Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

19 Mart 1964 CUMHTJKft'ET tvc '.5 MİLYONLUK ÇEKİLİŞLER SERİSİ OEVAM EDİYOR DI Lâtin Amerika, De Gaulleve Washington AB E RLER Hddfseier 9enel seçimleri yahlaştyor acaip mellem! Bir ondan bir kaç «y evvel trana çitmintim. Î9 Ekim Cnmhorivet Bavramı mflnasebetiyle Türk Sefarethanesinde vapılan resmi kabnlde balondnm. Bizim Sefaret «•rkSnını ve tran sahsiyetlerini orada tanıdınJütevetfa Başkan KenBir ara pek eiiTel. temiz nâsiveli, nedv 1961 mayısında Pakibar bir subav teldi elimi sıktı.. ris'te General de Ganlle Koiej hakkında yazdıtmıı yaile yaptığı yegâne gözıdan dolavı s\ze te^ekkflr ederinı. rüşmrdc, Batı Avrnpalıları Güney Bn çüzel irfan mflessefesini fcmrAmerikada daha onemü siyasl rol tardınıı.. tneallnde Wr s5ı «övledi. oynamaya dâvet etmişti. Kennedy>Yüks«k rfitbeli bir Tflrk ^ubsTi onin sözleri o zaman, Fransız DevHan bn zatm adinı hatırJıvamıvolet Başkanının bir knlagından girrum; fakat işarrt ettiü meseleyi miş, diferinden çıkmıştı Simdiki Baskan Johnson da, geçen aralık Ihatırladırn ayında Texas'taki L.BJ. ÇiftllGaliba feçen vaz MeclHe 8ıel oSinde aynı temayı Federal Almanknllar hakkmda bir kannn tass\a Başbakam Prot. Erbard'a işlensı vprilmi?ti. Bn ta«îan Ö7el oknlmisti ' larm, bilhassa yabanci 5zel oknlilann faalivetlfrini mflmkün oldoBnna ragmen De Gaulle'ün Fran | Jn kadar kısacak. havatlannı lorsanın Lâtin Amerikayla eskl ge, lastıracak ve drcandan herhanei leneksel bağlarım diriltmeyi hedef tutan mubteris plânının mnbir Tardım almasına mâni olacalc kaddimesi olarak neden sonra ı hfikümleri ihtiva edivordn. Me»eMeksikay» gitmesi, \Vashington'IS bir Robert Kolej kendî bahçeda eiddi bir endise yarattnıştır. sine bir ümnastikhanp. bir vemelcMeksika resmi siyareti halefselef' hane, vapamıvafak. bJn»l»n e»kirBaskanların isteklerine aygon olse bnnlsn tamir re MlSh edemimasıns ragmen endişenin sebebi,' vecek, etmek içln mBffttislerin Washington'un Generslln ı«n jünmficaadetin! almay» meebnr »lalerdekl her hareketinin temellnde' caktı. MBfetH» )*• «ebep rSgtermeAmerikan aleyhtarlıguıın yatttgın den dedan sfiphelenmesidir. Olmaı. direbileeekti. Oysa Paris'li siracüier, De GanlÜstelik şlmdi Robert Koleji Id»Ingiltere genel seçimleri, önümbzdeki ilkbabar veya »onbaharle'ün Meksika resmi ziyareti ve rf eden Amerikalı mntevelll heda yapdacaktır Kampanya resmen açılmı; olmamakla, bera I Sonbaharda çıkacafı Lâtin Amevetj verine mntlaka blr TOrk tnflber, memleket genel seçim sathı mailine girmistir. Son Jfün ' rika turnesiyle VVashington'nn Ba• evelH heveti, blr Ttlrk tnfldnr Stı yanraküresi uıerindeki nhfTiıalerde başhca Londra gazetelerinde, yukanda gordüğiinüz ve ( l hıılnnaeak, bfitan hofalsr Mlilî EIna ı ı n m ı v ı kalkısmayı aklının • Endüstrinin Hedefleri ve Serbest Tesebbusun Korunması» ,ı *ıtim Bakanlıfınc» «STH ediiecek'ncundan dahi geçirmedişini anla t Teşkilâtı tarahndan verilen ilân çıkmaktadır. Şekillerin altında \> ti Rn. koiejin k»panma«mı Iftetabilmek için çırpınıp durmakta \ da, uMuhalazakâr Partili seçmenlerin % 90 ı, İ$çi Partili seç f j mekten basks blr « t de»!1di. CBn dırlar. Gerçekten de De Gaalte J menlerin % 42 si, Liberal Partili seçmenlerin de % 82 »i daha k8 «enelik mawafı M mUvon T8rk sözleri fiillerle ispat etmlş, yalliffini v e t o '••»« »'»" koleHn TBrkİTede (fiedızh dâvetiyelrr aldıği halde Kfl i fazia endüstri kolunun millileştirilmesini \ eya kamıı mnlkiyeti ollarla) temin realtına konulmasmı istememektedir» denilmekte ve İsçi Par \ ' e t m e S İ n e raoTTien a l t l Üike bayı ve Amerikanın dlkine gittisi liderine su sual sorulmaktadır »• «» • • mekte olan Panarasyı Sonbahar tnrnesine dahil etmekten kaçın ' VOBSIN?. Daha sonra da serbest twbbusı.n f » n J e ^ r ™ ,t { \ yaptlklan İthalâtta %17 İA v]r.everler Bdfivorlar •• bnnn Wr ırseverler «dflvorl. mıştır. ' bahsedilnıektedir. Dip not olarak U, bahse knnu ankerin «Na\merlkalı mfltereHI heyetinin bir artış oldu Bnna mnkabıl De Gaalle'fin 1965 \ tional Opinion Polls Ltd (Millî Eğilimler Anketleri Ltd)<> taBrflksel, 18 (a a. Radvo) himmetl temfn edlvordo . Cnmhnrbaşkanlığı seçimlerindeki 5 rafından hazirlandığı belirtilmektedir. 1963 vılında Ortak Pazar ülkeleTM Cıatmıyslım Bn kannn • !»rakibi sosvalist Defferre, Lâtin ne Amerlkan mallanmn çok xatıl man hatt» Dıslslerl Bakanmm d» Amerika seferleri hakkındski fikması üzerine, altı ülkenin Ameri itirazı fiserine MeeHsien reri «v rini, «Amerikaya kafa tntmak; ka ile olan ticaret açıklan 251 lınmıstı Şlmdl ofrenİTOrtıı H t başka bir sey defil» şeklînde hülâmilyon dolara yükselrmştir. Ortak jtekrar ve ajmı ««trtlde Meelise sa etmiştir. Ayrıca Meksikanın PaPazann bütün açığı, S milyon doris Büyük EIçisl Slerra da, «tnsanlardır. fhndi d* O n m s n da [lıgın kaderinde Snemli bir rol oyFransa, ttalva. Almanya ve Be1 T azıyom7: MI1IÎ Efitlm Bakanhnayacak Fransanın önderliğindeki nelux (Belçika. Holanda. Lüksem f, m n raniî etfrlm hakkınflald, n»tbir Lâtin Dünya»sından dem varburg) ülkelerine. Ortak Pazara ü t s , m n m i T P ı ı . eÇirim hakkındaH mustur. ve olmıvan ülkelerden vapılan i t , polHikanim '•»• ve «»vin et«fl îşin tahaf tarafı, De Ganlle'un halât 1962 ye göre yüzde 10 art rannolnnan Talrm • TVrnİT» He« niyetleri konasnnda rVashlngton mıştır. Buna karsılık Ortak Pa V eti a«ab» btı kannn hgkkmda ne yetklllleri arasında da bir jörüs zar ülkelerinin dıs ülkelere yap dflsfinflr? Rncün apaçık roTfilmfliblrllginin olmasıdır. tıgı ıhraeata geçen vıla gbre yüz tBr ki Tflrklerln mllIe«ler»Ta«ı Annlık şöyle dtişfintiyort de beş bir artı< sorülmektedir n p r tabarfa x«rlnklara Lfttin Amerikalılar, bir tereüı Dıs ülkeîerle ıthalât ve ihracat vabancı dil hllenlerinfn baklarının bnlnnmamasradan »ivapma rekoru Fran^a ile ltalvada ji e r j sr P | mP ktfdir. MemleltetiniİTi'e kiyetçidlrler. Monroe Doktrininin dır. Ortak Pazar ülkeleri arasın n,. hgıs dn*rn dBrfl«t vabaneı fltt ilin edildifi 1823 yılından beriye, daki ticarette ise 1918 e snre vüz öSreten blr mektep iktisadl olsnn. siyasi olson her çerie 17 15 7 milvon dolar bir Mrvcadn ds maalesef versil şit dertleri için VVaghington'nn kaartıs vardır Fransanın tneiltere ırkrı taassnplarl* ra!>'i pısını çalmaktan sıkılmaya baslanin Ortak Pazara slıntna^ma en. n e zaman yabanei dfl Wh 0İs»ı mıslardır. Dolayısiyle LAtin AmeAlmanva Baş 'el olmasına ra5in?n Ortak Pazar haitS mekteiJİerde Honnover 18, (a aAPBadyo) Federal . . , . . . , rika sshneslne siyssi ve iktiggdi Vatanda^ TBrkf* konnf! bir rol oynayabileeek ikinei bir bnkanı Prof. Erbard, Hıristiyan Demokrat Part.smm burada 'î'.kelerinin ln«ı!tere'1»n vaptıklaknvvet elarak komUnistlerden 8ny.p.lan oaikinci >illık Beıı*l koneresinden sonra ^zenlenen 1 1 ithalâtta An vu7r)c 17 srtış ol i<,| alava bojdnk. Şimdl Wr neybu , altı öl, nelmiiel toplantıd* flktll*MnıW'' «e Fransanın çıkması, daha hayır taplntankh. *Ataany.mn "ir^tinlme^ b^hsuıde ırustur Buna karsıhk ? ^ haSın t M l l kıvmetinl hdır Hattâ bir VVaahington Pafaydal. olrna,, şartiyle'Kruçefle rorusmeye ta» dem'^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?^ ^ banrı dil komşanlanmr* az. Bn ri« isbirltgi. Lfitin Amerikada koErhard devamla. Bonn hükümetının, «ınutterıKierıy.e « ^ p ^ ülkelerinin az g e b |bir eksikrlM» Te bnnn çldermek r ( Q müniıme karsı saglam bir kalkan halinde olarak. Bus>a ile Alman mılletımn kendı kadennı i , , . , m i ? Ü I k ( , , e r d e n vaptıkları itha için clddt ndımlar atmivorn». vazifesi görebilir. BSylece Wasvin hususunda gorüşmelere girismesine bir manı o l m f°>^™ l â t t a d a v u , d e s e k l 2 o r a nında biı hingion'nn yükfî de kısmen hafif Hal bövle Iken ve bnrfln membir muzakerey, şıddetle , ^ ^ ^ Ier. lekette ve hevnelmllel sahsda eRöte yandan do2u bloku ülkele rfislerinln senlsliS! ve dil bilcilereddetmiştir. Çognnluk i«e karamsardır: rine yapılan ihracat üzde seki? < , De Ganlle, son gtinlerde «bagıtn gerÎH^^^cakT^os^vtaLi.tir. B.ylece Adena.er 1 Q , ^ düjmesine ragmen, v.'i ülkelerderı ;riv!e tanınmış dinlomat. fen adaI» sızlık» politikam adı altında bir Î : " . / ? gıtm«ye hiç lüzum yok. ? ek j M İ se çım.erinde Hınsnyan^Demok vapılan ithalâtta yüzde 13 bir artıs mı. is adamı. Idare adsmi olarak , " ™ * . hiç kadar mevcnt vflz ki«inln ^eksenlni ye> çok sorumsuz işler yapmıştır. Meş | rat Partinın lıderhğını deruhte e eörülmüstür. konusmuştur. ««rtirml? ve hSlâ vefistlrmeMe otanr politikasını bizatihi sornmsnz Muteakıben de. sabık Başbakan { decektr. i lan blr mSesse^evi baltalıvacslc olan Lâtin Amerikalılara da asıAdenaueı ile. Komunıst idaresı alAdenauer. gelecek vaz yapıla. hükömlerl tasıvan hlr kannnn. dnlamava kalkışması karışıklık ya t ı n dakı Almanların havat şartları cumhurbaşkanlıgı seçımlerınk rnp dnrnrken meellse «evkediyoratacak ve VVashington^nn başına ^uzeltıldığı takdırde, Sovvetlerle I d < Heınnch Luebke'nın Hırıstıvan rnı. yeni dertler açacaktır. De Ganl bir çok mesele uzerinde anlasmak Demokrat Partuı tarafından tekj Ne l»«yon»? Ne ı m n m T M»k le'ün birçok demeç ve hareketle hu^usunda mutabakata vardıklanrar adav gosterılece^ını açıklasat nedir* Vallabl blr tflrltt anlıri, «Amerikanın eanı cehenneme» nı açıklamıstır mıştır vamadık anlamını tasımaktadır DolayısiyAvnıpa Siyasi Birliti Gene de anlıvsmiTorfl*. T s btl le Lâtin Amerikalılar. De Gaulle'Avrupantn •ııvasi bırhgını temm olan bitenlerde T«rWye«in meuün seferlerine komünistlerin kö hususundakı fıkir yoklamalarının Wa«hin?ton. 18 (a.a.) Senato faatlerini »"""<'' >•'' Uadar k8rSkleyeeekleri daha siddetli bir muvaffakıvetsızlığe uğradığı hak. Dısişlen Komisvonu önünde bir rfiz; va MfHt T.tHim Baksnlıeinds Washinçton aleyhtarlıfına basla kındaki sovlentilerı yalanhyan Erkonujma yapgn Amer.ka Ticaret raman zaman blr »eaylp raeltem mak için bir maıeret olarak sıgı hard, în?ı'.terenın Ortak Pazara j Bakam Luther Hodgev. Amerika esivor. nabilirler. Kısacası De Ganlle'ün girmesı için şımdılık herhangi bir I nin Rusyaya bugdav dıjında Sov Zaten TBrkçenln bnrflnkfl 8BLâtin Amerikada arkasında bıra ba^kıda bulunulmaması kanaatinı vetlerin başka ülkelerden sag'ıva laşılmsı hale relme^indeki toktikacafı yıkıntıları toplamak, gene izhar etmıs ve Avrupanm sıvasî bileceği mallar da satmaıı gerek. ratma fimdi hlr de ••banei dil 8fmaalesef Sam Ameaya dOşecektir. birliğmın gelecçği hakkında iyırasöylemiştir. Biz bn yanda. sadece bazı ger ser olduğunu soylemistir reten mBes*e«elerin k»p«mn»sin» Hodges. Batı Avrupa ülkeleri vol açma tesebbBsflvle IHncl bir çekleri ve defisik görflsleri izaba Dr. Erhard, daha sonra Latın Aile Doğu Avnıpa ülkeleri arasın dllsizlik nnrorn !lSve«lne çalıssncalısmakla yetiniyornz. Hançi tahususunda Fran. rafın haklı oldngnnn Mtnın gosUashinıçton, 18 (a.a. • Rad r da yapılan ticari mübadele geliş lara Allah insaf, biıe de i»b«T T«fAlmanya aTasmda bir terecektir. yo) Amerika hukümetı, \>me yolunda oldugu halde Ameri stn! âhenk kurmanın mumkun olduğuka ihracatımn, bszılan «biraz mâMilletler Genel B. FELEK Kavhan SAGLAMER nu beîırtmiş ve Amerikanın ds bu Bırleşmış nasıı olan» tshditlere tâbl tutulKurulunun gelecek toplantımüşterek gavrete katılmasını tedugunu belirtmiş ve «tahditler mesından Snce Sovyetlerin Bir. mennı etmiştir. çelesinl yeniden gözden geçinneleşmış Milletlere aidat borçAdenaner'in açıklaması nin tam zatnanı» demiştir. larını ödemeleri lıususunda öte vandan genel kongre, 88 ya anlasmaya varmak makıadiySenato Dışisleri Komi^vonunun şındaki Adenauer'i 14 • karsı 452 • iki öyesi, komüni«t ülkelerle yale Rusya ıl« intisareler» basreyle Hırıstıvan Demokrat Patti. mlan ticarette tatbik edilen konlaonştır. Tokyo 17, <a.a.)l Ssnko buharlı nin ıkı vıl ıçin ?enel Baskanı seçtrollarda herhangi b'r hafifletmeOakland (CaJifomia) 18, (»A.) Amerıkı Difisleri Bakanlıtemıler şirketi, Ishikawapima Have karşı olduklarını ifade etmis, Joan Merriam admda 27 yaşmda ğı 9 Z Ü Ü bu konuda AmeÖC 3 rima ağır sanayi şirketine 152,000 üyelerden Demokrat «enatör Frank' bir Amerikalı kadın, dünya turu rikanın Birleimış Milletlertonluk iki tanker sipariş evnvsye Cahon ise. Do5u blokiı ile yapı I yapmak üzere «Piper Apache» ti. deki delegesi Adlai Stevenktrar vermiştir. Sanko müessesesı 'an ticaretin ve özellikle bugday pindeki küçük bir uçakla bugün son ile Sovyet heyeti arasınadı geçen bu şirkete geçen yıl , satışlannın serbestleştirilmesi le tek basına Oakland'dan ayrılmışda bu konuda cereyan eden 125 er bin tonluk iki tanker sitır. Tur tamamlandığı takdirde, müzakereler bir kıç gün ev hinde konuşmuştur pariş etmiş. lakat bu gemilenn ı Mfrriam, bövle bir teaebbüfü bavel New York'U bafltnmış inşasına başlanmamıştı. Bunun üj Kahire, 18 (14.) Kahıre radşaran ilk kadın pilot olaeaktır oldugunu belirterek Amerika. zerine Sanko eski siparisleri ipta! yosu, bu sabahki vayınında, SovJoan Merriam 30 günde 34,500 kimn, bu konunun, Sovyetlelederek, yerine bu y»ni siparisleri ( y e t Şefı Kruçef'in. mayıs ayının lometre kated«cektir. Kendisi 14 rin oy kullanma haklannı vermiştir. ıkincihaftasında. Kahireye gelece. nisanda Oakland'de olacagmı u. kaybetmeleri gibi bir meıele Dünyanın en büyük tankeri ğini re Blrles'k Arap Cumhuriyemit etmektedir. .4 çıkmadnn, ergeç iyi blr sekil132.250 tonluk Japon bandırah Ni». tinde iki hafta kaUcağını bildirde neticelenecegini fimit ettlsho Maru'dur. mistir. ğint bellrtmlstir WaıUngto&, 18 ( M ) Bavan I Kruçef. bnümüzdeki mavı» ayınTsriM: 26 Ağastos Kennedy bugün gSnderdigi etrtft Blrlesmlş Milletler anlasma• da Nil nehrl sulannm yön degiîI siyah çerçev*ll 900 000 meirtupla sının 19 uncu mıdderine götirmesi munasebet'vle Asvan bsDul Bayan EliiBtoet Markoglesinin Slümü üzerıne aldıîı tâziluztun esl, Markos ve Haralomre, teşkilâtm çalışması için rajında vapılacak olan törende haBOyük blr dlravetle yaptıgı bo8 Markcgluntm babalan. Sove telgraflanm cevaplandırmıstır gerekli aidatını tH yıl ıçinde zır bulunacaktır. flya ve Ellıabet Markoglunun ameliyat neticeslnde kulakl?Bu mektuplard» Bayan Kennedv ödemlyen flye memleketler kayınp«derlet1. Kosta. Sofula, nmdakl müzmln rahatsızlıfı en actlı anmda kendl«ine gösterlGenel Kurulda oy kullan^fra Krlton ve Kostaklntn büjruk bertaraf eden. îetanbul Ünllen ilgi ve sempatiden çok memhaklannı kaybederler. babalan, Mantfatura tüccarlaversıteel Cerrahpa^a Hastanesl nun olduğunu belir*»r»k teşekkür nndan Kulak. Burun ve Boğaı KllniDısisleri Bakanlığı sözcüsü, etmektedir Jacqueline Kennedy ğl KOreüsti Dlrektrtrü Amerikan hevetinin Sovyet Kosti MARKOĞLÜ eünde 1000 tâzîve telerafı almakKndUs (tsrael kesimi) 18, (a*.) Prof. Dr. !er ve diger iilkeler heyetle18 Mart 19«4 tarlrılnde vefat tadır. Bunlardan 100 ü 6 vasında tırael resmî makamları, ünîü riyle yaptığı müzakerelerde etrnlştlr. Cenase merastml 1« HİKMET ALTUĞ'a ki Caroline ile 3 yasındaki John Voksl topulluğu Beatl«'lann tsraMart Perşembe gunü saat 13 S C su konuların sörüsüldiiSüniı cıerin çükran duygulartmı müm da Terlköy Onlk! Apostol Rum Tr s gelmektedir. el'de şarkı söylemesi için müsaade taı llml çahslyetlne hayranlıkaçıklamıstır: Ortodokı kllisesinde yapılavermeyi reddetmislerdır. lanmla blrlikte ffade etmeyl 1) Birlejmis Milletlerin büteaktır. vedbe blllr, Ktlrsünün candan Yabancı artistlere çalıgma müçe açığma hiç bir ölkeyi 19 Ailer) alâkalannı ?Srdüğum değerll taadesi vren Bakanlıklararası ko uncu maddenin tatbikine marOlrftnleH Basaglstan Dr. DE mitenin bir sözcusü «tsrael gençruı bırakmıyacsk bir çare MtRCAN AKAN, Dr Cumhuriyet • j liginin böyle bir histeri hücumuna bulmak. TÎN SÖZEN ve için hiç bir sebep mev. 2) Birîesmts Milletlerin ge| SANDtKÇI tle Başhemşire REZ İ Gençliğin sırn cut olmadığını» söylemstir. Cakarta 18, (aj.) Endonezva t ZAN AŞAN ve SU^DE SE • ZAN SE lecekte bansın korunması voNEMOĞLU'na. Kîtalğln ve 3 devlet idaresindeki volsuzlukların lunda girisecegi faaliyetler Cerrahfntn dljjer bütfln p e m • son haddini» hulduğunu açıklaıçin ferekll mal! yardımın te nellne teçekkOTİerlml n ı n m n . van Endoner\a Savunma Bakanı minl. Doç Dr. General Abdül Harı1! Nasution. Gelee Royale (An Sütü) Başta Rusva ve Fransa ol Omer FARUK AKÜN hunlann düzeltılme'si için memleVashlara 7İndehk hafızayı nak Ozere 40 ksdar ülkenir Beriln 18, (a.».) Turkivenır ket çapında bir kamnanra açı'dıtakviye Cumhuriyet 29' Batı Almanva itdatıni ödemekte dlrenmeBüvukelçısi Mchğını belirtmistir VoNurluk vapı. Amili: Dr. F Gür =ı vÜ7unden Bırlesmıs Millet met Baydur, Batı Berlın Bpledn» Un is «ahaları ile bunu vapanlaSatıs Ypri: Aksu Lâboratuarı pr lt O O O dolar borçluriut fO O O O KAT1P Şebekemi kaybettim Bapkanı Wı'!v Brandt'ın himave rıp adlsnnı v»rmeV+en cekinen G> * Çemberlitaş îs'anbul iflâ» tehlikesivle karşı ] Hukumsuzdur sinde Bat' B»rlın'd» tertıp edilen neral Nasution «Suclular pn H'a Tel: n 23 5S Kemal Beydilli «ÇaSdas Turk San'atı» seıgısını aç zamanda cezalandınlacaklardır» Faai 1968/2931 Cumhunyet 294Hmi|tır, Reklâmrüık (9772932) E Ortak Pazarın dış ticaret açığı üç milyon dolar Î Adenauer Hrisliyan Demokrot Parti Genel Başkanlığına getirildi Pf of. Erhard Kruçef ile görüşmeye hazır Komünist idaresi altındaki Almanlann hayat şartlan direeltildiği takdirdc, Bonn, Sovyet lerle birçok meselderde anlaşacak '*/£/$ & & $ Çekfttş SovyetAmerikan ticareti Birleşmiş Milletleı iflâstan kurtarılmaya çahşılıyor 152,000 er tonluk iki tanker inşa edüecek Amerikalı bir kadın, küçük bir uçakla dünya turuna çıktı Kruçef mayısta Kahireye gidecek Tasarruflarınızı engeç30Mayts tarihinalcaia'rlŞ8ANKASINA yattrarak sıcak yaz günlerinde bu bsreketli imkândan faydalantnız Bayan Kennedy, kendisine gönderilen taziye , telgraflanm cevaplandırdı Teşekkür borcu V E FA T Beatle'lar, İsrael'e giremlyor 1 ^t^2^ Endonezyada yolsuz luklar «son haddini» bulmuş Batı Berlin'de, çağdaş Türk sanati sergisl BALAN puraıuzın,,, istikbalinisin emniyctidlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog