Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

19 Mart ÎURKLER, MUSLÜMANLAR OTEKILER YAZAN ! VoltOİre Derleyen: Osman Yenseni ttllllMMIIIMIIIIIIIIIIIIIIİdllll •••••• Türkîer magrurdur •••••••••••••IIIllltllllf••••••••••• fakat kişizadelik taslamazlar • llllllMIIIUIIMtltlllM Çymhunyet «Beledly* B»şk»nın» »çık mektnp» başlıkU yan llfililer Uralından incelenmlftlr. «Tuıda, evvelce Belediyece istimlâk edilmiş ol»n Aksaray Çakırsğs mahaUesi, C«rrahp»a« Caddesinde 8M ada 45 parıel tayılı (myrimenknlıin İstimlâk maksadina tahsis edılmediginden babiale, eakl lahlbine Ud* edllme«l istenmektedir. • «< ırK^A..«.,T •. • • ı. ^ ı ı ı ı. v. ..•iîw.» H n t u n Artran 1 •?*ınm7.1 % oırltndırmı Isveç Kıralına, kesmekeşli Te eası vurmaya yeitenmışler îspat. mek sırasınd* kanlı bır ameliyat , butun organlarımızla canlandırma 1 Bahis konnsn fayrimenparlak havatı ıçınde yazgımn her'çız olarak 5 uzlerce defa tekrarl». geçırmeyi, gunde bes defa namaz » bosuna olamaz! Madem kı, kı kolön 1957 yılınd» istlmlâke tâkılometre jyametten sonra da mıdelenmiz obuvukiuğu nssıl darmadağın edeinan bu gıbi ıftıralar tarıhsel ger kılmayı ve yuzlerce bi tntnlduSu ve 150^81 lira kıy..... >bıldığını duvuran olav, Puîtavada çek «ayılamaz Bu, olsa olsa, ça uzakta, yakıcı kumlar ortasmda | *• ' o m:delen nefıs meyvalarmet takdir edildifl, tl/3/1958 gii Yaradanın sanına nok butun ordusunu bır pastacının ye resiz duzenbazlığm pısırık haykı hacca gitmeyi buyuran dlnin nef '• nü feraf muamelesinln yapıldı! san a getırmez. Kutsal kıtaplarımız. re serme«ı. Prutta da hem kendı( rışlandır Olavlan kabullenmeve sant zevkleri nere'indeî gı, miilk sahibinln açtıfı lezylöğrendığımıze gore.• Adem ile «ının ve h " de Çarın muKaddera tıecbur olan partızan <m zihniyetı, di bedel dâvası neticesinde islyi ama diyeceksiniz, onlar, H a v v aw».......B......... î lSw^. 1 "•" llkln fa< b o bir centının bır bal*acı tarafından tâyın bunların «ebep ve ayrınMannı de hem bu dunvada ddrt kadın alatimlâk bedelinin 170.T5 lir«ys . ' " ' edılmış olmaüidır. ' ğ.stinr; ne yazık ki, butün tarih bıliyorlar, hem de bteki dünyad» n e t bahçesme *°nulmuş Orada tezyid edildigi, bflkâmlB lıtlmbıiiyorlar, hem de bteH dünyada âfetlerının dılâk bfdd ve masraflannın taPadısah ve bütün t«tanbul, Ve ler, sonraki ne'i'lere bö'ylece fal v,,,^i., v...,,.„,.„,!.» n., konuda hhastalık ve olum âıetlerıı hurilere kavu?uvorlar. Bu k n n .,4, *>*»h* " rırın bu harek^tinden İlMn çok «olu olarak ulaşhrılıyor ve onlar Gretiu» aynen şövle diyort «Bu gı ? l n d » ? e r e f İ 1 v e gunahsıı bır du msmen ödenditi anlasılmıstır. ş y o r ve onl»r memnun kgldılar, bir haftalık sen da yalanla gerçeği ayırt edemez bi kaba ve pi, havaller. kapılmak , r u m d i I m l ' l e r Kı>,metten lonra l Mfllk sahibinin 6830 §»nlı lıkler vapıldı Anlısmayı Babı durutnd» kalıyorlarl Kanunun 23. maddeslne istlnaieln genis 8I;flde .er..m stan.k I c e n n e t i h a k e d e c e k o I a n renl. Slrfld. sanlar a;agı yukan, ılk cetlerimıl'ive g'Hrtn Kİhv» O«man Aga den gayrimenkulün istlmlik makBir takim cahil vt tapıklar, ba| liztm. lin bir kaç gün «ürebıldıklen bu <5<=rhal bövük emrahurluğa yflksel ka bir takım cahıllerin telkinlerisadına tahsis fdllmfdifinden bsüaerannm i e . Dogu ü a e r a n m p s hhayatm bbırb benzerım s osonsuz l a . a y a t l n l r e n z e n n l n s u ı o olatildi hisle iadrsi icin dâva ikame etne kapılarak îslâm dinlnln dünva lerinın ve derebevlerinin ıaraylar > k y a , j y l c a k ] I r o halde cennete tifri, Hnknk tsleri Müdürlüföî«veç Kıralın», Tilrk ««riyında zevklerine dayandığını ileri iüru,y hale c e e nnda besledikUri nicelifc b«hrnün 963 583 «avılı dogyan ile •n'riks çevnneHen ba«ka i» kal yorlar. Hıç de 8yle defildir Bızgldlıeceğineg 5 . bed€nl. b l r •iı kadınların layısım dörde muamele^i takip edilen bn dSvayı | r e > 0 b be ed de en nmm hh ee rr az m m ı l nı n t a t ^ l n mamıstı Vaktivl» kırallar rınıp leri bir çok noktalardan old'jğu z a l ğ mekte n« «er.emlıği ve n« de pıs e d , ı e c e g l n , d u , U n e n l e n mazur gor nın henıİ7 karara baflanmadıtı. boî?n bu kiral. alırmnaV irtenmi kadar, bu yönden d» aldattılar lieı andıran hiç bir şey göremı m e ))K cel^enin Sfl'Msrt'1961 çflnO »»»• yen muhtiMİannı Padlsaha tun. Hıri«tHan dininin doğruluğuna mak özere tfırlü marifetlere baj inanmamız vetmıyor mu kt, tâ yoruz. Hazretı Sülevmamn yedi j Hırıstıyan bılgınlenmn de go 1J0 a bırakıldıtı tesbit edllmisvuz karısı ve üç vüz odalıgı o l d u ımadı tir. b u n d a { a r k vunıvnrdu M^hmedi e i Kafkaı dafından Atlaı dagma ve 8u söyienir. Araplar ve Yahudi pı r;u ş i e n admdan büvuk l l bır oItahan azza 3 Dıger taraftan aynı kann<J»n dıijürm.k Icin Hmi defa bir Epir'den Hindistanın en iiera koşe ler İH ki7karde^le evlenehiiirler îâhı\atçı>ı, .Cennet hakkmdakı nun 22. maddesine tpvfikan bn Yahurfi kadını va«ıta«ivle Vahde lenne kadar yerleşmij bulunan di Bu S'M evlenrnelen ilk defa 1 m!ar» ında şoj le dıvor: «Oraverin yol sahası haricinde kalan Sultana. hortn d» bir harem »?a Muslümanlan çekistırmeye uğrası vasak eden Mjhanuned olmujtur y o r U, çunah^ız ınsanlar durmadan d a kısmtnm iadcvi î<,in mfilk .«ahii'na mflr»r»)!t edıHvordu. Nfhgvef yoruz? Onlara karsı durmadan *ö CSÜre IV) P,«hk nerede' 'gıtara çalarak şarkı ^ojlıyecekier bir ad*tn. d»H r^ta vaparak, Pa tü kötü vazılar basıyoruz Onla HuHler hakkın'a da sorabilırız: Onların uç ımtıva/ı olacak: Btk bi tarafından dilekcr ile möraeaat olnnmnstur. Bu mfıraraat dljahın »olaltlan ar««ina tolruldu nn ise bu Mtaplardan haberleri Pıslık nerede' Allahın emri olavermnen eğleneeler, gev uzerıne vapılan tetkik netlcr^inl n I l k •e Kırahn mi)h»ır»tinı verine u bıle yok'ur. Bizler 8vle «amvoruı rak kabul ettigımız nıkâhh birleş kşetmıven »evijmeler, açınsız zevkde : l»»tırdı. BdtOn bu dalaverelerin H, bir çok milletlenrı Mfijlümsn aıelere pn'ik dıvemevız tahıî!|ı e r ^ a) tmar MüdürlüÇundfn alı•onaCT] rin» d> 5ar!ın aleyhire lıgı kabul etmesi hu dinin bedcn Tanrısal Bucun en ?anh gostençı. Turklenn sırtınfi yuKİedıgımız nan 5 8'1963 tarih ve S595 savılı •ldu: Divanın «licenaî>lı«Ti» Ven isteklerine elverislı oiujurdanJır zevki varatmıs olmak ve o zevkın .ftıralarla kt^koca bır kıtap olur \arida bn verin imar plânınm tai\rin» bafflanan taTin k»»ilrii re Oy«a Avmpalilann »sirı derece etkısnle duvgulu varatıklann ne jOnlar dunyanın en guzel v« en 8adn»ı«m. trtık TflrHveri terkeS de Jrullandıklan alkollü içkilen =ıllennı çoîaltmaktır. |buyuk ke^ımıne h*kımdırler Kuınegl yolund» tav^ve kiliklı >>İT vasak eden, vılık kazançlardan en Sadece man^jŞımıza •mlrnaTn* ıtSTiderdi O. dairna Pn »1 vıizde ı>i bueuğunu fukarav* r danısaeak furler savurmaktansa 0 yerlen ge* . v« ı u ı ı c r sdvurmaKiansa 0 y e r ı e n gelonyaya r« Rutyara bir Türk ordu verraevı farz kılan, en •jılo bir |e "!sak. o bıze dıvecefcfir kı. bo? yeı ç ı h a çık o t •TJnun bajtndı rireeeffi fımidlvle kilde oruç tutmavı, erEenliffe er re hıç hır ış v a p m ı v a n T s n r ı n ı n V a z mı>dı? kıvam»tten sonra b i l bizlen tekrar Kadnlan ba^kı altında tutan k t t kalkmakta tnat edlyortu 1714nlın ve guzel sanatlara ılgısız davranan <3», kltlplert. »da usaklan. a«cila İSTANBUL jTurklerı sevmem; jâkın iftıradan « »• ieviil*rivle MrliH» bir Törk 0 kadar ığrenınm kı, onlara bıle T M Açılı? Kısa haberler O*810gfln« karn *eIisin«B netieeniyun havaları 7 45 Hafif mOzık jbo^le vaveler fiçratılmasına katri bilmtT»n yotrtnr. Be» »*n» mfld 8 00 Hjh^rler 8 13 Haflf rnülanamam! ^etle, «n penl» anlamında, TflTk tk s ">0 Salon orkestralan Turklerın karakterınrie buyuk te «Bisafirtrfliginden fardalaniıktan 9 00 Çarkılar v e türküler 9 3C zatlara rastlanır Hem kıyıcı ve tonrt. Wr po«ta rtHJeüsfl kjTgfeKttçük knn'PT 10 0O Kısa haheTi de merhamethdırler. Aç goztin» t1r»rek memltlntlnı dönraeberler K8p»nış ludurier. fakat hırsızlıkları hemen Te lorlandı. ttfr«f etmelİTİz W, e15 00 Açılif Kıta haberler Salon orke>tralan 12 30 Şarkılar de hıç voktur; boj vakitlenni kö?er ormn \>n daTranisinda bir »TI 12 50 Haflf müzlk 13 00 Hatuye kullanmazlar; ıçlennden pek » ' araoıak larıma», bu mur baska berler 13 15 Plâk dolabından azı bırHen fa7İa kadınla evlerur • damlannMrıe hiç d« benîemivor! H30 Ş»rkılar 13 50 Çeşlttl müAvrupadakı bu.vuıc merkezler ıçinlk 14 15 TtfrkülPr 14 10 KonBflyflk Petro, ban« sartlannı •ie en az senel kariını olan şehir •er «aatl 15 00 KIB» hab*rlw yava» yiTaş yerin» EP' rmekte \. tstanbuldur. Dınlerine pek sıkı Kapanış di Ytlmı, Aıak*in teslimi bazi bağh olan Turkler. Hınstıvanlar 17 00 Açılı? K m hâberter »orlnklar yflrtnd»n Biayınca, I I T 17 05 Haflf müzık 17 15 TUrküdan tılcvınırler; onlara kâfır goAhmet tehrin anahtarlanm almak 1er 17 30 Fasıl tophılugu 17 58 zıivie bakarlar Bununia beraber, Kn» Itânlar 18 00 Reklimlar geta t«s etnhhk ırawt«nnev» batonlan butun ülkelen ıçinde ve çldl 19 00 Haberleı Günlük ladı. Sadnâıam anahtarltnn rerihattâ devlet merkezınde hoşgörur olavlar 19 30 Verel konuşmam lecejfinj râdediyor, rall {«• gfirü»ve korurlar. Istanbuldakı bu\uk 19 40 Şarkılar 19 58 Kısa llânmelerl matıp dunıyordu. Baltacı. Hınstıyan mahallesının sokaklann bu üebepten, hem efeBdlslnin teda yortu gunlerı, ağır vuruvuşle veccflhlerini, hera de maksırum vapılan avınlere musaade edıldıgı kaybetti. Onunla beraber bir çok Sibi, bu torenlerın başında dort paşalara da 15ten el çektlrîldi. Favenıçerın.n muhafızlık ettığı de >at onun «dakatlnden «mln olan Sorunur Sultsn, ne eanına T» ne de mahTürkler mağrurdurlar, fakat kışı na dolrundu Onu »adec« kumanJadelık taslamazlar; yığittırler, d?n olarak Mldllüve gBndeTdl. Ha. fakat duello etmezler, çunkü anya'ıriTn r« aervetinin bagıslanmacak harbe gıdeken kılıç taşırlar. «1. v« her »evrlen 8nc« tutnandan Eski Yunanh.ar ve Romalılarda tâvin edilmerf, bu adamın Ru» da âdet oyle ıdı Bunun tam ak. paraslvle latm alınmı* olduSuna «ıne, barbarlık ve şovalyelık devdair «öylentlleri çflrütilr. Çünlrü (BEYOĞLU) nnden berı. Avrupalılarda, yaya TürHyed» bu gibi tuçlann eeıası g derken bıle topuğuna mahmuz Hamdir r« hlç blr raman affediltaknak, beiınde kocaman bır kı•nfz. MOHIMs Mağazamızın n!t katındaki Defolu Mallar Daırelıçla vemek masasjna oturmak ve%,50'y» kadar tenzüâtlı satıçlanmız devam edıyor. GSrfllflyor M, Demlr Ba» $arl'vahut AİIaha dua etmek bır vaın menfaatlerl Baltaeı Mehmet tazıfe, hattâ bir onur meselesı olrafmdan gBıttHmeyinee, fcsreçli 1 muştur. tarihçiler hv ••sir* rüfTBtçl damFaal 1963/2936 ' sO N Açık mektup'a cevap dUen 15/9/1968 Urihinde taadlk edildiğl, tadllll bn pltna jBre gayrimenknlün bir kıamınm inv meye tahsia edilecek sahada,, b«kiyesinln de lnamat «shasında bulnndnğu, Insaat aahaaı harleinde kalan kumın terriye edilmiş, yeşil aaha olarak tanıimine baslanmış ve etrafının dikenll tel ile çevrilmis oldugn anlaaılmısiır. b) S830 fayıh Kannnnn V.. maddesl; IstimlSkln tahaklmktiDdan lonrm, gavrimenknlfln irtlınlâk makaadın» tah'is Ifiznma kalmamam hallnde eski mal ıahlbi veya mirasçısın», istimlSk bedelini Beledivemize Sdemesi saHiyle lade edilebilecrtini r8stenoektedir. Sonnc olarak bn gayrimenknlün yeni İmar plSnına c5r« Stnmeye tah<ii^ edılecek kısraının dmnda kalan parçannın Iadr«i hnsngunda Belediyemls aleyhlne açılan dâva henflı netleelenmemis oldnÇo için 6830 sayilı Kannnnn 23. maddesi nyannca herhanei bir islem vapılmasın» Imkân bnlnnmamaktadır. ^vnı kanannn 22. madde^i efrefince eavrimenknlün bahls konusu kıamınm iadfsi için vâki muracaat üzerine ynkarıda izah edildigt \eçhıle Htimlâk maksadının tahakknk ettiji anlatılmıs \e bu madde srreSince iadesine (lc ımkân hulunamamıstır. !« mahkpmfie intikal etmis ve henüz karara baSlanmamıs olmasından eski mal sahibinin mabkeme kararını beklemesi jerekir. Beledivemızce vapılan muar melede mevınata avkın bir d»riea. •derim. ii Rüşuetf i,, damgası nasıl ı>u tulmapa f alışıldı BM, çamurdan kurt» racak blr «nyoruz Okrayseamas «Bizler SaeaUf BBMJOİ B » b»yl»r 81te«i M • H Inci BlokUr •»klnlerlyi». önümü«de jidip felmemiıe yanyan »özde bir yolnmnı var. Bn yolnn naaıl bir eamar deryan oldafann llgili makamlann gSrmelerini tavslye ederi». Yollann plânlan yapüırken bisim yol pl&na alınmamı* ve bn yüzden her gün yüıleroe insan Te vajatamn iatifade ettigi ba kısım, kendi haline bırskılmıs. MütMddlt defaiar Belediyeye, Belediyeden Kar«yollarına müneaat ve havale edile edile elimizde bir tomar evrak meydana geldi. Karayollannm verdigi cevapta, ba yolnn plâns alınmadıJı ve esasen pars da ayınlmadığindan yapılamıyacagını bildlrdi|i bn yolun, hançi makama ait oldu^nnn Sfrenmek irtiyornz. Şn kıs günlerinde çamnrdan peçilemiyeeek bn yoldan her birirniz bir devlet, 5zel daire veya is yerlerinde vazifeli olan bizler yedek ayakkabı tasıvarak vazifelerimize gitme zornnda kaldıfımızı ve otobflslere çamnrln ayakkıblanmızla nasıl otanarak bindigimizi sayin ilçililerden f6rmelerini çok ısterdik. Bir çare olmak üzere rasıta geçis eüzerçâhının defistirilme•inl veya yolnn vasıtalara kapa talmasy »fr tar»fl«m dıgı glbl hiç olmaJM» aıolos r* earaftaa mssrafsıı bir y»lnn bl» ler« de tatbiklnl Belediyemiıden «aygılanmızl» rie» ederlu Çorum'da kömür dağıtınu ÇorBra V»ll •eklli Alb. »**ık Ortlak'tan a^agıdsld m«ktnbn aldık: «Sayın gaseteniıin M Şobat 1964 gflnlfi nfiıhasının 4flnefl»ahifesinin «Oknrlardan Comhnrlyefe mektnplar» baslıfı altında (Çomm Köraflr Işletmerinde kömür dafıtımı naaıl ympılırî) geklinde bir y»n okumu» bnlnnnyonıs. Bn yan oknyncn tarafından gaıetenize yanlıs aksettirllmi* olnp kömür dağitımı açajfıda I zah edildlği tanda yapılmaktadır. Ilimlı Ozel Idaresine bağlı Alpaçnt Llnyit Isletmeainde ırftnde 250 ton parra kSmür tstihial edilmektedir. nimıl Merkez ve 8 Ucesi ve 700 kövfl ile knmsn H re Hçeler ihtlyacı olarak irletmeve yapılan günlük > .ıepler SM • 750 tondur. Bu dnrnm kar^ısında mecbnren müracaatlar sırsya «oknlmakta ve komsn II ve ilçeler Vall ve Kavmakamların.n verdifi belçe \e tSyin etti&i mntemrtlere kömürlrri istihsal ni§petlndc veriimektedlr. Adred gasetenlzde mahfns oknyncnya ve efkSn nmnmireye dnrumnn duyurnlraagını rica ederi rn.» l n r I a m a % 3 a l ş r n a ) { d a MALİYETİNE 19631964 MEVSİM SONU SATIŞIMIZ CUMARTESİ * AKŞAMI 'SONA ERİYOR FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 7 Z lar 21 Ö0 Radyo tl% atrosu 20 15 Radyo promenad orkestra«l 20 30 Haflf müzlk 20 40 Şarkılar 2100 Radyo tlvatro=n 22 00 RekUmlar geçıril 22 M Dans müzigl 22 45 Habprler 22 5i \ra melodlcrl 2T 00 Gece konsPrt 2T ,"0 Dlskntfkten peçmcler 24 00 Kısa haherler K«panı? İSTAVBUL İL RVDYOSU 17 5fl Açılış 18 00 Çesltll dan» rrkcstTalin İB • " Caı dünya^m>» • dan ı« 00 Müzlk'i dakikalmr 1O30 Aksjm mü7lğı *n 00 Plâklar ara=ında 20 10 Haflf mUzl'K 21 00 Gece kon«erl 22 30 Oda rrüzlŞI 2"! 00 Çeşlt'l müzllt 24 on Katıarış İSTAVHUL POLİS R\DYO8TT (Kı«a dalga 47, 43 m ) 10 58 *çılıs 110O Şarkılar: Müzevven S^car I ' K Plâk doT Ubından 11 40 Tükıllrr N Trk BOZ 12 00 K«panı? 15 5^ Açıliî 18 00 ŞarkıUr Aynur ^kı•ı 1« Î0 Twlstler 16 40 TürkUler Y Tfican 17 00 Kapanıç A NK AR A 6.27 Açılıs «30 GOnnvdın •»Tin dlnlevlcller 7 30 Sabah müzlgl 7 45 Saz eser'crt 8 00 H«berler 810 S1zln İçin çahyoru* «30 Ev kadınmm lst^klert 9 00 Kapanis 1157 Açıi < 12 00 Kı«» hab«r! ler 12 02 Ogle tafll: İçin 12 M Küçtlk llinlar 12 "<0 Sarkılar v e Mrkülpr 13 00 Haberler 13 15 Oğle kon««>rt 13 40 Şarkılar 14 00 CPŞ1>11 «nlistler, çeçltll melodller 14 30 Şarkllar 14 45 Tflrktilpr 15 00 Kapanıg 16.67 Açılıs 17 00 Kl«» h&berler 17 02 Şarkıiar 17 15 Yaçar Gdvpnlr v t arkc'aşları 17 30 Oeak baçı 13 00 Reklam programlan 19 00 Haberler 19 Î5 Hava dunımu 19 30 9»rkılar 1« 50 Uykudan 8nc* 19 58 KOçük llânlar 20 00 Dln Ahlâk üzerl j ne konusma 2010 Şarkıl«r İ 20 30 Açık oturum SO S5 KOçük • llânla,r 2100 Kısa h»b*ri«>r £ 21 n Radyo sanıttçüan blr arada • 22 00 T B.M M »aatl 22 15 • MCrtk dllnTMi JJ.45 Haberler » î ! 55 Ge(^> konaerl 23 40 G e « • y»n«'na dogru Î4 00 Kapsnı;. i ANKA.RA tt. RADYOİTJ l 1» 57 Açılıs 17 00 Duiflı « * T t 18 00 tkl konçerto II00 Haflf J mtlztk 19 30 Radvo lle Almanca t 19 45 Altnanc* mOzlk Î0 00 Jn J ponya'dan müzlk 2100 Her 01 î keden mOrtk I1J8 D«n« mOzlgl | 22 00 A'.bert S«mprlnl çahyor S 22 30 Haflf mOrlk 23 00 Kapa • nış İ BULMACA T23456789 İHJcko istonbul'da FATİH 22071 Pazartesı tatıl Her gün 21 de, Patar 15 30 da «Yedıncı Köpelt», Çarsamba 14 3" da. Pazar 11 de «Çocuk Tıyatrosu» KAD1KÖV 3 > 8 Perşembe tatıl Her gün W62 21 de Cumartesi. Pazar 1531} da «ÇınÇın» StTE 476947 Pazartesı tatıl Her gün 21 de cEvcılık Ojunu» TEPEBAS1 44215' Paıar, Pazartesi, Çarsamba, Cuma saat 21 de. Pazar 15 30 da «Seluan'ın îvi în^anı» Salı, Persembe, Cumartesı saat 21 de «Carmen» ODeraM. ÜSKÜPAR Cuma tatıl Her gün gaat 21 de. Pazar lft 30 da «tsvaneılar» YENt KOMEDİ 440409 • Salı tatil. Her gece: 21 de «Kuçük Sehır» Her gün 18 30 ve Pazar 15 30 da «Teceden înme». AKSARAY KÜÇt^R OPERA Îİ5722 • Suare 21 15 Pazartesi hanç. her gece, «rumartesl, oazar ve çarsamba 16 15 te matinede «Genera! Cöpçatan» \RENA 446418 . 440704 • Salı hariç, her gun 18 ve 21 15 te «Pezar re Kleopatra» (Cumar^"•'1 pazar matıne 15 30 da) \7\K 326246 Oazanfer fiıean • G8n01 ülkfl Toplnln&n Pazarteçi, salı, çar«amba: »Muhtesem Ser»eri. Dıîer günler «îpekçi Merhum» CPazar matine\ BTTLVAR 214892 Pazartesi dıpnda her pec« 21 15 te (Çar*amba, cumarteri, paıar matine 1B15 te) «KaH Horoz». DORMEN 44973? Suaret J1.1S. Matine: Cumartesi, Parar 15 te Paıartesi tatil. «Şahane Z'ISürtler» GEN4R 4P3in<1 Çarfamba hariç, her (fün 18 ve 2115 te «Hayvanat Bahçesi» re «Cephede Piknik». GRTTP « fGenAr'da) Çar?arab« 18 ve 21.15 te: «Denize Glden Atlılar» r* *Camr Ananın Sildhlan» HALK TÎTATROSÜ (Aktaray) 112119 • Cnma hariç, her gece 21.15 te (Matlne: Çarşamba. Cumartesl Pazar 1815 te): «Şıp Sevdi». fSTANBÜL 442230 • Suare: 21.15, Matine: Çarsamba. Cumartesl Paıar 15 te: «Mesedt ve Sâdık Zevceleri» Her ffln 18 19 te Münir özkul TopluluSu «General C8pc»tan». KARACA 446668 Suarelerde re pazar matine 15 te Muammer Karaem: «Llhmaeun Cumhuriyetl» S*AT 8 OTtTNT.ARI • Tevhfa Bilge Tsplnlntn • «Şaşkın Komiser». Her ffln 18 de, pazartesl 18 re 21.30 da. KENT OTTTNCTTLARI 4497S8 • Her ffln II de, Pazartesi 18 re 21J5 te. Çarsamba tatil. «Gülerek Girin» Salı re Cnma 15 te: «K»lbinSeii» Te «Halkın G8zQ>. KOCOK 8AHNE (Gflirfaı Sflnrri • BngİB C«» «ar) 495852 . Pazarteil tatll. Salı, Çarşamba 21.15 te: «Börün Kadmlar Gflıeldlr». Persembe, Cuma 21 55 te, C.erted, Pa*ar 17 ve 21.15 te: «Bülbülön Sesi». (Salı r* Cuma 17 de Sğrenciye). ORALOÖLU 4<M935 . Pazartesl tatil Her gece 21.15 te (Matıne Çar?amba 18 ve Curaartesi, Pazar 15 te): »Kerested Tevflk Bey». 8OLDAN IAĞA: 1 Blr ayın on öçünde »aat on üçü on üç daklka geçe doğduğu İçin eşlerlne ugursuzluk getlrdigl eöylenllen tanınmış Blr bir fl'lm yıldızı (İkl ladı blrden) 2 Vücudund» »oğukc luk duygusu hl «edcrken 3 Ayna (Dıvan Edeblvatında), yere lnmlş buI lut. 4 «Doğum uzmanı bayan» kar. çılıgı İkl «öz 5 Teknlk billm, muharlr 6 Elr hav\an. dUnvanın b«>ş bavük kar« parça«ına verilen ad 7 Küçtlk hlr erupa hltap ederek me«elerıme du^ eiiiuzu belli eriin'" ».nlaınına bir emlr 8 Tersl <»kl Fransız hükOmdarlarındsn blr kaçtnın «dıdır, nota. 9 tstanbul Vall1 slnln adı. LÜKS 440380 «Tophaneli Osman» (T) LEVENT «Pasıfik Incısi» (1) RÜTA 448439 «Âşıklar Adan» (t) SARAY #Ask Yarışı» SÎTE 477762 «Mavi Melek». ŞAN 486792 • •Meyhaneci» T. Yigit TAN 480740 «Kara Korsan Gordon». T. MELEK «Anna Frank'ın Hâtıra Defteri». TENt AR cK»ra Korsan». T. TAKStM «Bıllur Koşk. (T) CTLDIZ 476342 1 «Muallâ», 2 «Üç Çapkın Gelin». ALEMDAR «Yasaıın Aşk>. ATSÜ (K.Gümriik) 211917 «Şıp Sevdi». BTJLVAR «Tophaneli Osman». KULÜP 227183 «Yasasın Hayat». 4 MARMARA .Mavi Melek». MELEK (Eyüp) 1 «Tophaneli Osraan», 2 .Lekeli Kadın». RENK 211525 • «Sıcak Bller» D. D»y « 3IK 223542 «Tophaneli Osman». TENİ 225892 «Şevh ŞAmıl Kafkat Kartalı» TENt (B Koy) .Meyhaneci». KADIKÖY • OPERA 360821 «Meyhaneci». REKS 3S0112 «Kaptamn întıkamı». • ÖZEN 369994 • «Muallâ» T. Sorav SİN'EMA 6S <KYah) «Karh Mucadcle». • SCREYYA 360682 «Aşka Davet». O SUNAR «Mavi Melek». KTJLÜP (BBeyi) .Gönül Avcısı». Hava bir hayli gıcaktı. Gayet nzaklarda şimşekjerin çaktıği bissediliyordu. Herieoort birçok askerî arabayı geçti ve birden Emmaya şu snali tevcifa etti: tWiedner ne diye sizinle bu kadar meşçul oluyor? Bilmem! Bugün şatcıya gelmeyi reddedemedim. Fakat Wiednerln istediğîai yapacak olsam Seivrald'in başına gelenler benim de başıroa Hericonrt kadına doprn dbndü: cNeden Yandaki yamaçlar çam ağaçları ile kaplı korkuyorsünuı, anlamıyornm .. Cevap verin. idi. Emma cevap vermek istemedi. Hericourt Wiedner sizden ne bekliyor? Onun Seiwaldin da içinden: Israr etmijelım, dedL Çok gcçnlıimnnHe ne ilgisi var? Geçen gece Raach'nn meden bana nasıl olsa her şeyi sbyliyecek. evinde nıstiadığimn v» hemen kaçan o IkiŞimdi boş yere canını gıkmryalım » Deiikanlı kişi herhalde Erhardt İle Wiedner'in çoforü arabayı durdurdu ve: ıŞurada yamacı.. bbtır idi değil mi? Evet. Peki aeaba orada tarafuıda ufak bir gol var, dedi. sterseniz one yapıyorlardı? Herhalde araştirmada raya gidelim». Emma yine gülüyordu... Gitbulunuyorlardı tiler. (Arkası var) YUKARIDAK AfAÖITA: 1 Prnfesyonel kadın v« erkek n z v» şarkı sanatkârlanmızın toplu 1 halde vaptıklan yavınlara böyle d«nUir (karma iftz^ 2 cYaptıgı hlxmet ver» girtstlgi teçebbü» çok kötu» anlnnına İkl » 1 3 Flnglrdek bır erkek çarkıcımızın scy»dı, yurdumurun en büyük golü 4 Tersl <tçağ» »nlamına eeki bir tarih terlmldlr, erkekllkle llglsl bulunmayan yaratık 5 Ta1Qj 456 7 8 9 nınmıç »porcu V51£1V' culanmızdan bl rt 6 Blr # 3 £ dat, HiçUcük 4 zaman parçalarından 7 Birdenblre v* hlc beklenllmedlk mand& 8 Uzur. kulaklınm Dflnlra traranemm» başlıca huyu. halledilrnl» halledl blr « f a t takın. I <Ad» m dBrttc lklst bir çeçlt hükümdar. Tiyairolar Ankara'do Yabancı ntekteplerdeki türkçe dersleri arttırıldı Yabanej re azınlıi me3rteplerlndekl türkçe, tarih ve eoğrafya derslerinln haitada altı saate çıkarılması lüzumu dün flgilı mefcteplere bildirilmiştir. Bunların dcrdü türkçe, biri tanh, diğeri coğrafj'a olacaktır. Bu okullarda okutulan lotaplar gorulen lüzum üzerine sıkı bir kontroldan geçırılecektır Dün toplanan Boğazlar Komisyonu, Tuna Komisyomınd» oldugu gibi kendlsine bir bayrak kabul etmifltir. Zemini koyu lâcivert olan bayrağın ortasında çapraz olarak Mitolojı Taanlarından Neptun'ün elinde tuttufu üç çatallı iki alâmet bulunmaktadır. Aylarca Haymana cıvarında eçkıyahk vspan "AltındisfB nâmıvla mâruf Kurt Hacı Sülejinan gizlend.ği yerde elegeçırılmıştır miştr. Boğazlar Komisytmn'nun bayrağı Reji'de uzman olmayan BavTİmüaÜın v* *cn«bi tas\iyesine devam edilmektedjr. 19 Mart 1925 tarihli Cumhuriyeften Lüzumlu Telefonlar • t T F A t n t Boyoğlut 44 46 4* îıtanbul: 1142» KadıkBy : 3808 71 Osködar: 3fl«48 BakırkSy: T164 60 Adalaı : 5160 81 lıtinye: 63 60 30 * POLİS tMDAT: Istanbul Z7 45 0 U Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu Yakası: 27 49 02 Hıhnl tmdat: * Beyoğlu: 44 49 98 Fatih: 21 16 05 Osküdar: 38 05 98 • rRKN : Demıryollan: SBO4 7» * (Haydarpasa) 22 3079 ( S ı r k e d ) «IÇAK : T.H V ( T e r m i n a l ) M02S8 Hava Alanı 73 82 40 • VAPJIK: D e n ı z y o l l a n 49 18 9« Nöbetçi M : 44 02 07 Çehir Hat l a n 44 42 33 44 43 S9 DEVLBT TÎYATROLARI ! BÜYÜK TİYATRO 113832 • Susre: 20 30 Salı tatıl P.ertest ve Cuma suare »öp Eenı Kdte» Çarsamba suare ve Pazar matıre «Si7e ÖVIP Geliyorsa öyledir» Persembe «La BAhemF» Cumartesi «Talihin Kudreti» operalsn Pa * zar luare: »Satranç» balesı. KÜÇÜK TÎYATRO 111169 Suare 20 W Patartesi tatil Pazar matine 15 te «Tnpurlu» ODA TtYATROSÜ 111169 Saat 18 de P^arte»i tatil. »Doğum Güniı» TENt 8AHNE 117240 Suare 2 > ''lı Paznrtp1 < • tatil. Pazar matire 15 te «Bıtmıvpn Bn Ak> ÜÇÜNCÜ TtYATRO 11724fi Sua? 'n«ı Pazartesl tatil. Pazar matıne 15 te: «Bır Komiser Geldi». 0 OZEL TİYATROLAR : MEYBAN S^ITVESt 175200 Çar»amba tsni Her gece 21.15 te A'teŞmpn Evmen» S = iı « persembe cuma 1815 te: «Sıl Baş+an» d£?r günler «Mavi Devrive». HALKEVİ OYTJNCrLARI Çsr<amba. Cu > marte?i, Pazar 2100 de: «Evin tçı» ve «BIT Evlenme» ANKARA TÎYATROSU 124511 Salı tatll Pazartesl, Çarsamba 1815 ve 2115 te Pa/sr t 15.30 ye 21.15 te «öîü Çanlar» DıSeı günler 18 re 21.15 te «GİTİi Ordu». <• *• *> «• * . «• Boğazlar Komisyonu Ba>Tag:ı Rejide tasfiye memurlann Sinemalar Ankara'do Bir eskıya Takalandı Hâkımıyetı Mılliye gazetesnn bugünku ba'vazısmda «Ankar»daki hayat çarflarının bir ço' noksanîarmın bulunmasına rağmen hukumet mprkezı olması itıbarivle dost devlet elçılerinın burada otuımaları gerektı^ı» r.pl'rtilmflrtedır Itımatnâm>lerınt takdıme gelen Italvan ve Ingilı? Elcilpr. kenrlılerınp münasıp bır^r arazi a^Tlldı6I takdıHo derha! elçıîık binalarınm ınjaasına başlanacağını sojlemışlsrd.r N Hâkimiyeti Mill iye'nin gaşyazısı Istanbul'da A 1 I . A S 44081S .Mavi Melek» M Brıtt. EMEK 44R43Q «Twİ5t Kıralı» t \ C t 434"1S KON AK 482*1(1(1 tSıcak Elier» D Oay ALEMD4R 154136 1 «Berlın M?cera an», 2 .gevh Kâmı!» A N K A R A 12?*^«Gsnctrr'n ^".aılısı» B Ü Y r R 12407^ . K ı r m ı ? ' n'irla^'sr» «lOl B A S 1 122'1'i . S n n Bsvjn. İNCt I2io«fi «f; ? rEctprn S P , ı l ı « ı . K O \ . \ R rnTV) , 7 t n ' ' " ; n înf j a r r . RENKI.t l',;ın . Ar/ın Meıkezme SevahaU • BELEDfTE: Zabıta: 224279 iflan: 23 06 36 LALE Kartalı Şevh Şâmil»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog