Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUMIÎÜIIÎTET FKIîî Türk ilim adamının buluşu ÖaşUfâiı 1 Inel sahlfedt [ taraflârdafi birl bölgeyi ihlal etti BMtarafı l ıncı sahifedt ierinin faallyetme ve Türk ktiyle ği takdirde, 81dürıhek amaciyle Baştarafı 1 İnei sabiiede 'tıreceğim ve çok ««vdljim GünİİektroOdosel adl vtrilen alet, Bastarafı 1 inci sahifede | dım etmek istediklerimiz de bizi ri&e su verilmesme engel oldukla kteş açmaya yetkili bulunduklan Tokyo Univtrıitesini bitirdikten düz Umini alaoağım. JaponyaÖ» iUbafiyle, kokuyu elektrik I an yansından fazlaıı temin «dilmi» çelmeliyorlar. a g M rını doğrulamıttır. tek yerdir. sonra doktora vermek lçin Ham doktor olan ikl Rııktrdctim v t gerillmtne çeviren blr dedektör ve olmaktadjr. Son olaylann ortaya koyduğu üSort 24 taat içiad» 10 dan fula B«l»diye Mecliıl, dütıkü bütçt Vahşi katlitm burg Üniversltesine giren Ikeda annem var. Durumu onlara bll» tranıdüsör ilt otomatik kavıt ciAmerika aym zamanda Aday» zere, ?imdl öyle bir noktaya varılTürk köyü daha Rumlanrf Mİdln yandan Kıbns Türklerinin burada Emel Ardar isimli bir dirdim, kurban bayratmndan §00 görüsmeleri sırasında gider bütçemalzeme ve kuvvet naklinı de üze mış bulunuvor Ki, lngiliz birükle•ine 4 fielcdiya Baskan Yardımcısı larır.a mâruz kalmış ve EOKA çera düfflnOAıGz ytpıliCak.» Türk kızı ile tam?mı»tır. lCin ödenek koymus ve bu suretle Türk 8rt ve tdatlerlni çok be 15 yatındanberi AtatOrk'e hayâletin yapıl <er genen Japon İlim adatnı, Emel'den ran oldugunu söyliyen Iked», « 0 Başkan Yardımcılarının sayııı 5 hnmış, bütün köylere bazukalar ı i e Türkiye, Ingıltere, Vunanııtan m a bir ö y, g gücüne malzeme yardımında bulu na engel olunuyor, Türk azmlığı gerılım teorisinın kula t t i m a «« yü glzli olarak îçijlen Bakanhğıfı» 'amın Atatürke »adec» havrandım t«n 4 e indirilmiştir. Ancak flaşkan l ateç açılmiftır. Dışışleri Bakanlanna gönderdiğt . nacağını bildirmlş bulunmaktadır ıse «âsiler» dıye nltelendirilip boB6ıcü, Baf'ta Ktina bölgesinde telgraflarda Makariosun Türklerin rulması ile mümkun olmujtur. müracaat etmiş ve Türk tebaasına Ama jiffldi gurur duyuyorUm» da Yardımcılâfının tâyinleri Içişleri Kanada uçak taşıt lm yun eğmeğe zorlanıyorlar. Ne KıbP r 0 bulunan 4Ut!0 kırkırtıcı faaliyetlerde bulundugu ' Tanyolaç'ın bu teorisine göUThant, alınmaciDi utetnistlr Ikeda, Be ml»fir. Bakanlıgı tarafıadan yapıldıgından muhâsara altında kuvvetinın 7.000'rıslı Rumlar ne Kıbnslı Türke hâvadan fida ve Hâç yardı; iddialanftı yalanlıyarak, Rumlann re; cisimlerin. havaya bıraktıkla kanlar Kurulunun hakkınds ver tkeda'nın nisanhıı Emel Ardar ve kadrolan da Bakanlar Kurulu müsaade edllmedi hicbir sebeö oltoaksiîln .vahsi blr jr. molekülleı• sayesinde rneydana dıgı roüspet karan öğr.nir Sğren l s e , E g e tjnjversiteıi Pen Fakülte Urafından teabit edlldifinden Meo ğihi bildirmistir. Bu bölgede elek katlilma» girlştiklerlnl bildirmig'gel«ö koku, burnumuzdakı koku I ^^.^ ,e|inl e d e b l l e t lisin bu tasarrufa yetkili olmadığı trik ve suyun kesilmiş olması Türk çek şudur: KıHrıs bugün bir iç sameı Bmelin evine gitmiş ve lev „ öfiretim üyeUrindendlr. Blyo» ıalma sinirlerini kaplayan özel bir ., tir. vaşa sürüklenmektedır. gilısinı ailesinden Istemlstir. kGriüsü aslitanı olan Dok belirtilmektedir. Bu yüzden büt lerin durumunu bir kat daha güçk i m v a Bu toptan imha hareketinı durisıvının yüzey gerihminı değıştir Kanada da, barış kuvvetine asker Japon ilim adami bugün kendi . o r E m e l Ardar, hayatındtn çok çenin, Vali Nlyazi Akı ve îçisleri ! lestirmektedir. Şu ana kadar Türk durmak için derhal tedbir alınma 'mektedir. Bu yüzey gerilim değiEn âcil is, cınayetlerin önüne vermeyi kabul etmıştır. geçmek,, tam bir kcrku içinde yasj ıle görüşn Anadolu Ajansı mu nernnun oldugunu i8ylemlıt(r. Bakanhâı tarafından tasdik edil keiimioe su verilmesi hususunda sım istiyen Fazıl Küçük, «Kıbrıs ısıminin hızı va mıktarı koku sinirKanada Savunma Bakanı Hellveı halka güven duygusu verhabirlne lualan •öylemittir: . memeıi de beklenrnektedir. îngilizler girijtikleri teşebbüsler Türklerinin yokedilmesı, ve dolavısadece jierine intikal «Emoli ilk defa otobüste g8r Diğer taraftan dünkü oturumda , de başan »ağlıyamamislardır. duy U İ m aktd,r. bür dünya için kara bir !eke oladüm. Kalblrade tatlı blr burkulm» çatl katlarımn tam kata çevrilme?i Türklerin «Bavrak» Radyosu ya r a k tarihe geçmekle kalmıyacak, |Elektroodosel, bu yjzey gerılım Kıral Paul için âyin Muhalefet adına ?oz alan Isçı hlssettim. firtesl gun onu Ham ve bodrum katlanna da iskân mü yımında bildirdi|ine göre, RumUr • Birleşmls Milletler ve bütün ba jdeğişikliğini elektrıki olarak kay ıTk^g'ânderneb'ilmeVinr tenîln Partisi liderl Harold Wilson. tsoı burf üniversltesi bahçesınde gö Baştaraft 1 Inci sahifede saadcfi verilmeci konusundaki 1 dünkü Çarptçmalar sırasmda en aî I nşsever insan çabâlarının hedefi 'detme imkânına »ahiptır. . ... ,. , y f yot Partisini Kıbns kcnusunda hüknrünce gevlncKn sonsuz oldu. Biı , Dün saat 12 de başlıyan tören Î5 mar Komisyonu mazbatası da müs 200 adet bazuka kullar.mışlardır. n j teskil eden ilkelere yöheltilmıs E.ektT>odosel ın oldııgunu bıldırmıstır görüş farklarına rağBu, Rumlann silâh bakımmdan çok bir darbe teskil edecektir» demiş çin. harcanan para, gclıştınlme<ı ı almakta Kanada hirîiklerinir! Ada metten ayıran «tahammül bahane Ü9 yanına yaklastım v« dakika devam etmiş. kilisey» gelen pet karşılanmıstır. Amerika Zırai Hellyer. w e n d u r u m u kuvvetli olduklarını ortaya koy • saatia ka« oldu$unu sordum. t*tr K , i t b t h k â y l n l dinledikten »onra Araştırma Merkezi tarafından kar va mümkun nlduğu kadar çabuk s e k l i n d e n i t e l i y e n Duncan's^ndvs makUdtt. buim konuşmamıı bdyl» bıjlidı Kıbnslı gençler sılanmıştıf. Merkeı, ilim adamla okarılabilmesinin temmi için dıİtQ d I l l l r t l r T ö M M Malya köyünde okula sığmmış Şimd, Türküm vakında Müslü. ]"* ' * "» ' Kıral Paul'ün cenaze rımızın emrıne 30 bin dolâr ver *er tedbirlerin de alıntnıs oldug'i |ikleri Kıbrıstan ' Baştarafı 1 inci sahifede olan Türkler evlerine gitmek için t n ç i U l bir man olmak için müracaat edece Istanbul Valısı Nıyazi Akı ile m:ş. fakat şıtndıye kadar bu pa nu açıklamıştır. Bu tedbirlerin neçekilmiyecek töreni burada da Merkez Kumandan Mu Tngllit »»kerlerinin yardımını istegım, nıkâh muaraelelerine başla Beledıye Reisı Haşim Işcan da ranın 100 bln lirası sarfedılffliştir 'er olduğünu âçıklamıyan SavunLondra 12 (a.a.) tvi haber alan avinl Albay Selâhattin Orhan tara mektedlrler. îngilizler bu konuda dık. Dügünden önce dinimi degiş , katılmışlardır. B.,Lrafı I mei sahifede•• Y eni âletin, Prof. Tanyolaç ve Y.l rr.a Bakanı. .Kanada birlikleri kı ! ç e v r e l e r d e n ög'renildlgine göre. bu'ıfldan yapılan bir konusmayı dirt olumlu bir adım atmıs degildirler Atina ınaya gelmış* bulunuyordu. bv d l z tarafından yapılan parçası: sa zamanda Adaya çıkabılecek du g ü n s j r A ] e c Douelas Home basMnvakkat mttUrcke lemislardir. Albay: «Arkadaşlar velkî gün bir lki bulu. Diğer cihazlar ruma getirilmektedir. demekle yt, vcanligında Downing Street'teki Kıbnslı Türk ve Rum idarecileı nan Insiltere doğum yaptnıs kocaaı dedektör kısmıdır.edilmi tir. Prof. Unmİ,tir. dağıhn. Yoks» müdahale etmek zo n Kıraliçesi, kocası p„,„,.», temin ertilmistir Prof. tinmlstir. tpmin I Başbakanlık binasında toplanan fno..u.ı ı.u 11 . 1 * ı t j v a s a d a n S kalacağız» demiştir. Fakai n e d n ü ! giliî kabinesi. hâlen Kıbrısta düze •0 bin lira kadar yürüvüşlerine devam et rl ! »istir. 2 sarfedildiğinı Genel Sekreter UThant. * nl muhafaza etmekle gSrevli biranlasmaya varmıslardır. Mütareke mislerdir. Lion ıtlaŞazasını Cenaze törenine takriben 1 fnil, a ç|k!amıştır. derhal geri ç«kilmesi fîkd ten hemçn sonra yürüvüş yapan 4.000 Türkün Kıbnslı Rum güven yon Atinah katılmıstır. Atih ktlmt BOyÜk faydalar sağlayacak 'l«n »!*• memleketin (Avuaturya. scak ,meler karsısında lik kuvvetleri tarafından muhasag p ! i f i n e srup burada askarî barikatla karYunanistanın 23 yaeındaki yeni Prof. Tanyolaç, Sletin »ağlaya Kanada, Finlandiya. Iflânda. I»stermemistir. Öirlesmi? Mil»ılaımıs v» blr itiitne «ıraıanda d3 b f l r gö vtç Bretilya leplu olarak «6rüf , e t , e r G e n e , S e k f e . e r i : r h m V m vizler parçalanmış. bayrak. askerl v sıralamıştır: İÇİnu l u s l a r r a s l k u •nzibatlar tarafından alınmıstır. Fa da Türklerin b tılu temsılcilerine, Adayi cıkarı b i u8radlğla takdirde v v e t fcurulma,. . . r e r l ( r i n i n ç e k .... . , , . . . . . . . .ı 1 Kokunun, ışık ve ses gıbı bir ted kaldırmaları vc tıgı top arabasındakı. tabutu takıp kat barikatı aşan öğrenciler volls ren barikatlan . . . . 1. 1 1 1 . F kontrolu ımkanlan saglanacaktır nna devam etmişler. ikinci çatışma mevzilerini terketmeleri biidiril • etmiştir. bire ' ^ 2 Mevcut kimyevi analiz meK ıse «ık! Oalatasarav duraihnin bu mektedir. , Tören Atina katedralinde basla. p d l n d a k i T a t o i Aynı seyi. anlasmaya göre. Kıblundugu yerde olmuıtur. Trafik SS " *".v I n 1 tesb,. ed.lem.yen m.ktopİMllldân çlktlkUn gonf da birkaç dakika kadar bu çahsmada aksamıştır Kıbnslı ögrenciler burada dllmls yının bahçesine gömülmesini vasiFonumuzun 196465 dönemi 3nce «Olur mu böyle elur mu. karVanldıgı bildirilen mütarek* an v e t e t m ; s t j • I 3 K i m y a l.bor.t«.r..nnd.y. D« er t.raft.n finansman bölümünden faypılan klâsık aııaliz metodlannın l ç ) n b2â M f k u v v e t i k u r m a k v e »,. deş kardeşi vurur mu?» marşınl la$ma«ına «5re Iki caml» arasındalanarak tıbbt araştırma y«pAmerika Birleşik bir metod g e sSylemlşler, müdahalenin d>v»m daki sınır bölgeiinde înailiz devriyerini alacak UThant 48 saatlik yar mak isteyen araştırıctlar ile, etmesi karsısında da Tstiklâl mar veleri de nöbet »utacaklardır. lisebilecektır ! difn edecek blr iribulueu tâvln et tere mükâfat bölümüne katılmak »ını okumuslardır Fakat askeri Anlajmada Türkler barikatlannt 4 Endüstrıde bılhassa kimya, m t k h u s u ( l u n d l , k l ç a l , s m a l a r ı üze: JJ 1 milyon dalar temin edeceksüre istedi istoyen eser sahiplerinin kordon ile onun gerisinde trtiklâl kaldırır kaldumaz Rumlar da bapetrol, ılâç. parfumerı ve gıda en , r i n d e y s r m Konseyin» ' ' i r I p m i G ü v e n ! i k B Baştarafı 1 İnci sahifedr ' ' Milletler Genel Sekre6 Nisan 1064 Pazartesi QünüCaddeslhi ke«en oolis birükierinin rikatlannı sokmeye başlıyacaklar düstrilerinde prose« ve bpklenmektedir. Erkini îiyaret edprek bir gün ön kontrolünü basitle.tirerek .malât 24 vapttUın barikatı »<amıy»n sruc dır. ne kadar Eczacıbaşı llml hakkında UThant'tan ce kendisine verilen Türk hükü metodlanmn bu defa «Ya, ya. ya. Sa. sa. sa Türk vard.m Oeçen eumartesi günü çarpısm» Araştırma ve Mükâfat Fonu B e., 5 me S ine bulundııklan bilgiyf alın altında katkıda bulunacaklarını bil askeri çok ya$a» diverek ordu 1e lann patlak verdiei oazar verinin metının notas.na karsılık olan A a d e c e k t l r Sekreterhği, Levent « istanbul ii caya kadar Avusturya. Kanada Hirmis olan iilkelerin (Avusturvü, j hind» teıahüratta bnlunmuslardır kontrolö tamamen Hum aüvenlik , merikan hükümetinin cevabl noadresine müracaatları rica 5 Harbte ve sulhde dost olma Finlandiya. îrland» ve Isveç birli K , r a r l . F pni n Unrtiv. t tH,r,Ho ı l a n d l v a r l a n d a tasını Retirmiçtir. Barikatlardan «ıııp tstiklâl Cadde klivvetlerin» terkedilecektir. yan unsUfları tesbit İÇİn kullan.la 4 e flsker v e r e o e k l e n n e d«ir Jtl *'"• olunur. veç) neler saBlayabilecegi knnusıınIkl taraf arasındaki mütareke Erkın ile Hare ın bir saat devam l M l e c e k n r •Inden vürüyOse devam etmek i*rini durdurmuslardı. da tngiltere Hükümetine bilgi veb u g ü n k u d tlven öjrencller, g«ri çevrilmis ve müzakerplerinde AAdadaki N 1 Finansman Adaylart : burnundan 4.5 defa daha Brezilya. kendisinden istenen 650 ..••• \ f i . . f , H L M !»»«« burnundan 4.5 defa daha Brezilya. kendisinden istenen 65 re^ileceSi «anılmaktadır. ,, h k t h i, kalabalık Balo soka$ına aktnnlmi!: YüWk Komlıert Sir Arthut• Clark ra »ızan haberlerden Stremldıgv l l t i h Seçil«n konu ve da, , | k fc , veremivecetini bil h a s a h k t e $ h i k j öte yandan, Kihrısfa hüküm sü| tır. Bu arada birkaç ögrenci bavil ve Birlesmiî Milletler mü\«ahidi ne gore Amerikar. hukumeti, Tur k, e s k ( n o l a n a l e t i n taylı çalışma plânı, . v h u B a 7 ] d j p l o m a U a r b ubuna n a mıştır. Ordu ve polis birlikleri t« a i t l i Ceneral Gyanl d« bulunmuç kiye tarafından ddn verilen no | e r j n d e ^ e ^ a t s m u H t c l i f o r g a n d i r m i s t l r Otobiografi, bir fotoğ. . . . , . . , . „ . .. , a n n kokudan doğan r a J m e n Breıilvanın 200 kişilik bir 1!'' s olan tngili tiklâl Caddesinde bazı caoulcula1 lardır. raf, şimdiye kadar yatada be irtilen hususlarda Türk k a n . k o c a k a v ç a l a r l n l önlevebile k u v v , i n , k m vetine verebilec ™ 'erinin içinde bulundugu acayip ve j nn da bu kalabalığa karısmasmı vp Yetkili bir lnBİli* «skert kayn» I hükümetinin görüşüne tam olarak e e g i d e 1 ] i m â ( 1 a m ı a r l tarafından a\^ is l te r l b Mirmektedirler pılan çalışmaların ayrı müessif olaylann vukuunu önle 9i, Rumlann tek taraflı olarak katılmaktadır. beürtilmiştir. Tdnyolaç bu konuMeksika Hükümeti dün gece ya kiicıik düşürücü durum Londrada baskıları veya listesi mek için cadde bovtınca çok sıVı «Yeşil Hat Anlaşması» nı İotal et | Kıbrıstaki Türk cemaatmın c a n , «Eskiden. t'this metodlannın vınladıBı bir bıldiride. ban<! kuvinf'al ııvandırmaktadır. da: ile başvurulacaktır. De Gartlle Kıbns için yerli bir tedbirler almıştır. Ba&ırısmalar VP tiklerlni sövleml»tir. Hatırlanaca e mal emniyeti ıle geleceklerinın ı lişmemiş olduöu devirlerde dok vetine «imdilik hiçbir askerl bir V ee Dİ$n mı tcklif edecek? j dı'idük sesleri arasında baîı dük tl «İbi «Yesii Hat» ismi verilen bu güvenligi konusunda Türk hükü Iterlar, girdikleri evin kokıiMin Hk KÖrdermivece9ini açıklamıştır ,3 Mükâfat Adayları : Paris l î (a^.) Fransız Hükü1 kânlann da kenenklerini indirdik anl«»ma gertJHnee, ffeçen aralot » m«tince duyulan endiseyi de hak j • hastahğın cinsinı tâyin eder!Şili Hükümeti hâlâ sükunetini mU' a n # Aday gösterılocek Tıb | teri gBrülmüsfür vında Lefkose'nln Türk ve Rum h t 6 t t n A m e r i k a n notasında, în 'lerdi. Alet bu metodu da gellşti hafaza etmektedir. I meti k?vnakl?rından ögrenildiSine b! eserlerin, Türk Vakestmleri ara«ında 90 metre Renı» s i l l î hüktimetlne bfr nota verildi erektir» demiştir. | Türkiyenin Birlesmıs Milletler ?öre. Cumhurbaskanı Charles de TAKStMDP tandaşlan tarafından Gaul'c. Kıbrn konusunda bugünüfinde bir »tamnnn bölsrp» mevdn , ^ vf b u n o t a d a a d a d a k i Ingilif Âletin yapılma5 şımdıye kariarı'deki Basdelese^ı Orhan Era'.p, buhazırlanmış ve Yurt kü olaîanüstö durum sona erer Kalabalıjın Balo SokaSın» akta birüklerinin daha sıkı bir | kullanılan koku târiflerini de yık «ün UThant'la bir görüşme vap na getirümlstl. J içinde veya dışında I nlmasındarı 20 dakika »onra öSren yapmaları gerektiğinin ; mıştır. Meselâ dün gazetecilere mıstır. Daha =onra gazetecilere jcilerden 100 kitilik bir «rup Tak Rumlar, beraber H a H ı y a n n ^ h yayınlanmış olmaları nlân teklif edecektir. Bu plân rouh safakia Yesil tanimıyarakianrıi i nim anıtının önüne (felmiştir. tstik resmen bildlrnMsUrdlr. Ye»11 H»thatırlatıldıgı ifade edilmektedir. „,."" temelen adnnın bir çesit taksimini g*reklidir. Amerikan notasında, Kıbrıstaki [ve kokusunun grafiğı çizilmiştir ' cıkar eibi enründ'ISfinfi sövlemek ! 161 raarsınm okunusu ve taytn dul. Adada tnrlUz birliklerinln. olaylan lona erdirmek amacı ile Bugüne kadar akla gelmiven ve icin Genel Sekreteri ziyaret etti öngörmektedir. Avnı kaynaklar. du Eser,12 kopya va Türkrusundan sonra 85rencilere tekr8t rum siyasî bir çözüm şekli için !çe olarak gönderilme^ daîılmalan icin bir konuşma va1 ıxı adaya gönderilecek olan ulu»lar!ni târife göre peynir kokusu: «IT Sini anlatrr.n ve sunları ilâve et müsait hale gelir eelmez Baskan 'lidir. i taktlgl arası bans kuvvetinin blr an 6n zunca bir ijri çizgı ile «L» harfi miştir : AP Hlerİn nan Albay Selâhattin Ornon: «Ar De Gau'Vün teklifini ileri sürece« Türk Hükümeti bıı durum sini ifade etmoktedirler. f^eriki bölüm için Sekreterlikkadaşlar. kanunun çüjnenmesini" Aokar» İJ (CumhuriyetTeleks) ce kurulması ve adaya çıkması ko seklinde bir çizginin birleşmesi ffıü ne detnek oiduSunn en ar. VıMiîtfr rrrn»î«t^.d»fth».ri mSddelerinin «ü nusunda Türkivenin titizitğj yt dir.. Biraz fante7i olmakl» ber? karsısında ciddi endiseler duvmak ten daha fazla bilgi alınabilir. «telrinin mu Baskan 'De Gaıılle'üfl hâlen incenın ^ t ö r G ) ^ e k t e v e b u n u M | u . ber «letin da.hu da gelisHrilmesi tadır. Genel Sekreteri bu bak.m k«<Hr bilenlerdensiniz. Ar+'V bur» UztffltÜMdenberi n n a e i e n Partuer geçilemiyen 'errekte oldu§u çflr.iim şeklllerir'in ?u noktalar üzerinde toplandıöı Üânetlık: 9082/2699 'er ice: «Arkadaslarımız ara'inrt» temin amaciyle yoklama çoğunlu len her kolavhğı esirgetniyecegı. a v köpegı gibi yanlarına alıp avn bildirilnpktedir: i mesi bir Tikmaları da muhtemeldir. tevkif edilenier var onlar «eri ffe'ğu konusundaki Başkanlık Diva birligin finansmanına büyük 1 Kıbrıstaki 100.000 kişilik kuvAradaki anlasmaya gore âle tım. K^ndisi benimie tamamiyie vetli Türk azınlığının hakları temedifti sürece biz buradan av nının görüşü Millet Meclisinin bu payla Amerikan hükümetinin kan, li günkü birleşimi sırasında oylanmıs lacağı ileri sürülmektedir patent müsaadesi almadan yal mutabık » Sabaha kadar beVUminat altına alınmak şartiyle ATürkiyenin ı»r»n ancak, bir kısım AP liler ye«i bir Notada Makarios'un, Birleşmış n l z Amerika kullanabilecektir. Di seklinde cevan ı danın Yunanistana devredilmesl. ! e r ulkeler ımâl etmek ve kulla'ir. Daha sonra Ise «»re oturan taktiğe başvurarak ilk yoklamay» Milletler kUvvetlnin tesekkülü ka § Eralp, hâlen kıbrısta bulunan 2 Adanın Türkiye ile Yutıakatılmalanna ralmen oylanm kul farının, Türk müdahalesini durdu r.abilmek >Çin ilim adamlarımiT Turk Alay.nın Bırleşmış Milletler nMan arasında tak«imi, 'ÇıbriJİı SSrenrtipr: «^i» raeag, seklindekı vorumun yanlı, **'' «üa.«de alacaklardır. gucune dah>l ed.lmes, gerektiğlni ^avunlıyoru?. IsfîtriM Savasırrnzı lanmamıslardır. o ^ u l 3 Kıbrıstaki Türk azınlığının 2 0 Gündemde bulunan maddelerin o l d u g u v e b u hususun Amerlkan y l l d a n b e r l «"uhtelif ülk.ler tThant a soyledıginı ve Genel Sek T ( i r k i V ( l v e t < l n c i r i **ar>ıyor"Uz» seklincle Içunnsmaiârd*1 i e müzakeresine geçilmiş ve birleşi hükümeti tarafından NATO ve Gü vapılmasına çalış.lan, fakat ilk retenn halen bu konuyu ıncele 4 K ] b r ç ] n Y , J n a n i s f a n a v f r i l . H'ilunmusiardlr. tanlr crxrannda 25.000. tngiliz lirası tshmini keşif bedeli Türk iıim adamlan tarafır mekte oldugunu be.ırtmıştır. , Yunaniatanın Türflve,erine d u v u r u ) | d e f a m M i n e fc Aksamın yaklasmast üzprine n? min kapanacag. s.rada Orhan Ap v e n l i k K o n g e v i olan bir inşaat Jşi vaptırılacaktır. dan g ç ş gerçekleştirilen âlet 25 martEralp, Türkiyenin, alayının mevaydın'ın y yoklama nısabı konusun d u g u d â a v r , c a v e r almaktadır kiveye verecegi başka bir adsya NATO emniyet beleesini Vıaiz olan flrmaknn bu işe ait ı >enciler yatışt"ılmıs. üc kisilik bir y d k d tngiltefeye Türk ta Küçükçekmec»deki Atom Reak cudunu artıracak durumda olduğu Kıbns Türklerinin yerlestirilmesi. •leyet Merkez Kumandanlı*ına eor daki önergesi hakkında Baskanlık y a n d a n ı g Notifîkasvonlan almak üıere 25 mart 19&4 gününe kadar aşay a n d a n G l Sk ö A D T. I t J torunde tertıplenecek bir toplantın u d Genel Sekretere söylemişl Baskan De Gaulle'ün bu •'»rilmiş ve bilâhare de da*ılmışlar Divanının görüşünün oylama so hükümeti ıle A.B.D tarafından . ... ... H , ,r t ğıdakl adrese baş^urmalan. ı ., . .. . , . . . ıle ılım dunva^ına duvurulacak «ekiHerinden ilk ikisine itibar dır. nuçları açıklanmıstır. venlen notaya bugun herhangı bir Kıbrıstaki Turk müfrezesinin Adres: • »•'';»i haber vprilmektedir. Baskanlık Divanının bu konuda Mitinein nereden ve kimler tarp çevrilmefi «nevcudu hâlen 650 kisidır. sızan naber ahnmadlgl Kavakiırlere Paris Caddesi 'nun elektrığe fından tertip edilHiSi knnusıınu « ; ; «arfedilen elektrik 52/7 Ankara vaıl eolig tahklV ptmeve hagiaTiı»tır. Bu aradn Kıbri'1! n (Basın 3611 A. 1870'2715) arasında bulunan ve Kıbnslı oim» van 4 kisi yakalanmn ve haklann la olduğundan, kokudan, bu yol ™ s , H . ü k i'. m , e t i n i . n t . e m s i l c | 1 e r i geterli cogunluk *a$lanamadığı tçin 1% (a.a.) d» »onısturmovs ha»lsnm!«fır. nin Ankara g da faydalanmak mümkun degildir ovlama işlemi yann tekrarlanaJor.es., Hoilyvvoüd'taki Raymond Hare'in aracılığı ile Tür nistanın Adada bulundurdufcu 970 caVtır. yabancı basın birliğinin yıllık ökiyeden 48 saatlik bir mühltt ismevcutlu alayın beynelmilel kuvBirlesimin H v ı ı ı ç ı ı ı ı takiben oyla t 1 f açılnını ıaf»*w«.' J düllerinden üçünü kazanmıştır. ıcçıllun «İşçi Sorunu» vete ithal edilmelerine karşı koyM E VL t T Filmın baş oyuntusu Albert FinBaşkanlık Divanı görüsü için \ »emlştır. Bu„mühlet, .uluslararası baveterli ov cogunluŞunun bulunma....„„.........YEM UFUKLAR. dergisinin muşlardı. nev. yarının en önemlı ovuncusu. Blılerl «onmasına AP lilerin oturum salonun.;"? kuvvetinm kurul.rak adaya Mart 1964 say,S1. Zeyy.t H.tipoğBralp'.n ..r.rl.r.nın y.n, antaş o d ü l u n y ü „,„,,, ^ ^ L l o Z n t i »uz arılar Içe* da bulunmalanna r a »men ov kul C'kması ile ilçilldlr. Tüfk hükü u, Yük«*l Ülken. Haydar Kazgan, mazlıklara yol açmasından korkul y a b a n c l f i l i ^ , S v e < e n , rtslnde bırmk»lanmamaları sebep olmustur. Bir metlnin bu mühletl kabU! ettlfi de tdris Küçükömer, Gülten Kazgan, maktadır. Eralp. Turk Alayının , i l m j , o d u , ü n ü a l m ı , t l r rak ebedlyen a' Kızılav Ankara Kan Mfrkezi binssında soğuk odsları ramızdan aynleşimin açıldıSı s,rada «alonda 30P aynı çevrelerce ifade edllmistir. Melih Tümer, Selâhattin Tuncer '"« o l " " a olsun. barış kuvvetine Bundan n n r < « k l drneklerin goster öncekı B u n d g n rirnoU;, havi haftada 50 litre plâzma ile çahşır kapasitede bir fraklan sevglil et, kisi bulunmakta idi. Bakanlar Kurulu U<Than»'ın ve Melih Cevdet Anday'ın ilgi çe d a h l ! edilmesını ıstemektedır. dıği lizere, yabancı basın birliğinin sinasyon lâboratuarı kurdurulmasına ait ihale süresi 27/4/ Denktas'ın mtktnbn harm ve knrde,. mehil taleblni eörflstü ı kici yazılarıyla «Işçı Sorunu» özel odıilleri «Oscar» ödul'.erı için iyi 1964 tarihine kadar U7atılmıstır. Kıbns Türklerinin lideri Rauf . , Ankara l î (CnmbOPİyetTeleks) sayısı olarak çıkmıstır. bir başlangıç sayılmaktadır. fiıhn2 Bu ise ait husu?i ve idarî fartname Ankararîa KıDenkta» da bugün Birleşmiş Mu APOSTOL Hastaneden kacan Bakanlar Kurulu bugün saat 16 da clıği gıbi bu yılkı «Oscar» ödülleri zılay Genel Merkezi Ticaret Mıidürlüîünde. î=tanbulda Sirletler Oüvenllk Konseyi Başkanı (fta*t»r»f' ı ""•' «• • •< • Başbskan lsmet tnönü'nün baş«••*• ' (Viron) 13 nisanda dasıt'lacaktır. Yabancı keci Mimar Vedat caride^inde Ki7ilav tstânbul Müdürlügün. HAKrKl na müracaat ederek, TUrkiye, Yu ba.sın bırhğinin öbür ödüllerı sunHRİSTtDtS «uz ile nSltı Cavldi nldilren Sabn kanlığmda toplanarak Birleşmiş de, Izmirde Çehit Nevres Bulvarı No. 3 te Kızılav tzmir $unanistan ve tngilterenin halen Kıb Sareın idam taleM lle S ABıme Milletler Genel Sekreteri U'.ardır: En iyi erkek pyuncu ZentthalAtçı GümrUkeO besi Baskanhgından temin edilebilir. rısta bulunan nizam ve asayişi ko Thant'ın 48 saatlik müsaade talebici yıldız Sidrey Poiter ULilies of *a Mfthkemeinde >n vt«ftıtraın 40 ıncı günü mü3 Kızılav DerneŞi ihslevi yapıp yapmamakta ve işi rumakla vazifeli kuvvetlerini tak tcrİ7t ceçir n i müiakere etmiştir. na'ebMlyie 15 Mart !«« pazar the Field Çuyırdakı Zamhak>>, rada sidrietli bir dıledigine vermekte serbesttir. viyeye dav«t «dılmelerini istemif. Saat 18 da Büyük Millet Meclieüntl »iaat 11 de Slslt Rum me« en iyi kadın oyuncu : Leslie Caron mistir KasımDa=adaki a=ker" e e tir. ırarlHlndaki kllloedf Mevlidi , sindeki Başbakanlık odasında topnI («The I Shaped Room • I Biçimin8 1.1*M tnrthHde Dpnl» lanan Bakanlar Kuruluna saat Cumhurivet 2718 ' İ "kunacâglndBn akraba. do«t ve Oenktaı, ffiart ayı içinde Güven d e oda»l Hastanesine yatırıiîin Rabri Sarj tanıriıklannın teşrtflerlnl 17.40 ta Genel Kurmay Başkanı Orlik Konseyi Başkanı olan Milhyet. AÇ1K ALTIN RENGİNDEDİR gın. kaçmak İçin firsat aramav» general Cevdet Sunay da katılmışJ d l çi Çin delegesi Liu Chieh'e göndefGÜneydeki bİrllkler ba<:îamtshr. Eşi: .Lill Hrtstldls tır. diği bir mektupta, bu yapılmadık Nlhayet olay eecesi »ağlı bovg Cocuklant Smarula ve Dlmak! Bakanlar Kurulu toplantısından ç Başpiskopos Makarios'un, Bir a ş p p akariosun, Bir ~ BaiUrafı 1 tncı sahltedp ça Kafde«1eri! Koço. Deiptna, vaotiiı Iklnd k»tt«kl »eerit kogu sonra. Dışişleri Bakanhğında bir leşmiş Milletler sulh kuvvetlerinın ' 2 O r d u Kumandar.ı Orgeneral CeTendrsJa, Hrlsto ve allelert sunun arka peneertılnden cıkan toplantı yapan Dışişleri Bakanı TeKıbnsa varmalarından önce, Ada m a l Tural, 3. Ordu Kumandam Askerllğini yapmış İneilizce bilir, süratli daktilo yazan, kaatit gozden kavbolmu$tur. Sabri ridun Cemal Erkin, Genel Sekredaki Ttirk Câmiasına boyun eğdır ' Orgeneral Refik Tulea ile Kurmpv Ofis ve personel işlerine vâkıf eenç bir personel memuru aranCumhurtyet *T0î kacısı ve sebepîerln! *8y1e anlatİSVEÇÇELİGİNOENİMALEDHİR mek veya tasfiye etmek plâmnda Baskanları ve Genel Kurmav Hateri Fuat Bayramoğlu ve Öenel maktsdır. mlştlr: .4 vıldir haksi* V«r« *ar Sekreter Siyasî îşler Yardımcısı muvaffak olacağını belirtmistir. ' r e k â t v e Istihbarat Daireleri BaigilanfVof ve cetaevlerinde yatıyo Haluk Bayülken ile bazı daire basTâlinlprîn, belirtilen ev?afta oirr,a<rt şarttır. Biyografilerlri Detıktaj, Makariosun geçen haf ı kanlar: Kıbrıs konusu üzerinde sömm. Evvelkl aksatn arka pencere kanları geç saatlere kadar çalısbir vesikahk resimle P.K. 2 İZMİT adresine gönderilmesi rica ta Güvtnlik Konseyinin kabul et rü^meler yapmı<=lardır. Bu sırada ÖLÜM den üzerimde pnamalanm olduRu mışlardır. Bu toplantıda da Kıbns olunur. tiği bir karara dayandığmı iddia e Cevdet Sunay Baknnlar Kuru'unDul Bayan Dlnıhl M»n»ı »«vTRAŞ BIÇAĞI hslde kaçtirn. Okmevdanına Rel konusunda Bakanlâr Kurulunda •** "lf"1"fH||1IIHHIMMMtHHnilllHIIHIIII IIIIIMMMHMIIIIIİI derek «kanun ve nizamı tesis edi da Birleşmis MıÜeMer Genel Sekflll «şl dim Stifgdan bfr ftıksi kiraladım varılan bazı kararlann Dışişleri yor» bahanesiyle Kıbnsı kana bu reteri U. Thant'ın »alebi hakkın'fa ftâncıiık: 9054/2707Bay EDGARD MANAS'ın ve 3S lira verdim Hastanede yaBakanhğınca tatbikı konusunda çalayacağını belirtmiş ve «Ekselân cereyan eden miızakereler VP hu rMayvtitn ve Muak Hocası tan Ziya AkcaV'ın evinin adresini lısmalar yapılmıştır. sınız, Güvenlik Konseyi kararının taleD karsısınia te=bit edilen Türk vefat etUğlnl teessürle blldirlr. kumarrisnlara ! mevcut milletlerarası antlasmala eörüşü hakkında veTdirn Beni Zivamn So; ; Cenaze meraslmi (Bugün) cuma • • • • ra bağh bulurtân devletlerin hak izahat verm >!t r.. 13 Mart 1PM »aat 15.30 da Tsk ğuksu Lâle sokak 22/1 savılı evine Makarios'a ihtar ve vecibelerlne müdahale edemiye «T)eniz Kmı» tatbilatı gBtOrdu. Zlvanm kansı Meiiha be slm Surp Ohan VMklperaa ceğini ve etmediğir.i kendisine a . tskendcrun 1? fGfinev tılpri MIT ni «adece hastanede blr hasta ve Ermpni Katoilk Killsefinde iera Baştarafı 1 inci sahifede | Fakültemizde açık bulunan kütüphaneci kadrosuna, kütüpçıkça bildirmelidir.. demiştir. krt B«ro«n Telfks) tkı cün in. oiunaeaktır. vajlı boya uıtasi blliverdu. Ge islerinde Erkin'in başkanlığında ' nanecilik öğrenimi yapmış bir eleman alınacakür. îıthu ll*n davetijrp yerine k«Bu arada Ingllterenin UThanfE v e Iimanımi7r<an avnlan 21 rar H oeyl orada geçirdim. Kaçıyordum. ilgililerin yaptıkları toplantıiardan | Imdlf. Isteklilerln 28 mart 1964 cumartesi gününe kadar. i? saatvermis oldugu 24 saatlik mühlet r| a n müte^kkil harh filomıırriin çünkü suçsuJdum ve bu IUÇSUZIU <onra Dışişleri Bakanı Erkin AmeCenaze I?lcri Servlsi bitmek üzeredir. Commonwealth g p a r c a e e m i îeri içinde, Dekanhğa ba$\urmalan duyurulur. ğumu ispat edecektim. Ferideyi ko. rikan, lngiliz ve bilâhare Yunan t p k r s r lirr,prllni,/a BtClDVAtî la Münasebetl«r ve Sömürgeleı riönmüstür. Bu arada hsrb filomuc«si Mustafa O9u7 öldürtnüstür Büyükelçilerini kabul etmişfir. T«l: 44 12 29 48 M K Bakanı Sandys, Ingilterenin Kıb | m n kumandam Amiral tsmaıl < a =j Çünkü ben Feride ile çık sık buCBasın 3600/27131 Erkin saat 24 ten 00.35 e kadar mtaki atkerltrinitı polislik görev n k e v v a r a v a ç^n,,,. Akdeni? Bnl'usuyoı'dum. O gece de h\t\ yakal l a n c l h k : 9080 2708 lerlne ancak UThant'm verecegı ee ve Iskenderun ("> K'imanHailı;ladı. Karısı ve çoCuSunu ö Bldür Amerikan Büyükelçisi Hare'i. 00.45 cevabın ıçığı altında devam edebi Sına ffider»k Arriral Nerifnan Fr .jdü. Yakalanmasavdım MuStafaVı ten 01.15 e kadar tngiltere Büyükleceğini açıklamıştı. îngiltere U cefin iîe bir müddpt ffö^Msn">*ict'"i^ "•"••••"••; bulaçak ve suçunu itiraf ettirecek. elçisi Sir Dennis Allen'i kabul ederek kendilerine birer nota tevdi Thant'tan, ban$ kuvvetinin ne ka «Denİ7 Kus'i» tathiVatı Sert sakala: 0,08 m/m vanan tim. Fakat tam evden çıkacağım etmiştir. dar müddette kurulabileceğini sor harjı filomıi7ur bir kı«rm t«tppH^sırada memurlar geldiler ve kel l . c i K O T AD A muştu. Aşağıdaki branşlarda çalıştmlmak Uzere personel ahnacundüki Domu^b'irru. Hir kı=mt lepçe tekrar bileklerime geçiHld!» 8 inci sırada kayıtlı Sandys, dün gece Avam Kama '««• Mersin scıklarında'ci bevne1"iıcaktır. 3 sene sonra yakalandı Siddetü sinir krizleri geçiren ve 39. 01. U 05 tarife pozisyonlu 2 ra^ında yaptığı bir konusmada • pl «ularda tathiküta devam etmpk1 Harita mühendisi, tecrübesine g6re 80 liraya kadar yevtehlikeli bir durumda olan Sabri ıthai nıüFaadesi olanların Kıbrısta durum düzelmediği tak >edir Adana. 12 (Güney tlleri Mermiye verilir. Sargın çeç saatlerde ilgililere teskez Bürosu • Telekg) 3 sene dirde. îngiiterenin Adadaki poli« 47 63 73 e FEVKAIİDE KESKİNOİR lim edilmiştir Polis. idsm talebi once Karaısalının Aşağıyirik2 Ofset baskı, foto litografi ve renk seperesyonu bilen, tekkuvvetini geri çekmeyi tasarladı ALTTN FtvATî.AR! telefon etmeleri rica olunur. ile yargılanmakta olan Sabrinır §ını bildirmiştır. ler köyünde ışlediğı cinayetten nik idareci olarak mesuliyet deruhte edebilecek rnatbaa 12.3.1!>84 kimler tarafından vardım eördi> sonra firar eden Hüseyin Kı Duncan Sandvs, sBzlefine devam O4fi().<j.47(ı uzmanı. Tecrübesine eöre 120 liraya kadar vevmiye veriîünü arastırmsktadır Avrıca bâ lıç, tzmınn Çeşme ilçesindc a demiştir ki : nson i3ss(ı Res?t lir. Her gün veya haftanm muayyen günleri ealışabilir. . yakalanmıstır. «^ Genel Sekretere. bu vük' KAY1P HafiV: Niifus Memurlu •nile bı kadmla 4 vasindakt oi lf)35O1(l4'Kl Ramit İsteklilerin 19 mart 1964 perşembe ffünü saat 10 00 da ÇuBir kavga sırasında A!i Ka PİniT basımızn daha fazla tasıva eundan aldığım hüviyetlml kaybet !unu öld'iren Sabrinın ha«t»ne ı 9410.94W Ar.iz bukluda SSyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığında bulunmaları. çinde «erbe«t dolisma»! ve is gör rakuş adındaki sahsı öldüren "iv»cağımi7i bildirdtk Kaldı k' tim. Hükümsüzdür. P4nO94S0 Nnpolyon YÜZÜNÜZÜ OKŞAR 6İBİ TRAŞ EDER düriilmesi de hayretle karşılan kaatil. şehrimıze getırihp cezaH7 valnız vardım görmpmekle K » ı Abdullah Aktas 14051407 24 Ayer kiilçe evine konulmuştur. İlâncılık: 876927^1 miyoruz, avrıca kendilerine yar3601/2716) Cumhurlyet 2712 mıştır. Jopon ilim odomı B#l«diyt Başkan Yardımoılıkları dorde indiriliyor Rumlor 10 Türk köyttne saidırdı Barış gücünün masrafı İLMİ ARAŞTIRMA VE MÜKÂFAIFONU SEKRETERUĞİNDEN y 1 t o d l a " „, ,. *" " 1 1 1 " 1 " " • ; MiUi Savunma Bakanlıgı NATO •yıfrastrüklür Daire Başkanlığandan HSr», SSS:«Tom Ton es» filır»i üç ödül kazandı İ L  N V Kızılay Genel Müdürlüğünden: JOB JOB JOB PERSCffEl. MEMURU ARANIYOR U.U Inşaal FskiHîesi Deka«!'^ndan: ELEMAN ARANIYOR JOB JOB JOB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog