Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

JULES VERNE Kollpk'sıvonıınrlan v<*nı Vıaskılar BIK I C T ^ D A K I FENEI • KARPATT AR ŞATOSU s> m * T>OKTOR OKS 390 I T INGITIZ \e LÇ R t S L V M*«" f •* M <VRI 400 •• DUNVAMN * + rrvtîp vıt,Dizı * YESfl Şl A 500 •o w SOO ÎSIMSIZ AILE 2 Ciid rVKILÂP %c AKA KITABEVLER1 Ilâncılık 8798 29)3 40. yıl sayı 14235 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADt Telgr&f v» mektup adresl: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu IstanbuJ No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 BÜYÜK g&RIŞ Turkıve Ogretmenl>=ı BınkaV memleket kulturune hızmet gavev?te,*f(gr»tmenler vt nğrencıler arasında ocıullu (Şıır hıkâye ve ma=al) vausmaları teı tıplemı=tu Mıllı Egıtım Mudurluklerınden ve şubeıerımızden hroşur ı?tc\ ınız TÜRKİYE ÖGRETMENLER BANKASI Cumhurıvet 2944 Perşembe 19 Mart 1964 Genel Sekreter Kıbrıs konusundo G. Konseyine rapor verdi Thant barıs kuvveti görevini ö ii üstüne aldı Rumca «TO VİMA» Gaıeteslne Birleşmıs Mılletler, 18 (a*., AF \e Radvo) Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten UThant Kıbrıs banş kuvvetının harekatından doğrudan dogTuva kendısının me' u l bulundugunu belırtmış, Gu Kısa bir gizli oturumdan sonra Ulastırma hakkındaki onerge dün Mecliste muzakere edildi Ankara, 18 (Cumhurıvet • Teleks) Bugun saat 14 te toplanan Turkıve Bu' uk Mıllet Mec lısınae 1 2 dakıka sjren gızlı bır oturum japılmıştır Bu oturumda, geçen celse vapııan gızlı oturumun zaptı okunmuştur Bılındıgı gıbı, T.B M M nın geçen hafta yaptıgı gızlı oturumda, Hukumete Kıbrısa a«ker gondermek hususunda yetkı venlmıştı Daha »onra bır tahkıkat komısyonuna yenıden bır uyenın seçımı vapılnuştır Bılahare 33 lokomotıfm satın alınması l.e ıle ılgılı olarak Nıhat Su'nun, Ulastırma Ba kanı Ferıt Alpıskender hakkında Meclıs soruşturması açılmasına daır onergesı okunmuştur Bundan sonra bazı hatıpler soruşturraamn açılması veya açılmaması hakkında usul jonunden fıkırlerını sovlemıslerdır 4rkası Sa 7, Su. 1 de Yunanistan yeni bir ticaret Bakanı içirı ve denizciîik açılması anlaşması istfyor Anloşmanın iptali üzerine, Yunan uyıuklu Rumlar hudut boylarımızda gayrirnenkui sahibı olamıyacak, Yunan uyruklular tesbîtine başlandı Atına, 18 (a.a. • Kadyo) Bır mesı gereken altı aylık üevre sona Yunan Hukumet sozcusu Turkıje ermeden, Yunanıstanm muzakerenın 1930 tarıhlı «Ticaret, ıkamet \e j e hazırlanacagını soylemıştır öte jandan bugunku Ingılız gasevrusefaın mukavelesı» nı feshetmesı uzerıne, Yunanıstanm venı zetelerı Turkıvenın «Ikamet, TiMukavelesı» bır ticaret ve denızcıhk anlaşması caret ve bejrusefaın ıçın muzakere talep edecegını bü nı jururlukten kaldırmava karar vermesne genış ver ajırmışlardır. dırmıştır Sozeu, eskı antla^madan doğan Bu arada muhafazakar «Daıly Te» haklarm ortadan kalkması ıçın <J> legraph» gazetesı Atına muhabı 4rkası Sa. 7, Su. 3 te nı antlasma hukumlenne gore geç Onerge, 33 lokomotiiin satın alınması ile ilgili olarak Nihat Su tarafından verilmişti OH, VERtLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ!... Arkası Sa. 7. su . de Inönü, Talbot île göruştü Ankara 18 (Cumhurı>et Te leks) Başbakan l«met In onu CENTO Ekonomık Konseyı toplantuı munasebetıvle Ankara v a gelmış bulunan Amerıka Bırleşık Devletlerı Dışışlerı Baıcan Yardımcısı Mr Phıllıps Talbot u bugun kabul etmıs ve k»ndısıyle u. run sure goruşmuştur Mısafır Bakan Yardımcısı saat 11 de berabennde Amerıka Buyukelçısı Mr Ravmond Hare olduğu halde Başbakanjığa gelmış v» Dış ışlerı Bakanı Ferıdun Cemal Erkın tarafından Başbakan !smet Inonu'ye takdım edıl. nustır Saat 1215 de Ba<=bakanlıktan aynlan Mr Talbot, Basb»kan xle japtığı gorusme d«n memnun kaldığını ıfade etmıştır. Erkın, Inönu Talbot gorüşmesını anlattı Dışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal Erkın, Kıbrısa gonderılen uluslararası banş kuvvetının jetkı ve gorevlerı hakkında Ingılızlerle ve dı ğer taraf ulkelerle temasla rın yapıldığını, bu konunun henuz tam anlamı>le tesbıt edılemedığmı sovlemıştır Erkın, Cenevre'de vapıla cak Bırleşmış Mılletler Tıcaret ve Kalkınma Konferansı na katılmak uzere bu akşam \nkara'dan îstanbula hare ket ederken hava alanında basın mensuplanjle bır soh bette bulunmus ve bazı soru ları cevaplandırmıstır Erkın ıle basm mensupları arasında geçen konusma şov ledır Soru Arabulucu konusun ria Hukumetımızce venı bır ısım bıldırıldı mı'' Cevap: Ortava >enı ısımler Sa 7, Sü l d e Yurt dısındaki işçilerle ilgili konut kredisi tasarısı Meclise verildi Maliye Bakanı bu konuda bir açıklama \nkara. 18 (CnmharnetTelcks) Yurt dışında çalı^an ısçıler mı* r ta«arruflarırıı degerlendırmek ımacı ıle kurulan «konut kredı^ı ve ıkraz fonu« kanun ta^arısı bu"un Bakanlar Kurulunda muzakere ve kabul edılerek T B M M ne unulmuştur Başbasan Yardımei'= Kemal Sa t r ın başkanhgmda bugun saat yaptı. Makanosun kurdugu nguvenlık \mv\etlerı > ne mensup bır papai Canakkale Zaferinin yıldonumu kutlandı • • •• •» 10 da toplanan Bakanlar Kurulu once Eskışehırde ^elden zarar goren vatanda'lara vardım edılme«ı nı kararla^tırdıktan sonra Malne Bakanhğınca daha once hazırlanan ve T B M M komısvonlarında bulunan tasarıvı daha da kuvvetlendırmek amacnle venıden du zenlenen ve vabancı ulkelerde ça hjan ısçılerın tasarruflarının değerlendınlmesını ongoren kanun tasarısının muzakeresıne geçmı,tır Ferıt Melen'ın »cıklaması l^çılerle bırııkte Turkıve ı^ın hançte vapacakları tasarrufla^ı Arkası Sa. 7 Su 4 te me Rauf Denktas "Makariosun dünyada artık hic bir dostu kalmamışt»,, dedi Cemaat Lideri, Türkiyen in yapacağı her türlu mudahaleyi, bütün dünyanın müspet karşıhyacağını sözlerine ilâve etti Kıbrıs Turk Cemaatı lıderlenn telerı lanetlemekte \e o\nama^a sıva>»et oyununu aen Rauf Denktaş dun Londra çahştığı buvuk dan donmuş ve kendısını karşıli' da herkes endışe ıle Karşılamak o<• an gazetecılere Kıbrısla ılgılı tadır lavlar hakkında ozetle şunlan so\ îkı a\danben Londrada ve Bır lemıst » • lesmış Mılletlerde Kıbrıs da\amı • Kıbrıstakı şen'ı cına\etlenn faı zı takıp etmekle meşguldum îkı lı olan Makanos'un «u anda ne av zarfmdakı en bu\uk kazancıLondrada, ne \ e w York'ta hıç bır mın, Makarıos'un plan ve hulva dostu ve *araîtarı kalmamıştır lannı boşa çıkartmak olmuştur Turkler ale>hme gırıştığı barbar Makarıos Bırle^mış Mılletlerden ca teca\uzlerı butun dunya gaze alacağı bır kararla garantı anla< masını tamaanen hukuf»i"=az bırak \dana, 18 (Gunev Illerı Merkez tıracaSını ve bovle bır kararla da " , 8 . , , Rurosu bıldırıvor) Bugun ogleiTurkıvenın tamamen elınl avagmı j . . „ , . . % ,™ den «onra vbır Amerıkan F 100 uçabağladıktan 'onra Kıbrıslı Tu'k at Kozan vakınlarındakı daglara Arkası Sa 7, Su. 1 de çarparak parçalanmıştır Saat 15 15 te Incırlıkten kalkan ArUası *.a 7 Su. 3 de Adanada bir Amerihan F 1OO jet uçağt düştü Trafik kazasında yaralanan Emanullah Çelebi ve Halim Menteş, hastaneye kaldınldılar. Bir senatör Konya yolunda yaralandı Antakyadaki seçimin neticesi tasdik edildi Canakkale, 18 (Telefonla) Canakkale Zafermın 39 jı'donumu bugun Cumhurı vet Mevdanında vapılan par ıak bır torenle kutlanmı^tır Istanbul juksek ogrenım gençlıgı, ordu temsılcılerı ıle lıarb maluılerı ve kalabalık bır toplulugun katıldığı torene saat 9 da Istıklal Marşı ıle baslanmıstır Gunun onemını belırten temsılcıler, Kıbrıs konusuna da temas etmıslerdır Torene okullar gençlık teşekkul leıı ve Mehter Takımının resraı geçıdı ıle son verılmış tır Toren munasebetıv'e gece de fener alavı ve eğlenceler tertıp edılmıstır 4bıdenın dnvarları çatladı Canakkale Sehıtler Âbıde'înın Bogaza ve Imroza bakan ıkı duvarı çatlamıs ve ılgılıler tarafmdan hemen gereklı tertıbat alınmıstır Bır fen hevetı tarafından ıstınst duvarı çekılmesıne luzum gorulmuştur Insaata onumuzdekı avlarda başlanacaktır Millet Meclisindeki oylamada 2 A.P. li çift oy kullanmış Denızkuşu tatbıkatı içın gemilere yuklenen tanklar Ankara 18 (CumhurıvetTeleks) Mıllet Meclısınm dunku b ı ^ e sımınde Senato seçımlerının nıspı temsıl esasına gore vapılmasını ongoren kanun teklıfının ertelen imesi hakkındakı onergenm açık ovlanması sırasında 2 AP mıllet vekıhnın kendı adlarma çıft o\ kullandıkları Başkanhk Dıvanınca tesbıt edılmıstır Bılındıgı gıbı ta<=armın gen bı lskendernn 18 (Gunev îllerı Mer raıs.ılma«ı konusundakı onerge keı BurosuTeleks) t ç a> a v a174 e karsı 176 o\la kabul edılmı< k ı n bır zamandan berı I^kenderun bulunmaktajdı lulann ve lımanımızın mı=afm buAP lı Ah Turanlı ıle Nahıt Ye l u n a n Turk donanmasına mensup nı<ehırlıoğlu nun kendı adlanna h a r b lüomuzdan 18 parça gemı çıft oy kullandıkları tesbıt edildi bugun saat 11 30 da a man bır e(Arkası Sa. 7, Su. 8 de) mır uzerıne derhal (harb mzarm "Deniz Kuşu,, manevralarına İskenderunda devam ediliyor Yarıkkaya fırtınası körfezde hasara sebeb oldu Olayı tetkik için 4 mütehassıstan kurulu bir heyet Diyarbakırdan Mardine hareket etti lskendernn 18, (Gunev tllerı Mer «nkara 18 (Cumhurıvet Teleks) , tor Emanullah Çelebi ve eşı, 2021 fceı BurosnTeleks) tkıncı defa Ankara Kon\a volunda bır tra Mavıs olavlanna adı karışıp Ma vapılan ve CHP nın ıtırazı uzenfık kazasında tabıı senator Ema makta j argılanıp beraet e d e n | n e l l ç e S e ç l m Kurulu tarafmdan nulloh Celebı ıle emeklı Aıbaj emeklı hava AİDaM Halım Menteş bozulmasma karar verılen Antak ve ve esı ve arabada bulunan bır va Beledıve Halım Menteş \ aralanmı^lar Başkanı ve Meclıs çocuk muhtelıi yerlerınden yara uvelığ. seçımıne aıt Yuksek Selıa^taneve kaldırılmışıardır Ozel arabaları ıle K o n ^ a a gı lanmışlardır Kaza, yoldan geçen[ ç ı m Kurulunun kara'ı bugun gel rteılerken şehre vakın bır vırajda ler tarafından gorulmuş ve ılgılı m ] ş t ı r aıabanın dev n l m e y ıle taDiı sena lere h a b e ' verılmış ve yaralı 5 kı Yuksek Seçım Kurulu, vapılan ' ' """ sı hastaneye kaldırılarak tedavı al , t l r a z l vârıt gormıverek Antakya tına ahnmıslardır tl ve tlçe Seçım Kurullarının boz Halım Mentes'ın varası, dığerle ma kararını reddetmı^tır Bovlerınden daha ağır olup, arabajı kı|lıkle AP adajı Necmettm Kuzev rı mm kullandığı henuz tesbıt edıleı Beledıve Başkanlığma getınlm'ş memıstır ve mazbata«ı venlmıstır Patronaj Kanunu na) geçmış ve onde Amıral tsmaıl Sarıkev ın bulundugu Gazıantep muhrıbı olduğu halde sıra ıle lı» rranı terketmıştır Karaagaç mevkııne gıderek sevır manev raları vapan harb geml lerımızın faahvetını Iskenderun ıle Arsuz arasında bulunan 40 ko ve mensjp 10 bınlerce kovlu buM K bır zevkle ızlemıslerdır Bılha=sa gerek muhrıp erın va gerekse vardımcı gemıleıın sı^ bırakarak kendılerını gızlemeleu, bu\uk ılgı ıle sev redılmı^tır Karaagaç mevkınde devam enen (Den z Kuşu) tatbıkatının flk«ara geç saatlerde bıtccesı ve semılerın teıvrar lımana gelecegı "anılmaktadır Dıvarbakır, 18 (Ooğn lllen Bu vapılan amelıj at esnasnda bır ArUası Sa 7 .Su S lc romm bıldırıyor) Mardın Dev operator taraf ndan od stıle verı let Hastanesınde Hr hafta once ne sulfırık a>=ıtle sulandırılmış ı!aç zerkedılen beş hastanın v er \er etlerı dokulmeve baslamıs'ır Şıfa bulmalan beklenen ha'talaın gun geçtıkçe sıhhatlermm bozul ması uzerıne ılaçlar tetkik edılmis ve janlıs ılas verıldıgı anla^ılrııs tır Olajı tahkık etmek uzere şehıı mızden gorev lendırılen Hasan Ccv 'an, Enver Atama"o s lu, Te' tık Ankara 18, (Cumhum et lelcks) Kılıç ve îbrah m Uzmandan rıu % « O 'Vvrupa Mjttefık KL W teşekkıl bır mutehass s he\ et Mar vetlerı Başkumandan muannı Indıne gıtmijtır | gılız Havd Moresa ı Sır llıoniria Kangren tehlıkesı ıle kars kar Pıke bugun «aat 16 15 te u<,riK a •ıva bulunduklan goruıen hastalar 4rkası Sa 7 Su 6 dd sehrımıze getırılerek tedavı a l t ı Arkası Sa. 7 Su 2 de ı > i " " ' i n ı m ı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı m u ı i ! i ı ı ı ı ı ı ı » Mardin'de yanlış ilâç verilen 5 hastanın etleri dökülmeye başladı Nato Başkumandan Muavini dün Ankaraya gedi Adalet Komisyonunda dün kabul edildi Ankara 18 (CumhurıvetTeleki) \dalet Kom.'jonunun bugunk ı toplantı^mda Patronaj Kanunu Ta sarısı muzakere edılerek kabul o lunmustur Bu asarı ıle hukumlulerın ceza laıının mfazı sırasında ve tahlı rien so'nrakı hallerı ııe cemıvetı ^os\al bır gorev olarak ıİ3ilenm" •ı nncoıulmektedır Tasanva Rore = a Mucadele NızTmname>ı Adalet Bakanlıgmca luzum gnru Irn verlerde bu amaçla »Korurra ne uvularak uç vıl once açılmala Mechslerı» kurulacaktır Koruma ıına ızm venlmış bulunan «Bırle; Meclısler' cezaevlerındekı hukum me Lvlerı» nın kaldırılması ıçın lulerle vakından ılcılenecek onla | polıs harekete geçmıstır «Bırleş rı «o«\al ve kulturel ^ahalaıda ce me Evleıı» nı açmış olan ev sahıp mıvete favddlı ve çali"abılır lıale lerı Nızamnamenın kendılcrınp vft getıımek ıcııı c^relfi nrnsraklar mıs oldukları hakları 1eravu7 F1 Galatadaki genelevler ile birlesme evlerinin kaldırılması isteniyor halnde çalıştırmaga ba^lamışlar dır ^\ rıcd şehrın asavısı bakımın dan da bırçok zararları gorulen bu tıp evlerın cıvarında Eenıs bır sa bıl*lnın toplandıgı e\ lerde çalı tırılan seımavelcrlc p\ «ahıplerı korumak ıçın feHaı ık vaprinlar semtte \\\\/\ \ larnr'i^r^ ho?ri ı Arkası Sa. 7, 5u. 6 da Arkası ha, 7, Su. 3 de ımı { ler, bu evlen bırer randevuevıi PATBONLAR! tçlennde A P Şehır Mec lısı uvesının de bulundugu uvuşturucu madde kaçakçıları dunku \ argılanmaları sırasında gorulmektedırlet Husevın Emmoğlu, Fahıet tın Sovsal Mehmet Katı oç u Mehmet Buv ukdemıroıo,, unun riurusmaları baska p ıe ka'mışlır Emınojlu f'ur ku duruşmada H) KHP rn i m! s f ı r ollan Genel Mud'iru thsan Pu Z ak, Bakarlık o n r n e alınairfk ıten el çektırılmıs \ e r r e Genel = Mud ır vekıh olara'c Muallâ Seze! = çetınlerck bu hıı ı «tnkı kararna E me tekemmul etmı e < r ; AID v a rdınnınrian ^'ırı^rak l î H l | R J / ni'> fı ı kı,3İ\ ı İ J i n i ı p d u r ı ı , larındrf A P ^ e h ı ı V T I I I U \ P M M el lotvnmohfı m^^^lpsjpr'^n hak > j ı ı u riun i A ^ ı ı ÇÇ'A M a h R e i l k U n n rtı l ı j n i u u u larında ^ ^ a u ^ \ r ı r,rp me devam edılmı^Uı Ara Arkası &d 7, b u i te Arkası Sa. 7, bu. 3 te Baz morfin kaçakçıları dünkü duruşmada hiç konuşmadılar D.D.Y. Genel î Majeslelerinin | gizli servisi Müdürü Pulak Z «Dr NO> ve «Rus\adan ^e\ ; gılerle» romanlannın VH/an Bakanhk emrine = lAX Fleming almdı [ Majestelerinin \nkara, 18 (Cumhurıvet Teleks) Ulastırma Bakanı Ferıt Alpıs \ gizl: servisi ^ender tarafınrian De\let Demır nrnnnı ı]p satı, rpkorun'i !• i ' Sanıklardan biri, Sultanahmet Cczaevinden alınıp başka bir cczaevine verilmesini istedi Gizli aian TAMES ROND'un yeni macclalarını Parar gunundpn ıtıharpn CÜMHURYETTE okıı ."I1IIIIIIII1MIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIII"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog