Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

DÖHT CTTMHFRİTET 16 Mart 1964 TURKLER, MUSLÜMANLAR ve OTEKILER YAZAN : VoltOİre Derİeyen: Osman Yenseni GEL1SI GUZEL Git demesi zor Yazan: Hamdi Varoğlu • Bir tel taç onun kaldı bfltün çenelerimizln takırdajfrnı bıkv Jhâtıra.ından» mııraı ile biteu bir hria bu ıen« bu hetap jranhı çıkisarki vardır ya. mı«a benziyor. j Seki kıraliçesi diy» ıdı »am gökUtanmas» k»r yağaeak. lere çıkanlan modern trgilSı * Bakıyorum da bu ntnt cemreler 'şiftesi Mandy'nin hitırasından da önce havaya. sonra §uya. daha ikala kala, gazete sütunlarını dol sonra toprağa düseceği yerde gajduran bir alay dedikodu kaldı. liba elbirligiyie guya düıtü diye| Tarihin meşhur olmuı deyianleri ; eeğim geliyor. arasında bir «geldim, gördüm, yen ••• dim. iözü vardır. C4ıar föylenılı Oazeteler yazdı. Bilm«tn hanfi İVederı bize sırt çevriliyor Bordan Adll Erol y m y o r : Bfltön B»k»nlıkl»r metnvrlsn nı fırast bnldnkç» tatmin yolanda yarıı halindc bnlnnmal»nna makabil yBkıek tçiçleri Bakanlı|ı, Bakanlar Knrnla T« T.B.M. Mecllsi lçisleri Bakaoiv İı tftli memnrlanna nrt çerirmiı bnlnnmaktadırlar. Adalet Bakanlıgı menraplanna taıminat, Mllli Savnnma tâ yinat vesaire, lçisleri blıler h*riç diger memnrlanna temsil Sdeneji, tayinat, maliye kasa taunlnatı, Mlllî Efitlrn d e n 0reti ve efitim idenefi, Tanm ek görev fazla mesai ve difer Bakanlıklar da aynı tarzda korayncn carelrri aramakta v« bnlmaktadırlar. Bnnnn karşısında tçislerl Bakanlıgının helkemfgini teşkil eden ve bn Bakanlıfa merda r&revleıi aksaksıı yflrOten, benimsenmiyen bn lavallı tâli mı marlardır. tlçe ve illerde teskilâtı bn. Innmıyan Bayındırlık. Ticaret, Ulastırma. Çalışma. Sanayi, K( nerji ve Tabil Kaynaklar. Tnrizm, tmar ve tskân ve Köy f»leri Bakanlıklarına ait işler de yine bn çilekeşlerin omnılannda ve kendilerine tedvlr ettirllmektedir. def tntan lntlbak kaonn t ı w n n MeelU komiıyonlannd» bekletil mektedir. 1 İdare şekllrniıln Camhorlyet ve demokraai oldnğnıu t* re sosyal adaletin elden bıntkılmamajı bir lamrettir. I Memleketin kalkınmam T blılm Intibak ksnnn t m n i i n ı n kananlMmamaıı İle mnmkttn »laeagt mfltolftMi 11* gerl bırakılıyors» bn şerefli memleket geleeeğinln tabakknkn bngün İçinde bnlnndnfumnı agırlıfi bizlere mntlak nnottnracaklır. bn takak D» beton •• ne falt Tapjlmı»tır. H»len bek yiTuın* dflnmfls re deryaaın» bflrfinmflttflr. kayıtlar 1te, dnnunnn gSstermehrtadlr. de a» kösteç*ranr Regmi akiinj Sayın lrtanbnl B«l*dlye R*lrimiiin bir Hokük Derlstl Içlnde bnlnndntnmom onatan mfl«ebbibler hakkında karjont tnnamele yaptınlmaaına ernlrleri tabil balnndngvnn a n v» riea ederim; Baltacı, saray erkamnı harbe kararh buldu Memleketinl yarattiktan sonra,! bir mektup gönderdi. Suitanm ce anlasılması güç olan Türk tipinın kariM olmaya çok lâyık gördüğü j vabını aneak eylül «onunı doğru tam bir ömeği ıdi: Kanun dışma Belediyenln nazan m Bn gibi dağıtımlards metresıyie evlecerek. kendi zev; a Iabi!dı. Bu gecikme ile ona, bir j tek adım atmıyan dosdoğru bir ! dlkkatine ya bep, ya hiç prensipinin iO»kını de tatmın etmemn yerinde o j Türk Hakanı ile, venllmis ve kac adam! ç o k defa, efendisinin arzuyal adaletl ynrtta k5kle;tlree*lacağını düsundü. Bu evlenrr.e 1712 k l n b i r Hıristiyan Kıralı arasmda.! lanna adaleti siper ederdi Mo«lçinizd» bngünlerde bllmern ğine mntlak Inaomslıtavıı. de halka Uân edıldi. Bu meşhur. Babıâlinin gözettigi ara duyurul' koflara savaş açılmasım istiyen Tenikapı kömür deposnna giden Ka'erına, Estonyada bir k o y d e : m a k Uteniyordu. Onikinci Sarl.' Sultana: «Sana karsı bir kusurda IV Hiç bir zaman diger me var mı? Sabil yoln lle kömflr dngmus. çocukken öksüz kalmıs,; Türkıyede şerefli muamel. gören'. bulunmıyan Çara taarruı etmene marlan kıçkanmıyornz. Aneak deposo ara»ında M metrelik bir I luteryen bir vekilin evinde jı| b i r esirden fark.ızdı. Bununla be kanun mânidir Fakat mülküne haklanmızın verilmedi|lne ve yol var kl kelimenln tam mânağıntı olarak büyütülmüş, bir aşırı tarzda mesai yaptığımıs raber. Osmanh tmparatorlugunu sıgınmış olan bedbaht lıveç Kıra siyle bir famnr deryası halinkerle evlendirilmis, evlendikten kendi düşmanlanna karsı silahlan hna yardım etmek vicdan balde bnnnn bllinmediğine müborde. Her fOn yflzleree vatandaşın Iki gün sonra bir parti tarafından dırmayı tasarlayıp duruyordu. Po cundun dedi. derler. Kolayca hakkından felinen ; jehrin hangı camıinde, cuma günü teessir olmaktayız. Eİrip çtktıgı bn 50 metrelik kflalınmış, bir kaç generalden sonra. lonyayı tekrar boyundurugu altına jvaaz ederken bir hoca, dünyanın XII. Şarl, ergeç Türk tmpırıtor üsler için kulianırlar Beton ve asfalt yapıl çfik bir yol yapılırsa hetn depastacı çıragı iken general, prens, a l t t l a k : T e R u , y a y ı çiğnemek «ev luğunu Rutya ile harbe tutustur1 Seks kıraliçesinin Istanbulu «1; yuvarlak oltnadıgını iddia etmis. ve imparatorlugun birinci adaımı | dasından vazeeçemiyordu îstanbul maktan bir türlü ümit keımiyor. ! yareti de az kalsın bu ünlü sözün Bu devirde. bu atom ve feza mış gibi gösterilen bir poda çalısan memnrlar, hem de olan Mençikofun hizmetlne geç, d a b i r temsildsi vardı. Fakat ge. du. ötedenberi defiersiz ve küçük "yanısıra yer alacakken, lon d», , devrinde cami kürsüsünden değil. kömOrünü almak için depoya w>i « bir kadındı. % T : U .. A Büyük . miş U : U J J . Nihayet r\ •:•: ı nis projelerinde kendinine en bü gördügü Çarı her fırsatta Türklere kikada tam ter«i oldu ve tgeldim, ! mahalle kahvesi peykesinden bile sokak litrnek mecbnriyetinde olan Petro'nun kansı, ve Çann ölü. yük hizmetlerde bulunan |böyle herze savrulmaz ama, adam Kont korkunç göstermeye çabalıyordu: Igördüm, döndiim» e çevri:di. hemsehriler bn aeıklı dnrnmKocamnstafapasa Agaçayir Somünden sonra Çariçe oldu vt bu Poniatovski oldu Vazlfeli olmık «araya gönderdigi' adamlar. Rus! Haspanın gelisi, Cesar'ın gelişin jbir kere zırvalamaya karar verkak 39 nnmarada oturan Hflsa dan knrtnlacaklardır. Belediyeunvanı hakkiyle taşıdı. Kocasının sızın îstanbula giden bu ne denir? adam. 'arın Karadenize hakim olmak # den daha alayişli olmustur. mlzin alftkalsrını riea ederlz. mettin Ereren yanyor: huylannı epey vumuşatmıçtı. bir kı«« zaman içinde Sarayda kendihocaefendiye aormak isteri Bu melinde olduklannı, Kazakları re: O ne hengâmeydi yârabbi! çok sırtlan kamçıdan, bir çok baş ni sevdirmekle iadrıâzamlan yerIstanbnlda, beton ve Mfalt Açık teşekkür m. acaba tabiatin köjell yarattıre vurduktan «onra Kınma galdı' Gelen, sanki, koskoca Ingiltere tçisleri Bakanlıgı kendilerine yapılmıs gibi gSsterilip para«ı lan da satırdan kurtardı. Kendi lerinden oynataeak kadar mü? Yaratıhrfor»a racaklsnnı fitlemekten eeri dur Imparatorlueunun köklü gelenek 81 b l r ? e v lstanbnl Sanavl Odası Baskanlı»ırt çevirdifi jibi bn Bakanlıksini sevdirdi ve saydırdı. e r alınan bir yol vardır. Kayıtlara •ahip oldu. muyordu. Nihayet, 1710 yılının lerinı sarsacak kadar rezilce rol ^en nher !sey yuvarlaktır. Ağaçtan fına açık tesekkfir : lar da kendilerini tanımamaktaBir Alman baronu Katerina ile kadar göre bn yolnn inşaat tarihl: Valide Sultsnla sık sık fSrüşen temTnjzunda. arzulannı gerçekles oynamış rastgele bir kiralık kadın . zeytin tanesine varıncaya dır «Oknlnmnza çefitli kitap ve z b tln evlenmezdi. Fak*t Büyük Petro, bir Yahudi kadını da, bu Prensese tirecek bir ısık belirdi Numanidegil de. kızgın kum çöllerini a Tavla ™ * ' > « > ' . kereste gi23/7/1958. B«ton ve asfalt» »»rt Diğer Bakanlıklar mensnpl*den aracı gönderen lçtanbnl Sainsan değerini otuz iki göbek aıa. ballandıra ballandıra tsveç Kira Köprülü. iki aylık «adnâzamhktan ' sarak, develer yükü hazinelerle. ağaç yoktur. edilen miktar: Î5.633J1 liradır. rının ettniin gartlarına nyalarak nayi Odanna tefekkflrlerimi «n lette »nyanlardan değildi. Ha vardır, bazı insan kafaları lının zaferlerini anlatıyordu. Ek *nnra azledildi. Sövlentilere göre. şatafatlı bir maiyet erkâniyle beBn yol Samatya Ali Fakih birazıcık da olsnn tatmin edinanmj ırallar sanırlar ki, onlarm ihsan ?eri kadmlar. kendilerini görme v*7İrin sarsılmaz dofirulugu dört bu'raber Süleyman Peygamberi ziya Bunlar, frenkçe bir tâbirle Mahallesi Aga^ayır lokağıdır. lirlerken bizlere bövle bir §ey Salib Kaşıkri olduklarından ettikleri unvanlardan bajka bü den bile, Gstün ve batur erkekle düfüse sebep olmujtur. Yeniçeri jrete gelen aşklar ve dinler tarihi kc?edir. Dört tstanbnl Fetbinde 7 sübedanın dtisânülmediği gibi biı IçUleri içlerinde yüklük yottur. Oy»a. gübre taaı re karsı ei^li bir alım duyarlar. >rin ücretlerini örlemek için, Çorıne adını yazmak'.a ve egniyetül eŞer var«a fikirler Kevenlik Köyfl Oknl Md. bnlnndnfu yerdir. 1952 taribinÇ Bakanlıiı menaaplarının germiş rahatça dola?afnazlar, köşelere çar yan bir ejeklt, kıyrnetli antikalar Valide Sultan, sarayda Şarl'ın a !u!u müçsdereierle e!He ettigi pa eeaniye mevzu vermekle Erznrnm Pasinler meşgul hirmetlerinin zayi edilen hakla den beri bn sokakta otnrmaktapar. takılıp kahrlar. Takılınca da tajiyan bir eşek arasında ne f«rk çıkça taraflısı olmuş, ondan her raları kullanır. devîet hazinesine' Saba Melike'i Belkisti. saygı İle riea ederiz.» yıra. Sene 1964 olmasına rağmen rından bir kısmının iadesini be olabilir. Farkı yapan terbiyedir bahjedişinde «arslanifn» deyip du. dokunmazdı. Köprülü. bu ücretle Onu karsı'.amak için Yeşilköy yuvarlak dünyayı iste böyle dümve daha ziyade iıtidat ve hüner rurdu. Bazı kere ogluna: «Su Çari hazirenin parasiyle odedi. Ücün hava alanma ko^mıyan bir merne » dir. Katerina, yükıek ruhlu. be rın kafasını ezmek için arslanıma rü Ahmet tebaa«ının menfaatleri deki bebeklerle. bastonunu kaka cerikli bir kadındı. Okuyup yazma ne zaman yardım edeceksiniz?» kendi menfaatinden ü'tün tutuldu kaka yürüyen kocakanlar, bir de sı olmadığı halde prenı Mençikof dive soruvordu. Şundan çikâyetle: •Çoriulu. asker Darü'.acezede oturanlar kalmıştı. un sarayını düzenlesnit ve çok ivi Benderde umuriuSundan çok da lerime ödenecek paraları b»?ka Rüzgar gibi gelip geçtikten sonyönetmistl. Büyük bir «vi idare ha uzun süren ikameti miiddetin ynllardan bulmasını biiirdi» de ra güzergâhında ondan kalan kıler 17.02 Akçamm karma müzledebilen büyük bir dtvleti de e11 30 Türkçe tsngclar 11.40 TürAkel rknslras] 2C.20 Blllmde yece Sarl. daima Türk ordusunun yince. sadnâzam: «ESer Zatı Sa nntılar ara~ında en göze çarpanı. İ S Î A N B l l gl 17.30 încesazdan U??ak fa«lı küler: Muzaffer Akgtin 12.00 debiür. niilklrr 20.30 Sarkılar 20 50 imdadına yetisme^ini bekliye dur haneni zorbalıkla rengin etmek bu dâvetsiz mi^afirin,, önce mem 18 00 Reklâm programlan Kapanış. Dtskotekten «eçmpler 21.15 Ku7.30 Açılıs Kııa haberler Tür Gerçi bu mücerT«t bir kavle ben du. Poniatov«ki, Türk kıvafetiyle hünerine o 18 30 KüçUk llânlar 18.35 Yurt. ben böyle bir lekete cirmesine izin verip sonra 15.58 Açılı? 1S.00 Şarkilar: N. çük kfin«er 21.30 Haflf mt'.zlk küler 7.45 Haflf milzik 8.C0 zer ama, derli toplu, vançh bir sarava gire cıka hüviik itibar ka hünerrien mahrum nlmakla kıvanç oturma«ını yasak edeceğimiz yer»ın sefler 19.00 Haberler 19.25 Slpahl O. Şener 16 10 Dana 2140 çarkılar 22 00 ReklAmlar Hah^rlrr R15 Haflf mtlzlk zekâya ve kar»kter aıkıhgına sa zanma«ını bilmi^ti. Padi?ah ken. d'.ıvarım» karçılı^ını verdi. Hava durumu 19.30 Şarkılar müzlğl îfi.40 TürkUler: GUzlde geçldi 22.30 Dans müzl?l 8..'10 Salnn nykestrmlan 9.00 Şarrie. içeri girme«ini pesin peşin yahip olunduktan sonra, yüz kişiye disir.e hin chıkalık bir ke«e ih^an 19 50 tiykudan önoe 19.55 îkl Kasacl 17.00 Kapanış. 22.45 Habrrler 22 55 Ara meln"<ılir ve «.»7. p«crlerl B.30 Küçük Sarayda leçen konuşmalar hal sak etsevdim ciaha iyi olurdu fikrr.clr.dl 20.00 Vergl caatl 20.10 (iilrrl 23.00 Gecr konpori 23.30 kumanda edildiğl gibi blr kaç bin etti. Sarirıâzam da bir gün: «Bir eknnser 1000 Kısa haberler Kakm kulaâına pek sitmez. Fakat ri. A N K A RA Sarkılar 20.30 KUçUk konser Ceşi11 müzlk 24 00 Kısa haberpsnlf kişiye de edilebilir. lime kılıcımı. ötekine kıralınızı a Köprüliim'in gö/den düşmesiyle bu Gerçekten en akla yakın olanı 20.5S KüçUk llftnlsr 21.00 Kısa 6.27 Açılış 6.30 GUnaydln »aler Kapanıu. 12 00 Açıli" Kıs» haberler SaRuslar, Çar Petro'yıa dünyanm larak onu İki yüz bin a«kerin bs j'igrenildi. Bu cevap vezirın haya,da budur. yın dinleylciler 7.30 Sabah mü haberler 21.02 Mlkrofonda ttyat İST\NnVI> tl. RADYOStT lnn orkestral&rı '.2 30 Şarkı'.aT en büyük adamı olarak görürler; smda Moskovava eötürec?5im« ılf ; 'ıns mal olabilir^i. Ama. sahici fs \ Ama bunu bile iş içten. tekerro 22 00 T B M.M. »aııtl 52 1» 7.45 Oyun havaları 8.00 Zi*i 17.53 Açtlıs 18 00 Car. dünya12.50 Hafif rrrjzlk 13.00 HaberBaltık denizinden Çin ıınırlanna di. Çorlulıı Ali Pa;a admı taşıyan | ?ilet. Haberler 8 10 Slzln İçin çalıyo Caz ve cazcıiar 22.45 Haberler 5incl.^n TS ^0 Dans mtlzl^i gitme>=e bile. ba7an !ek kınldiktan. atı alan Ü*küdarı !er 13.İS Plâk dolabından ruz 8.30 Kadıruar'.n dünyası 22.55 Gece kcnseıi 23.40 Gece j kadar o bir kahramandır. Fakat, bu zat. Yorluda bir kövlünün oE t kendini saydırır. Köprülfinün Eî gectikten «onra düsünebildik. 19 00 Milrlkll drklkalar 1« 30 Ak irî."0 5arkıl»r İS 50 Rltm ve S O Kapanıs. . O yarmına doğru 54 00 Kapanış. t gerek kıymet, gerek zekl ve karak İu idi. AşaSı tahakadan vetişmi? ! riboz »dasına çekilmesine müsaa' Halbuki, atalarrlan kalma hikrneir.fiı 14.15 Tilrküler 14 30 çam TnUzlsrt 20 00 Fadyo İle ln11.57 Açılış 12.00 Kısa haberANKARA tL RADVOSU t ırtlUc» 20 15 Plâklar aranında KUçtik konfpr 15 00 Kıta haberter bakımından. etraf'.mızda yası o'.mak Türk'erce utanılacak bir,de edildi. 'metler arasmda. «eks kıraliçeleri! ler 12.02 öğle tatlli için 12.25 J'57 Acılıs 17 00 Danslı ç»y | Î0 45 Haflf mtlzlk 21.00 Opera \er Kapaniî yan bunca kabiliyetli insanlara durum savılma7 Onlarrla ?arie] III Ahmet. ondan «onra Halep ne bile talbik eriilehilecek olanKtlçUk ilânlar 12.30 Beraber %• 13.C0 RadvAd» okul 1R.2S Or X • ve operptlprden 21 30 Gece kon17 PC Açılı? Kıpa haberlT nisbetle yine de öyle midir? Ha. gânlık voktur. Riüheler folo sarkılar 13.0C Habcrler kestn konserl İS 00 Hafif müzlk î aneak ten Baltacı Mehmerti eetırterek !an var. wrl 23 00 Çeçltil mtlzlk 24.00 1705 Yurdun eesl 17.S0 Erkekyır. ancak IU v»r ki, o bir kıraldı v»D!İan hizme'lere baSlıdır. Ma sadrıâ^am yaptı. Sarayda orlun va 13.15 ög!e konserl 13 40 Sarkılar 19 30 Radyo ile Almanea 19.45 | Kapanı?. Ne demiçler? Gel demesi kolay. >r fa,!, 17.57 Kısa ilanlar ve terbiye^iz bir kıral. Ama. onun 14.00 öğledcn sonra dana Almanra mtlzlk 20.00 Yuzyılımıt S T » N B I T . POLİS RADYOSTT S 00 ReklSmlar «Pçidf 19 00 Hakamlar ehlivete göre verilse idı^ran hademelere haltacı denirdi,sit demesi zorrlur! ı 14.30 Türküler 14.45 Şarkılar ıın müzljM Î100 Ca« îl.Sfl yerinde yüı hükiimdarın yapamırx>«i tialga 47, 43 m.l herlrr Gilnlük oiaylar la.M bundan alâ bir u«u! olamazrlı Lâ' Genrli5jnH»> haltacılık etmis olan 15.00 Kapanıs. Dans müzlgl 22.00 Gece konserl 10 5B Açılı? 11.00 S.ırkılar: Zeyacağını yaptı. Eski ve yeni bütün Vergl konusmafi 1940 Sarkılar kin vezirler. geneT olarak. harem ve Tıik Metlerine göre hu lâkaCemreler düştü. 16.57 Açılış 17.00 Kısa haber 23 00 Kapanış. kl Mllren 11.25 Koııusma 19 5 Kısa llânlar 20.00 Fsruk R bos inanların yukarısına çıkabilen ı Sessiz sadasız düstükleri için ne ağalannın veya gözdelerin kayır Vı vÜ7ü kızarmarian tasıyan Mehbir vansa sahiptl. Ve milyonlarmet, o zamanlar ?ultan Mustafa raman na=ıl dü«tükleri pek helli malarıdır. ca Rusun arasmda, bir kisin:n bam Çoriulu Ali Paça. az sonra fik. nın «aravda mahpu» tuttuîu Ah ilmaz ama. hesaba göre evvela su başka bir zekâ ve kabiliyette orini değiş'irrii Cünkii Sarl. kurumerie ha?ı kiicıik va^ıtalıklarda va, snnra havava, sonra da topra luşu, o kisinin de Çar olması fekuruya gnrüşmelerden baska bir hulunmustu Sehzarielerin zevki 3a Hiişer. derler. leğin ne büyük bir ikramiyesidir. ?ey yapmak«ızın. Rınvs Çarı or için. nnlara. dnf'irmak ça£ını geMart ayım varıladığımıı. ilkbaRuslar, elli yıldan daha kısa bir KONAK 482605 • .S;cak Eller» D. Day ta;.'a para rtöküvord'j Hem de On cirmiş fakat vine de hoja eidebi , hara adım attıgımız halde hâlâ EÜre içinde bütün lanatlan ögrenLALE »Kafkas Kartalı Şeyh Şâmil» " [ diler. Bu durura simdi onlara nor ikinci Şarl"m ke«e«ınrien harcıyor , len bir kaç kariın hırakılırriı! Ah ] ' Tiyafrolar LÜKS 440380 • «Kendini Arayan Adam». ~ de. tahta çıkınra vaktiyle 12üdi. Padijahın uzattıgı cevahirli ; mal görünür. Sanki bu «ınatlar du. Poltavaria eline ceçirdigi a mert LEVENT «Tatlı Seyahat» kert sanrlıktan çok istifade etmis cok sevmis olriugu hir erizde~ini kıhcı alırken: «Zatı Şahanen biliötedenberi varmıs gibi gelir onlaR t T A 448439 «Tehlikeli Golge». Bu vor ki, balta ile odun yarmak için ra. Hâlâ, Afrikanın bir çok yerle ti. Büvük Petro'nvin krerii^i Babı Baltacı Mehmetle evlrnrlirdi. SARAT «Aşk Yarışı». kumanda • FATİH 22071 Pazartesi tatil Her gün 21 de, rinde Çar Petro gibi bir adama alide öyle yük^elmiçtl ki. Ru*la kadın. pn'rikalarilye kocasını ve vetistirildim; ordulara Pazar 15.30 da .Yedinel Köpek», Çarşamba StTE 477762 «Eksodus. etmek üzere kılıç kullanmaya ye , ihtiyacı olan ülkeler vardır. Her T» karsı harb etmek artık bahi* 'irliîe kaHar vükseltti. : 14.30 da. Pazar 11 de «Çocuk Tıyatrosu» ŞAN 486792 • «Muallâ» T Şoray Baltacı vazifeye ha?iariı£ı vakit •ıskin rie£ılim. Bütün varlığımla aey çok geç geldi'ğine göre, belkl konusu olmaz olmustu. Ama. çok KADIKrtT 3BH682 Perşembe tatıl Her gün TAN 4H0740 «Kapta.r.ın lrttikamı». geçmeden Çorlulu, sarav entrika bütün «arav erkânmı harbe karar «eni tatmine çalısacaâım. Eğer • milyonlarca sene «onra oralarda 21 de Cumartesı, Pazar 1530 da .ÇınCın* T.MELEK «Sıcak El'.er. D Day larına kurban edi'erek Kınma sü lı bulrlu. Omründe biç hir savaşa har;ar:?i7İıâa ujrar'am beni suçlan da biri yetisecekl • StTK 476947 Pazartesi tatil Her gün 21 de YENİ AR «Kariın Yüzunden> (F) rüldü. Devlet mühürü Numan : kat.lmamıştı. Lâkin, kenrii>;inder! dırmamanı valvardıgımı unutma!» T. TAKStM «Kendini Arayan Acıam». «Kvcıiık Uyunu» • YARIN. III. Ahmet harb ilân Onikinci Sarl Bender'e vardığı İKöprülüye verildi Bu yeni vezir mrmnıın nlmıvsn tsveclilerin anY1LDIZ 476342 «Billur Krişk. G. Arsoy. TEPEBASI 44215' Pazar. Pazartesi, Çar3 temmuz 1709 günü III. Ahoıede'noksan kültürlü AvruDalılar ıçir budala hiç de de ediyor.. AI.tMDAR «Kendini Aravan Adam». samba, Cuma saat 21 de. Pazar 15.30 da «SeAYSD (K. Gümruk) 211917 • «Helâl olsun zuan'ır. lyı însanı». Salı. Perşembe, Cumar!••••«•••••••: • Ali ağabey» A. Işık. tesı saat 21 de «Carmen» Operası. Yazan: B Caetlllou ÖLDÜREN SlR 32 SOLDAV »AfiAi Bl'LVAR «Kendinı Arayan Adam». CSKrnAR Cuma tatil Her gün saat 21 de, 1 Hükumetin v* mlîletln yeniKl Lt'P 227183 «Muallâ». Pazar 15.30 da «Uvaneılar» • den kendısl İle eavaşa mecbur kal  YENt KOMEDt 440409 Salı tatil. Her eece: MARMARA «Tehlikeli Golge». dıp eı=kl yobaziık zihr.lyetl. t • MELEK (Eyüp) 1 .Kendini Arayan A21 de Küçük Şehir» Her gün 16.30 ve PaElbisclerin yırtıklannı dlklçslı ve T dam«, 2 «Şehvet L'çurtımları» zar 15.30 da: cTepeden înme». belırsiz olaıak yenlleme lsi. 3 Btr RE.NK 211525 • «Sıcak Kller. D. Day AKSARAY K f c r K OPERA 215722 Suare çeşlt se\lmslz ve zchlrli hayvan. SIK 223542 • »Billur KrsK». 21 15. Pazarte«ı hariç, her gece. cumarteM, tnglilzlerln efkl ve tanınmış polltika VENİ 225892 «BiHür Koşk». pazar ve çarsamba 16 15 te matinede «Geneadamlanndan. 4 «Blrbirlnln aynl TENİ 'B.Köy) «Muallâ». • ral Çöpçatan^. ve benzerl alevll ve knrlu madde» • KADIKÖY • anlamtn.ı lkl #öz merhametsiz ve 4> ARENA 44R418 • 440704 • Salı hartç, her gün * ezlyetçl klmserln iki başı. 5 Bir 18 ve 2115 te «Sezar ve Kleopatra» (Cumar • OPERA 360821 • .Billur Kösk». harfln kunuşu, tcrsi «gölge» demektesı. pazar matine 15.30 da) REKS 3*0112 «Korkusuz AMan'ar». tlr. 6 ıMehmetclklere mahnı» şlA7\K ?2fi246 GazanTer OTcan • GîlnOl ClkB ÖZE> 369994 • «Kendirı Aravan Adam». mendlfer katarı» karsılığı ikt »öz. « Toplnlnfn • Pazartesi tatil Cuma suare, StNEMA S3 (K.Ya'ı) «Muallâ». 7 Romanya paranı, «i«» mânasma Cumartesi ve Pazar matine ve suare: «tpekSÜRETTA 36W<!2 «Aşka Davet». : i bir eskl terim. 8 «Çlft «ayıda lt» çi Merhum» DiSer geceler: «Muhteşem SerSUNAR 1 Günah Çocukları 2 • Çılsın 5ül i mâna«ına lkl tot. 9 Kadraların seri» varı. İ j erkeklere sımarır'ak İçin yaptıklannBt'LVAR 214R12 • Pazartesi dışmda her pece dan. Afrlkada bir çöl. KL'Lt'P (B.Beyi) «Baçımı Belâya Sokma». 21.15 te {Çarsamba, curoartesi, pazar matine • YUKARIDAN AŞAĞTYA: 16.15 te): «Kart Horoz». 1 Oba ve çadırlarda y*»amayı Hericourt, Wiedner'in Emma'dan bn kaUıedner'in ber zaman yorgun olan yüıü Temekten sonra Wiedner, Herieonrt'n dıDORMEN 449738 • Suare: 11.15. Matine: Cuâdet edlnml» kişllerln bir yerde yercanlandı ve: «Azizim vali bey dedi. Bngün şarı götürdü. Sanki Emma'nın Stnmm fab dar çok bahsetmesine hayret ediyordn. Tokmartesi. Pazar 15 te Pazartesi tatil. «Çahane leslp kalmamalan hall. 2 MakeaMÎİ mısafjr etmem benim için biiyük bir rikasına dönüp çalıSTnak istememesı, onnn sa onnn fikrini değiştirecek kadar kendini Zü»ürtler» dına ulaşarak. 3 Tatlı »t hoştur nüfnz sahibi mi sanıvordu? Hem Emma'nın şeref. Fransız makamlan ile bükümetimiz âdeta canını sıkraıştı: Hericourt'a: «Bizim ama korkuncu d» lnsanı berbat eder, GENAR 493109 • Carsamba harlç, suare 21.15 arasında yapılarak mubtemel anlaşma hak fabrikada kazandığını hiçbir yerde kazana fabrikaya dönmesini neden bn kadar isti Hlrtstlyanların dlnl törenl. 4 tYokDEVLET TÎYATROLAR1 ! te fCumartesi ve Pazar matine 15 tp): »Düşkında hılgıniz var mı? Henüz yok ama, maz, dedi. Kendisi oidden çok değerlidir. yordn? Herıconrt, o sırada bahçede büyük tan bir ?eyl meydana koy!» anlamıB Ü Y Ü K TİYATRO 113332 • S u a r e : 2d 3d Salı man Çiçek Göndermez». Saat 18 de: «Hayvakıııda malumattar olnrum .» Emma'ya Bnranın kadınları tuhaftır. Erkeklerine çok bir ceviz ağacımn altında oturmakta olan n» karm» bir ernlr. bir harfln okuvanat Bahçesi» ve «Cephede Piknik». tatıl P ertesi ve Cuma suare «Öp Benı K M e ı nuçu. 5 Tanınmış bir rejliörümühaktıkça Hericourt, genç kadının gözleri ü bağlı olnrlar. Fakat onlar ortadan kaybo Emma'ya döndü .. Hakikaten bn kadın, simGRUP 8 (GenAr'da) Çar?amba 18 Te 21.15 Çarşamba suare ve Pazar m a t ı n e : « S u e flvit lün adı, maddenln esaıı ve bltkl jerınrie oldujuna görüvordu. Bütün sözle Innca, iş başkalagır.. Kadınlar yalnıı kal di hayatta yalnudı .. te: «Denize Giden Atlılar» ve «Carrar AnaG e l i y o r s a Öylefiir» P e r ç e m h e ve C erteşı g<? (Arkası var) usarcıi. « rıtıı ciıkkatle dinliyorda. mayı sevmezler... nın Silahlan» c e l e r i : «Ls Bohemç» Operası Pa?ar suare : ; Ware bBlümleHALK TtTATROSÜ (Aksaray) 212119 • Cu« U y u y a n Güze!» B a l e s ı . rtmtzden, alkolma hariç, her gece 21.15 te (Matine: ÇarsamK Ü C Ü K T t V A T R O 111169 S u a r e : ••3 1 Pa «1 10 lçkilerden. ba, Cumartesi, Pazar 16.15 t e ) : «Şıp Sevdi». zarte?! tatıl Pa?.ar m a t i n e İS ' e : «Tnpu/i'.ı. 7 Beleşten tSTANBUL 442230 • Suare: 21.15, Matine: ele geclrllen ylODA T Î Y A T R O S D 111169 Saat 18 de Pa/aryecek veya baçÇarsamba, Cumartesi. Pazar 15 te: .Meşed! teşı tatıl . D o ğ u m Günü» ka blrşey. yük ve Sâdık Zevceleri». Her frun 18.15 te Münir TE.M S A H N E 117240 S u a r e : 2l'.:«ı Pa/anp=ı nay\»nlannın »ır özku! TopluluŞu «Generaî ÇSpçatan». tatil. Pazar matine 15 te •Ri»mıven Bu Asktına vurulan. 8 KARACA 446669 • Suareîerde ve pazar maC Ç Ü N C r T t V A T R O 117241) S u s r e Vtt:«( Blrltkte dün OSnkfl MHUNIBI tine 15 te Muammer Karaca: «Lâhmacun P.ertesı tatil Pa? = r m s ' ı n e 15 t e : «Polısler» 16 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten yaya gelen çift halledOnılt takrl Cumhuriveti» ÖZEL T f Y A T P O L A R : çocuk, tersi bir edattır. 9 Fazla ça lıçanların hakettlkleri dlnlenme »nı M E T D A N S A H V E S t 175200 Ç a r a m h , ı . t i ! SAAT 5 OTTJNLARI Tevhid Bilje Toplnlnve «Ureslnln geldlgl zaman yapıUn Her e e c e 21.15 te « T e g m e n Eymen» Her gıın İu • «Şaskın Komiser». Her gün 18 de, pahareket. 18.15 t ? «Sil B^ftan». zartesi 18 ve 21.30 da. HALKEVİ OYÜNCIILARI C a r ^ m b a Cu KETVT OYÜNCULARI 449736 • Her gün 18 marteeı. Pazar 21.00 d e : «Evın l ç ı . ve . B M de, Pazartesi 18 ve 21.15 te. Çarsamba tatil. Evlenme». «Gülerek Girin» Salı ve Cums 15 te: »KalBeş sene e\"\e] buffün İstanbul işeal edilmek istenmişti. Bu A N K A R A T t Y A T R O S l ! 124311 Salı t s n l bin Sesi» ve «Halkın GBzfl». feci eiinde şehit düşen kardeşlerimizi tebcil ve aziz ruhların tâziz Pazartesi. Çarşamba 18 15 va 2i İS te. Pa/sr KÜÇÜK SAHNE (Gfllriı SBrnrt • Enırin Ceıiçin bugün Eyüp Sultan mezarlığındaki kabirieri başında bir tö15.30 ve 21 15 t e : « ö l ü Çanlar» D.geı g u n i e r ı»r) 495652 • P«zartesi tatil. Sah, Çarşamba ren yapılacaktır. 18 v e 21.15 te • «Gizli Ordu». 21.15 te: «Bütün Kadmlar Gflzeldir» Perşembe, Cuma 21.15 te. C.ertesi, Pazar 17 ve 21.15 * tTFAİSE: Beyojlut 44 48 44 Adana'da iki hoca tevkif cdildi te: «Bülbülün Sesi». (Salı ve Cuma 17 de tstanbul: 2142 22 Kadıköy : Adana köylerinde isyan lehine dini pronaganda yaparak knvSinemalar öğrenciye). 36 08 72 üsküdar: 38 09 48 lüleri kışkırtmaya çalışan iki hoca daha yakalanmış ve sorgu< ORALOGLT7 494935 • Pazartesi tatil Her peBakırköy: 711)4 66 Adalaı • larmı mütaakıp tevkif edilmişlerdir. * ce 21.15 te fMatine: Çarsamba 18 ve Cumarte51 6ü 81 tstınye: S3 80 20 A L E M D A R 154138 • 1 « T a r k l a r ı n Hücu4> si, Pazar 15 t e ) : »Keresteci Tevfik Bey». DogTi illeri tstiklâl Mahkemesi kuruldu mu» ( T ) , 2 «Acı N i k â h » . * POLİS tMDAT: tstanbul 27 45 Ot Mazhar Müiit Bey Ali Saip Bey Şark vilâyetleri (Doğu üleri) İİstiklâl Mahkemesi kuıoılmuş. A N K A R A 123432 « S p o r c u n u n H a y a t ı . (1) Beyoğlu: 27 45 ül Anadolu baçkanlığına Denizli Mebusu Mazhar Miifit Bpy tâjin olunmuş yacıiarın yapacakları mahyaların yazı ve resimlerini Müessesatı B Ü Y Ü R 124075 • « P e k i n d e 55 Gün» ( t ) Yakası: 27 45 02 Sıhhi tmdal: Diniye İdaresine (Diyanet İşleri Reisligine) vermeleri istenmiştir. G O L B A Ş I 122215 « Y a v a ş Gel G ü z e l ı m » ( T ) Beyujlu: 44 49 M fatıh : 21 15»f 8 tur. Mahkemenin âzalığına setirilen Kozan Mtbusu Ali Saip Bey İNCİ 1219K« «Aşk ve I n t i k a m » Mahya yazı ve resinıleri idarcnin tasdikinden eeçtiktcn sonra Üfkürtar: 3fi 05 3fl de dün Adanaya vâsıl olmustur. K O N A K 12ıi7,O • «Yu<=uf ile Z i ü e v h a » \ r i . . \ S 44IM5 • «Caöı Kazanı» ( F ) canıi'^rrip kıınılabilçcektir. * IKK.N üemıryullan: îfi 04 7! Ramazan hazırlıklan R E N K L İ 1SL'Ϋ3 • « P e k i n d e 55 Gün». , c KMKR 443439 «Kksoriııs» « Öte yandan camilerde mukabele okuyacak hafız efendilerin ı HflvdMriMsa) VI 4V 73 (Sırkecl ŞehrimİTde Ramazan hazırlıklan haşlamıs buiunmaktachr. Bu t ' L U S «Sark K e c e l e r i » . İN'Cİ 484598 « K e n d i n i A r a y a n Adam». seçım ve tâyininp de başlanmıştır. I ÇAK : i1 H Y (Termınal) : ı * sene ramazanda şehrüniz camilericde mahya kuracak olan mahHU2&N) tt»v« Alanı: 73 83*0 > • ••• »» • • • • • • • • • • » » • • •» » • » • • • •» • • • • • » » •«• • • • • • • • • • ••• • • »•• •• • • • »• • • • iDYO,,. RADYO,» RADYO ii 1 234 56789 1 1 1 ı 11ı 1 2 3 4 5 6 • 1 8 nJ ıM 9 j• n I Istanbui'da 8 j n • Ankara'do 16 Mart bugiin anılacak Lüzumlu îeletonîar Ankoro'da stanbul'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog