Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Mutebassıs Tarıhçılerımızm hazırladığı Resimli. Haritab Mufassal Osmonl T oVi h i nın alttnoı cıldi de çıkarak tamamlandı. 1 5 ıncı cıltler kırkar, altıncı ellı liradır. ISKİT YAYINEVİ GÜVEN YAYINEVI Hâncılık 8799 2678 u m h ur i yet KURL'CLSL: VLNUS .\A1)1 Cumhurıvet 22 42 96 BÜYÜK YARIŞ Turkne Oğretmenl<=r Banka«ı ınemleket kulturune h'zmet gavesnle, oğı^tmenler ve oğrencıler arasuıda odullu (Şur hıkâve vr ma=rtl> ı arısmalan tcrtıplemıstır * Mılli Ee tım Mudurluklerınden ve şı&Jelerırr 7r1en bro'ur ıstevınız. TÜRKİYE ÖGRETMENLER BAN K A S I Cumhumet 2652 40. yıl sayı İ4228 Teleraf ve mektup adresı Tel»fonlaı . 22 42 90 tstanoul fos\.a Kuiusu Istanbul No 22 42 37 22 42 «S U M Peışembe 12 Mart 1964 U Thant dün Makarios'a İIUUİII son Kıbrıs'ta çarpışmalar ve gerginlik devam ediyor U l l IIIIIII y U I I I I U İ U 1 1 Hkmt çevreleri bu k nd h zrı l r b ş n ı ı ı j üü e ou a a ılkaa a l d n a ğ dökülmesine | uflkladılar, Amerika ve ingiltere'ye nota verdik | Ankara 11, <CnmhurıyetTeIek») j korumak uzere Turk Hukumetının ^arıos'a >apılan son ihtnrla ıid tebelırtmış ve ay Bugun Meclis Basın Burosunda mudahale edebılecegını ve bu ko vıt ed.ldığını gazetecılerle bır konuşma vapan nuda hazırhklara gınstıgını ıfade rıca Kıbrıstakı oa\ldrın devam e t hukumet sozcusu Basın Yavın Ba etmıştır Sozcu Makanos ıdaresı meM, uluslararası barış Kuvvptıkanı A lh>=an Goğus rTurkıvenın n'n ınsıvatıfını kavb^tıgını, ko nın bugune kadar gorejme bo'laKıbrıs Devletının hukuk dısı bır munıst AKEL partı^ımn ola\lan maması, Rumların katlıaTi ve tebunyeve sahıp oldugu kanısına vonettığını, Kıbrıs .(evletımn hu cavuzlennı arttırmaları Karsısınrta yardığını» sovlemıstır kuk dışı bır bunveve gırd'ğını bu adadakı Turk cemdi'ırıın can v e Bu arada sozcu Kıbnstaki Turk hususun Bırlesmış Mılle'ler Gene! mal emnıvetını ve geİ2c<?ihnı koıu eemaatının can ve mal emnıvetını Sekreten üThant 'srifınc an Ma mak uzere Turk hu<vinetınn kendısıne garantı anUsmg.ı ıle tarunan mudatıale haksinı her an kbllanabıleceğını ve bu konudi da bazı hazırlıklara giMftığım sojle» mıştır Hıntlı General Gvanı've bır haftalık ızın verdıgını L'Thant Turk Hukumetıne bıldırdı Ankara 11 (Cumhurıvet • Teleks) Bırleşmış Milletler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs takı tem«ılcısı Hıntlı General Gjanı ye bır haftalık ızın verdıgını bır mektupla Turk Hukumetıne bıldırmış» tır Mektupta, kışısel ozurunden dolayı General Gyanı'ye bır haftalık Arkası Sa 7, Sıı. 1 de ("KıfrKisa her (an müdahale edebilitiz,, Genel Sekreter, Başpiskopoaa yolladiği mesajda, «Kan Lefkose 11, (Samim Pekter bildiriyor) Birleşmis Milletler Genel Sekreteri UThant. Makarios'a bir telgraf ffdndererek, Kıbrısta kan dökıilnıesine son verilmesini kesin bir ifadevle ihtar etmis aksi halde Tıirkivenin duruma mudahale etmesini hic kimsenin önlivemiveceğini bildirmistir. Makarios ise gönderdiği cevabî telgrafta, «Kıbnstaki durumu daha kotu şekle sokacak herhanpi bir harekete mâni olmak için azamî derecede itidalli olmak için çereken her gayretin sa rfedildijjine» dair teminat vermiştir. verilmezse, Türkiyenin müdahelesini kimse önleyemez» dedi İnönünün "İstifa ederinu, sözii üzerine Kıbrıs konusunda Meclis araştırması önergesi reddedildi Makanos cevabında «Fakat Tu'k mufntlennin silâhh hareKetlerde bulunmak, umumun guvenlığım tehlıkeve duşurmek ve gergınlığe isebep olmak, kasten hâdıseler vaIratmaları esef verıcıdır» demıştır | Makarios Kıbrıs meselesının hallı ıçın daha sâkın bır atmosfere ıhtıvaç olduğu volunda UThantın beyan ettığı duşuncejı paTİaş Yazısı 7 ncı sahıfpdp tığını belırtmış ve. «Bu gaveve enjtnek ıçın ehmızden gelen her evı yapmaktasız» demıshr Temınata rağmen Buna rağmen Kıbrısın kuzev sahıllerındekı Gırne vakınlarındakı Temblos koyu şıddetlı çarpısmalara sahne olmaktadır Rumlar, Ingılız paraşutçu bırlıklerının ılerlemesıne mânı olmak ıçın yollara barikatlar kurmaktadırlar. Dığer taraftan, lngılız Barış Kuv vetlerı Komutanı General Carver Lefkoşede daha ustun kademed» muzakereler ba?Ia\ ınca;, a kadar, .,BaJt» u k e r î haıykâta son venlttutsı için dun gece muzakerelere devam etmıştır Bu muzakerelerde, UThant'ın Adadakı temsılcısı ve bır hafta ıçın ızın almıç bu Arkası Sa. 7, Sıi 4 te ı Osman Deniz ile Erol Dinçer'in idam cezalannın yerine getirilmeme si karar altına ahndı ıse Ankara 11, (CumhurıyetTeleks) Cumhurıjet Senatosunda bugun, Ankara mılletvekılı Mustafa Ke •nal Erkovan ıle C Senatosu Izmır u\e<!i Enıs Kansu nun bır kısım suçluların cezalannın değıstırıl mı«ı ve azaltılması hakkındakı kd nun teklıflennın muzakere^ıne de \am edılmıştır Soz alan hatıpler den buyuk bır kısmı, tekhflerde cezalannın degıştırılmesı ve>a a zaltılması ıstenen 2021 Maj ıs hukumlulerınden dort ki'inın ceza larının değıstırılmeMnı bır kısmı ,1'e idam hjkmunun ınfaz edılme «ını ıstemışlerdır 1 Senato flydemir ve Gürcanın idam kararını onayladı Y A Z I S I Z 2 Rus harb gemisi limanımızda bulunan 6. filoyu selâmlıyarak Akdenize geçti Rus geıttileritıin geçişinden bir saat soıtra Amerikan yııııııııııııııııııııııııııifiıııııııııııııııınımıııııııııııııııııııııııııııııııını 1 filosu da Akdenizde meçhul bir istikamete hareket etti ı Foto CUMHLRÎYFT Mına Kalogeropulo» > Yunanıstana gıden Makanos, jenı Kıral II. Konstantın ıle bırlıktr Neden 'unungörüşülemiyor? { notları C.H P. ve A.P. eruplarınm toplanacakları. mılletvekıllerının 10 mart gunu Meclıste bulunmaları radyolarda âdeta alârm venr gıbı ılân edıldı. Meclıste vergı refonnlarıvle ılgılı tasarılarla sıvası partıler kanun tasarısı çorusulecektı. Bun ların hepsı gundeme alınmıstı ve muzakerelerının sonucn avnı zamanda hııkumetın kaderıni tâvm edeeektı. Tasarılarm gorusulmesıne bu satırlann yazıldığı sırada henuz bas lanmıs defıldır. vahut baslanamamıstır. Dıs gorunusuvle muıakerelerın gerı kalısı daha ondekı ıslerın vaktı gecıktırmıs olmasına bafclanıvor Gerçekten de Meclısı dun (evvelkı zun) gundem dısı konnşınalarla usul tartısmaları hav lı ısçâl etmıştır. Ancak ısın icvuzunde baska nedenlerın bulundugu da bır vakıadır. Amerikan fılosuna mensup t narb gemısı limanımızda demırıi ıken, Rus donanmasına mensup 83 \e 246 numaralı. bırı kruvazor, dı gerı muhrıp olmak uzere 2 harb gemısı oun sabah İstanbul Boğazından geçerek, Akdenize çıkmıs lardır Sabah saat 7 de ıidi<ıaenız B ) gazından gıren harb gemılerı, Dol mabahçe onlerınde demırlı bulu nan Amerikan fılosunun solundai agır ağır geçerek ılk evvela 6 Fı lo Kumandanı Oramıral Wıllıam Genter ve sancak gemısı Sprıng fıeldı selamlamışlar, mukabıl " e s lamı aldıktan sonra da ağır ağ vollarına devam etmıslerdır (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Oylamava geçılıvor Yapılan açık o\Iamada, Talat 'vydemır hakkındakı olum ceza^ı nın \enne getırılme?ı 83 uve tara ' ndan kabul edılmıs, 26 u\e de oîum cezasınm \erıne getırılmeme sı hakkında o> kullanmıstır. 9 uve çekımser kalmıs, 8 ov da boş çık mıstır Fethı Gurcan ıçın v apılan o\ ıa ma\a 117 senator katılmıs 63 u\e olum ce^asının \erıne getırılmeM leııınde 35 uve de verıne getırıl mesının alevhınde ov kul!anmı«!ar 13 uve çekımser kalmıstır 6 o\ uos çıkmıstır Daha sonra Osman Denız ve Erol Dınçer hakkındaKi kararların o\lamasına g^çılmıstır O Denız ve E Dınçer'ır idam efvalanrın verı' Arkası Sa 7 Su. l d e Evleri yıkılan Eskışehırliler okullara naklediüyor Kral Paul için şehrimizde buyuk bır ayın yapılacak Kiliseye bos tabut ve Yunan ba\rağı konulmasına musaade edilmedi I Eskişehirde hayat normale dönüyor Ilerideki taşkınların önlentnesi için gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir komişyon kuruldu Eskışehır, 11 ( a j . ) Enerji v e Bakanı Celâlettın Uzer, Vall vekıTabıi Kavnaklar Bakanı Hudaı h, Beledıye Baçkanı'nın ıştırakıyle Oral, beraberınde Devlet Su Islerı | v apılan toplanrtıda, felâketzedelere Genel Muduru olduğu halde, bu vapılması gereken âcıl yardımlar gun saat 8 30 da karayolu ı l e Anka konusu goruşulmuş, Devlet Su îşra dan Eskışehır e gelmıştır len Genel Muduru su baskınının alınması Hudaı Oral, ılende bu şekıldekı ' sebeplen v e ılerısı ıçın taşkınların onlenmesı ıçm gerekli gereken tedbırler hakkında gemş tedbirlenn alınması hususunda bır ızahatta bulunmuştur. Genel Mukomısvon kurulmasına karar verıl durun teknık ızahatından ogrenıldığıne gore, oncekı gun meydana dığını açıklamıstır. Enerjı ve Tabıi Kayaaklar Ba gelen tasmanın bellı baçh sebep Arkası Sa. 7, Sü. 3 te kanı Hudaı Oral, îmar Te îskân Gerek vereı artıncı veva vergı refonnlarıvle ilgılı tasarılar ve gerekse sıyası partıler kanun tasansı bugun Meclısı tam devımıvle ıkıkısma ayınnıştır. Bır yanda hukumet partısı C H.P., ıle bağımsızlar ve T.T.P grupunun bir kısmı, ote îanda A P., C.K.MJV, M : P . ve bu partilerin arkasında olanlar var. Hukumet tarafı bıttabi t a s a n l a n n çıkmasını istıyor. Karsı taraf Bonn, 11 (a.a.) Doğu Blokı ıse once vergı konusunda artık kamu ovuna aksetmış v e meselelerıyle ugraşan uzmanlaı havlı destek bulmuş olan alevhte tutumdan vazgecmek nıRusya nın Akdenız bolgesıne sız yetındp değıldır Avrıca sivası partıler kanunu AJ*. ve be ma gavretlerını onemle takıp et rabenndekıler ıcın vergılerden de bn plâna geçen bır havati mektedırler kono olarak ortada durmaktadır. Oysa subat sonunda Mec Bu uzmanlara gore 1962 ocak s lısten çıkan 1D«4 butçesı. eldeki vergi tasarılarının getirece \ında Arnavutluk Hukumetınıı fcı pk gelıre göre hanrlanmıstır, ve e£er tasarılar kanun Valone aenızaltı ussunıı Sovyetleı ° Iasmazsa valnız hükumetin çekılmesı degıl, avnı zamanda kapamasmdan sonra, Moskovan r butçenın bır mılvar liraya vakm çedik vermesi babıs konusu| Akdenizde başka bır melce aratrı? dur. Yani bu durumda 3 üncü Inönü kabinesı istifa zorunva koyuldcğu gerçektır lueunda kalıp verıne karsı partılerden bır hukumet kurulAmerıkanın 6 Fılosunun Po .. *a bıle o huknmet de va selirleri artırıp butçevı kapatmak rıs nukleer denızaltılarla takvıv t ıçın veni vergıler voluna gidecek, vahut 1964 proçramının Arkası Sa. 7, Su. 7 de uygulanmasına ımkân bulunamıvacaktır kı, bu da. seçımler arıfesinde bir iktıdarı verçilerd»n çok daha fazla vıpratabilır. Velhâsıl vergı meselesi, muhalefetı asağısı sakal, >«karısı bıvık misâli dar hudutlar içıne sokmnstur. Muhalefet, vergi kannnUnmn çıkmasını istemivor. Fakat tamamen karsı olduğu ve taearılar reddedildi^i takdirde busbütün arap saçına donecek »iyası ve ekonomık dOTumun sorumlulugunu vüklenmeyi de arzu etmıyor ve Parlâmentolarda meşru olan taktıklere başv»TBvor. Hele sivasi partiler kanun tasansı muzakerelerinde muhalefetin îçtuıuğe uvgnn olarak kullandıçı «çoj^nnlnk bnlunmadığı için geri bıraktırma» usulu arAnkara, 11 (CumhurivetTeleks) tık uygulanması mutâd hâle gelmist . Devlet Bakanı Vefık Pırınççioğ1 ! bugun bazı gazeteîerde istifa Muhalefet kanadının acaha bu konularda zaman kazanmak ve ettığine daır yer alan haberlerı gornsmelerı çerıye bırakttrmaktan elde ettifı favdanın ol\ alanlamıştır çusü nedır?. Bır suredenberı rahatsız v e izın Ooğrusunu ıstersenız bovle bır soruva cevap vermek guç. Tasabulunan Devlet Bakanı Pırmç I rılar bır hafta önce. bır hafta sonra Meclıse nasılsa gelececıoğlu'nun gorevınden istifa ettı eıne sore taktüın onlar bakımından faz'.a kârlı olduiu ıd ıs \e Basbakan Ismet Inbnuve ısdıa edılemez. Akiine muhalefet ke«iin durumunu açıkca '* faname=mı gonderdıgı şeklmcie ço^tfrmemek bakımından belkı ovalamadan zararlı da çık bıı»un bazı cazetelerde ver alar maktadır. • \ncak. e t e r bu ovalama, vereı kamınları>1e <sn ası partıler la sarısı arasuıda eırısılen bır pavarlıfın larurı netıcesı ıse, oZ I t u ğumu7 Vrfık Pirmççıclu zaman tabıi «ovlenecek soz voktur. ; I Rusyanın Akdenize sızma gayretleri Makarios Atina'ya gitti Yunan Kııalı Paul'un cenaze tolenı munasebetıyle Taksımdekı \vatn\ada Kıl <esınde de bugun ouvuk bır âvını ruhanı tertıp edılmıştır Bu avını ruhanî sırasında sehrımızde bulunan Yunan uvruk lu bazı kım^eler konsolosluklarına muracaat ederek kılısenın salonuna Yunan ba%ragına sarılı bır tabutun konulmas nı îstem sler Kon ^olosluk da bu talebı verıne getırmek ıçın durumu kılısp mutevellı hevetıne bıldnm s ve hemen bır labut hazırlanrra'ını bavrak sarııp salona konulmasını ıstemıstır Fakat kılısenn Turk mutevellı he •.etı gerek Sıkıvonetım Kumandan i ı ğ n a ve gerekse Sıva«ı Polıse mu racaat ederek, Yunan bavrağma sarılı bır tabutun konulup konula Arkası Sa. 7. Sü 4 te AYLAKLÂR Bu roman, Paşababasından kalma konakta saltanath günlerini yaşamaya çalışan bir kadınla onun çevresindekilerin gülünç fakat aynı zamanda acıklı hikâyesidir. Pirinccioglu | dün "istifa etmedim,, dedi Itan sabah lınuuHmı>daa ay»ıl«u g««ısi TATBIK EMLEN IMAR PLANI SEHRİ ÇİRKİNLEŞTİRECEKTİR " Mimarlar Odası Genel Sekreteri, dün bir basın toplantısı yaparak tâdil tasansı hakkında i/alıaf verdi (Vazısını 7 ıwi s aiııfeaıizde bulacakiUiiz) Melih Cevdet Anday'ın ilk romanı AYLAKLÂR pazar günü CuııılıuriyotHo » Ecvet GURESIN İ «Bır muHrleltpnben rahatcı? \^ II 1111II1IMII M 11 MIIIIK (ırahatlı bulunmakt?' ım arns ıstj'a etmedim. Boyle bır şe> >ok.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog