Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

16 Mart 1964 CUMHURÎYET DI DÜNYADA HABE RLE R irisi piyasaya bir bnçnk Rio de Janeiro. 15, (ajı vs Radmilyon liralık »ahte yüzlük yo) Breıilya Cumhurbaskanı sürmüs. Eskıden paranın JOBO Gaulart, petrol endüstrisinin sahtesine kalp denirdi. AAmacı Paris'teki Türkleri tanışttrmak, çeşitli ve federal karayolları boyundakı ma «kalp para» maden paraların büyük topraklann devletleştirilyollardan Türk kültür uygarlığını tanıtmak olan srif knrvt>tİB« menrap Kasahtesine denir. Kâjıt paraya mesini sağlayarak sola doğru bir nada Tabara Bnefi frnpa kulübe Türk dostu Fransızlar da katıhyorlar kaip denildiğini işitmedim. adım daha atmıştır. Komünistler nnn Kıbnı» ayak bıımuı Bu sahte paralar yalnıı bizim tarafmdan dün gece hazırîanan na rağmen, karanlıkta tek Paris, İS (Anadolu Ajansının ö ilk teşebbüsten ıtıbaren, Paris'te deeü, bütün dünyanın tıasına bebir mitıngde konuşan Goulart Kobir ümit ıııgı o l n a parUmamakta münist Partisinın resmen kabul e zel muhabiri Mücabit Topalak bil yaşadıklan haide o zamana kadar lâdır. Daha geçenlerde Fransad» dır. Zlra niıam ve ftsayişin temin dilmesini teklif etmiş ve siyaset diriyor) Paris'te yaşıyan Türk birbirlerinden habersiz olan bırçols küçücük bir yerde pek basit bir edileblleeeglne dalr hlçblr işarete itüzel alanında komünistlerle işbirliği lerin sayısı hakkır.da tam bir fikir dost, arkadaş ve tanışm hayret ve baskı araciyle fevkalâde rastlanraamaktadır ve Türkiyenin yapacağını açıklamıştır. Sol eği edinmek zor. Konsolosluk defter sevinçle buluşmuş olmaîarı ilensı sahte çaliba 500 franklıklann miidahale hakkını knllanmam »a«Match» dergisi yazılimli Işçi Partisinin, Senatodakı lerine bakıhrsa 6.000 kayıt var. Fa için cesaret verici bir alâmet sa basıldığını rureti ortadan kalkmaımştır. yor, resimlerini basıyordu. önemli Başkanlık ve Başkan Yar kat zamanla bu vatandaşların mü yılmaktadır. Sabn tasan Tflrkiyenin müdadımcılıklarına reforma karşı olan himce bir kısmı Fransayı terketBu kadar usta adamların böyle hale hakkını kollanmak ttıere ha. lan seçerek Başkanın reform prog miş. Yeni kayıtlar 4.000 civarında. kalpazanlığa, sahtfkârlıga eŞilmeıırlıklara başlaması ve îngiltereParis'e yerleşmış ve yabancı uyramlarının yenilgiye uğrayacağını leri doSrasu acınacak şeydir; manin de ban« kovvetinin knrolması imâ ttmeleri üzerine Goulart'ın bu rukluğa geçmiş Türklerle vatandaş demki bn kadar ıstidatlı ve büdaha fax!a geeikHgi takdirde biryola başvurduğu sanılmaktadır. iıktan düşürülmüş olanlar bu raLodge Goldwater nerlidir. Bunu daha meşrn yolNixon HŞini çekeeeginl trThant'a resmen kamın dışmda. V'aktıyle Türk tab' Yanınd» »ol eğilimli Amerikan abldirmesi, •embolik 8ncfl jmpnnnn Dallas 15, (>4. ve APi Bayan larda knllansaiar olmaz tnı? diye aşırı milliyetçi kayınbi ası olup şımdı Fransız vatandaşı ; leyhtarı indirilmesini »üratlendirmlştr. Fa. Marguerite Oswald Jack Ruby'nin insanın aklına gelir... Ama bn da iraderi Brizola olduğu halde, Cum olan gayrimüslım eskı vatandaşlabir nevi «merak» tır Amatftrce bir kat bani kuvveH gene de en lyi Ihurbaşkanı olduğundan beri ilk rımız da tabiatıyle konsoloslukta : idama mahkum edildiğine inan iştir. Bazı meşhur kalpazanların, ibtimalle blr aydan 5nee Kıbnitadefa kürsüye çıkmıştır. Brizola şim kayıtlı değiiier. Bunların sayısı ta mamaktadır, Cumartesi günü mah kıymetinden fazlaya mal olan sabki mnîllk görevlne bashyamıyaöğrendiği zaman diki muhaltf kongrenin feshedilip mamen belirsiz. Bilinenler var, on |keme kararını caktır. te paralar yaptıkları da «nrüfınns yeni bir Anayasa hazırlamak üze ların büdikleri var. Fakat bu zin \ verdiği demeçte. 24 kasımda Dal tiir. Dâva, biraz da pars basabilöte yandan bani knvreti için cirleme tanışların Türk kolonisine j las'ta oğlu Lee Harvey Oswald'ı re Meclisin toplanmasını teklif etyeteri kadar asker bolunamamışyakınhğı sıcak ve samimi. Kara ıöldürmüş olan Jack Ruby'nin tnü mek bevesi ve levkidir. mistirtır. Şimdive kadar Kanada 1,150. manlı olduğunu söyliyen ve Türk jebbet hapse mahkum edilmiş ol 'Sahtekârla ulrasmak gflçtfir; heIsveç 7M, trlanda 5M asker, Finlan Goulart Anayasanın değiştirile çe konuştuğumu duyunca beni oğ j masını tercih edeceğini söylemiş İe osta kalpazanlarla cedrlteşmetı diya da kadrosnnn açıklamadıfı rek yeni seçimlere gidilmesini lunun düğününe davet eden ihtiyar | ve demiştir ki: gerçekten pek zordur. Mattâ Ame bir tabnr taahhflt etmiştir. Netiee kongreden ısteyeceğini imâ etme taksi şoförü gibi.. «Jack Ruby'nin yasamasını is rikada pek meşhur bir Kslpaıanı itibariyle, CThanfın toplıyaeagı si, komünisUerin destekledifi mitntmns. Hem Bütün bu Türk tebaası ve bunun terdim, zira onun oğlumu öldür hukfimet aylıkla asker savısı, tas çatiasa 3,9*0 i geçtinge katılanları çok memnun et dıçında Türk tebaası olmayıp da mek ve muhakeme edilmesine mâ kalp para yapmıvacak, hem kalp miyecektir. Kıbnstaki Tfirk ve mistir. > Türkiye'ye gönülden bağlı olan ni olmak için para ile tutulduğu paraları ayıklıyacak. . Bizde de a Ynnan alaylarımn ban» lcnvvetlr» »ır» kalp para basanlar gÖTftbiclerce kisi Paris'te darmadagın na inanıyorum.» ne katılıp katılamıyacaklan henfiı Mahkeme «alonu yakınındaki lfiyor. tstidat meselesi» halbukt dır. Birbirlerinden habersizdir. Bumeçbuldür ve Makarios"»n siddetli nun içindir ki. bir müteşebbis he bir kahvehanede kararı bekleyen biz daha do|ru diirst dam|> pnlo muhalefetlnin yenllmesi Jcap et. yet faaliyete geçerek Paris'te bir Oswald'ın annesi, Ruby'ye ölüm basamıyornz. Hükümete (idip: mektedir. Maamafih UThant, ba«Türk Kulübü» kurmaya karar ver cezası verilmiş olmasına şaşmadı Ben SÜzcl sahte pars bMablns knvvetlnin 7.000 kUHk kadromiştir. Bugün bu karar tahakkuk ğını söylemiş ve «herhalde jüri en lirim^ basmıyornm. Bana pul ba*. snnn Kıbnrtakl tnrilis blrllkierin etmis bulunuyor. Cemiyetler Kanu uygun gördüğü hükmü verdi» de kısı falan gibi bir if veriniı, dese den tamamlamak imkânına sabip nuna göre muamelesi tamamlanan miştir. reddetmezler. tir. Türk Kulübünün teessüsü Resmi Oğlunu müdafaaya devam ede Fenerbahçe M.T.K. maçında Ne var ki, Snemli olan kadrosu Gazetede yayınlanmıştır. ceğini bildiren Bayan Oswald, stadyom<< biletlerinin ııhtegini ba» BERLtN Doğu Almannun genişlifi vey» darhfı detil. Tanıstırmak halk önünde sık sık konusup basın mışlar.. diye gazeteler yazdı. Doğ yalılara daba çok bürriyet i barı? knvvetlne verilecek görev Kulübün gayesi Paris'teki Türk konferanslan vereceğini söylemi? rn ran bilmem; ama pek kirlı bir verilmesini istiyen Ooğn ve yetkllerdir. Barış knvvetlnin Berlin Cniversitesi profesör; !eri tanıştırmak. müşterek hak ve tir. şey olmasa gerek, Çünkfl iyi bir iyi kollanıhp kaHanıImıyaeagıdır lerinden Robert Havemann' ı menfaatlerini savunmak ve çesitlı 25 martta Chicago'da bir televiz taklidin majrafını çıkaracak kıdar Nitekim 7,000 klşillk tneiüz birli&i ın üniversiiedeki görevine yollardan Türk kültür ve medeni yon tartışmasına katılaoak olan sürüm yapmak yakayı ele vermearahk sonnndan itibaren Kıbnsta son verilmiştir. Bilindiği gi yetini tanıtmaktır. Bu gaye için. Bayan Oswald, «Şimdy Ruby dâ ye sebep olnyor. Bir Kaç bilet Mtnizam ve Ssayişi sajtlıyamadıÇ" bi Havemann, bir Batı Ber Türk olmadıkları halde memleketi vası bittigine göre. yapacak daha mak da riıikosnna gibi, yetkisinin azlıjhndan başıbo lin gazetesine verdiği demeç mizi iyi tanıyan ve dâvalarını be çok sey var» demiştir. znk EOKA çeteoilerinin maskarası te, Doğu Alman halkına hür nimsiyen Fransız ve diğer yabancıhaline gelmiştlr. " Sahte ber zaman gereeğtn döfriyet verilmesi gerektiğini larla da devamlı temas sağlanacak UThant, aıker vererek katkıda manı ve maalesef onnn galihi olileri sürmüştü. Havemann' tır. Diğer taraftan tahsillerini Fran T E Ş E K K Ü R bulanmaya dâvet ettiçi altı mera. ın bn sözleri Doğn Almanya sada yapmış olup halen memleket1 mnştnr. lekete, barıs kovvetlnin görev ve E£itim Bakanlığının şiddetli te bulunan şshsiyetlerlp de işbir* Mart günü MUmti II» ara ' Bnpün bütün dönya »alıtc eU yetkilerlni nzun nzadıya izah etti hücumları ile karsılaşmıs HSi imkânları araştırılacaktır. mızdan ebedlyen ayrılan 9 III.964 masla, sahte mücevherle doludur. i\ bir mnhtıra gSndermiştir. Muhtır. rUnü tcpraga verdlglmiz kıyDünya sanayiinde mnazıam bir Müteşebbi«ler ilşililere sirküler tıra acıklanmamakla beraber, »ımetli pşim. «evglH babamıı «sahte mucevber» endüstrici ve tiCHATTANOOGA (Tennessee) göndererek kulübün mali takatinin Emekll Vall'.erdpp sean haberlerden, bans kavvetine careti vardır. Intanlar oldnm oBir mahkeme jürisini kandırmaya ne olabilecegini tahmine çahsmaktanınacak yetkilerin tngiliı birliALİ HAYRt EKE'nin lası hakikinin düjmanı, (ahtenin teşebbus suçundan 8 sene hapse ve tadırlar. Buna göre uyeun bir loHockefeller Scr»nton Romney gininkinden fazla olmıyacafrı anlatutknnndnr. cenaze torpnlnc bizzat teşrlf 10.000 dolâr (90.000 TL.) para ceza kal kiralanacaktır. Şimdilik kuliisıimaktadır. Meselâ barış lcnvvetl eden. çelenk gönderen. öldügü Rochester (New York) 15, (a.a. A.P. ve Radyo) Başkanlık seçimleri için sına çarptırılan Kamyoncular Sen bün gecici merkezi. konsoloslukfur Sahte fildişi, »ahte baga, aabta Rnmları ve Türkleri siIâhsiTİandırandan İtibaren blzlerl hiç bırakkebribar, »ahte elmat, «*hte Inci, mava kaikısm.v.cakt.r zorbaiıku Cumhuriyetçi Parti adaylan arasında, eski Başkan Yardımcısı Ri Richard Nixon, New dikası Başkanı James Hoffa'nın Kulübün kurulması icin girisilen Yd mıyan. jrerek evlmlze geleifk. sahte mermer, «ahte altın, sahte temyiz talebi dün reddedilmiştir. ra mnkabeie etmiyecek, ancak ne! York eyaletinin kuzeyindeki seçmenlerin listesinde başta gelmektedır. gerek telgraf. telefon ve mekgümüs, «ahte yün, sahte ipek... Hoffa i'.e az çok suç ortağı olan ditupla acımızı paylasan, başta fis müdafaası için silâh knllanaGeleneksel olarak Cumhuriyetçi olan bu bölfede «R«ğer üç kişi de bu teşebbüse iştiOoğmsnna isterseniı biras da Sayın Istanbul V'allçi NÎYAZI caktır. Aynea. trlandanın 500 asÖ L Ü M chester Democrat and Chronide» gazetesrnin yaptığı bir yokrakten 3er sene hapse mahkum ehakhdır. Gerçek kendini ba kadar AKI Bejefpndl olmak üzere ker tahsiü ederken ileri iürdügfl lamada Nixon bajta gelmis onu, Güney Vletnam Büyük B3dilmiştir. Bunların temyiz için 24 butün akrab». dost ve pınıf jafir ve pahalı satmass, lahteye Merkez Tlcaret Anonlm ŞirİMiraci kayıt da dikkate deÇer:| arkadaşlanna mlnnet ve tesekmarta kadar müddetleri vardır. ketl Depo Müdürü çok kıvmetll çisi Henry Cabot Lodge tâkip etmistir. Cabot Lodge Newbu dereee rağbet olmaz.. ama diPoblln Hükümetl. Kıbnn'ın ikii kürü arzetmeye sonsuz acimıı iyecekıiniz ki iyi şey daima aı ve ROMA Roma mahkemeHampshire aday yoklama seçimlerinde bajta gelmigti. eemaat arasında mnhtemel taksl. mâr.t oldulnmdan gazetenlzln Rİ, Anita Ekberg'i suçlu baBay RÖNE SALAHAN'ın pahalıdır. Ve bnnlann kıymetll Gazetenin yaptığı yoklamanm neticeleri föyledir: mi «ırasında knvvet knllanmak tavasButunu rlca ederlz. larak deniz motoru ile çarpfDogumu 1925) 1 pereklrs*. trlanda agkerlerintn b8y Nixon: V«37 Bedia GUrkan . ŞUkran ] olnşları sahtelerinln (aklngnndaatıgı Saivatore Mnsso'nnn za Arkara'da 13 Mart 19M cuma dır. İr bir hareklta katılmıyacaklannı Eke'ler gtlnü eaat 23.15 te anl bir kalb rannı ödemeye mahkum et1 Bnna nmumi bir halde olarak bildirtnistir. Talha GUlen Yüce! 3 Mıch.gan V.1..1 George ^ ^ ^ i e ç . J e r i n i n b ü y ü k „ . krlzi netlceslnde çok genç mistir. Bundan dort yıl kaFlkret Ferlt Akman'lar alamavu. Çünkü esefle |örnyornı GSrfllöyor kl, banş knvveti ateşi Romney: •» 9 / yaşta vefat ettlğlnl derln tedar önoe Anita Ekberf ile libi Henry Cabot Lodge hentiz ki »ahte vakar, duzme siar, oydur esfürlertmlzle bildlrlriz Cenaıe»Bzle kesmeye çâbalıyaeaktır. j 4 Arizona Senatörü Barry Masso'nun motoru Roma vaCumhu,flyet 2843 j ma kibar sl Ankara'dan getlrümlç olup insanlar tlaha i^ade Rnmlar Turkleri boğazlamaya de.jG O i(j w a t e r . 0,8 j karannı bildirmemistir. kınlarındaki bir plâjda çardlnt merasimln Harbiyedeki vam ettikleri takdirde. sadece ie1 5 Newyork Valisi Smakbnl, içi dısı bir, dopdogru inNelsan 1 pışmıstı. Birlesmis Mllletler (New Sent Esprtt Katolik klllseslnde yireJ kalmakla yetinecektlr. Rockefeller: "t 6 Zâim offullan ve Yolaç 'sanlar ise taer kalibâ riremediklelcra olunaca^ı iiân olunur. Tork), 15 (a.a.AP ve Radyo) Barıs knvvetlnin. daha disiplinli ... rinden pek de mergup defildirler. ailesinin büyük kaybı Birleşmiş Milletler İnsan ' 6 Pennsılvama Vahsı Uyurken cinayet işliyen Mesal arkadaşlan ve mfitecanis tngiliz hirlijinden Yalnız teselli bnlacak bir nokS c r a n t o n : % 6 Hakları Komisyonu, ırk ayıTarlhl Sögüt kasabâBinm hasanlı olaeaŞını zannetmek için | ta var kaatil beraet ettirildi Zâlmier sülâlesinden Zâim Mehnmının her türlu şeklinin orCumhurlyet 2348 bir bir sebep yoktnr. Banş knvRockefeller'in maıereti Gerçi doğrnlar da reker ama, met ağanın torunu, Mustafa tadan kaldınlmasını hedef Pretoria 15, (ajı.) Uyku sıravetine tanınan yetkiler. Rnmlann! öte yandan New York Valisi bn «ahte insanlardan sene en çok Çavus %e Hatlce Yolaç'ın ogultutan, miüetlerarası bir ansında eşini öldüren bir Afrikalı Anava«avı ihlM ederek emellerini Nelson Rockefeller, Texas'taki ları. Satme ve merhum Mehmet kendileri zarar görtirler. ACI BİR ÖLÜM laşma tasansını dün kabul etyapılan duruşması sonunda bera8İn«.iee veva alenen eerçeklestir. Cumhuriyetçi Parti Komıtesine bir Yolaç'ın kardeşl. Muamıner Sahtenin hepsi kötii degildir. miştir. et etmiştir. 26 yaşındaki William Merhum Avukat Cazım Duru eîgraf göndererek 2 mayıs'ta Te New Tork, 15 (ajı. • AP) New Yolaç'ın eevglll eşl ve biriclk melerini nnlemeve nizam ve âsaApaçık sahtelifi •Sylenilen snn'l Ana hatları Alt Komıte taRamalepe uyurken rüyasında bive Sabiha Duru'nun kızları, kızı Şenlz Yolaç'ın SPVSIH bayisi saSIamaya vetmivecektir. xas'da yapılacak C'jmhurbaskan, York'lu bir çift, sırf zevk duydukipek, snn'i lâstik. »nn'î falan firafından çızılmış olan bu ta rifinin kendisine saldırdığını söyFruzan Şahlnbaş. Nermln Duru, bası. KömUr Sat!^ ve Tevzl MüOolavısivle Türkive icap ettifci lığı Aday Yoklama Seçımlertnel lan için. yedi yaşındaki sakat bir Mimar Hamlt Duru'nun karlân faydalı maddelerdir. LSkin san Genel Kurumn Iktısadı lemiş ve «Uyandıgım zaman kaUmum Muhasebe MU; »aman miidahale hakkını derhal girmiyeceğıni bıidırnnıştır çocuğ'j döverek ölümüne sebep oldeşlerl. ömer Şahlnbaş'm teysnn'i fikir, yapma karakter. takve Sosyal Komisyonuna surım yerde kanlar içinde yatıyordu, dürü knTianmaya sürekli sekllde hazır Rockefeller bu itararına sebeb ^aları Amerikan hukuk uzmanlazesl, Feyha Dunı'nun haiafi. ma kanaat berbat ieydir, teblike. nulacaktır. Anlaşmaya katıbenim elimde de bir balta vardı» IıMı olmalı ve »ert tatnmnna ve olarak, haziran orta^ına îstanbul Kız I.lse«l Tabllye ZEKİ YOLAÇ kadar; ""> harekete geçirmiştır. Amerıka li şeydir. lacak olan memleketler şartdemiştir. Wüliam bunun üzerine ögretment a»im!i pnlitikafinı devam ettirme çok yüklü bir programı olduğunu j da her yıl 10.000 çocuğun dayak yügeçirdigl amanmz hastalıktan larını yerıne getirmekie mükendini asmaya çahşmışsa da ip Bence inıaniann en nrarnı, fcurtulamıyarak 14.3.1964 günü lidir. HAMİDE DURU ileri sürmüş, bu proşramın Texas ] zünden öldügünü açıklıyan yetkikelleftirler. kopmus ve baygın yere düşmüşhattâ faydalı olarak takındıkları Hakkm rshmetlne kavuşmuşKayhan SAGLAMER ta yeterii bir seçım kampanyası j liler şüpheli çocuk yaralamaları 14 Mart cumartesl günü vefat Bir önsöz ve 7 madde ihtitür. tur. Cenazesl 16.3.1964 pazartesl şeylerin basında takma diş gelir. etmiçtir. Cenazesl 16 Mart pava eden anlaşmanın, uzun tarelverişl) ] üzerine uyanık bulunmalan için günö Hacı Bayramda kılınacak *«*»•*•••••% faaliyetine girişmesıne tnsanın hem agrcnı yüzünfl dfizelWilliam'ın eşini uyurken haberi zarteFİ gilnü öğle namazından öğîp namazını mütaakıp ebed! tısmalara sebep olan 4 üncü olmadığını bildirmıştir. ; doktorlan uyarmıs'.ardır. Bütün tir, hem ınrmasını kolaylaştırır, olmadsn öldürdüâünü belirten sonra ŞlşH Camllnden Zlnclrlllstlrahatgâhına tevdl edllecekT E Ş E K K Ü R maddesı, belirli bir ırkın vehem de airrmaz, çfirflmes. yargıç «Kanunda böyle birinin ceku\iı »İle mezarlığına defnediNelson Rockefeller 12 mayısta bu tedbirlerin alınmasına dün New tir. Allah rahmet ey]e?in. ya bir insan topluluğunun lecektlr. Alah rahmet eyilye. zalandırılması için bir madde yokVirginia 15 mayısta Oregon, 2 York hastanelerinden birinde öletı oğu'ilan ve Yolaç j Her takma ve «ahte, diı «rlbl olGellnlmlz Nazlfe Egellyl zaüstünlüğü fikri veya nazariAllesl tur. diyerek William'ı beraet ettirsa idi, beşeriyet çok bel&lardao allesi haziranda Califomia yoklamalan Elizabeth Pappolla adındaki kt? manında vakl müdahaleslyle ve yesi üzerine kurulmuş her mistir. kartnlnrdn. h?zakatl« yaptığı »ezarlan opena katılacaktjr. Rockefeller aynea çocuğu sebep olmuştur. Bacaklan^ türlü propagandayı üye devCumhurlyet 2845 Cumhuriyet 2844 rsycnu ile pslimen do^urtarak j B. FELEK 5 mayısta Washıngton seçımlerıne letlerin takbih etmesini isteolümden kurtaran Işçl SlgortaBtLDİRl ,„ ,, ,. , . , • 1 dan sakat olan Elızabeth 1 her gece mektedir. T E Ş E K K Ü R | 'an Bakırkrty Doğumevl heklmdö%düklerini ve bundan da büyük I Karadeniz ve Kayıerl fıkrssi i§A5rnı maddeye göre. üye '^rinripn .Tlnekolog Dolctor : ve 12 Mayısta Mervland seçımlerıEşlm Dr. ASUMAN ÎSKÎTln temiftim. Tavaş yavaj geliyor. Ge ne de katılmağ: ta=arlamaktadir bir zevk duyduklarını açıklıyan devletler, ırk ayınmına seâni rahataızlıfında kıymetll ERDOĞAN ÖZBEK'e lenler daha ziyade Karadenizlilere Feraeat edenler Elizabeth'in annesi ve 26 yaşındabep olacak her türlü tahrike tedavllerlyle şlfaya kavuşturan. ve yavrunun anasıvla beraber , ait. Kayserililerden te« «ada yok, karşı müspet tedbirler almaBu arada, Mienigan Vali.=i Geor ki âşığı John Koltosky hakkında ömek İnsan Edlrne Deılet H»sdngıjmpvlndP kaldlkları müddeti Aeaba pazarlıfa mı gireeeiiz? tanesl Dahlllye Müteha9«iBi BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN yı taahhüt etmektedirler. ge Romney, Başkan adayı seçimı kovuşturma açılmıştır. Bütün vü C yakın üpilertnl eslrgemiyen B. F. 2 nci maddede. üye devletUzun müddet tesirinden kurtulamıyacağuuı için listeye kaydecîilmemesini istetayın Basheklm Müevyet Gürelerin. gerektiği takdirde, ırk Dr. NEJAT KARSAK'a miştir. Birleşik Amerikanın eskı dln>. Dojurrievlnln bllumum taşahane bir filim... c u d u y a r a v e ayınmını doğuracak veya deLübnan'da cinayet htplertne. servts ebesi Şükran ve hastalığı eenasmda yakın başkan yardımcısı Richard Nixon berelerle simsıyah oRenkli İngiliıce Cineınaıcop* Karadag'a, bütün personele »T ve Pennsylvanya Valisi alâk» gösteren başta Sayın Vavamına sebep olacak her türVFilliam ian Elizabeth. kafatasında meyda M A V İ M E L E K n ayn tesekkür etmeslnl vlcresimlerinin yayımı llmlz Sadri SAPTTR olmak üzelü harekete karşı kanuni tedScranton da seçimlere ıştirak et na gelen bir çatlak yüzünden öl (The Blue Angel) danl blr borc blllriz re bütün doktor arkadaçlara ve birler almalarını öngörmekmemeğe karar verdiklerini bildir mü?tür. dün yasak edildi hastane personellne, haftaneye MAY BRITT CUBD JITRGBNS Beklr Şükrü Egell AUesl tedir. mişlerdir. ] Çocuğun ölüm haberi karşısında ve evlmlze teşrlf eden. telefon. Dikkat: Programa ilâveten İngiltere Dünya Kannası hl bir t e ki Beyrnt 15, (a^.) Lübnand» çı 3 üncü madde her çeşit ırk 1 Adaylann isimlerinin listelere f P göstermiyen anne ve telgraf v e mekrupla hatınmızı • futbol maçının renkli fümi takdim edilecektir. ikan dergi ve gazetelerde, canileCumhurtyet 2840 kaydı veya sildirilmesi bu geee Koltosky. «Elizabeth'i dövdükten ayınmını takbih etmektedir soran akraba ve dostlan âlenl yansına kadar devam edecektir. sonra bayağı ferahlıyorduk» demis irin, cinayet ve kanlı olay fotoğraf Seanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.15 5 inci madde, bilhassa sitesekkürlerimlzl arzederim. Stin'deki Cumhuriyetçi parti lerdir. jlarının yayımlanması bundan böy Dr. MUZAFFER ÎSKÎT yasi ve medeni haklar bah 1 Gençligin Sırn 1 İe yesaktır. Bu konuda venı bir sinde bütün insanlann ırk. İlâneıhk 91312826 Cumhuriyet Î848 kanun, yürürlüğe girmiştir. renk ve menşe farkı Közetil SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA meksizin kanun önünde eşit I olduklanm temin etmektedir. İ Gelee Royale (An Sütü) Komisyon, Yahudi aleyh J Seksüel faaliyetin düzenleyicisi tarlığını bir ırk ayınmı olaTRİCHLOROETHVLENE B.P. 3 Araili : Dr. F. GÜR rak takbih eden ve Amerika t Satış yeri: Aksu Lâboratuvan tarafmdan teklif edilen yeHER YERDE İŞ GÖRÜR Yeni bir parti îthal ve tevzi edilmiştir î Çemberlita? tstanbul ni bir maddeyi Ekonomik ve 1 çünkü bir buro makinesi kadar : Tel: 27 23 52 So*yal Konseye g8ndermeye ^ İMPERİAL CHEMİCAL İNDU5TRİES ENGLANO ksrsr vermistir. 6aglam ve elverişlidir. (Reklâmcılık: 977) 2H2? Üâncılık 9052828 Brezilya'da Paris'te 4000 Törk yaşıyor reformcu Fransa'da bir harehetler Kulttbü99 Türk kuruluyor u Sabfe! B Ateş sözla kesilemez Cumhuriyefçi adaylar arasındaki denemeler farklı sonuç veriyor Bayan Oswald keşke Ruby yaşasa» diyor Bochesterdeki yoklamada Rkhard Mxon önde gidiyor Lodge henüz bir karar vermedi, Rochester'deki yoklamada Lodge, Nikson'dan sonraki sırayı işgal ediyor Dunyadan Kısa Haberkr Irk aynmını takbih eden bir tasarı kabul edildi Amerikada yılda 10.000 çocuk dayaktan öliiyor ATLASta BALANA TRİLENE I.C.I. 500 c.c. cı YA^ZI M A K İ NE S İ GÜVENLEKULLANILIR çunku dünyaca maruf FACÎT besap makinelerinia ismini taşır. OAYANIKLIDIR çünkü îsveç çeliğinden mamuldur. PRATİKTÎR çünkü zarif çantası Ue her yere kolayca taşmır. OTOBÖS KAROSERİLERI, BUZ DOLABI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ vs. İÇİN EN İDEAL TAM SENTETIK BOYADIR ÇAVUŞOuLU BOYA SANAYİİIjtanuul Gatata.Fermenectler 5658 Tel; 441311jU04 68 StOŞ/ZO» Eli Burla ve Ortakları Galata, isfanbul HESAP MAKİNESİ Sadece 10 tujla tekmil ameliyeleri kolayltkla yapar. U.f950 TOPLAMA MAKİNESİ Zahmetll hesap saatlerınl d». '•Jkılara dlrir. 49 17 TL 975. İlâncılık 8766, 2832
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog