Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

ALTT CPMHUKIIfEr 18 Mart'ın •ttazırlıyan: VecSi OCızılSemir Büiön mürettebatı iie !yük hasara uğramış vazıyette çe Şimdi bu rnuharebenln natıl eereyan ettiğini tavaşa ijtirak eden 18 Mart 1915 günü Imrozdan ha kiİTnişti. bir Fransız jubayinın ağzından reket eden ttilâî Devletleri DodınliyelİTn: nanması Bozcaada civarınds toplandı. Ağır yolla ilerliyen gerniler 20 dakika gibi kısa bir süre 1 «18 mart 1915 sabahı, hava çok 10.30 a doğru Boğazdan içeriye çinde Fransız gemilerinin bu fe güzel ve sakindi. Hafif bir »is, gırmeğe başladılar. Bu arada ta ci âkibete uğramalan üzerine sa bir sultanın şeffaf yaşrnağı gibi n n a mamen tahrip edildiklerini bildir at 14.30 da ln»::iz gemileri ön saginnemiş »l»n Frınsıı ıırhBoğazî örtüyOTdu. Yavaş yavaş sis göndermişti. D5rt Ingiliı gedi|imir methal bataryalanna da fa geçmişlerdi. Fakat bunlar da kalktı. Boğazm iki kıymında sanki m i s i yalnu akıntıyi karşıhyacak ılıîarı da, bunlan arajtınyorîardı ka hir kaç aıermi atılmışU. jkısa fcir laır.an sonra zayiat ver hiç kimse yoktu. Daha evvelki dar agır yolla ve borda hattı j Souffraine'in 100 lük toplan çiftlik surturraustu. Fakat 'meğe başlamışlardır. Saat 15.14 de bombardımanlar. Bogaz kıyılann t e * k i l e t m i ? olarak ateşe başlanuş Sbataryasmı : îrresistible'ie hüvük bir infüâk daki bütün canlı mahluklan au lardı. Bu filo, Boğazm en kuvvet hiç görünmiyen diğer Türk obüsînflexible dürmüş ve kaçırtmıştı. sanırsınız. ; U istihkâmlan olan Mecidiye. Na lerl ateşlerine devam ediyor. Fran. önde îngüiz gemileri olduğu olmuş, bunu takiben az âh zırhhlanndan bakınca, tngiHzve Cornet zırhlılan mayna çarpSular çar5af gibi sakin re b o m > g . Rumeli Hamidiye, Anado. halde Boğazın ağzından içeri gimış'ar ve yana meylederek ateş boştu, Bu sessizlik ve hareketsiz| l u Hamidiye ve Çimenlik istıhkâm llerin ateçi ijabetli görünüjrordu. ren donanma; ilk anda Türk oIkesmek zorunda kalmışlardır. Bü lik içinde, yalnız takım takım u l a " İ J e d i â e r tabyalan ate? altı | Merkez lstihkamlan hâli at«f aç. büslerinin çok şiddetli bir ateşine tün bunlar olurken bir torpito çujan martılar dolaşıyordu. na almışlardı. 381 Hk TC 305 lik mamıstı. Acaba »imdiden iıkit emaroz kaldı. Bu tteı altında saat muhribi de aldığı isabet netieesin»nce toplar, Türk toplarının menzjU dildiler miT öğleden biraz 12 de Fransız gemileri Ingılit gede bütün niir»t*r>batıyla birîikte dıçmdan. Istlhkimlara müthif bir müthi? bir infilik, bfltün top fümilerinin arasından lüzülerek dasulara gömülraüştü. jrültülerin( bastırdı. Çaaakkvle ha içeriye girdiler. Saat 13.50 de I Saat 11 de dört yeni ve kuvvetli çelik ve ateı iağnağı yagdınyorkasabasının Bnfindeki Ct>»«nlik lardı. ise tnayın tarlalarında bir gedlk Z 2.5 sast gibi çok kısa bir :fngiliz zırhlısından mürekkeb bitabyaıı havaya uçmuftu. açmak üıere mıym tarmyıeı gemi süre İçinde büyük kayba uğrayan rinci filo, donanmanın en genç, Yanm saatlik müthi? bir ateşdonanma kumaodam, j fakat en kuvvetli zırhlısı Queen ler ileriye sürüldü. Fakat ö n safa rmittefik Fransız âmiral geroisindeki ban ten tonra, amiraî eemisi. Fransı? geçen Fransız gemilerinin üçüne saat 17.10 da gpmilerin geri çekil i Elizabeth'in arkasmda, Boğazdan lleri geçmesini isabet kaydedllmis ve 14 de Bau meleri için emir verdi. Donanma ağır ağır içeri girdi. Fransız filo|do lusmuş. herkes silâh başı etmif jfüosuna ljaretle îngilizlerin jsu da Ingilir zırblüarını takib e|ti. Merkez istihkâmlan henüz a i emretti. DSrt Fransız zırhhtı Ikivet'de büyük bir infilik olmuştu. ağır ağır çekilirken amiral gemisiitey etmiyor, fakat diğer batarya. ye aynldılar. îkisi sancağa, ikiji Getnlnin baea>nndan giren bir ' Oeean zırhhsı da bir mayına çarp diyordu. Fransız Souffraine'in bandocu mar?lar çalıjlar ve toplar, menzilleri içine gi iskeleye dümen kırdılar ve tam Türk mermiıi içerid» infilâk et 1 tı. yor, 32 Fransız denizciıi de marş]ren harb gemilerine mukabele e öğleyin tngiliz zırhhlarının mumij T* koea zırhlı bir dakika içinlan mızıka ile beraber ıbylüyor diyorlardı. Simdi Anadolu ve Ru j harebe battını geçtiler. SouffTsine de batmııtı. Bouvet'den evvel Gameli kıyılan da ıteç püskürüyor, | ile Bouvet Anadolu kıyısına, Char uloisa zırhhsı da bir mayına çarp Netiee olarak Bouvet, îrresistib lardı. tni» T« çok afır yaralı vaziyette le vt Ocean gemileri battı. înfleSaat 11,20 de müthlş bir gök gü muhripler v» arama taracna ge j lemagneile Gaulois ise Romeli fa füçlükl» Botcaadaya c«Ulmisti. jtibl», Souöraine, Cornet Gaulois ; rültüsü, bu ahengi ihlâl etti. Do mileri bu tteşler altında vazife hiline yak'.aştılar. Souttain» h»rp «emlK d« Türk v» Cornwallis zırhlılan ise bir nanmanın amiral gemisi gizlenmif Queen görüyorlardı. tntepede topculanma Uairll Uabellerin» (Jaha kullanılanıyacak »ekildc »iElizabeth yepyeni 381 lik toplany olan Türk obüı toplan, tngiliz > rnaruz kalmiş, harb «ahmından bü 5ır hasara u»radı!ar. [la ilk lalvoyu, merkez istihk&mla zırhhlanna ateş ediyor, henüz • j O saj}ah alınan bir habere gö » art muharebesi 18 Mart tabahı Çanakkale B o i o m a dofcnı yaklaşırken llk gemi battyor Marşlar çalınıyor Görünmeyen topçu j 8 gemi sof dışı Türk mukabelesi re, Soğanderenin dogu* güneyinde yeni bir mayîn tarlasının bulunduğu bildirilmij olduSundan Amiral de Robeek »ahile 450 metreden fazla yaklaîilmamasmı emretmişti. Anadolu kıyısına teveccüh eder, iki Frannz zırhlısı Sogandere ve Dardanos bataryalannın makas 18 Martta batırılan Fransız zırhlısı Bouvet ateşi altında idil*r .Souffraine telemetreleri, burada, Remilerin «a Türk bataryasına iki ialvo gönlarkadaşı da Karantina ve Akyar 1 tane 274 lük ve 4 tane 138 lik, 4 hilden 4000 metre mesafede olduk dermişti. Gaulois 138 likleriyle mevkilerine ateş ediyor, fakat o tane 100 lük topu ile ateş ediyor. larmı gösteriyordu. Souffraine'in 305 Dardanosu için du. bulmağa çahşırken ralarda kimse görünmediği lik toplan gürledi. Zırhlı Mecidi 305 likleriyle de merkez batarya! daha ziyade Dardanos'u haşlıyorlardı. ye tahya*ına gteıç ediyordu. Dört larına ateş ediyordu. ağır Türk topu Anadolu Hamidiye Fransız zırhhlarında «salvo a » teş!» yerine «devamlı ateş!» emri den yard:m görerek hemen mukaErenköyündeki görünmez Türk ; verilmişti. Bouvet'ye isabet eden bele ettiler. TQrk mermîleri kısa i Boğaz şimdi müthiş bir gürülrü düştü ve BoŞazın tulan birer bel içinde idi. Atış güçleşmişti. Deni obüs batarjaları 150 lik mermileri bir mermi 138 lik top taretlerınyaz sütun halinde göklere yüksel zin üstünü, kıyılann üstünü duIngilizlerin Aeamemnon zırhhsına den birini tahrib etmijti. Arkasındi. manlar kaplamıştı. Salvolann ba 15 dakika içinde 12 isabet elde et dan bir mermi daha öteki 138 lik Bu sırada înçilizler ateje devam jrut dumanları, bacalann savurdu! mişlerdi. Fakat Türk mermileri t a r e t e yapıştı Bouvefnin hemen ediyorlardı. înflexible muharebe duğu duman bulutlan birbirine ka; kara barutla doldurulmuş olduğu ; h ? r t a j a f l n ^ a " v 5 n e m ı a r kruvazörü, Erenköyündeki meıtur nsıyordu. Bunlann arasında top: için tesirleri azdı. Zırhlı. manevra | ö ] ü l e r l e v a r a l l l a r y e r l e r d e kan i15 lik obüslerden 3 foabet almıstı. ların kuıl çimsekleri çakıyor. ve yaparak bu cehennemi ate.ten kur | t l t T d l ı G e m i g t e ş k e . kıs» düçen mermilerin çıkardığı; tuldu. Kısa dusen bir mermi, I n [ s e r e k m e v İ c i i n i terketti. Müthiş gürültü 15 dakikada 12 isabet Bouvet yanıyor 18 Mart günü Türk topçusunun tesirli atışlan arasında ilerlemeye çalısan itilâf donanmasına mensup Eemiler betnbey.z «u »ütunlar, yükseliyorif. 1 ^. î l r ^ l l a " n ^ n ... b İ ^ n . İ n ,. İ S t A^'= lngiliz muharebe kruvazörü tnf. botunu batırdı. Souffraine, 12 daki ^du. Bütün engeller arasında Saat 12.40, Amiral lexible alevler içinde idi. O da azırhl.l.nn. «stoper ediniz!, emri ' « i n topçu kapt.nlar, ,tı,ı kont *»d.r muth,, b.r ate, altında ıdı. miralden savas hattmı terketmek A m l r a l ! a a t l d e B = •• o=. ,= .... °uvefyı merçekivorlardı. ni verdi. Simdi gemitniz merkez rolda büyük güçlük çekivorlardı k e Z b a t a r emrini almıştı. O sırada yeni bir Türklerin ateşi de şiddetli, fakat ^ l a r , n a kar?, daha ya infilâk oldu. Mecidiye istihkamı grubundaki Mecidiye bataryasına n a t e aı;Tnak i ç i n m e v k i l n l dan 9000 metre mesafede durmuş isabetsizdi. Hattâ usta Alman berhava olmuş, Dardanos batard a v e t etti B u tu. Iskele bordasındaki 4 tane 305 sancılannın bulunduğu Anadolu j " c g ' 5 l l r m e f e ndaki 2 tane 305 lik, yası da susmuştu. lik, 5 tane 164 lük ve 4 tane 100 i Hamidiyesininki bile. jiseıe Dordas, lük topu ile Kilidbahir istihkai Çanakkalenin, Kilidbahrin ev.j mını dovüyordu. Bu »ırada Meci[leri, meşaleler gibi yanıyor, hedefl diye tabyasının ateşi, düzeliyorileri 40 defa büyülten telemetrelerve mermileri zırhlıya yaklaçıyorjden bakınca dumanlar ve alevler] du. Savaş iyice kızışmıştı. Bouvet,Jiçinde ihtiyar ağaçlann havaya uç ( ' gümrük civanndaki çok yaman bir tukları görülüyordu. Bouvet Yaman batarya i^? ' Y A RIN 506 ya karşı 150 top i ILLER BANKÂSINDAN Harita Alım Işi Yaptırılacaktır îli tsparta Bursa tsparta Isparta Trabzon Sakarya Sakarya Siirt Muğla Isparta Niğde (Bor) Samsun Ke?if bedeli 47.427.90 36.989,30 39.574,54' 37.514,52 33.726.28 57.801,92 53.429,40 43.102,58 44.196,06 28.435,27 45.372.28 30.682,70 Geçicl temlnatı 3.557,09 2.774,20 2.968,09 2.813,59 2.529,47 4.140.10 3.921,47 3.232,69 3.314,70 2.132,65 3.402,92 2.301,20 MaU yeter Müddet lik rniktan Ay 6 Ay 5 5 5 7 7 7 6 6 5 6 5 3.700,4.000,3^00,3.400,5.800,4.500,4.400,4500,2500,4.6O0,3.100,Kssaba sâi Geresin Gorükle Kıhç Senir Şinek Sinanoğlu Taraklı Tillo Turgut Uluğbey Ulukışla Yakakent Eksütme evrskı bedeli ERMENEK CEVİZ GECESİ 21 Mart 1964 Cumartesi gecesi, Şisli Site Nis Salonun• da yapılacaktır. Dâvetiyeler, • kapıdan temin edilebilir. • İDARE HEYETt Cumhuriyet 2937 Kaloriferve sıhhi tesisat işleriniz armatürlerinde, markası'Yiiksek Evsaf ve Emniyet Garantisidir' Fabrikamızın bazı mamulleri: • RadyatöPrrmısIuklan.ve rakorlan | B ^ A. BİÇK! KİTAPLARI TEMEL BÎÇKİ Bütün kadın elbiselerinl tek bir metot esası üzerinden hocasız öğreten ana kitap (15 lira) KRKER GÖMLEK ve PİIAMALAK1 (7^ Ura) Sipans, fcıtaplann bedeli, 50 Kr». posta ücreti İle birlikte Ziya Canal, PJt. 973 tstanbnl adresine gönderildiğinde derbal taahhütlü g8nderilir. nnda bulunur. Başhca İstanbul kit«Deıla. ^••••••••••S•••••••••••••••••••••• Şiikrü Canal'm • Şiber, Slop,*1 Kosva ve Cek ^valfler, • Ankastre Banyo takımlan, ( 9 ouhtıiil ttrtip tırzıntjt > S ^ | f ğ • Banyo* Lavabo ve Evys baterilerî Ankastre Lavabo ve Bide takımlan • Krome Lavabo ve Terkos musluklan, Perlatörlü Musluk.OLomatik Rezervuar (Daitipii •Tuvalel ve Rezervuar musluklan, Flâtör • Siparişe göre Pirinç, Çinko ve Alüminyumdan her çeşit pres döküm imalât j DO KTOR Uerl, Sao ve Zührevl Bastalıklar Mfltehasnn Istlklâl Cad Pannakkapı No. «6 Tel: «4 10 73 • • • • •• • •• »•*>••>*••*•• • ••«••»• 1 Yukanda adı, lceşif bedeli re geçici te>minat miktarlan yasnlı kasabalar halihazır harita alımı işleri, fiat birimi esasma eöre ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 İhale 3.4.1964 cuma günü saat 15.00 de Bankamız M*rkes binasında toplanacak Satınalma Komisyonunca yapdacak ilk inceleme sonueunda, Banka Müdürler Kurulmnın tasdikini mütaakıp kesinleşecektir. 3 Bıı içlerin ek;ilfm»sine. 6785 sayıh kanunun 14 üncü maddesine göre »elâhiyfPtli YMuhendis veya Mühendisier ile a%Tiı maddeye istinaden hazrrlanmış talirnatnarnenin 4 üncü maddesinin fb) ve 5 maddssinin (d) bcndine ^öre selâhiyet iktisap etmlş Fen adarnlarından l =tirak etrrtek i<stpyerüerin yeterlik beîgesi almafc üzere en geç 28.3.1964 cumartesi günü saat 12.00 ve kadar bir düekçe ile Bankaya müracaat edecekler ve dilekçelerine; a) Simdiye kadar yaptıklan i?lerin nev'i re mahiyetlerini göstermek üzere nümunelerine uygun olarak hazırlıyacaklan beyannameyi (Bel»(»leri ile birlikte), b) Taahhiidü altında buKman bilumum işlere ait taahhüt beyannatnesinl. c) Kendileri veya mes.ul Mühendisleri için Harita ve Kadastro Mühendisleri almmış helge. d) Teknik eleman kadrosunu gösterir belge, Odasından I Tarık Z. Kırbakan E.C.A PRES DÖKÜM SANAYİİ Ltd. Şti. İ F ı f t Malttp» Kırlai T ı l : M4377 tstsnbut irtlbıt BOroju ! AnVarı irflbıt Bflratu T«l: 4*6704.44 1512 j T«l; 120771 ZATt îstanbul Edebiyat Fa. kültesi îngiliz Filolojisinden aldığıtn devam karnesini kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. tstanbul Edebiyat Fakültesi i İngiliz filoloji 1. ö'ğrencilerin., den 1515 numarah Ayşe Edipoğln Ilâneılık: 9185 3 3 3 ei AJet (T2, Tl. Nivo) durumunu tevsik eder belge, f) Eksiltm.esine iştirak etmek istedikleri işlerin isimleri karşısmda gösterilerı miktarlar da nakdi kredisi bulunduğunu gösteren yetkili bir Banka tarafmdan ve ilk eksiltme ilân tarihinden sonra verilmiş ustılüne uygun Banka mektubu nu e^liyeceklerdir. 4 Teklif mektuplarırnn 34.1964 cuma günü saat 12.00 ye kadar Bankamıza makbuz mukabili teslimi şarttır. 5 Eksiltme evrakı bedeli mukabilinde Bankamozclan T « İstanbul Bölge Müdürlüğümüzden ahnabilir. 6 Banka belge verip vermemekte ve işi dilediğine vermekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7 Bu ih">le dolayısile icap eden bilcümle vergî ve resimler yüklepiciye aittir. Soyadı Tashihi Soyadımı Keçecioğlu olarak tas. hih ettjrdim. Doğan Keçecioğln Cumhuriyet 2930 Dahiliye Mütehassısı M.S.B. İsl. (3) No. lı Saf. Ko. Bşk. dan: 1 Kara Ordusu için 6000 kilo kalay, nisadır satın alınaoücbr. 2 Beher kilosunun muhammttı fiatı 325 kuruş obıp muhammen tutarı 19500 liradır. Geçici teminat 1465 liradır. 3 İst. Lv. Â. Sirkeci Dernirkapı 3 No. lu Sat. Al. Kom. da 303964 P. ertesi eünü «aat 11.00 d» kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 4 İşe ait dosyalar, Ankara Lv. Âmirliğhıde, İzmirde Lv. Âmirliği Sat. Al. Kom. da, İstanbulda 3 No. lu Sat. Al. Kom. da gbrülebilir. Zarfin ihale günü saat 10 a kadar verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul ediltnez. <44 . Basın 3557/2928) M.S.B. 2 No. h Satmalma Komisyc Başk.da^ ' '" "' ANKARA Kapalı zarf usulü ile 1.000.000 merre beyaz nevresimlik yatak çarşaflık bez satın almacaktır. Tahmin bedeli 2.500.000, lira olup geçici teminatın 88.750, liradır. İhalesi 2'4/1964 perşembe günü saat 11.00 de Komisj'onda yapılacaktır Nümune ve şartnarneler her gün öğleden e\'vel Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istek\;ve ibaîe edilebileceği gibi 500.000 metreden aşağı olmamak üzere ayri ayrı istekiiiere de ihale edilebilir. 500.000 rr.etresinin geçlci teminatı 51.250 lir^dır. Taliplerin 2490 savılı kanun niikiimipri dahiiinde hazırlıyacakları teklif zsrflarmı hsie paatından bir saat evvel makbuz mukabilirıde Kom^syon Başkanl\eına vermeleri. Posta ile çönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir sıırerto kabul edilmez. '50 Basın 3563,2S>27) Dr. KÂMRAN ŞENEL Muayenehanesinl Taksim, Slraselviler caddesi No. 111/5 (Alman nastanesi yanı) rıa nafcletmiş, hastalannı kabule başlamiftır. Tel: 44 55 14 eaat (1548) •«•».... . . . . . . .«iMiınını» »Baaın . ZSİ9 . A. 2031/2926)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog