Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

BfİYÜK TARI$ Tuıkıve Oğretmenl°r Bankası, memleket 1 kulturun" bızmet şa\esıvle, o^retmenler ve ogrencılor arasında ooullu (Şıır hjkâye ve «a«al) \arışmalan tertıplemıştır. Mıllî Ceıtım Muduıluklennden ve jubelabroşur ıstevmız. ÜKİ TÜRKİYE ÖGRETİEKLER BANKASI Cumhuriytt 1888 40. yıl soyı 14232 u m hu ri yet Telptf *• mek+up «dresr KURUCUStJ: TUNUS NADİ Cumhunvet Istanb'il Post» Kutusu TstanbuJ No 24* Telefon'ar 22 42 d 22 42 «6 22 42 97 22 42 !)8 22 42 »9 O Serisiniİeıı SON *1\ a'i P r r r g ıtl=» ' Çncugun Cın^el Egı*in ı A Mndern Bn PICTP DfBoiApr, tUPl.il Pazartesi 16 Mort 1964 «krialft Tar M Mar rl Rnul'eJ^t Her kıtap 250 k u r u ş t u r • B E M Z I K I T A B E V l . Ilâncdık 87962825 Hükümet miidahale için yetki istiyecek Ozgen ACAR \nkara, 15 (CumhnrıyetTeleks) Turkıve Buvuk Millet Mechsı u varın saat 14 te olaganustu bıı oplantn a çagıran Hukumet \as<ı ma organından Anavasanın 66 nc nadde«ınde behrtılen jetkıvı ıstı ecektır Goruldugu uzere Hukumet Ku Arkası Sa. 7, Sa 4 te Jlllltlllllll llllllllllll' İskenderun lımanmm emniyetini temin için sırtlara yerlestırılen uçaksatar bataryaiarından bırı Bfiytik Millet Meclisi olağanflslfl toplanlıya çağırıldı Onay talep edilecek ve yeni Kıbrıs politikası açıklanacak Toplaniımn gizli olması da muhiemel iskenderundaki birliklerimizin kumandanı her görev için hazır olduklarını bildirdil §§ Çıkarma 1 Birliğimiz | Anayasanın § 66. maddesi | Anavasanın 66 ıncı madde j sı £ Mılletlerarası hukukun Şj meşru savdıgı hallerde «av a« S halı ılanına ve Tuıkıvenın •• • taraf olduğu mılletlerarası ~ antlaşmaların ve\a millet = lerarası nezaket kurallarının gerektırdıgı haller dışında ~ Turk Sılahlı Kuvvetlerının S vabancı ulkelere gonderıl S mesıne veva vabancı sılahlı Z T kuvvetlerın Turkıvede bu E lunmasına ızın verme vetkısı ~ Turkı>e Buyuk Millet Mec Ş lı^ınıodır Bu ızın ıçın Meclısler, bır £ lıkte toplanarak ktrar verır £ '«•• E Generai Bulca birtik humandanlarma erata pazar iznl § vermelerini ve istirahat etmelerini tavsiye etti § mensapları arasında ( Herbiri bir an önce | Adaya çıkmak için |can atıyor, Kıbrıs • denince kükrüyor Sait Arif TERZiOGLU iskenderundan yazıyot Kıbnsa çık«rm» vapacak bırhğımızın korautanlarından fıın Tumgenerai Nuzhet Bul ca Kendısı ıle irarargahın da karşı karşna oturdugu muzda çıkarma bırlıgının go revlerı ve \apacagı ısler hak kında ızahat \erırken bırlı gın harekatı sırasında kar şılaştığı acı, tatlı hatıraları da naklettı Gururdan gozlenm doldu, goğsum kabardı. Kıbnsa çıkanldığında ka rada gorev alacak bırlığe Tumgeneral Nuzhet Bulca komuta edecek Bu bırhk Turkıyenın \e Balkanların on derece vurucu bır kuv S vete «ahıp bırhğı En seçme erlerden as«uba\ ve subaj lardan muteşekkıldı Bulca çıkarma harekatı emrını a lınca, veterı kadar askerı avınp, gen kalanının garnı zonda kalması emrını verdı Fakat bu emır kalanlann «!? ınm>cına «ebep o'du Ka lanlar Kıbnsa gıtmek ıçın hazırlananlara gıpta ıle ba kıjor Serzenıste bulunu\orlardı Tabıî onlann gıd°nlerden nesı eksıktı kı* Vıne Nuzhet Bulca anlattı «Kıbrıs olavlarını butun bırlık mensupları başından «onuna kadar taxıp edıvor Kıbrıs katlıamını vakından ızhyor Burada dıslerını sıKiyordu her bın bır an ön ce Adava çıkmak ıçın can atıvor Kıbrıs demlınce kukru vorlar Bunları tutmak, tes Kin etmek ımkânsız > 13 martı 14 marta bağla van gece bınlerce subav a«t ,ubav ve er uvumadı Gozle rını kırpmadı Harekat emn nı bekledı Her soze, her «ıkıntı ve ışarete gnz kulak neiılmıslsrdı Yıne son derece sessız bı gece geçınldı Ikıncı kade me ıle hareket edeceklerın ıı dırme amelıvesı de ovlesınt gergın ovlesıne derın bı sessızlık ıçıpde geçtı «Turkleıe karşı bazuk kullanıjorlarmış ^ha Ah^ ağabev » ve ehndekı bazuK yı gosterıp cBunun tetığın bastığım zaman » Serhat şehrı Erzurumu dadaşı Mehmet Belkırand bu Nıce savaşlar gormu dedelerının nınelerının ka nını taşı^ordu bunyesınde «Yeter kı \daja yaklaşt s nlar bızı» dıvordu Tank Komutanı çavuş H san Uslu Sarısekı ıskelesın vakm >ol kenarında tankı kule«ınde da'gın gozlerl> Akdenız n mavılıklermdeı ote\e Turk Kıbnsa rioğn bakıyor Zeman zaman kır[ tığı gozlerının onunden bel kı de yapacağı «avaşın sah nelerı canlanıj ordu, dıslerı nı sıkm hır=la mırıldandı«Tank seklıne «oktuklan boldozerlerle «aldımorlar mış'> «Kaplan>ın topunu ok şadı «Gorurler onlar> dedı «Bununla onlara oyle bır ders verınz kı Sonra durup duşundu ve ılâve ettı cUnutmuslar, tzmırde dedelennın denıze dokuluşu nu Hadlennı bıldırmek ger^k » Tankın östünde böyle gurlüyordu. Tumgenerai B u l o gemılerdekı bırlıklennı zıyaret ettı Onları ıstırahate sevket tı Erlerımız Rum capulcula rına son bır ders daha verıp unuttuk'arı hezımetı yenıden hatırlatmpk ı=<norlardı tskenderun 15, (Telefonla) Bu TO bırhklerı ıçın yardım malzeabah bırlıklerı zıvaret eden 7. Diesı boşaltnjaja başlamjşlardır Kolordu Komutanı Tumgenerai Harb fılosu ıse onccden vcnlmıs Nuzhet Bulca bırlıklere ıstırahat olan «Alarm» emrıne u\arak ha = etmelennı emretmış erat n pazar zır beklemektedır Bu sabah Or nıııııııııııtııııııııııııııııııııııiMiıır: ıznıne çıkarılması ta\sıve«ınde bu duevınde yapılan brıfınge vuksek lunmuştur rutbelı subajlar katılmış \e son Mutaakıben basın mensuplarıvle olajlar uzerınde ı«tışarelerde bu konuşan 7 Kolordu Komutanı lunulmuştur mensup eratın ıjı eğıtım gorduğunu mane Hava Ku\vetlerımıze vıvatın «on derece yuksek bulun ıet uçakları da de\amlı olarak u duğunu ve verılecek her turlu go çuşlar vapmaktadırlar re\ı verıne getırecek kudret \e Jet fılomuzdan b r ekıp, nobet degıstırmek suretıvle suresız ola kuvvette olduğunu belırtmıştır Dığer taraftan bugun Iskende rak havada kaltnaktadır run Iımamna gelen Araerıkan As Uçaklar Iskenderun Lımanının kerı Naklıye gemılerı, Turk NA emnıyetını saglamaktadırlar Istanbulda gençlik dün büyük bir miiing yapfı Ruslar Kıbrıs konusunda politika değistirdi Hâdisesîz geçen mitingde bir hatip "Türk ntilleti Papaz Makarios'a gereken dersi verecektir,, dedi Kıbrıs olayUnnı ve Rum ıdarecılerıni tel'ın için gençlık tesekkullerı tarafından tertıp edılen buyuk mıttng, dun Saraçhaaebasında v»pılmıstır. Resımlerde raıtınge katılan bınleree tıtanbullnlardan (ynksnda) ve ver bulamadıklarından ajaç ların nıerine çıkan vatandaşlardan bır kısmı göniluyor Muhabıumız Terzıoğlu, Tumg Nuzhet Bulca ıle Kıbrısta aylaıdan berı de\am t den hunharca kathama bır cevap \ermek amacJ^le M T T B , T M T F ve Turk ts 1 Bolge Temsılcıhgı tarafından dun saat 12 de Saraçha neoa«ı Me>danında bır açık hava mıtıngı tertıp edılmıştır (,eşıtlı talebe derneklerıvle bın lerce vatandaşın katıldığı mitingde soz alan hatıplerın sabır \e suku net ta\sı\e etmekten ılerı gıtmedı ğını bıldırdıklerı Inonu Hukume' tn le dıger polıtıkacılara Bırleşmıs \î lletlere \e bılhassa Kıbrıslı Rurn Idra \e Papaz Makarıoa çatan he1 ecan doıu konu'smalar mıtıngı ızlı en bınlerce \atandası hevecanrf suıukıemışti"Daha onceden saat 11 de \apıia lagı bıldırılen mıtıng trafık aksaK lıkları \e çesıt'i organızasvon ha • aları vuzunren ancak bır saat «on io b«slı>abılmj«tır Muh*elıf % 11 Ididan konvo> halınoe Saıaçhane ba ı Me\danını dolduıan gençlerın muhtehf %eıleıe astıkları \e halk «nasına dagıttıklaıı çe^ıtıi dovızleı jrasında her ne kadar mıllı hısıeı lıe\ecana getıren son deıece ente ıcıan bi'taKim pankartlar gorul tı ı^se de bunların janında tahrık edıcı olaBİarının da me\cudı>etı go?den kaçmamı^tır Fakat bunlar mıtıngı tertıp]ı\en gençler tarafın oan suurju bır ^ekılde ve herhang' rrues^ıf bır ola\a me\dan verılmek *ızın derhaı tası\anların ellerınder a1ınmış ve vokedılmıstır SIKIJ onetım \e polıs ta r afındai on derece e^a'lı emnıjet tedbır Arkası Sa. 7, Sü. S te \nkara 15 (CnmhurıvetTeleks) SoM,et Bujukelçısı tarafından dun gece Gursel \e sonra Inonu \ e sunulan Kruçef ın mesajından Rus anın Kıbr s polıtıkasını tamamen degı«tırdığı \e Turkı\e lehıne gelısen durum Makanos a \erılen ultımatom, kesın çıkarma kararımız karşısında nolıtık dona • e mecbur = olduğu anlaşılmaktadır Subat a'M ıçınde Kruçef ın tnonu^e me<sj gondererek Arkası Sa. 7, Su. 6 da Türk istildsmdan kurtulmalarını tes'it için Rumlar evveJki geceyi sabah a kadar barlarda geçirdiler Bir İngiliz gazetesinin yazısı kııııaıla. birliklerini dmaııı edlyor "inönü dillere destan olacak zafer kazandı Londra, 15 (a^.) Ingılız 'adyo \e tele\ ız\ onları 13 mart gece \a\ınlarında Makanos a ;onderdıgımız ıhtar notaM Makanos la hukumetının bu na gosteıdıgı tepkı Londra BuMjkeHımuın Butlerı z n a etı It rılı/ B^^brikrfnının stc e Londraja donmesı Gu\ en hk Konse\ının acele toplan maM Ba^bakan Inonu nur Kıb ııstakı durumun \ahametını belırten soz erı Iskendeıun dakı a^kerı hazırlıslaı gıhı ce lımelcr uzcıınde riıırmak'a Arkası Sa 7 Sü. 1 te Lefkose, 15 (AP) Bırle^mış Mılletlerın Kıbrıs sulh gucune krf tılacak Kanadalı a^kerlerın \ enı bır grupu bugun ıkı uçakla Lef kose%e varmıştır Bu arada, a ınan haberlcre gore dun gece sabaha karsı Adada durum sakm geçmı> ve bırbırıvle çatışan Kıbnslı Turk e Rum cemaatlerı arasında herlangı bır hadıse kajdedılmemıstır Bu sabah Lefko'e Hava Alsnına nen ıkı Kanada Kıralıvet Hava Kuvvetlerı uçağıvle 64 asker 6 cıp e travler gelmış bulunmaktadır. \^kerler dun aksam Kıbnsa vaan 42 kısıden mutesekkıl llk Ka rada oncu bırlığıne ılt hak etmıserdır Kanadalılar B M ın burava "v kcdecesı bevnclmılel «ıılh ;ucjnun ılk a^V." lendıler Arkası Sa. 7, Sa. 6 da III! 1AZIS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog