKonseyi Başkanı Carlos Alfredu jyuşmazhğı ile doğrudan doğruya Bernardes. geçici üyelerden beçı ilgili devletlerin (Türkiye, Yunanis tan, İngiltere ve Kıbrıs) temsilcilerine sunmuştur. Bu tasan aynı zamanda Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesine I Amerika, İngiltere. Fransa, Milliyetçi Çin ve Sovyetler Birliği) ne tevdi edilmiştir. Kıbrısa Güvenlik Konseyinin kontrolunda bir barış kuvveti gön derılmesi ve bir arabulucunun tâyinini önçören tasannın, yarın sa Arkası Sa. 7, Sü 4 te 40. yıl soyı 14218 umhuriyet KURUCIJSTI: TUNUS NADİ Telgr«f v maktup «dresi: Cumhuriyet Lstanbııl Posta Kurusu: tstanbul No 246 Telafonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 U 7 2 2 4 2 U 8 2 İ 4 2 9 9 CENNET ÇAYtfiİBRI Bir kasabanın. mahallrv içSvün toplu Vıav atını roman şeklinde bize f^Tnekte buyük usiâlığı soz gcıtuı.ıni olti.ıv> Vagdaş Amerikan romancısı John Steinbeck'in • en güzel eserlerınden biri de Cennet Çayırlarıdır. Burada yazar, bir köy çerçevesi içinde yaşıyan 20 ailenin hayatını hirarada ve büyük bir mizahçı ustalığı ile bize tamtıyor. Fiatı 4 liradır. Üâncüık: 8797/2264 Pazaıtesi 2 Mort 1964 dün de çarpışmalar vukubuldu Ayio» Theodoros (Kıbrıs), 1 (AP >4.) tngiliz askerleri dün ikiye bölünmüş bulunan bu kdyün ateş hatları arasına girerek Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki bir çarpışmayı kan dökülmeksızin durdurmağa muvaffak olmuşlardır. Bu hareketleri, kargaşalıklar içinde bocalıyan Kıbrısta yeni hâdiselerin patlak vermesine hiç olmazsa muvakkaten set çekmiştir. Dünkü çarpışmaların en şiddetli ânında, Birinci Kıraliyet Taburuna mensup Ingiliz askerleri kasten ateş hatları arasına girmişlerdir. Bunun üzerine, çarpışan taraflar birbirlerini vurmak için Ingiliz askerlerinin üstünden ateş etmektense, silâhları bırakmayı tercih etmişlerdir. Olayda, insanca zayiat olmamıştır. 15 şubattanberi Ayios Theodoros'ta üslendirilmiş bulunan Birinci Taburun «C» Bölüğü. çarpışmaların başladı Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Adana, 1 (Güney llleri Merkez Börosa Teleka) Ellerinde Türk bayrakları, Atatürkün portresi ve çeşitli pankartîar bulunan büyük bir topluluk bugün saat 14 te «hükümete güven ve reformlaİran Şahı ve Kıraliçe Farah Di rı destekleme yürüyüşü» yapmısba dün saat 12.10 da özel ııçakları ile Yeşüköy Hava Alanına gelmişler ve askerî törenle karşılanR e f O rmcu bir karakter taşıdığımışlardır. Avusturyanın Insburg şehrinde bir süredenberi dinlenen n , jf a de ederek işbaşına gelen ve Iran Şahı ile Kıraliçe bir saat Hava Alanmda kalmışlardır. Misafirbu vasfinı sık «sık açıklıyan hüküleri, Nâsır Zeytinoğlu, Birinci Ordu Kumandam, Örfi İdare Kuman imeti tasvip, özellikle vergi ve topdanı, Vali, Belediye Reisi, Eraniyet Müdürü, İran Büyük Elçiliği ve Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Konsolosluk erkânı karşılamıştır. Şeref salonunda basın mensuplarının sordukları soruları kısa cümlelerle cevaplandıran Şah Kıbrıs konusundaki bir soruyu: «Kıbrıstaki durum daha ağır olur ve Türkiye ile Yunanistanın arasını açacak olursa, önce NATO memleketleri daha sonra Doğu Akdeniz devletleri zarar görecektir. Bunun sonucu da bütün dünyarun felâkete sürüklenmesi demektir. Biz bunu hiçbır zaman arzu etmiyoruz» şeklinde cevaplandırmıştır. Köylü. esnaf tüccar ve gençlerden müteşekkil kortei, Adana caddelerinden geçerken büyük ilgi ile karsılandı Refoımları destekleme • •* •• • • • yuruyuşu dün yapıldı inonu, Papandreu'ya cevap verdi Ankara 1, (CumhuriyetTeleks) Başbakan Ismet İnönü bu sabah Çankaya köşkünde bir süre yürüyüş yapmış ve bu arada Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun önceki gün verdiği bir demecı cevaplandırmıştır. Bilindiği üzere Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Kıbrıs"a tek taraflı müdahalesi halinde Yunanbtanın missülemede bulunacağını ifade etmişti. Bu konuda basın men Kıbnslaki ateşkes anlaşmasına rağ men Rumlar bir taraftan silâhlanır suplarının bir sorusunu cevaplandıran İnönü «Haberin doğru olup ken bir tarahan da yeni silâh altı na alınanlar sıkı bir eğitime tâbi tu olmadığını bilmiyorum. Her haber tulmaktadırıar. Buna karsılık Kıbıts ^Tüıkleri son ucu beklemektedirler. Yukarıda Türk Alayma men i ç i n tarjıjı'dı yarışa kalkarsak orsup subaylar gittikleri şehir ve köylerde halkın de rtlerini dinlerken, Yıınah subaylafı da KıbrısH. t a ( j a rnünasebet diye bir sey kalRumlara aşağıdaki resimde görüldüğü gibi harb oy unları öğretmekte ve eğitim yaptırmaktadırlar. Ma m a z.» demiştir. karios'un bütün cinayetlerine rağmen bâlâ: «Beraber yaşıyalım» nakaratlarımn ne kadar gülünç ol• • • • <:ı;"nu bu iki foto?raf ortaya koynıaktadır İŞTE BÖYLE BİR SAAT KALDILAR Yunan Hükümetinin Kıbrıs'la ilgili tutumu olumsuz karşılanıyor İiim ^ııııımıııııııııımııiMiıııııııııııtıımııııııııııımıııııtıııtıımııııııııııııc Vergi Kanunlarının geleceği Vergilerin artırılması ve vergi reformiyle ilgili kanunların bütçe z müzakereleri sırasında geçirilmesi mümkün olamadı. Bir ta z raftan zaman darlığı, öte taraftan, önce bütçenin kabulünün E daha uygun görülmesi, ba tasarıların mart ayına bırakılması ş nın başlıca nedenleridir. = Vergi tasanları yalnız ekonomik etkileri bakımından değil, bel = ki siyasi neticeleri bakımından daha önemli. Başbakanın büt E çe konuşmasından da anlaşıhyor ki, hükümetin kaderi ba ta E sarıların çıkmasma veya çıkmamasına bağiıdır. Çıkmazsa, Ş İnönü, kabinenin istifa edeeeğini ve iktidar görevinin diger = partilere bırakılacağını söylemiştir. Ancak Inönn'nün sözle = rinde belirli olmıyan bir taraf var : ; Bu kannnların iMeclisten çıkması şartından maksat acaba Hükü r metin getirdigi ve komisyonda son şeklini bnlan tasarıların Z değişikliğe ngramadan çıkması mıdır? Yoksa oy için verile = cek tavizlerle bunların knsa benzetildiği halde yine kanun z laşması mıdır? tkisi arasındaki fark şüphesiz büyüktür. ^ Birineisı. Hükiimetin hiçbir tavizi kabul etmiyeceği anlamına ge = !ir. yanı parlâmento taktikleriyle yapılacak değişiklikler kar = sısında Hfıkümet, çekilmege kararlı olur. tkincisinde ise ka z nunlar çıksın da. nasıl çıkarsa çıksın, der ve çerçekten de Mecliste oy toplar, hükümet de yerinde kalır. Başbakanın bn Ş cüne kadar eösterdi|i tutuma bakarak, biz, komisyon raetni = üzerinde israr ediiece&ini ve degişikliklerin istifa sebebi ola Ş cajını sanıyoruz. Ama o zamana kadar C.H.P. Grupundaki E vergi artmmina karsı cerevan gelisir. değişiklik yapmak si Ş yasi bakımdan emrivâki haline jelirse. hükümetin, bir kısım ^ istekleri kahul etmesj belki de mümkün olnr. = Herhalde simdiden kesin bir tahminde bnlnnmağa imkân yok. ; Valnız hemen söy.Iiyelim ki, tasanlann bngünkü «eklıyle z Mecliste veter oyu toplıyabilmesi hayli giiç bir meseledır. Zı ra bu tasanlar doğrudan dogrnya seçmenin çıkanyle ve seçimlerdeki ovlarla ileili. önümüzdeki devre için ıktıdar adayı = olan Adalet Partisinin, hattâ tasanlan gayeden tamamen ayı r racak defisiklikler yapılsa dahi. bnnlara oy vermesı DeKie ^ nemez. Bütçe müıakerelerinde, parti, vergi artıranına karşı ^ oldugtınıı defalarca tekrarlamıs ve kamn oyunda bn Konuş malarla bağlanmıştır. îine bfitçe müzakerelerindekı tntnmu na çöre yeni hesaplar pesinde olan CJS.MJ.'nin aynıyolu = takip edecegine şünhe yoktur. Millet Partisî ise ıaten Huku = metin getireregi her tasarıya kırmızı oy vermeyı âdet haline = get l r di. Demek ki hükümet, eğer bütçe oylamasındakı netı celeıı esas kabul edersek. C.H.P. grnpiyle bağımsızlara ve bir z de V.T.P. grnpunnn bir kısmına dayanacaktır. Ancak Dutre = ovlamasîvle vergi tasanlarınm oylaması acaba bırbırıne pa ; ralel olabile<ek midir? tşte bnrası belli değil. Gelecek seçım ^ lerdpn ümidini kesmis, yahnt Halk Partisine gırmeye kararıı lıaâımsızlar. HüUümeti eîer kisise.» çıkarlanna da nygun ge = lıvorsa lu konuda destekliyeceklerdir. Fakat ilerde A.F. flen = ümıtlı olanlar yahut artınmları istemiyenler en azından ce = kimser kalacaklardır. Bn bakımdan bağımsızların oylannı busünkü saıtlar içinde torbada keklik gibi göruıemck gereKir <«eleHm Y.T.P.'ye : E Ru partinin bir kısım mıllctvekilleri gerçekten reform bareket = (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Lozan Kulübünde nurcu hareketler konusunda bir konferans verildi Sadun Tanju konferansında, son günlerde yayguı hâle gelen faaliyeti vesikalarla açıkladı Gazeteci, yazar Sadun Tanju. dün Lozan Kulübünde »Türkiyede Nurcu Hareketleri» mevzulu bir konferans vermiştir. Sadun Tanju, nurculuğu, devletin bugünkü kuruluşunu tamamiyle değiştirmek istiyen ve halkı pasif mukavemete zorlıyan zararlı bir fiili teşkilât olarak tarif etmiş; bu tarifte, Türk savcısının, Içişleri Bakanlığının. Yargıtaym ve Ü Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Ankara 1, (Cnmhuriye t Teleks) Yunan Başbakanı Papandreu'nun son günlerde, Kıbnsh Rum ları, câniyane hareketlerini ve Aciadaki tedhişı tasvip eder mahiyette konuşmalar yapması, Türk hükümeti tarafından dikkatle izlenmektedir. Ankarada hükümet çevrelerinde Papandreu'nun bu hareketleri çok • hatah> bulunmaktadır. Genel olarak belirtildiğine göre, Yunan hükümeti Kıbrıslı Rumları kayıt.^ız şartsız destekliyeceğini ifade Arkası Sa. 7, Sü 4 te ve Hayat sayfamızda bulacağınız konular: •jc Elektronik beyinler if Elektronik öğretmen if Otomobillerdeki türbin motorlarının mah zurları ortadan kaldınlıyor + Akıl hastalıklarmı tedavi sahasmda kaydedilen ilerleme k Bunu duydunuz mu? if Yeni buluşlar + Pratik bilgiler Bugün 5. sayfamızda Almanyadan gelen bir işçinin bavullarında kaçak mermi buiundu Süersan hakkmda soruşturma Orhan hrkanh yurda döndü ve Ipsala'da tevkii edildl Sınır karakolunda Erkanh'ya Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinin verdiği gıyabî tevkif karan tebliğ edildi, eski M.B.K. üyesi, polis refakatlnde Ankaraya gönderildi Dün akşam saat 17.30 da Sirkeciye gelen Balkan Ekspresinde Kaçakçılık Masası memurlarının şüp, ı he üzerine yaptıkları arama sonu• cunda, Almanya'dan dönen bir işçinin bavulunda fazla miktarda mermi ve kaçak eşya bulunmuştur. ; = E E = = = = : = = = E E = = E E = = E E Ankara X, (CamhnriyetTeleks) AP. Genel Sekreteri Orhan Süersan'ın Inönü'ne yapılan suikast teşebbüsü hakkında Gördes'te söylediği sözlerle iîgili olarak mahal Tekirdağ, 1 (Telefonla) den Emekli Yarbay Orhan Erkanh,. linde bir duruşma açılmıştır. Kendisi ile konuştuğumuz Ada ailesi ile birlikte, bir süre kaldığı let Bakanı Sedat Çumralı, Gördes Atina'dan Ipsala'ya gelmiştir. Savcıhğı tarafından bu konuda bir' Resmî görevi sona eren Erkanlı' j soruşturma açıldığını teyit etmiş. ya, kendi kullandığı arabası ile j a n c a k s o z konusu dosyamn Bakan Ipsala giriş kapısmda gümrük mu|hğa intikal etmediğini sözlerine ayenesi yapıldıktan sonra. Ankara jeklemiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Bir süredir Istanbul piyasasında i Avrupa malî kaçak eşyalar'.n ço' ğalmasını dikkatle izliyen ilgililer. bir ihbar üzerine Sirkeci Garında tertibat almışlardır. Balkan Eks • i presinden inen ve Almanyadan dö • i nen Kenan YUdız'ın bavulu aran; dığında, içinde 9000'e yakın 7.65 ve 16.35 çapında mermi. ayrıca kıravat. gömlek, radyo gibi külliyetli mik, : tarda kaçak eşya ele geçirilmiştir.! ; Kenan Yıldız nezaret altına alın; mıştır. ; 1 CHP istanbul il gençlik kolu Kongresi CHP İstabul İl Genç:lk Kolu kongresi dün yapılmıştır. Kcnuşan üyeler İdare Kurulunun çalış. madığını, parti kadcmelerınrle Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Osmaniyede bir pamuk (abrikası mesulleri mahkemeye verildi Fabrikanm kontroldan geçip balyalanan pamuklara, agır çeksin diye su verdiği anlaşıldı, durum dış firmalara da bildirildi Adana, 1 (Güney llleri Merkeî mahkemeye verilmıştir. Bürosu Teleks) Osmaniyede (Ceyhan 20 KoH) numaralı fabbır pamuk cırçırlama ve presleme rikanın, çırçırlanıp, preslenıp konfsbrıks'i mesulleri, balyaUra su troldan gecirilerek balyslanan pa5;karak hıle yapüjı ıddıası>ieı Aıkaıı S>a, 7, Sü, 3 te i Fransız Hava Yoüan Ticaret Şefi evinde yanarak öldii Cihangir Akarsu caddcsi Miralay çıkmazı Algener apartımanında oturan Fransız Havayolları Ticaret Şefi Pierre Kenroise ev Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Gümrük tarifeleri tasansı Millef Meclisine sevkedildi Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Mart ayi sonuna kadar kanunla'şması eeıcken vergi reform ve ?im kanun tasarılarından gümrük •arifelerinde bazı değişikliklfri ön BUGÜN ANKAUADALAR Viyana çotuk koro,u dün saat U de Şehir Tiyatrosu Tepebaiji soren tasan da Bakanlar Kuıusahnesinde Vıir konscv vcrmiştir. Bcrmde. ikinci kon=rrini lnıgün Ank = ra Pevlet Konser salonunda ve lunda kabul priilerek T.B.M.M ne recek olan Vıyaoa socuk korosuuu duokü konicrd t a toma hediye cdılen minyatür saziarla goru 'unulmut'îr. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) = Ecvet GÜRESİN | llll. ril!!!III!!l!!l!!!!H!!!!l!IIIIIH!HIIIIH!llllllllHllllllilMlllillllllUl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog