Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

StTST 13 Mart İYeni plâklar Dinlediğimiz son plâklardan Durinra adına doldurdukları bazı imzalar; Eddv Mitchell, (Notre Promesse) ve (l T n Pon Michell Paje. Los Marcellos Fe cho On Somhrero)... rial. Vince Taylor, Kanines, Vince Taylor Rock'ın Roll Sacha Distel ve yine Aznavur... salgınından sonra Amerikada Görüldüğü gibi «Yeni plâklar. çıkan fakat tnttaramıyan şarkı dan bahsedeeeğimiz bn yazıda cılardan biri... Ancak bn keı yenilerin yanısıra eskilere de sansını bir defa da Barclay a rastlamaktayız. Hattâ bu kez dına (Shot of Rythm V Bloes) de sSzünü edeceğimiı Charles ve (Memphis Tennessee) adlı Aznavur eskilerden verdigimiz parçalarla deniyor olmalı tek örnek olmıyscaktır. Sadece Hispavov'un çenç yıldlızların Zooaro'nun bir tablosu: Haliçte sandala binen kadınlar yaşıtlarının en şöhretlisi ve ça dan Karina, tspanyanın en ye lışkanı. Memleketimizden yıl ni sarkıcılarından. . Kendisinder larca önce Fransaya göç etmiş yeni hir erup eşlijinde Los Ja Karina'nın Ermeni asıllı bir asçının oÇln çnards'la söyliyen olan Aznavnr, beş yaşındanberi yeni yeni 45 liğinde su parcaKarina // § sarkı »öylediğine göre, 34 sene lar var (No esta Bien), (La Misma Playa), (Hnlly Gtıllv lik bir sanat çeçmişine gahip. Yıllarca Fransanın vasat sar Boy), (Vaya. vaya). Fransada Maurice Chevalîer'yi kicılan arasında sözü rdildikten sonra üç dilde: Fran«ızca, aratmıyan adama dive isim yaInçilizce ve Almanca okadatn pan Sacha Distel, özellikle son Mi sono innamorato di te (Les Denx Guitar) la diinya ça plâfında söhretli hocasını nsperche non avevo niente da fare, pında şöhrete erişen vanatçı, en taca izledi^ini ortaya koymak il giorno volevo qualcuno da incontrare Yazan: Elif NACİ ta.Rnnlardan bir West Side Sto verimli çafında. la notte volevo qualcosa da sognare. Les Denx Guitar'da «Iki ke ry filminin şarkısı America'nm Mi sono innamorato di te manın sesinde varlıfımın sebe Fransızcası: (Qu Ca Qn Ca) ve yırtdarak Şimdi garetelerde çıfcan reshnlerinin gözlerine h«rkesin görft önünde feracelerinin perche non potevo stare solo. bini daha iyi anlıyornra» diyen (l'n Air de Banjo)... «iyah birer çizgi çekiyoruz onlaruı. Bunlar, yolu parça parça e\Jıleceği ırz ehli kadınlara duyuruiil giorno volevo parlare dei miei sogni.. Aznavur daha geçen ilkbaharGorüldüSii gibi, (One Lonely sun» diye fermanlar çıkarılmış. nu şaşırmış kadınlar. Şimdi bu yolunu gaşırmışlık la notte parlare d'amore. radek (Esperanza) ile aylarca Gny) ile Tommy Edwards"ın konusunu bir de tarihte görelim. XVI ıncı asırda kadınların erkeklerle beraber Ed ora listelerin başında kaldı Eonra (Otıe and Twentv) sini saymazche avrei mille cose da fare Kanvmi Sultan Süleymanın «İstanbul kadısı kayığa binmesi yasak edilmişti. Buna aşıkdaşların da kendi bestesi (Je Tattends) <:ak. bu ayda yeni plâkların ço 10 sento i miei sogni svanire subaşısı Sinan Çelebiye hüküm (1) ki bundan Boğaza giden ve dolmuş yapan kayıklarda buluşla beienüdi. Ru Bossa Nova'nın tunluŞunu Fransızca sarkılar ma non so piü pensare maları ve beş on para fazla kazanmak gayretinde^ akdem Istanbulda subaşı olan Hızınn zamanında yfrini hic biri tntamaz derken. teşkil ediyor. Ancak çeçen ay a nient'aîtro che a te. bulunan bazı kayıkçıların hatta bir takım uygunyaramaz avratlar emrim üzre hapsi ebedi ile haps dolduran şarkıcı yine eski, hildigrmiz. a ardardına altı plâk Mi sono innamorato di te suzluklara göz yummaları sebep olmuştur. Bu olmuslardı. İsimlerini yollayorum. Bu avTatları ol lısagridifimiz kalıplarla fakat Beatles dörtliisünün çelecek ay e ariesso non so neppur io cosa fare, deftere göre yoklayıp göresin. Bunlar halen mah yasak uzun zaman, meşrutiyetin ilânına kadar dern nsta dokudnin bir parça; veni plâklarla kar«ımıza çıkaca 1 giorno mi pento di averti incontrata, 1 bus nudırlar? Koyuverilmişler midir? Bazı hile ile vam etmiştir. La Mamma ile qiinüıı çözdesi îını ummaktayız. Bujün Avla notte ti vengo a cercare. rupa sarkı listelerine hâkım okoyuverilip yerine onun ismile müsemma başka Tarihte bir de dostları ile buluşmak için Eyüp oldn. .\nnesine adadıîı bu parNot: Bu şarkıyı plâkta Los Macbacambos'tan kadınların haps olduklannı işittim. Bilcümle tam Sultanda kaymakçı dükkânlarma giden yolunu ra dünyada ve hizde daha yeni lan Fransız plâkları daha ne dinliyoruz. ve itmam idüp arzeyleyesin» şaşırmış kadınların sebep olduğu «kaymakçı dükdnyalnrken, sarkıcının Barclay kadar başta kalacak? Bunu da adına doldnrduzu plâkların sa zaman gösterecek. kânlarına gitme yasağı» vardır. Selira IH, ise bir fermanında vezirine şu emyısı beşi aşıyordn. (Sylvie), (Ne ri veriyor: cNisa taifesi çarşı ve pazarda açık renk Ya esir pazarları. Onlar da başka bir âlem. > •• • • • • • • ^ • » • • • • • • • Dis Rien). (Et Pnurtant), (Et ferace ile gerip edepsizlik ettikleri mesmuum ve Devir gelmiş ki güzel kadınlar, bir takım simsarPonrtant), (Tu Veux) (Si Tn manzurum olmuşrur. Bundan böyle açık renk lar tarafından bu pazarlarda teşhir edilir ve alı• M'Emportes Le Temps Drs CaFerace giyenlerle yakası hadden aşırı açık elbise cısı çıkmca satıhrmış. Bu alış verişler içinde genç resses). Bnnlardan (Et Pourile dolaşanlan nefyi bilad (sınır dışı etmek) ey kadınların erkeitlere birkaç gün için pey karşıtant) bnçünlerde yine dünya leyerek def eylemek gerektir. Halkı edeple get lığında (!) verilip sonra beğenilmedi diye • • • • • • • • » » » » •• • •••• • • • • • • • ••>•• » • • » » » iade radyolannda srvilen sarkılar diresin.» edllen şekilleri de olurmuş. Şehrin ortalık yerinde listesinin başında ?eliyor Hepimiz biliriz: Avcu Mehmed zamanında resmen esir hanları varmış ve bu hal, bütün kaCharles Aznavnr'nn verimli GALATASARAY LİSESİNDE MÜZİK! Haffaf (mest yapan, ayakkabıcı) Abdullahın ka nuni baskılara rağmen meşru bir ticaret gibi herçalışmasına karsılık onn izlirısı zamparası ile yakalanmış, Sultanahmette yı kesin gözünün önünde cereyan eder dururmuş. Galatasaray Lisesinde öğrencilerin müzik faaliyetleri hayli ileryen çençler de vok dejil. ö r lanlı sütunun yanında beline kadar çukura göJedi. Yeniden tanzim edilen konser salonunda yapılan müzik geçidinMahallede davul zurna ile kapıya kadar gelen nefin Eddy Mitchell: sanatçı mülerek recmedilmiştir (taşlanmıştır). de genç topluluklar ve solistler de vardı. Örneğin; Galatasaray Vohalkın zina basfanlarını unutacak kadar zaman hilditimiz çibi siyah sosetlilfT kal Grupu (Timur Selçuk ve Arkadaşlan), Genç Beatle'lar, Berta, Yine Mahmud I in bir fermanını okuyalım: geçmedi aradan. Tramvaylarda erkekle kadının adıyla isim yapan çenç caleıcı Çetin Inöntepe ve Luis Binder Orkestrası. oNisvan taifesinden bazdar: tenezzüh ve teferrüç oturdukları yerierin arasına çeicilen perdeyi de ve vokalistlerden knrnlu bir bahanesile TJsküdardan Kısıklıya ve Yuşaa ara hatırlayanlar az olmasa gerek toplnlnktı şarkı söylerken dikYAŞIN, HASTANEYE YATTI balarla gidip edep ve hayayı atıp envaı şenaat kati çekti (Jezahel). (Si Tu Bugün artık yolunu şaşırmış kadınlar mes'eleirtikâp ettikleri ihbar olundu Bundan böyle ka si ne padişahın fermaniyle ne de kanunlarla hallePenseM, (Tne Fille »i belle) ve Ankara Radyosunun değeıli Batı Müzi*i Yayınlan Şefi. geride (Quand anp fille me Plait) eıdınların bu uzak mesafelere gitmesi yasak edil dilebilecek bir mes'eledir. Bu bir toplumsal ve kalan günler içinden bazı sıhhi sebeplerden ötürü hastaneye yattı. hi hızlı melodilerden sonra, «on mistir. Giden arabacılar tstanbuldan şehir dışına ekonomik konudur. Turgut Yaşın'm bu rahatsızlığı çevrede üzuntüyle izlendi. Doktorf.ondra konserinde kendisine essürüleceklerdir.» lara göre, kısa zamanda eski sıhhatine kavuşacak olan sanatçı âcil Iik eden. London All Starg'la şifalar dileyen yüzlerce telgraf aldı, flele Lâle devri gibi bir scfahat âlerai yaşa(Sentimentale). (Bellr Honey). yan, Nevşehirli İbrahim Paşa ömeği zevkine düş(1) Şitndiye kadar hiç bir yerde çıkmacuş (Blnejean Bob) ve (Comment MANDY GİTTt kiin bir vezirin safasını süren Istanbulda «yakası bir vesikadan: Topkapı Sarayı E. 12321 Mühimme Vas) şarkılarını plâja doldnrda. geniş ve ince kumaştan ferace giyenlerin sokakta defteri, yaprak 183 A. Sene 951952. Macmillan kabinesini düşüren iki kadından biri olan Mandy Rlee Proeramlara pirdi. Listelrrde Davıes çalışma izni bildiğiniz gibi îçişleri Bakanlığı'nın aldığı bir yfikseldi. kararla pazar günü iptal edıldi. Söyledigı parçalan bir LP'de toplıMichel Pa.je... Yeni bir i«m. yacak olan bu şöhretli sarışınm ?arkılar:ndan bazıları şunlar : clts hem Fransa. hem de Avnıpa So Nice to Have a Man Around the Hou?e», «An Englishman Needs ÜSTÜN KAÜTENİN Time», «I am Falling ın Love Agair.». «Lets Fall in Love». Eğer söiçin Pajp Ancak bn isimde bir iünü tutacak ohırsa, Mandy bunlardan birer adet de îstanbul Radbfîyük istidat çizli. Sarışın mayosuna gönderecek. vj eözlü sarkıcının Vo^nr adına doldurdugu plâklarda Jean PEPPİNO'NUN İSTANBUL KONSERLERİ Clandric orkestrası eşlik etBEĞENİLDİ mekte. Michel Paje son gözde İlâncıhk: 8499 2706 = îzmirden sonra Istanbulda da konserler veren ünlü Italyan şarklparçası onun hizdr rtr tanınma cısı Peppino di Capri'nin Atlas Sınemasındaki konserlerini Sezen sına sebep oldn. Parçanın adı; Cumhur önal takdim etti. 20'ye yakın şarkı söyliyen sanatçı, salon(Mon Capain)... dan polis yardımiyle çıkabildi. Memleketine dönen Peppino bu arada îstanbul'un ismi geçen bir plâk doiduracağını söyledi. Marcello. Romano ve Carlos'TEK SATICISI dan knrulu Los Marcellos FeSENDİKANIN İLGİSİZLİĞİ BOŞ rial, bn kez kendi ana dllleri 1YUNUS DIKER Türkıye Müzisyenler Sendikası maale^ef eski ciddîyetini kaybettalyanca yerine Fransızca ?arTahUkal» Cad. 35 »1:274971 YERE ti. Başkanı Zekâi Apaydın'ın Orkestrasiyle birlikte Avrupada bulunkılar söyliyerek cıktılar karşıması sebehiyle, diğer idarecilerin h:çbir faaliyeti göze çarpmamakta. ISTIRAP f Rekiâmcılık 905/2689= mıza Günün en veni Los topHalbuki önceki yıllarda bu aylaradpk hir deeil. iki konser tertıplenir, cemiyet yararına balolar verilirdı. Yardıma muhtaç müzisyenler ÇEKMEYİNİZ Inlagu olan Marcellos'nn üçlösii Orman Biter Çöl Başlar ve müzikseverler adına çalışkanhklannı her fırsatta öne süren Sennün bn parcaları arasında dikBoş Araziyi Ağaglavınız dika idarecilerir.rien artık harekete geçmelerini veya yerlerini terketÎYİ AHLÂK DERNEGÎ katimizi çeken ıkı parça oldn. Eddv Mitchell melerini bekliyoru?. Tarihte "yolunu şaşırmış kadınlar meselesı... Haftanın şarkısı... KUIAĞIMIZA GELENLER: \ I BUZDOLAPLARI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ BÜRO EŞYASI NİKEL FERMUAR Gayrimenkul Satış Ilânı İSTANBUL EMNİYET SANT>IGnsT>AN: Dosya No: 1963/105 Anrıranik İşsever H. 714 hesap numaralı borç senediyle Sandıgımız Kasunpaşa Ajansından istikraz ettiği paraya mukabil, Beyoğlu, Bülbül mahallesi Aşıklar sokağında eski: 27 mükerrer yeni: 23 kepı numarah seneden ve mahallen kârgir evin tamamtnı Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tapu kayıt suretinde işbu gayrimenkul. Beyoğlu. Bülbül mahallesi Aşıklar sokaemda eski: 27 mükerrer yeni: 23 kapı 587 ada 29 parsel savılı 43.58 M2. miktarındak; kârgir ev olup, tamamı Antranik İşsewr adına kayıtlı oldueu ve Sandığmıza birinci derecede ipotekli bulundugu beyan edilmiştir. Muhammin raporana göre işbu gayrimenkulün umum mesahası 43.58 M2. olup bunun 28.00 M2 miktan üzerinde çatı ve örtüsü ahşap yan kârgir iki katlı bir ev vardır. Birinci katında bir oda, bir sofa, bir mutfak, bir WC. ikinci katında iki oda vardır. Binada elektrik ve terkos tesisatı da mevcuttur. Borçlu hakkında yapdan kanunî tâkip üzerâe 3202 numaralı kanunun 40. maddesine göre yukanda evsafı yanlı gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya komnustur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya eirmek istevenler bunları ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlannı tetkik ederek satılığa çıkanlan işbu gaynmenkul hakkmda herşeyi öğrenmis ad ve telâkki olwur Artırmaya girmek istsyenler (3375.) lira pey akçesi veya Sandikça kabul edilecek banka teminat mekrubu vermeni icap eder. BhTkrniş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluj'a; ihale pulu ve tapu tescll harcı ile varsa şerefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 20'3'1964 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık artırma 6 mayıs 1964 çarşamba günü Cağaloğlunda kâin İstanbul Emniyet Sandığında saat 15 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapdması için teklif edilecek bedelin tercihen ödenmes; icap eden gayrimenktıl mükellefiyetiyle Sandık alacağmı tamamer, geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranın taahhudu bâki kalmak şartiyle 21'5'1964 perşembe günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gaynmenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irt:fak hakkı sahiplerinin bu haklanm hususiyle faiz ve masarife oair iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrâkı rnüsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. Daha fazla bilgi edinmrk ısteycn'rin 1963105 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk Işleri Servısine müırcaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 3579/2694; ALMAN MALI Muayyen zamanlaıdaki sancılara karşı GRÎPİN başan Ue kullanılır Baş, diş, adale, sinir, lumbago ağrılannı süratle din dirir Grip ve Nezle başlangıcırv da bir çok fenalıkları Önler. Mldeyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. ItS WARTBURG KAMYONETLERİ BUYUK YARIŞ Türkiye Oğretmenler Bankası. memleket kültürüne hizmet gayesiyle. oğretmenler ve öğrenciler arasında ödüllü (Şiir: hikâye ve masal) yarışmaları tertipleYniştir. Millî Eğitim Müdürlüklerinden ve şubelerımizden broşür isteyiniz. TÜRKİYE ÖĞRET>JE>TLER BANKASI Cumhuriyet 26S5 İller Bankasmdan HUSUSİYETLERİ. 50 Beygir takatinde motor Saatte 160 kilometre sür'a' Gayet az yakıt sarflyatı Radyo ve kalorifer Lüks şoför mahali 640 x 15 ebadında bef adat lastlk 4 ileri 1 geri vltes 1 Bankamızca. Kuzey A lman Limanından Istanbul'a takriben 2626 Ton profil demiri naklettirilecektir. 2 Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisınden ve istanbul 1. Bölg» Müdürlüğün den 15. TL. bedeüe temın edılebilir. 3 Teklifler malzeme na kil bedeline uygun geçici temı. natla birlikte en geç 23J.1954 günü saat 12TOde Bankami'ria bulundurulacak ve 24.3.1964 günü saat 15.00 de Sat'.n Alma Komisyonunda açılacaktır. 4 Postada vaki gecikme ler kabul olunmaz. 5 Bankamız ihaleyi ya pıp yapmamakta ve işi rliledifine T«nnekte tamamen serbesttir. (Basm 3239 A. 1678 2691) Süratle hazm olur ve derhal tesirini gösterir. • 9 • • • • • DERHAL TESLİM 1963 Avrupa yanşlarında birinci gelmiş v« iki Altın Madalya kazanmıştır Dolapdere, Kurtuluş Deresi Cad. No 61 Kat 1 Tel: 44 49 24 Telgraf Oktal tstanbul J M.S.B. İst. (3) No. lı Sat. Ko. Bşk. tf*n: 1 Kara Ordusu için 6000 kilo kalay, nişadır satın alınacaktır. 2 Beher kilosunun muharamft! fiatı 325 kuruş olup muhammen rutarı 19500 liradır. Geçici teminat 1465 liradir. 3 İst. Lv. A. Sirkeci Demirkapı 3 No. lu Sat. Al. Kom. da 303964 P. ertesi günü saat 11.00 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 4 İşe ait dosyalar, Ankara Lv. Âmirlığinde. İzmirdc Lv. Âmirliği Sat. Al. Kom. da. Istanbulda 3 No lu Sat. Al. Kom. da görülebilir. Zprfın ihale ;ünü saat 10 a kaciar verilmesi şarttır, Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (44 . Basın 3557/2696) GRİPİN 4 saat ara ile ^ünde 3 adet alınabilir. Kininli OKTAL TİCARET ANONİM ŞTİ. Üâncıiık: 8985/2705
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog