Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

İG Mart 1964 CUMHURfYET FEDÎ BelçikaMaki Tfirk işçileri kaıtdınlıp Holânda'ya ve Almanya'ya götürfilüyorlar Belçikaya her hafta 60 yeni Türk ifçisi geUyor, Türk işçilerinin daha yüksek ücret vaadi ile Almanya ve Holândaya gitmeleri, Belçikalı işrerenlerl telâşlandırdı çıka maden endustrisınde çok tutulan Türk ışçuerımn kandırüarak komşu ülkelere gitmesi, maden ocağı sahıplerinın hem paraca, hem üa ışçı bakımından önemli zararlara ujramatına yol açmaktadır Büyük bır ışçı Eikıntısı çeken Belçıka, Türk ışçilerini çalıştırmak ıçın geçen yıl Türkiye ıle bir anlaşma imzalamıştı. O tarıhten bu yana maden ocaklannda çalışan yarısı yabancı 63.000 ışçiye 5.000 de Turk işçisı katıldı. Belçika'ya haitada 60 yeni Türk işçisi gelmektedır. Uzan sörmiyen ievlnç Kuvvetiı, kabiliyetli, kendı ülkelerınde de maden ışlerinde çalışrr.ış ve Belçıkadakl hayat şartlarına tolaylıkla uyabilen ışçıler bul dukiannı dusünen ıdarecılenn sevınçlen pek uzun sürmedı. CharleroıBasseSambre'dekı maden böl gesınde çalışan Türk ışçılerının sayısının günden güne belirli bır şekılde azaldığını goren ıdarecileı hayrete düştüler. Gerçekten de bu madendekı ıslennı terkeden Türk lerın oranı bırkaç hafta ıçinde yüzde 20'yı bulmuştu. Vapılan araştır malar tonunda, bu Türk işçılerının Almanya ve Holandada daha iyı çalışma şartları olan yüksek ücret lı 19lerde çalıştırılacaklan vaadiyle «kaçınldıkları» ortaya çıktı. Türk ısçılerinı kandıran bu dolandırıcılar ıse Alman ve Holândalı 1$ adam ları tarafından tutulmus ve eskiden aynı madenlerde çahsan TurkJerden baskası değıldi. Pohı bu teşkilâtm merkezi olan kahveyi de bu!du. Türk isçilerinin türlü vaad lerle kandınlarak komsu ülkelere gıtmesı Belçikalı maden ışletmect lerinı 1 mı'.yon frank (yaklaşık olarak 2 milyon TL ) zarara sok muştur. BUindiğı gibı Belçıka'nın yanında başka ülkeler de işçi sı kıntısı çekmektedır. Bu yüzden. Türkiye'den resmi yollarla ışçı getirtmenin büyük yol ve eğitim ma< raflanna sebep olduğunu hesaplıyan bazı işverenlenn bu kolay ça reye basvurdugunu belirten bir Belçikalı işletmeci, bu konuda şunları söylemiştir : Knrnazca bir plân «Türkiye'den gelen her ışçi içln yol ve eğitim masrafı olarak en azından 7.000 frank (yaklaşık olarak 14.000 TL.) harcanz. Işçilere verilen lojmanlar ve sosyal yardımlar bu paranın dışındadır Heı bakımdan yetiştlrilmiş olan Türk isçilerıni almak Alman ve Holân dalı işverenlerln daha kolavına ge Hyor. Bunu yapmak lçin de çok kurnazca bir plan hazırlamışlar Yeni gelen Türk işçilerinln azçok Fransızca veya Holânda dillni Sg renip işlerine ahşmasım bekliyorlar. Bir süre sonra buplardan bir kaçını daha lyi çalışmâ'şartlan'o Büyük Millet Meclisi Şubesi kuruldu RUSLAR Baatarafı 1 inei sahifede Türkiye'yi «Tehdit ve takbih» etmesine rağmen, bu kere bir «taktik» değışiklıği ile Kıbrıs meselesinin «bariffi yollardan çözumltnmesine Türkiyenin yardımeı elacağının» belirtılmesı Başkentte «beklenen bir davranış» olarak vasıflandırılmıştır. Dıplomatık çevreler, Ruıların bu gıbı problemlerde once sert hareket ettıklerını, meselenın çozümlenmesınde bazı gelışmeler Kaydedıldiğı zaman, bu gelişmeleri kendılerının hareketlerinin sonucu olduğunu ilân ederek bunu dunya kamu oyunda propaganda olarak kullandıklarını, belırtmışlerdır Kruçef'ın son mesajının da bu açıdan ele ahnması lâzım geldiğı aynı çevrelerce ileri surulmektedır. Gerek Gursel ve gerek Inönü ıle bır saat kadar göruşen Büyükelçi Rijov'un bu temasları Ankarada'ki diplomatık çevrelerde ilgiyle ızlenmıştir. Mesajın muhtevası henuz açıklanmamakla beraber Dışışlerı Bakanı Ferıdun Ceroal Erkin'ın şu sözlerı bır ölçu ıçındt ışık tutmaktadır: «Kıbrıs ıhtılâfını barışçı yollardan halletmek hususunda Rus Başbakanı Kruçef'in izhar ettiğı temenni mesajını Büyükelçi Rijov getırdı.» Öte yandan sızan haberlerden oğrenıldığın» gore Kruçef, Makariosa verilen Turk notası ile UThant'a gönderilen mesaj hakkında duşuncelenni de açıklamakta ve «Rusya'nın doğu Akdtmızde barışm sağlanması konusunda etkılı olacak şekılde çaba gosterdığmi» ılerı surmektedir Kruçef'in mesajının muhtevasının, Başbakan tsmet Inonü tarafından Kruçef'e cevap verildığı zaman açıklanacağı yetkılılerce ıfade edılmektedir. Brüksel, 15 (».a. ö ı e l ) Bel vadedüeni bulamıyan btr Türk iftçisi Charleroi'dekı arkadaşlarına yazdığı mektupta kendılerini dolan dırmaya gelen ajanların tatlı dillerine kanmayıp olduklan yerde kalmalannı tavsiye etmektedir Fotokopisi çıkarılan mektup Türk ışçilerine dağıtılmıştır. Şehrimizin türlü Zenginlikleri Yüz yıldır bır terane tutturmuşuz: Çöpler, değerlendirilecek! Elll yıldır şu nakaratı tekrar eder dururuz: \ Haliç temizlenecek! Arada bir lâğımlarımızın kırliliklerinden bile faydalanılmak ihtimali Ueri sürülür. Son günlerde yine dilimize pereser.k oldu Vapurda, \ otobüste, dolmuşta, hattâ aydınların toplantılarında hep bunlardan söz açılıyor. Gazete sütunlannda o konulara aıt yazılar yayınlanıyor. Meğer, şu îstanbulumuzun kıyısıriı çevreliyen denızlerinin diplerinde, dolmak üzere olan «Haliç» in dennliklerinde «Seramık» imalâtına elverıslı yu'. bınlerce ton toprak yatmıyor mu imiş? Kapı Bnlerine, duvar diplerine yığı İıp da temizlik vasıtalarının ve işçılerinin toplamaya yetişemediklerı müzahrafattan çeşitli akaryakıtlar elde etmek bir limonu tutup sıkı vermekten daha kolaymış Bazı sokaklarda açıktan akan, kapah mecralardan geçenlerı ıse en güzel plâjlarıraızı mikrop vuvası halıne koyan kirli artıklardan bile öyle kimyasal maddeler istihsal edilirmiş ki sormayın! Peki, şu plânlı kalkınma devrinde ne duruyoruz. Resmisinden mi olur, özelinden mı olur, dış yardımdan mı olur, kapitali bulup, fabrikaları kurup çalışmaya başlasak ya! Temenni edelim ki, bu seferki tekrarlamalar, leyleklerin vak vak bagırtılan hududunu aşarak üzerimizde bizi harekete geçirecek mâ nevl bir kamçı tesiri göste rir. Reel ' x mak vaadiyle kendi memleketle(Baştarafı Spor Sahifemizde) rine çekiyorlar. Sonra da bu İşçi leri bisimle bir yıllık kontratları ortasını Ekrem yere kapanmak suolan arkadaşlanm çalıstıklsn ma retiyle önlemek ıstedi. Fakat 18 denlerden çıkmays kandırmaları içinde yüzü koyun düşerek top için geri gönderiyorlar.» kollan arasında kaldı. Ve petaltıCharleroi Maden Birliği bu do dan Fikri Alinın müdahalesine landıncılığa son vermesi için mah ragımen topu Göztepe ağlarma tak kemeye başvurmuş«,a da hukuk UT tı. 72 dakikada Re Göztepelilerın manlanna g5re kontrati bo7dukla ayaklannda top tutmasından fayn için işçiler aleyhine dâva açmak dalanan Fikri 18 sagından kaptıiı tan baska bir sey yapmak mümkün [topu ters bir vuruşla Göztepe kad«eildir. Cünkfi Belçika'da yabann lesin» gönderdi. 3 0. Jsçilerin is yerîertni degisfirmesl Hakemler: Semih Zoroğlu, Takanuna aykın de5ildir. Türk işçi lerirıi komşu ülkelere kaptıran BPI hir Turgay, Nihat Özbirgül. Demirspor: Doğan Erdoğan, çikalı maden işletmeeileri. Aimar ya ve Holânda Hükümetleri ile bu Yalçın Hüsnü, Hayrettin, Bırol ise son veren kontratsız bir anlaş Abdürrezzak, Baha, Muzaffer, mava varması için Brükseldekl ye» Fikri, Timuçin. Göztepe: Ali Sümer, Kâmil ki'i'ere ba»vurmu?lardır. öte vandan Belçikalı bir mader Sedat, Ekrem, tzzet Nihat, i'letmpcisi, Türklerin. Almanya ve Gürsel, Fevzi, Ali, Ceyhan Maçın 5 as'ı: 1 yok. 2 Fikri Hnlândays e1tme«ine kar«.ı kova cak bir silâh bulmusrur Kandın 3 Hayrettin. 4 Hüsnü. 5 Ablarak Holândava gidip kendisin» dülrezak. l*n vüksek tfeVetfi Isfetd* ç4lı$tn» Ankara Maçîarı M. S. B. Ankara ( 1 ) No. lu Sat. AL. Kom. Bşk. lığından: Aşafıda cinsı, miktan, muhammeD bedel ve geçici teminatları »•azılı (bır) kalem (yiyecek) maddeslnln kapah »arfla eksıltmelen hualanndakl gün ve »aatlerd* yapılacaktır. Evsaf ve «artnamesi mesai aaatlennde Komisyonda ve lstanbul Levaum Amirliginde görülebilir. tsteklllerin kanunl jekılde hazırlıyaraklan teklif mektuplannı Ihı le »aatinden bir laat evveline ka1ar makbu* karşılığı Komisyon BaşkanlıSına vermeleri. Po» f ada geciken mektuplar kabul edilmeı. M.bedeli O. teminatı f b •I e Cınsi Miktan Lir» Krş. Llra Krş. gftnfi laatl ÇÎLEK 40 000 kilo 90.000,00 5750.00 26 Mart 1964 11.00 rıs konusunda Garanti Antlaşması tisarl mahiyette bir toplantı yaptlile kendisine tanınan tek taraflı mıştır. Bu toplantıda yarın T.B.M. müdahale hakkını kullanırken, iç M. toplantısında görüşülecek meseIzmir 15, (»Ji ) îzmir Gazcte hukuk kurallarım da gözönüne al leler ele alınmıstır. Kongrede, Partinin geleceği tartışılacak ve ciler Sendikası, dün gece yaptığı makta ve «gereğı halinde ya na Bu arada Hükumetin bu harekeolaganüstü kongresinde, Türkiye ileride çıkacak bır ihtılâf karşıyaşayıp yaşamıyacağına karar verilecek Gazeteciler Sendikasına katılma ka sında» T.B.M.M. nden bir «ön yet tının şimdıye kadar Kıbrıs politikasını şiddetle tenkid eden muh»j ran almıçtır ki» istemektedır. Bu yetki «Turk Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) tışmalara yol açacağını ifade etOlgun bir hava ıçinde geçen ve Sılâhlı Kuvvetlerinin yabancı ül lefet partilerınin gorü«lermi orta Y.T.P. olağanıutu kongresmın mektedirler. sabaha karsı saat 2 ye kadar de kelere gönderilmesi» ile ilgilıdır ya çıkarması bakımından da onem ı 2 mayısta toplanması kararlaştırılBılindiğı üzere Y.T.P. birinei vam eden korgrede, Türkiye Ga Hatırlanacağı üzere 1950 yılında taştdıgı ıfade edtlmektedtr. mış ve bu konuda bazı hazırhklaro kcngresını 20 mayıs 1963 te AnkaDiger yandan bugün AP. Merkez j zeteciler Sendikası îzmir şubesi Koreye Birleşmiş Milletler Barış başlanmıştır. Kongrenın Y.T.P.'nın ra'da yaprmştır. yönetim kuruluna Nejat Türkeri, Kuvveti için asker gönderilirken Idare Kurulu ile Grup Yonetim geleceğinın tâyını bakımından buMustafa Boloğlu, Güney Şimşek, de aynı yetki T.B M.M. tarafından Kurulu üyeleri bu konuda bir top1 yuk onem taşıyacağı anlaşılmaktj Orhan Ilhan. Altan Santepe, Su verilmiş ve bu konuda yeni Ana lantı yapmışlardır. Bu toplantıda ' dır. ha Aknur ve Mustafa özbir seçil yasaya bir madde konulması yolu T.B.M.M. Başkanhğınca olağanüs, Bır «uredenberı, «fıkrî faalıyettt tü toplantı için vapılan çağrı go1 mişlerdir. na gidilmişti. bulunmak» amacıj le Genel Baskan ruşülmüştur. A P 'lı bir yetkıli , Başbakan Ismet Inonu, yarın T ; Kongrede aynca, Sendikalsr Ka lıktan ızınh olarak ayrılan Ekrem Hükumetin çağrısı hakkında esas nunun 14 üncü maddesinin (K) fık B.M.M. nde yapacağı bır konuşma kararın yarınki ortak grup toplanAhcan'a vekâlet eden Ord. Prof rajı gerefiince üycler, meslekleri ile 21 arahk 1963 ten bu yana Kıb tısında ele alınacağını sbylemistir Fahrettın Kerım Gökay, kendısıne ni daha mükemmel icra edbilmele rıstaki olayları ve bu konudakı geverilmiş olan sorumluluğu kongre Butun partilerin T B M.M. gruprı için birer daktilo makinası he lişmeleri ile hukumeün uyguladığı ye kadar gotureceğını ve orad.. ları yarın öğleden önce için ola diye edilmesine de karar verilmiş politikayı anlatacaktır. Daha sonra «görevi sahibine lade edeceğını» parti grupları adına sozculer ko ğanustu toplantıva çağinlmıslar tir. söylemiştir. nuşacak ve konu hakkındaki gorüs dır öteyandan, partinin hayatta k<ı bır muzakere açıİıp kalmıyacagı konusu da bu top İnönü zafer kazandı lerın tesbiti için Hükümet tarafın Gençlik dün İstanbulda lacaktır. Ancak lantıda tartışılacak bellıbaşh hu Bsftaratı 1 inel sahllede dan öneeden «gizlılik» kararı almsuslar arasında yeralmaktadır. Bu • ması için bir onerge verılecek ve büyük bir miting yaptı dırlar. arada bu konuda Alican'ın bır kobu önergenrn kabulu halinde otu Baştarafı l ıncı sahıtede nuşma yaparak göruslerini açıklı Gazeteler de aynı gelışmeierı bu ruma gizli olarak devam edilecekyacağı ve partinin geleceğinın tâ yuk başhklar altında bınnci sahı ,tir. lerınin alındığı mıtınge saat 12 de yın edılmesinden sonra parti için felerınde vermekte ve sütunlannın hep bir ağızdan loylenen Istıklâl yeni bir politika sunacağı sızan ha çoğunu yıne Kıbns'a hasretmekte | Kendıleriyle konuştuğumuz Hü Marşı ile başjanmış ve Ataturk Ue kumet yetkılileri bize şu bilgıyi şeBitlerimıı için yapılan 3 dakıkaberler arasındadır. dirler. Hemen hepsinde Başbakan Y.T.P.'ye yakm çevreler, 2 ma Inonu'nün, Ankara'daki büyuk gos vermışlerdır • lık ihtiram duruşundan sonra da «Türk Hukümeti 21 aralıktan bu konuşmalara geçilmıştır. yısta yapılacak olan bu kongrenin terinin, tskenderun açıklarındakı «partinin kuvvetıni ve bundan böv harb gemılerinin resımlerine ras yana olayları yakından izlıyerek llk sbz Türkiye Mılli Gençlik le izlemesı gereken politikayı talanmaktadır. Turkiye'nin sert bir gerekeni yapmaya ve meseleyı ba Teşkilâtı Başkanı Nurettm Orhan yin etme yönünde» bazı önemli çanota grindermek ve Kıbnsı istılâya rışçı yollarla çözumlemeye çalış Karatayiıya verılmıştır. Karataylı AMERİKAYA GtTTİ Emniyet hazırlanmakla barış kuvvetinin 1 mıştır. En son olarak da olayların konuşmasında, Saraçhanebaşından Genel Müdürü Ahmet Demir, beraAdaya sevkini tacil ettıği umumi devam etmesı karsısında Makari butun dünya mılletlerıne hıtap etberinde Enterpolün Türkiye Şefi yetle haber ve yorumlarda belir osa bir nota vererek bazı sartlar tiğını ve Kıbrıs konusunda aczıçın' Halit Elver olduğu halde dun saat ve ıstekler ıleri sürmüs ve bu ıs de bulundugu gerekçesıyle Birleş j tilmektedir. 11.25 te uçakla Amerikaya gitmiş«Daily Express» gazetesinin An teklerin verine getirılmemesi ha mıs Mılletlerı zavallılıkla ıtbam j tir. 1.5 ay Amerıkada kalacak olan kara muhabıri, Başbakan Inonü' linde kendisine Garanti Antlaşma ettığini behrterek, «Kıbnsı TürkıDemır, federal poliste incelemeler nün, bütün ihtimalleri inceden ii sının 4 üncü maddesiyle tarınmış yeden ayırmaya hıçbır kuvvet kifı yapacak ve bu arada «Devlet bümüdahale hakkını kullanacaSını geimiyecektir» demiştır. ceye hesaplıyarak Birleşmış Mıl yüklerınin korunması» konusunda bildirmis ve durumdan taraflan letlen harekete getirdiğini ve boy«Kıbrıs konusunda azamı sabrı CHP Parti MecliMnin çahşmaları staj gorecektir. lehkle dillere destan olacak bir za ve Birle«mis Milletler Genel Sek gdsterdık. Millet olarak artık tareteri UThant'ı haberdar etmis dün gece sona ermı^tir. fer kazandığını, belirtmektedir. hammülümüz kalmadı. ürdu bizıı, Merkez tdare Kurulu Tarafın«Scotsman» muhabiri aynı göru *ır. Türk Hukumetinin bu davr.ı Kıbrısa hep beraber gıdeceğız Hüİç Anadolu Boks nışı Adada bugün için bir sükunedan sunulan raporun muzakere eşe katılarak söyle dıyor : kümetımizın kararıyie en kısa bir dilmesi sırasında ıç ve dış politibirinciliği «Muhtemelen Türkler bu hare t.n saglanmasına ve Uluslarara«ı zamanda Kıbrısa bır çıltarma yaka konuları ele alınmıştır Kıbns ketlerıyle barış kuvveti me^elesın Barış Kuvvetinin öncülerinin Ada pılmasını îstıyoruz. Türk mılletı [Bastartfı SPOR »ahifesinde] konusu müzakerelenn ağırlık nokde karşılaşılan mali ve diğer guç ya çıkmasına yol açmısttr. kızıl papaz Makarıosa gereken dertasını teskil etmi«tir. Bu arada yı ile. lükierin hakkından gelmek için Ancak Adadaki sükunetin ne ka sını verecektır» şeklınde bır konuş54 Kiloda: Hakkı Akratn (KonParti Meclisi Hükumetin. T B.M M herkesi harekete getirme amacını dar dfvam edeceği, va da Uluslar ma yapan Turktş 1. Bölge Temsiln: Kıbrıs konusunda olağanü'tü ya), Rıfat Barbaros (Ankara'ya sagütmüslerdir.» arası Barıs Kuvvetinin ne ölçüd»! cısı Ismaıl Topkar'm sozlerınden bir toplanfıya çagırarak. bilgı yı Ue, «Times» gazetesi, Os'.o kaynaklı basarı sağlıvacaŞım bugünden kes sonra miting havası yavaş yavas 57 Kiloda: tsa Çekınmezer (Mervermesini kararlastırmıştır. t'rmeğe imkân yoktur. Avrıca bu elektriklenmeye başlamıştır bir haberinde. Norveç'in Washingsin), Mustafa Dinçer (Ankara)'ya Kanada birlikleri gunden. ileride doÇacak ihtilâtları öte yandan, bundan bir süre ön sayı ıle, ton Elçisini Turkiye'nin arabulucu Bu arada gençler, «Ordu Kıbn Bastaratı l ıncı gabıtede ce bir yıl ^üre ıle ıhraclanna kaolarak olumlu kar«ıhyacağını bil bilmek mümkün de*i'dir. Olavları sa... Ordu Kıbrısa...» diye tempo 57 Kiloda: Abdullah Loraz (Konvakından izliyen Türk Hukümeti Kanadah askerler şımdılık, Lef rar verilen ve geçen parti meclisi dirmektedir. tutuyorlardı. ya), Kadir Tefnizsu (Konya)'ya koşe şehrı dışındaki tngıliz ordu toplantısına bır dilekçe ıle bu sayı ıle, Basmakaleler arasında •Scots ileride herhançi bir olav vukuunEllerinde bazuka ve bombalarla sunun «Elizabeth Kampı» na yerda, diğer bir deyisle gereŞi halinman». Kıbrıs buhranının bir harbe cezalannın kaldırılması ıçın müra 60 kiloda: Tufan Akel (Merıin), miıum Türklere saldıran Kıbrısh ha caat eden Zonguldak Milletvekllı yol açmasının vahametine işaretle de Garanti AntlasmaMnın müda Rumları itham edici bir konuşma leştirilmişlerdir. Kanadalılar hale hakkını kullanabilecektir. zırlıklarını tamamlayıp Kıbrıs Kenan Etengın ile Yozgat Millet HıJmi Gultekin (Adana'ya sayı ile, «öyle diyor : : Ali Kıhc (Konya), Londra, Zürich ve Garanti Antlas yapan MTTB Genel Başkanı Yük Hukümeti bir karar alıncaya kadar vekih Celal Sungur'un hakların. «Türklerin Adaya çıkmalarına malan bugün vürürlüktedir. sel Çengelın de bu konuda Türk bu kampta kalacaklardır. (Mertin) 'e nakavt Ue, da da gerekh karar alınmıştır. kimse maddi müdahalede bulunagençlığinın artık Türk Hukümeti67 kiloda: Şahin Çetiner (Konya), Türk Hukümeti dıs hukuk kaide ne bile taviz vermıyecek bır hava! Kanadanın beynelmilel sulh gumıyacaktır. îngiltere ile Amerıka Turgut Baydemir (Adana)'ya sacune verdıği 1,000 kısılik kuvvet N'ATO müttefiklen olan bu mem lerine olduğu kadar ic hukuk kai ya girdığını ıfade etmesı ve aynca, söz konusu milletvekıllerinm ceza >ı üe, lekete karşı savaşmaktan kaçma delerine de bağlıdır. Hükümet her TMTF Başkanı Nafiz Duru'nun da birkaç gune kadar uçaklarla Ada ları kaldınlmış ve rlurum kendıle 71 kilo: Fertanda (Konya), Haya sevkedilmis olacaktır. hangi bir olay vukuunda gerekli Kıbrıstaki durumun dış politikacaklardır » di Zınde (Adana)ya sayı ile, B.M. kuvvetlerinin bu kuçuk ön rine tebliğ edilmı«tir. müdahalede bulunabilir ve bun mızdaki buyük bır tarıhi hatanın «Daily Expresı» başmakalesinde Partiden tum ıhraç edılen Ka71 kiloda. Haıan Şekeral (Merdan sonra bu hareketini T.B.M M sonucu olduğunu ve bugün Yeşıl cü bırliğinin dahi Adaya variM, gerçek suçluyu aramakta ve şöyle Kasım Çetın (Ankara)'ya nin onavına sunabilirdi. Ancak Adada cereyan eden kanh olayla kargaşalık içinde bocalıyan Adaya ısım Gülek ıle Avnı Doğan'ın du sın), demektedir : Türk Hukümeti böyle bir hareket rın en az Elen medeniyetı kadar bir sakinleştirici ve ferahlatıcı ha rumlarında herhangi b'.r değişık sayı ıle, lik voktur «Türkleri tahrik edip ezmek için te bulunmiyarak öneeden T.B M M. va getirmiştir. 75 kiloda Mehmet Kozlu (Konhızla ilerlediğinı bildirmesi alkışellerinden geleni geri koymıyan nden yetki isteme yoluna gitmiv Lefkoşede ve Adanın dığer taraf CHP Parti Meclisi ayrıca, parti ya), Münır Goktepehler (Mersin)c larla tasvip görmuştür. Rum müfritleri sorumlu listesinin tir.» larında dün gece, daha evvelki ge kongrelerının nisan ayı başına ka nakavt ıle galip gelmişlerdir. «Uzak ve yabancı ulkelerde yıne ceye kıyasin çok rahat ve neselı basında gelmektedir. Anayasayı II kiloda: Karşılaşan Mehmet ıçın çahşmalarda öte yandan bugün saat 15 30 da yabancılar ıçin can veren Türk geçmıstır. Cuma gecesı, sılâhlandı dar bıtırilmesı pvvelâ kabul edip sonradan reddebulunulmasma karar vermis, ku Can (Mersınt ile Mustafa Yalçın Başbakan îsmet tnonü. Basbakan mılletinın, 350 sene müddetle sulh den Makarios. EOKA kaatillerinrılmıs bınlerce Kıbrıslı Rum. Türtesbıtı ışını de (Konya) hakemler tarafından disYardımcısı Keıral Satır, Dışişleri ve sukun içinde ıdare ettıği v« kiyeden.gelecek. bir istilâ tehdidi rultay tarihının den korkup böyle harek«t kalifıye edilmitieridir. toplantıya buakmtştır. Anayur*k'.tta.*4 ktlomatre mtsiîe ne karşı »ahaba kadar beklemiştir le yüklendiği a^ır V o olar»saijimsra Jrendi ırkdaşlarıto îstilânm vukubulmaması ve B M uWi8im "fıs'TJısişleri Komisyonunun "b7rTi" Birle'mis Milletler de vardır. Türk sım üvelerinin katıldığı özel ve is nın katliâmına cevaz vermiyeceğı» kuvvetlerinin ilk kısmının Adaya Feklinde bır konuşma yapan MTTB varmasıyle tehdıdın ortadan kalkler daha fazlasma dayanamıyacakİcra Komitesı Başkanından sonra ması üzerine Kıbrıslı Rumların bir larına karar verirlerse ortaya çıkadığer hatipler söz almışlar ve Kıb kısmı dün barlara ve mevhanelere cak durumla doğrudan doğruya rıs konusunda Türk milletlnin or giderek sabaha kadar ejlenmislerBirle<miş Milletler mesgul olmalıdusiyle ve ger.çhğıvle birlikte aynı dır. dır. Zira bu teskilât i«i çok ağırheyecan ıçinde olduğunu ve artık dan almı<;tır.» Adanın iki cemaati arasındakı Çeşitli e%'ad ve katta 1419 adet matorlu nakil vasıtaları dıs tahammülünün kalmadığım bildir aralık ayında kanh çarpısmalarm mişlerdir. lâstigi ile 1244 adet çeşitli eb'adda iç lâstiği satın alınacaktır. başlamasından bu yana dün gece Şartnameler, Ankarada Etibank binasında 6. kattaki Genel Miting saat 13 45 te son bulmuş ilk defa olarak Lefkosenin büvük T E Ş E K K Ü R Mudürlüğümüzden. İstiklâl caddesi Piremeci sokak 1. Baro han ve gençler ellerinde öneeden ha meydanı onunden çakırkeyif olmus Kaybiyle blzlerl denn acılara zırlanmıs pankartlar olduğu halde bazı kimselerin geçtiğı ve yüksek kat 2 adrestekı İftanbul Satınalma Büromuzdan veya Garp Linduçar eden değerll bUyugümü* I Taksime doğru yürüyüşe geçmiş sesle sokakta sarkı söyledikleri göyitleri İşletmesi İzmir İrtibat Bürosu Atatürk Bulvan No. 310 Av. ABDULLAH GÜZ'ün Cer[ lerdir. rulmustür dan temin olunabilir. rahpaşa Hastanesınde tedavlsl Bır barda. istilâ tehdidinin ortaTakslmde Makariosan kaklası lçln g6«tfril'1n büyük ılglye başta İsteklilerin tekhflerini en geç 8.4.1964 Çarşamba günü saat dan kalkmasını tesit eden Kıbrıslı yakıidı 18 e kadar kapalı ve mühürlü zarfla, Ankaradaki Genel MüProf. Dr. Ellerinde dövbler olduiu halde j Rumlarla iki Ingiliz gazetecisi aradürlüğümüzde bulundurmaları rica olunur. OSMAN BARLAS'a gençler. Saraçhanebaşından Unka «ında hâdi«e çıkmm. tnşılizler hırDoçent Dr Orhan Er>anirya, palanmıstır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu panı yolu ile Tünele, oradan da Mutehassıe Aslstan Altan Onat'a, Daily Sketch muhabıri Donald Taksime fielmişlerdir. Yolda «Kah Aslstan Engln Oktay'a ve yarGenel Müdürlüğü pe Yunan. Kahbe Makarios. Genç Kirby ıle Daily Mail muhabiri Ben dralannı eslrgemiyen hastane lık ve Ordu Kıbnsa» diye bağıran Jordan kısa bir müddet ıçin polıs personelıne ^e cenazeve l=tırak eden vakın dcıçt ve arkadaçlagençler, anıtın çevresınde Istiklâl J tarafından nezaret altına alınmıs(Basın 3829 A. 1989/2836) rınd, Bolge Spor Kurumuna teMarşı »öylemışler ve saygı duru lar ve yaralariyle berelerini tedaşekkürü bir borç bllirlz sunda bulunmuslardır Bu arada vi ettırmislerdır. Adada dün gece tek bir hâdise AİLESÎ Makariosun kuklası yakılmıstır. İthalâtçı fiatiyle toptan olmus, bır Ingılız askerı Lefkose' Daha sonra gençler Orduevıne nın 6.5 kilometre otesinde açılan (Cumhurlyet 2851) İSVEÇ ve ALMAN menşeli gelmişler, burads Harb Okulu Mar ateşle kolundan hafıf surette ya«* • « • • «• • ' • • > • • • « • • • • « • • ' • « « • « ' • •• • • • • • • • • • • • • sını söylemişlerdir 1 Ordu ve Sı ralanmıştır. Ateşi kimın açtıfı ankı Yönetim Kumandanı Org. Re lafilamamıştır. j KEMAL ÇAĞUVR : : fik Yılmaz, gençlere hitaben bir Kanadalıların bir sözeüsu, 1,100 İ Operatör ürolog Dr konuşma yapmış: «Bugünkü asîl kışılık kuvvetin RICARDO büyuk kısmının | tdrar Yolları ve Tenaıül davranısınızla. cıhana örnek ver yarın saat Grat. 14.00 ten (Türkiye | Hastalıklan Mütehassısı dıniz Bu asil hareketinizden dola saatiyle 16.00 dan) ıtıbaren Kıbrı; Galatasarav Turnacıbaşı Sok vı sızlerı tebrık ederim Bize kuv sa varmağa başlıyacağını soylemış • No. 12 Uğur Apt. Saat 10 . 12 vet verdinız. Biz de, asll düşünce tır. Sozcu, uç uçağın takriben 300 CEYLAN FİLM j ve 1419 Telefon: 44 14 38 lerimizin şiddetini hisıetmekte asker getırcceğini bildirmi.ştir. ••••••**•••••••••••«• •>•••••••••••• • • « • • • • •• • • yiı» demiştir. Kanada kuvvetleri kumandanı tlâncıhk 9057/2831 tlâncılık 10522827. Bu sözlere gençler, «Ordu Kıb Albay Edward Amy. Leflccşedeki nsa, sabrımız kalmadı» sözleriy tngiliz ordu karargâhının bir sule mukabele etmişlerdir. Refik bayı da Birleşmiş Milletler yetkıYılmaz, bunun üzerine: «Hep be lileriyle göruşerek durum hakkında izahat almiitır. raber» demiştir. Y.T.P. olaganüstü kongresi 2 mayısta toplaıtıyor GHP Parti Meclisi bazı kararlar alarak dağıldı Motorlu Nakil Vasıtaları dış ve iç lâstiği alınacaktır. KORSAN GORDON MONTALBAN ACI BİR ÖLÜM İ SATIŞLARIMIZ BAŞLAMlŞTlR JMALÂT ÇELİĞt Kll0 (20 Basın 3109/2833) TEKNİK ELEMAN ARANIYOR MİREL L İ M İ T E D ŞİRKETİ Askerliğini yapmış, Almanca v«ya Pransııca lisanına vakıl Nazmiye Üsküdarlınm eşi, Nezihe Güredin, Neriman Korur, Yüksel Üsküdarlınm sevgili babaları, Doktor Müeyyet Güredin ve Güneri Korurun kayınpederi, Sema Guredin, Engin Korur, Billur Güredin ve Ali Korurun sevgili dedeleri, Muamrfler Ongunerın eniştesi, Sedat Ongunerin Bacanağı, Selâhattin Muhassen Üsküdarlı ve Güngörün agabeyleri San Sineması sahibi M. BAKİ ÜSKÜDARLI vakınlarını büyük bir acı içinde bırakarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur, Cenazesi 16/3/1964 Pazartesi günü (bugün) öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılarak Üskudar Karacaahmetteki aıle makberesine defnedilecektir. EŞt ve EVLÂTLARI (Cumhuriyet 2849) Sıkı Yönetim Kumandanından I sonra, Vali Niyazi Akı bir konuıIma yapmıa ve funları söylemiştir: ı«Bir tarih yapıyoruz. Bunun için | hukuk nizamını kura kura gayemize yakJa»mamız gerekiyor ve yaklaşıyoruz. Özleyişimize yakında kavu»ac»ğımız muhakkaktır.» Gtnçler, ellerindekı dövizleri Orduevinin bahçesine bıraktıktan sonra Harb Okulu marşını »öyliye rek mitinge lon vermiflerdir. LizTaylor. Richard Burfon ile evlendi «u Kuruş Kimya Yüksek Miihendis veya Eezacı aramaktadır. Taliplerin, kısa hâl tercümesi ve bir resimle P.K. 37, LevendİstanbAil adresine müracaatlan rica olunur. Montreal, 15 (a.a.) Elizabeth Taylor ile Richard Burton bugün burada bir kilisede evlenmislerdir. Bu, Llz'in beşinci, Burton'un İse ikinci evliliğidir. Çiftin reklâm ajanı Jehns Sprin ', ger, Liz ile Burton'un nikâhlarının ( Montreal Musevi kilisesi rahiple i • Her hangi bir olaya meydan ver rinden Leonard Mason tarafından j t memek için şehirde poli» ve aske kıyıldığını sSylemiştir. :ri birlikler gıkl emniyet tedbirleri : : t almışlardır. YAĞ ÇELÎĞÎ SU ÇELİĞİ M E VLIT V E F AT Rahmetlı Zeynep Yakal'ın eşi, Ferahşat Gülesm, Türkân Vidin, Sevim Gürler, Gönül Bara, Kutluk Yakal'ın babaları, Celâl, Alâettin, Hüsamettin, Fahrettin Yakal, Şehime Zadil'in ağabeyleri, Milli Saraylar hekimhğinden emeklı, Garanti Bankası doktorlarından vefat etmiştir. Cenazesi 16/3/1964 pazartesı gunü (bugün) ikindi namazından sonra Beşiktaş. Sinanpaşa Camiinden kaldırılıp Zmcirlıkuyu Mezarlığma defnedilecektır Tanrı rahmet eyliye. Cumhuriyet 284? İşçi 1) 2) 3) ve müstahdem elbisesi diktirilecektir. ACI San BİR ÖLÜM Sineması kurucu ve sahiplerinden, tanınmıs i* adamı Tekliflerin kapalı zarfla ve 25'3/1964 eünü akşamına kadar Müessesemizin Beykozdaki merkezane tevdii şarttır. Bu ise ait şartname, Müessesemizin Beykozdaki merkezinden temin edilebilir. Miiessesemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. SÜ1MEBBANK DERİ ve KUNDUBA SANAYII MÜESSESESİ N. BAKİ ÜSKÜDARLI ânı bir krız neticesir.de hayata gozlerını jummuîtur. Cenazesı 16/3/1964 Pazartesi günu (bugün) oğle nama7inı mütaakıp Şisli Camiinden almarak Ü^küdar Karaca ahmetteki aile kabrıstamna defnedilecektir SAN StNEMASI Mesai Arkadasları Not: Büyük acımız dolayısr.'e 163/1964 Pa?ertp=i SÜnii vt> crre«ı sınemani!/ Kr.pr.hdır (Cumhurıjet 2850) aziz nıhuna lthaien ölOmünUn < 40 ıncı günOne tesadOf eden ; 17 Mart ealı günü (Vans) egle namazını mütaakıp Şehzadebaşı Camllnde Kur'aaı Kerlın ve Mevlidl Şerlf kıraat elunacaktır. Kendltlnl tanıyan, «even akraba ve dostlan İle bütün dln kardeşlerimlze duyururuı. Komüreüoflu allesl Cumhurlyet Z849 ALt Kömürcüoğ'lu'nun Kıymetll alle relsimlz SUrmenell MOteahhlt Stmentasyon çeliği » OTOMAT ÇELİĞİ Tranamisyon MİU » SELÂHADDİN YAKAL Oafailıyt Mütehassısı Dr. KAMRAN ŞENEL (Fiatlarımız îstanbul Depo teslımıdır) (Basın 36522835) Muayenehanesını Takaım Sıraselviler eaddesı No 111/6 (Alman tıastanesı vanı) na nakletmış, hastalarını kabule baçlamıçtır. Tel: 44 55 14 saat (1518) (Cumhuriyet • 2847) ' • • • • • • •. « • • • • • • uı s METAL TİCARET T. A. Ş. j lüncl Caddesi 18, Iranstürk Han, Galata, lst. Tel.: 48 5110 Telg.: METLRAŞ ,t^.«» Faal 1909/2820 | • «>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog