Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

IKİ CmrRTIRÎYET 19 Mart 1964 llllllllllllllllllllllllllllllll Başka yolu yok! Dün bu köşede bir Imam Hatip Okulu ögrencisinin mektubunu okadunuz. Milli fcjiiira Bakanhğının, yani devleiin bir kuruluşunda «lan bitenler bunlar... Bir de «gayriresmî» faaliyet v»r. Blnlerce Kur'an kursunda halızlar nasıl bir eğiMmle yeti•ir? l'üz binierc« müridı cıvıl cıvıl kaynıyan Nurcnluk ae alemde? On binlerce camide her gün sâf vatandaslara telkinlerde but«nan vaizler hangf rtizjrirlann etkl«in4e? Styati partüerifl #y goygoyculu£unda balık yetnı gibi kullandıkları ümmetçilik, şeriateılık, irkçüık ve her cesit gerieilik meslecinin yarattıgı yıkintılann nsttinde tünevenler kimler? Biitttn bn çevreler, nrnpaganda elentanları bakımından T6rkiveye hSkim dnmmdadırlar. ttiraf etmekten korkmıvaca&ım« bir çerçek bu!.. Gazetelerin kacta kaçı ilerici? Atatürkcü? Medeniyetçi? Havdi divelim ki varısı Kac kişi oknr bunlarr? ¥wmi milyon kfiylii kimin Plînde? Kimin tesirl altında? Badyo za> ten ne kokar ne hula^ır? t\trlilc TBrkivede radye dinleyenlerin de devede knlak oldu*u rakamlarla acıklandi. Ve eene üstelik memleketin Do£u ve Gfinev höleelerinde Türkçe yayınların dinlenmedifi de bilinmiven ser dtjil Halkın ço&uninihı. RatılıJasma akımlanna karo egitilmektedir. Üstelik bn egîtim. m*lî kavnaklannı bulmns, sırtını çfivenie davamıs. Kövlü, din divanet hah*npsivle. kandınlmakta . Bir yalan mıkinesi. cehalrti kendi cephestne dnrmadan mürit yazraakta . Tnrkive Atatttrk'iin elzdlSi vnidan hızta nzaklasmakta... Buııa karsilık ne vapıvorn* Mt! Parça narça, datınık, eılıı. solnksnz ve büvük kiîtle enzönüne alındıjı zaman çok küçük bir eerre«le Atatfirk devrimlerinin pek güzel seyler oldnfnna yanp Çtziyoruz. Aman efendim sapka devrimi nek hostnr, yenl yamyı knllanmalı. Iâyiklik pek cicidir eibi lânar. Şapka giyrnevene. fö(r rlveeek parası bnlnnmıyana. »apka devriminin anlamı ne Ifade eder? Oknma vaztna bilmiyen yenl Twmn güzelliginden ne ınlar? Hele lâviklik ksTrsmıntn ne demek otdugnnn aifabesizlere nasıl anlatınz? Bütün bnnlar halktan uzak kalmıs sekilcilik hikaveleridir. Tıpkı ÜniversHe mnhtariyetinin zedelendiîini anlatarak AnadoInda mnhalefete ve ov toplamaga çıkan lavallı adamın dflstüjfü korntk dnrnmdayız. Halk katlannı peniı ve «tireli bir eJHtim seferberiifinden geçirerek simdiye kadar AtatOrk devrimlerini yavabilsevdik ve bnn« paralel kalkınmavı becerebtisevdik, belW bn sBzlerin etkileri ffflnümfizn>kl kadar cılıı vc srfllflnç kalmıvaeaktı. Ama Atatflrkçülü*e fhanet ettik. Atatürkçülükte dlrenmek eesaretini çBsteremeciIk. vatanı eerlelliÇin ellne tesilm ettik. Onlar dıs yardımlan ve iç kaynaklan da kullanarak yapaeaklannı yaptılar. Şhndi Atatörkefiler için tek cıkar vo! kalmiftır : Efer halkı, sehirlisiyle ve kSTİüsivle. isçisiyle ve esnafiyle kazanmak istiyorlana, Atatürkçülüfö halkçılık ilkesiyle ele almak zornndadırlar. Ariık sapkaTi. yeni vanyı. ISyiklijH ajrmda figneyen bir tepeden inme zorlamanın Tflrkiyede san*ı yoktnr. Zaten bn türlü bir hlklyenin lonnclan ds on psra etmez. AtatflrkfülöÇü Iktlıadi prenıipleriyle bir halk rejimi olarak hmlks «nnmaktan bafka hiebtr c»re yoktnr. Diyeeeksinis ki : Sana toprak vereeetim! Sana Insan gibl yasamak için yeteeek kadar toprak vereeelim! S«nin basında senr rarl altında ealıstıran afayı verpilendirip, »enl verfiden beri tutacafım! Şehirde 16ks ieinde vaşıyan ve cok kaısnanlara verfi koynp, senin rnkunfi hafifieteeegim! Onlardan alıp k5ye harcıvacaftım! Ut« Atatflrkçfllük badvr! Cflnkn Ataterkr316k halkçılık ve drvrimciliktir! Atatflrk b«yle bnvnrdn: Kövlü efendimizdir, dedi! HİC basba yoin vok bn i«In Eter AtatfirkcülnJO eerçek an lamında. yaari «o«yal ve Ikti^adi mnhtevasiyle devrimeiiik temeline ttirtsmtnak, AtatflrkcülUk halk İçin anlamsız aydın klişeleri olraaktan Steve «idemez. Şehirde iyi kıravat takıp. kolalı gSmlek riyml», ttaivan mali «apkanın kalitrginden. lâyisizmin entellektfirl fentblığuıdan • « açmışır . Kime ne? Halka ne! & K»ylttye n e ! y ' ' T.H.Y tdaresı, geçen yılı 27 milyon 676 bın 484 hra 89 kurus rararla kapamıstır. 3 yıldan beri idare basında bulunan yetkili sahıslann zamanından devir olan zarar ve fuzull harca ma!ar. kısmen durdurulmuçsa da zararı 27 milvon liradan asaği in dirmek rr.ümkün olamamıstır. T.H Yolları bütün iç hatlarda zarar etmis, yalnız dıs seferlerde •tzmir • Atina» hattı kârlı bir netîce vermistir Türk Hava Yollarının 27 milyon ktisur liralık zaran Ulastırma Baksnlıgı bütçeflne knnacak tahsi««tla karsılanacaktır Genel Müdür Saml Şehbenderler. yeni yılda bir ç©k tasarruf tedbirlerinin ahndıSını ve eelecek vıT zararm çok azalacaSmı jövlemi^ T.H.Y. gecen yıl 27,5 milyon lira zarar etti Sehır =haberleri DÜŞÜNCELER GÜNÜN KONULAR1 işçi konutları ve sosyal standartlar rr.ından niıbilik Birıncı Bes Vıl*^x^* Yazan: b;r yana bırakı hk Kalkınma PÎ4lırsa, inşaat alanı nı gereğince Imar 75, faydalı alave tskân Bakannı 63 metrekare olığınca bazırlanan I lan bir konutun 'Halk Konutları Standartları», geçen hafta Ankara konut maiıyetını, ozellıkle arsa ve orta büyüklükteki dar gellrli bir da düzenlenen Türkiye îkınci tj yapı maızemesı yonunden düşure ailenin ihtiyacını asgar! ölçülerle çı Yapı Kooperatifleri Konferan cek çeşıtlı tedbırler yanında, yatı karşılaması mümicündür. Bu kosında, şıddetii tenkıdlere mâru? | rımları bu amaca yoneltebılmek nuda yapılmıj bir araştırma, soskalmıjtır. Üç gun <;üren harareth uzere vergı ve kredı politikasına yal konutlarda asgari büyüklügün görüşmeler sonunda, ısçı konutla başvurmak gerekmiştır Vergı ve Fransada 88. Batı Almanyada 83J, rı için uygulanacak olan «asgari kredı tedbirlerinin uygun jekılde tsvıçrede 40, tspanyada 50. Finlannitelıktekl halk konutlaru ölçüle yurutulebiltnesı için asgari ve orta divada 55 ve Holânda da 58 metre rinin yetersiz olduğu gerekçesiyle. niteliktekı halk konutlarının stan kare olduğunu göstermektedir. işçı konutlarının azami buyüklü ] dartlarınm tesbiti gerekhydı îste. Memleketımızdekı ısçi konutları gunün 63 değil 100 metrekare ols' bu star.dartlann tesbiti konusunda k o n u s u n d a b l r r a p o r v e r e n t a m n . rak tesbit edılmesı karanna varıl yapılan çalışmaların tamamlandı m ( 5 U î m a n I a r d a n M r . F r e derick mıştır. Gazetelere akseden haber ğını ve ilân edılmek üzere oldtı Bath, Türkivede IBÇI konutlannın lere bakılırsa, bu utek yetkili ma ğunu Imar ve tskân Bakanının ba ortalıma büyüklügünün 50 raetrekamlarca dikkate alınıp kabul edil hiskonusu konferansta yaptığı ko kareyi geçmemesi Uvıiyesinde bu mediği takdirde. ışçi yapı koopera nuşmadan öğrenmis bulunuyoru? lunmu?tur tifleri boykot ilân edeceklerdır. Dı Bu standartlann söyle bir t a t b i | konut politikasının bir i Sosyal k ğer dar gelirlilerle birlikte mem kat bulacagı öngSrülmektedir : 1) Kamu kaynaklı krediler .„.'özelliğı de bundan yararlananlan leketimizdeki konut darlıgı ve kö(fari na tü barınma şartları altında ezilen „ nitelikteki halk konutlan. ..|kendilerine ek gelir s.glıyan bir .. isçilerimizin bu tutumu ve tepki I yönelecek ve bunlar vergi muafi ««ntıye» sahıbı kılmak degildir. si üzerine has=asiyetle eğilmek ge | yetlerinden tamamen yararlanacak Bizdeki uygulama, sadece ışçi korekmektedir. Bu yazımızda, kal lardır. 2) Kamu sektSrünce, m e | n " t l a n >îin degil bütün konut kre kır.ma plânımn öngördüğü temel mur, subay, fabrika personeli loj dilerınde bu amaçtan büyük 61ilkeler ve tedbirler sçısından ko manlan ve iosyal konutlar lçin yı (cüde uzaklasııldığım. spekülâsyonuyu ele almak, özellikle halk ko pılacak yatınmlarda bu asgarl ıtan |na kaçıldıgım nöstermektedir K«n gücünün nutları standarilarının uygulanma dartlara uyulacaktır. 3) Lüks ko di ihtiyacının ve malt sının nedenleri ve isçilerimizin bu nutlar verei ve kredi kolaylık ve çok üstünde konut vaptırdığı için konudaki itirazlan üzerinde dur imkânlarından yararlanamıyacak. gecekondulardan kurtulmıyan ışmak i«t'"oru?. aksine daha yüksek verglye tâbi çllerimlz vanında, kooperatif yojluyla edındiei lük« apartıman daiBılindiği gibı, mılli gelirden bü tutulacaktır. Iste. i«çi konutlariyle ilgili iti ;resini 9 W lirava kirava verıp de < vük bir dilimı konut yapımma vatınlmasına rağmen, gerek barın razlan bu açıdan ele almak eerek kendisı 350 liravla küçük bir eve R ma yoğunluğu, gerekse konut şart lidlr. SBzkonusu konferanftaki g jsığınan nice aileler vardır Bu so« lan bakımından TOrkiye yeryüzün rüsmelerden anlaşıldıŞına Röre. a« |yal konut politika«ının amaçlande konut ihtivacı en çok olan mem eari nitelikteki hslk konutları stan na tamamen aykırıdır. lekrtler arasındadır Zlra, özeüikle dartlanna karçı en önemli itirarır j Unutulmsması gereken dığer bir yüksek maliyetli lük» konutlara kendilprine kredi kavnaîı teşkü (nokta da soçval konut standartlayatırım vapılmakta. bu yüzden ko eden îhtivarlık Sigortası karsılık rinın «adeee ışçi Konutlannı değil. nut vapımı nüfus artısından ve di Urının, esasında isçilerden kesil'r bütün kamu kavnaklı kredileri, ğer nedenlerden doSan ve eittikçe sisrorta primlerivle mevdana get memur ve subav loimanlan dahil ırtan konut fhtıyacı karjılanama mi« olma5i tejkil etmektedir. Bn bütüp sosyal konutlan kapsamamaktadır Bur.un vanında, ıhtıva >:eheple. kalkınma plânımn «kamu sıdır Mesele. plânlı kalkınma dev cın şıddetı gecekondu gibı çok dü kaviaklı krediler» konusunda fin resinin fedakârlıklarına elbirligıy. şük standartlı konutlann yapıl eördü«li smırlsmalar bu fondar. l e v e sevf.rek meselemasını rorlamaktadır. Bugünkö ^ C il,r. verilen kredilere 1 ,,t taannddaar rddl laar r e es sa a s j d i r Y o k s a b u Iük5 eğılimı içınde ıhtiyacın giderılebümeıti amucıyle konuta yapı rr!,7 Burada «kamu kaynagı. devi s e r fedakârlıklan =on haddini bul kooperatiflerince çok i i i k t i f l i k l w j l e r l m l z , d g h i f e d i . l«n vatınmın iki minline çıkanl dari anlamd» kullanılmak IstendıR' î o r , a v l C ) ması gerekir Jcı. geri kalmıg bir »"raimekfedır. karsı bir politlka bahîs konuıu dememleket olarsk. kalkınma için thtiyarhk «Igortası, her »eyden g ,r h a l d e b u n a , u Aahm firetken alanlara yatınm vapöncesi ijçinin Ihtiyarlıgında sos )edenlerden biri şüphesiz ki bu ıamak zorunda olan Turkive için bu yal bakımdan korunma^ı içln ku]ttrlann vazarı olurdu. na imkân voktur Nitekim, yatırtm bir sosy.l guvenlik tedbi, Türkıyedeki i?çi ko»ut haemİTiin ancak en çok '/ıı20'sinin kamu duzenl lan hakkındaki iki yabancı uzkonuta ayrılabileceâı plânda ön«ö ridir. Kamu ve sosyal refah endişesi her sos manın rülmüştür. O halde lüks konut yagörüşleriyle bitiriyoruz: pıminı kı^mak, aynı hacimde ya val politika .tedbirinde olduRu • , ı 1 9 5 5 yılmda isçi konutları konu. , . , . . . tınmla dahı çok koiut yapmak ">u. buradn da birind plandadır. îşçi , u n d a n ü k ü m e t e b l r r a p o r v e r e n B e r . retivle daha uenis bir kütlenin ba bu primi kanun! blr mecburlyei B i r , e ş m i , M İ U e t l e r u r m a n , rındınlmaaını sajlamak yolu ter altında ödemektedir. Keza bu fon n a r d W a g n e r k o n u t a ı a n ı n d , b ü . bes y ü k p a y ı b u l u n a n 6 z e , , e k t S r ü n cih edilmijtir. Plânın benimsediği sadeee isçilerin nrimleriyle bu ilkenin gerçek]eçebilme"îi için. lenmemektedir. Işveren de e s H ı d t h i V atınmlannı memleketin ej miktarda prim fidemek t o n ı n ^ konomi,inin menfaatlerine göre bırakılm.ktad.r. Bütün b u n l ı r h , j g i n e t t M k , tlyarlık sigortmı ve isçi kredi»i sonra «Halen vükıek maliyetli kofonltnnın ne kadar kamusıl bir nutlara vönelraıs olan mevcut mıl BÜYÜK KAYBIMİZ vön tasıdığını g5»tenneye yeter zeme ve paraların daha çok konut F^tMve Harmankava'nm <M > , konut kredileriBu bakımdan d i h i v , r i m l , T*klTi, Gülçln nl k u l l a n ı , m , s f d l > Injrmetli ba. a dısınd* bırakılması mümkün Sigortalan Kurumu d»hil, balan. Fethlye ve Osmnn Hnrgörüimemektedir. ve yarı resm! kurumlarca fintîıse mankava'nın afabey^. Doktnr tKİlçeriri diRer Snemli bir Itlraz edilen konutlar tçin de bu mümEmel, gczacı încl Harmanknlan dt asjtar! nitelikteki konut kün olmnhdır» tavsiyesinde bulunyanın dayılan. TörkAn vp Cabüyüklüğüniin ihtiyaçı karjılamı mustur. VVagner'den tatn dBrt yıl nan HarmaYikavn'nın PTncftl?n yacak kadar «küçük» tutuldugu ^onra aynı tavsiyede bulunan TreEmekll Ord. Albav dur. Standatlann. içlnde yasıyan. derick Bath dıı «Kavnakltnn da. Ali HARMANKAYA lann sosyal ve kültürel Ihtiyaç, ha çok, fakat daha mütevazl ko(Kotemlhalzade) ilıskanlık ve davranıslanna uy nutlar vapılma«tn» yöneltilmeıU Düç»r olduğu haıtahktan kur(fun olması elbette şarttır. Bahin nln Türkiyenin konut problemi itulamıyarak 18.3 1964 Çarçamkonusu ölçüler. uzun trastırm«l»T çin olduğu kadar isçilerln de men ba günü Hakkın BahmPÜne sonunda elde ediltîiSine eöre. bİT faatine olduğunu», «avm kaynakkavuşmu?tur. Cenaıesl 19 3.19B4 kaç metrekare asajı. bir kaç met | | a r l a % K o r a n l n d a Persembp günü Üsküdar Dokor)ut re yukan^ivle ıhtivaca cevap ve ı .sSlsnabilfceütoi. ve bundtn da İancılar c«n(lndfn «|Ie namarecek şekilde tesbit edilmıştır. de T ü r k i s s j s i r ,j n çoğunluğunun ya«nı müt*akip kaldınlarak KaracaahmPt'tek) nile kabrlıtanınebilir önemli olan nokta. özel rarlanacağını raporunda belirtmts n» defnedllPcektlr llkle Recekondularda oturmak ve tj r MPVIS rahmet evllve rine, isçilerimizin sağlık ve kon^ ^ ^ ^ AİLESİ for bakımından a$garî nitelikleri haiz konutlarda »isamalannı teAÇIK TEŞEKKÜR \ Cumhuriyet 2955 mindir. Ihtiyaç ve zevkler bakı Radyo Progromlarında Yeni Yazan: Dr. İsmet Giritli Bnjünkü Anayasanın getirdiği Snemli ve yerinde yenillklerden biri de «Tırafeu Rsdyo» esası ve nıüessesesi olmnştnr. Nitekim 1961 Anay«sasının düzenlediğl Bsel karnlnflar ara. sında radyo ve televlzyon ld»> resl ve haber ajanslarını g8rmekteyiz. Gerçekten Anayasanın 121 Inei maddeslnde aynen föyle de. nilmektedir: «Radyo ve televizyon iıtuyonlannın Idaresi, Szerk (mnhUr) kamn iüıel klsilî&i halinde kannnla düzenlenir. Her türlü radyo ve televiz. vonların yayınıUrı tarafsızlık cüaaalrına ç5re yapılır. Radyo ve teleylzyon idaresi, kttltfir ve etitlme yardımcılık förevinin «rerektirdiği yetkilere sahip kılınır. Oevlet tarafından knrnlan veya Devletten malî T»rdım alan haber ajanılarının tarafsıslıti rsastır.» Anavasanın bn raadde İle ilrill eerekçesinde de belirtildlll eihi: Radvonnn partizan tntn. mo ve partİ7an bir yayın vamtası haline eetirlimesl memieketimizde n n n teneler ciddf bir hrtTnr»n7İnk konara olmnştnr. Ba sehfple, radvo mnhtarlveti ve tarafsızlıfri. Anavaıs teminatı aitına sılınmak isten. miıtir. Aneak cesitll fllkelerde bn gayeve varmak Irin kahnl edllen e«»s1ar cok farkli oldnhı ve hnnİRnn ııık «ık dejHstlti rtikknt nazannıı alınarak tefernıatlı hlr madıie •sevketmenin olarafi düi.ünulmü'sRn bakımdan radvonnn bir bamn tflzel klaiısl hallne petiriltnp<iini ve hn «flzei kfcive eö. » p i îprektlrdifi veitkllerln ta• vn "inmasını «?*lavıcı naM» sevM <U vetlnilmı>. tafsllât bn mırifJsv*' f«<inarf»n rıkanlteak O'TI Uannna hırakılmıstır. Avnl vKrfin telrvlnvnn ld»reVrinip riiİTfnlenmesinde de dik. kite alınmutır. Ute Anavasanın ba sararıatine IvMnadrn ve Anayaumn 1Î1 in<"l m»dde«lnin Kn rBrdüM eııa*lar (»«IrMİT"»». 24 Arıılık 1963 tnrîlıU ve SM MVIII Türkive "«ıdvo Televizvon Knrnmu Kannnnnnn, m»rkft«l Ankarada "Imak «Tere. Tflrklve Radyo . T#levİ7von Knrnmu adı {le. «Jlıtrl kUHifrf. mthln «Ifrrrk» bir knrKıs*ea TRT remzini tasıyacak nian Tflrklve Radyo . Televizvon Knmmnnnn baslıea törevlerl: Radro ve Televiıyonia •iel. «»retlol. fe«ltfir ve "ard>mcı. 1îfJ#nd/»kl, Iperd). vf dıurda tanıtıcı, yeterll, rtofrn ve Urafsıı y«yın Turdnn gerekli yerlerinde yenl radvo ve televiıyon tesiıleri knrmak bn tesisleri lıietmek, mevcnt r«dyo ve y»ym tesiılerinl Ihtlvaca «8re gellıtirip genisl etmek: Radvo ve Televiıyon postalan ara<nndaki is ve yayın ahengini saglamak ve bn kannnla gösterilen esaslar içerisinde miletlerarası teşekküller ve ya. bancı rııdyo ve televizyon kurulusları İle münasebetleri düzenlemek ve yayınlarının mürnkün oldngn kadar genis bir alanda en iyl blr şekilde yapabllmeai İçin arastırmaUrda balunmak. tedbirler almak ve gerekiyorsa, kendi tesislerinde knllanılaeak »let ve cihaılar ülerlnde ar»gt»nn» y»pmak bnnlan kıımen veya tamamen imal etmek ve bnnnn için gerekli tesisleri knrmaktır. Türkiye Radvo Televizyon kurnmumın en yüksek karar ve ySnetira organı 359 savılı kannnnn 4 flncO rnsddeslne ?"re hükfimet. Cniverslte Te cesitli teşekknl temsiiel ve mensuplannca tetkil edlieeek olan yönetim knrnindnr Knrnrn, Genel Mfldflr turafmdan temsil olunıcak TSnetim Knrnlu Radyo ve Televi»T"i hizmetlerl İle tlrlll konutarria Danışma Knmlları knr»W1ecektir. TBnetim Knrnln Tflrkivt Ri"1yo Televlıvon Kornmnna ho kannnla verilen sörevlerin verine getirilme^ini saflıvacak ve yayın eseslannı tesbit edecektlr. Kanurran 5 inci maddesi Yönetim Knrnlnnnn eörevlerini yaparken eözetecegi esaslan te"îbit etmistir. Bnna çöre Knrnm: tam bir tarafsızlık icin^e halka hizmet erlilmesini. nroeramlann Anavasanın davandıfı temel eörii» VP ilkelerV Cnmbnrivetin niteliUlprini he. nimsetici ve bn enrîi«. ilkp VP niteliklerr nrcnn düsönce \ e davranıs tjrnnı splistirici hir 7İhnivetle ve Tiirk Toplnmtınnn CaSdas nvrarlık «pvivesine *rî« mesi amacmı eüdpn Atat'i'k Devrimlerini ve bu rlpvrimlerin retirdlH d«nva rörflgu ile »ısama tarzını verlestiripi ve trellstlriel hir tntnrnla hazırlanmasını eözeterektir. Aynea. haberlerin do|rnluk. rabnklnk ve çaSdas haberciiik ilkelerine nyrnn olmasını. sivasî •©«!« nitell5indeki vavınlann çesitli ve karsıt pörü«leri içine alaeak sekilde diizenlenmesini. procramlann yetkiü n*manlarea hanrlanmasını ve fîkir.sanat. millî etntim, halk etitiml ve toplnm kalkınması bakımlanndan yeterli olmasını «ailiTaoaktir. Gorfiiayor ki TRT T5netim Karninna b»*ka bir devimle hn knrnln teskil edecek üyelere çok önemli 5devler ve sornmlnlnblnr diismektedir. Elli aıii ve on eeçlcî meddeden ibaret olan 359 savılı bn Itanannn 49 nncu maddfsine eöre; bı» kanun yavımı torlhinden rtönİMiki iiç avlık sfirenin hltiminl takip eden av ba^'nda, ancak eskl persnnelin m»kteıep hakları ve Uk vBnetim knrnlu seçimi ile ilslli madde hiikflınleri. bn kannnnn Resmî Gatetede vayımı tarihinde (1) yüriilü$e çirecektir. (1) Bu kanun 2 Ocak 1964 tarihll ve Î159fl sayılı Resmî Ga7etp ilp vavınianmıstır Mlllllll IIMII11IIII111111M11 Dr. Cevat GERAY Sokak isimleri şimdilik değişmiyor Anadolunun muhtehf yerlerinden îstanbula gelen aileler, toplu olarak oturdukları sokaklara geldikleri şehrin ismini verdirmeK için Belediyeye müracaat etrnek' tedırler. Son müracaat Erzinean' dan gelenler tarafından yapılmış ve Yıldırtabva'daki Şehnaz Sok< ğina Erzinean veva Erzincanlıl»r adı verilmesi istenmistir. Müracaat ilptli encümene havale pdiimiş ve re<Hr>1unmustur Hed sobebi «sokak ismi deS^tirildıîı takdirde bu hadi«erin emsal Eü^tf»rilmesi halinde dicer ^ehirlerden gelenlerin müracaatiarını da kabul etmek gerekecek ve çehirde adrş: karışıkhğı basgösterecektir» şekindc ifade ohınmustur. Şehrin kanalizasyon durumu etrafmda calışmalar başladı önceki gün »ehrimıze gelen Belediyenın kanalizasyon uzmanı Prof. Kehr, bürosunda çah»malarına devam etmektedir Kehr, Doğu ve Batı bölçelerine aıt tatbikat projelerini ınceletnektedir. Diğer taraftan yarın «aat 16 d« Beledıye Sarayında îstanbulun kanalizasyon durumu ile ilgilı hir toplantı yapılacaktır. Belediye Mec lisi üyelerinin de katılacakları toplantıda Prof Kehr, kanalizasyon çahşmalan ve geleceği hakkmda bilgi verecektır. n Galatasarayülar Omiyetinin konferansı Etibank Genel Müdürlüğünden Bakır İjl«tmesi Müessesesi için yüksek mangauh «ellktcn takrfben 450 ton değirmen astan plâkaları ile 4000 «det bu pttkalann teabit civatası imâl ettirilecektir tsteklilerin Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul AlunSatım Şubemizden ve İrmir Şubemizden bedelsiz olarak alacakları »artnamede yazılı vestkâlarla birlikte ve^erlik beleesi almak için en geç 30^.1964 tarihinde aaat 18 e kadar Genel Müdürlüğümüze raüracaatlan gerekir. Yeterlik belgeleri 6.41964 terihinden itibaren yeterli görulen iateklilere elden verilecek veya posta ile Könderilecektir. Teklifler en geç 13.4.1961 günü saat 16 ya kadar Etibank Genel Müdürlüğü Evrak Senisinde bulunacak şekilde ya bizzat elden verilmeli veya costalanmalıdır. Postada vâki gecıkmeler nazan itfbare tlınmaz. Etibank bu ihaleyi yapıp yapmmmakta serbesttir. (Basm 4010 A. 2135'2945) Galatasarayhlar Cemiyeti taraJından tertip edılen seri konferanslardan ikincisi Doç. Dr. Cavit Orhan Tütengil tarafından bugün 9ğledCn sonra OaHtasa»»y Lj*es; konf*ran« selonund* verlleccktlr, Tutengıl, «Türlyyede Köy y«.Aydınların Tutumu» konusund» konufsacaktır. hahfr hhrtftUHpl fBrme: tii Yağış devam edecek Marmara. Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgeleri ile Eikiiehir, Konya çevreleri çok bulntln ve ara sıra hafif yagmurlu. difeer böl^eler parçalı bnlutlu, grct Günpvdofu Anadoln bnlıe*! çok bulutlu ve aralıklı vaÇmurlu «rçeeektir. Hava sıcaklıklarında düne nazaran önemli bir dc^itlk lik olmayacaktır. Hüırârlar bütün bnleelerde KU7PV vnnlerden hafif. yer yer orta knvvette, Doİu Akdeniz hnlgeıfnde zaman za man kavvetli olarak e*ecektir. Şrker Fabrikaları A.Ş. Müdürlü^nden: Kapah zarf usulü ile CBurdur Şeker Fabrikası sahasında 1 adet çelik şeker ambarı't tn<!aati vantınlaeaktır. Keşif bedeü TL. 1.000.(K>0. CBir rr'lvon lira^ olup ReÇici teminatı TL. 43.750 (Kırkiichin vedivü?e11i Hradır) ihalesi 25.3.1964 cuma eünü saat 16 (K) H> Komisyonda yapılacak= tır. İhale dosyası TL. 250. fikivi'İT»!]i> Hra. mukabilinde İn^aat MüdürlüSünden temin edilebilir. 1 Taliplerin hazırhyacaklan teklif îarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Raskanh&ma vermeleri lâzımdır. 2 Taliplerin en geç 20 3 1964 günü saat 17 ye kadar Ankarada Mithatpaja Cad. No. 14 Umum Müdürlük İnşaat Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. (Basın 3462 A. 1779/2948) TEKLİF ISTEME İLÂNI 186 Kalem İlâc Alınaeakiır Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi için 186 kalem ilâç kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. Buna ait dosya ve liste müessesemiı AL/VI grupta görülebilir. Kapalı teklifin üzerine (64230/Filyos) yazjlarak en geç 26.3.1964 tarihine kadar müessesemiz veya tstanbul Şubemizde ki Alım Teklif Kutusıına atüması lâzımdır. Teklifler arasmdan ihtiyacımızla şartlanmıza en uygun olanlar tercjh edilir. SEHRÎMİZDE Şfhrımizde hava, kısmen kapalı İpekli Dokumaları ve nadide halılarJvle cihan şümul bir ve zaman zaman yağışlı geçecektir. Isı, en vüksek 8, fn düşük 3 • şöhrete ve turistik hüviyete sahip İstanbula 65 KM. mesafede [\ Devlet Karayolu üzerinde körfezin mav! sularma karşı Uluderprp nlac aktır • ; pınar sırtlanna yaslanmış mamur bir sanayi kasabası olan ; ıMART 19 ZtlKADE! 5 • Hereke sahillerinde otel, motel, gazino ve plâj gibi turistik • tesisler vapmak isteyenİGre 515 sene müddetle işletme müt ; saades! verileçektir. Bu tesislere yatırım yapmak isteyen ec6 a • neb; ve verli şirketler veya fertlerle Belediyerr.iz ortak da X olabilir Taliplerin Beediyemize müracaatarı. Hereke Belediye Başkanlığından 2 senedlr çekmekte olduğum kslçamdakl ağrı kemllc hastalığı ve kalçamdakl dışa doğru çıkıklıgı yaptıgı büyük ve ha. zık bir amellyatla benl sıhhatime kavuşturan, Baltalimanı HastanPsl çok kıymetil Operatorü « | ; î • 1 V. E. S04 12.22 15 W !8 20119 51 «27 4 22 Hasta'anna sefkat ve ltlna İle bakan Servls Hemşlreleri Nlhal Arslan'a. Senlye Atasoy"a, Servtı pereonell Celâl Llman'a, Kâmll ve Halile «azeteniz va•ıtajı ile candan teşekkürlerlml blr borç billrim. Hasta: Mustafa Koç Dr. Nuri ÇALLILARA'a SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın 3740'2901) |11 45' « 0 2 12 00 1 31 10 03 (Basın 3595/2929) CUMHURÎYETin refrıkası: S Cumhuriyet 2939 BAY OSCAR: FlVASKO KlTABE/l Melih Cevdet ANDAY 12 AYLÂKLAR AYLÂKLAR 13 AYLÂKLAR 14 vofunu bitirmişti. Leman hanım, onun hazıı viyicilitinin son fünlerine raslamıstı ve Davut bey, Leman hanımın Erenkny'deki kösKiin de hiç istifini bozmadan eskl vasayuını «iirdü rürkrn DSndar'ı da vanına almıstı. O gün bu çün Dündar bey, bn kSşkte yanyordu. (lerçı »rada btr ortadan kavbolnrdo. nfak tefek ıslrre sirerdi, ama çok geemeden soluîn eenp K.ren «ftvd» alırdı. Tömden paranzdı. Mesrntivet ve ıhtilâlciük anılannı anlatarak. arada bit veTiPk vaparak, ev ıslerine vardım ederek geçınip jirtlvnrdu Lprrıan hanım ona : Rns ge7pnin bos kalfası, derdi. Dünrtar bey de : Ru pvdp bos eezenin bos kalfası olrmvan Uim var? dive karsilık verirdi. Ben haT>t»na lıomsr nvn*mı« adamım. Ama felek bizı tut m.idı Ru da <ÜIÇ mu sanki? Asıl «nçlntar hr. ein slrfn. onnn, Btpklnin büvük adam dive adlarını saveı tie andıîhnız kim«:plerdir. r l Pasa bir sün hana. «Sen deliıln!» drmisti (JPII nlan kpndicl Irti. o da, Talât da. Enver '•nlar mpmlpbet üzerine knmar ovnadılar hatırdılar »onnnds memieketl. Ama ben ho« nln hos kalfasıvım. nnUr tarihimİTİn büyiiklert Rir ksıhUnha attıktan »onra da: Hen h«v!p olmn<=tur bn, diye eklerdl. Sonra Sfıkrii've döner : Sizl de eSreeeM*. derdi, inançlannız. fil kBlerinlı ne olaeak bakalım. yirmi yıl sonra Şim^l konucmak knlav derdi. Otoz vaslinnda pöriinen. f*niverslte'vl vaTI bırakmıs. hlltUn deSerlerln venl bastan rle alınrna»! eeretlni «mnan. kimsevi bf!*fnmlven, karsı kovmayı ilke edinml? biri idi bn Şükrü. Gallp bevin, daha dogrnsiı Pakize »ıanımın oglu avnkat Mnammer'in arkadayı. Mnammer'in Ayla İle evlenditi gfln o da gellp Erenkfly'deki koşke yerlesmlsti. Çamlıea'da kendi halinde vasıyan blr annettnden bafka klmsesl yoktu. Bn anne ona arada blr cep harolıin olarak nfak yardımlarda bnlnnnrdn. SOkrü'nün bütün reliri bu idi. Büyük iddialarla, hirtakım filim »Irketlerine «enaryolar yazıyo^ du. Ama bn fs karsılıjında para alıyor mnydn, almıyor mnvdn? Orısı pek belli olmamıstır. Talnıı onnn senaryosunn vazdıgi filimler ya cevrilmez, va da ovnatılmazdı O da bnndan ötürü rnrnrlanırdı. Avnca Sflkrfl, arada bir, bir derei cıkarmak tasansı ardına döşerdi. Büviik paralar bnlduSnnn «fiylerdi. kadrosnnn vapardı, ımı o derf^ de bir tflrlü çıkmak bilmezdl. O *ibt lıler Oıerinde oldnfn günler Sükrfl, knskte kim var, klm yok, berkesi paylamaSa haslardı. Uynmns. Slmfls, bitmis Insanlarnnız sic. derdi onlara bafıra baftıra. DBnya nereye «idivor, sfz nerde kalmısmnız! Lfltfen »öyleyin Davnt hey. SIT np H vanarsınız? Tnsa tepesine Fatih Sultan Mehmed'in hevkelini diktiniı diyelim. Ne olarak hnndan? Siz heykeltras mısınız? Rayır. Zenfln detiNini* kl hovle bir l«l fînanse edenlnlz. nevlet. hiikBmet bankanı mısınız? Havır. PstpIiU npk Slâ da hillvorsnnnz ki bn hevkel orava riikilmivecfk Sizinki bir heves, hlr merak. d»h» dnSrnsn can fikıntısi Areo remisinin rolonn hnlnn sltın postn aram«£a UalUmani7 i«e hiitfln hiitiin sacma idi Eskiden bnna hptiTpr np rtplHiUipr pttinlr klm blllr» Ta %rn ıvjtıarnrner'' Spn np vanıvorsnn hn dönvada? Avnkat oTdnn. ama avnkatiıUtan npfrp* ettifini snvliverpk rve kapanrtın. Seni (förfn yeni bir atılım hazırhyor sanır. Oysa sen g5ılerini kapıyorsnn, bir şey görroek istemiyorsnn, bir peygamber edası ile snsnyorsnn. Senin İçln ber şey olafandır bn dünyada, ber iş olacagına vanr... Sence biz insanlar gücsüzüz, gidisl defiftiremeylz... Mürside hanımın içkiden başka bir bildiği yok, içraese nykn bile nynyamıyacak. Evin bir adım öteıinden 8dü kopnyor. Gömülmüş bnraya kalmı*... Ta Nesime hanım! Basından bir sevda maceraıı geçti diye hayatı anladıgım sanıyor, knrnmnndan yanına vanlmıyor. Tek ıcnginligini, yani kadınlıgını bastırmakla büyük bir is yaptı|ını sanıyor, bnnnnls Svünüyor... Dündar beyefendi, tenin anı lanndan başka ne var ortada? Sen bngün yasamıyorsnn kl... O sevmedifin, yerin dibine geçirdigin yakın geçmiş yok mn, Işte yalnız o seni ayakta tntan. tçlnizde nynşnklnktan knrtnlmak istiyen blr Ayla var, o da bnla bnla seramik çalışmayı bnldn. tçl nkılıyor, bognlnyor bn evde de ondan. Knrtnlmak İçln çıkar yol arıyor kendlne. Beğeniyornm onnn bnnaltısını .. Bn evde kendi bayatınt bitdlgi cibi yasıyan blr kisi var. Leman hanım o da. Ne istedigini biliyor. kimseden akıl Sgrenmlye kalkmıyor, olavİara dlledı'ti yönu verlyor, hiç pişman olmu yor. . Her bakıradan anlaııyornm onnnls . Kızlan. kocası. tornnn. herkes herkes üstüne an laşıvornz. Geçende. «Pakize »leceSine, büyük kınm Mflrnidp Hlsevdi keske » derken kafa ve yfirek stictinü ortaya kovnyordn. Cunkü Pakizr hanım îüclti bir kadınmıs. belli. savaşçı imis. katlanmamis Galip heve Katlansaydı valnız kendi eilmp citmivecrkti. (îalip bev dr mahvalacaktı. Çünkü Galip bevin tek zevki, (Arkası var) PROF. NtMBUSUN MACERALARI: Sabtbi NAZtME NADt Genel Vayın MUdürü CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş Ttlrkiye Ur» Ki 78.00 40.00 22.0* AtnHlrlı h!ulv TelntuD ı 1Z 4f u 13 K «* ANKAKA ECVET GÜREStN Vazı tılerlnl Hllea tdare Snrumlu MOdür: Barlei Lira Kr. 190.00 «O 00 «00 |i uv m 11 «1 »f EROL DALLI • StneUk e »7lık 3 » M«hMİ|«>n >^ti,n«Hctr No S ni»»rh*mj (LI.KHİ KCllltM. : GızetenlZft gonaetilen yraılıı konultun. teomılms«m lıde •dllmcs. ri*nlard*n mfnullvvt *»bul olunm»ı Abon« ve tlâo ı«ierı ıçl» t»r. fın OvrUne «Abnnvı vejt ıtltn Imvdının Itonman lazımdır Batan w» Yayan CTJMBURİYCT Hatbaaoüık Caceteetllk I. A.. S. Balktnrt Soluk Na 18.41 »• GfNKY It.l.KKI )l<iri»i M».»rıMn, ADANA r.|»l Bu fHZVttl. BASIN «,HI *K VA. SASINA uvm«vı r.H~)>iı(l« «tn ı«'tı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog