Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

19 Mart 19G1 CÜTVniUKIYET YEDt Uoştırma Bakanı LîaşUratı 1 iııcı sabitede Daha son.a Reşıt Ülker, önergedc ıtham msadesıyle »uç deüllerinm gdstenlmesi yüzünden bu konudaki müzakerelerin yapılamıyacağını ifade etmigtir. Ferruh Bozbeyll ise Anayasamn 90 ıncı maddesine göre, sorusturma istemlerinin T.B.M. de görü?ülerek karara bağlanması gerektiğini ifade ile «senatör ve mületvekilleri hakkında, Meclis soruvturması konusundaki önergeler ilk ve son olarak T B.M.M. de görüşülür» demiştir. Müteakıben Meclis soruşturması açılması hakkındaki önergelerle meselenın Anayasa komısyonuna hgvalesini istiyen önergeler okunmus ve rertdedilmistir. Bu arada meselenin Adliyeye in tikal etmesi sebebiyle Bakan hakkında Meclis soruşturması açılması konusundakı önergenin, mahkemenin bitıminden sonra T B.M M ne getirilmesi konusunda bir önerge venlmiştir. Bu önerge de, 31 oya karşı 185 oyla reddedilmiş ve esas hakkındak< müzakerelere geçilmiştir. önerge fizerinde förüsmeler Önerge üzerindeki müzakereye geçilmesinden sonra ilk olarak A. P. Grupu adına söz alan lhsan Sabri Çaftlayangil. ihalenin geciktiril mesinin Devlet Demiryollarına 20 milyon lira zarar yükledijini, kredinin yanmamasını temin için ihale ynpıldıktan sonra Bakan hakkında soruçturma isteminde bulunulmasının memleket için daha yararlı sonuçlar doguracağını ifade efmistır. Daha sonra. söz alan önerge sahibi Antalya bağımsız milletvekili Nihat Su, lokomotifleri almak için temin olunan kredirnn ödenecegini, bir milyarı aşan bu ihale için riaha önceden tarah.ız heyetlerin kurulmafi gerektigini ve teklifte bulıınan sirketlere ait lokomotifterin riencme «eferlert vaptırılmasının verinde olacaSını belirtmisttr Nihat Su hu arada. AID Tiirkiv» Mumessilı ile yaptıklan görüfme »ıraeında, Van Dayk'ın tnukavele yapıncaya kadar Türk HükUmetinin dilediği taaarrufta bulunmaıt • nın mümkün oldugunu, ihale için belirli bir sürenin te3bit edümediğinl ifade ettiğini de belirterek, «Bakan, kendisiyle görüşmemir §ırasında Van Dayk'ın söylediklerinin tamamen akslni ifade etti» demiçtir. Daha lonra söz alan Ulaitırmı Bakanı Ferit Alpiskender, 33 Dizel eiektrik lokomotifinm ihalesi konu sundaki gelişmelerin kendınden önceki Bakanlar tarafından yürütüldüğünü belirterek, önergede hakkında ileri sürülen iddiaların açık nlarak belirtilmediginı, kendısinin ihaleyi General Eiektrik firmatma vaptırraasından ötürü kusuru olmartıSını ifade etmiştir. Bakan bu arada ihalenin norma! sartlar altında yürütüldüğünü, 33 Dizel lokomotifinin yurda getirilmesinden sonra memleketimirde lo komotif imaline başlanacağını söv lemiştir. Vaktin gecikmesi dolayısiyle Başkan, konunun varın görüsülmesi için birleşimi kapatmıştır. Yunanistan Ba«tarafı 1 inci sabifede rin« atfen, Türkiyenin 1930 Türk Yunan Antla«ma«ını feıhetmeıinin Yunaniitan için bir •darbe» teşkü ettijini yazmaktadır. Tnnan uyruklular hakkında Tapn Kanunnnun 33. maddeıl de uygulanacak Ankara, 18 (CunburiyetTelelu) Türkiye ve Yunanistan araıındaki 1930 tarıhli anlasmanın iptalı üzerine Tapu Kanununun 35 inci maddesi Yunan uyrukiu Rumlar için de islemeye baslamış olmaktadır. 1930 yılında Türk ve Yunan Hükümetleri arasında bu mukavele imzalandıktan sonra Türk Hükümeti Yunan uyrukiu bütun Rumlara Türk vatandaslarının bütün hakiarını tanımış, faket Yunan Hükümeti derhal bir kanun çıkararak Yunanistanın sınır boylarında yabancıların kati »urette gayrimenkule lahip olamıyacaklarını hüküm altına almıştır. Böylece Türkiye, îstanbulda, Izmirde, Hatayda, Trabzonda ıınır boylarında Yunan uyruklu şahıslara gayrirnerikul edinme hakkını tanırken, Yunan Hükümeti bunun aksir.i yap mış ve bilhassa Batı Trakyayı ve 12 Adayı sınır kabul ettiği için buralarda meskun Türklerin gayrimenkule sahip olmalarını çıkardığı kanunla ör.lemiştir. Bu »ekilde Türkiye ve Yunanistan arasında mütekabiliyet esaslan içinde yapılan 1930 tarlhli anlafmaya Yunanistan uymamıştır. Türk Hükümetinin birkaç gün önce aldıgı kararla, Türk Tapu Kanununun 35 inci maddesi de yürür lüge konulmakta ve böylece Yunan uyruklu Rumların Türkiye wnırlarında gayrimenkul tabibi olmaları önlenmektedir. öte yandan 6 ay sonra mukavelenin fesih hükümleri yürürlüge gireceginden, iki hükümet arasındaki vize ve ikamet durumlan da yeniden müzakere konusu olabilecektir. Fesbedilen Yunan anlaşma«ı 12 bin Rutnu ilgilendiriyor öte yandan ilgüüer, bugun, Türk • Yunan «ikâmet, ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi»nin hü kümetimiz tarafından feshedilmesi üzerine, mukavelenin yenilenme mesi halinde, altı ay sonra memle ketimizden ayrılması gereken Yunan uyruklu Rum sayısının 12 bin clvannda oldujunu teyid etmişlerdir. Verilen bilgiye göre, feshedilen mukavelenameye göre, altı ay önceden karar almak şartı İle mukavelename hükümleri ilga edilebilir. Diğer bir maddeye göre muka velename fesih tarihinden itibaren altı ay süre ile yürürlükte kalabil mektedir. Mukavelenarne altı ay içinde yenilenmediği takdirde, Yunan uyruklu şahısların memleketimizden ayrümaları gerekmektedir. Içişleri Bakanlığmdan bir yetkili bugün, konunun henüz Bakanlıja intikal etmemis oldugunu söy lemiştir, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, konu ile Bakanlık Birinci Daire Genel Müdürlüğünün meş gul oldugunu bildirmiştir. Tanan uyruklular tesbit ediliyor Türkiyede bulunan Yunan uyruklular için Bakanlar Kurulünun almış olduğu karardan sonra ilerisi için bir hazırhk olmak bakımından listelerin hazırlarımasına başlanmıştır. Yunan uyrukluların ikamet ettikleri şehirlerdeki işleri, kaç yıldanberi bu şehirlerde kaldıkları, Türkiyeye giris çıkış tarihleri tesbit edilmektedir. Çoğunluğu Îstanbulda bulunan Yunan uyrukluların dosyaları üzerinde de incelemeler yapılmakta dır. Ancak bu konuda merkezden bir yazı gelmediğinden, Yunan uyrukluların memleketimizde bulunan emlâklerini devredip edemiyecekleri de bilinmemektedir. Karardan sonra bazı kimselerin işlerini ta?fiye yoluna gitmek üzere hazırlandıkları veya buradaki Türk uyruklu Rumlara devretmek istedikleri belirtilmekterîir. Muvakkat öğretmenler asîl olabilecekler. Ankara 18, (CumbnriyetTeleks) Muvakkat öğretmenlerin asil öğre,troen olmaları için bir kanun teklifi yapılmıştır. Teklifi Tunceli senatörü Mehmet Ali Demir ile Denizli milletvekili Remzi Şener hazırlamıslardır. • Onbine yakın muvakkat öğretme ni ilgilendiren bu teklifin gerek çesinde tekhf »ahipleri şöyle demektedirler: • 15 yıl müddetle görev gördükten •sonra hiç bir hak talep etme yetkisine sahip bulunmadan görevlerinden uzaklaştırılmak maksadiyle meslege alınan lise ve muadili okullardan birinden mezun olup, hâlen muvakkat. öüretmen bulunanların, 3 yıl üst üste yapılan teftislerde müspet rapor aldıklar rakdirde asil ögretmenlige geçirilmeleri ve geçen hizmetlerinin de emekllüklerine «ayftmalan bu gi bilerin hakiarını tesbit bakımından faydalı» olacaktır kanıs.nda yız» Denktaş Rastarafı 1 tnct «ahifMe leri >sinrtirmek enves) ile veniden katliama devam e debileeeSini zannediyordu. Makarios bövle bir ka rara sahin olamavınca bu sefer de canulcıılara polis iintforması giydirmekte ve mütareke hatları ile Yanhş ilâç sartlaniı tanımıvacpeını ilân efmekle kendine hâs tefsirin dünya Bastaratı l ıncı sahifede ca kabul edildiSİ zehabına kapıl na alınmıştır. maktadır. Bu konurta anavurdun Görevlı olarak Mardine giden tnm raınap'iHfl hareVpte çeçi'i ve Dr. Enver Akmanoğlu, olayla ilgisahlanısı, Maknrios için bir hezi li hazırladıkları raporu Saglık Mümet olmuştur. dürlüğüne verdiklerinı söylıyerek, B. M. kuvvetleri hakkında da «Asitli suya karıştırılan neokain avnca şunu helirtmek isterim ki mevziı olarak ameliyat sahalarında eŞer bu sulh kuvvetleri de Katan nesiçlerın ölumüne ve nekroza seHastalardan ikisi Sa'daki gibi hareket ederlerse Tür bep olmuştur. kiye haklı olarak müdahale ede hidrosel, birı hemoroit, biri fistül, cektir. Bundan sonra Türkiye için diğeri de başta lıpondan ameliyat Hastalann durumu herhangi bir manevra kalmamıs olmuslardır. tır ve müdabale de şart olacaktır iyiye dogru gitmektedir» demiştir. Müdaha'o için halen gec kalınnr) Olayı teyidle üzüntüsünü belirten mıstır. Zira Kıbrnt» böyle bir Mardin Valisi Bekir Suphi Aktan, «Olayla ilgili idari tahkikat devam safhanın Rtçme^i de olınnlu lstiketmektedir. thmalleri gorülen başbalimiz için lüzumlu idi. , hemşire, ameliyat hemsiresi ve ecTürkiyenin bugün Kıbns konu zacının ifadeleri alınmıştır. Suçlq. sunda takip etmis ildugu sivaset görülecekler Savcıhğa verlleeek"bütün dünya devletlerinin haklı tir» demiştir. • ninrıık takdirlerini toplamıştır. Ya Halen Dıyarbakır Nümune Haspılacak her türlii müâahalemİ2in tanesi Hariciye Servısinde tedavibütün dünyada müspet karşılana , leri yapılmakta olan hastalar şuncağına inanıyorum.» j lardır: Hayriye Budak. Cemil Akyüz, Ahmet Bozkurt, Mehmet Erdek, Ferhan Ulaka. Baştarad 1 inci sahifede Baftarafı 1 Inei aahifede bildirmiştir. Baftarafı 1 ınei «ahlfede bulunacaklardır. Bu hestbın i»!e ları yapılan iitatittıklerden anla1 Biihasta Beyojlundakı venlik Kon*eylnin ıkıinc bir taliBans gücünün kumandanı Hinttesvik etmek ve dolayuiyle, mem yiş tarzını bir misalle ede sılmıştır. genelevlerin kaldırılması ve kapa matı olraadıkça, Kıbrıs'taki li Tümgeneral Gvani'nın cuma Almanyada ealnan bir i»cileketimizl bu dSvizlerden daha ge jünü Kıbnsta olması beklenmek. nls ölcüde f.yd.l.nd.rm.k «n.k«. mizlkr.z hesabın. 100 mark goni tedir. Halen kendUine ÜazzedeKİ d.y,e B . , . n n g , r . B.^akanlHa ^ , . , . » „ Bu ^ H « r t « j polis kuvveti yeni bir kanun t . » n S . t.kd™ t mt kurd.n tutan 100 X 22o = 225 ğ u T i r l a b M , Ue Dolapde k m d a Genel Sekreter.n 14 madde nBirleşmış JMilletler ., , .. „ Dolapde „ b u l ü n d u dılmu bulunmaktadır. Bu vem talıradır. Yıl!:^ faız nisbetf mesell r e t r a , l n d a k k sahalara intikal l «t! hahnde te«bit ettiJi direktifler b u | i n Itumandanı Brezılvslı Tumse) hl iik sarı hariete çalıçan işcilerimUin ; yüzde 9 olarak tesbit edildiği tak! tırunşlerdir. " ' ' ^ ı«ıkuvvete iştirak eden hükümetlere neral Chaves vı»kâl?t .~»ı«.Jiyurda dönüşlerlnde konut »ahibi dirde bunun 3 yıllık faizi 222 X Altı ev kapatıldı GBrevler bildirilmiştir. Güvenlik Konseyi fyi haber alan Ksvnıklardan öğolabllmeleri için kendilerine ucuz s i 9 x 3 = 60 I i r » 7 5 kurus tutacak [ Ya|hane ve Kıreçhane sokagında üyelerinin de bundan haberdar edll renildijine göre UThant, banş faizle konut Vredisj verilmesini tır. Bu duruma göre faizi ile bir öulunan birleşme evlerınden altısı meleri muhtemeldir. öngören ve evvelce Büyük Millet likte isçinin, hesabında 125 + muvakkat bir süre ıçın kapatılroı*UThant'ın bir sozcüsü, Genel îücüne evvelâ Kıbrısın iç işleritaliMecli'ire sunulan kanun ta^arııi 60,75 = 285 lira 75 kurus paraıı o tır. Faaiiyette bulunan 12 evden Sekreterin Birlesmi^ Milletler ba ne karifmamaları »lakkında isterse bu dığer 2 sı oe çeşıtlı sebepierle kanın yerine kaim olmak üzere ha lacaktır. •?ayet işçi kuvvetinın harekâtı ıle ilgıîı mat vermiş bulunmsktadır. Gön. zırlanmı?tır. paravı derhal 3 vıl vâde ile faiz patılmıştır. Ahlâk polısı ve Fuhuş hususları diğer hükumetlerle mü derilen taümatta, Kıbri":lı Rumlar Emlâkj s i z " o l a r a k ödünç almak suretiyle la Müeadele Komısyonu tarafından jakere etrr.iyeceğini Ta^anva g'öre Türkive söylemiştır. la Türklerin ellerindekî Kredi Banka~inda 'hariçte çalljan ailesine yardım yapmak tçin veya alınan karar gereğınce kapatılmış Bundan anlgjıldıgına gore Genel almaya tesebbüs etmemeleri. ^akendilerini mürtafaa zorunda i"=çilere konut kredi?! vt ikraz fo başka is'.erinde kullanabilecektir. bulunan evler şunlardır: Yaghane Sekreter, barıs kuvvetinin başkobizzat kendı uzerıne j kaldıkları taman ates nu» adı altında bir fon kurulacak Görülüyor ki, tasan, tasarrufla sokak 16, Turhan Caddesı 33, Ki mutanjıgını tır. tsçüer. bu fona eönderecekle nnı döviz olarak vurdurouza ge reçhane Sokak 37. Yağhane Sokaıc almış bulunmaktadır. jarabulucu Ile i=birliSj vaprrtaları, ri dövizlerlp konut kredisi hesabı tirmelerini teşvik tçin dışanua ça 10, 36 numara ve yme aynı caddo Barı* kuvvetine malî yardımlar talimat almamaları numaralardır. Öte yandan Batı Almanya'mn bi'rliriİTnekte.lir. veya ikraz hesabı veva her ikisini lışan ijçi'.er lehine çok cazlp hüaltında Kıbrısa gonderılecek barıs ordub'rden açtırabileceklerdir. kümler ihtiva etmektedir.» Öte yandan veni arabuluou nambulundurulan bu tıp evlerde ve»i suna 125.000 dolâr (yaklasık olarak Konut kredisinden Htifade etkssız kadınların çalıltırıldıjı, ni 1.250.000 lira) vereceğini açıklama zetleri oln^ak Kanadah Korjenemek için konut kredi?i hesabında zamnameye «ykın olarak evlerde „ ü z e r i n e , mali yardımlar 4.787.000 ra! E. L. Burn«V»»n bask» AmeriDeniz kuşu karsılıgt döviz olmak ü^ere en az kadm bulundurdukları yapılan bu d o l â r a (yaklasık olarak 47.850 000 ka eski Baskanı Truman ve Lüb5 000 lira biriktirmeV lâzım Rele Baştarafı 1 inci sahifede kontrollerde ortaya çıkmış bulun lira) yükselmiştir. Birleçmiş Mil nanlı filo7of M=>!iVin isimlerinden cektir. Konut kredisi 2110(1 liratskenderunun gelmiş geçmiş ta maktadır. letler kuvvetinin Kıbnsta üç ay de barnerlilmekteflir. dan az ve 40,000 liradan fazla ol rihinde Türk donanması, bu kaMuhtelif mpmleketlerin banş cü Galata genelevlcri kalması için 6 rnilyon dolâr (yaklamamak ü?ere hesantaki paranm dar uzun zaman limanımızda kalöte yandan Beyoğlundaki ger.el sık olarak 60 milyon lira) lâzım cünün masrafiarm» iştirak için vedört katı tutarında olun 20 yıl vâ mamıştır. evlerin kaldınlmasından sonra il dır. Banş ordusuna gönüllu olarak receklerini bildirdikleri parnnın de ve yüzde 2 gibi cüz'î bir faizle kabul vekunu 4 237 000 Holan bulmu«tur. Donanmadaki bu faaliyete rag çililer Galatadakı genelev patron malî yardımda bulunmayı verilecektir. lanna da evlennı kapatmaları için eden ülkeler sunlardır : Son olarak Danfmnrkanın d» 75.000 men, bölgemizdeki üç piyade alaGalatadaki Bir nevj taiarruf hesabı mahl y l n c i a k i (alârm) durumu kaldırılı tebligat yapmışlardır. Galatat Avustralya 110.000 dolâr, Türki dolar vereregi hildirilmektedlr. vetincle olan ikraz hesahınm isci! m ,, vve kara subavlarının evlerine genelevlerin de o'nümüzdekl Rnmların tellm ye, Holânda, Belçika 100.000 er domış e kara subaylarının içinde kapatılacağı tahmin olun İâr, tngiltere 1 milyon dolar, îtallere sağiıyacağı fayda ise söyle gitmelerine izin verilmiştir. Lefkost, 18 (Samim Pekter bilmaktadır. Bunların dısında birer ya 25.000 dolâr, Norveç 50.000 dolâr, diriyor) T.B M. Meclisince eedir: Fırtına hasar yaptı fuhuş yuvası haline gelmiş bulu Birlesik Amerika 2 milyon dolâr, rektiji zaman Kıbnna asker Bu hesaba, paralar 3 yı! vâdeli tskenderun 18, (Güney tllerl Mer nan ve sözde ellerinde turistik bel Yunanistan 500.000 dolar. öte yanolarak yatırılacaktır. nlması hususunda Türk hükümekez BürosuTeleks) îskenderun geleri olan BoBaz sahillerindeki dan tsviçre de gıda ve ııhhl malIşçilerimizin bu hesaba yatırıl lular, bu sabaha kar$ı saat M de tine tanınan yetkinln. Kıbrıs Rumİçin de polisin cok sıkı zeme yardımında bulunmayı kabul mak maksadivle göndereeekleri dö başlayan (Yarıkkaya fırtınası) i!e ları üzerinde varattı£ı telis desöylenmektedir. etmiştir. vizler esrî re?mt kurdan Türk pa. yataklarmdan kalkmışlar ve gevam etmektedir. rasına çevrilecek ve vâdeli mev rekli emr.iyet tedbirleri almışlarBirleşmiş Milletler Genel SekreMakarios hükümetinln oreanı oduata verilen en vüksek faiz nis dır. NATO Kumandanı teri UThant, dsha çok ülkenin bu lan Kıbrıs Rum radyosu. Türklebetinden az olmamak kavdiyle.. Her yıl birkaç defa olan ve ts Baştarafı 1 inct fahirede yardıma katılmasını beklemekte re karşı giriştigt tahrik edid yaBakanlığımca belirt'lecek ni=pet ü kenderun halkı üzermde âdeta bir Ankaraya gelmış ve Kara Kuvvet dir. Bugüne kadar Sovyet Bloku yımlarını kesmekle kalmamış. zerinden 3 vıllık faizi peşin ola (kâbus) yaratan fırtına, yine tah Komutanı Orgeneral Ali Kes ülkelerinden hiçbiri mali yardımda dün aksamki vayımtnda Kıbns l e r j rak tahakkuk ettirilip dövizlerin ribata sebep olmuştur. Ancak tah kiner'e .arknriaşım General Tansel bulunmaya yanaşmamışlardır. Turklerini Rumlar ıle isblrlij! yap Türk lirası karsılıklanna ilâve e ribatın katl bilânçosu bilineme jj zaman görüşeeegim?» diye Fransa'nın da buna katılmıyacağı maya çaSırmı»tır. e n e dilmek suretivîe («rinin hesabına mekle beraber bazı evlerin camla sormuştur. zannedilmektedir. Bu arad», Türkfye THüvük Millet kaydedilecektir Oijer taraftan rı kırılmı». bazılarının kiremitleUTh»nt kfnneye danısmıyor Meclisinin kararından scnra Kıbb e r a . ker.dıleri veva yakın ri uçmuşturGenel Sekreter UThant bugün, rıs Rum eemaatinde genel Dİr mo. I berinde eşı ve maiyetl olduğu hal ları için fonian, he^aplarındaki ' Saatte 90 kilometre hızla esen de. Esenboğa Hava Alanında Or • Kıbrıstaki Birleşmi? Milletler ba ral bozuklugu dlkkati çekmekteparalan kadar faizsiz olarak 3 vıllfırtına, limandaki tahmil tahliye, e n e r a l A l l K e , k ( n e r v e diğer ko rısı koruma kuvvetinin gerçekle* dlr. Rum rarlvosu, Rıımlitrın movâde ile ödünç para alabilecekler • d •r d •r m u ş > <•• ••= u ^ a n l a r ^ t karsılanan mekte oldujunu resmen bildirmiş raünl vükseitmek için Kruçef'in u u t a r a f l n d a n karsılanan l n d a n dir. Ödünç alınan paralar vâdele miler demir taramak tehlıkesıyle, M a r e ? a l > b a l tl a r amfe nsuplarına; «Ge tir. Türk hükümetine çönderıfifti mesan rinin sonunda ödenmediği takdir karşılaştıkları iıan derhal kör nelkurmayınızla NATO'nun askeri Bir Birleşmis Milletler sozciWu.fi, genis tefsirlerle yayımlamakta de işçinin hesabından mahsup e feze açılmışlardır. meselelerinı görüşmek üzere gel nün açıkladı$ına göre, UThant ve «Kruçef'in, Kıbırîin dilecektir. îskelede bulunan gemiler de. dim. Ziyaretim, daha birkaç hafta barıs kuvveti kumandanına yollı hk ve toprak hütünlüBünü koru. Böylece. isçilerimiz, döviz ola Körfeze açılmişlferdır. Bu arada ba ö n c e d e n prosramlaştırılmıştı. Tür vacağı talimat konusunda ne ada mava söz verdigini» tekrarlamakrak gönderdikleri paralan, hesa hkçı motörleri, karaya vurmak tiyede bıılunmaktan dolayı mem daki durumla dogrudan doğruya tadır. bin vâdeli olmasına rağmen 3 yıl tehlikesiyle karşılaşmışlardır. i n u n u m , demi«tlr. NATO Başku ilgili, ne de kuvvete birlik veren K TflrkOn flkıbetl lık faizlerivle hirlikte derhal ve Fırtınanın birkaç gün devamı,[ m a n d a n y a r dımcısı basın mensup hükümetlerle müzakerede bulunDiğer t.ıraftan, Baf çaroı<!malafiilen kullanmak ımkânına sahip limanı allak bullak edecektir. larının Kıbrıs konusunda gorduğu maya niveti olmadıSını. tngiltere n sırasınd» Rumlar tarafından e ' bütün soruları cevap«ız bırakmış dahil olmak üzere kuvvete katıl Jİr edilen 22 Türkün aMbett niya't I ve «benden bu konuda herhalde ması Istenen hükümetlere bildir. st frtibat komitesinin buifünkü top ALMAN San'atkârın Harp Konseri cevap bekiemiyorsunuz?» demekle mistir. lantısında büyük mfinakaşalnra BİRLEŞİK AMERİKA'nın Hava Kuvvetleri Caz Kenteti yetinmiştir. Bu memleketler Tı'irkiye, tngil vel açrnı» ve Rum temsIleJnin elİSRAEL'li Meşhur Şantöz Nehama Hendel Mareşal. daha sonra şeret salo tere. Yunanistan ve Kıbrıslılar Ue lerinde hiç bir rahtne bulunmadıPOLONYA'nm Halk Türküleri nunda Orgeneral Ali Keskiner ile Kanada, trlanda. îsveç ve Finlan gını ileri sürerek ferçeklerl Inkabir süre sohbet etmiş ve bu arada diyadır. ra kalVışması fizerine, T3r*c ttmVİYANA'nın Ölmeyen Valsleri kendisine tarkadaşım General TanI G enel Sekreter. Güvenlik Kon silcl »öyle demiştir: ORHAN BORAN ve arkadaşları sel ile ne zaman görüşecegim?» so s e y i n e sundugu bir raporda. barıŞohretli Dans Orkestraları « Sizi eiddiyete dlvet ediyo| rusunu yöneltinre «yarınki p o g r a 1 s l k o r u m a kuvvetinin. Kıbrısa yeyöneltinre. rınki progra. Zengin Piyango ve Büyük Sürprizler rum. Burada koyun ve sı{ırlardan I ma bu görüşmenin dahil olduğu» ter sayıda hirlik geldijti zaman degil, inısn hayatından bahnediGazeteciler Cemiyetinin 3 Nisandaki X revabının karşısında kıvancını be harekat kabilivetine sahip olacagı yoruz.» • lirtmiştir. nı ve o zaman sfirevfni miiessir tnSnü'nün demec! İ Mareşal, 23 Mart tarihine kadar sekilde yerine se*ireceğini »söyle1 Ankara, 18 (CnmhnriyetTeleks) nda Ananevî t Türkiyerie kalacak ve bu arada ya m I . t l r ? Basbakan tsmet tnönü, BaşbaJ nn Genelkurmay Baskanı, Kuvvet J Komutanlan ile NATO'nun aıkeUThant. Güvenlik Konseyince kanlıktan çalısmajını ikmal edeBeynelmilel bir mahiyet arzeden yıhn Çahane Balosuna î rî meseleleri hakkında gnrüsecek kabul edilen kararda sözü geçen rek bugün evine flöndüğu bir sıait dâvetiyeler Cağaloğlu GAZETECİLER CEMİYETİNDE t , tir. Mareşal, tzmir ve ^tanbuju. üç avlık sürenin. banş kuvvetinin r a ( j a gazeteeilerle konuşmuı ve Tel: 22 12 22 Ynrt dışmdaki işçiler Genelevler UThantve banş kuvveti BASIN BALOSU' Zlza «iyuret «k««*lıtir. "* GAYRİMENKUL SATlŞ İLÂNI İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan : 9«4,33 Şuyuun iza'.esi için satılm'a.«ına karar venlmis olan Fatihte Hüsambey Mahallesı ttfaiye Caddesinde eski 11, 35 taj 15 kapı sayıh 1955 ada 19 parselde kayıth 64 M2 sahalı kârglr evin tamamı tstanbul Sultanahmette Adliye Sarayı içinde gayrimenkul satış mahallinde 20/4/1964 tarihine gelen Pazartesı günü saat 15 ten 16 ya kadar birıncı açık artırma ile satılacaktır Gayrimenkul, Fatih Kazaşının, • ttfaiye ve Kaymakamlık binaları arkasında Hüsambey Mahallesinin, Itfaıye Caddesiyle, Refah Sokağının birle^tiği köşede kâin, 15, 15/A. 1/1 kapı sayıh, altında dükkân: Oıan, kârgir evdir. Eiektrik, su, havagazı tesisatı vardır. Zemin ve ü<;tündeki katın pencereleri demir parmaklıklı olup, ikinci katta. her iki sokak cephesine birer çıkması vardır. Çatısı alafranEB tıp kiremitle örtülüdür. 15 kapı sayıh kısım: Zemin kat: ttfaiye caddesinden 15 kapı sayılı, çıft kanatlı, ahşap kapıdan girilen, zemini karo döselı antre ve taslık üzerine b'r oda. metruk mutfak kömürlük, taşlıkta lâvabo, merdiven altı ve alaturka mermer taslı W,C. olup, taşlıktan korkuluksuz mozaik merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Birlncl kat: Merdiven bası kapalı hol üzerine İki oda olup, birinde hamamı vardır. Zemini karo döşeli, mozaik eviyeli. davlumbazlı mutfak mevcuttur. Ayda (150) liraya Yavuz Ganem kiracıdır. 15/A kapı sayıh dükkân: Köşe başmda olup, bir tarafı körüklü. diğer tarafı stor kepenkli. zemini betondur. Kıradadır, 1/1 kapı sayıh kısım: Refah Sokağı üzerinde olup, sokaktan mozaik merdiverle çıkılan, çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. tnceleme sır?sında kimse olmadığından, kiracısından alınan izahata ve Mahkeme bilırkisisi tarafından verilen raporda tesbit edilen duruma görs; Birinci ve ikinci katlar: Birer antre ve hol üzerine ıkiser oda. birer mutfak, birer hamam, birer W.C. teşkilâtlı ve plân.'ı olduğu ve hissedarların işgalinde bulunduğu öğrenilmiştır. Ev olarak insa edilen binanın gerek plânı ve gerekse malzeme ve isçiligi bakımından kaliteli bir değer taşımamaktadır. Ancak par?el, muhitının en ivi yerinde, koşe bagında ve mahallî çarşı içindedir. Atatürk Bulvarına, ana caddeye ve vaslta dureklarına çok yakın mesafededir. tMAR DURUMU: tstanbul Belediyesi Imar Müdürlüğünün 16/8/1963 tarıh, 4975 sayıh imar krokisinde işaret edildiği üzere, program dısında, iskân sahgsında ve 40 rakımında olan bu yer, bitijik inşaat nizamında, (12.50) metre yüksekliğinde, r.izami aydınlık bırakılarak, tamamında, imar istikemefinde ve krokide taralt kımmda inşaat yapılabilir denümektedir. YÜZÖLÇÜSÜ: Kadastronun 1955 ada, 19 parsel sayıh tesbitine eöre r64.00) M2 olup, üzerinde inşaat vardır. D E G E R İ : Gayrimenkulün yukarda yazıh hususiyetlerine, gelirine, imar durumuna, bugünkü emlâk alım . satım piyasasma, bulunduğu yerin şerefine, malzeme ve isçiliğinin kalitesine göre arsa ve binanın tamamına 002 000) yüz iki bin lira kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Artırma şartnamesi herkesin eörebilmesi için 4/4/1964 gününden itibaren dairede sartname kartonunda açıktır. Artırmaya iştirak icin muhammen kıymetin *o7.5 u nispetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. tpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki hakiarını, hususile faiz ve masıafa dair olan iddialarını isbu ilân tarihinden itıbaren on bes gün içinde evrakı müjpitelerlvle birlikte memuri. yetimlze bildirmeleri icap eder Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satıs bedeMnin paylaşmasından hariç kahrlar. Gösterilen günde artırmaya istirak edenler, artırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almıs ve bunları tamamen kabul etmis ad ve itibar olur.urlar. Tâyin edilen 7amanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeii muhammen kıymetin yüzde 75'ini bulmazsa, en cok artıranın faahhüdü bâki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu 30/4/1964 Persembe çünü avnı ver ve saattp' yapılacak artırmada. en çok artırana ihale edilir Bövle bir be del elde edilmezîe ihale yapılamaz ve satıs talebi riüfer. Gavri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlpt içinde paravı vermeze ihale kararı feshohınarak kenriisinrirn evvel en vükvek teklifte bulunan kimse Br?etmiş olduSu berlpl le almaia ra7i olursa ona. razı olmaz veva hulunmazsa hpnıcn vorîı m'in miidriptip artırmnva cıkanlıp en c^k artırana ih>!<" friilfrrni VP iki ihalr arsdnriaki fark ve eerpn cı'inler lcin "«5 le" hessp olunHcak fai? ve H'xer zararlar pvrıra hfü'rnp hnrr» kp' Cİ ;din pk i«tiv«>n'prin 9fi4 '33 d o s y a N o . ?ivlr> mı'ir.Trp^f]arı i ' â n o'unıır. ACI BİR KAYIP Merhum AU ve rikrtve Agırçekerln km, merhum ttjcar gallm r>üğerıo|n|lunun e|l, Tt)ecar HayatJ Dügencloğlu. N « . det Münevver Düfiencio^lu ve Sabnhifln kıympt'i anneleri Nermln, Aw,«l. Sllkrnn Dü8«rtrlofclunun kavinvalidrlert. Spvll, Spmra, Hnndan, Nurdan, Nil» (Tün Levnt'ln bahainneUri. Selda, înrl, Cfaap, Revanintn tf6r*vini yerine e e t t r e b i T e e e k la^fiâBJMKlınmftJf. 'il^il^fi'âJlt i ? Ş ^ Ş M j ^ ^ i g p ^ ^ i ^ tnönürBlfieşmi» MiUetltr banş lıvaca^ı^ı beiirtmHtir. " * jkuvvetinin adaya geldifindt ates Bu üç avtıV «ürenin u?art1m«sı etme yetkisi olup ohnadığı seklinlüzumlu görülriüSii takdirde, bu İPIÇJ bir soruya, «GeMnler, görekonuda Güvenlik Konsevinin ve, l j m bakalım. vazifelerlnf lyl yapa niden karar vermesi gerekmektedlr. Genel Sekreter. kuvvetin ha rekât kabiltyetine sahip olmaıı icln lüfumlu asker «avısı hakkında bir ?ııV'iı;fl3 hn''inmamıstır. B. M. knmandası altında UTh^nt, bir îsveç öncü birliSi ile bir trlanda kurmav heyetinin vakında Kıbrısa hareket edecegini bildirmis oldugumı kaydetmis. halen Kıbnsta bulunnn tneiliz bir üklerinin barıs kuvvetine katılması hakkında kısa zamanda bir anla«mar» beklendi İnönü • Talbot [Baştarafı SPOR sahlfesinde] yapılan karşılaşmayı Ordu Takımı fi • 0 kazanmıştır. Necmi Altan, Selim Oral, YılAyhan Aydan'ın Londra' dırım, Talât Yalçın, Ayhan, Güdaki oğlu ölü bulundu ven, Orhan, Uğur tertibinde sahava çıkan Ordu Takımının gollerini Ankara, 18 (a.a.) öğrenildifii ıik devrede Güven 2, Çetın kendi ne göre, opera sanatkârlarından kalesine, Ayhan, ikinci devrede de Ayhan Aydan'ın halen Londra'cia Uğur 2 atmışlardır. bulunan oglu Aydan Alnar, kalF.Bahçeliler ağhyordu makta olduğu evin banyosunda ÖU 1 rnastarafı SPOR gahifesinde] olarak bulunmuştur. Ayhan Aydan'ın, Ferit Alnar i'e evliligi sı çelledl. Böyle mühim maçlarda rasmıia dünyaya gelen Aydan Al Itaktık ve psikolojinin rolü büyüknar 19 yaşlannda idi. tlsililerden tur. Fpnerbahçenin çift santrforla aldıÇımiî bilpiye cöre, Aydnn Al n\namnsı ve yan hafların uzaktan nar'm ce'îedinin Türkiycyp çetiril su' ntmn«ı lâzımdı. Halbuki. hiçhır mantıgın almıyacajı şekilde. mesi için tesebbü?e geçilmiştir. öte yandan Ankara'ya Selen bil «fklfrle kaleye yüklenmek sureciye pöre, Londra'daki yetkililer. livle pık «şah mat» poîisyonlarıölümün karaen vukua geldig nı jna rtü^tii ve bu pozisyonların birlnide golü yedi.» hildirmislerdir. Bastarafı 1 lnel sahifede atıldı. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından resrnen teklif edilmedi. Şimdilik bir veya birkaç kişinin iıml üıerinde durnl maktadır. Soru: Inönü'nün Talbot ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verebilir misiniz? Cevap: tnönü, kendisini eskiden berl tanır. Gerek Talbot ve gereu Basbakan. bir görüşme yapmak istediler. Talbot bueünkü şörüşmeve geldiği zaraan tnönü kendisinr bir sorn sordo: «Amerikadan nr zaman aynldınız?». Talbot, 2,5 baf tadır VVashington'dan ayrı olduçonu söyleylnce, înönü: «Oooo.. Çok olmus» dedi ve snnları ilâre etti : «Ben de, sizden Kıbrıs konnsun da biljri alroayı düsüniiyordnm flvleyse ben anlatayım, siı dinle yiniz..» İnönü bnnnn flzerine, 2,5 hafta içlnde Kıbns olaylanndaki çeli» meleri Amerikan Dısişleri Bakap Yardımcısına <ek tek anlattı. Sonunda da: «Rer zaman oldnğn g'bi ikl dast tnetnleketin yanyana olması çerektijini» ileri sürdü ve Amerikanın bn ciddf konnva daha dikkatle sarılmannı rica etti. İnönü nün bn izahatı fizerine Talbot, Waş hineion'a çitmeden dnramn bükiimetine bir raporla derhal bildirece?ini »öyledi. tkisi de gSrflsroedcn cok memnnn ayrıldılar. Soru: Uluslarara»! banş kuvvetinin vetki ve görevleri tesbit edildi mi? Cevap: Blrlesmis Mllletlerin kararını verdif) bn nlnılararası barıs knvvetinin yetki ve gSrevleri hakkında Injiliıler ve di|er taraf larla eBrüjmelerimiıe, teınasları • mıza devam edİTOru*. Henflas tesbit edilmis degildir. Soru: Kıbrtsta son durum nasıldır? Cevap: Bugün İçin nfak tefek 5ncmsiz birlki olay olmaktadır. Ancak sa hususo gözGnUne almak gerekir: Aylarca birblrini öldüren ikı taraftan. huzursuzlniu varatan ve tahrik eden cemaatin yanl Rnmla rın bövle bir ynmnşamavı haııtn" deraemesini normal «aymafc tere kir. Fakat bir hafta Sneesine naza ran Adada biivük bir filçü içindr hıızursuzlnk siderilmistir. F100 uçağı bastarafı 1 ıncı sahıfede Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup 165 ınci filoya ait teğmen C. P. T. Broux'ın idaresindeki F100 uçağı, Kozan ilçeıi yakınlarındaki Ceyhanın güneydoğusundaki Yalak kriyü civarındaki dağlara çarpnııstır. L'çak ile tncirlik"in irtibatının kesıimesı üzerine F100 un düştügünü anlıyan Amerikalılar, derhal Turk ve Amerikan helikopterleri ıle düşen uçağı aramışlardır. Olay mahalline sevkedilen yardım ekıpı Teğmen Broux'ın kaza anında uçaktan otomatik sandalye ile athyamıyarak öldüğünü görmüş tür. Teknik bir Amerikan ekipi, kazanın hakık! »ebebi üzerinde inceleme yapmağa başlamıştır. Ceyhan ve Kozan Kaymakamlan ile Jandarma Kumandanları da olay yerınde incelemelerde bulunmuşlardır. Incirlikteki Amerikan Hava Kuv vetleri olay hakkında tafsılât vermekten kaçınmaktadır. cakiannı ümit ediyorum» cevabını vermiı ve Rus radyolan ile gazetelerinin Büyük Millet Meclisinin hükümete verdiği yetkiyi bir A•nerikan îrteil:7 nvunu olarak gös termeye çalıştıklan sorusunu da, »Bu. Türklerin bir »edbiridir» diverek cevaplandırmıstır. D.D.Y. Genel Miidürü Baştarafı 1 inci sahifede murivet vazifesini ihmal 'ddiasiyle, Toplu A;liye Ceza Mahkemesinde dâva açılmıs bulunan Devlet Demlryoüarı Genel Müdürü Ihsan Pulak hakkında Ula«»ırma Bakanı Alpiskender, işten el çektirme kararı almış ve bu karar ds Cumhurbaskanı tarafından onay andıgı jçjn kendisine bugün teb i§ edilmişitir. thsan Pulak. kararı tebelluj ederek görevinden avrılmıs ve Dev et Demirvolları Genel Müdür ve. killiğine Genel Müdür muavinl» rinden Muallâ Se7pl eetirilmiştir Muallâ Sezel, hakkında takibat açılmıyan ve meseleve Isml kansmıyan tek Genel Müdür Muavini dir. • Mevcut hükümlere göre Ulaştır ma Bskanının, mahkemeve verien diğer daire baskanlarına ve ge nel müdür muavinlerine ı«»en el çektirebilmesi için Genel Müdürün teklif yaptnası gerekmı'kterlir. Bu sebeple bugiin Genel Mildür VeliSİ görevine baslıyan Muallâ Sezel'in henüz diger OenPİ Müdür Muavinleri ile Daire Bajkanlan hakkında bir tpldif vapıp vapmıvacag, belll degildir Kendisiyle konuştuiumuz Devet Demirvolları Genel Müdür Vekili Muallâ Sezel •Henüz bugün gr'revi aldım. Daha Rakan ile de btr şey konıısma'iim Bu ı^akımdan karar vermiş deiğlim» demiştir. Patronaj Kanunu Baştarafı 1 lnel lahifede mshkum olmuş kimselerin muhtaç ailelerine nakdi yardımda bulunabileceklerdir. Gerek özel, gerek kamu tüzel kisiliklerinde lş Kanununa tâbi işyerlerinde çahşan her 100 işçiden 1 işçi tahliyeyi mütaak;p Koruma Mecliıinin vereceği hir isçıyı çahçtırma mecburiyeti vardır. 15 yaşında kaatil oldu Adıvaman, 18 (GUner lllerl Merkez Büroıa Telek») Eesnı ilçesinde eski bir meseleden çıkan kavgada 15 yajlarındaki Hacı Ali, konnşiKu 21 vaşmdaki Vakkas Çiçek'i tabanca ile oldürmüştür. Olayı müteakıp kaçarak bir yakmının evine gizlenen 15 yaşındaki kaatil vakalanmıştır. Baştarafı 1 İnci sabifede ği için Baskanlık Divanı oylama18 M.ırt 1 P Çarsamba eünü H4 yı iptâl etmiştir. s vefat eimiptlr Merhıımenin ce» ini ilâve etmiştir. Injriltere, haGündemin 99 uncu mtddesinde nazesi 19 Mart Perfembe gtlnu Jlen adada bulunan 7,000 askerden bulunduğu halde, verilen bir ö: 1 (buglln) öflı» namazını möt»«3.5O0 ÜTIÜ BirlesrA »! Milletler em j nergenin kabulüyle öncelik ve iveklp Si!>ll Cnmllnden kaldırı!»;rine vereceğini bellrtmis bu'.un> dilik kazanarak Millet Meelisinin rak Karaea«hmett«>kl ebedt İRmaktadır. dünkü birleşiminde görüsülmesi» n trvdf rdllpeelctlr. Genel Sfkreterin Konjeye sundu. ne geçilen bu kanun teklifinln erDÜGENCtOĞLU AİLESt §u raporda, barışı koruma kuvve telenmesi konusundaki önerge tek ti emrine verilen birliklerin ada. rar oylanacaktır. Cumhurlyet Z951 ya çıkıslanndan itibaren ve adaBaskanlık Divanı, aynca bu iki da kalacaklan süre boyunca mun AP milletvekiü hakkında ilgili hasıran Birlesmiş Milletler kuman cezal hükümlerin uygulanmasın» V E FAT dası altmda olacakları belirtilmek isteyecektir. tedir. Dul Bayan Angeilkl TülbentBan? kuvvetine Kanada 1.150. Kayıp aranıyor çl, kızı ve daFinlandiya 700, îsveç 700. trlanda Yanda resmi bumadı Boyacıda şarth olarak 500 asker ile 1»lunan oğlu ailesl, Yetirak edecektir. fenleri Tülbent fsmail Hakkı çl «llesl. çok UThant barıj gücüne. ^orumlu ERHAN sevglll eşi. peSevgili oğlumuz, luklarının tamamen milletlerara?ı dfirt, kayınpebu hareketinle hebir karakter tas'makta oldugunu dert ve amcalapimizi pek üzdün n olan ve bilhassa an. (Yt'ksek Mlmart ALTIN FtTATLARI nen ve büyükbaB AY J AX 18'.1/1984 ban perişan durumdalar. Evine aCumhurlyet Ata 93 M 93.00 TÜLBENTÇİ'nin cele dönmeni bekliyoruz. Resat 137.00137.50 MUesslf bir kaza netlceitr.de Görenl»rin de insaniyet namına Hamit 103.00103.50 vefatını akraba ve do«tlarına Aziz 47 89 90 telefona veya ilgililere ha9,1 50 94.00 tesesürle bl'.dirlrier. Cenaze Fransıt 94.00 94.90 ber vermesini rica ederi?. meraslmt 20 Mart 19M tyarın) Î4 »yar kUIçe 13.85 13.68 Ailesi Cuma saat 15 te Takslm Surp Ohan Veskiperan Ermer.l KaCumhuriyet 2942 toUk kllltnlnde icrm olunacaktır. NOT: İsbu İlân hu«u»t dâvetiye yerine kalmdlr. Cenaze Levazımatı CELtL Tel: i* 27 46 Gece: 47 49 33 Cumhurtyet 2953 NECMİYE DÜĞENCtOdLU Millet Meclisinde Türkiye Ziraî Donatım Kurumıı Eskişehir Bölge Miidürlöğünden: VEF AT Ordu Takımı 60 galip Baz morfin Baştarafı 1 inci sahifede turucu madde kaçakçılarından Hü seyin Eminoğlu, dünkü duruşma «rasında konuşmak istememiştir. Büyük kaçakçılar ve büyük patronlara bağlı olduğu polis tarafm dan ileri sürülen Hüsevin Eminoğlu Fahrettın Soysal, M Refik Can, Mehmet Katiloğlu ve Mehmet Büyükdemireioğlu konuşmak ıstememişlerdir. Hüsevin Eminoğlu: «Bazı sebep ler dolayısivlc hâlen mcvkuf bulunduiîum Sultanahmet Cezaevintien bsska bir re/arvine nnklimi iRtiyorıım. Snrıılan suallerr zamanı gelince cevao vererrfiim ve o 'aman konuşacasım» demiştir. Dünkü duruşma ba?ı korujlnrın letkiki için başka bir günc bıraJtılmıstır Eski tstanbul Deftardar Muavinl Emln Büklü'tln büyük kayınvalidesl Çoruh Milletvekili merhum Aklf Akyüz'ün kaymvalideil, merhum Murad Akyüz'ün, Rebla Akyüz'ün an. nelerl Hsyriş Büklüoğlu, Flkret Hancı, Erdoğan Akyüz ve Solmaz Danfanın bOyük annelert, Neratl Hancı'oın büjuk kayınvalideül, Kutlu, Nalan. ve Müjdp Büklüoğlu ve Murad Hancfnın nenplerl Sinop cşrafından vefat ptmistir, Ceneze?l 1»'3'19«4 Pğlp namazında Tpsvikive Camünden kal d'nlarak Ferlköy mezariığına defnedilecfktlr ıCelenk göndcrllmcmcfl rica fEasın KAV1P Pa=omu kaybettim Hükümsu^aür. | Haim l a v a c ı Cumhurivet 2940 Kütahya Azot Fabrikasından 14545 Ton AzoÛu Gübre muhtehf mahallere sevk ettirileeefctir. Buna ait ?artname Eskişehir Böke Müdürlüğünden ve İstanbul Galata Rıhtım caddesinde yollama servisinden temin edilir. Ihale kapalı zarf tmıKi ile ymılacaktır. Teklif verme müddeü 25.31964 çarşamba saat 10 a ksdardır. 2490 sayıh kanuna tâbi olmayan Kurum ihaleyi yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. yapıp (Basın 4020 E. 1580'2946> HACI ATİKE AKYÜZ Haeay Vaüliğisıdetı Antakya Lisejj Pansiyonu için C42fi99) lira muhammen bedelle cesitli yiyeeek maddesi ve mutbak msh"mcsi kanah zarf usuliyle satın almacpktır. Muvakkat teminptı (H202.451 liradır Ihalc 25 mart 1964 snh ciinü saat 11 He Psnswon binasında yanılqra?ından kar>slı zar^nnn avni aiin .«nnt 10 a kadar Lise Müd'irlüeünr tesÜTi prl;lmi* olması lâz'mrlır SP'tnamfvi ; l ar>rtnpk ist'vrnlrrin U^r. Miid irlii^ "'no nr"racsnt cdfbilpcpkleri. nostsdaki gecikınelerdeıı mesuliyet kabul edilmlyeceği thıvurulıır. fBasın 3329/2925) 'Basın: 4038/294U)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog