Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK YARIŞ jrkiye Öğretmenler Bankası, memleket ürüne hizmet şayesiyle, öğretmenler ve •nciler arasında ödüllü (Şür. hikâye ve al) yarışmalan tertiplemiştir. illî Eğitim Müdürlüklerinden ve şubelezden broşür isteyiniz. JRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI Cumhuriyet 2867 40. yıl sayı 14233 u m h u r i vet KURUCUSU: YUNT7S NADİ Telgraf re tnektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbu] No Telefor.lar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 DS 22 42 Mütensssıs rarihçıîerımizın bazırladığı ResLmli, Haritalı İMufassaJ Osmanlı T arih i nm altmcı cildi de çıkarak tamamJandı. l 5 ıncı cıltier kırkar," altıncı elli liradır. İSKİT İAYINEVİ ĞİJVEN VAYINEV1 ' • Hâncılık" 8799/2872 Solı 17 Mor; 1964 (abine gerektiği zaman Kıbrısa nüdahale etme salâhiyetini aldı 5,5saat süren toplantıda karar ttiiakla ahndı; 4 jeçekimserkaldı ra 16 (CumhuriyetTeleks) Türkiye Büyük Millet Meclı> saat 1 te Fuat Sirmen'in Başkanlığında yaptığı olağanüstü 4 ıda, hükümete, gerektiği takdirde Kıbrıstaki duruma müdaakkımızı kullanma yetkisini ittifakla vermiştir. Gizli toplant:. î sürmüştür. Toplantı, saat 19.30 dan itibaren açık olarak devam etmiş, Sirmen. bu oturumda, Başbakan lsmet Inör.ü tarafmdan verilen önergeyi, mü . . . . « . « I I 4b taakıben de bu önergenin oylama I. B. M. M. dün gizli ve olağanüstü bir toplantı japtı Türkiyedelii Yııııaıılılarııı lıa/j hakları iptâl edildi listen evve! Türkiye ile Yunanistan arasında 30 eldm 1930 tarihinde imzalanmış olan «İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesi» yiirürlükten kaldmldı Ankara, 16 (CumhnriyetTeleks) 7 Serbest olarak, sirket, y . da Türkiye ile Yunanistan arasında filyal kurabilm«, 30 ekim 1930 tarihinde imzalanmış 8 Sulh ve harb zamanında. olan »İkamet. ticaret ve seyrise Yunan tebaasının orduda, bahri. fain mukavelesi» Bakanlar Kuru yede ve hava kuvvetlerinde ya da lunca yürürlükten kaldırılmıştır. mecburi asker! hizmetlerinde muDışişleri Bakanlığınca bu konuda af tutulmalan, vapılan bir açıklamadan öğrenildi9 Türkiyeden transit geçen ğıne göre, Bakanlar Kurulu bu «mukavele» yı «akdolunduğu tarih mallardan rüsum alınmaması, Arkası Sa, 7, Sü. 8 de ten bu yana uzun zaman geçmiş olmast münasebetiyle bugünkü icaplara uymadığı» gerekçesiyle yürürı lükten kaldırmıştır. ' Bakanlığın açıklamasında ayrıca şöyle denilmektedir : «Keyfiyet ve yeni bir ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi akdi için Hükümetimizin Yunan Hükümetiyle müzakerelerde bulunabilecegi Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliğine bildirilmiştir.» Bakanlar Kurulunun, «Mukavetskenderan 16, (S»it Tenioğle» nin 36 ncı maddesine dayanarak lu bildiriyor) Dün g«ee yürürlükten kaldırdtğı söz konuşu Gaziantep muhribinde Ami. mukavele ile Türkiyedeki Yunan Tallerle Generallerin buluntebaasının da kald'.rı'.an haklan dugu bir toplantı yapılmıştır. şöyledir : Bu toplantıya 7. Kolordu Ku1 Türkiye'ye serbestçe giremandanı Tümgeneral Nüîhet bilme, seyahat, ikamet, yerleşme ' Bulca, 39 uncu Tümen Kuman. ] ve istediği zaman terketme imkâ. danı Tuğgerreral MuzaHer m, Heper, Harb Filosu Kumandanı Tuğamiral Ismail San2 En ziyade müsaadeye mazsey, Akdeniz Bölge ve lskenhar memleketin tebaasına tanınan derun Üs Kumandanı TuJ«. haklardan yararlanma, miral Neriman Erçetin ve 3 Bazı vergi. rüsum ve harçlar yüksek rütbeli subaylar ijtidan muaf tutulma, rak etmişlerdir. 4 Mallarını serbestçe ihraç etme imkânı, Toplantı geceyarısından «on5 Kendileri y a da adamlan raya kadar devam etmiştir. aracılığı ile ticarett» bulunma. Öte yandan bugün de Harb 6 Gemilerin serbestçe seyret, Arkası Sa. 7, Sü. 6 d» mesı, llU j U f l G V ın süren bir rüşme yaptı ! Inonu tarafmdan Turkıye Buyuk j Millet Meclisi Başkanlığına verilen I önergenin metni şudur: | «16 ağustos 1960 tarihinde Lefko sede Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birleşik KıralhS a a t SÜr6n ffÖrÜS ^ ' v e Kıbrıs Cumhuriyeti arasında [nönünün Genel Kur imzalanan ve imzalandığı tarihten itibaren milletlerarası hukuk alaBaşkanından Meclis nında yürürlükte bulunan antlaş ıntısı için doküman malan uyarınca. gerektiği vakit. Kıbrısa Türk silâhlı kuvvetlerinin ğı tahmin ediliyor gönderilmesine izin verilmesi hu», 16 (CumhuriyetTeleks) s u s u n d a A n a v a s a n l n 66 ncı madıkan lsmet Inonu b u g u n d e s i g e r e ğ i n c e k a r a r a h n m a «,nı. urmay Başkanım ziyaretle Bakanlar Kurulu adına saygılarımle bir buçuk saat süren l a a r z v e t e k H f e d e r i m . » şme yapmıştır. Başbakan tarafmdan veriler. H saat 10 da Kavaklıderede nergenin oylamasına 491 üye katılen aynlmış ve doğruca j mış ve önerge 487 oyla kabul edilLuroıay Başkanlığına gel miştir. Dört üye önergeye çekimnönü, Sunay ile saat U30 ser oy kullanmıştır. süren bir görüşme yapmış tnönü'nün demeci s konusunda öğleden sonj Başkanın oylamanın sonucunu aacak Meclis toplantısında çıklaması üzerine Başbakan lsmet izahat için kendisine get Inönü kürsüye gelmiş ve alkışlar kÜK.nlar verilmiştir. [ arasında şunları söylemiştir: bu görüsmeden sonra! «Muhterem arkadaşlar, jelmis ve bir müddet grup Büyük Millet Meclisinin Kıbrı« ına katılmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 7 d e ııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııj jnay II fi netıcesini bildirmiştir. ile bölüğü dün Kıbrısa indi Türkiyenin Rolz Benııett'i reddini kabul eden D Thant, yenî bir arabulucu adayı arıyor. Kıbrısta gergînlik hissedilir Lefkose, 18 (a.a. A.P. Radyo derecede azaldı öıel) Kıbnsta banşı korumakla görevlendirilen Birleşmiş Milletler kuvveti emrine verilen Katıada taburunun ilk bölüğü, bu akşam uçaklarla Lefkoşeye gelmiş tir. Ikişer saat ara ile inen beş uçak, Kıbrısa 296 Kanada askerini ge«ırmiştir. «Yukon» tipi iki uçak 1 8 aat süren uçuştan sonra adaya varmiftır. «Hercules» tipi diğer uç uçağın Kıbrısa varması ıse 20 saat sürmüştür. Uçakların bazılan Fransada Lorraine'de, bazıları da Labrador ve Atinada yakıt ikmali yapmıştır. Quebec ile Lefkoşe arasında kurulan hava köprüsü 21 marta ka Arkssı Sa. 7, Sö. 3 te 296 S Giıli otarura delayısiyle T. B. M. M. ne alınmıyan dinleyieiler Meclis binası dışındm bekleşirlerken bir toplantı yapıldı ntuhribiiHİe Gaziantep Toplantı ve nedenleri notları taki olayların nafiflediği bir sırada B.M.M.nin toplantıya = ırılması çeşitli yorumlara sebep oldu. Z rnmları yapanlann hakları da yok değil. Bir tarafian Dev = Radyosu ateşin kesildiğinden, Birleşmiş Milletler barış Z ivetinin Adaya gelmeğe başladığından bahsediyor, öte ta z tan düşürülmek istenilen veya bn haberlerle düşmesi bek z en tansiyon, olağanüstü toplantı ile yeniden artıyor. Ger ; ten bu tezat çok kişinin gözünden kaçmamıştır. Hele Sa £ Nihat Erim'in yaptıfı teskin edici konnşmadan sonra şaş = lık büsbüiün artmıştır. 2 rünüsü itibariyle bu böyle olmakla beraber, aslında Kıb ş meselesinin, banş kuvvetinin Adaya gelmesiyle halledil = iiğini ve ilerdeki ihtimallerin pek de iç açıcı olmadıfını Z ünürsek, takip edilen hareket hattında bata bnlunmadığı = : acuna varınz. i şekil bakımından Hükümetin böyle bir yetkiyi istemesı : rudur hattâ kanaatimizce yetkinin istenmesinde bılerek = a bilmiyerek geç dahi kalınmıştır. Zira 1950 yıhnda o : 1964 yılı içinde Türkiye'den Alıanki Anavasa hükmünün bngünkü kadar sarih olmaması = manya'ya sevkedilen işçi sayısınm rağmen, Kore'ye asker gönderilınesi mnhalefetin haklı z 10 bını bulması dolayısiyle dün kidlerine mârnz kalmıs ve tartışmalan 1960 a kadar de ; sabah Sirkeci Garında bir basın n etmiştir. Teni Anayasamızda 66 ncı maddenin daha şü Z îoplantısı tertipleyen Alman Iş 110 hale getirilmesi, Kore karanndaki tutnmnn tenkidine z Bulma ve Işsizlik Sigortaları Kuanır. Bn bakımdan Hükümetin, üçlü antlaşmanın nygu z Hükümetin talebi üzerine ola rumu Başkanı Anton Sabel, c$u lası cümlesinden de olsa, 4 üncü maddeye dayanarak yap ^ ğanüstü toplanan T.B.M.M. nin Enda 15 bin talep daha mevcuttur. k zomnda kalacağı bir askerî müdahale için B.M.M. nden = grizli otnrum yapması için verilen Bu yıl içinde en az 30 bin Türk ki istemesi gerekmektedir. Kaldı ki, müdahale veya çı = önergenin kabulünden sonra, basın ifçisinin daha Almanya'ya göndetma diye adlandırdıÇımız hareket, mevıiî kalsa bile, neti z mensupları ve dinleyieiler salon rilmesi beklenmektedir» demiştir. e yine bir harbtir. Her halde Türk Ordnsu Ada'ya elini z dan çıkmıştır. Resimde koridorda Arkssı Sa. 7. Sü. 6 da unu sallıyarak deçil, silâh kullanarak ve gerekirse mn ; oturan gazeteciler görülüyor. emet ynvalarını ortadan kaldırarak girecektir. ; ı şekil tarafı.. Bir de, ynkarda kısaca işaret eUiğimiz gibi. z ırıs meselesinin eelecekte, hattâ yakm jelecfkte alması z Öğretmen okullarının 116. kuruluş yıldö | htemel veçhe var: Z sonondan bngüne kadar geçen zaman içinde görülmüştür z nümü törenle kutlandı | 10 bin mevcntln îngiliz askerî kovveti Adada değil Ça*'Ş; = vi önlemek, çok defa kendisini dahi savnnamamış, hattâ = Ankara 16, (CumhurivetTeleks) |da Hasanoflan Atatürk tlk ö | ; yüzden Insiliz kamn oyunda haklı kaynaşmalar olmnştnr Z i öiretmen Okull.nnm 116. ku retmen Okulund. »««plenen o; r ü antlasmava dayanarak güvenlik görev ini yapan bir kuv Z irulus vıldönümü. öğretmen okullairene M " } * * ™ ^ ™ * ' ^ " in davranısı böyle olunca, Kıbrısa âdeta zorla getirilen ; 'n«.zd". yapılan törenlerle kutl.nr.hun öktem, Müh Eg.t.m Ba' kanlığı Müsteşarı Nurı Kodamanış kuvveti daha etkili bir totuma girebilecek midir? Kon ihtilâfmda B.M. birliklerinin nzun müddet nasıl davran = "Bu'münasebetle bugün « a t P.M.otfu Bakan.ık Genel Müdürleri ve orçanize halde bulunmıyan knvvefler karşısında na Z ve ileri gelenlerı ile ogretmen ve Scze düştücünü henüz unntmadık. Gözü dönmüs ve karar z ~~ ~ öğrenciler katümışlardır. rlakarios çetecilerinin at oynatmağa alıstıkları Kıbrısta z Törende alkışlarla karşılanan Dr. ıs hirligi. hiç sanmıyoruz ki. Inçiliz kuvvetlerinden daha ; öktem, aşağıdaki konuşmayı yap ilı olsun. Ve hiç sanmıyoruz ki, arabaincn tâyininden son Z mıştır: hile. ncn Afinaya dayanan hareket dursnn. tste Adadaki z «Saygı değer misafirler, aziz öğk ccmaatinin mal ve can emniyetini korumaği garanti z retmenler. Arkadaşlanm, sevgili n Türkiye, böyle bir durnmla karşılaştığı takdirde, mü z öğretmen adaylan; alp mechnriyctindc kalarak ve bn mecbnriyet yalnız Kıb ~ Öğretmen Okullannm 116. kux cerevan pderrk bir vurıışmanın ilerisindr, belki oradaki I ruluş yılının eönüllerde uyandırnlsn savıınmaE» çalışan Tunanistanla bizi hasım hale sf z Tivasada sık sık ele geçirilen dıâı bu bayram havasi içinde araccktır. ; phte ilâçlardan evvelki cece birınırda bulunmak benim için büpselr huradadır. ; ırti artık vçeânr temennimiz. Hükümetin aldı^ı bu velkivı ş ! kişi daha zehirlenmiş VP ölmüştür'yük bir mutluluk olmuştur Bu lanmaU zorunluînnda hırakılmamasıdır. z 'Daha nncc de vine bu sahte ilâç, münasebetle öğretmerı arkadafla; !an kullananlarflan hiri Şehremi nmın ve genç öeretmen adaylanEcvet GÜRFSfv = ninde zc'iirlcnmiş ayn: ?nmıca ıığ mn duycu'snnı riinlcnıi' hulunuUİ'|U frV» 1964 yılının 10 bininci işçisi Almanyaya gitti Tenzilâtlı satış yapan dükkânlardan biri Öktem, MilH Eğitim problemlerini anlattı Tenzilâtlı satışları Ticaret Odası kotıtrol ediyor Mücahit BEŞER Şehrimizdeki giyim eşyası sat;.n mağazalarm birçoğu, son günlercle, şimdiye kadar eşıne pek az ruslanan bir şekilde «tenzı'âtlı satı» yapmaktadırlar. Mevsım sonu nıunasebetiyje tenzilâtlı satıs yap^p müesseseier arasında, Beyoâlu'nun en ünlü mağazalan da bulunmaktadır. llgililer, bu tip satışların çok yaygın bir hale gelmesıne seb«p olarak, piyasadaki para daılığını göstermektedirler. Mağazalar, dppolanndaki kışlık giyim eşyasını ?elecek mevsime kadar bekletmek tense, maliyetinden daha ucuza »atmayı tercih etmektedirler. Ancak, bazı müesseselerin tenzi!âth sstıs yapıltlıtırii öne sürerek halkı alriatmalarını önlemek mak; adiyle, İstanbul Tiçafet^Ddafi tarafından gerekli tedbirfşrin'^alınması zarureti hasıl olmuştur. .^Tenzilâth satış yapan mağazalara eerekli izin verilmeden 8nce,"!fiüe»=eselerin dLinımları iyice tncelenJ, ,ı~:ı:ıJ Sahte ilâç içen bir şahıs zehirleıterek öldü III l l l l II I II III I I I t l l l l l l l l •••• 1 , 1 , . , B, t" fi.'i £ A. i İ.L... t. t Kii A . . L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog