Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13 ÜSari \ CUMHTTRÎYET DI AB E RLE R Budapeşte'de Komunist Zirve Konferansı toplamyor Darütvaelâm, 12 ( M , • Radyo) Zengibarın ıhtilal mareşali John Okello bugün verdigi bir demeçte, memleketine dönmesine müsaade edilmedığini ve parası da olmadıeskiden olduğu Washington 12, (a.a. A.P. • Radyo) Dışişleri B akanlığı Müsteşan Harri gından Ugandada yaparak hayatıgibi duvar isçiliği man Doğu Avrupadaki ülkelerin Moskova ile olan bağlannın günden güne gevşe nı kazanacağını söylemiştır. diğini söylemiştir. Doğu Avr upadaki son değişiklikleri gö rüşen Amerikan Temsilciler Memleketine dönmesine müsaaMeclisi Dış Münasebetler Komitesinin toplantısından çıkan Harriman, gazetecilere de edilmediği haberini vermek üzere bir basın toplantısı düzenliyen şu demeci vermiştir: Okello, bu arada Zengibar'daki hü« Yavaş olmakla beraber Doğudaki ülkelerin Busya U«. kümet darbesi ile ılgili bazı Iddiolan bağlannda bir gevşeme ve bu ülkelerde bağımsızlığa ka davet edüip edilmiyeeegi bilinrae alarda bulunmuş ve ayaklanma sırasında taraftarlarından 9 kişinin , vuşmak için bir istek göze çarpıyor. Ekononrik sistemlerde mektedir. öldürülmesine mukabil, hükümet yapılan bazı değişiklikler bu ülkelerin daha normal bir hayat Gazetemizin «Siyasi îcmal» kuvvetlerinin 20,000 ölü verdikleyaşamalarını sağlamıştır. Buna en iyi örnek olarak Polonyayı yazarı ömer Rıza Doğrul'u, rini ileri sürmüştür. alabiliriz. Polonyada kilise önemli bir rol oynamaktadır. Mev12 yıl önce bugün (13 raart Okello iki gün önce Zengibara j cut tarlaların % 85'i fertlere aittir Fakat sattlan ürünlerin T9S2) kaybetmiştik. Tecrü| dönmek istediğini, fakat eskiden fiyatlarmı hükümet tâyin eder. Polonyanın yanısıra Çekosbe ve vukufu i]e CUMHU; komutası altında çalışmış olan balovakya, Romanya, Maearistan ve Bulgaristan da Moskova ile RÎYET'in senelerce Dış Ha zı kimseler tarafından hava alanınolan bağlannı Eevşetmeye devam ediyor. Aynca, Dojju Avberler Servisini idare etrrıiş. da alıkonarak derhal memleketi rupada yaşıyanlann hür dünyaya seyahat eöneleri için izin Kur'anı Kerim tefsiri ve Interketmesinin istendiğini ifade etveriliyor. Geçen yıl 80.000 Macarın Avnsturyaya rnrist olarak giüz Edebiyatından yaptığı miştir. gitmelerine izin verilmişti». çevirilerle tanınmış olan yaBununla beraber «Maresal», ienöte yandan Pekınden gelen bir zann bugün aziz hatırasını ıla ceraDer «Maresaı», Zen. . anarken, bu vesileyle bir kehabere göre, dün Kızıl Çin Komü maktaydı. «istenmıyen kişi. iisn edîi AKEL (Çalışan Insanlar ın Ilerlci Partisi ve mesinin sebeplerini belirtmekten Kızıl Çin • Romanya gönışmelere daha kendisine Haktan kâfıtlari nasıl doldnr«ranlar? nist Partısı liderı Mao Çe Tung ile MfiteveHa Baskanın biraderi, kaçınmıj ve «bunu yakında öğrennde, ıkı ülke arasındaki münsserahmet dileriz. Umum Kıbrıs İş Federasyonu) Bu sene servet bevannameierinl görüşen Romanya Komunist Partı kasımda Adalet Bakanhgınnirsiniz» demekle yetinmiştir. betler ile dünya komunist harekeKomünistlerin, Kıbns gerek Ingilterenin, gerekse de büvültmflsler.. carsaf kadar bir si heyeta bugün Pekinin ideolojik dan aynlıyor tınin birliğini ılgilendiren meseleGazetecilerin, «Mareşal unvanı i surette sev olmns, ne makineve tirivoT, buhranını kanştırmak. A rilranin Türkleri mutlak bakımdan müttefiki olan Kuzev ler ele alınmıştır. Ancak, görüşüWashinçton, 12 ( a * . • Radnı muhafaza edecek misinizT» sek1 dadaki tngiliz üslerinin kal desteklediklerinı ilen sürmek IU ne doavava.. vallahl kStitlara v«Koreye hareket etmiştir. yo) Washington'daki çeşitlen konular arasında Sovyet • Kılindeki bir sorusuna Okello, «Al1 dırılmasını saflamak ve retiyle, bu iki memleketın aleyhı «ık. Her yer kâfıtlarla. bevannatdeolojik nyuşmaılık li çevrelerden edinilen bilgizıl Çin ideolojik uyuşmazlığının da lah beni mareşa! vaptı, mezara ka, böylelikle, NATOnun do ne kışkırtmak şeklinde tezahur et melerle. hildirilerle. eetvellerle, ye göre, Başkan Johnson ile Romanya Başbakanı lon Gheor bulunduğuna muhakkak nazariyle dar mareşal olmakta devam edece ı İu kanadını zayıflatmak yo mektedir. geneleelerle doln . Adalet Bakani Robert Kenghe Maurer'ın başkanlığındaki he bakılmaktadır gim» cevabını vermiştir. j 9 şubat tarihinde, Kıbrıs komu Verçi reformo dive barbar balundaki gayretleriki, bu nedy arasındaki «soğukluk», yet, 10 gündenberi Pekinde bulun Romanya, Rusyanın ihtarlanna Okello bu arada ihtilali yapmak ' yolda açılmıs bulunan kam nist basınında, Ingıhz askerleri fınrken, verginin Sdii olmattm isKennedy'nin önceki gün yaa:dirmıyarak Kızıl Çinle münase] için para sldıgı söylentilerini red l panya, Rusyanın Akdeniı inin kurbanları Kıbrıslı Rumların, |terken vergivl vereeek bicarenin pılan New Hampshire yokla : betier idame ettiren ArnavutlukdedeTek, para«ı olmariıSını, Nairoüslerinde hâkimiyet kurma Kıbnslı Türklere teslim edi\dikle kendisinden Istenen bu cetvelleri. malarında Johnson'dan daha tan sonraki yegâne Sovyet peykibiye, oradan da Ugandaya uçak ihtiraslarına uygundur ri ileri sürülmüştü. İki gun sonra kSfıtları ve hesaplan yapıp yap» az «ayıda «sempati oyu» aldır. yerine trenle gidecegini. fakat Utasvıpkâr tavır Kıbrıs ıçerisinde iki gizli da «Ingilizlenn masına rağmen sürmektedir Budapeştedekı Doğu Avrupa dıpdfisünmek hiç akla vvelki günkü Londra gazegandaya donmezder önce sahs! esJohnson ile Kennedy ara lomatik kaynakları bugün, Sovyet Bu memleketin telerinde çıkan Kıbrısla ilyalarını almak üzere son hir defa sındaki görüş aynlıklan koŞefi Kruçefin, Moskova ile Komügili bir resim, Ingilterede Zengibara ııgramak istediğini söznusunda basmdaki «yorumnıst Çin arasındaki ideoloji anlaşkıyamet koparmıştır: Bir lerine eklemiştir. ' lar» ın mübalâğah olması mazhğını müzakere etmek üzere İngiliz assubayı, nrhlı aracının kumuhtemeldir. Bununla bir\t Bütün Kıbns İş Fe rif etme gayretleri»nden Budapeştede bir Komunist Zirve lesine oturmııs. ensesinde MakaNashville (Tennessee), 12 (AP) Konferansı tertip etmesinin bekraporlar yayınlandı. Komunist ga Ben hesap ozmanlariyie likte, Kennedy'nin, Başkan derasyonu PEO'dur. riosun sözde «güvenlik kuvveti» ne îstanbuldan buraya nazik bir lendiğini söylemişlerdir. zetesi «Haravg,., 14 şubat tarihin mm Onlar bile baz, sevleri Johnson'dan daha fazla «semAKEL, devamh olarak mensup bir EOKA eşkiyasımn ta kalb ameliyatı için gelmiş bulunan M E V L I T pati oyu» toplaması halinde "!* Kruçefin, Macaristanın 1945 te bancasının soğuk namlusunu his 5 yaşındaki Türk kızı. Göknur Ma müşkül bir duruma düşmedestekleyenlerin basında lâh verdiğini setmekte ve biçbir şey vapamadan liki bugün beklenmedik bir anda Sovyet Ordusu tarafından işgaliMerhume Nemek için New Hampshire'de göstermek için büyük gay Kıraliyet Hava Kuvvetlerinin, Li rın hali icier aeısıdı nin yıldönümü münasebetiyle Butevekkülle beklemektedir. rtme Erman'ın ölmüştür. Bllmell ki, bir vergi rahat lahkendi lehinde beliren hareretler sarfetmiş ve Sovyet masol ve Episkopidekı Türk maeşl. Harlclyect dapeşteye gelip 4 nisan törenine eikimis. neBöylesine agır bir tahkir karşıSalı günü tecrübell doktorlardai keti geçen hafta benimsemebogalttıklarım sil edilebllmek Nthat Erman. lerin Kıbns Rumlannı des hallelerine silâh katılması beklenmektedir. sında haysiyetlerine düskün lngi kurulu bir grup tarafmdan ytpıi sabı kolay. taksitleri çok ve eedigini bildirdiği de bir gerAysell Gbksoy. teklemelerini, «millî kur ileri sürmekte idi. Zirve Konferansma Romanyanın lizler isyan etmişler ve bükümet mış bulunan amelivatm başanlı llrden sonra vanl ver(r!ve e»a» oAtillâ ErmanMn çektir. tulus mücadelesi» olarak ten millî gururun korunmasını ıs oldugu «.övleniliyordu. sevgtli babalalan matrah mfikellefln elîne getj. Beyaz Saray sözcüsü Pierher zaman övmüştür. n, Eczacı Durrarla istemeğe başlamışlardır. Dünzikien «onra tahsil edîlmelidir. Are Salinger ise, Johnson ile «Bu sabah etrafmdakflerle konu Esasında, hemen hemen tamamuş Göksoy'ım kü Londra basını, âdeta ağız bir şuyordu» diyen bir doktor. Göknu Kennedy arasında anlaşmazeaba burtnkfl versiler bn vMiflajmiyle Kıbrıslı Rumlardan mütekayınpederl liği halinde, ya yetkilerinin artı run iki saat sonra kalb kifayetsi? lık olduğunu ancak basında n baiı mi? şekkıl bulunan AKEL, 1963 şubat Milmtaz lnsan rılması veya İngiliz askerlerinin liBindpn öldügünü açıkiamıştır rasladığı haberlerden ojrenBizde her sene verei nisbetL Komünistlerin idaresi altınALİ RIZA j ayında, 10.500 üyesi bulunduğunu Kıbrıstan geri {ekilmesi fikrini ilediğini ileri sürmüştür. SalinDallas (Tezaı) 12, (a.a.) Jack Göknur ile birlikte gelmis bulu I iddia etmiştı. Parti 1941 yıhnda da bulunan PanCyprian Fe verfi sekli ve formalHeler. kSSıtri sürmüştür. ERMAN'ın ger, Johnson'un çeşitli mesenan annesi Münevver Maliki. ya\ Ruby'nin devam eden duruşması deration of Labour (PEO) lan ve he«aplan detfstikee ne tnae l & h ruhuna vefatının 40 mcı f^lnü jkurulmuş ve 1955 ile 1959 arasın7,000 İngiliz askeri Kıbrısta keyfî rusunun ölümünden sonra tedav sırasında avukatlan ile savcı kaaleleri görüşmek üzere KenI/mnm Kıbns İş Federasyo Ilye Irln, ne mflkellef ic'n * ne tesadüf eden 14 Mart 1964 cu da, faaliyetlerinden dolayı kapaolarak bnlunmamaktadır. Nizam altına alınmıshr. Injîilizce bilmi tilin cinayeti işlediği sıradı «suurnedy ile zaman zaman bir ayoktnr. tılmıştı. Bu müddet «arfında, Kıb nunun liderleri, son Kıbns martesl günü lktndl namazını \e asayigin korunmasma yardım yen Bayan Maliki, burada bir mü' lu veya şuursuz» bulunduğunu mü raya geldiklerini de «öyleMaliyedeki venrid arkadaslan rısa kayıtsız şartsız selfdetemaimUtnakıp Şlşll Camilnde Hafıı bohranı başladıgı vakit, Mos etmek üzere Dr. Küçük ile Maka det bir Türk ailesinin yanınds ka nakaşa ederlerken Ruby, kahn miştir. Kânl Kantca. Hafız Zekl Altın, jnasyon verilmesi için, faal yeraltı kovada bulunmakta idiler. in»afa ve kcndlieTİni mflkellef veriosnn daveti ve Türkiye ile Yuna lacaktır. Robert Kennedy Ste yan«ıyah çerçeveli gözlüğünü takarak Hafıı Çanakkalcli Hacı Ibrahlm. Içalışmalarında bulunan AKEL'in I Bu teşkilât, Sendikalar Dün rine koymay» dftvet ederim. B » nistanın muvafakati üzerine gitdan, kasım aymdan sonra gökitap okumaya başlamıstır. Hafız Nizamettln Akalın. Du«Genel Sekreten Exekıel Papa1 ya Federasyonu (WFTU) is kalım bu kadar kâtıt doldnrmah Göknurun Blümüne çok üzüler mislerdir. Aneak teslim etmek lâh»n Sadetttn Erglner"ln okuy*revinden aynlacağır.ı »öyleOkuduğu kitabın adı: [ ioannou tevkif edilmiç, fakat 1956 j mini taşıyan, Komunist en ve bn kadar kanşık hesap yap zımdır ki, yüklendikleri sornmlu doktorlar yarın onun arkadası Se caklan Mevllt \e Hatlm Duamiştir. «Kaatilin ruh hali, yaz»n: Dr. yılı sonlarına doğru kaçmaya mu ternasyonalinin bir cephe mak kolav mıT rap Artara avnı ameliyatı yapacak >ına akraba, drmt ve arzu eden lugnn agırlığına mukabil yetkileri Washington'da Hselilere hiManfred Guttmacher • Ruby'nin vaffak olmuş ve 1957 yıhnda. înteşkilâtı alatı Tederasyodia lertn t»«ıiflert rlea olunur son dereee dar olduğundan, durnm lardır. Serap 8 vaşındadır. taben verdiği bir demeç sıraşuursuz olduğunu iddia eden ruh giltereye gitmiştir Ertesi yıl' yeGene Türkçede "WHttn blr koırn»EvlaUan bağh bulunmaktadır ve Gelan gerçekten yürekler acısıdır. sınâa bir öğrencinin, istikb»doktoru». 1 niden Lefkoşeye dönmüş. 1959 yı nel Sekreteri Andreas Ziar ma mânasını nkacak uvdurma «6ı tngiliz askerleri inisiyatiften mab!•«•••«••••»««••• «*•*! le dair tasanlarmı sorraası imana, tides, aynı federasyonun, ler belirdi. O kadar kl rumdurlar ve Makarios HükümetiCumhurtyet 2700 jlında, kapatma kararı kaldmhnüzerine, «Kasım ayından ıonca. yeniden partinin başına geçeanlamamak içln Itasden WFTU'nun L'mumi Konsenin rızası olmadan müdahalede, ra artık Adalet Bakani olmıJ Türkiye İsrael rek. idareye girişmiştir. azizlikler, muıiplikt«r olyinde ve idari komitesinde mnkabelede bnlnnamazlar. Kimseyacağım» demistir MEVLİDİ ŞERİF kanaati çelivoT.BIz simdl sütüyedir, aynı zamanda AKEL yi silâhtan teerid edemezler. Kennedv, daha önce, hiç | Kndüs <israel kesimi) 12. (AP) 1960 da AKEL, Başpiskopos MaAfle bürü^OmOr, merhıttn in Merkez Komitesinde biz besüt Tflrkce kelimeleri de atmaolmazsa kasım ayı seçimlerıkarios ile, seçımler konusunda an Son buhran 21 aralıkta patlak veRoma 12, (a.a.) Italyan Dışiş Türkiye ile tsrael arasında bu Kmekll Alb»y ya bir acayip ve nvdorma bir met etmektedir. ne kadar çörevinde kalacalaşmaya varmış, buna mukabil rince, Makarios tngilizlere, Türk işleri Bakani Guiseppe Saragat yıl kültür ve zıraat delegeleri tea1963 kasım ayında 42.000 üyesi ineil dili varatmava çalısıyomı. 1VIEHMET ŞEFtK ğını söylemis. fakat o tarihaskerlerinin bir alternatifi olarak önümüzdekı nısan ayında. Mısır tı edilecektir. bu partiye, Kıbrıs Parlâmentosunte istifa edeceğini hiçbir zaAKER'in da beş sandalya verılmiştir. O za bulunduğunu iddia eden PEO, Kıb Ne kadar samimivetsi* ve mSnaTürk Ziraat ve Imar îskin Barıza eostermişti. Fakat simdi Rnm! l r a n v e Türkıyeyı zıyaret edecek . . ,„. . , , . , ırısta teşkilâtlanmış bulunan vçalı sız oluvor. Marifet ml bn eanrnı? man bildirmemişti. vefatının kırkıncı günü münamandan berı, AKEL Makarios u, . ? .* lar. Türkleri topyekun imha tasav j t i r Saragat bu zıyaretlen adı ge «anlığının 300 memuru Israelde . . . . . şan ınsanların Jyuzde 60 ını tem Havdi blrbirimizl anlamamava ka»ebetlyle »ılı ruhuna lthaf edilRobert Kennedy'nin adı. Anayasanm gozden geçmlmesı, * vurlarının karsısına çıkan bir en. ç e n hükümetlerın resmi dâvetı u nesken ve zıraat meselelerini inmek uzere. 15 Mart 1964 pazar S Ü e t m e k t e d l r Bu sendıkanın en rar vrrdik.. fakat dısanda Türk<e son zamanlarda, Başkan Yarittifaklar dışında kalma prensıpigel dejilse bile. bir güçlük olarak , z e r i n e yapacaktır >elıyeceklerdir. « UO Bğle namazını mutaakıp, Tn ..... ... . vakın ve ciddî rakıbi, sağ eyilim konasan ve ya yâdellerde bnlnnan dımcıhğı seçimleri için muhtplâkkive basladıklanndan, tnçilis ne dayanan dış polıtıka gıbı onem ;. ,„„,.. Şlşll Camll Şerlfinde. memlekef Buna mukabil 30 îsralli uzman Gazetecilerle yaptığı bir konustemel adaylar arasında sık ,. , , , , . ,. . . »T^I.T lı Sağcı İş Federasvonunun (SEK) Tfirkler ne yapacak. blzden bek6 askerlerine ejttikçe siddetlenen bir ma sırasında Dışişleri Bakani Sa 1a Türkiyede tütun ziraati, patlrni7ln kıymetll ehil Kur'an ve lı konularda desteklemıştır. AKEL, * kadar uyesı vardır .fakat, | , e d l l i , e ı 1 k a r a f S w s M n S s ı l anltsık rikredümisti. Mevllthanlarından, Nusret Yeşil husumet heslemektedirler. Rumla ragat, bu ülkelen zıyaret edeceğı mukçuluk ve meyvacılık tetkikleKıbrısın müstakıl bir devlet ol 15.000 çay, Hafız Zekl Altın ve Hafız nn. Ö7ellikle eazetelerinin askerle nı bizzat bildırmiftır vaesklar! Halbnki Tflrkçe ne kamasından sonraki devrede. ken daha az müessir bir şekılde ınde bulunacaklardır. Kânl Karacanın okuyacakları re edıimektedir. PEO'nun daha dar «rflzel. Selis vaniır. »Bvlenirdl. rine karsı dostane olmıvan haredi kendine «Vatanperver» hüviyeKur'anı Kerlm ve Mevlldl Şefazla üyeye sahip olması, komüfeetlerinin hirbirini takip etmesi, Meselâ Tanı Kredi BankMJrtm ti vermeye ve böylelikle de, kortfe, aıru eden akraba, dost ve nizme temâyül edenlerın çokluğun son pflnlerde pek «arif înçilizleri hiisbütün öfkelendirsekllde dindaşlanmızın tesrlflert rlcjı münistlerin Ada'nın hürriyete kadan ziyade, «ahip olduğu tesir sa bastirdı(i «Mevlid» ne mflkemmM ınektedir. elunur. vuşması mücadelesine hiç bir şehasına, sağladığı üstün faydalar eserdir. SBlevman Cetebi merbnZaten Londra. Kıbnsta vüklenAİLESt [kilde içtirak etmemeleri keyfiyedan ilen gelmektedirdifi «ornmlnlnjn ilelebet tasımamnn kullandıSı dli. mevrn din! . tinı hâfızalardan silmeye çahs1 Cumhurtyet 2t81 PEO, AKEL'in ana propaganda olmsMtına ratmen ne kadar *r6zel ya niyetli olmaBıfrını defalarca resjmaktadır. amaçlarını desteklemektedir. Memen açık1amı«tı. Daha basındanJtmmmmm*: dir. Ne kadsr knvvetli bir «<3«vir Komünistlerin AKEL1 selâ, tarafsız ve tamamiyle hür bpri sornmlnlnîu «ırtından atmak sanatn vardır. desteklemeleri... bir Kıbrısın kurulması, NATO'ya nic olmazsa baskalarivle navia*TEŞEKKÜR MeselS «Velâdet* Snmı tarrir eAKEL hâlen, kendı kendini, j m u halefet etme bakımından PEO, mak içln careler aramaktavdj. BahE«im Ipekten önel'ln do£nMakarıos'un cıddı bir rakibi o l a ; A K E L n e tamamiyle hemfikirdir. den gn parçava bakın: se konn renmln kamn ovnnda vamuna vaktlnde mfldshale ede«Dedi eördüm ol Habibin âneri» rak kabul etmekte ve muhteme A y m gene AKEL gibi, rattıfı Inflalin baskısı. Horae Hüramsnda, rek ysptıfı «jnellystla blze kı«Bir acep nur kim, güneş perlen. 1970 seçımlerınde iktidarı ele b ü t ü n komünistlerin teklıf ettikkametini. Kıbnstaki askerlerinin «mB MtJJdeyl karandıran Hıvinesi» geçırmek için de büyük gayretler l e r i ü l e r e > A k d e n i z d e atomdan ma eelerefi hakkinda kestn ve «üratll »ekl Haetahanesl Üniveralte sarfetmek nıyetındedir. Kıbns dı s u n bir bölge kurulması yolunda«Berkurup çıktı evhnden nâşeblr karar almafa sevketmlştir. Dofum minlgl doktorlanndan şındaki kaynaklar, devamh ola | k i teklifleri de PEO hararetle des hân» Sayın Jlnekolog Operatör Londra derbai TTThant'a m8rar*k AKEL'm kuvvetini ve kayda teklemektedir. PEO, bir yandan «Goklererlek nur ile doldu ciDOKTOIt «aat ederek. barı? fcuvvetl trarma değer taraflarını ortaya dökmek1 Adadaki İngiliz üslerinin kaldınl hân» cabalannda kaydettfgi terakkfler GÜZtN SERİM te ve bu partiyı desteklemektedir m a S ı n ı istemekte, beri yandan da. i «Gökler âçıldı ve fetholdu zuve hasan nansı hakkında 24 saat tmşt» olmak Uwre Artstan Doklar. 30 ocak, 1964 tarihinde. Prag teşkilâta dahil ' bulunan işçılenn, ' lem» »arfında bilel istemistir. tnçiliz tor Ozan Gedlz'e, Asistan DokRadyosuna verdıği bir demeçte İngiliz üslerinde çalıştırılması «Üç melek gördüm, elinde üç askerlf rinin daba ne kadar İki ates tor Çetin Barhk'a, Narknzltör ! Papaioannou, Adadaki iki büyük i ç i n d e gayretler sarfetmektedır. , âlem» ara«!nda bırakilaead konnsnnd3. Doktor Can Daver'e, hemşUe 1 isıyası gruptan bahsederken, bu | 1963 mayıs ayında, PEO, Maka Ve bn böyleee flersm ederek tââ TTTTıant'tan trelecefc eevantan *onNurten Demlra! İle talebe hemgruplardan bırinı Makariosu des|rjos'u, yabancıların Kıbrısın ıçışldoSom anındaki tnsajnaya kadar ştre Meral Denlz'e ve bötiîn ra hîr karara vanlaeagi anlamlma?;hartahane pensonellne eandan tekleyenlerın grupu, ikincı g r u p l l e r i n e k a r l s m a l a n n ı önlemek, bujgelir ve Amîne'nin »ğnndan: tarfır. Uçekkürü blr borç blllrhn. olarak da, AKEL'ı göstermiştir. Iharekete mukavemet etmek üzere I «Susadım gaayet hararetten nTrıanfın tetnaslan eesarei veHaluk ÖXEL 15 ocak tanhınde, Fransız komü Birlesmiş Milletlere muracaat etkaH» rici oTmamntır. HattS Genel Sek Cumhurlyet 268» mst gazetesı «L'Humanitâ,, AKEL t i g i takdirde. desteklemek karareterin ba<tan iannnın kalmadtSın> Sundular blr câm dolusu şerın, Adanın e n ıyı organize edil ı nnda olduğunu ılân etmış, daha anlavın bann knvretl lmrolmsı<ii beti» Gflvenlfk Konseyine mış v e e n ı y ı partisi olduğunu kayı Sonra da, Makariosu. Londra ve «Kardan ak idi ve hetn soSuk volnnds haberler aldetmıstır. Gazeteye gore, Maka Zürich Anlaşmalannın ve Anava idi» V E F AT nos'un «Demokratık Çephesi, an s a n , n yeniden gözden geçırilmesı maktaviı. DoiavTgivTe daha ban« «Lezzeti dâhi şekerde yoğidi» .. « k , muhtehf fıkirlerin bir koalis konulannda, kayıtsız ve şartsız fcnvveH srelmeden întflfs askerleri«Serbeti karşım^a tuttu huriler» E»W Gümruk Nazjrlanndan yonundan ıbarettı. 5 şubat tarihli ,olarak desteklemek nıyetınde bunî" rekillvermeri mfimknndnr. «Bunu s?na verdi Allah dediler» Mesut Berln kııı, Kulell Aekerl nushasında, bir mülâkat münase lunduğunu belirtmişti ne olaeaktır? «Içtim anı oldu cisminı nfıra Llaesl Riyaılye Hocisı merhum betıyle. «L'Humanite. gazetest I Türk düsmanlıgı kaymakam Hallt Beyln eşl. mer1947 de. PfHstfnde de , gark» hum Nâşrt ve Lftmla Güvener'ln Papaıoannou'dan, .Kıbrıs halkı ' Her ne kadar PEO Kıbrıslı s^kilde hareket efmtslerdi | «fdemezdim, kendimi nurdan kıymetü annelerl, Dr. Cemal arasında istıklâl için, bütün kuv ;Türklerden de üye toplamaya ça înerilir askerlert. blrbMerİTie kıva j fark» GOvener'ln kayınvalideel. Hallt yetlenn seferber edilmesinde baş Usmakta u e de, ben yandan da sıva düsman AraplaTla TahTidiler ! Ne kadar renkli, ne kadar canve Aylâ Güvener'ln blrielk bürolü oynayan, Kıbnstaki en siyaset bakımından, birçok konu lıdır. lnsan eörfnü kapasa «Veara«ındsn çekfllnce. kan eBrdevi ı yOkannelerl. eallhatı nlsvandan geniş siyasi partinin Genel Sek da Türk aleyhdandır. AKEL de. lâdet» sahnesi çBzünde canlanır. ve netleede bnfflnkfi t«t , ÂLtYE HATtPOĞLU reten. şeklınde bahsetmektedir. | bu konuda aynı , t > 1 yapmakta„...,. şeyı Dinî edehivatımız, battS nmnmiHanımefendl Hakkın rahmetlne Aneak Kıbnsia Garmn biraz Tass Ajansı gibi, ikinci bir muidır. Meselâ. 6 şubat, 1964 tanhın vetle edehivaiımızda Snlevtnan kavuşmuştur. Cenazesl 13 3.T964 farklıdır: Tflrklyenin, lM.Ofln «,ovhabırım Lefkoşeye göndermiş bu de, Çekosiovak Haberler Ajansı Celebinin «Mevlid» i emsalsir hir cuma gilnO öğîe namazını müda«nı, sayı ve ates fl«rBnlü5flnf lunan «Pravda» gazetesi, AKEL' Andreas Fantis'ın, şu sekı'ldeki saheserdir. Tfirlü ilâvelerle dpÇ'Çtaakıp Şisll Camünden kaldın*anfo strın Rnmlar karsı»tnda tefc larak Eyüp Sultandakl alle meın Genel Sekreter Yardımcısı An bir konuşmas.nı yayınlamıştır • mis olan bn süzel eserin Tapı Krebasma birakmstn beklenemer. Rnm I zarhğına tevdl edllecektlr. Allah dreas Fantisle yapılan bir mülâ J « Halihazırda "m'evcut ' butün di Banka«ının sahih metnini ba?rahmet eylesln. lann fıatalı <eWrterine raSmen. ; katı yayınlamıştır. Fantis, bu mü' güçlüklere rağmen, partımi? Türk tırmıs i)lma«ı kültür havatımıza Tdntn M'akaHo*» rtnakatında, Kıbnshlann milli ıstik vatandaşlanm, şövenistlerin em bir hizmettir. emfhtar me«afında ÜThsnt Cumhuriyet 2711 lal davalarında bütün Sovyet ve peryalist tesirlerinden kurtarma | Bn mfmasebetle oJrendiSim bir da fevirt ertHen Garantî «^rışsever halklann. desteklerin ya ve Kıbns halkımn. antiemoer Sevi vazav.m. bn mevlidin \T** den snayışle bahsetmıstir. yaliıt ve birleşık cephesıne katıl ca. Rnmca, hattâ Arnavutca terV E F AT Terînin bırakacaği boslntn doldnr Bir ay kadar sonra, Çekoslovak maya dâvet etmek hususunda. cnmeleri varmış. Arnavntça bir amacivle Taklt eeçirmeı'»1'' Haberler Ajansı CTK'ya verdiği lelinden gelen bütün gayreti sar mevlidi dinlemek pek Isterim. Merhum Tevflk Ulu»oy"un nkarma yapaeak T« tahî bır demeçte Fantis, Kıbrıs Hükü hetmektedir.» agabeylfl. Behlye Ulueor'un eşl, B. FELEK ativle Tnnanistr'n *n bnns seyfrri Hayriye ölçer'ln babası, Tevmetinin, İngiliz Amerikan müsKıbrıslı Rumlann muhtehf cep . ^ ^ ^ ^ flk Olçer'ln kayınpederl, Cavlt, terek tekliflerine göre. Adadaki (he Adadaki teskilâtlariyle vaptıklan teKavhan Tayfun, Fügen ölçer. Suna, bansı koruyucu kuvvetlerin takjmaslar. Kıbnstaki durumu komü teri UThant'a bir telgraf göndere Adll Angoy'un dedelerl. Kemal vıyesı mahıyetindeki teklifi red nist gayelerine hızmet edecek tarz rek. Birlesmiş Milletlerin, «K'bBeyaz, Doğan Nakipoğlunun Güvenlik Konseıi Keşmir detmış olmasını hararetle destek da vüriitülmüstür: Kıbrı«takı Af ns'taki halkm millî istiklâlinı des dayüan Gazlantepü Evllvazade lemiş, bu plânm. Adavı NATO' nka Asva Ubirligı Komıte<nnin teklemf"Se> dâvet edilmesini i^'emeselesini yeniden TAHİR ULÜSOY nun boyundurugu altma sokmak Başkanı Dr. Vasses Liisarides, mistır teciavl edUdUl Frans]Z ha«tahaDünva Barış Konsevi inceliyecek amacını güttüÇünü ileri sürmüş AAPSO'nun yardımını talep et» neslndp vefat etmlçtlr. Cenaze(WCP) Güvenlik Konsevine müve Kıbns halkının kanunı amact mistir. Dünya Sendikalar Federas 3İ bugün offle namazını mutaakıp Birlesmiş Milletler (New Tork) racaat ederek Kıbnsın toprak hü nın, ancak Birlesmiş Milletler ka vonu Kıbnshlarla birlik olduğu f Ak?arav Valide Camilnden alı12. (a.a.) Birlesmiş Milletler Geünlügunün korunmasını talep etnarak pbedî lstırahatgâhıpa tevnalı ile halledebilecegini nel Sekreterîi&inden bildirilriiginp be'irt nu behrtmistır. Demokratık Genç mistir. dl erMİPcektlr Mevlâ rahmet miştır. görc. Güvenlik Kcn^eyi, Paki'tn lık, Dünya Federasyonu (WFDY) Hiç şüphe yok ki, bütün bu koeylesin nın talebi üzerine, Ke«mir mew „ . Diger bir tezahür NATO'nun müdahalesını telin et, v.imUt teskilâtlsnn faaliyetleri lesini Hindistanın muhalefetin» Komunıst kampanyasınııı Kıb mistir. Mılletl^rarns, Kad nMı I Kıbn.lı R.ımlann komünizmleva ragmen 17 martta yeniden müzarıs ıçeriüindekı dıger b.r te7ahü Demokra'ık Frder«v,.n,, WTnFı\, n i, =1 «, n . a c ı k b i r ş e k ü d e ^ 2U7/27U1 kere edecektir. Birleşmış Milletler Genel Sekre ya koymaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya ile bağları gevşiyor Mareşal Okello eski mesleği duvar işçiliğine dönöyor thtüâl llderi, Zenglbarda «istenmiyen şahıs» ilân edildi Hddı'se/er Eğri oturup doğru konuşalım izde versrl fcaçakcılıS' var. Snçln kim? Onu ararız. Versi adsleti vok . kabanat kimde? Onu da ararız. Verri işleri karısık.. cönahı feimınT Onn da ararın. Vereı az vfrilİTorkimın hosnrnT Onn da arastınn ı . Mökellefte verçı ahiâkı T "ksehebi? Onn da düşanürfl? Rnnların hepsi tamsm ama NairetItin Hoeanın dediîi «ribi hep kn«nr, kabshat hİ7de. vani v»rsi verenlerdf mi? I Allah riTası i'in maliveclpr! Oıtnrnp versi mevzaatını şövle finünüıe vıjıni7! Ve nzaktan hakını*. Rnnları kim oknr. kim öSrenİT ve kim tathik edehilir? Her »ene veni v*ni hflkOmle', veni tâdiller. vpni tüTiiniitr vpni ncnllrr. Ve bnnlara eöre ven' ve. ni kSfıJlar, formfıMer.. ven' veni îsualler. tnsaf edin ev verîirîler. !Her sene veni bir ni<bet. venî bir nsul, veni bir totnmlı knr« H " jşıya kalan mfikellefte hesap kitan. |akıl fikir. ahlak mahlâk kalır mı? Vertî bevannamelerinin her «e» ne sekll detişir. snalleri degisir.. lekleri pükleri deH^ir.. adamlar Ta Romanya Komunist Partisi heyeti, Kızıl Çin'in ideolojik müilefiki Kuzey Koreye de gidiyor Ö. R. Doğrul'u 12 yıl önce bugün kaybetmiştik Johnson He Kennedy arasında soğukluk inceieme Komünistler ve Kıbrıs DÜNYADA İngiliz askerleri Kıbrısfan çekilirse... Kalb ameüyatı için Amerikaya giden Göknur Maliki öldü sHLJssr» = s & 'sssrı^s^ı^irsLZ.şrzJS. Sendikaların faaliyetleri... Ruby duruşmada kitap okuyor Guiseppe Saragat Tiirkiyeye gelecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog