Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Senelerdlr btklenen eşslz e«er İki Devrin Perde Arkası Yakın tsrlhlmlzdc bugıSne kadar meçhul kalmış 116 vak'arıın ıç vtızürü açıklayan tek kitap M M Gruru (Gızll Teşkllât) ır> relsl Alb Husameddln Ertürk'ün veslkalara davsnan lfşaaatını Samlh Nafız Tansu'nun kudretll kaleminden heyecanla taklp edeceksinız Bol resimlerlyle 608 savfa 15 Llra P1NAB YAYTNEVİ P. K 223 Istanbul llâncılık: 9094 Z795 40 yı soyı '4731 u m h u r i yet KÜRUCUSU: VU.VUS NAD1 Oımrnınvet İ2 B * T e l e ı a f ve Tel. lı.nUı rrtrMup adresı ii li * Kt«ıııı'i> Hosı» K"iu>>ıı 12 İ2 t*7 2d M Nt»nbııl No ?46 Se U »i » Millî Eğitim Bakanhğınca Yayımlanan 55 Türk Ansiklopedisi Fas. İslâm Ansiklopedisi Cuz 26 * » » » 27 , » » 28 500 » , » 31 500 ıkinci baskılan çıkmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kıtapçılarda satılmaktır. (Basın 3074 '2778) Pazar 15 Mrri 964 Kanada Taburunun öncii biriiği Kıbrısa indi Yunan Basbakanı Papandreu (ortada). Kıbrıs faciasının museb bıplerı, Makarıos \e Grıvas la Bugünden iübaren esas hihük kısmı hava yolu ile nakledilecek olan Kanada 1.150, lsveç 700, Manda 500 asker, Hnlandiya da bir tabur veriyor Barış gücünün masrafları için JE 4,310,000 dolar teberru toplandı ğ Gemilere bindirilınek uzere gelen aske rlerimu kanıjonlardan indikten sonra Tam techizatlı askerlerimizin gemilere bindirilmelerine dün de devam olundu. Birliklerimiz hazır hkenderun, 14 (Sait Anf Terzi tına alarak herhangı bır o|lu bildiriyor) Dun gece îsken olajına karşı tedbırlı olmşulardır deruna gelen ve sabaha karşı bır Kıbrısa çıkarma yapacak gemilere lıklerı teftış eden 7 Kolordu Ko bu sabah da bazokalar yuklendi Sabahm erken saatlenne kadaı mutanı Tumgeneral Nuzhet Bulca hareket dolayısıjle sehırde ve An Sarısekı dekı NATO ıskelseındfn takyada bazı \abancıların toplan Mıllî Savunma emrıne verılen Dedığını tesbıt ederek bunlara manı nızcılık Bankası geraılerıne asker olunması ıçın ılgılılen ıkaz etmış ve malzeme yuklenmesme devam edılmıstır. Bu sabah da avnı şetır Bunun uzerine Hatav Emnıyet ı kılde bır bazoka bırlığı «Başaran» Mudurluğu kadrosundan bazı poj ve «Kurtaran» askeri yardımcı gehslerle sıyasî polıs Iskenderuna raılerıne yuklenmıstır Bugun yıgelmıştır. Pohsler, jabancıların ı ne dun olduğu gıbı roketh jet u Arkası Sa. 7, Sü. 7 de kamet ettıklerı otellerı kontrol alHllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU Iskendezunda kestf iaallpet uevameuipot Elçinin Gürsel ile görüşmesi sırasında Dışişleri Bakanı Erkin de hazır bulundu Ankara, 14 (Cumhuriyet Teleks) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve Basbakan tsmet Inonu ougun Rus BujuKelçısım kabul ederek a>rı aycı îkı goruşme yaptnışlardır Rusyamc Ankara Buyükel. çısı Nikıta Rijov «aat 10 da Çankaya koşküne gelerek Cumhurbaşkanı ^emal Gur Arkası Sa. 7, Sü. S da Sovyet Elçisi dün Gürsel ve inönü ile görüştü Lefkose, 14 (Samim Pekter bildırıyor) Kıbrısta nızam ve âsa ^15İ korumak uzere Güvenlik Kon ^ seyınce kurulmasına karar veru len Bırlesmış Milletler barış kuv = ^ \etının kuçuk bır parçası bu ak ZZZ sam uçakla Lefkoseye ınmıştır tlk Z ^ gelenler, Kanadanın 1 150 kışılık ~ ~ psas bırlığınm »>ubav ve assubav ^ lardan kurulu oncu grupudur. Öncu grup Kanada askerlerinin ^ havadan nakh ısıyle alâkalı ha zırlıklara nezaret edecektır. Türkivenin Makarıos'a bir ihtar ZZZ notaS! gondererek sılâhlı kuvvet ~ ~ lerını Kıbrısa çıkarmaya hazır bır ha'.e getırmesı, barış kuvvetinın teskılıni ve Kanada öncu grupu nun sevkinı suratlendırmıştır. Güvenlik | Konseyi | yeıti bir | karar verdi | Taraflar, «hiikümran Kıbrıs Cum == hurivetinde, durumu daha da vahira = leştirecek her türlü hareketten = kaçuımaya» dâvet edildi = Birlesmis Milletler (New Tork), 11 (a.a. EE5 AP Radvo) Güvenlik Konse>ınm dun ge S ce basladığı ve sabaha kadar devam eden ZZZ toplantı^ından sonra Turkıvenın Kıbrısa ZZZ mudahale etmeye nıyetll olmadığı anla*ı! mn ve gergınlık nıspeten azalmıştır Altı •=^at suren toplantı netıcesınde Güvenlik îSS Korısevı ıljılı tarafları «hukümran Kıbns ZZZ Cumhurnetınde. durumu daha da vahımleş •ZZZ tııecek her turlu hareketten kaçınmaya» da ^ Orhan Eralp Arkası Sa. 7. Sü. 1 de S S Herkes memnun 36 kijilık oncü grup Kanadanın Ontario'dakı Kıraliyet hava kuvvetleri üssunden hareket ettikten 10 saat sonra Parise gelmış, orada yakıt ikmali yaptıktan sonra da altı *a»t içinde Lefkoşeye varmıştır. ör.cü gruptaki subavlardan bır kı^mı, bır muddet XATO kararçâhında gorevli olarak Parıste kalmıstır. 1 nl Kıbnsta, Rumlar tecavüzlerine dün de devam ettiler II Yarından ıtıbaren uçaklarla nakhne başlanacak olan bu kuvvetın •=evkı hafta sonuna kadar tamamianacaktır. Turkiye. Yunanistan, lngiltere ve Kıbrısh Rumlar ve TurHer. oncu grupun sevkıni tavm etmıs ler ve memnunıyetle !:arsı!amışlar lır. Kanada A\am Kamarası, dan «ece. barvş gucune 1.150 mevcutlu bır bırlıkle katılmayı buyuk bir çoğunlukla kararlaştırmış ve ar Lefkose 14 ( a x ) Lefkoser.ın uvusmaz'ıığın hallının uzak olduğu ~~ ka«ından oncu grup derhal yola cıkarılmıstır. Kanada birliğinin kuze>ındekı Trakona semtmde bu gerçeğını orta\a kovmaktadır Tıa>.!iasındi[ masraflarını kendı^ı karsılıyacak gun du\ulan sılah se«len \e Rum kona'dakı çarpı^nıalar Arkası Sa. 7. Su 4 te Arkası Sa. 7, Sü. 7 de ların mevzılerını tahkım etmelerı Makarios simdi de Barış Kuvvetine güçlükler çıkarmaya hazırlanıyor Rumlar, müdahale ihtimaline karşı evvelki gece hiç uyumadı; Büyükelçimiz cevabî notayı almadı Buhraıt j devam edecek i = Barış knrvetine dahil Kanada taburundan ufak bir öncii kuvveE tin Ada'va gelmesı »e Güvenlik Konseyiııin dün verdiğı E sâde su>a karar Kıbns buhranındaki pek ağırlasan ha\a\ı E biraz hafifletraistir, ama, gerek dünya barısı. gerek Birlesmis = Milletler ve gerekse NATO'nun gelecegi bakıraından tehlike E bnlenmemistir. Zira, Türkivenin müdahale hakkını kullanaE cağını açıklaması karşısında UTbant'ın istefiyle Kanada'nın E alelacele Adaya sevkettiği turistik kafileye benziyen birlik, = değil çözü dönmüs Rnmları sindirmek, aksine Birlesmis MilE letler'in aczini göstermesi dolayısiyle, onları belki daha da E azdıracaktır. Aynca bu sembolik barış mangasının Ada\a gelE mesi yanında, Güvenlik Konseyinin «hiikümran Kıbrıs» (!) E devletine taraflann ilismemesini tavsiye etmesinin. nereden E sılâh sağladıkları artık pek belli hale geltn Kıbns Rumlarım E cesaretlendireceğini tahmin edebiliriz. E Buhranın bitmedigini ve hafiflemenin geçici olduğu hiikmüne E bizi vardıran daha çesitli sebepler var. Bnnlardan biri, meseE lâ bans kuvvetine kaülma\ı kabul eden üç devletin göndeE recekleri asker miktarı ve birliklerin gönderilme tarihidir. E Banş kuvvetinin mevcndu baçünkü hesaba göre Î0O0 kisivi E pek az geçiyor ve İsveç, birliğinin ancak 10 nisanda Adada Z olabilecegini bildirmistir. Gerci tngilizler, Birlesmis Milletler S kuvvetleri çelinceye kadar asaviş ve çüvenligi sağlamak göE re^ni bırakraamak kararındadır. Ancak, aralık sonondanberi E srörülmektedir ki, Adadakı tnçiliz birligi çesitli sebepler yüZ zünden etkili olamamakta, silâhlı çatısmalara seyirci kalmakE tadır. Bütün bunların üzerinde bazı dost hattâ müttefikleriE mizin Makarios'n sımartan, küstahlastıran davranıslarını AdaE nın geleceği, dolavısivle Kıbns buhranının gelecesi bakımınZ dan çok önemli görmek gerekir. Nitekim dün, Türkiyenin E E verdigi ihtar mahivetindeki notava karsı Rumlar, eskisi ka Z E dar olmamakla beraber, hayli küstahça bir cevap vermisler E hattâ, bu arada cevap vermelerine rajmen, notayı almadıkla E E rı iddiasını da ileri sürmüslerdir. E = Makarios ve Kıbns Rumlarım böylesine bir davranısta bulun E E mava tesvik eden l e çetecilere destek olan dostumuz ve müt E tefikimız Yunanistanla. yine bizimle dostlnktan daima bahse Z E den, aramızdaki soğukluğu Türkiyenin yarattığını iddia eden Z E Sov\et Rusvadır. Ynnanistan. bir taraftan Megalo tdea'cıların E E etkisi. öte taraftan sov birlîgri dolayısiyle Kıbrıs Rumlarım, E Makariosu, vani kendi adamlarının hükümetini ve onların Z faalivetini desteklivor. Rus^a ise, Akdenizde hem stratejik : finemi haiz ve halkının \üzde 40 tan fazlası Komünist PartiE sıne ov veren bir adada. kendisine taraftar bir hükümetin isE basında kalmasını istemektedir, hem de Türkiye ile TunaE nistan arasındaki eatısmanm neticelerini ivi hesaplamaktadır jj Simdi Birlesmis Milletlere dahil zenein ülkelerin Kıbns dâ E \asmda eösterdiçi. finansmrna çıkarlara bağlı, eekingenlik E de bu faktörlcre eklenince buhran artıyor ve gelecek büsbü r E tıın karanlık eörünüvor. Z Z Bu karanlık içinde *eşânp ümit. evvelâ bizim azimli bir politika Z Z üzerinde ısrarla yürümemiz \e onrn vanında dünva barısı ko Z E nusurda hassas memleketlerin bu poliHkayı desteklemekte r İnönü, Kıbrıs için gereken her fedakârhğı yapacağız, dedi Tıp BdYiamı ioplaniısmda konuşan Basbakan, TürkİYenin hukuk dışı yolu olmadığını söyledi Diyarbakır v e Balıkesirde Kıbrıs için ıtiliting yapıldı İstanbulda bugün bü\ ük bir miting yapıhyor Diyarbakır, 14 (Ooçu llleri Merkez Burosn bildiriyor) Rum çetecılennın Kıorısta ırkdasiarıraıza karşı gırıstığı katlıâm, bugun sehrımızde Iskenderunda hanıkat ı eıırıi/ yapılan bir mıtıngle protesto ve tel'ın edılmıstır. Eğıtım Enstıtusu Oğrencı Derneğı tarafından duzenlenen orta, Arkası Sa. 7, Sü. 6 da AnUara. 14 (Cumhurh etTeleks) Basbakan Ismet Inonu Kıbrıs takı son durum ve Turk hukumetının polıtıkasın: DılTarıh ve Coğ rafva Fakul'e^ınde tertıplenen Tıp Bajramı toplantısınria açıklamıstır. Tıbbnelnerın devamlı tezahuratı arasında kursu\ e gelen Basbakan, konusması içinde Kıbrıs"la ılgılı olarak şu bılgnı vermi'tır cSe\gı'ı arkadaslarım Arkası Sa. 7, Sü. 3 te [ [ [ «Son Havadis» gazelesi, 10 gün süre ile kapalıldı Istanbul Sıkı\onetım Komuta'i hğımn dun vayınladığı 39 sa^'lı bıldiride. fsranbulda vayınlan^r «Son Havadis» gazete=inin 10 susure ile kapatıldığı açıklanmı«tı Bıldırı sudur' «tstanbulda \a\mlanan «Son Ha ı adis» gazete>:inın 14 mart tarıhlı nu^ha^ında olçü=uz ve he%ecnn Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Mcılî polis yarım milyonluk bir döviz kaçakçılığı ortaya çıkardı Kaçakçı, malî polis şefi Gürbüz Atabek'e dolar satarken yakalandı (Yazısı 7 nci sahıfemızde) ! Kennedy'yi öldüren [ Oswald'ın kaatili \ idama mahkum oldu AYLAKLAR Bugün 2 nci sayfamızda Luudiıı koııuudk ı<,ın lsk€uu«.ıuudd butlaıa itılcj.aıkjı vcu balaı^dldiıadau bıri Dallas (Teksas) 14. (AP Ba = ^an Kenrpdv'nin katıli olduSu ıddıa edıîen Lee Harvev O«wa'd'' oldurmpkten sanık olarak yarc lanan Jack Rubv hakkında iur 2 <=aat 20 rlakika süren bır mıızsE devam etmeleridir. Z kercder <nnra «uçiu kararını ver E E c v e t G Ü R E S İ N = mısti' Arkası Sa. 7, Su. 8 de rıııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı>ıı~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog