Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CTTMTTIJ'RÎFET 13 Mart 19S4 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııı Osmaniı devietinin Avrupa Prenslerine verdıği dört taç ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı Cumhuriyet^ Gaziosmanpaşa öğretmenlerinin İstanbul Valisine açık mektubu Gaıiosmanpaşa skrctmenleri adına gazetemiıı zıyaret eden bır grup oeretmen, tstanbal \ v lılıfıne ve tçişlerı Bakanlıjına \erdıklen aşagıdaki yazının gazetede yayınlanmasını Istemiş • lerdir: «250 o^retraenı bnlunan Garıosmanpasanın bir öfretmenler Derneği ve Okuma Odssı bulanmakta ıdı. Dernek tnkılâptan sonra, eski D.P.'ye aıt bnlanan binada çalısmakta devarn edi »ordu. BD bınavı o zaman Eyüp Kaymakamlığının mfiıaadesi ile almıstık \e dört vıldan beri de elımizde ıdı. Eskı partınin dirilmiyeee|ini biliyoraı. Fakat 10 3 1964 çıinü bizim bn dfrnek binarnıı meçhul lahıalar tarafından isf*\ edilerek ev haline toknlmustnr. tnsaf. kaçıncı ajırdaMz? Bulundu^nmaı rer neresi? Binada bırçok fsvamız, paramız, makbnzlar, drfterler vj. bulunmaktadır. Bnnlardan da haberimıı voktnr. Kapıda asılı hulnnan kocaman !e\hamııı indıren knvvete şaşnoruı. Bız hemen ilçılı makamlan dilekçe ve bıııat jıderfk darumdan haberdar ettık. Hemrn binanın teslıminı ıstedık. Maaleitt bize miispet bir eevap \ermedıler. Rizim ısimıı degıl çibl adzlerle bızı lavmak istediler. Anladık kl, banlar bicdea *vv*l başkaları tarafından liyarct adilrnis dnrumdıtdır. Biraz insaf Bnfün dfretmenlerin dernek binasını işgal eden mütecavız yarın okalları iffale kalkaeaktır. Bo tlynetteki Insanlara daha da rm ezileeeğiı. Binanın en kısa camanda elimize tediminı bekliyonız. Mandv ribi bir kisiyi bir güode bütün formaliteleri tamamlavıp hndat barici eden bir devlet, bizım binadan bn üabısları çıkartıp vakındaki evlerine gönderemiveeek ml? Zerre kadar hakkı olmıvan bn sahsın bn hareketi vapmasınds fflTendljH nokta neresidir? Savın Valimize iesleniyortK: Sizinle daha eıkiden bir bSlgede çalısan arkadaslanmız vardır. Sizi yakından tanıranlar vardır. Sıze güvenivornz. J O 6gS retmeni ma|lup ettirmeviniı. tfislfri Bakanlıgina ayrıca bildirilmıstır. Hürmrtlerimizle..» tlkaknln »larak knUanümakto olan oknl binaaı, renol kealflan (öre kDİlanılmamaaı ieap ettigl halde ve ikl ıcnedtr yapılan çeaitli şıkiyetlere ragmen yedi yüı öjTeneiiiTİe çalışmaktadır. Onttçtenedir dBrt odalı ve ikl katlı İBJman binannı İşgal eden mttdür, çeııtli >ollardan tehlike arceden bınayı knllanılabllir «eklinde (östererek resmi makamı oyalamaktadır. Son resmi raporlar binanın tahliye edllmesini inirken, Mllli Efitlm Mfldürtnön de indl mülfthazası İle oknlda ofretira •apılmaktadır. Tıkılma ve filiim hallnde meral makam klm men emir bnynmr, bisim basın raenıuplannı toplar, mirasyedılifinden, ipe aapa ffelmeı rnace ralanndan dem vurur; ertesı giinü, en eidd! gazetelerimizde bile, boy boy reıinleri çıksr. Hattâ bn zatın geleeeği daha Bn ceden sık ıık reklSm edllir. Bir Amerıkalı çavos boş yere vazmamış Amerikadaki niganlısına, «Ben Turkbede lgtedijim »arnan basın toplantısı yapanm» diye. Basın, halkın merak ettı^i konnlarda, önemli kişilerin düşüncelerini aksettirir; arna, arnı basının, tn^ilterede, rezaletleri tffrika edilmlş, ipliği paıara eıkmıs bir yosmanın basın toplantısına temsılci çönderip, ütiball rufmlerini vutanlanna feçfrme(ini dofnısn clddivetle baîdastıramadık \era bize öyle geldu Savgılanmla.» .Okurlardanj vz IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIII OTEKILER YAZAN : VoltOİre Derleyen: Osman Yenseni Fakat Ksra MusUU'nın hırıstiyanları kabaca hıçe »avraası, hareketsızlıgı, gev;eklığı, Vıyana teferinı ağırlaştırdı. Kuçatılsn şehir kadar genış TurV karargâhında, felâketın Kılavuzn olan a»ırı bir lıiki hukum luruyordu: banyolar, b»hçeler ve çeşmeler. Türk tmrih dergilerıne ;6re, bn Sadrazsm, Viyana ve Maearistanda, Sultana bağlı olmıvan bir dev let kurmavı ta»»rlıyormnş. Almanva Impaıatorlarının hukuTnet merkezınde pek zengın hazıneler bulunacagını hayal etmekte ımıt Çunku lıtanbuldan ti Asyanın en ucra sınırına kadar hukumdarların harb zamanında kullanmak uzere ser\etler bırıktırmelerı âdettır On larda, olağanustu vergıler almak, mansıplar satmak, emlak ve arazı uzenne omur bovunca gehr saglamak gıbı şevler yoktu, amme kredı^ı denılen gulyabanı hukumdar adına açılmış Banka du7enDazlıkları, onlarca malum değıldı Devlet ba^kanları. afhn, gumuş ve değerh ta«!ar toplamaktan ba^ka bır şey bılmezlerdı Kırus'tan berı bu boyle eıdfrdı Kara Mustafa, Almanva Imparatorunun ria oyiece >aptığını sanıyordu Ve bu fıkre sjp'anarak muhasaravı hızlandırmı\ordu Vıjana hucumla zaptedılırse vaçma^a uğrar ve o havall hazmeler elıne gecemez dıve kavTürklerden kurtular Macarlar gılannordu Buyuk çedlkler açıl' Leopold'a karjı hürriyetlerinf tadıgı halde ken»ın davanma gucu vunmağa kalkajtılar; fakat bu ımkalmadığı halde genel aaldırif em parator kendl taht ve raeımn hak nnı bır turlu vermıyordu. lanndan başka bir şey tanımak Nıhayet Vıyananın bırkaç kıloisterniyordu Yeni kanşıVhklar metre kuzeyınde, Jan Sobıeskı patlak verdi Timar «ahiplennden TunaM geçînce, nte taraftan da Algenç Eraerik Tekelı, Vivgna sara man bırhklerı vetışınce, Kalemyı tarafından kanlan döktürülen herg dağının tepe^ınden Vıyanahakran ve akrabasımn Seürni ılmak lara ısaretler vrıldı Kara Mu^tauzere Leopold'un egemenljği «ltın fanın ıhmal ettıjı bu tepeden ı da olan Macarları «yaklandırdı nen Alman ve Polonva kuvvetlerı Dordüncü Mehmet'in hinaıvejine •iagın eteklcrıne amfıteatr »eklıngırmekle kuzey Maearirtanın kıralde yavıldılar Bu ordunun me\culiğını elde ettt O tarihte Ocmanlı du altmıs dnrt blndı Sadrazamın «levIeM, hırivtivan prcnsierinp dört taç vermi? olnTnrdn: Knzev M I M mazdı Vuana ve dolaylannın ıkı dolasında, hendegın dı? tarafın ordusu bunun ıkı mUIınrlen bu' riıtan, TTan«ilv«n»ya, Eflik, Bn( vuz bıne vakın nufusu vardı Bu dakı duvarın vamacnria gedık a vııktu bu «a\ aş blze bır daha gos «an. nun uçte ıkısı mudafaasız banlı çümiftı bıle' Vıyana artık uıun terdı k' ufak sayı buyuğu yenebıyolerde otururdu Kara Mu<tafa zaman davanamazdı ve tıtanbul lır Belkı de bunun sebebı buMik Viyanada cellâtlar eliyle doktu Tunanın sağ kıjısını tutmustu Te dan riaha kolav Tjrk e'ne d8şe ordularda karıjıkhâın, kuçuklerde rülen Tekeli partinne bağlı atıl kelı ve taraJtarlan, karşı vakadan e e M l r*tr k»rşısmda Ikincı Meh ı=e duzenır çok nlmasidır zadelerin kanı, Leopold'a çok payuruyorlardı. Macarutan topve m e ' •'ssydı: Yarın: Viyana knrtnlnyor. halıya mal olabılirdi; aı daha Vı. . yana ve Avusturya elınden gıdi kun kaybedılmış, V'ıyana ner taj yordu. Tek«lİ'Bİn ecünü almnk ba rafUo tchdıt itltındn lc«iou,U. haneaiyle, Dördüncu Mehraet, Sarti Vıjana valısı Staremberg Kontu razam Kara Mustafa Pa»aya AI " " " elınde. Kadrosu on altı hın manva uıerine yurumek emrını kıjı olan bır garnızon vardı Ama verdi Padişah Edlrneye gıderek 0" garnızonun gerçek mnvcudu crduaunu oradı topladı O v a k t e : s e ^ u b l n l »««"azdi ipehırde Kalan kadar Turklenn «ferber ettiklen e r k e k l e l 8 l l » h *IUna a l l n r 1 ' U n l v e r elte sılahlandmldı profesorier o«n büyttk «rdn b« «Imaştmr: yuz bın aaker! Kırım TaUrlannın «ayı kullular nobe»ç:lık ettıler Hır vu• otuz bındl. Gonulluler, topçular f"t doktoru onlara çavuşiuk edıı Tenzılath satış vapan fırmaların Oda Meclisımizce kabul levazımcı, lsçı ve hlzmetçılerle hu ! vorriu Imparator Leopoldun yedı olunan Mp=leki Karara nayet mechumetınde oldııklarını haerdu uç yuz bını buluyordu Bu lemmuz gunu butun aılesıvie bırtırlatıri7 Bu karara uvmavanların 5590 sayılı Kanunun verkaiabalığa yemek yetıjtırmek ıçın !ıkte Vıyanadan Lınz'e kaçışı kordıği \etkıye davanı!?rak tecziye edıİPccklerıni; gavri nızaMacariftanın butun mevcudu tu Kuları artt.rdı Ahalısının buyuk mî bır tarzda ^afısa devpmria israr olunHıı*ıı takdırde haklaketıldı Kara Mustafa'nın yuruvu rıır kısmı palaspandıras goçuyorrında kapatma cezasmm d? u\(rulanaca*ını hıldınr, bu >olda şune hıç bır engel çıkmıyordu Vı du Her tarafta muhacırler. atlar, bır tatbıkata mej'dan verılmfTnesi rica olunur yana kapılarına kadar ılenledı (16 f « a yuklu arabalar goruluvordu 7/lf!83) ve sehrı hemen kujattı •ıona kalanlar Tatarlann ellerıne Vhananın muhasarası 1usfu!er Kıral aılesı Lınz'te dahı (Basın 3580 2693) Almanvayı altust eden otuz yıl j nesillenn dikkatle üıerinde dar. icendısını emnıyette goremıyerek harbı suresınce, Turkler Macarıs maları gereken bır ola>dır. Bu ' Passau ya taşınınca, Vıanada butana rahat nefes aldırdılar 1541 ' kent Avııstur>a hanedanından bır >uk bır panık koptu Varoş.arı vc vıhndan berı, tâ Budın'e kadar Tu bın araı sıra gelen on ımpaıato \azlık yerlerı ateçe vermek mevıınanın ıkı ttıyısına sahıptıler tran run hukumdarhğı a.'ında bır ne en berkıtmek, erzak ve cephaneseferlerı. Dorduneu Murat ı Aıman vı Avrupa kalesı na.ıne gelmış'i vı bır arava toplamak gıbı telâşya uzerır.e \urumekten alıkoymuş Bu kale duştukten sonra tâ Renlar ba^gosterdı H.çbır hazırlık tu Butun Transılvanja Prenslerı nehrıne kadar Turk gucune \o«tu ve Turkler bır gedık açmak Turklerce haraca bağlanmış olduk. kovabılecek hıç bır mevzı buluna| uzere ıdıler. Az sonra St. Ulnk lanndan, Imparator Ferdmand II ve Ferdmand III onlara i»\g\ gos terraeğe meeburdular. Macanstama oteki bolgelen serbesttı Bu tanhte gozumuz onunden geçen bütun mlletler araıında Macarlardan daha kara bahthii olmami|tır Ahalısi azalan, katclık ve protestan fıtneeılen ve partııanlar tarafından boluk poreuk edılen memleketleri, aynı lamtnda Turk ve Alraın ardulannca da ıtgal edilmı?tı. Butun bu lelaketlere ılk on ce Prenc Ragotskı ubep olmuıtu Babıâliye borçlu oldugu haracı 6aemeınekle Osmanlı §ılâhlanrıı kendi uzerıne çektırdı împarator l*opcld, Turklere karjı Montekukull'yi gdnd«rdı; Fransa kıralı da labit düşmam olan bu imparatora firdım ıçm altı bin asker yolladı (1664). Bu birlıkler me«,hur SenGotar sava?ında Turklen venmiş•e de, yapılan ban? vine de <mlari elverijli olrlu Budin, Nohause! ve Transilvanya, Osmanhlara kaldı. Türfclerin sefetber ettigi en büyük ordu Basın toplantısım kim yapar ve toplantı niçin yapılır? Ogretmen Nejat Yfizbasıoğla yazıvor: «Oazetelerimlıde nk nk okn•oruı: Falan Amerlkalı dun HIIBu okul yıkılırsa ton'da basın toplantısı vaptı.. Fl!ân sarkıcı hanım basın mensupmesulü kim olacak? Iarını d&vet etti.. vj. Merak eAdı ve adresi mahfoz bir eka dı\ornz. basın toplantisı niçin vucnmnz vazıvor: yapılır ve ba derece kolar mı«Havırsever bir Mısırlı Pren dır? Amerika veva Avmpadan Beıin Cncnk Esireeme Karnmn ne idigü belirsiz. affedersiniı, na hihe ettiü. hJtlen Kızıltaprak blri gelir, Hllton'a verlesir, be Belediyenin cevabı «Çöp araba*ı bn «erate neden nframaı» baslıklı yaıı ilgililer tarafırvdan incelfnmıştır: «Teşvikıye Ihlanıar yolnnnn 1964 jılı proframına alınmıçtır. Bn >ol eivarına dekülen çoplerin almması isi kar ve yafmnr dolayısiyle birıki gun geoikraijtlr.» I STANBU L 7 30 Açılış Kısa Haberler TJ5 Kuranı Kerlm Saı Eserlerl 8 00 Haberle' ^ S Toprak ve ÜTİin 8TOHaflf MUzlk 9 Of Ntanbulun Sesi 9 2(1 Hiflf Müzlk 9 "0 Kucük Knnser 10r<ı Kısa Haberler Kapanjş 12 0C Açiıis Kı«a Hab*rler ^alor Orkeftraları 12 30 ŞarkıIsr 13 •0 Haflf Muzlk 13 00 > Haberler 13 l"i Plâk Dolabından 13 3" Şarkılar n V) Plvanlet Andrp Pıevin ve Orke«tra«ı 14 1^ Saz F«erlen 14 30 Konser Saatl li no Kı«a Haberler Kapanı« 17 00 Açuıç Kı«* Haberler 17 05 Haflf Müzlk 17 15 Türkö:er 17 30 Kadınlar Fafilı 17 57 Kısa tlânlar 18 00 Reklâmlar Geçıdl 19 00 Haberler Günlük Olaylar 19 30 Haflf Melodller 1» 40 Türküler 19 58 Kıe» t'.ânlar 20 00 Evvel Zaman îçlnoe 20 15 Kuçuk Muzlk Albjmu ISTANBUL TİCARET ODASINDAN Dikkatine: 20 10 Srkı.ar 2( îO ileteorolojl Sohbetl 21 00 Eskı Şllrtmlzln Ustaları }1 30 Haflf Melodller 2140 Şarkılar 22 00 Rekiâmlar Cetldı 2210 Fr»nk Slnarra «o^llıvnr 22 45 Haberler 22 5S Ara Melodllert Î3 00 Hsd\o Ynvlısazlar Grupu 2T "0 ÇeçıUl Muzlk 24 00 Kıaa Haberler Kapanı? tST\KBUL IL RAU1OIC 17 58 ^çılıç ve Program 18 00 ı^az Albumlert 18 30 Plâk'ar Arasında 19 00 Rltm ve Melodl H30 KUçük Kon«er 20 00 Radvo İle Almanca 20 15 PlAklar Aratında 20 45 Haflf Mürlk 2100 Gece Konserl Î3 00 Çefltll Vu7lk 24 00 Kapanıç ISTWBirL POLtS RtDYOIU ı Kısa dalga 47. 43 m ) 10 58 Açılıs 11 00 ŞarkıUr BUlent Oral 11 20 Doktorumuı Dlyor kl1 11 25 Sevllen Sesler Darlo Morcno . Mlna 11 40 Türkü,er Ncrlınan Tjfokçl 12 00 Ka panış 15 M Açılış 16 00 Şarkılar' Ne» e Can ie 20 Danj MUılgl !«40 Türküier: Ahmet Seıgln 17 00 Kapanı; A NKA R A «27 Açılı;. Program 6 S8 Günaydın Sa\ın Dlnleyıcller T 02 Kur'anı Kerlm ve Türkç» Açıklaması 7 15 Saz Eserlert 7 Sf Sabah MUzlgı 7 45 Bej Se», Be$ Şarkı 8 00 Haberfer 8 10 Stzln Icln Çahvoruz. s 30 Kadınlann DUn\ası fl00 Kapanış 1157 Açıh? 12 00 Kı«a Hıbtrler 12 0S ög!e TaUU Içln 13 19 KÜÇÜK t'ânlar 12 10 3er»b«r rt Solo Şarıcı'ar 13 00 Haberler 13 15 Ögle Konserl 13 40 Şarkılar 14 00 Öfleden Sonra Dang 14 30 Türküler , 14 45 Mevıat Çöyer den Şarkılar 15 00 Kapanıg. 1S17 A<,ıljş J7 00 Kısa Haberler İT C2 Jüplter KentPtl 17 15 Cerrı! Başargan Orkestra'ü 17'0 Incesaz dan Segâh Tamh 18 00 Reklâm Programlan 18 S0 Küçük llârlar 18 30 Yurttan Se«ler 19 00 Haberler 19 Î5 Bıva Durumu 19 30 Şarkılar 19 «0 UyIrudan önce 19 55 Toplum ve Efltlm 20 10 Türküler 20 25 Sllâhlı Kuv\etler Saatl 20 40 Şar'•vilar 20 55 KOçük îldnlar 21 00 Kısa Habe'leT 21 02 G«c« Konen 3*00 T B M M Saatl 22'5 Sevllen Melodller A»»«ından 22 45 Haberler 13 U Haftanın Bestecl?l t$ 40 Dogru 24 00 f ANKMU ÎL RADTOfr 1« 57 Açılıç ve Günun Programı 17 00 Dansh Çar 18 00 Radvoda Okul 18 25 Slr John Barblrollı Y«netİTor 1» 00 Hıftf Muzlk 19 30 Ratrro İle rranauea 19 45 Fransııc» MOzlk. 30 00 Orkeatr» Koneerf 2100 Dllek Pınarı 22 00 Walter Qlweklng C*h\ or 22 10 Haflf MOzlk 23 00 ••«•* BULNACA » • • » '• < • • • • • • • • •> • • • • • • • • • • • » « • » • • • •» • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • > • • Tenzilâllı Salış Yapanların Istonbul'da FATİH 22071 Pazartesı tatll Her gun 21 de Pa/»r 15 30 da «Yedıncı Kopek», Carşamba 14 30 da Pazar 11 de «Çocuk Tıyatroıu» R A D I K O Y 3WI682 Persembe tatıl Her gun .'I oe C'umartesı, Pazar İSJO da «ÇınÇın» S t T t 476947 Pazartesı tatıl Her gun 21 de «Evcılık üyunu» TEPEBAS1 44215'' Pazar. Pazartest, Çarsamba, Cuma saat 21 de, Paıar 15 30 da «Sezuan'ın tvı tnsanı» Salı, Perşembe Cumartesı saat 21 de «Carmen» Opera« ÜSKÜI>*R Cuma tatıl Her gun «aat 21 de, Pa>aı ÎS30 da «îsvaneılar» YENt KOMEDt 440409 Salı tatil Perşembe den itıbaren her gun 21 de «Küçük Şehır», Cumadan itıbaren her gun 16.30 Pazar 15 30 da «Tepeden înme» AKS4RAY KÜÇÜR OPERA 215722 Suare 21 15 Pazartefl hanc. her (fece. cumsrtesı. pazar ve çar^amba 18İS te mattnede «General Çöpçatan» ARENA 44S4I8 440TCM Sah haric. "er gun 18 ve 2115 te «Serar ve Kleopatra» (Cumartesi, pazar matine 13 90 da) AZAK tMUt • Oaıanfer rtıean • G8nül flkfl Toplnlntn Paıartesl tatil Curaa «uare v Cumartesi ve Parar matine ve ıuar«: «IpekCi Merhum» Difter geceler: •Muhte»trm Serseri» BULVAR 214892 Pazartesl dıpnda her gece 21.15 te (Çarıamba, eurnarteai, pazar matine 1615 t e ) : «Kart Horoı». DORMEN 449736 Suare: J1.1B, Matln»: Cumartesi, Paıar 15 te Patart**) tatil. «Şahana Zulurtler» GENAR 4931M Çartamba haric, *°»™ r 1 B te <Cumarte>4 ve Pazar matln» 15 t e ) : »Düşman Çiçek OSndermez». Sıat 18 de: «Hayranat Bahçcri» ve «Cephede Piknfk» GRTJP < (GenAr'da) Çarf«mba 18 ve î l 15 te «Denize CM*«n AtlılaT» T « «Carrar Ananın Siidhları» HALK TÎTATROSU (Ak»ar«y) »ltV« • Cuma harlç, her gec» 5115 te (Matine: Çarsamba, Cumartegl, Pazar 16 İS t e ) : «Şıp S«rdl», ISTArİBÜL 442Î30 • Suar«: «.1». MatmeÇarsamba, Cumartert Pazar I I tt: »Mesedl ve Sâdık Zeveelerl». Her ffln 18.15 t« Mönir öîkul TopluluSu «General ÇBpçatan». KARACA 446666 Suarelerda Te paıar matine İS te Muammer Karaea: «Lâhmaeun Cumhurlyeti» SAAT S OTTTNLARI • Ternlfl Bflf* T«pl»U| v • «Şa?kın Komııer». Her gnn 18 d«, pazartesl 18 ve 21 .S0 da. KENT OYUtfCTTLARI 449T86 . Her gSn 1« de. Pazarted 18 v e 21.15 U. Çarsamba tatil. «Gölerek Oirin» Salı v» C ı a ı İS t*: «Kalbin Sesi. ve «Halkın CHJzu». KÜÇÜK SAHNE (Gfilrlı Sflnrrl • Brjpfn Ce» x»r) 495652 • Pazartesi tatil Salı, Çarıamba 21.15 te «Bütün Kadınlar Gflıeldir. Perşembe, Cuma 21 15 te. C.ertesi. Paıar 17 •• 21.15 te: •Bülbfllün Sesi». (SR1I T« Cuma İT de öğrenciye). ORALOĞLü 494935 Pazart«tt ta«l Her g+ ce 21 15 t ; (Matine Çanamba 18 v» Cumarte«I. Pa7ar 15 t e ) : »Kerested Tevfik Bey«. İ OLDUREN SIR 1 Çok neşell ınsanların sık «ık ve kevlflı ke\ lfll andıklan 2 «Oturdugu konut yakın yer deglli anlanına ikl »oı 3 Dışanya sattıjımız madenlerden, büyüklerln. ktlçüklerln «uçiannı hof gormelerl 1 1 » 4 Motorlu vaııtalarm arkalanna katar hallnde takılan arabalar (çogul). 5 Karşısndaklne ıstırap veren b r çe(lt denU taşıtının yarın « «Toprağa veya denlze glrlp kaybollı anlamına bir emlr, Aıvada bir g61 7 Amerıkalılann bu peyklmlıe gbn derdıklerl feıa gemlsl onun yüzüne çarpıp parçalandı. ele geçlrlp sahtp olarak 8 ıTerblye«lı ve açgoılü durumdakl bal yapan hayvan» karşıiığl İkl «dz 9 Alâmetler ve bellrtıler (e«kl usul çogul) YUKARIDAN AŞAGlVA: 1 KendUlnden vaktlyle alfara agızlıgı ve dlğer eşya yapılan yeraltı jervetlerlnden blrt 2 At v»y» «Uâhla ele geçırllen, tGerçek zevce» anlamına İkl söı. 3 Erkeklere de ktdınlara da konulan adlardan, bir çeşlt Hlnt hükümdannın y»n«ı 4 Avu«turya paraeı, kanuna kar»ı gelen lclfi, 5 Atlantlkte Avrupa kjlaaısa yakın bir takım adanın adı. cSatım Işlnln, tamamlyle «kal bir muamele « tHenüz olmamı» dunım blr bahar yemi»1» karfilığı İkl 9oz 7 Blr renk, vanta ve iletl 8 Blr ç«»lt tannya kulluk et me taırlan (C°ğül). I Güç dıınımı düfünce DSnkil gemllerln denlze Balledirmt* frtll attıklan. mevtlmlerden blrl Hericourt h«nüz yemeğini bitirmişti W kendisini telefotıdan istediklerini sörladi. Telefonda knnuşanın Wiedner oldı)runu havretle duydu Şlosberj şatosu sahibi kendisine şoforüııti affettiği için te«ekkıir cdiyor ve: «GörüşmemiideB kanma hahsertim; diyordu. Yann bize yemc|e f«lebilir misiniz? , Hericoart. telefoaa kapadıktan sonr» birdea bu Anton hâdisesindekl garabefle ri düsündü. Tehlikelerle dolu bir zemin ürerinde ılerliyermoa fibl bir hisse kapıldı .. Halbuki yFiednerin daveHni memnunlnkla karşılamiftı. Emma da yemekte olacağına före. tekrar onn görmek hrsatuıı bulmuj olaraktı... Fakat Herieonrt, aynı zamanda kendine kızıyordu: «Bu şarllar alttnda onu tekrar gormek doğru değil, diyordu. Rudi. son dereee kaba davrandı. Müsamaha ermem doğru olmaz... Biraz düşundti Sonra mazererini de bnldn: Nihayet YViedner'e yaklajmakia vazifesini yapmıyor muydu? Anton'un ölümü hakkında hakikati baska tflrlü nasıl aydınJatabilirdi? (Arkası var) •«••••««««••«••«•«••«•a İNCİ 4«4598 «Kendıni Arayan Ad«m». KONAK 482606 «Sıcak EUer» D. Dar LALE 443595 «Canavar Çocuklar.. LÜKS 440380 «Kendıni Arayan Adam». LEVENT «Brahrns'ı iever mısınız?» RÜTA 448439 «Eksoduı». SARAî «Kara Seyhın Intıkamı». StTE 477762 «Eksodus» SAN 486792 . «Muallâ» T Şoray TAN 480740 «Kaptanın întıkamı». Î.MELEK «Sıcak Eller» D Day TENİ AR «Kadın Yuzunden. (F) T. TAKSÎM «Kendıni Ara^an Adam». TILDIZ 476342 «Bıllur Koşk» G Arsoy. ALEMDAR «Kendıni Aravan Adam». ATSU (K Gumruk) 211917 • «Helâl olsun Alı ağabey» A Işık BULVAR «Kendıni Araan Adam». KULÜP 227183 .Muallâ». MARMARA «Tehlıkeh Gdlge» MELEK (Eyup) «Ker.dım Aravan Adam». RENK 211525 • «Sıcak El'er» D Day ŞIK 223542 »Bıllur K o « . YENÎ 225E92 • «Bıllur Koşk». TENİ ( B K o v ) «Muaüâ» KADIKÖY OPERA 360821 .Bıllur Koşk». REKS 360112 • «Korkusuz Aslanlar». ÖZEN 369954 «Kendıni Arajan Adam». StN'EM^ 63 «Mualli» SÜREYSA 3RH582 «Eksodus» 8CNAR 1 Gunah Çocuk'an 2 • Çılgın Suvarı KCLÜP ( B E e v ı i «Bssımı Belâja Sokma». • • • « • • Ankara'do DEVLET TİYATRULAR1 • B O T C K TİSATRO 113832 Suare 20 «ı Sah tatıl P ertesı ve Cuma suare >öp Benı K.ıe» Çarsamba suare ve Pa/ar mafıne «V!,P Ov^f Gelıyor»a övleriır» Perşemb» VP (. ertoti ; e celen: «La Boherre' Opera«ı Pa?aı IIH'H «Uyuyan Guzel» Bale^ı KÜÇÜK TİYA1KO nılhM Suare j'Mu Ps zartesı tatıl Pazar rratıne 1 • • <lnııı> m > » ODA TtTATROSl) llllfN Sast 1 d» Pa>a' R tesı tatıl «Dogum Gunu» TEXt 8AHNE 3'72^ıı SUP* ?n ı P 3 ? T ^ . I s > tatıl. Pazar matme 15 te .Rı'mnfn Mn » . t . ÜCÜNCÜ TtYATRO 117?4f Suare 'i' * P.erte't tatıl Pa?ar ma^re '5 tp «pn'ı^'prÖZEL TÎYATROl,AR : MEYDAN SAHNPSİ miıın Cir;arrha I»M! Her gece 21 15 te «Teîmen Evm?n» Hr sun 18.15 te «Sı' Bastan» HALKEVİ OYL'NCl'LARl Car<pmha Cn mırtf.'!, Pazar 2100 de «Evın fçı» v» .Bıı Evlenme». ANKARA TtYATROSÜ 124511 Salı tatıl Pazarteii, Çar?amba 18 İS ve 21 }•> te Ps^ar 15J0 ve 2115 te «ölü Canlar» Dı»er cnnler 18 •• 21.1S t e : «Girh Ordu» 4 t « 13 Mart 1925 tarih li Cumhuriyet'ten Kemalettiıt Sami Paşa yann isyaıt sahasına hareket ediyor Doğu ülerindeki isyan hareketini tenkile memur kıt'alarımıan kurnandanlığına Kemalettin Sami Paşa tâyin edilmiştir. Paşa yarın uçakla isvan «ahasındaki karargâhına varmış olacaktır. Luzumlu Telefonlar «TFAİİE: Beyoglu: 44 48 44 tıUnbul: Z142 3S Kadıköy : 36 08 72 Uıküdar: M0B46 Bakırköy: 7164 66 Adalaı : 5160 81 tstînye: 93 90*0 POLİS İMr .T: tstanbul 27 49 00 Beyoğlu 27 46 01 Anadolu Yakasi' 27 45 02 Sjbhi Imdat: Beyoğlu 44 49 9 8 t'anh: 21 18»S üsküdar »8 08 36 VREN : Demlryollan: 38 04 7^ (Havdarpaça) 223079 (Sırkeci) l'CAK : T H Y (Termtnal) • 44 U2 9r. Hava Alanı 73 82 «ı VAPTK. Denvvolları 49 İH V C Nobetcı M 44(Kin7 S»hlr Hai l»rı 44 «^ r< 44 4'< S» BELhUtVR: Zabıta; 22 43 79 ijlen; 22 0İ 3t Gazi, ttalvan Elcisini kabul etti Reisicumhur Gazı Harretleri dun Çankavada Italya Buvık Eçısı M. Montanıa'yı kabul rtmiışlerdır Elcı itımatnâmes.nı takdrm etmiî ve hir konuşma vaprmşhr. Gazı Hazretlen de bir cevabi konuşma ılp mukabeiede bulunmuslardır. Sinemalar Ankara'do tnhisar idarc si diirı toplandı Türk Tıitünlen İdarei İnbi'arive.«ı dun Hacı Âdıi Bevın rıvasetmde topîanmıs ve veni kadrr>ların tertkıkme başlanmıştır. MaaşlaHa bir indırm \ anılmı\srs»ı snklarımıştır. Ceaap Şahabettın ve Suleyman Nazıf B«yın mutareke sırasın Cenap Şahabettın Bey •\a IVdam ve Ak«am gazeteleıı ılc Falıh Rıfkı Yakup Kadri S e nıh Muanmer, Ahmet H^.m Nermettın Sadık ve Selânr Tzzet B. )<r ale>rtınp acılan rlâvpnm poı ı.lmesıne haslanacsktıı Yalnız Falıh Pıfki ıl«> Yaknp Karlnı Be» in mehui oldukiarı ıçın dokunulrazhUartmn kal^ırılacağı zaınans ıı?kı'mıst r istanbul'da ATLAh 440H35 «Cadı Kazanı» ( D EMEK 448439 «EkBOduı». Basın dâvaları ALEMDAR 154136 1 «Tankların Hucurou» (T), 2 «Acı Nıkâh». ANKARA 123432 «Sporcunun Hajatı. <î) BÜTÜK 124075 «Pekırde 55 Gün." (t') GOLBAŞ1 122215 «Yavas Gel Guzelım. (T) 'NCİ 121986 «A«k ve Intıkam» KONAK 12')7:>(] «Yusuf ıl« 7ıııe\ha». REVKLİ 1^21^3 «Pekınce 55 Gun». ULUS «Şark Se;elerı». • r • i I i 4 4 « »»•••••••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog