Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

tRİ CUMHUBJtlil 13 Mart 1964 lillllllllllllllllllllllllllMLL Elle tutulur •»• Toprak reforrau için gerekli hazırlıkları hUkiunet yüriitüyor. Ancak çapı çok geniş bir hlkâye olan toprak reformu konusunda, saeda solda çeşitli fikirler ortaya ahlmakta: Efendim dağıtılacak toprak mı var memlekette? gibi cevherlerden tntunnı da: Önce tapusıiTİara tapularinı verelim, sonra toprak reformu yapalım... diye atı arabanın arkasına koşmak tekliflerine kadâr herşey söyleniyor. Şimdi cok yakm bir örnekie, toprak reformu konusundakl «föşünceierimiri toorara todirelim. Böyle «He tutulur olayları gözler önüne sermek kafası mürerret fikirlere y*tkm oimıyaıılanmı* icin faydalıdır. İmar ve İskân Bakanlıcınm İS Numaralı Toprak Kornisyonu aynı ilden 63 vatandasın dilekçesine jöyto cevap vermîş: «Enez Kavmakamlıgına, Kazanız Yeni Mahalle halkından Saffet Ocak ve 62 arkadaşı tarafından Başbakanlık makamına gönderilen (. .) dllekcelerinde. 1950 senesinde tonrak daftıtımı İçin kazanıra 58 No lu Toprak Komisvonu gMmiş ise de, bu komisyonun ssdeee veni (telcn göçmenlere arazi verdiğini. kendilerinir de Yunanistan ve Bulfcaristan eöcmeni olmalan sebebiyle (. ) topreklandınlmalannı bu i» İçin KÖnderileeek komisyonun bütün masr«ilarını da kabul edeceklerinl beysnla (...) ittemektedırler. "~ ~ VÜİyetimfede faaliyette bulunan 15 No. lu komiiyon, köyleri sıra«yla d e alm«kta olup, mevcut «rari dunımuna gbre sırası Beldlftinde Ener mcrkezini de «1« alacaİı tabiidlr. Eneı merkeri iie Yenice ve Çavuş köylerinde «vvelce toprak komisvonu ealısmı» buîundugu vt de Bİınmarruşdana bir çok köyler mevcut oldujhındRn tercihan Eneı merkeıinin alınmastna itnkân prirülmemektedir. Bu sebeple Saffet Ocak ve arkadaslannm düekleri haKKinda şimdillk bir Islern v»n'W«ms imkan görülr* diğinin... (...) kendilerine tebllğinin temlni...» . . . Imza: Vali Muavını. Bu rcstnt bel»enrn «nlaıtiTtı» ıreHnee! Bin verilen bilgifer* fBre 1958 yılında. vani on dort yıi önce E W « btr toprmk konusyonu otram.? Enezin *am solu çoğuniukla Vakıf ve Harine «rtelri... Eneı asagi yukan 35U hane . O zam.tılar komteyon. 120130 hanedeki adam başma onar dönüm toprak verihnU. Enez 350 h.ne. Nüfus 2508 k ' « B " " " sanlann çoSumın toprakiarı kendislnln olmadıgı ıçıı. başkalannın yanında çahşryorlar. Ba*kalan Idmdlr? » r BMr edinmek îcin elealalun. Bu « y m vatandaS1n k«ndMnta toprak vardrr. Ama ta da vetmez 17 000 dönum Vak.f de Î5]etir. Toprak»» Eneriller H<e Mylece b.*.«. 1»«* lısir dururlaT Vakrflar nlrfn »r«WıH topr.tarfra k. da, topr* »npnlerine kiralar? O da bir ayn h.kaye. Ute size burm«nu«m dibi Bdlm^et. b r manrara . Anadoiuva. Güney An.doiuya |Hmfe naçe yok. B r athdn.» m. birkaç saat sonra Edimedesinu Ve , £ kSylünün M I . . . ftprata» âltm», köylünün seri... Ve [ GÜNÜN KÛNÜLARI | D Ü Ş Ü N C EL E R ınıİıııniııııııııntıiiıuuniıunııııııtıuıiHiııııııııııııuııiuıııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııuıııııııEıııı Tapulama Kanununun semineri düzenlendi Avrupa Konseyi Yazan: Ergun BALCI reter ve bir d* genel Mkretei Merkezi Strasbanrg'da olan A\rup» Konsevi, üveleri ara yardımcısından kurulmuş olup sında iktisadî \e kültürel lşbir Bakanlar Komitesinin kontrolı altında çalışır. liğini kuvvetlendirmek amacı Avrupa Konseyinin gayeler ile 949 yılında kurtılmustnr. Bu çok yüksek olmakla beraber rada, şu noktavı açıklaraak isbalen Batı Avmpayı ihgilendı teriı ki Avrupa Ronseyi, Batı ren önerali konulan görügeı Avrupanın birlesmeslnde atılve bn konnlar özerinde ancal mıg adımlardan biri olup, ne tavsiyelerde bulunabilen bir u Birleşmiş Milletler gibi bir kon luslararası parlâmento olmah federasyon ve ne de NATO gitan ileri gidememiştir. Kong< bi bir mevzii güvenllk teşkilâ>in Bakanlar Komiteıinin, Da tıdır. Hattâ anlasrntya göre nısma Knmlnnnn verdi|i tavs mlllî »avunm» konuları AvrUp» yelere bazan uymak istememe Konseylnin hndatları dışında «i bu iki organ arasında arası kalır. ra anlaşmaılıklara sebep olmal Tukarıda betirtildigi gibi Av rupa Konseyi sadecettyelerta tadır. rasında Iktlıadi, tosyal ve külAnlasmaya g6re Avrupa Ko< türel l?bifli|inl lelistirmek » geyinln daha liyadı iktiıad macı ıle korulrnuş ve Batı Av sosval ve kültürel konulajl rupanın birlesmesinde atılmış ıı|rasması lâzım geldiği haldı llk tdunUrdan blrldir. son zamanUrda Kongeyin üvı leri arasında askeri isbirlig Avrup» Konseylnin ılk üyeeibi konulara da el attığı fiiı leri Belçika, tnçiltere, Danimar carpmaktadır. Bu arada Danr ka, Franta, Irlanda, ttaly», ma Kurulu da Avrupa KOBSI Liikgembttrg. Holânda, Norveç ve lıvfç olnp bunlara 1949 yı ylnin O.E.C.D. Ile blrlestirilmı si için çeşitli tesebbüslerde bı lıııda Tunanistan, Izlanda ve lunmugg» da benüı bir sonu Türkıye ile 1B51 de de Alman} a alınamamıştır. katılmiftır. Avrupa Konseyînin 3 esas orAvrup» Konseyi 1949 iılganı vardır Bnnlar. Bakanlar kurulurken bu teşkilâtın %i Komltesl, Danışma Knrala ve nfin birinde Batı Avrupanın g Sekreterllktir. Konseyin en öyasî entegragvonnnda bas rol nemli orçanı olan Bakanlar Koovnıyacağı ve Avrupanın e mıteıl nye devletlerin Oışi|leri önemli sivaıî otoriteıl olacal Bakanlarından kurulu olup iiye umuluyordu. Fakat bu umalar devletlerin dış politikaiarı ve lar gerçekleşmemis ve Avrun dlğer bütün önemll meseleler Konseyi son zamanlarda dah burada görüşülür \e kararlar zivade Avrupa tktisadî tsblrl o\birllji (Ünanimity) ile alınır. ffi ve Kalkınma Teskilâtı (C E.C.D.) ile Avrnpa Körnür v Bakanlar Konsevinin vetkileÇelik Birligi gibi teskilâtlarl rine gelince, bunlar maalesef isbirlifi yapmak yoluna fi pek geniş defildir. Kongey slmigtir. >asî. ıktisadi \e\a kültürel ve sosval konularda (Inıan HakAvrupa Konseyinin. Danısm lan ;ıbi) üye devletlere ancak Kurulu, antlasmada kendlne 1 tavsiyelerde bulnnabilır. nınan sadece ta\§ivelerde bnl Avrupa Konsevinin Danıgma nabilmek yetklsıne rafmen ciı Kurulu ise anlagmanın 23. mad dî çalısma ve çabalan gavegiı desine göre teskilâtı llçilendl de, üvelerinin si»asî hayatlan ren bütün konnlan tBröşmeye da bir dereceve kadar rol ovn yetkili olup, bn gSıüsmelerin vabilmeve muvaffak olmus > sonucunu tavsiyeler seklinde bu arada Konsev tarafından ' Bakanlar Komitesine bfldirir. gan haklanna alt btr antlasm da mevdana «tlrllmlstlr. (O.E.C.D.) Avrupa lkliısdî tşbirliği ve Kalkınma TeskilâFikrimizce Avrupa Konsev tı, Avrupa Kömflr ve Çelik nin en entereaan Uraflarında Blrlifl, Dünva Saglık Teskilâtı biri, Danısma Karulu vasıta |lbl kurnmlar, laman zaman ile dlfer Avrnpa tegkilâtları i Avrupa Konsevi Kuruluha yılzerinde bir nevi parlâmentr Iık faaliyetlerl hakkında rapor kontrol sistemini kurması, v verlrler. ba blrllklerln faallvMlerl I I Sekreterlik ise, bir genel ıek yakından ilgilenmesidlr. altındaki gerçekler f Baha Akel on v e \ o ptk S £ z « . ****** netıcesırıde YargıHer kanun tedYazan: tay Genel Kuruvın edılirk«n altınlunun kararı ıle Parlâmentoda temsıl edilen si dt bırçuk duşüngayrımenkul Hava=ı partılerın gençl k kolları celer fikirler, men «ıneye geçti. lsin temsllcılerı ıçın Türkıye Mılli laatler ve ihtiras(A\ukaM garıbı, bu ga\rı(Jenclık Teskılâtı tarafından dü lar çarpışır. Aran .Sıvası Gençlik Semıne dan zamın giçtikten sonra bu ka rınde de muhtelıf bmal»r mevcut menkulu devır almamak için Hanısan ayı başında şehrimizde nunun hsngi maksatla yapıldığını tu Hklen Kadıköy Maanf Kolejı tıne mumkun olanı yaptı. Kattâ olarak külUnılmtKtadır. 1949 sehe Adaiet Bakanı.ğı, ruşvet aldığı ıh199 Her partıden 6 ihenin kattla araştıranlar bu fikır ve dujür.cele sınde Maliyeye müracaat «derek timalı ' ' ) :1e Hanne lehıre karar rı, gerekçelerden cŞrenmeye çaıı'nSı «emıner, Ounya Gençlık Tesbu gftyrtmenkulün Haılne\t mtı veren hakım aleyhmdo takibata KılAtı (WAY) ve «iyasi parti tem sırlar. Halbuki mer.faat ve ihtıras kalınin gerektığıni bıldlrdık. Zıra bile geçti lar hıçbır zaman açıkça ifade edıl*ılrılen HP işbirllği yapılarak ha••• medİEi için bu husus daima ka Sultan Aıil'ın bir iraderi il« Ka'irlnnrnıjtır Diğer taraftan yabancı uyruklu pusin Mekttbıne vsrilen Jtyfimenranhkta kallr. Remınere WAY. Siyaıi Oençhk Ktnun yapma sanatı çok guç bir kulun Kapusin Mektebi adına de hükmî şahısların gayrımenkul ıkMasa'n Şefı Davıd Baad ile WATİ ıştir Belkı guç sana^arın en ba \amına ımkâ'n >oktu. Bıhndığı gı sınca gelır Kanun tekhfı Meclıs bı, Kapusınler, Katohk dınmın bir lerden geçıp Cumhurreisınm taıdi tarıkatıdır. Merkezı Roma'dadır «nüddetl 1329 tarıhınde dolfnuştur kıne ıktiran ettıkten ionra ârtık Oysa Cemiyetler Kanununa gore Tenrilâtb satl, Vapan ynpanların «sıri kur Turkıye de dlnî flrttmlar U k i p edlliyor |onu yapanlarm esırl olmaktan ku^ Türkiye'de dtnl ga>eler ıçın c«ml ; ^ formaliteler. ikmsl ederek bu c«mt k6kü «»'| lotanbul Tıcaret Odasından mü tulür ve belkı onu yapanlar kanun yet kurulamıyacağı gıbı k8kü dl e a y r i m e n ı , u ı ı e r i iktisap edemedıalmak suretiyle tenzıUtlı metınlerinin e«irı olurlsr. Bırçok çarda olan cemiyetln Turkıye de | g r F a k B , h a | e n Ifct«nbul*deı degehadıselerd» k«nun yapanlann. güt ?ubesi açılarna* Bınaenaleyh Ka, f ] y Q ı m i l y o n İ B r c a ı i r a k,ymeUnde devam oluntnaktadır. f giyim e?yası üterine tüklerı gayelere tamamen ııt neti1 pusın Mektebının ne tuzelki»ilı|i jbulunan bu gaynmenkullerı, (fiıapılan tentılâtlı satı»lar Odanıtı |C«ler eld» edıldijini görmekle, »»»1 vardır, ne de tütelkısılık iktisap len tahıp olmadıkları hnlde) buraportBrleri tarafından devamlı ' tıklan vakldir. etmeglne kanuni lmkân meveuyur eütı idare ederler Gelirlefl ile 'iırptte kontrol edılmektedır. ' Kanaatırr.ızce Cumhurba'kanıraı1 Kaldı kı, olay tanhınde 15 20 mıl Turkıye ale\hındekı teşekkullerın Otç vandan Tıcaret Odası. ten zın veto ettığı Tapulana Karunu , von lıra kıymet takdır edilen bu kuvvetlenmesıne vardımcı olurlar buyuk kısmmd* g teşekkuller çok kuvvetli ve 'Hâtiı satış yapan fırmalara bir tadılât'nda ve bılhabfa 33 cu mad gavnmenkulün Bu u teşekkuller çok kuvvetli ve y dâ febllg g5ndererek meslekî karara desınin tadılfitlnda da durum aynı Marabet rahibeleri oturmakta ve leçkilâtlıdırlar. Esasen bugune kaMavet « t k mecburıyetinde oU jır. Bu kanunun deği«mesini veya dığtr kısmı is» Alman kulübüne dar bu mevtui el surulmemetınln «tmek M t ecbutid U üü 'luklarını, buna Uvm«v«n)8rjn tec değtşmerresını arzu edenlerın mem kıraya venlmıs bulunmakta ıdı" sebebı de budur Bu yuzden Tapu'ive edilerek dükkânlarm kapatıher şeyden Yabancı devletlerden çoğu Türkı lama Kanununda yapılan tadılât l e k e t l n m e n fa3tlennı üstün tuttuklarına ınanıyorUî.' An ve'ye, (ıbadet yerı kurulması ıçm netıceslnde bu gayrimenkuller kor«Lftntao» eemJsi karaya dahı) bir karıj toprak vermez ikm karıt kı, busbütun elımitden gıdeoturdıı tatbıkatia avnlmak«a ve her ikı bızim Istanbül'un en mutena yerın cektir. Dığer taraftan fakır kojluye top Lıbery» banflıraıı 4314 tonluk taraf kendı dusunceiennın mernle de Marabet rahıbelerınin barınma ketin lehinde nlduguna inanmış gö sı için gayrımenkul bağıçlamamı r»k verivoruz adi altında ağaların 'Lpntao» i«im!t sılep, dün sabah zın mantıki bir sebebi de yoktu çogunlukla Hazıneden gasbettikleKararlenız Boğd/ı diMndakı Akpı rünmektedirler. ri gavrirnenkullere kanunı bir şenar mevktinde karayt OturmuîKanunu savunanlar bu kanunun Halk Partisı hükümeti iktıdarda kil venimek îstendıîi de anlaşıl ıken durumu Hazineye bildirdık 'ur SU vürunden karay» oturan Toprak Heformuna zarar maktadir Egsr gaye yalnız fakır kurtsrmays tmroz tah ceğını ve «ksine topraksız koylüle Hükümet mevzuu tetkik etti ve köylüve aıt bulunan ve onlar tarann kanunun himayesmde durum bir karamame ıle bu mesele dâva fından ımar ve ıhya edilen gavri larının duzeleceğinl ve mevcut ka konusu olacak hale geldı. Ancak menkullerın kendılerıne intikalını rıjıklıkların sona erecegini savu o sırada seçitn oldu. Demokrat Par temın ise, kanın metnınde bu hunuyorlar Mesele bu lannın ne ka tı iktidara geçti. Kapusin Mekte sus açıkca Ortaya konulmalı ve dar hatalı oldugunu kendılerıne binin Türkıye mümessili Per Goti hsttâ kanun yurürlüğe girmeden anlatmaktır Çünkü bu kanun lehi er Istanbul'daki Fransız Sefaretm evvel bu kanundan istifade edecek ne oy verenlenn çoğu hukuk mç9 de Oturuyordu. Fransıı Sefiri ise lefın cetvelleri hazırlanmalıdır leğinin adamları olmadığından v« Dışişleri Bakanının yakın dostu Aksl takdırde durum. devlet ke<;ehava. bugün kıstnen va meslekten bulunsalar bile bü ıdi. Dışişleri Bakanlıgı hukuk rnu sinden. hovardalık yapmak anlaOsmanh tmparatorluKapalı ve zaman zaman yağışlı yuk şehirlerdekt tatbikatından ha îavirleri ıle Malıye Vekâlctl hukuk mını tasır eeecentır Isı en yukseK 8, en du berdar bulunmadıklarından, mad muşavirlen toplanarak böyle bir îunda en kudretji hükümdarlar biienin altındaki (îiîlenen teblike d&vamn kazanılamıyacagı hakkın le devlet kesesinden bağıslamada ' >* :1 rierete lerden haberiifdirler Bunlan u da müşterek rapor verdiler ve dâ bulunmaktan kaçındılSr. Devletin varmak için aşagıda nakledeceti vayı açtırmadılar. Bunun üserine ! malı bugün hepimizın ve varın çoMART 13 SEVVAL i miz misali bildirmcyi, bilhassa Kadıkfiv Sulh Hukuk Mahkemesi i cuklarımızındır. Hazır.e malı devfc favdalı bulduk ne müracaat ederek, Kayyumluk I letin kuvvetli olmasım saSlar. Kuv ' ! tstanbul'da. Moda'da deni* kena müessesesi yoliyle bu gayrimenku j vetli devletten heplmız faydalanırında, Kapusin Mektebi adına Ta* lü Haıineye intikal ettirmeye ça j "z. Eğer hovardalık yapmak arzu 1542,18 14 19 44 4 »a pu'da kayitlı bir gayrimenkul var h?tık7"He'm'de Hiçblr kurug mükâ ' sunda olanlar varsa. bunu devlet ' ke«es!nden degil.İıtıyorlarsa ken, dı. Gayrimenkulün yüıBlçümü 33 (at istemiyeceğimiıi peşinen taah1 ketetinden değll, İstiyorlarsa ken J E 112011 9 30I1Î0C 1.311 1P!P bın metrekareden fa*la Idi v* üreihilt ettik. • 5 sene stiren divalar ' di keselerinden odesmler. Zira millete en dokunan devlet işlnde bBy| lesine olçüsüz hovardalıktır. I İ < 1 Mağazamızm alt katındaki Defolu Mallar Dairemizde % 50 ye kadar Tenzılâtlı Satışlarıraız devam ediyor. . M E V L İ T . , J ! TIME MONEY 30/ /o AYDIN İP. ve DOK.) ve Nebâti Yağlar İsletneleri Anonim Şirketi İdare Meclisinden: Ş Ws«^dar]an Umumi Hcvet! nsnfridakl eündPmde vazılı hususiarı eörüsüp karara baglamak üzerc 29 Mart 1984 Pazar günü saat: 10 da adi suırtte toplariRcaktır. Toplanti slrkpfimiz Tn»Tke?i Avom'dn Tekstil Fabrikamız kantin salonunda tatîilacaktır. Bu topJantıya hissedarlanmız biz2at veya di&er bir hissedara vckâlet vermek sııretivlee katılabilirler. Bizzat veya vekâlet vermek suretivle toplantıya iştirak edecek olan hissedarlarımızdan: A) Nama yazılı hlsse senedine snhin hisa«dar]arımız malik olduklan hisse senetlerinin miktar ve numaralannı muhtevi bir listeyi, B) Hâmiline vazılı hisse senedine sahip hissedarlanmız ise hisae senetlerini. 14 Mart 1964 tarihinden itibaren toplantı tarihinden bir gtin evvellne kadar Avdm'da Sirketimiz Muhasebe Müdürlüğüne bildırmek ve tevdi etmek suretiyle, toplantıya giriş kartlannı alabilirler. Aydın haricinde bulunan hissedarlanmızın hisse senetlerinl bankalardan binne ibrsz ve tevdi suretiyîe alacakian makbuzlan ayni tAtihe kadar şirkete veretek giriş kartlannı almalan perekmektfdir. Toplantıda kendîlerini bilvekâle temsll ettirecek olan hisFedarlanmiz svnl şekllde hissedarlıklanni tevslk eden belçeyle birlikte vekâletnamelerini belirli güne kadar şirket merkezine tevdi etmek mecburiyetmdedirler. îşbu çaftrı nama yazılı hjsse senedine sahip hissedaTİaTiınıza statümüz ve Türk Ticaret Ksnunu pe^&ince taahhütlü mektupla da vapılmıstır. 1963 vılı fdare Meclisi ve Mufâkıplar mporlanyla bilânço ve kâr zarar hesaplan müessis hlssedarlanmızın adr€9îerine zamanmda postalanacaktır. Mezkur tdare Meclisi raporu ve cptreller, giriş kartını almak Üzete tesrif edecek di&er hissedarlarımıza eiriâ kartlanvla birlikte verileceği eribl. 14 Mart 1964 tarihinden itibaren şirketimiz merkezinde sayın hisspdariarimızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır. 29.3.1964 tarîhlndc adi surette toplanacak hissedarlar Umumi Heyetl pündemi: 1) Kongre divanı seçirni. 2) 1963 yılı faaliveti hakkındaki İdare Meclisi ve murakıplar raporlannm okunması, bilânço • kâr ve zarar hesaplannm tetkiki, M«rhum Dr. Mehmet Kdmll Berk'ln refikası, sevıill «nneml» I ii 1>ukkQ BEVOÛLU İS azlz ruhu İçln örtltnünün 40 ıncı j (Tününe tesadüf eden 14 Mart ! cumartesı gunü ogle namMinı J mütaakıp ŞlsU Camlinde Mev • lldı Şerlf okunacağını »kraba, I dost ve dln kardeçlerlmlze du { jururuz. • Evlatlan • Cumhurlyet Î101 I FATMA MELİHA BERKİn Faal 1871/269 Teneke Kırpıntısı Alınacaktır Aylık ihtıyaç 60 tondur. Bu miktardan daha az bağlantı da yapılır. Şartname Satınalma Servisimizdpn alınabilir. ETİBANK tSTANBUL ALEVI SATTM ŞUBES1 (Basm 3571'2692 W Tarvrının Rahmetine Kavuşan Kıymetli Babamız FOR CHAIRMEN, MANAGING DIRECTORS & COMPANY SECRETARIES NACİ KASIM Make the most of both. With Lbmbard Banking Limited, money earns the maxımum safe rate of interest and your deposit is supported by paid up capital and reserves in excess of £12,000,000. Curreot rateş, paid without deduction of U.K. Income Tax, and withdrawal periods are as follows: on Deposits for • minİBmm pcriod of 7 dmyı «1 7 da>s' notice of withdrawal. on Deposits for • minimmn period of 1 monöı al 1 month's notice of withdravfal. on Deposits for a minimom period of 3 months ftt 3 months' notice of withdrawal. on Deposits for a minimmn period of 6 months at 6 months' notice of withdrawal. Mımmum ınıtıal deposit £100. ın vefatının senei devriyesl dolayısiyle 15 Mart 1%4 Pazar günü, saat 14.30 da, Uskudar; Seyyid Ahmed Dercsl • Mezarhğı Mescidinde, ruhu için, Kur'ânı Keriym ve Mersiye okutulacaktır. ' Muhterem akraba, dost ve yakıniarımıza saygılarımızla bildiririz. AÎLESİ DIKKAT: üaküdarda, 13 den 14 e kadar Yeni Cami önunds. Kadıotobüs beKletıieecktir. IUncihk İK)77 köyde, Kadıköy rıhtımı Trafık bürosu önünde, saat hususı 3İ% 4% 5/o 0/ BAY OSCABi Write now to the General Mana|»r for further ptrticuUifs and your copy of "Deposit Account" Booklet No. AO332 LOMBARD BANKİNG LIMITED Head Ojfict Lombkrd House, Curzon Street, Park LaM, London, W.l. GROSTCBOT 4111 (30 Un«) PEOF. NTMBÜSTJN MACERALA&l: (Basm 827/26851,^ rîirkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. İdare Meclisinden 20 Mart 1964 tarıhinden itibaren: 1 1963 kuponları mukabilinde Bankamız hâmiline hısse ^etlerine, beher 100 lira için gayrisafi 12. Iira ve kurucu hisse senetlerine de beher senet için eayrisafl 8.108.04 lıra nesabile. ,. 2 Thtivatiardan sermayeye kalbedilen 12.500.000 lıra dola yl sile bedelriz verilen muvakkat makbur flmuhaberlennın Bankamıza ibran mukabilinde beher 1 0 0 Kra için gaynsafı 85 kurus hesabile. 3 Bedeli mnkabilinde ihraC edilen 12^00 000 lıra sermaye dolavısile verilen muvakkat makbur ilmuhaberlerımr, Banksnıza ftran mukabilinde son bd .ıs tarihl 18'11/19W olan % 25 tediyelerin beher 100. lirası içir gavnsafi 140 kuruş, son Meme tarihi 28'110963 olan % 25 tedivelenn beher 100. lirası icöı «avrisafi 108 kuruş e son odeme tanh; 30'12/1063 olan ^ 75 tediyelerin beher 100. lirası ıçın gavn «;afi 3 ktınıs hesabiJe temoftiüJ tevziine başlanacaktır. Savın pav sahlplerinin mezkur terihten itibaren Bankarnız l Muhasebe Servisine müracaatla temettülerini tahsil ' ric olunur. flâncil.k ^ s = = 3) 1963 vüı çalısmalarinın tetkiki ve bu yıl çalışmalanndan = dolayı îdare Meclisi üveleri iîc murakıplann ibrası, ŞŞ 4) 1962 yılmdan müdpvver kâr ile 1963 vılı kân hakkuıda tdare | E •Meclisi raporunda teklif edilen hususun müzakeresi ve karar == ittihazı, = 5) İdare Meclisi üyelerine verilecek huzur haklan ile murakıplarâ S verilecek tahsisat miktannın tespiti ve karara bağlanması. = 6) Dİlekler. Sedef Reklâm 30 S A 5of* A i N 2 t fi N D Oenel Tayın MOdOrO • CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş TOrklr* Harld Urt Kı. Utı Kt • «yuo t »«a IbOVt 80 00 «•00 AN&AKA BOKOSK t Hulvmn Y m e i Ap rENtSEHlD Taleton I II H M, 11 (K (C. U K VL t î V) İS * Atatflrk Yaaı tilertnl tıııen ıdar» ad*B Boramlo MOdOrı ECVET GÜREStN * DtlGU tLLEKİ r » t l h Pag» MabaJlcst Ş « ç Sokag) N o S OlraTbakn r t e t 1081 * aulrun. korjulm»»ın tade «UIDKZ GazetemlK gOndiTtleo yanlaı ko VECDİ KIZILDEMÎB * Basao ve Vayan CT/MaURlYKl MatMaeılık r% t A. 8. Catslnftlu 9okak No. 8941 BU ADANA !>!«•: Gdlmr Hmu A.HLAK f A. * tllnlardan m<>fuılT« kabu] elunmaa. Ahon* *• tlto l«lm ICID e»rfın Otrmoe tAbcmn vnvs••••!•» ...•• • ftl8n HâTdınm kımman Iszimdır * BazPt*. BAS1N tnahhn'l etmlştlr SASTNA HTH .MHiııuııuiHilımııılııılumınınııııııııımuuımınmm"'!"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog