Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

FELSEFE Alfred Weber TARİHİ Çeviren: H. Vehbi EBALP Sağlarr. bir felsefe tarihi bilgisi gerçelr kültürün temelidir. Strasburç Üniversitesi profesörlerinden olan yazar, bu eserinde bire ilk çağ düşünüşünden, yeni çağdaki felsetp rlnktrinierine kadar, insan zihnini kurcalamıs olan büyük problemleri tanıtmaVtaHır Bu problemlerin, içinde doğduklan yer ve zaman şartlanyla olan bağlanttlanm eöstermesi bakımından da ayrı bir değer taşımaktadır. 3. Baskı 15 Lira. REMZİ KİTABEVİ 40. yıl sayı 14234 umhuriYet KURUCfSU: ÎUNLS NADÎ Telgraf ve rrsektup adTesi: Cumhunyet Istanbul Posts Kutusu: t=*snbu) N > r Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 TICARET Ord Prof. Dr. Halil Ajj 3 Kitap 2 Kit»p Mühürdarzad* Vayınlar Kültiir İlmî ANONİM ŞİRKETLER LİMİTED ŞİRKETLER fetanbulda Hjnı 432. MEVTEŞ, Bahçekapı. KOLLEKTİT ve KOMANDİT ŞİRKETLER Filiz. Ankarada Berkalp, İzmirde Kitabevlerinde. Çarşambo 18 Mart 1964 Cumhuriyet 2915 j Kıbrısa yakın bir nokta olan Domuzburnunda Birlikler manevrada hakiki mermi kullandı Tatbikatı hava ve detıiz birlikleri Iskenderun 17, (Sait Arıf Terzioğlu bildiriyor) Bir kaç günden ben Iskenderun lipıanında yatan harb fılomuza mensup bazı muh np ve üenizaltılar; bu sabah şafakla bırlikte (Domurburnu) mevkııne hareket etmışlerdir. Muhnpler, bugün yapılacak bir tatbıkata katılmışlardır. Sabah ve öğleden sonra lki ka deme nla'ak vapılan tatbikatta hakıki mermiler kuüanılmıştır. Tatbıkata muhtelif üslerden gelen ]et fılolarl da katılmış ve roket atışlan ile karaya çıkarma yapan birlıklerı desteklernişlerdir. [slahiyedeki zırhlı tugay birlik • lerınden bazılan da tskenderuna gelmis bulunmaktadır. Iskenderunda en fazla mektup zarfı sarfedilmekte, erlerimiz ya kınları ıle devamlı şekilde mek tuplaşmaktadır. Bu sebeple, tskenderunda günde bir defa yapılmakta olan posta nakliyatı, ikiye çıkarılmıştır. Diğer taraftan. uzun bir süredir kapali bulunan Devlet Hava Yol lan meydanı. Hava Kuvvetlerinın Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Çıkarma Birliklerimiz BüyükBirTâttıikat Yaptı de destekledi Yabancı gözüyle I Türk askeri... ile dost olmak, hasım olmaktan cok daha hayırlıdır,, 44* Bu yazı. beş milyon tirajlı «Daily Express» gazetesinde Kıbns buhranmın yarattığı gerginlik dolayısiyle çıkmış ve emekli bir Inçiliz subayı olan Cyrıl Aynslev tarafından kaleme alınmıştır. «Türk askerinln iştirak ettigi son harb. 12 serıe evvelki Kore Harhi rlmuşturKorede savaşan o tugayın hâtırası, muhayyilemde, en az Glosters, Middlesex, Amerikan 5. Süvari Alayı ve tarihte meşhur diğer birkaç muharip birliğin hâtırası kadar canlı yaşamaktadır. Birleşmiş Millet'.er Başkomutanı General Van Fleat'in, o amansız yarımadanın en teh Arkası Sa 7. Sü. 1 de Çanakkule Zateri'nin Yıldönümü Buîün Ç»n»kkale Zaferinin yıldönümüdür. 49 yıl önce bugün, en kuvvetli donanmaları İle Çanakkale bojazına yükleneıı düşman kuvvetleri Türk askerinin kahramanca müdafaası karşısında bozgnna o^rayarak çekilip gitmişlerdi. Bu arada Çanakkale boğazının raavi stıları başta muzzam bir krnvazör olmak üzere bir çok düşman gemisine mezar ol mustu. Türk tarihine altın harflrrle işlenen «18 Mart Çanakkale Zaferi» nin yıldönümündr bu büyük günü, oııun aziz şehitlerini ve kahraman çaziltrini hiirmet, takdir ve minnetle anıyoruz. Resim. 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazındaki o amansız t,avası temsili olarak göstermektedir. Çanakkale savaşı ile iltrili bir yazı dizimizin ilkini bagün 6 neı say famızda bulacaksınız. Tarihte misli görülmemiş bir savaş: 18 mart'ın hikâyesi Bugünden itibaren 6. sahifemizde bulaca ğınız yazı serisi unutulmaz bir mücadelenin hikâyesini anlatacak. ir 18 marttan öncesi •^•18 mart savaşı if Düşman çıkarması ir Seddülbahir, Anburnu ve Anafartalar muharebeleri. BULANIK SUDA BALIK AVI lııııııııııııiınııııııııııııniHiııııııııııııııııııııııiMiiııııiMiıııııııııııııııııj ÎSSS r t | i nr:r« k ÜS'V J ^ n ^ r Z a k = " „ ™ I Kıbrısta Türk elçisinin yolu Rumlar tarafından kesilPar u e = dar mnhalefet münasebetlerinin tekrar normal hale girroe = tr J 1 D 1 1 Â. E = b Hükümete müdahale salâhiyeti verilmesi Rumları telâşlandırdı 1 Lefkoşe 17, (a.a. AP • Radyo imetine yetki vermesi, Kıbns Türk Özel) Tüıkıye Büyük Millet îcemaati üzerinde büyük bir sevinç. Meclisinin gerektıği takdirde Kıb Rumlar arasında ise şaşkınlık ve rısa tek taraflı askeri müdahalede itelâş yaratmıştır. bulunması h'j=usunda Inonü hükü Arkası Sa. 7, Sü 4 t« F. Gürcan idamdan kurtuldu Düıtkü Talât verilen Senato önerge toplantısmda affı için ise reddedildi AydeMir'in Ank*r«, 17 (CumhnriyetTelek») sine ve Erol Dinçer hakkırjdairi Cumhuriyet Senatosunun bugün | Blüm ceıasımn yerine getirilmekü 53 üncü birleşitninde gündejmesine d»ir kauurı tasansı ikinci min öncelikle görüşülmesi kararldefa görüşülmüş, Talât Aydetnirin laştırılan içler bölümünün birinci j ölüm cezasın» çarphnlrnaM kabul maddeti olan Talat Aydemir, Os|edilmiştir. man Deniz ve Fethi Gürcan'm 6', Oturüm aj^ldığırıda Talât Aydelüm cezalannın yerine getirilme' Arkam Sa. 7, Sfi. 3 te 1 A r r ^ ^ ! U ^ i î £ ! ^ r ^ J : ^ S r ^ » . . I dı: arabulucunun Kanadah Burns olması muhtemel E Z E E E Z E E E Z halefet. baskısını dış politiha üzerine yöneltmış ve ozellıkle = müdahale konusunda yazılanlar ve söylenenler laten yüksel Z mış olan tansiyonu, büsbütün arttırmak yolnnda kullanü z mıstır. Bırakınız uluslararası taahhütleıi, NATO'yu, Birleş ; miş Milletlen. dünya kamn oynnun görüşü ve tntumn hiç : mi hiç düsünülmeden. mücerret Kıbns'taki olaylar karsısın r da neden hemen müdahale etmedigimiz daima sorn konnsn J olmuştnr. E Daha çeçen hafta verilen bir gensorn önergesi yuzunden Meo = ltste çıkan şiiriiHüler unutnlmuş degildir ve hükümet hatta = bn gensornnun kabnlünü bir güven meselesi telakkı edece = ğini resmen bildirmistir. Aradan geçen 5 6 eünlük &int TBimon hildirmistir. Aradan eeçen 5 6 günluk zaman z içinde ?erek iktidann v e gerekse muhalefetin bir başka an z lavışta birlesebilmeleri bn bakımdan da ilgi çelricidir ve es = ki deyimiyle iki taraf pazartesi günkü gizli toplantı sıraaro | da âdeta hidâvete ermişlerdİT. E Amerika, Kıbns için tesirli bir hâl çaresi bulmaya calısıyor i Bakanı Erkin'i eden Sovyet Elçisi dostluk havası içinde bazı temennilerde bulundu Millet Mecüsı Yergi Reform tasarılannı görüşmeye başladı Senato seçimlerinin nispî temsile göre yapılması teklifinin görüşülmesi geri bırakıldı E Dün de kısaca belirtmeğe çahştıgımıı gibi Kıbns konnsnnda ^ E raüdahale üçia antlasmaya da dayansa hükümetin 66 ncı ^ Ankara 17, (CnmhuriyetTeleksl = maddeve eö're Meclisten yetkî alması gerekmekteydi.^ Ancak Z A B D Dışişleri Bakanlığı Or simdKe kadar. yetkinin istenmesi veya istetilmesi yerine m« Z t a d o | u Muşaviri PhilUps Talbo halefet ıktidan müdahale tazyikiyle yıpratmak polıtıkası ; b u g ü n «Kıbns meselesinin çözüm nı takip etmis. hükümet ise meseleleri degil kamn oynna, 5 ı e T 1 T n e s i i ç i n i y i v e tesirli bir ha! karsı partilere anlatamamanın sıkıntısı içinde kıvranıp dnrçaresi bulmaya çahşıyoruz» demi« mustnr. Oysa meseleler pek o kadaT kanşk da degilditir. 1 Kıbnsm hütünlü&ü ve iki cemaatin hakları NATO'ya Üye Arkası Sa. 7. Sü. 6 da E 6ç devlet taratından çaranti edilmişti. Devletlerden ikisl »yE nı zamanda iki cemaatle soydastılar. Dolayısiyle cemaatlerin = tatısması onlan ister istemez karşı karşıya getiriyordn. Z i Karsı karşıya gelen Türkiye ve Ynnanistan NATO üyelftE ridirler. Bir catısma halinde zaten zayıflamakta olan NATO'E nun doğu kanadı çökecek. ona paralel olarak yine laten sal= lanan CENTO kendiliğinden yıkılacaktır. Bnna batı blokn E devletleri elbette seyirci kalamazlardi Nitekim Amerika daE ha arahk ayında evrelâ pek hafife alır gBründügü Kıbrıs E raeselesi yüztinden vnknbnlacak bir çatışmayı her iki Urafa Z kaşlannı çatmak snretiyle önlemek volnnn denemtş bn ara= da antlasmaya dayanan bir müdahale neticesinde de olsa TürMyedeki Yunan uyruklular,. E Törkiyeye karşı girisilecek herhançi bir teeavüıfin ne NATO. E ne de başfca bir devlet tarafından g»r»nti edHemlyecefî arj» 1930 anlaşmasının iptali Türkiyedeki Yunanlılar arasında şaşkınlık yaraitı Ankara, 17 (CnmburiyetTelekı) Millet Meclisi bugünkü toplantısında Faruk Kureli'nin, Senato seçimlerinin de nisbi temsil esasıaa göre yapılmasım öngören kanun teklifinin ertelenmesi hakkın daki önergesi 174 red oyuna iarşılık 176 oy i'.e kabul edilmiştir. Oylamaya 351 üye katılmış, biv sıişi çekknser kalmıştır. Bundan sonıa Maliye Bakaıv. : Ferit Melen'in bugün Başkanlık Dlvanına verdiği bir önergenin kabulü ile vergi reform tasarılarımn bncelik ve ivedilikle görüşülrr.eşine başlanmıştır. tlk olarak gündemin 16. madde tskendernn Postanesinde S S ^ = bugünlerde büyük bir sn S S ~ bay, astsnbay ve er kala ^= Havale paralarını Fİnde ytr alan 193 sayıh gelır v?rfİ5İ kanununun bazı madde ve 'ıkralarının değiştirilmesı ve bpzı hükümlehn eklenmesi konusutıdaki kanun tasarısının müzakereşıııe gççilmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te EK0N0MI Yurtta ve Dünyada Kapital teşekkülü ve ver gi reformu Vergi reformlarına karşı olmak ve sonrası. fc Martta vergi mükellefle rinin dikkat edrcckleri hıı suslar. : Bankacılık terimlpri Şeker istihsal ve ihraca tımız artıyor Kcsmi Gazetede çcçeıı haita Başkentten habprler Avrupa vc Amerıkadx kredi taizleri \ükseliyor : kaldınlması üzerine. çeşitli işlerd» E 3 Bnna karşılık Kıbns. Doğn bloktına hem str»tejik bakım = ATkası Sa. 7 Sö. 6 da dan hem de nüfns çoğnnlnğnnnn komünist egilimli olması = bakımmdan pek sempatik geliyordn. Nitekim Sovyetler Bir z . II ligi. papaz çetesinin idaresindeki Kıbns'ı hükrümran devlet = Oy KUllanan olarak desteklemekteydi. Bn destek, olayların başlamasından : hemen sonra rıava anlasmasiyle de teyid edildl. Aynca Do z îu blokn papazla sarmas dolas olnrken Nâsır da boş dnr z ^nuyordn. Z i~ Kıbrıs'takî olaylar başlançıçta dünya kamn ovu tarafından = Ankara 17. (CnmhnriyetTelek>.> valnız ciddiye alınmamakla kalmamış, aynı xamanda bas s Arkası Sa. 7. s a . 7 de = T.B.M.M. nin dünkü olaganü.stu ve pizij loplantısında Hüküme'in Ecvet GÜRESİN = ıstcdiS' vptkive karşı çekimser U^UIIIIIIIIIIItllUiaillllllllllllllllllllllllMIIHIIIUMIIIIIIIlMIIIIIIIIIIIIIIIIK lan 4 kisi hugün brlli Sü. 5 Arkası Sa. 7, oimııMur = bahğı göze çarpmaktadır. == alma SZZ Kasımpaşada onceki gece m Bankacüar sigortah %//<%.% 1 * oldu = ?a««»«««'. Mg"t ?« = S l K i l t l l D l F OİdU olamıyacah Ankara 17. (Cumhuriyet Teloks) Hükümet tarafıncian hazırlanaM Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarı?ı Cumh'niyrl S^niitosunun btıSlın g V « s ' l r r r k^riar rlpv:<nı p. ^ Arkaüi Sa 7, Sü, 1 de . te = kenler ve mektup posta = ! * • • • » • * • • •*»• == | a v a n I a r postaneve bü = = ^.g^ b j r n a r e | < e j vermck "*~ Sabıkalıların yuvalandığı ve l?| Sabıkalı yankcsid, kumar • ^ tedirlcr SE5 tanbulun HARLEM'i diyF bılinen' baz ve hır^ıziann barınagı ha^Z: SSÎ Kasımpaşaııın Hacılıüsrev mahs: ünr cc!on Haoıhüsrcv ^emünden sıl:. k ?, Su le =nilllllllllllllllUUlllllllUHUIIIf? lesm.İP rvvclkı pprr saal ^2.30d» s.>rıta Arkasır Sa. vclum Imuhtchf ı 5. sahüeye bakınız âlllHIINIIIIlllNNllNlllllllllllllllfiî.jtnideıı sılâhlar patl a mı 4 tır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog