Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

16 Mart 1964 CmVTHITîtVET Körlerin görmesini sağhyacak bir cihaz Si Kutbağa gdziln Şimdikı hali v s u r e t i y l e n o r m a l h s y a t l e n m yası belkı de göz çukuriar, ıç.ne y e r ; t l a n a g e t i r m e g e nıuvaffak clmuş s ö z l e r i n e s ö y l e d e v a m e d ı y o r : «Be t e l l e . sadece ö g r e n m e k U t e d i k l e r i l e y l e r e s l n j b u l r m l k B e I k j d e b i r y a c a k l a r » diyor. l e s l i r i l e c e k hale getırılecekt.r. | t u r K u r b a g a gozu.nıı bir ı r i ( t . r nim cihazmn bir kurbaga retinası bbu b b.glant. l . .^ ğ l t k kurulab.lır, ] b I yaln.z rf h a b e r8 «y "e " > « k • üezap u e e n »eyle Melboume Doucette kendisine o l d u ğ u n u b e l i r t m e k t e d i r l e r . r m e r ms a r a c 1 olar Makinenin yedi elektronik a k ı m [ a k ele almış ve nasıl n l n iki yüzde biri kadar bir kıs bugun ıçın, yaşavar. hucreleri zeBilginin adı Dr. Egon Loebner, takılacak böbrek için geçen ni«an edilme lun ü ç saat içinde Imını taklid etmektedir.» bir m m a n l a r A i b e r t Einstein t a r a ; k a n a l ı var. hepsı bir araya gelin çahştıgını tesbit etmıstir. deleroeden bir telin nasıl y e r l e ş t i , y ° » pd'lecektir. avında Boston'dak. Peter Bent | fından yardım v e teşvik görmüş ce, bir kurbağa gözünün vazife•Ama 100 hatta, 1.000 defa daha rileceğini ve ne tesir yapacağını I Cihaz, insan gözünü taklit ede 'Brigham Hastanesine yatmıstır 1 Bu çeşit a m e l ı y a t l a r d a başka bir «ü. Cihazı tamamen bir kurbağa sinı görüyor: baktıgı yerın «bstre küçük yapsanız. bıle renklerı ve . bilemiyoruz » yapıldığı zaman in A m e h y a t ı yapan doktorlaT. y a k ı n v ü c u d a U k ı l a c a k o r g a n ı n c e s e t t e n lCçk şekiide gozünün zamana kadar bu konuda bir açık ö l ü m d e n üç saat ı ç m d e a h n m a s ı yapısını taklid ederek j görüntüsünü naklediyor. öndek, kanal, fotoelektrik hüc Işekılleri bozmad.n görebilir. B i r JQ . . ^ ^ ^ | J a ng Ö 7 Ü n ü n h e r | e y J g o r d ü g ü g ] l a m a d a b u l u n m a k t s n sakınmışlar' »arttır. Bu a t n e l i y e ıçın ö l ü n u n yapılmıştır, eisimleri «görmek» j Dr. Loebner, bir kurbağ» gözü relerini, dıger kanallat çeş'.tü ta !tek problem kalıyor ortada bü; bi, o da her seyi görecek. Bunun Ö1T laılesinden ve ölüm sebebinı teştıpkı bir kurhaganın gorüşü gibi m e k a n i z m a s ı n ı n insan g o z ü n d e n b a k a l a n ıhtıva ptmektedir Lifler tün bunları b e v n e b a g l a m a n ı n Amerikalı bir bilgin. aon derece ı oluyor, tonra bu sekiller bir ek daba basit olduğunu söylüyor Jelektnk ışınları ıle taklid edilroiı dış tabakasında iki milyon alıcıltir. en arkadaki kanaldan ön kallgı çekiel elektronik bir eiha?'ran üzerine aksettiriliyor. vardır (fotoğraf hucreleri gibi). ! nala görüntü aksedene kadar bu meydana getırdi, .kurbağa gözü» ondan sonra nöron tabakasi (sinir ışınlar görüntüyü tabakalardan adı verılen bu cıhaz, körlere ta hücrelen) ve ganglion (sinir mersüzerek vazifelerini yapar En son icıldıgi takdirde, görebilecekler Bilgm. zamanla cıhazını insan kadar BUpn, daha çok çalısması ge gibı g ö r e b ı l e c e k bir cıhaz h a t k " i e r U E e l l r Bütün bunlar o p t i k ' g ö r ü n t ü y ü e l d e e d ı n c e y e reıctijfınt söylüyor, on yıldan fa7 ] n e getîrecegini s ö y l ü y o r Bugün s i n i r i v â s ı t a s ı y i e b e y n e bağlanır, tam 33.000 parça beraber çalışır. la «ürebilirmış bu. «tnsanlann ka ll çç i n a | U ll aa yy aa kk uu z uz n u u ng ğ n daa ı ü ç bu * 1 " tabaka birbırine sinir lifleri [ ç .Âletin eisimleri insan gözünün t u a rsnlık bir d ü n y a d a y s s a m a l a r ı n e • u k a y a k e n l n d e b i r k u t u ' ş e k l l n . lile bırleşmişîir. gördüğü şekilde görebilmesıni te Uzun araştırmaiardan sonra, b i l ! m j n l ç i n On milyon defa küçültül l u z u m k a l m ı y a c a k . rahat rahat yü d e o ) a n c i h a z j I e r d e a l n ı n j ç i n e bu iç bağlantıların eşinı meyl m e S j gerekir.» diyen Dr. Loebner. rüyüp, kendi i d üü k d i icadını Itullanmalj !oturtulacak kadar k ü ç ü l t ü l e c e k pilotu. fezada kullanacağı gece gozıinu ıncelerken. Boston cıvar.nda oturan bir a,beni alelacele Bmeliyathaneye aldaır. bir y ı l d a n berı başka bir h a s ı d ı l a r . Beni g ö t u r e n h a s t a b a k ı c ı i a r tadan o l d ü k t e n sonra alınarak ken^dan b i r m e ; bir y a n l ı ş ı m z olacak dısıne takılan bir b ö b r e k l e yaşa i a m e i i y a t olacak hasta b e n değimaktadır. | l i m dedim E t r a f ı m d a k ı l e r d e n biDoktorların belırttigıne göre ri, bir böbrek bulduk size takaca tıp tarihince bir c e s e t t e n alı ğ i f dedi. î ş t e g o r d ü ğ ü n ü z gibi ş i m narak başka bir vüeuda takı di o b ö b r e k l e y a ş ı y o r u m » ian bir organla bu kadar uo tarihten bu yana Mr. Doucetzun m ü d d e t y a ş a y a n iik hasta t e n o r m a l o U r a k çalışroakta v e dır. Başkasına ait bir böbrekîe ya h a y a t ı n d a n pek m e m n u n görıjlşayan hasta 25 vaşınds bir muha1 m e k t e d i r . S a d e c e bütün derdi, sebecidir. M e l b o u r n e D o u c e t t e a , g u n ( j e *5 dakıka »üren testlere tâ ; d ı n d a k i m u h a s e b e c i Ma:sachusetts < D ı t u t u l m a s ı d ı r . e y a l e t i n i n Wakefıe!d »ehrınde o ( D o k t o r l a r Mr. D o u c e t t e ' i n sıhhi .turmakta v e çahşmaktad.r i d u r u m u n u g a y e t y a k ı n d a n takıp ! M e l b o u r n e D o u c e t t e . son dort a > ; e t m e k t e b ü n y e s i n d e k i e n ufak dezarfmda normal bir hayat s ü r m e k j s i ş i k i i k ı e r i b i i e d o s y a s ı n a ı ş l e m e k te v e e v ı n d e t â m ı r ışlerı ıle m e ş : t e d l r K e n d l s v v ü c u t t a k ı d e ğ i ş ı k h k gul o l m a k t a d ı r . S o n oiarak e v ı . , e r i a y a r h y a ı l çeşitli ılâçlar da al nin b o d r u m u n u n duvarlarını tah : m a k ( a d ı r D o k t o r l a r a m e ü y a t ı n ge ,ta ıle k a p l a m ı ş v e bir ç a l ı s m a oda ; l e c e ? i h a k k ı n d a bir k e h a n e t t e busı haline sokmuştıır. i l u n m a k için zamanın çok e r k e n Cesetten ahnan böbrekle yaşıyor Elektronik göz Gece körlüiünden muttarıp olanlar yarı aydınlıkta veya zayıf bir lâmba ışığında güçlükle görürler. Geceleri sokakta dolaşmaları imkânsız hale gehr. Hastanınriırekler ve ağaçlara çarpmadan yürüyebilmesi ancak vanında yol gösteren birinin hulunması ile mümkün olur. Bu gibi hâdiselerde, gün ışıgında görüs kabiliyetı tamdır, ama günes ufukta kayholur kavbolmaz güçliik ken dını gösterır. Bugun çogumuı motörlü vasıia kullanıyoruz, gece Körlüğü, yolda öldiirücü bir ereel olur bize. Meselâ, gece körlüğünün rierecesi hafif olan bir sahıs, karanhkta araba kullanabilse bıle (normal bir hızla), yanından geçen bir baska atomobilin ısıklanna maruz kaldığı anda tamamen körleşebilir. Kötü tek«i{ edilmis kuvvetli farlar tarafından saşırtıimış bir soför meselesi değildir bu sadece. Gece körlüğünden mustarip bir şoför, en »önük sokak lâmbalann;n ışığında bile felce uğramıs gibi ne yapacağını »aşınr ve tehlikeye düşer. Yanından geçen bir başka vasıtanın îîiklarını gördükten snnra. etrafmı «eçemiyen bir snfnr geceleri otomobil kul Gece körlüğü ve sebepleri lanmaktan vazgeçmelidir. Gece körlüğunü doğuran sebepleri vücutta aramak gerek, en önerali sebeplerden biri kctü beslenmedir, A vitamini eksikliği buna sebep olur, sütlü yiyeceklerde, yeçil sebzelerde, havuçta ve ba lıkyaŞında bulunur. Yemeklerir.de havuç, tereyağı veya peynir bulur.durmıyan herkesm gece körlüğüne uğrıyacağını mı sanıyorsunuz? Gıda noksanlığı başlıca sebeplerden biridir tabii, ergeç bütun vücut sistemine tesir edecektir, bilhassa son derece nazik ve hassaı bir organa, göı retinasına zaran dokunur Retinanın fonksiyonu, «görme rengi» diyebileceğımiz bir boya maddesinin göz dokularını canlandır ması ile mümkün olabileceğine ve bu boyanın meydana gelmesi A vitaminine bağlı olduğuna göre, bu maddenin vücutta eksilmemesine dikkat edilmelidır. Ikinci Dünva Savaşı sırasın da gece uçuşu yapan uçakla ^ 1 rın mürettebatının arasıra gece körlüğünden mustarip : olduklan anlaşılmıs ve teda ~~* vi edilmel»ri gerekmiştir, ö zellikle A vıtamini bol bu lunan yiyecekler yemisler Z^Z dir. Hie ışık olmayan yerde görebileıı elektronik göz Bir İngiliz firmasının meydana getirdiği, karanlıkta görebilen elektronik gnz, piyasaya arzedilmiştir. Elektronik gbzü imai edenler, bu âletin, karanhkt» resirn çekmek veya çok az ışığın tesbit edilmesi gerektiği, endüstriycl işlerde büyük rağbet göreceğini ileri «ürmektPdir. Âlette, 30.48 an. uzunluğunda •• 9.52 cm. çapındakl bir elektronik tüp, gelen ısığın kuvvetini bir milyon defm artırmaktadu. Âlet, 5.08 cm. çapında çıplak gözle görülebilen yuvarlak bir resim vennektedir. Bu resim, bir tcl«vizyon kamerası tarafından, nomud televizyon ekranlannı doldurabileeek kadar büyütülebilmektedir. Bu âletin, askerl gayelerde, astronomidel televlzyonda, röntgetıdB v» nüklesr ve atom fizikleri sehalarmda kulUnümast beklenmektedir. Dr. Loebner'in bu problemin hal his eden doktordan izın almak ge ledilip halledilemiyeceği konusunSen gOnlerde bu konuda bir a rekmektedir. bağa gözü biribirinin aynıdır, daki kanaati müspetti: «Halledile 1 S ^ bilir. Belki on yıl sürer .. ama hal gördükleri zaman «paralel hsre çıklama yapan Hastane otoritele ; Bu cins böbrek takma emeliyat rı «Bu konuda yersız b;r ümit ya lannda başvurulan yollardan biri 'edilebuir.. ket»ten faydalanırlar. [ratmak istemiyoruz» demişlerdır. =de bağışlayıcı yakm akrabalardan SSS' Dr. Loebner. bu iş üzerinde çaJAynı dertten müzdarıp birçok has'alınan böbreklerin hastalara talnl ZZZ lışmaya üç yıl önce başlamıştı. O ta, bu misâli heyecania takıp etlmasıdır. Fakat Mr. Daucette'in ya SSZ] zamanlar Amerikan Hava Kuvvet Başka bir deyişle, bir cisimden mektedir'er. Ancak ölü vücutlarlltın akrabalanndan hıç biri maale leri meydana getirdiği cihaziyle dan alınan organlann başka has:sef aynı kan grupundan olmadık= = yakından ilgilendi. «Mantık süz aldıkları haberi beyne simültane talara takıima»! henüz araştırma'larından bu çareye başvurulamaolarak = igeci» adı verilen cihaz i s t e n m i i verirler, paralel ahcılar ve çerçevesi içinde kalmaktadır. mıştır. Mr. Doucette'in hayatım ^ S yen haberleri tüzen bir tip radar sinirler, inceden inceye araştırma . Evli ve iki çocuk babası olan : kurtarmak için gerıye başvurula= vazifesi gordüğü için büyük bir d a n v e bekiemeden vazifelerini Mr Doucette, kendısme takılan bilecek iki ihtimal kalmakta idi, ^ askeri önemi haizdi böbreğin kimden alındıgını bılmetbiri cesetten alınabilecek bir böb görürler. Bunun tam aksı televizmektedır. Mr Doucette'in bu ko regin takılmaşı. öteki de sıhhi se» • Kurbag» gözü ashnda basit biri , , , 41., .... nudaki bütür ısrarlarına rağmen beplerden dolayı ameiiyat olarak ZZS >; ! • • , , ı yon kamerasında tatbik edı ir. re1; doktorlar böbrtgın ahndsgı cese böbreklerinden birinin ahnması ŞSigorme makmesı olarak yapılmıştı! ti n hüviyetını sçıklamamakta ıs icap eden bir çocuk böbreginin mi ŞŞŞve bu yüzden haberleri süzme k a t noktalara boler ve aralıklarla rar etmektedirler. Hastanın bütün ı kullanılrrmsı. ŞS: biliyeti vardı. jnakleder. jöğrenebildigi böbregini kullandı I tngilterede Dr L c e b n e r i n 2ı hastanın evli ve çocuk sahibi ; j30 yaşlarında bir erkek olduğuGeçenlerde Fransa'da yapılan ^ET lyonik sahasındadır ( y a ş a y a n cisim dıır. bir amelıyatla bir çocuktan alıBu prc>je De i l B ı i e n e n m ü h e n d i s j l e r i i n c e l e v e r e k s m a k i n , ı e r l . t a t . Mr. Doucette, 1961 ka«ımır.da ül n a n böbrek bövle bir hastaya ta Marvın Herscher e göre, göz t a b i i ! !b i k e t m e ü m > ) ser teşhisi ıle hastaneye kaldınl', k l l m l ? y e h a s t a b l r »"ddet yaşa= = bir hesap makinesidir, k u r b a ğ a n ı n mı tlr :==: b e y n i n e b i l m e s i g e r e k e n şeyi em Amerıka'ya, tkinci Dünya S B V S mıştır. 1962 yılı fcaşlannda müsa i d 5 b i r Ingılterede Leeds bolgesınhedelerden sonra bobreklerinin , « ameiiyat geçıren ve kendısıSŞŞ reder. şından sonrs bir m ü e s s e s e n i n bur ıvi işlemediği anlaşılarak vücu| n e b i r «setten alınan böbrek takllan h a s t a ZZI «Bir kurbağa için sinek ö n e m l i su i l e Çekoslovakya'dan geldi. dunda biriken toksinlerın d ı ş a r ı i » r a d a n "5 «y geçmes l n e ZZZ bir şeydir, ama uçarak kend;«in Orada Einstein ile tanıştı v e onun jpompalanmas.na karar yerümiş | « ğ m e n hayattadır. == . ,. ••nemli değil ,„ k o n u , f u , . B f n l k e n c i j 5 j y ı e g ö tir. Cesetten alınacak bir böbreğin | Amerikadaki Peter Bent Brig dır.» dıyor Mr. H e r s c h e r v e ı l a v e ı takılmaşı kararı Mr Doucette'in j ham hastanesmde doktorîar simr ü m e ğ e d i v e t e d e n m e k t u b u n u = ediyor, . B u y ü z d e n göz, en t o n | » kısa zamanda böbreğimn değışti diye kadar 59 hastaya böbrek takS S haberi e k a r t e eder v e kurbağanın h a l i s a k l ı y o r u m » diyor. «Ondan rilmesi son derece gerekli olduğu mışlardır. Bunlardan 19 tanesı bu Z Ş I | b e y n i u z a k l a ş a n sineği asla görı sonra fizık ç a l ı s m a l a r ı n ı bırakıp, )bir anda hastanedeki hastalann bi' gün hayattadır. Bu 19 hastanın 13 m e z = * ) b i y o n i k l e i l g ı l e n m e y e başladım.» 'rinin ölmesi ile ânirien alınmıştır.; tanesi kendılerine takılan böbrekSS Dr. Loebner'in cihazı askert ih. K u r b a ğ a gözü» a d h cihazın bir Hikâyenın bu kısmını Mr. Doucetlerı ikız kardeşlerinden, geri kaj lanlar ıse omürlerı boyunca isımS S tiyaçlara göre a y a r l a n d ı ğ ı takdir araştırma cihazı o l d u ğ u n d a ısrar te şöyle nakİetmektedir: Nasıl olda lerini öğrenemıyecekleri baSışlajiS S de, sahte m e r m i l e r i « s ı l l a r ı n d a n : edıyor. A m a i l g i l i l e r z a m a n l a saS S ayııabilecek, yaklaşan mertninİTi ı dece «skeri bir cihaz o l m a k t a n çı I <Bir akşam saat sekiz sularında • cılardan almışlarcır. Aradoki fark = Bir hesap mokinası ! ' •»»t>™«ı«n b>. ~~* ttplnl t a m olarak tesbit edebile; kıp, i n s a n l a r ı n g ö r m e s i n i de sağ^ ^ cektir v e b u n d a n m ü t e h a s s ı s l a r ı n i l a y a b i l e c e ğ i n i kabul ediyorlar. m H Tıbbın devamlı olarak üzerinde Yeni Buluşlar Kontrol makinası =71 Her aile doktorunun hastaları a j luk hissı ve hatti cinıl hayatta rasmda astımdan mustarip birçok karşılaşılan zorluklar astımın »ekişinin ismi mevcuttur. Hastanele | bepleri arasında yer almaktadır. re müracaat edenler Hsteleıde has! BTJ psikolcjik sebepler* dayanan talık teşhis sütunlarını astım teş astımın tedavisi alerjik vtkalara hisleri ile doldurmaktadırlar. Tıp | nazaran çok daha lordur, Alerjik astımların otoritelerinin tahminlerine göre a»| 4 , . , , , v ..„„,.„„ ı.bepleriBİ tımlı hastalann oranı son 10 • 15 tesbit etmek hem zor hem de zayıl zarfında müthiş bir artış kayman alıcıdır. Bununla beraber asj detmektedir. tıma sebep olan ve alerjiyi yara! Astım yaratan sebepler muhtetan maddeler tesbit edildikten son j liftir. Bunların başmda çeşitli kira tedavi oldukça kolaylaşmış saşilerin muhtelif maddelere karşı yılır. Bazı hallerde alerjiyi yapan duydukları alerjiler ızak durmak pek de Alerji yaratan bu maddelerin lisolmıyabilir. Bu durum toz tesi son deTece kabarıktır. Bunlar ve çiçek tohumlarından müteessir arasında tozları. sentetik madde olan hastalarda kendini göstermekleri, çiçek tohumlarını, bazı ot ve tedir. Bu şartlar altında hekimler kökleri, kozmetikleri. böceklere astımı tedavi etmektense kontrol karşı kullanılan mücadele ilâçları etme yollarını seçmek zorundadırnı saymak mümkündür. lar. Bugünkü tıp, astımı kontrol Bazı insanlarda bu aîerjik hal o etmek için efedrin, adrenalin, anvikadar müzmindir kı. bazı yiyecek nnfilin, teofilin, prednizon gibi çekokuları ve hayvanların mevcudi şitli çarelere sahiptll. Bu iliçlan yeti dahi bunlarda agır astım kriz devamh olarak tatbik etmek şarlerine aebep olmaktadır. tiyle astımı kontrol altında tutmak •• Astımın sebepleri arasında psikomümkündilr. , lojik olanlar da büyük bir yer işgal etmektedirler. Birçok hallerde: Bu ilâçlardan elde edilen faydaheyecan, hiddet, ruh! acılar, suçlujlar hastadan hastaya değişmekte | dir. Şlddetli astım krizlerinde htmen tatbik edildiği takdirde adrenalin pek mökemmel neticeler ver1 mektedir. '• Pek çok vakalarda devamlı alınan USçlar ve cepte taşman küçük adrenalin ve izoprsnalin vaporizatörlerinden pek iyi neticeler ahni maktadır. Astım krizi eelmeden i birkaç saniye evvel boğaz yollani na bu ilâçlardan bir miktar sık m»k krizleri önlemektedir. Astım henüz ilml bir lzahı olmıyan birçok sebepleri olan esrarlı j bir hastalıktır. Bu konuda bilinen j Süs gemi maketlerinin devrilme fakat ilmen izah edüemiyen tedavi ! den koydngunaz yerde durmasını ıısuilerinin başında uçakla yüksek temin için işte size kolayiıkla ya irtifalarda yapılan dolaşmalann j pabileceğiniz bir kızak hastaya uzun müddet bir ferahlık vermesidir. Sebebi İzah edüemiyen başka bir durumda a«ptrinin bazı astımlara ferahlık rermestne mukabil «tekilerde agır astım krizlerine «ebep olmasıdır. Astım konusur.da araştırmalarda bulunan doktorlan şaşırtan sebeplerden biri de bu has*alı6a tutulatı erkeklerin kadmlara nispet'.e iki misli olmasıdır. Son olarak astımlılara belW blraz teselli olur diye. şu noktayı da belirtmek isteriz ki, tıp otoritelerine hâkim olan kanaate eöre. asbüvük bir oranı üsHin t ; n | , | j r l n ^p^j],, ahlâk knraHarıns son rier e r e ba.Siı. mf«ulivet dtıvcMları »on geli;miş. his ve enerji do d . r P P e m kişilerdir. ASTIM arastırmalar yaptığı bir hastalık Sahte otobüt v« diger nakil rasıtaları biletlerini hakikilerinden ayırdeden yeni bir makine yapılmıştır. Bu makine otomatik bilet satıcı makmelerle birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır Otobüs ve diğer nakil vasıtası duraklannda veya diğer evvelden bilet tatıt yerlerinde satılan biletlerin sahteleri kullanıldığı takdirde bu yeni makine bir »lirm zili ile otobüs soförinü ikaz etmektedir. Bu makinelerl kullanacak olan nakliyat »irketlerinin ucuz, fakst taklidi çok güç bir çeşit özel bilet kullanması gerekmektedir. Bu blletler içinde madenl bir kanşım bulunan bir çeşit özel miirekkeplerle h»«ı!nr>'/ta ve bu mürekkepteki madenf kan>ım kontrol makinesinın içinde bulunan manyetik bir sahaya tesir etmektedir. Makine kontrolünü yaptıgı biletin üzerine kullanıldığı tarihı, saati yazmakta. bileti ıptal etmekte ve otobü^e binecek bir müfettişe kolaylık olmak üzere kontrol makinesinın numarasını da yazmakta veya bileti muteber addetmiyerek reddetmektedir. tlgililer, bu makinelerin şoförün bilet kesmek ve kontrol gorevlerini yaparak nakil vasıtalarının bir kişi tarsfından idare edllebilmesinin temininde önemli rol oynıyacağını ileri sürmektedirler. ran. lonra da onlan evvelden kararlaştınlan miktarlarda paket yapan yeni bir makine bir tngiîiz firması tarafından meydana getirilmiş bulunmaktadır. Makine sekiz saatte 250.0(10 madeni parayı ayırıp fayabilrr.ektedir. Makinerıin Hır tarafından doldurulan 500 mader.î para diger taraftan aynlmiş. sayılmı? ve paket yapılmış clarak çıkmaktadır. Kırılmayan şişe L'nited Glass firmasının arsf tırıcılan, sise aanayiinde büyük bir adım olarak vanflandırılan knvvetlendirici bir madde balmnşlardır. Firma t»rafındsn yayınlanan bir bildiride ba tekâmül «ıave!tindf daha dayanıklı sise imalinin mümkün olabildiji açıklan maktadır. Adı açıklanmıyan kimyevî bir madde kullanılarak şişelerin dış kısmının evsafının defiştirildiiSi ve bn sarede şisede kendilijtindrn hir makavemet temin edildigi bildirilmektedir. Teni bnluşan sise «ansyiinde büyük bir inkıUp rspaoKi tahmin edilmektedir. Modern teslsler simdiki halde dakikada 800 sise doldnrabUmektedir. Fakat, «i»elerin kırılması yUzUnden bn siirat hayli vavaşlamak lonınÖ3 kalmaktadır. sekkildir. Bu usulle petrol b> rularının içlerinin incelenmesı de mümkün olabilecektir. Firma bu usulle tngiliz gaz endüstrısinin bütün borularını kontrol etmekte ve süpapların a çık, kapalı veya ârızah olup olmadığını tesbit etmektedir Eoruların içini göstermekte > lan alet sadece süpaplann bozuk olup olmadıklannı göstermekle kalmıyarak, resimlerinin çekilmesini de mümkün kılmaktadır. Harika makina Sekiz çeşit madeni parayı kıymet ve adet bakımından §a Kurşun işlemez com Teni tip bir knrşun iglemez oamın evvelce yapılan benzerlerinden daha knvvetli. daba şeffaf, re daha zor kırılmakta olda|u bildirilmektedir. î e ni imal edilen camın A0.% san tim kalınlıfındaki bir parçası nin arkasından rahatça eazete dahi okanatıilmektedir. Cam makam arabalan, banka vez nelerinin camlan, bilet eişpleri ve konınması gereken her çesjt yerde kallanılmak iizerc imal edümif bulunmaktadır Karşnn islemez camdan işte nlldiÇi eibi kıvnk parçalar da imal edilebilmfktedlr. Amerikanln i!k kâşifleri Norveçli Arkeolog Helg» Ingstad, geçenlerde Kanadays bağlı Neufundland adasınds L'anse aux Meadows adlı ba hkçı köyü civannda yapmış ol duğu kazılarda eski bir WikinE karargâhınm kalıntılarını bu! du. Toprak ve huz altında yü? yıllar boyunca yatan bu karar gâhın kalıntılan oldukça sas lamdı. Bundan 20 yıl önce Fir ilim adamı Tanner aynı bölje de Wikinelere sit bazı eşyalaı görmüş. kera Danimarkalı Ar keolog Jörgen Melderaad ds bu civarda yapmış olduğu ka zılarda Wikinglerin izlerine rastlamıstır. Herge îngstad'ın buldugu bu kalmtılar îzlandadaki Wikins köylerinin hemen hemen aynı sıdır. Böylece Wiking!eri Kri? tof Kolomb'dan en a<;ağı altı yüz yıl önce, yani 1000 yıllarında Amerikaya eitmiş olduklarını anlatan îzlanda milli destanının bir gerçefi sövlediâi ortaya çıkmış oluvor. tzlands müît destanında Wikire Kırah Eriksson'un »Kız',1 Erik» in velkenü ve kürekii gpmisi ile f^îandadan hareket edip cnre Gröenland'a uğradıgı. oradin da Newfundland'a gittiği anla t.ılır. ?0 saniyede tıbbi teşhis Birkaç saniye fe«Tİsinde yetlerin sebebini hsstavs hiçbir eziyet vermeden dol%torlara tam olarak bildirpn bir alet meydana (tetirilmis bnlnnnlmaktadır. «Pvroscan» adı veriîen bn aletl yapanlar onnn dünvsdaki benzerlerlnin en sürat!i«l oldnjNnn ileri sürmektedirler. Hastanelerde hasanlı denemeler geçirmiş bulunan bo mletin imalâtına yakın bir seleeekte bsşlanması beklenmektedir. Pyroscan halen kendisine benziyen aletlerin 15 dakikada yapmakta oldaklan teşbit işini 21 30 laniyede yapabilmektedlr. Aletln çalıştnasını daba mükemmelleştirmek için arastırmalara devam edilmektedir. ULTRA MODERN KOLTtrK VE MASASI Hep de yaıak haline gelebilecek divanlar olmıyacak ya... Bu da, oda içinde bir hayli ver kazandıran bir koltukdivan ve masa. Ustteki resrne dikkat ederseniz, masa, göze ç«rpmamaktadır. Fakat, iş zamanı veya yemek yeme zamanı gellnee koltuğun arka kısmı çekjlince, masa h<men ön tarafa ve miintazam bir şekilde gelivermektedir. Bu koltukmasa düşüncesi. biri mühendis. biri satıcı. diğeri de Tapmayı tasarladıgınız yuvarlak; modelci olmak üzere, üç kişi tarafından müştereken ortaya atılmış satıblı bir eşyayı zımparalamak isbulunmaktadır Bilhassa yemekli dans partileri için. bu tip möb tcrseniz içi vuvarlak bir tahtaya lenin büvük rağbet eöreccei tahmin edilmckfedır. Bu möble suni .yapıstıracagmız zımpara iş.nızı derinin muhtelif renkleriyle kaplanabilmektedir. SÖrmtyc kâfi seleceklir. 16. CI ASIBDAN KALMA BİR USUL JET MOTÖRLERİ İÇİN KULLANILITOR 16. cı asrın meçhur Floransalı kuyumcusu Benvenuto Celllni tarafından kecfedilml} bulunan bir usul, bugün. İngilterede, jet uçaklannın motörlerinin inşasmda; başan ile tstbik olunmaktadır. «Yok olan mum» muamelesi ismi ile tamnan Benvenutonun usulüne göre arzu edilen metal kalıbın; evvelâ mumdan bir modeli yapılmakta: sonra da bu mumun üıeri: ınce kumlardan müteşekkil bir tabaka ile örtülmektedir Mum. soğuk vaziyette iken. şeklini olduğu gibi muhafaza etmektedir. Ancak, ısıtıldıfmda. tabiatiyle mum erimekte, fakat, kumların birleşmesiyle, pek ince bir tabaka halinde. istenen mode! elde edümektedir. Bu modelden de. istenen şeki'ıde parçanın dokümü çok haçsa? bir şekilde vayılmaktadır. Bnylelikle. has?as bir teknige ihtiyaç gösteren jet motör parçalan için, bir nevi kuyıımculuk yapılarak, parçaların, en ufak bîr zarar vermeden yerine yprleşmpFİ sağlanmaktadır. Boruları kontrol için Gaz ve su borularmın içindeki akımı aksatmadan süpapların kontrolünü yapabilen yeni bir kontrol âleti meydana getirilmiştir. Âlet, 2^2 «antime»re çapında borulann içini görmeye yanyan bir optik âlet ve borulann içinl aydmlatacak kuvvetli bir ışık veridden müte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog