Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ORHAN KEMAL KANLI TOPRAKLAR Romanı Toplumun butun değer ölçölerml şahs! çıkan ıçm kullanan bir uıuhterisin romanı. F. 10 lira REMZI KİTABEVÎ üâncüık: 8165/2733 umhuriYet KURUCUSU: FUNTJS NADİ BUYUK Turkıve Ogretmenler Baflkası "meırfteket kulturune hızmet ga< esn le, ogjs&tmenler ve oğrencıler arasında ociullu ( ^ r hıkâve % e ma^ali \arışmaları tertıplerrii^rı Mılli Eğ.tım Mudurluklermden v» 5ubelenrr 7Hen hoşur ıste* ınız TÜRKİYE OGRETMENLER BANKASI Cumhurnet 2720 40. yıl sayı 14230 TelgraJ v* tnelrtup adreri: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu Utanbul No 246 Telefonlaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 9Î 22 42 98 22 4,: «9 Cumartesi 14 Mari 1964 Kanada blriiklerinin ilk öncii grupu bu sabah Kıbns adasına indiriliyor Oüveıtlik Koııseyi bir toplantı ;vapt* 1 Son dakika: Kıbrısa müdahalede bulunmaktan şimdilik vazgeçtik Hazır \azıvette bekle^en donanmamııa mensop gemılerden bır kısmı lürk ordusunun çıkarma için hazır vaziyete geçmesi Kanada birliğinin sevkini tacil etti Londra 13 TurK Hukumetının Kıbnsta kathama «on \ermeV, amacı ıle meşru a<kerı mudahaıe hakk'nı kullanma'ü bır an mesele <ı ıken Bırlesmıs Mılletler Genel Sekreterı tarafından teşkıl edıt mesıne çahşılan Uluslarara^ı Barış Kuvvetırın subay \e assubavlar rlan mutesekkü oncu bırlığı bu gce uçaklarla accle olarak Kıbrısa evkedılrrmtır Uluslararası Pohs Kuvvetının Kıbrua gonderüen ılk Ki«mını, Kanada bırhğı te«kıl etmektedır B lındığı gıbı Karada TJlu«lararası Barış Kuv\etıne 1000 kışıhk nır bırlıkle katılacağını açıklamntı • Uluslarara<ı Barış Kuv\etımn IIIIIIIIIIIIU Kıbrısa ıe\kı uzerıne Turk Huku' tlimi Itllll E metının Garantı Antla^maları ge E Teğınce sahıp bulunduğu tek taraf 3 lı aske>ı mudahale hakkını kullan ~ maM şımdıiık bır sure daVıa gecik Ş tırdığı ıfade edılmektedır Bılındığı gıbı Turk Hukumetı 2 dun Makarıo* Hukıımetıne u'tıma~ tom mahnetınde bır nota gonder ZZ rms \e Adada barış ve guvenhçın S «derhal» «ağlanma«ını ak«ı halrie ~ mudahale hakkını kullanarak AdaS v« çıkarma vapacağım bıldırmıMı S Arkası S« 1, »i. 1 «« tskenderuna asker jetiren konvoyUrdM blri Dun semılere bındiriltnek Oıere »ıra beklıyen iepkisiz top bırhklerıne mensop ttî »r»ç Türk birlikleri de gemilere kuruldu bindirilmiş hazıı vaziyette Kanada birliklerinin harekeiinden önceki saatlerde Inönü "Isteklerimiz yerine geiirilmezse derhal mudahale edeceğiz,, demişti ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu ( Barış I kuvveti Makarios'a verilen ihtar notasının metni dün açıklandı Ankara, 13 (Cumhumet Teleks) Tuk hukumetı, opo's Ma^arıo'a \er dığı bır nota ıle, bazı »artl» nn jerıne getııılmemesı hs Arkası Sa. 7. Su 4 te =r 'İinUfl> ** notları Kritik günler Iskenderun 13 (Saıt Terıioglu) verılmış \e suba^lar evlerır»d*n Bu sabah Iskenderunda çıkarmd foplanmıstır vapacak bırhklerın gemilere bın Arsuz bolgesınde Domuzburnun» dırılmesıne şafakla baslanmıstır Gece saat 20 den ıtıbaren Iskende 1 a d a r korfe2in korunraası ıçın run \e cı\arındakı bıraklere alarm \rkası »a. 7, Sü. 1 d e ^ E: z\ z\" = Londra 13 (Rad>o) Gu = \enhk Konse>ı bu gece Tur Ş kne saatı>le 0119 aa toplan E: mış \e ılk konusmajı \apan Bırle«mış MıUetler Genel = Sekreterı U Thant Kıbnsa = gonderılecek olan Uiuslar z\ ara'i Barıf Ku\\etının ku ~ ruımakta olduğunu açıkla mıçtır ~ U Thant ın bu kuvvetın fı ZZ nansmanı meselesının halle ZZ dıldıgını \e uç hukumetm U ^ lu^lararası ku\\ete katılraak E; kararını a!dıklaını bıldır ZZ mıstır Bu ulkeler Kanada ZZ U\eq \e îrlanda dır V Thant ZZ 4rkası Sa 7 Su 6 da = nıiHMiııtııunumuııııııuıınııııır İskenderun lımanında toplanan barb \e ııakiuc çtmılerı ıle de\rıje gezen jet aeaklarınaızdan uçu = Kıbnsta >üllerce sosdaşımıı, goıu donmus bır surunun kurşun r Z ları altında can verdı Ve Turkıve, Turk roılletı, aralık so ; Z nundanberı de\am edıp gelen butun bn ola\l»Ta so|ukkanlı z Z lık mıllete ozel sabırlıhkla mukavemet ettı lstiyordnk kı, = = raten sallanmakta olan NATO, üyelerınden ıkisının çatısma = | larıvle busbutun vıkıntıva doÇrn çıtmesın: ıstıvorduk kı. uvr Z E tı oldnğumuj Batı Bloku sonu belki de dun>a snlhnnn tehdıt ; E rdecek bir mudahale\ı önlemek uzere tedbırlerını alsın i e z Z ^ıîrkı^c. uçlu antla«manın kendısine verdıîı mudahale yet z Z Uısını kullanmasın Zıra bn yetUı dıs gorunüsıvle ve metın = = uzerınde sadece bır mudahale olarak kabul edılmekle beraber : Z aslında nelıcesı ıtıbarıyle bır harbtır >e bu harb muhteme = E len Kıbnsta kan dökülmesını vuzlerce belkı binlerce kisinin ; = ölmesı, öldurulmesı sonncunurioJuracaUtır.TürkİTe iste böv ; = le kan kokan, ranhternel de olsa dün\a sulhunn tehdıt edıcı = İ bır davranısta bniunmaktan simdıve kadar daima kacınmıs : Z hattâ Bırlesmis Mılletler*in ı^e kansmasını kolav çBıum vo r E ln bnlnnamıvacaftım bile bile vine de bir ümit Batı ıttifa = Z kını parçalamaktan komvacak bir ümit olaTak kabnl etmistir. z Z BÖ satırlarla Birlesmis Mıiletlerin çerceklere nra»TW bir z Z karara gittiSinı söylemek ı«stemiTorn7 AMine. Güveniik Ken = = sevmin verdijı kararın Adada kan dSkülmfsini »nlivecek ve z = râne mnvakkat tedbir olduîu kanaatindeviı ve Gurenlik = = Konsevinin kendi statüsü ve ihtilâhn sevri karsısında bn ks; rarı altnıs olmasını kücüm<ipmivonıı Ancak Konsevin Bİdıgı E kaTarlann gerek nT?nlamadaki sürat bakımından ve terekse = uvsralandıfı hBleenin Szellifi dolavısivle faıla veterli olm«Z dıgı olamadıfı eerceSinin Kıbns oiavlvle kenflisint bir kere : daha çösterdıfi kanaatini dc mnhafaza edivorn*. E Turk Rdkümrtı Kıbns olavında nlnslaTarasj taahhfitlerine taE mamen sadık kalarak Güvenlik Konsevinin »Idıf k»»»" k»= bnl ettıŞıni bildirdı Ve oldn sonra?.. Meclis çalışmalarında devam nasıl sağianacak Haftanın portresi : Parlâmentoda bu hafta *> Saadet Evren (Kaçar) Miting sırasında yakılan Makarios'un maketi Haftanın olayı : E t'Thant hâiS \dava asker çönderecek devlet ar»makla mesgul 20 binden = ve hâlâ üc avlık tahminî rna<îrafın kamlıtı konosnnda paıar^ = lıklar vapılıvor Ote vandan Makarios'nn cetecileri, «Inriat» mitingde : rası kuv\et çıkıncava kadar Idadaki Türkleri temiriemek E icin plânlı bir «aiasın hazırlıŞını vaparken. dostnmnı (!) ve = mııttefıkirnir ( ' ) Ynnanı'c'an da sivasi baskılarla BİTİeşmi» = Mılletter knvvetinin te<iUi'ini nnlemeîe calısıvor. Z Oenıtecek ki, uluslararası tesekküllerde mekaninna çsbnk isliye= mez. Birlesmis Milletler elbetteki birtakım bKirlıklar T«P«Z cak, elbette ki knvvetlerin teskili tnas^a^, naküyeri VJ. ffl>i E konnlann hallı için zamana ıhtivaç olaeak. tvi, füsel «m«. va Kıbnstakı katlıâm? va Ttirk roiUetinin tasan sabn? T» ulnslararası taahhutlere lerre kadar Snem venniven Bi»n« ^ kafalı papann insanı kahreden tafrası?.. Ve en SnenıHilt 7» Ş Türkıvenin çerek içerdeki çerekse dısardaki prestiji?. Z Sımdı bır tarafta Biriesmis Mılletler, N\TO ve dttnya snlbü var, ; öbür tarafta da kendi sovda«lanmmn can emniyeti, mtllî Çi E kariarımız ve havsivetimiz, Türkive artık iklsi arannda ter = cıh vapmak noktasma çelmistır EŞer Birleşmis Milletler ve : onnn prestiiini du«iünen Batı Rloknna baÇlı devletler. ahoan z kararı fabnk nvsulavamaılar \e Bızans papazı da. Tnnaniv z tandan efirdujn destekle dünva(a mevdan oknvarak, ınsanlı = fia karsı snc islomekte de\am ederse uclu antlasmanın veTdı?ı = hakkı her ne pahasına olor<;a olsnn kullanacagız. Knüanma z ınız eerekir. Bn takdırdc harrketın ve neticesinın gornmlusu ; Htrhalde sabırlı \r ıvi nıvetlı Turkıve olmıyacaktır. ; Gençler, Makarios'u tel'in için Ankara'da büyük miting yaptı fazla öğrenci ve Ankaralının katıldığı «Ordu Kıbnsa, Kıbns Türktür, Türk kalacaktır» dhe bağınldı 1 M«I Mhlfemızde) «Emaneti iade ederim» KORİDOR VA2AN', AYLAKLAR BU R O M A N D A 5. Sahifemizde Nelih Cevdet Anday Geçimlerinin nasıl sağlandığını duşünmek bile istemiyen aylâklarm zoraki topluluğunu, E^ski bir köşkte birleşen üç kuşaktan çeşitli karakterdeki kisilerin ortak yaşayışını anlatıyor A Y L A K L A R VJIIIII = Ecvct GURESIN | CUM3II RİYET'te TlllllllllllllllMIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIMIIinillHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII'llllll' DOSTLAR YOOOOO:. MUDAHALE EDEJMEZ SİN....
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog