Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

BU AY 2 KİTAP Simnnr de Beauvoir (Çcvireıı: Asını Bezirci) evistentialismf'in ana meselelert 4 lira Gporgpe K«»Uy (Çevtr«n i Memet Fual) kısa oyun • „ 2 Ura P.K. 1198 Vayınpvi Cumhuriyet 2686 PYRRHUS İLE C1NEAS ZAVALLI AUBREY u m h u ri yet CrSU: VTMIS NADt Onhi.ilfrre Tiır!» Osrpfrri'u'n Kiırduğu s Am : Ş U B E S &.u 40.000 Liralık Özel IkrarSije Hizmete GiriyorJ Törk ve Ö retmenİBr B ANK A SI Cumhuriyet 28S4 s 40. yr soyı 14229 Telgra) vç rr<='<1ur adresı: Telefonla» Ti i ? Jf! C'ıımhıırıyei Ti Yi 96 rbııı Hosta Kuıusn Istanbıt] No 246 22 t i i*7 Ts %V tfg 2V \i tfö Cuma 13 Mcrl 1964 Rumlar 10 Tiirk köyiine daha saldırdılar Aıtıerika ile İngiltere barıs gücü masrafının yansını temin ettiler Batı Almanya da 500.000 dolar veriyor; bir Kanada uçak taşıt çemisi Kıbnsa müteveccihen yola çıktı; Türkive banş çücüne katılmakta ısrarlı Birleşmis Milletler (New Tork). 12 (a.a. • AP Radyo) Amerıka ve İngiltere Kıbnsa gönderilecek banş kuvvetinin finansmanı için gerekli paranın önemli bir kısmını karşıhyacaklarını Genel Sekreter TJThant'a bildir mişlerdir. UThant, Amerikanın 2 milyon, Ingilterenin 1 milyon dolân Genel Sekreterlik emrine tahsis ettiklerini bildirmiş, başka kaynaklardan da bağışlar olduğunu, fakat şimdilik bunları açıklamaya yet kili olmadığını söylemiştir UThant, bağışlann banş kuvvetinin süratle gönderil mesine yardım edeceğini be lirtmistir. Iyi haber alan kaynaklar dan bildirıldiğine göre, Batı Almanya da, ilk elde 500.0(H[ dolâr yardımda bulunabüe ceğinT söylemiştir. Böylece 7,000 askerin üç av müddetle Kıbnsta kalabilmeşi için gerekli 6,000.000 dolâ Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Lefkoşe, 12 Son 24 saat ıçınae birçok Türk köyü daha Rum saldırılarına uğramıştır. Kıbrıstaki Birleşmis Milletler gözlemcısi General Gyani nın yardımcısı General Hovvard, Baf'ta ateş kesılmesını temin için tertıp ettiğı toplantıdan sonra, kendisinın dahı Türk kesimine girmesine Rumların mü «aade etmediğinı açıkiamıştır. Adadakı tngilız barış kuvvetleri komutanı General Carver'in tem silcisi ise, Rumlarin îngiliz birlik Arkası Sa. 7. Sü 4 te Muhascıra gltındoki 4000 Türke gıdo ve ilöç yardımına bile müsaade edilmedi Dr. Küçiik "Rumlar vahşi UThant 48 saatlik birkatliâma giriştiler,, dedisiire istedi Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Ankara, 12 (Cumhuriyet I Teleks) A.B.D. nin Ankaı :a Büyükelçisi Raymond Hare, bu *abah saat 10 da Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Knmlar taratıııdan vurulan bir Türk, bir tnsiliı erinin yardımı ile hastaneye götfirülfîrken Sabaha karşı hükümetimizin ihtarmın mahiyeiı, Âmerika ingiltere ve Yunanisiana da bildirildi Papaz Makarios'a ihiarda bulunduk Güney hududundaki birliklerimize ve paraşütçülere "hazırol,, emri verildi Komutanlar dün gece Genel Kurmayda, Sunay'tn başhanhğtnda bir toplantı yâptt Hastaneden kaçan Noda cinayeti faili Soğuksuda yakalandı Evvelkî gece tedavi edllmek+e olriuğu Ka'impasa Den:z Haftane=inrien kacan Morta cinayetı faıli Sabn SRrcıın dün ncleden sonra Cınayet Masası mpmurları tarafın dan Soguksuds bir evde yakalanmıştır. 25.1.1960 gecesi Moda Fevzıpasa sokak 10 sayıda oturan Ferıde C Arkası Sa 7. Sü » te Ankara 12 (Telefonla) Kıbnsta devam edegelen feci olayların yarattıjı durum muvacehesinde Hükümetimiz bu gece Başpiskopos MakaTios'a ihtar mahiyetinde bir nota göndermiştir. Notanın örneği sabahın erken saatlerinde Dışişleri Bakanı Erkin tarafından sırası ile kabul edilen Amerika, tngiltere ve Vunanistan Büyükelçilerine de tevdi edilmiştir. Birleşmis Milletler Genel Sekreterine de durumun aldığı vahamet karşısında Türkiye Hükümetinin bugüne kadar göstermiş oldu°u itidalin Kıbrıslı Rum liderlerrten gereken mukabeleyi görmedi°ini belirten. Türkiyenin haklarını hatırlatan ve Makarios'a yapılan thtar hakkında bilşi veren bir me<aj gönderiltrnştir. Verilen notalar Ankara 12 (Telefonla) Dün akşam Bakanlar Kurulunun, Genel Kurmayda Kumandanların ve Dış Arkası Sa. 7, Sü. 5 te lnönü dün Biiyük Mil Ift Jleclısiııe gelırken BİR TÜRK ÂLİNİ KOKUYU ELEKTRÎK SNERJİSİNE ÇEVİREN ÂLET İCAT ETTİ Rahatsızlığını ileri süren Pirinççioğlu dün istifa etti Ankara 12, (CnmhuriyetTeleks) Kıbrıs olaylarının ve durumun «on inkişafı üzerine güney huduriumuzda bulunan birliklerimizde ızinler kaidırılrnjş ve «hazır oU emri verilmiştir. Her an harekâta hazır beklenmek ted.r. Emniyet kuvvetleri Kıbrıslı gençleri dajıtırlarkenBunların yanısıra paraşütçü bir liklerimize de alârm verilmiştir. Hava ve Deniz kuvvetlerinin bazı birlikleri de esasen alârm dummundadırlar. Öte yandan Genel Kurmay Başkar.lığı ve Dışişleri Bakanlığmda bu gece iki önemli toplantı yapılmıştır. Saat 21.30 da Genei Kurmay Başkanlığı Askeri Şüra toplantı saBeyoğlunda inzibat kuvv etleri ile gençler aras nda lonunda Orgeneral Cevdet Sunay'ın başkanlığında başlayan ve bazı hâdiseler oldu ' gece geç vakitlere kadar süren Kıbrıstaki son olayları protesto müdahale istıyoruz. Kıbrıs vatan. toplantıda ikinci Başkan Orgeneetmek gayesi ile dün öğleden son değil mi? Yeter.» ral Memduh Tağmaç, Kara Kuvra muhtelif fakültelerde okuyan Kalabalık grup. önce Köprü üs^'elleri Kumandanı Orgeneral Ali 250 ye yakın Kıbrıslı öğrencinın tünde bir müdahaLe ile karşılaşmış ' Keskiner. Hava Kuvvetleri Kuyapmak istediği sessiz yürüyüş yer, fakat burada kanalize edilerek yol ' mandanı Orgeneral Irfan Tansel. yer olaylara sebebiyet vermiştir., larına devam etmeye başlamışlar Deniz Kuvvetleri Kumandanı OrÖğrenciier ellerınde yarıya indiril dır. amiral Necdet Uran. 1. Ordu Kumiş bir Türk bayrağı ve şu döviz Tünel meydanına gelen öğrenciier mandanı Orgeneral Refik Yılmaz. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) leri tasıyorlardı: «Türk gençliği neredesinV Sabır Paşam 100 bin daha bitmedi. Kıbrıs elden gidiyor. Silâha karşı politika. Para değil. Kıbrıslı gençler dün bir yürüyüş yaptılar Hastaneden kacan nıahkum yakalandıktan sonra Bir Japon ilim adamı Türk tâbiiyetine gecti Ege Üniversitcsinde Doçent olan M. İkeda Müslüman olarak bir Türk kızı ile evlenecek Tehxiptif Orta Cağa dön 5 inci sayfamıza bakınız Ankara, 12 (CumhnriyetTeleks) Başbakan fsmet lnönü bugün. beraberinde Yardımcısı Kemal Satır olduğu halde, rahatsızlığı dolayısiyle bir süreiir evinrîp istirahat etmekte olan Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlunu ziyaret etmistir. Bu ziyaret sırasında, sıhhî duOrhan ERİNÇ rumunun artık göreve devama im vermediğini ifade eden Pirir.ç Insan değerinin 20 kuruşa kadar. kân . ., . nüştüğü Türkiyemizde. ılım dunjÇi°g'U, Basbakan,. ,j;tıfa arzıjsucyasında büyük yankılar uyandırajdan bahsetmiş, Inönü buna lüzum cak bir sistemle. koku'nun elek fllmadığmı savunmus ise de sonra Ilgi ile karşılanan «Tutrik enerjisine çevrilmesini sağla|dan bunu kabule razı olmuştur. rizm» bolümlerinden ıkincisını hugün veriyoruz. Bu bö yan bir âlet yapılmıştır Bu suret Bunun uzerıne Pirinççioğlu sıhhi le şimdiye kadar. koku ile ilgtli [sebeplerle goreve devam edemıye lümde: her türlü ilmî çalışmalarda tek;ceğıne dair hazırladığı 12 mart * Turızm ceıınetı: Bursa. âlet olan insan burnu da emekü[1964 tarihli istifanamesini BaşbaA ö dolarla rahat üır gün ıe nevkedilmı» olmaktedır. ikana sunmuştur, geçireceğıniz LONDRA. Robert Kolej Araştırma Laborait 1W4 de lurı/m sahasında tuarında, Prof. Dr. Necmi Tanyoyapılacak isler. laç ile yardımcısı Yüksek Mühen dis Gültekin Yıldız tarafından 1,5 * H^lırrler. turistik hulmayıl süren aralıksız çalışmalar soralar. nunda meydana getirilen âlet, dünyanın ilk elektrikli koku ölçme âletidir. Tabutu 6 hükümdar Arkası Sa. 7, Sü. 6 da TURlZM Kıral Paul'ün cenaze törenine bir milyon Atinalı iştirak etti ve Makarios takip etti = , , . konuştum karalıları heyecana sevkeden ve varlak olmadığını ve bunu söyli Kat'i surette dünya yuvarlağın, yen öğretmenlere inanmamalarv dan. okula çocukların gönderilme g e ç s a atlere kadar sebebi anlaşüa, n şiddetli bir infilâk sesi du nı, çocuklarını okula göndermeme mesinden asla bahis etmedım En m y a yulmuş, bazı semtlerde evlerin lerini tavsiye ettiğim hakkındaki azından 2000 kişinın huzurunda camları kınlmıştır. gazetenizde çıkan haber tamamen sarf edilen bu sözün yanlış tevil Ankarahları telâşa düşüren bu asılsızdır. Burada tek üzülecek edilmesi üzücü bir olaydır. Bu olaym bir jet uçağınm ses duvan bir şey varsa serefli basın mensup yazımın aynı sütun ve "aynı punnı aşmasından ileri geldiği anlaşıl larınm hakikî durumu iyice öğ. tolarla neşredilmesinı saygılarımmıştır. renmeden bu gibi «nl.,. haberi[la rica ederim. 6.3.1964. nesir etmesidir. Kadirli Müftüsü 21 5 u b a t 1 9 5 4 c u m a dinî " Mustafa Avcıoğlu Meclisin sîirekli çahşmasını önlemek k değildir. 4.3.1964 tarih ve 14220 sayılı Cumhuriyet 4 senedenben Izmırde bulunan için AP lüerin yeni gazetesinin birinci sahife, 56 cı sütunundaki yazınrn s üniversıtesı Fen Fa^ Kur=usü Do, Ankara 12, (CumhurıyetTeleks) tekzibidir. Kadirli Müftüsü olarak Cıuna namazında valakfîği çentıdır. Bugün akşam üzeri bütün An az verdiğım sırada, dünyanm yu nıücahede mevzuunda {keda kült E e 1 Matematik Bir uçağın ses duvarım aşması dün Ankaralıları telâsa düşürdü müyoruz, "KadirhMüftü süne göredünya yuvarla tzmir, 12 (Telefonla) Ese Üniversitesı Fen Fakülteınde gnrevlı Masatoschaı tkeda ısimlı bir Japon ilim adam;. âşık olduğu Türk' kızı ile evlenmek ıçın millıyetini ; ıdeğiştirmıştir. Arkası Sa 7. Sü. 1 dc Arkası 7 nrı if ' Atina 12, (a.a. . A.P. Radyo) Yunan Kıralı Paul, bugün Avıupanın altı hükünıdarının ve dünvanın dört bir tarafından gelen asillerin iştirak ettiği bir törenle topıağa verilmiştir. Ayrıca, başts Kıbrıslı Kumların lideri Makarios olmak üzere, birçok siyasî şahsiyeî Arkası Sa. 7, Sfi. 5 te AYLAKLA Geçmişin anılariyle yaşayan eski insanlaı ve yollanm bulamıjan yeni zaman çocuklan Kıral Paul için şehrimizde bir âyin yapıldı Vunan Kıralı P a u l ' ü n cenaze tüEVSİZ KALD1LAK Sel felâketi sebebiyle evleri yıkılan vcya reni münasebetiyle dün Taksimde oturulamaz hale gelen felâketzedeler, önümüzdeki günlerde, Blskişeki Ayatrıyada kilisesinde bir tören hire 20 kilometıe mesafedeki Çukurhisar köyünde bulunan boş zelvapılmıştır. Dün de bildirdiğimi^ zele evlerine yerleştirilccektir. Akarbaşı, Altmışbir e^'ler, Arifiyc ve Sibı tör'?nde bazı y\ınan uyruklu çahşmalarına lar Yunan baytasına sanlı bir ta Ogretmenler mahallesinde motopompalarm devamlı hıjtu kihsenır saloııuna koymak rsğnien suyun seviycsi alçalrr.amıştır. Bu arada bugün dc; 25 cvin yı;~*rmi.lfi fak;tl bu taieplrrı ı.ljji'i kıldığı bildirilmistir. Di^cr taraftan 3 gündcn bcri kayıp olduJ'J 1 f l nıakam ^' iar;ı 'nr);ın r<"'l'l"'t' '"işti snyloıcn 10 kisidpn dördü busün bulunmustur. Rcslıııde evleri yıkı Arkaii Sa. 7, Sü. 2 ile ian ve okuilai'da kalan halk gorülüyor. ı Melih Cevdet Ânday AYLAKLAR'da böyle bir topluluğun hikâyesini anlaüyor. pazar günü j lunaıı Kı;...;nın cenazesini tâkip Fotograf: eden devlet ve bukümet başkanları AUIILJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog