Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçe • MTK 3. maçı Romada oynıyacaklar Müsabaka saat 15 de oynanacak maçı üç İtalyan FİFA hakemi idare edecek M.T.K. 3 üncü maç içitı dün kampa girdi sonra, Fenerbahçeç ile kader maAvrupa Kupa Galıplen turnuvaçının yapılacağı şehre hareket esıncia dömıiınalisti bellı edecek odeeektir. : lan Fenerbahçe M.T.K. maçının Öte yandan. sağiç Laczko'nun teyapılacağı şehir dün akşam beili davisine itina ile devam edilmekolmuştur. U.E.F.A.' müsabakanm teciir. Kıymetli genç (utbolcu ker 18 martta Romada îtalyan raahallı saatiyle 15.00 de oynanacağım ve disini iyi hissettiğini ve oynıyabi maçı İtalyan hakemlerin idare ede leceğini söylemıştir. ceğini bilriirmiştir. j 20 Mayısta Kopenhag'ta yapıla, *enni Birol, özcan kadrocU cak Avrupa Skandinavya maçı Dün Ordu takımının maçına katı içın ısmı U.E.F.A. ya bildirilen lan Şenol, Birol ve özcan nıv.h o!a millî santrfor ve M.T.t. ajansınm rak 18 marttaki maçt'a yer almck futbol münekkidi Florian Albert. üzere Istanbula hareket etmişler s p O r sitesinde kampa girmiştir. Ma Fenerbahçe ile M.T.K. arasındaki dir. Oyuncular, bu haftanın an c a r takımı pazar günü ligdeki ilküçüncü müsabaka ıçin, «Şanslar trenmanlarına katılacakla<,lır. 'maçını Tatabanya ile oynadıktan i müsavidir» şeklinde konuşmustur İtalyanların tek seçicisi basın toplantısında dedi k i : «Hiç olmazsa millî Fenerbahçe pazartesi jridiyor Fenerbahçe futbol takımı, paforma bahis konusu olduğu zamanlarda birbirimizi tenkid etmiyelim» zartesi günü uçakla maçın y*pılacağı şehire çıdecektır. Bütür. futbolculara müsaade ahnmıştır. Buîün Izmire hareket Sarılâcivertlıler haftanın yegâne Türkiye ligı maçını cumartesı günü Altınordu ile oynamak üzeRoraa 12 İtalya Türkiye tertiple oynarsa, Tokyo'ya gidebı re bugün İzırııre cıdecpktirmillî amatör maçı İtalyan basının lir.» M.T.K. KAMPA GİRDİ Fabbri'nin beyanatı ia geniş yer almıştır. Bndapeşte. 12 (özel) Macaris Maçtan sonra memnuniyeti gozSonuç üzerinde duran gazeteler tan kupa şampiyonu M.T.K., Isra;eneliikle «iyi bir antrenman ol lerinden okunan yegâne komiser elden dbndükten sonra, «Tata« Fabbri bir basm toplantısı yapmış Ju» demektedirler. IMIIIIMIIUİIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI Gür.lük spor gazetelerinden «Ga tır. 20 ye yakın gazetecinin muh Müzahir Sille antrenör <etta Dello Sport> bırinci sahifesi telif suallerine cevap veren Fabbri ni tamamen İtalya Türkiye maçı ezcümle şunları söylemiştir: Şampiyon güreşçi Müzahir Sille « Takımdan azami derec«d<? na ayırrrnştır. Manşette «Türkleri Alman Güreş Federasvonu tarafın venmckle iş bitmedi, şimdi Polon memnunum. Birinci haıtaymda dan açılan antrenör kursuna hodaha güzel oynadık. yalılar var» demekte ve maçın ca olarak getirilmıştir. Kursa 50 Ikinci haftaymda ısrar edip tayazmaktakiritiğinde de şunları den fazla güreş antrenörü katılkımı yormaktan çekindim. Buna dır: mıştır lüzum yoktu. Zira programımız IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIII «Türk takımı, çok kuvvetli ital çok yüklüdür. Maçı Poıonya takımı ya ekipi karşısında zayıf kaldı. Ka antrenörü de takip etti. 10 haziran bul etmek gerekir ki, İtalya takımı tarıhine kadar Poîonya ile her iki Maçın oynanacaği Romadaki Flaminio Stadyorau da birinci sınıf elemanlardan ku maçı yapmış olmamız lâzımdır. rulu bir ekipti, İtalya birinci liğinBu amatör takımm for hattmı de oynayan oyunculardan kurulu oldııgu gibi muhafaza edeceğim. olan amatör takımımız bundan son Sadece müdafaada bazı değişiklikBOLOGNA MAÇINDAN ra Polonya maçına dikkat etmeli ler yapacağım. Meselâ. sakatlıktan , BİR BAŞKA SAFHA dir.» dolayı bu sefer oynayamamış olan Bologna'da çıkan günlük spor ga, F a c c h e t t i takımda yer alacaktır. rosu için, henüz dah» yedek ©yunzetesi: «Stadio» da «dünkü maç I T ü r k ta kımır.ı gördünüz. Nefes cu iken 16 ay evvel dondurulmus talya ekipi ıçin iyi bir idman oldu» v e kudret bakımmdan diyecek yok oyunculardır. başhiı altındaki yazısında maç Yorulmak bilmiyorlar. For hattın Birbirimizi hiç olmazsa milli sonucunun bu kadar farklı olmasıTuran île Sanlı hiç de yabana forma mevzuu bahis olduğu zaman nın sebebi üzerinde durarak «maçı atiltr oyuncu değiller. Takîmın lar tenkid etmeyip el birlıği ile taItalyanların kazanması normaldi. Müdafaası zayıf ve safça oyun oy kımımm destekleyelim.» Altı farklı sonuç Türk defansının nuyor. Takım dönnyor hatâh yediği en az üç golden ileri Amatördü. profesyoneldi dâva5i Sakatlarm tedavısıne devam eI geldi» demektedir. nı bırakalım. Biz Beynelmilel Fe den idareciler takımla birlikte Mı«ll Tempo» gazetesî de îtalya • derasyon kaideleri riahilinde hare lonaya gcçecek ve özel bir uçakla Bern, 12 (Radyo) Çarşamba Türkiye maçına tah^is ettigi yazı ket ediyoruz. Profesyonel dediğiniz Türkiyeye cuma akşamı dönecekoyuncular, amatör milli takım kadjerdır. gecesi Zürıch'de yapılan Avrupa i s m d a ç u n l a r l kaydetmektedır: . | «Türk taıiimı Ankaradakme naŞamp.yon Kulüpler Kupasının ij z a r a n z a y l { göründü. Ankarada oykinci dömı final maçmda, Holân nayan Türk ekipi olsa idi, maçın danm P.S.V. Eindhoven takımını «onucu ortada olabilirdi. Şimdi, îtalyayı Po^onyalılar bekliyor. On3 1 mağlup eden Isviçre sampi larda profesyonellik olmadığı için. vonu F.C. Zürich, 3 • 2 golaveraj eleme maçım tam kadroları ile oynayacaklardır. Fakat İtalya ekipi la dömi finale kalmıştır. biraz daha bir arada çalışır ve bu Bergamodaki maçın ahisleri Fotoğraf: Refet ALTINDAĞ (Bsrgamo) Bologna'nın Comunale Btadını doldaran leyirel ler 8 gol ve kendi takımlarının farkh gaübiyetini alkışladılar. tşte beıimetle biten amatörlerin maçından bir enstantane îtalyan basını "iyi bir antrenman olclu.. diyor Refet ALTINDAĞ bildiriyor TüRAN EMEKSİZ TURNUVASI T. M. T. Federasyonu Hür riyet şehidi Turan Emeksiz'in adına bir futbol turnuvası tertip etmiştır. 13 fakülte ve yüksek okul futbol takımının katılacağı turnuva dün Yüksek öğretmen Okulu Eğitım Enstitüsü. Özel Iktisadi Ticari llimler Okulu, Tabiki Güzel Sanatlar maçları ıie başlamıştır. Resimde turnuvadın önce yapılan tören görülüyor. Profesyonel futbolcular işçi statüsüne Ankara 12 (CumhnriyetTeleks) Profesyonel futbolcuların ışçı statüsüne tâbı tutulması kararlaş tınlcnıştır. Futbolcular, böylelikle yeni çıkanlmakt» olan Sosyal Sıgortalar Kanununun kapsamına gırecekler ve bu kanunun getirdıği haklardan yararlanacaklardır. Futbolcuların primlerini kulüpleri ödiyecektır. Hükümet sözcüsü olarak Işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürü, bugün bu hususta bir açıklama yaptnıç ve bu konudaki gerekli hüküm Sosyal Sigortalar Kanununun ikincı maddesine konulmustur. F. C. Zurich Türkîvenist İOK kadın ajom iömi finalisl! Amasyanm 22 yaşmdaki okçuiukajanı:G.Karaman Amasya Amasya Okçnloh Ajanı. yirmi iki vaslarmda genç bir kıı.. Türkiyenin ilk kadın ajanı bayan Gülcihan Karaman, ısebrirniz Kız llköğ retmen Oknlvnda iki yıidır ögretmenı. Ankara 12, (CnmhnriyetTeleks)j Beden Terbiyesi Basketbol Federasyonu Başkan j» Orta boyln. canlı, atletik. hafif esmer, gözlerinin içi «tülen lığına getirilen Faik Gökay, bugün Beden Terbiyesi Genel Müdürbir tzmirli. Kendini mesleîinf lüğünde yaptığı basın toplantısınve öSrenciierine o kadar hasda yeni çalışnıa arkadaşları ile retmis k i ! «CnmhnrİTet» adıFederasyonun tutumunu açıkla I na konaşabilmemiz için sncak mıştır. ı onbeş dakikalık bir zaman ayı,ı rabildi. Federasyon Heyeti Başkan: Faik Gökay t Nitekim. Snceden kararlssIkinci Başkan: Osman Kermen t ttrdıftmız saatte Kız öğretmen Genel Sekreter: Muammer Pa I1 Oknlnna cittiiHmde derste idi. ffiuk l' Haber verdiler, geldi. Üstündp Üye: îzzettin Somer esofman vardı. Güler yüzlp Üye: Turan Çelik. karşıladt beni. î e r gösterip bi Teknik Danışma Knrnln GÜLCİHAN KARAMAN Muzaffer Tuııçalp, Ihsan Peya. M. raı beklememi rica etti. Tekrar ögrencileTinin yatun» fitAlı Yalım, Hulusi Işın, Altan DinAmasyanın Okçuluk Ajanı. ti. Döndüklerinde ilk «nalimi çer. memnnniyetle kabnl ettim. sordnm: Merkez Hakem Komitesi Okçolok çslışmalaruuı Okcolnk Ajanlığını ilze Tevfık Artun. Yuda Çerasi, Dilâ hakkında mâlumat rica edebiverilen her hançi bir görev ver Uzgören, Feridun Koray. olarak mı. sevdiginiz bir spo lir miyim? Xenı mall yılda okçnlnk ra bizmet etmek amaciyle mi Ordu takımı içın tabsisat aynlacak. Beden kabul etmış bnlunuyorsnnut? Terbiyesi Genel Müdürlü|ü Toprakspor'ü Ben sporuo ber branşını Okçnlak Federasyontı da yeseverım. Bölge Müdürlügü, teri kadar âlet ve malzeme 8 0 yendi t OkçuluU Ajanlığının boş ol vermeye iöz verdi. Bunlar te Ankara 12 (CumbTirivetTeleki) t dntunu kabnl edersem, ba rain edilirse ınşallah başarılı UrdLi tatımı nam^etlen bu sa ıpor çalışmalarının ' bilbassa bir çalışma vapacağız, bah lü Mayıs rlış satıada Toprak J kıı okullarında devara edebi Çîlışma sahanız ne olasuoı ile v a p t i ! ^n'renman maçır ' leceginı söylediler. Ber^ de da r t jalıp »elmıştir i ) Federasyonu açıklandı Basketbol Röportaj : Adnan BÜYÜKŞİRIN caktır?. Şimdilik çalışmalarımız oknl içinde olacaktır. Alâka çöriirse çevreye de yayrnaya çalışacağız. Beden Kğıtımı öğretmeni olmanız dolayısiyle sporu sev diÇinız muhakkak. Ancak ıpo run birçok kolları oldn|nna eöre bnnlar arasında tercib ettiğiniz bangisidir. Jiranastik ve Basketbol. öğrencilerime de bu zevki vermeğe çalışıyornm. Ders dışında ne ile meşgnl olarsnnnz? Yine spor. Hava şartlanna göre ders gaatleri haricinde de spor yapmayı müzik dinleraeyi çok severim. ö ı e l hayatınız hakkında snal lormamı miisaade eder miıiniz? Ne gibı. Meselâ. ev hayatınız hakkında. Kendi islerimi kendim rapmayı severim Evlilik bakkındaki düsün celerinlrt Hafifçe kızardı. Kenduine bas tebessümiyle eevap verdi: Ba basasta benüz bir şey düşünmüyorum. Gülcihan banımı daha fazla meşgnl etmemek için kendisine teşekkür edip, çalışmalannda başarılar dileğiyle ayrıldım. Listoıt tadını şampiyonluğun çıkaramamıştı... deiildı. Sonra. klâsı hakkında da tam hir kanaat yoklu Çiinku, Douff Innes. Henry Cooprr \p Archip Moore hâriç, venrliSı adamların hrpsı ikincı '•ııııl bnksörlprdı Ancak, hok^ ntorı tflcrî. O'ııun uzun knHarının mnUiııcli tiifcU «iiratıvlr talıs 11 £ını ve cn mühimı rnlîcİN^ı nin, hic bir ajır sılilet kır.ılııı da rastlanmı^acak Kadar mii licnımrl oldııjunu ıtıraftan W a cınmıvorlardı Biitün rtıesele ilk beş rauııdu kazavıı hrlâsi7 at!:ıtm:ıktaydı. Zâtrn Sonııv Liston, halvoz \umrnkları \F cranit kadar çctin hir ^enr^F sahip olmakla hpraber. ^on dprece hantal bir hoU^hrdiı Rnks bilçisı cle f'assıııs Clavp nazaran. coU kıttı. «Rinslerın S'vezp cocusıı» Cassius Cİ3v'e. bırtnMları s?r latan nazarivlt hahıvnrlarıiı Ancak. ^akısıklı zpncı hnksii riiıı saiKasvoııpl hpvanatlaı vrı mpsi ve yükspktpıı kon'isması lıep aynı esvpvp flavanıvıırrtıı Sonııv l.iston'ı vılrlırnıak l.i' ton'ın. Mıaniı ISvaclı d» rt;>ha öncp kamp kıırri>ı*ıı h^'Ht (»•• •iius ("layin zp'mp^ı nvruır Ornvpr'e kacıv»ası bıı ıskt'*ın b3s;ınva ulnstırını orl^va kn yuvordu. Tanı «PKI? n\ s:>ur hL»zT^a ma Clay kipp'îi Hazırüyanlar: Yb. Nihat ISÎTIM \N ve Sczai BAKER Gangstcrlerin adamı ve hapisbane müdavimi. zenci Sonny Listonın, «Asil Sanat»ın en kıymetli tahtında oturma>ii, spor çevrelerinde hiç de iyi karşılanmamıştı. Talııız, ycr{ altı kıralları, hallerinden son t derece memnnndnlar. Gerçi, • rahip Mnrpy, bir zamanlar t medeniyetin reddettiği, kötü l adam Liston'ı veniden insanlı • ğa kazandırmıştı ama, halvoz • yumruğun, gangsterlerle hütün • ilişikleri kesilmiş degildi Lisi ton ın rin;lerde kazandıfı para ; ların, yeraltı teşkilâtlarına ak • tığı da bilinen bir gerçekti. O • halde, ne yapıp yapmalı. spor » âleminde «Çirkin Ayı» lâkabiy İ le tanınan, Sonny Liston'dan İ şampiyonlnjn alabilecek hir | boksör meydana çıkarılmalıydı. • Afır sıklet şampiyonların en • genci olarak şöhret yapan, î Floyd Patterson'a şans tanıııa } mazdı. Çünkü. üst üstc iki İ defa Liston karşısında pcrısaıı t olan Patterson'ın, 87 kilosu ile • ünvanım ikinci defa ecri alj ması ihtimali çok zayıftı. Soııra, «Sırça çene»Ii Floyd Patterson, çok vnran. inip kalkan. umnlmadık zamanlarda | maçı kazanan veya kayberten tıpte bir «kumarbaz döviis;ü» t idi. Oysa okkalı Liston'ı yıpra5 tacak, ideal bir ağır sıklete ihî tiyac vardı lsveçli Johansson, { ringi terketmiş, klâsmana gi; ren diğer ağır sıkletler ise, ol• dukça kalitesizdi. Geriye l.nuis • ville'in şair ruhlu boksörü, j Cassins Clay kalıyordu. \ : RINGLERIN GEVEZE ÇOCUĞU Fotoğraf: Refet ALTINDAĞ (Bergamo) 71 LİK MAGLÛBİYET Tamamen îtalyanlarm üstünlüğü altında geçen bir maç... Böyle düşünmek normal... Fakat hayır. Amatör takımımız da bir çok defalar rakibini güç durumlara soktu. Fakat üstelik şanssızdı da. Resimde neticesiz bir atağımız görülüyor. Kısa Haberler MOSKOVA Tokyo Olimpiyatı larına haıırlanan Rus güreç millî I takımı, Balkanlard» bir turneye { çıkacaktır. i BELGRAD Avrupa Şampiyon j Kulüpler Basketbol Kupasının ilk J dömifinâl maçmda, Yugoslavya'jnın Beograd takımı, Çek şampiyonu Spartak Brno'yu 10394 mağlup etmiştirNEW TORK 1963 de yılın spor cusu seçilen yüksek atlama dünya rekortmeni Valeri Brumel, «American Broadcasting Company»nin dâvetlısı olarak buraya gelmiştir. KAZABLANKA Olimpiyat eleme maçında Fas, Nijerya'yı 41 mağlup etmiştir. İlk maçı Nijerya 30 kazandığmdan bitaraf sahada üçüncü maç oynanacaktır. Tunus ile Dahomey de 1 1 bera bere kalmışlardır. HERDEM TEYZE İ'i suhaîla halinj'p ralıv.,, o ^ m t ı Mıann'rirl" ORDU TAKIMI Ankarada Topraksporu farklı bir şekildr mağlup eden Ordu futbol takımımız, idarecileri fazlasiyle memnun etmiş ve Suriye ile 22 mart pazar pünü yapacağımız maç için umit vermijtir. Resimde Ordu takımımızın tam kadrosu görülmektedır. ' j 1960 Roma Olimpiyatlarında İ yarı ağırda kazandığı şampiî yonlnğu mütaakıp, profesyoX nelliğe geçerek, kısa zamanda • • sivrilen Cassins Clay, 1 numa [ l ralı Challenger baline yükselî raiş bnlnnuyordu. «tstikbalin | Şampiyonu» diye imza atan İ Clay, profesyonet kariycrinde { yaptığı 19 müsabakadan 15 ini | nakavtla olmak üzere, hıpsiııı £ kazanmasına ra;men. komplc t bir boksör sayılamazdı. P.ir ke| re, ağır sıklet ıçin ideal yaşta liı>i>et k?73nıraU. rnval?nm serçekl"stirrh C'av. samDivon luk tscmı rHnp !;eç!">TieklP. dı li katiar vunırııU'nrınınrialp sirlı oldnCuınu rıiitün rtiinvHva ispat Ptmistir. Knka.t, iinvnn maçı anormal sartlar j|tınd:ı vapıldığmdan (Snnııv l.i'nn çıkık kolia flöviistü). ypnı Dün ya Sampiyonunun hnliüii hüıı vrtı hakkında sıhhatli oir na naata varmak mümkün •>lma njıştır «Kara Bomba» .IOP I.IIU is'in sarfettiği sozler VP ^ıke iddialan bır vana. Cassius Maı ccllus Clny'in. açıv sıklel lahlı na liİMk hir kıral nlup nlmarlı şıııı. zaman îövtrrecpktir VARIN. (SON): ZAr'KR VTMKtKLAKIMN KLÂSMA M. miisahakada <<ansas\onp| I*IT aa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog