Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

13?,?art 1R64 Zarih, tabiai, kapltca, Seniz, ktş sporlart, vt binbir güzdlik Siyar Bursayı Bursa j ı p ı n çeptlı guzellıklennjn yanında tarihıdır de Osman Gazı tarafın dan (12811324) abluk» altma alınan bugunkü Burs», 6 nuan 1328 da Bızanılılardan kopup Orhan Gazı'ye teslım oldu. Buı sanm lethı ü z e n n e Otman Gazı nın vasıyeti yenn» getirilerek cenazesı Sögut kaaabasmdan ahnıp Bursaya nakledıldt ve bugunku türbestne gomiildü. Ve Bursa genc Oımanlı Devletlnin başkentı oldu. Turıstık bakımdan Bunanm kıymetı Bızanı çağından baş lar. Berabcrinde 3000 kısılık manetı ıle Bursaja gelerek kap ı.calanndan istifade eden împs ratonçe Theodora şehırden ayrı hrken buranın Bızanslıların me <ıresı olması t«vsiyesinde bu iundugu bilınir. Bursamn en •nuhım hıuuıiyeti bahçalerinde «eftali ytrken aklınua esarse • arım laatte Mudanyaya inıp ienize gırebıleeeğiniz gıbı gene . anm ıaatt« her n n ı n tepele'i karlı Uludaga çıkıp kayak vapanak imkinına »ahip olabı) Tenızdır BURS 1964'delurizm Sahasmda yapılacak işler Turıım ve Tanıtmt Bakaniıjı, > Turkıy«n.n dı; t«diye«ınd« her yıi ımevcut v« y ü ı mily»nlarla Ifade edılcbilen »çıgın kapatılmanm ITürk ekonomisinde yapılaeak tistem değışıklıklen ıle halledılebılecejın kanısında bulunmaraaktadır. Zıra 200 300 mılyon aresmdaki 'bu dı? tedı\e açığı her sene »abıt durmaktadır Uhalâıın kısılması Isuretıyl» bu *çığın kapatılmasındıı tiılt ımkin gorulmemektedir. Bu şekıldekı bir tedbırm Turk ekonomısınt ve losyal hayatına ıerı •deeegı tesırler degerlendınlemıvecek kadar denn<iır Buna gore, mantığa en uygun eelen tedbınn Turkıyenın tunziıini kalkmdvrmak olacağı açıktır. Meseleyı bu ısık altında duçunmek, kuçuk gayretler, bıltfth çahşmalar 5a^esinde kıva tamsnda Turkıyenın bu muzmın acığ.na tunzm endustrısının detteğını «3glamak gerekmektedır İşte bu açıdan meselevı değerlendıren Turızm Bakanlığı hukumf.e 19S4 mali yılından ba^lamak uzere Turkıve tunzm endus»nıının gelıştırılmesıne bır oncelık vçrılmesı talebinde bulunmaktadır. kaydedılecefi ( • bir vakıa • dır. Bn snre'le bıztten 3DCP ba yol» girmtf alkelerde ol dafcu gibi mılll teljrimlu" •rtması ve bnnnn oetlcesı olarak devlet gelirT»Hnin takriben % Î0 nisbMfnde bir (azlalık göstermeni sa$lanabilir. ş n halde t o r ı m i n geliftirilme8i>le mılll gelirde ve bnnnn lonocn olarak devlrt gelirlerinde % M nisbetinde hir artıs uttlamak ikinci amacımızdır. Bakanhğımızın OçüncB *macı, Türk flevlet ve milletinin içeride ve lı*anda tanıtılmasının sijlanmasıdir. Memleket ıçinde yapılacak tanıtma faallyftlerivle roillî blrlifimızin pekistirilmesı, millrtimirin tçlnde vaşadıîı aosval sartlsrı hfitOn vatandaslarımıza tanıtmak saretiyle arada meveut tarkların çıderılme^i i f netice itı barhle fertleri blrblrlni tanıyan, hirbirını seven bır toplum varatmak snretiyle istikrarlı bir içtimaî bnnveye dayanan istlkrarlı bir devlet kuruluju meydana fetirmektir L ondranın me$bnr Piccadilly Cıre c s n Tarihî değerleıi Tarihi B a r u y ı kıyjnetlendı r«n 6 Osmanlı Hukflmdannıp türbeleridlr. Tflrk mirnarisinln türbe t a n ı n m «n rangin 8mek lerini veren Ofman O u i , Or han Gati, Mnrat I, Tıldırım B* vamt. Çelebi Mehmei, Mvrmt (1 Dİn tfirbelert » y n » y n gflrfll raeye deger. LONDRA Gnnde 5 doîara bu muhteşem şehirde rahat bir hayat yaşamanız kabildif Londra turıslerın biıyuk bir kıs l u m ü ı ü gUzel %e Vıakımlı bir park,' aldıgınu btr kafeteria vardır. Banmına eglence z n k i n d e n ııyade say bareketli bir cadde. bövuk dökkSn lar bellibaslıları Lyons Corner Ba tanıtma fsaliyetlerlnin lar doldnracak. Borası Londra'nın Honses, Lyons Tea Hoases, Chiove •fırbMİıhk veren bır ,eh.rie vnrdnmnza fllçüBuraa'da f e s i l Türbe jtrolar semtıne 30 40 adırn. ken Inns. Express Dairies, A.B.C. ia bir şekilde vabancı torist dir. Çok ınsana gore de bu »ehır; eği^nee merkezi Soho'ya vakın. gibi firmaların idaresindedır. FıatBnrsa otellerinl şehır Içl, kap 1950 sayımına gore 695 bin nöfu vam vardır. Dagın lirvelerinde eelbetmek, milletimlz aley u fak bir Airupa kdyu kadar dabi «Britisb Mnseum» ıle Londra Cni Iar umumivetle bırbırıne yakındır. «u olan Bursa, Ttirkıyanln be kar ıperlan yaparker aağdmn lıea ve d a f otelleri olmak üıehlnde mnhtellf tesirlerle ya j d ( j j M , olmıyan enteresan bir yer versitesının bnlundngn yerdır. Ba lngilterede matfak hıçbir zaman şmei büyük şehridır. Ulud«ğın ve soldan skan derelerinde ala r* S e ayırmak icap eder. Bunun içın hazırlanan muhtırapılan propazanda çalısmala noktanın «Bernard Street» sokağı Fransa ve ftalyada oldafa gibi bir Kuzeybatı etegindakt ovanın balık avlamak da a y n bir levk dir. nın ön s»zü şSyledır: na sapalım. tşte en azından 12 otel sanat şnbesi değildır. Onun ıçın burını tefirsiz bırakmak ve ba baslangıç noktasında kurulmua tir. BnrM tlinde tznik, Apolyont iyi »(renildiii, gezildi*i var. Mesela «Osbourne Hotel» çun rada büyük bir ıştıha ıle yemek «nretle hariçte milletimlıe olan «ehrin verden kükürtlu fibi Iki hÜTfik göl vardır tBakanlıgımııes 1M4 mali Çınarda (tek 15M, (ift ve devletiralze Uvık oldn ve tanmaeak kadar kahndıgı la' de 2 dolâr 50 cent. Bn fiata mukel, yemiyecek, ancak karnınızı dojnkaynar sulann fışkırdığı «emvilından baslamak ttıere ZlMtt Tl ) ÇB itihan saglıvarak hlzrnrt m a n bafızalarda âbideler, mOzeler ' lef. çeşltli blr sabab kahvaltısı ile racak, artıracağinız paraları istıha tıne Çekırge demlir Onun ıçın Türkivede tnriım endttitrlLae» Palas, Gfi\en, Ortaçlı, etmektir. sehri olarak degtl de, sâde ve a ' t e m i l ! b i r o d a dahıldır. tste bır baş ve boîazınıza Fransa, Belçika ^ e Bursanın turlstik otelleri ck«« ainin knrnlnşan* bir öneellk GkraJ'da (tek 712, çift 1220 Tl. ,, .. ' , ^ , k«w «Hotel Ceril» avnı fiat ve da Italvada harcıvaeatınızı nnntmaTurkivenin tnrizm mesele . . , , . . rıvetle Çekırge semtınde topvermek » r a r e t i n e inanmts arandır.) Bunlann dışında daîstanbuldan Bursaya vapurla ,Lvons sini balletmek için çözülme henkli b!r tablo gıh! >aşar!.. Gale h a b Ü T Ü k o d a U r 2 M veTİnf t M v m l I B n l o k a n t a l a r d a n lanmıştır. Buna, hem turutik bnlnnmaktayıı. Birinei beha neaı oteller de vardır. Reeeut House Hotelin Restonrant» ın meselâ Piecadillv si çerfken me^elelerl bes rilerı talebelerle dolu Covent Gar, veriraek bır merkez, h«m de ıpek sana Mudanjm veya Yalova yolu ıle defimiıi, kıtaea, tnrizm enMudanjadan 31, Yalodens'dekı Sadler's Wells balesınin daha bol konforuna kaiutabiliriz. Circns'daki snbesine rider ve 3 üngrnpta topUmaktavız. Bnnvı! ve zıraat sehridır Ayçiçeğı gıdilır. düttrisinin ı » t l ı v a e a | ı dtt ritm'leri zösterıssiz âsnde ve bol BritİBh Musenm'un kosesinde cü kattna çıkar, «Self Service Salan sövlece s ve tutünden tonra turfanda seb vadan "2 Klm. dir Mudnnyatcdlve vasıtaaUle Tfirk mılÇelikpalaı: (Tek yemekaiı K, 1 Tol meselesi, dnmanh'köse birahaneleri, K e n . «Bloamsbary S t . . eaddes.ndtki lad Bowl» dan yemege karar .erırzecılık ve başta şeftall olmak dan dolmuş 5, otobu» 2 50 Tl. II ekonomlsinin dif Sdeme «Gresham Hotel» 2 dolâr 94 cent. seniz, 70 cent'e çorba. doldurabileuzere meyvecilik Bursanın zen Yalovadan otobüs 4, dolraus 10, yemekli «0, çift: yemeksİT 46 yeaçifım kapamak olarak IfaAmma onun hemen vanındaki eeğiniz kadar taba|mıza sojuk yeyerleri saflanma meseleai, gınlığını verir. Vılayetm Mar kaptıkaçtı 7 50 Tl. dır Vapur, mekli 110 Tl. dır ) de edıhlliriı. kümelerl, Cbelsea* «Morean Hotel» a%nı konforn halz mekler (kaz ciŞeri, ^oftuk et, çesitMudanyaya 18 Tl., Yalovaya 6 Oönlü Ferah (Tek yemekli: 3 Tasıma meselesi. "iara kıyılannda Turkiyenin en Tnrizm endüjtrlsinin tatlıtek odalı apartmanın tepe . fakat daha ncuz: î S0. Inntmams li salata ve «ıcak makarna) alır, 3S • Çift: 60, vemeksiz tek: İS, 4 Tnrizm endustrlsini onemlı zeytin mahsulü yetışrl Tl. dır yacatı dıs tedlye vaaıtalanmıı llzım felen nokta; tngilterede va$ ve ekmekten haska dnndurma Ayrıca îîmır otobuılen Bur çift tS Tl.) tellstirlel mevzaatm meyda pcnceresinden dısanya ıızan rır. Bursanın merkezinde peynın memleket tkonomlflnde otel flatlanna tenein. bnl nabsh üf. t i r de sntlö kahve ve pasta vigeçtığı ıçın tıtanbul • Ada Palas: (Yemekli tek: 32, na rettrilmesl meselesi, , ,g,klı genç kahkahalar, butün bunnır, tererağ, »tit tozu, konser sadan varatae»|i ıktlsadl hatekeV kahvaltınmn dahil bolnndntndur. veblMnlnlı. Avm lokantanın blr 5 Tanıtma ve egitim me lar Londra tablosundan ebedîven veeilik, harluculuk »rgüeülük, Burıa arası 15 Tl. dır. Hergun çift: (0, yemeksiz tek: 15, «Ift: ler Mnnea olarak mllll geEÇer cicili bicili odalar. modem baska katında 65 cent'e kızarmıs •elfsi. hsfızalannızda kalacak parçalar • her rürlü ipekçllik ve bıçakçı muteaddıt seferler vardır, ve î l Tl. dır.) llrde mflhlm tıhbett* artı» renkli dnvarlara merakınıı vars», patatesln yanın» bir pirrola ve ciBnnlann difinda Park Otel, Turkiyenin tnrizm ve ta dır. Londra'nın cazibesi, kıbarlık Bloomsbnry caddesinin vanındaki ı | e r vahnisl, terevaSlı »ebze ve bir lık glbi ianayl kollan faaliyet yol S saat surer Karayolu ıle Bursanın raesafesı tstanbuldan Çekirge Palas, Kökürtlü, Tenıtma prohlemlnin çBıfllme ve nezaketindedir. Bnnlar da tntedir. . . . . ., . . , . . , , . ., , u ,"l«Gower» eaddesine sapıp «Arran de dondnrma İle kahve alabllir«i230, Ankaradan 400, tzmırden mlmel otelleri de vardır. • bn be, rrnp halinde «op rlstlerin ikametlerıni « a t a n baslı I H o n s e H o t e l , , e i d l n E s k i b i r a l . n i l T a n i b B T , f ^ v p m .. h | 380 Km. dır. Ayrıca hergun 8 30M ı t ı m u meselelerin «lom ca faktorlerd.j. Simdi bn s e h l r d e b a v ı n i d a r e s i n d p k i b u o t e I l p e h „, ,„ c e n t . e k o , a y c a na!İpdehi!irSi. 10 30 13 50 de olmak uzere uç ln çözflmlere ulaştınlma*ı g^nde bes dolârla kendimizi sıkma\f fiatı 2.94. F*er n j r , Bnrtanm ıırtını dayadığı Uln uçak tstanbul • Bursa araıında BAyük Otel: (Temekll t e k : na bağlıdır.» dan yasama imktnlartnı »'Mtıra ç o ; n ^ , n n V v a r s , odava bir Hâve Gelelim aksam vemeklerine.. Ak<îa*, !500 metre yüksekliktedir. karsılıklı olarak çalışır. Gidı^ 40M, çilt: 100120 Tl ), ltiks dailım * yatak koydurup üçönuı daha da şamları daba ivi vemek vemek için Bnraya Mn senelerde yapılan 40 Tl. gldışdonuş 72 Tl dır. reler çift: 180 Tl. dır. Şebrin kat kat altında darmadan ı Bn ba?langıçtan ionra yukanda labilirviniz. Ocne arnı t na«ıl o h 3 cebltnizde naramıı var. turiıtik teıislerle lç ve d»ş toKayak e v ı : (Temekli tek: 30beîlrtilmis o!an 5 nokta bırer bi her U«kamete giden ve adına «Tu e s d d ( . d e k eici bir hanımın idare Oyle ise istemenı? «Marble Arch riat •kıraı büyiik Bleüde art35, Çift «070 Tl. dır.) rer tthlil edılerek tezm kuvvetmıştır. Bn teiislerin basında Kiraalı Yayla dinlenme e v i : AMKARA MÜZELERİ ı»v A ı ı, x^ U v s i y e edebihrim. Bnrasının fiatı Her verde olan bu lokantalarda luks Buyük Otrl felir. Başka (Temekli tek. 5060, çift: 100lcndirilmMine çalı$ılmaktadır. lım. «Tnbe» aen çıkar çıkmaı gö j . ı .1....14 j.t.11 •> m 11,: LI.I . • „ . ^,, ... t , » , . ^ * otellerin de bnlondngn i » ğ » çı Bananın kaplıea otellerl ya 120). v v Arkeoloji Mdıesi: Pazarteıı h t n ç • da kanvaltı dahil 2.94, Ikı kişi olur büvOk bir sı^ır pirzolası vahnt kan vol her u r n ı n açıktır. Bini Çekirge acmtinde olanlar Beeeren Oteli (Büyük Otelin her gun 9J012 00 ve 1417.00 sa adam basına Î.80 tır. Aynı mın dörtte hjr tavnk yanına kızarmıs rax virajlı olan bn volvn Kiraî amnmiyetle veneklidir B«n vanmda) (Temekli tek 30, çift: Etnoirafya M&zeıi: Pazarteıi tıkada Academv Hotel, Jnmond patates, salata ve bir fincan çav lı Taylava kadar olan kıtmı as lardan A d s Palas'ın lokantası 70) 1 harıç her gun 9 3012 00 ve 14.0017 00 Hotel, Gower Hou«e eibl verlfr de vahnt kahve ekmeîi ile M ile 67 ralttır. Simdi faaliyette bnlu berkese açıktır. Çelik Palastaki Kiraılı Tayla Oteli: (TemekOgüst Msbedi: Pazartesı, Salı avnı fiatadır. Baktınız ki bn otpl c e n t arasındadır. ESer maszva onan telefenk tesislerl daga çık lokanta da halka gerbesttir. A li tek: 85, Çift: 50 Tl. dır.) 14 0017 00 dığer gunler 9 001:00 desine sapınız: Tlntel Arandale Soho denilen ler doln. o takdlrde Gnllford rad tnrarak vftnpk isterspnİT o 7annn Piecadıllv Cır r u''a mavı bir dert olmaktan kurtar da Palas'ın lokantasında 68 li Bursamn en ıyi mevsimi ni1517 \valon Pri\ate Hotfl Hntel Gravion mıstır. ldeal bir dınlenme yerı raya ıyi bir yemek yenilebilir. san 15 de baslayıp rkim ortalaT. B. M. M. Miızeai: Pazartcsi haHouse Hotel. Stuart Hotel gibi o l o kanta«ını. «niup nlan dag, hpr zaman kalabalık Çelikplasin ıse tabldot yemek rına kadar rirvam eder. Ba ayrıç her gun 9 3012 00 ve 13 S017 00. teller mevcnttnr. 'Russel Sqrare'deki «Chz Emıip», tır. Çamlarla dolu olan dağda leri Sfle 12J0, »kşam 15.00 Tl lann dışında günlerin ekseriyeAnıtlar Miızegi: Pazarted 10 00Ba mıntıkada >fr bulamadıtını» | «Greet Parrot» vahnt da «A.RC. avm îamanda hir de sanator dır. ti vafmnrla (teçer. 17 00 dığer gunler 10 001J.00 v« 141 takdiTde gene çok merkeıi olan Cafeteria» larını tavsıve edebıli17 00 I Hyde Park'ın kösesindeki Edgware rim. Bnralarda va<;atî 42 cenfe < ? caddesinde SusseT Gardens denilen | kap i e m ( k jivebilırsinız. Amma vere çidiniz. Haven Hönse, Cam1 ni\e daha i\i bir \erde yemı>elım.. İ^İ^B amjp a^HBBBBBBf a ^ B ^ ^ «BBBBI «aiBBHBai ^apaaı BBBBPBaaBBiav mmm^m^m ^B^BBPBB^ ^HBvaaaaı ^ I ^ B «aaıaaa* ^^BBB» BBB* ^BBBPB^^ ^^^B^B^ V W V bridçe Honse, VVeleome, Orchard O takdırde de azami 1 dclâr 10 Honse, Normandie Honse, Corn oent harcamak sartnle. (Tabıi ki, wall House, Lvndon Honse. Gres bn mıktar eene bizdeki bırmcı sıham Honse Hotel, Leieeıter Hotel nıf lokantalar ayarındakı ;erler ve nlhayet Hotel Ty Cerrlg & Şt. içindir.) lllllllllllllllllllllllllMllllllimillllllimillHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIMIIIIIIMmilllllMIIII Lawrence'a bakınız. Odalannda Şimdı celin günluk masrafımızi radvo bnlunan bn bByök oteli ar hesaplnalım: Otel kahvıltı 2.80 tık befenmeme7İik edemezsiniz. dolâr, o | l e vemegi 70 cent. a k ^ m Daba da ncnz bir ver arıvor«ani7 vempjı 1.10 dolâr. Tekun: 4.60 doMarble Arch'ın «olnndan «apıp lâr eder. Bayswater semtinde G3rden Cenrt Elimızde kalaeak 4(1 cent ıse bol Hotel vahut Llmba<3ex Hotel nlha bol sehirde çezmek ıçın sun'uk ovet cok daha mâknl, vani 2 dolâr tobüs \e tünel masrafımızı kir;ıM eent'e v e erene kahvaltıli Por lar. Amma eğer aksım \emeğm 71 ehester Honse oteline gidebilirsi ba7i aksamlar 110 vprınp hıra7 haIIIMIIIIIIIIIIHmiMIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIimilllllllllllllHIIIHUIIIIIIIIII II nlz. fif tntnp 70 cer>t e hsHeifhı'ırspn'Z Demek M, slie rnnde kahvaltı ve bn gunler de 70 cent vprip tnatrq otel üereti olarak azami î 80 öolâr \ e sinemanua vali"t d ı l.orflrTi yetecek. Simdi; « ö f l e vemeklerini Rece gezelim turlarına ıstırak edc• ) Amsterdam a) St. Morltı nerede Tİyeeetiz?» raallni eevap ] billrsiniz. b) Mönih b) Insbnıek landirslım: [ Londra'dan »onra ıik durac3*ıe) Ulndağ e) Kopenhaf Londrftda hemen hemen her k81 m ı ı Avrnpamn e'ı'ence ^ehrı P^Ocçtn haftaki aoruoua orraylan: tamlr vt R*aaa» s*de kendl kendinize vemetfnizi! RtS olacak.. Ve ötesi... Şehir tçi otelleri Bursaya nasıl gidilir? Kaphca otelleri Uludağ Dağ otelleri Bursada oteller ve lokantalar Müzelerimizin ziyaret gün ve saalleri Yurdumuzu ve dünya yı iyi tanıyorsanız, şu iki şehrin, nerele ri olduğunu bir bakışta anlıyabilirsiniz? Iam37 sene hocahk eden büyük tıp adamımız: Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Doktor Âkil Muhtar I lâk v« feragatıyle memleketımizm her sınıf halkının tedavninde ıtina göstermış, dahılde ve hariçte haklı bir söhret yapmıç tır. Garp ve ilmt riınden yetlere tıp i l e m l ciddl çalışma buluçlanndan Akıl'ı kenbilmıs, bütün ılmî cemı İza »eçılmiş, Karlsbad' b*l«rine dayanarak vermn, yalruz okuduklannı takrır il« kalmamıç, ben de »u netieeleri aldım, dıye tıp ılmıne yeni teerubl y«nılikler kazandırmıstır. Akil Muhtar'ı çok ıcven Dr. Hacı Kemal Bey merhum bir gun onun hakkında soyle demıştır: tîllmde kendısıne benziyenleri çoğaltan hocanız her eihetten buTÜk jnsandır Onun hepımizin fevkinde olmasının sebebı, Garbda tanmmasıdır. Turk hekimlermın eiddî çalısmalarivle Garb'da kendılerını tamtanlara daha çok kıymet verırim» Garb'da tecrüb! metodu memleketlmıze sokan ve hekimin ahlâkını ve külturünü her «eyın fevkinde tutup yeni unıversıte Tıp Fakultesi programma Tıp Tarihı ve Tıbbl Deontolojı der<> l^rinı kovdıırarak ve Tıp Tarihı •Jabasında muhım maka'eler va? mak, yine bu bahıste ve deonfoİDHİî mevzularda konferan^lar rermek ?uretıvle bızzat ehem mıveti go'îtermi'îtir Hele tıpta muhim buliısları memleketırrırde ve Garb*a hte ratüre gecmi'. hâlâ \aqvan bıısım bırakTnı«tır. Tıp aHakı v te c amıdıı konusunda Âkıl Mıı'ı • nr'ın hakıkî talpbe^ı uzenndrk' Eır varmij, bır yokmuj. Geçen a=ıın 1877 yılında «En buyuk vat«nuerver, meslegınüe ı l e n gıdendıı» dıyen Muhtar Efendı ıs mıııue Kjlturlu ve âlım bır zâ tın uçuncu bır oğlu dunyays ge mış Bu akıilı ve zekl çocuk ı k tahsılm başarmış. Orta öğ lenımını Askeri Tıbbıye Idadı • sı nde Kuleiı Kışlasında yapmış ve Tıbbıve sınıfına geçtığınln i uncu vılında (18%) 1 ) vaşında < ıken devr'n ıstıhdadının muhı tıne vaptıgı haksulığa genç TU hunrtan ıs%an ederek Avrupa ja Sılınçla a^keri unıforma ıle k ıem« Cenevre've gelıp Tıp F^/îuIte?ıne venıden eırerek tıp tEh'Uını bıtırmış (1902) 25 ya s nda doktor olmus Kendisını a";i":*an spçmı^Ier Fevkalâde ça lısmasırdan Doçent olarak bu f'il hnrahk vapmıs 1908 tnkılâ b.ndiin sonra onun çok ıyi ye tı^tıi'nı C'erevre'de bı?za* goren Opprator O m ı l Topuzlu ve Be «'m Pasaların tavsıve«;ı\ le îstan bu 1 Tıp Faku'+esı tedrıs heyetı tif öncp hnven hocası ve sonra rla Tpdavt KlımSı Muderrisi, Dr. Te\fık V'ârıd Be\' n \pnnp Farınskf'lınamı Muderrısi olmus tur tslp bu ?at ^7 sene hncalık la 1144 tp vas haddınrien tpkaut eriılpn Orri Prof Dr Âkıl Muhtar Ö7npn'rîır Zamanının kaaır şın^c hjkumptı ı 5 rarıvlp Mıllet Maclısıne meb'us olarak gırmış I ı I ıİ ı I I I Ttırizm mnstnr. Bu hatttn ra.,bet •n rr mesi ıızorıne beherı iı v 'l tonh'i, ıkı yeni eemı dah3, bu »ai se Eelecek tehlikflere karşı çatı ile •• Dunya sivıl havacıhk tla rtn beherl 7 rollyon dolarken, * fere gırecektır. nçaklann beheri 20 kapatılraıs olan otomobil yoln nmda yeni bir devreye giril ba yeni Bu \enı gemılerın sııritı. n milyon dolardır. Bn nçaklarla ile baslamaktadır. 16 railyon domektedir. Uçakların gittikçe suratlenmesı sebebıyle pılotların Londra • New Tork arası î.53 1ar sarfı ile mevdana şMmis o mıl olacaktır. lan bn oto tuneünden elde edıda gençlestınlmesı ıeabetmekte • saate ineeektir. leeek gelirin seneda 1 mılvon dır Sesten daha hızlı Superso•k Sivıl havacılık yuk naklinık yeni uçaklar ıçın ıdeal pı \atında şımdıye kadar kullanıl dolar olacağı he«aplanmaktaâır. • Turmyeye 1Q63 ?=ne=ı zar ir Fransa ttalya AlpleuMn lot yaşı 2031 dır. Yeni pıiotlara makta clan DC TF uçaklarıcın fnda Slfi 085 turıst gelmi}Ui altından geçecek olan Mon* venlecek maaş mıktarı ise, bu verını DC 8F uçaklan almaya Turıtlerıtı memıeketımize sı = Blane tuneli de yıne bu «ene yeni uçakların gosterdığı özelbaslaraıstır, TY lerin azami yuk lerı soyleriır: Ocak hazıran =c > lıklere gore senede 54.000 net tasıma gücü 16 ton iken bu ye 3 5 yıllık bır çalışma ! mıhnn runa kadar 118 043, temmu/c~rt T L. dan başlatılmaktadır llk ni uçaklarla 3S ton yük ttgına dolar masraf sonunda hızmete 48 554, agustosta 52 945, es.u.ı'ie açılacaktır. 7 19 mıl uzurJuğun tahminlere gore supersomk u bilinmektedir Bu uçaklan ilk 44 101, ekımde 24 377, ka=ınio dakı dünyanın en uzun oto tu 17 482, arahkta 10 585 turıt T S J I çaklarla yo'cu naklıyatı 1970 se defa olarak Holandt Hava Yolnelı olan burası, otomcbıllılor nesmde ımkân dahıline gırecek, ları, Annterdam New York lek°t mıze gırmı=tır G°le.ı tu ıçın kışm Alplerden gpçme bu zamana kadar da kâfı dere rattında çahstırmaya baslamısnstlerın büyuk ek«err ptını < l \ problemını ortadatı k»lrlırmı<; cede süpersonık pılot yetışmış tır. m^n, Vunan, î ' a l i a n Avustur e tır Saatte 400 vasıtsnın gp; olaeaktır. 'a 'P <=ırası ıle Arap \e riı;=T ceğı tünel Fransa t ' j k a humemlekît tun=tlerı te'kıl et •• Sesten daha bulı, «Süper * dut yoiculuâunu 34 si<*t daha soniqne* nçaklarla yapılaoak o• 1850 Urihindenberi t«knıskı«altmaktad.r. lan \olen nakliyatı mevzııunda venlerin, rüyasını gördükleri St. sınde 148 000, 1962 cene^ınde u<r dünva havacılık alanında kor Bemard tüneli, nisan 1964 so230 000 turıst geİTMştır Bu rs knnç bır çalısma. hattâ çalıs ııunda sefere açılacak ve Alp kamlard n n rp l ^ S «en°«jndP l1 f malarda \ansma baslamıs bu lerden geçen ttalva • ts\ıçre l a*• Italvanın Napnli vakınla ve Mshettı* KfiOOn dahfl f^'!j lunnıaktadır. Bunlann ha^ınd.i ra \oln. hir havli kısalaraktır rındaki Salerno lımanı ıle Si •urıst gelm'stır Bu artışın. «ı "*üper''Oninue açaklıtrın mpa»ı«ı î.î<î mil tt/unlutnrdakı bo tiine) cıHanın Catania limanlar' ara n.r " n « îarfında»! turıznı saba sıelmektedir. Cunkıı, hâlen en I.'vlprr kısmında 3 mlldeıı 'az «ında günhik kar$UıU!ı olarak sında Hukumetn almış o'^ni ı modem açaklardan DC8 jetle la uznnlnkta uzeri, dağlardan bir «ferrvboat» »prvısı knrul • muspet kararlarla ılgısı çokt u tır 1949 yılında (12 mart) haya ta gozlerinı yummuştur. Aradan 15 sene geçtl Bınler ce hekım ve savısı pekçok mıı tphassıs \p1ıstırmı?tır Kent'ı îEmı verılen Hasekı Has^a'i"'!!! ripkı tedavı Islımgınde haleflen hcp onun vetıstırdîklerıdır XX A«>r tabübetimıy'n şnzbebeğı olan rnetıa ve yuksek ah da ve gıttığı memleketlerde dersler ve konferanslar vermış En son da Parıs Tıo Akademı^me muhabır üye seçılmıştır. Tıp Fa kültesının reformlarında ı=abet lı kararlanyle tamnmış Hilâll Ahmer (Kızılay) de Bmncı Cı han Harbı ve mutareke devrelerinde fahri olarak buvuk kardeşi ve palmo planter trıkofısı hastahğı kâşifi Dr Celâl Muhtar ile emsalsiz hizmetlerde b'i lunmuslardır. Dr Âkıl Muhtar Be\ gençhğı daıma hımaye etmlş, onların ilerı bır karakterde ıyi yetısme çarelerını bulmus ve bunu tahak kuk ettırraıştır On genç Turk hekımını Avrupa'da cebınden tahiil ettırmış ve burada da muhtaç gençlere maddı mânevı her vardımı vapmıç, mukemmel ve mubarek bır ömur surmuş tür Kendı ha\at feİ5efe«ını «îlım Bakımından Anîak» esenvie eo h ditcstırm'? ve bu ^ahada en 1 prı vç olşur eserı ver'ni'tır Derılerlnl dtima ;aks! tecrıi I Hava'da Derleyen: Haluk DURUKAL Biz'de I 8 8 I ı ı I Kara'da Deniz'de Azu ruhu sâd olsun. ;itıiJiıııııııi3iııııııııııtııııııi]iııuıııuiJifiııiEiııiiiııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııtııııııııııııııııııııııii'*ııııııtıııııııııutıifiııııııııııııııııııııııır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog