Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Onbinlerce Türk ÖgretmeninJn Kurdnju Bankamum SAMSUN Ş U BES İ 40.000 Iiralık Özel İkramiye ile 14 Mart Cumartest Giinii Hîzmete GlHyor. Türkiye Öğretmenler BANKASI Cumhuriyet 2620 40. yıl soyı 14227 u m h u r i yet KURUCÜSU: YUNTJS NADt Cumhuriyet 22 42 »6 I s t a n b u i r P o s t s 2 2 0 9 7 0 4 Telşraf r» mektup 42 sdresl: 30 Kutusv 2 Tstanbul 1 ) 8 N o 248 2 0 * T e l e f o n l a j : 22 KANLI TOPBAKLAR Romanı Toplumun bütün deeer ötçülerini şahsî çıkarı ıçin kuUanan bir aıuhtensîn romanı. F. 10 Lira REMZİ KİTABEVt ' Üâncıhk: 8796/2624 Çorşamba 11 Mart İ964 14 ölü, 26 yarah veren Türkler, EOKA'cı Rumlar tarafüıdan sarılmalarina rağmen teslim olmamağa and içtiler Türk filosUy İskenderundan ayrıldı Lefkoşe 10, (Samim Pekter bildiriyor) Bazuka, havan topu ve otomatik silâhIarın a£ır ateşi altında dün Baf kasabasında sabahtan akşama kadar devam eden çarpışmalarda fena halde h ırpalanan Kıbrıslı Türkler, sayıca kendilerinden çok üstün bulunan kuvvetler tara fından sanlmalanna rağmen, dün gece asla teslim olmamağa and içmişlerdir. İnffilizlerin Baftan bild irdiklerine çöre, Baf Türk Cemaati Lideri ve sabık Parlâmento üyesi Aziz Altay, «Asla teslim olmıyacağız» demiştir. Baf kasabasında cereyan etmiş olan çarpışmalar hakkmda Ingiliz resmî sözcüsü tarafından bu aksam açıklanan rakamlar, Türklerin 22 ölü verdiklerine dair daha önce Rumların ortaya aftıkları haber Baf'ta diin, geçici bir "ateş kes 99 ilân edildi Sel baskınına nğrayan Eskişehirin ana caddeainin «ularla kaplı btll ••>*••.a.t.aat••#•«•••«!••••••••••••••••••••••••••••fl«**ı««a•••••••••••••••••••• t U Thant çarpışmalorın durdurulmosı için çağrıda bulundu Eskişehirde selin tahribatı, tahminlerdetı daha fazla lerin doğru olmadığını göstermek Aynı sözcü. bu çarpışmalarda 26 ledir. Ingiliz "sözcüsüne göre Baf Türkün yaralandığını ve 33 ünürı taki çarpısmalarda Türkler 14 ölü kaybolduğunu bildirmişse de, bu , vermişlerdir. Buna mukabil Rum rakamlar Türk cemaatine yakın! lann 3 ölü ve 13 yarah verdiğin çevreler tarafından teyit edilmeden bahsedilmektedir. miştir. | Dün ateş saat 19.15 te durmuş ve' Rumlarla Türkler sulh görüşmele? ierine başlamışlardır. Bu sabah • devam eden müzakerelerden son ra, Baf'taki bir Türk sözcüsü, ge' çici bir «ateşkes« anlaşmasma varıldığını bildirmiş, fakat Türklerin Rumlar tarafından ileri sürülen Başbakan, Kıbns konusu uzarsa, her türlü fenalı şartları kabul ettikleri iddiasının LThant tamamen asılsız olduğunu söyleğın olabileceğini de sözlerine ilâve etti. miştir. Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) yorsunuz. Bakahm, bu konu nasıl Arkası S». 7, Sü 4 te Bugün Çankayada mutad ge gelişecek? j zisini yaparken Inönü, gazetecile Soru: Bennet'i niçin kabul etmeÖzel olarak giden rin sorularına cevap vererek, Aîdik? dada İngilizlerin pasif kaldığını Cevap: Henüz karar varilmedi, Uücahit BEŞER söylemiştir. ama, düşüncelerimiz onun şahsi ibildiriyor Inönü gezintisi ıırasında gazeteıçin değil. cilerin çeşitli sorularına aşağıdaki Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Eskifehir 10 Daha geçen yaı şekilde cevaplar vermiştir. kurakhk yüzünden yağmur duasıBirleşmis Milletler (New Tork) Soru: Kıbrısta durum yine iç na çıkarak birkaç damla su için II (A.P. ve Radyo) Birleşmiş Tanrıya yakaran . Eskısehirliler, Milletler Genel Sekreteri UThant harbe doğru gidiyor. Ne dersiniz? Cevap: fç harbin içinde gibi zabugün dehşet verici bir sel felâbugün Kıbrcstaki şahsi temsilcisi ketinin ıstırabım yaşıyorlar Bu, Hintli General Prem Singh Gya ten. tabiatın haşin vurdum duymazlıni'nin «şahsi sebeplcr» dolayısiyle Soru: Kıbrısta çarpışmalar değına terkedilmiş Orta Anadolunun bir hafta izin aldığını açıklaraıştır. vam ediyor ve üzüntü yaratıyor? kaderi, bitip tükenmiyen çilesidir. UThant, kanlı karışıkhklara sahCevap: Hep üzülüyoruz. ne olan Adaya gözlemci olarak Soru: Alınan tedbir ve teşeb 1950 de sel, 1S56 da zelzele, 1962 Dünya Teşkilâtının Avrupa Şube, büsler gecikiyor. Bunlara karşı ne de sel, 1963 de kurakhk, 1964 de yidüşünüyorsunuz? sını idare eden Genel Sekreter ne sel... Yardımcısı Pier P. Spinelli'yi tâyin Cevap: Dediklerinizin hepsi doğ trahı gayet basit: Kargın dereıi Arkası Sa. 7, Sü. 7 de ru. Siyasi hâdiseleri iyi tahlil editaşıp Porsuk çayı ile birleşince Ankara, 10 (CnmhnriyetTeleks) böyle olmuş... Hani, bütün bunla llgili Bakanlarla özel sektör MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rı önlemek için milyarlık barajlar temsilcileri arasmda yapılan buınşa edilmiş, regülatörler yapılgünkü toplantıda bir konuşma ya mıştı. pan Odalar Birliği Başkanı Nuri Eskişehir, bu derece büyük bir Ceritoğlu, «Vergi ziyamı müessir feiâkete 1909 da, yâni 55 yıl önce bir çekilde önleyici mahiyet taşıbir defa daha uğramıj. Ama, o za yan ve ilmin kabul ettiği her türman şehir bugünkü durumuna lü tedbirlerin ahnmasında hükü Arkası Sa. 7, Sü. 1 de metle beraberiz ancak, biz, vergi ; Türkiyede ümmetçiliğin, şeriatçılığın ırkçılık akımlariyle atbaşı Z raevzuunda, ilân keyfiyetinin fayZ yürüdüğü, hattâ aralarında bir işbirliğinin bulunduğu çok Z dadan ziyade mahzur doğuracağizaman reddedilmiş, aksine iki akım yürütücülerinin birbir Z nı ifade ederek bu usule başvuZ lerine düşman olduğn kanaati ortaya yayılmak istenmiştir. z rulmasım önlemek i?temiştik ve Z Adalet Partisi içinde geçen yıl olagelen nıücadelelerde iki akırc. E :?temekteyiz» demiştir. kasden yanlış E savnnucularının birleşmesinin bir nefsi müdafaa zarnreti şek E «Umumi efkâra E Iinde gösterildiği hatırlardathr. Oysa Türkiyede iki akım E aksettirilen düşüncelerle özel sekE Cumhuriyetten beri işbirliği balinde ve gayeleri birleştiril E töre mensup olmayı bir suç gibi çalışan zihniyetten E miş olarak yürümektedirler. .Vitekim Sayın Doç Cavit Orhan E göstermeye Tütengil'in British Mnsentn'da buldngu Riza Nar'a ait el yaz Z duyduğu» üzüntüyü belirten CeZ ması parti proıramında bn gerçek apaçık çörülüyor. (1) = ritoğlu, ayrıca, yıllık programlarAyrıca, piyasadaki 290 müessese hakkmda da Arkası Sa. 7. Sü. 8 de E Bir zamanlann Bakanı ve Lozan rnnrahhas heyeti üyesi Dr. Rıza = E Nur'un 1935 ten önce hazırlayıp British Musenra'a verdiği z tâkibata geçildi E Türkiyenin çeleceei bakkındaki düşüncelerle parti progra E E mında ırkçılık ve din anlayısına dayanan bir devlet karnluşu E Malt poliı teşkilâtı piyasadaki lunduğunu belirten bir llgili, bu ; öntörülmüştür. Her ne kadar tekkelerin misyoner teşkilâtı E 5ahte ve karşılıksıı fatura ile il j konunun bütün Türkiye çapında Z haline getirilip Türkçülük için çahşacakları, dolayısiyle lü E aiii tahkikatı derinleştirmektedir.; geliştirilmesinin gerektiğini belirtE zamsnz raüesseselerden faydalanılması tleri sürülmüş gibi Z tlk baskınlarda ele geçirilen 20miştir. E görünüyorsa da Anayasays konnlması istenen din ve lâiklik Z milyon 384 bin liralık karşılıksız * E konulariyie ılşili ve bayli çelişik olan maddeler ırkçılıkla, Z faturadan sonra son iki gün içinde E şeriatçılığın sarmaş dolaş hâle geldieini ortaya koyması ba E 14 milyon Iiralık daha sahte ve Z kımından pek ilgi çekicidir Bnnlann ilerisinde asıl önemli E Ankara 10, (Cnmhnriyet • Teleks) Yağan siddetli yağmurlar dolayısiyle tam bir sel felâketine maraz kalan Eskişetairden förnnnşler: karşılıksız faturaya el konulmusZ olan Atatürk'e ve Onun devrimlerine karşı belirmis kin'in E E Dr. Rıza Nur'un proğramına olduğn gibi aksetmesidir. Dr. E Başbakan İnönü. bugün bağım Tasan Porsuk nebri üzerindeki köprüde sular, kö prü seviyesine yaklasmış dnmmda ve yıkılan evler tur. Aldığı mal karşıhgı sahte ve nayîon fatura alan 300 müessese. E Nur'nn istediği, Atatürk'ün ıskatı ve cezalandırılması, ts = sızları almak için teşebbüse geçen den sonra 290 müessese için de E met tnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak'la o zamanki Ba = A.P. nin €belki de iktidara geljtakibata geçilmiştir. A\Tica bu = kanların, Atatürk'ün etrafındakilerin temizlenmesidir. Dok E mek istediğini» söylemiştir. ReHaluk BESEN [faturaları tanzim edenlerin sayısı : tor aynı zamanda Atatürk heykellerinın imhasını, şetair, so E form kanunları çıkmadığı takdirde Ankara 10 (CnmhnriyetTeleks) da 37 den 65 e yükselmiştir. E kak ve köylerden isimlerinin kaldırılmasını istemektedir. E hükümetin çekileceğini tekrarlı* * •* * * B * * Malî polis piyasayı taramaya de Ankara polisi bu gece 1.5 milyon E Rıza Nur proçramında bilâfetçidir, aynı zamanda ırkçıdır ve = yan İnönü. siyasî partiler kanu. vam etmektedir. Naylon fatura a lirahk bir kalpaz'anlık olayına el E Türkiyeyi federatif bir devlet halinde düsünmektedir. z nunun Anayasaya aykırı olmadığıilısverişi ile vergi kaçakçıhğı ya koymuş ve sahte para basan sa; Ekonomi bakımmdan üzerinde dnralmayacak kadar saçma olan E nı bir soruya cevaben bildirmiştir. pan daha bir çok müessesenin bu rv.tı suç âletleri ile birlikte suçüsE fikirler bir yana, fakat 1960 dan sonra başlayan Atatürk E tü yakalamıştır. E heykellerine tecavüzler, hilâfet, şeriat isteyen hareketlerle E Daha sonra Başbakan, «A.P. ba Ankara 10, (CumhuriyetTelek«),p:imıştsr. Kansu ile Erkovan bu dırılmasmı teklif etmiş, AP li YuBundan 15 gün kariar önce Ikinci E Dr. Kıza Nnr'un proçramı arasındaki yakın ilişki gerçekten = şımsızlan almak için teşebbüse Cumhuriyet Senatosunun bugünkü i teklif lerinde 2021 Mayıs olayları suf Demridağ ise 2021 Mayıs oŞube Müdür Muavini Mustafa YiE Ö7erindc durnlmaja değer. Zaman zaman «Büyük Türkçü Rıza Z geçmiş, ne dersiniz? sorusunu şöy oturumunda Ankara Milletvekili|sanıklannd»n Telât Aydemir, Os laylarımn 22 Şubat ile ilgisi bueit'e 20 ya.şlarında Fıkri Yıldırım Mustafa Kemal Erkovan ve Izmirjman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol • lur.duğunu, 22 Şubatçılann mahke Z Nnr» başlı&ı altında yayınlanan ve hattâ Lozan delegesi dok E !e cevaplandırmıştır: adında bir gencin sahte para baâZ tornn Atatürkçü oldnğnno ileıi süren makalelerle ortaya çı E c Belki de iktidara gelmek \% i Senatörü Enis Kansu'nun, bir kı: Dinçer hakkındaki ölüm cezaları tneye verilmesi sebebiyle Senato Arkası Sı. 7, Sü. 4 te E kanlan belfe karsılastırılınca ırkçılann bir taraftan kendile E tiyorlar. Kuvvetten zarar gelir! sım suçluların cezalarının değişti mn azaltılmasını veya değiştirilme nun bir siyasî idam kararını onayE rini nasıl maskelemeve çalıştıklan. öte taraftan liderlerinin E rai? Kuvvetli oltnay» çalışıyorlar. ! rilmesi ve azaltıltnası hakkmda sini Ktemektedirler. Enis Kansu lamakla karşı karşıya kaldığını E işaret ettiği yolda nasıl yürüdüklerini açıkça görüyoruı, ki bn E Bu kendilerinin bileceği iş.» kanun tekliflerinin müzakeresi ya:kanuşmasında idam cezasının kal Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Z da olayları ve gerçekleri yakından tanıraaya kâfi fifcir veriyor. = Cumhuriyet'in E 1960 dan sonra aynı akımı yazılariyle ve sözleriyle destekle r yeni romanı E yenler'in iç yüzleri Dr. Rrza Nur'un 35 yıl önce hazırladığı = E proçramda çirkin çirkin sıntmaktadır. Hele bir zamanlar ; = haşka hüviyette görünüp de, ellerine geçen knvvetten fayda E E lanarak Rıza Nnr'n tâkip etmeğe çabalayanların maskeleri sa ~ Z yın Doç Tütengirin açıklamasiyle dttşüveriyor. Doç. Tüten = Niğdenin Uluveren köyünden :: Yurtta ve Dünyada E fU'in makalesi bn açıklama doliyısiyle bize aym zamanda, = ay önce Istanbula gelen Şahın Çe•k Devlet işletmeleri görün. E Türkiyenin geçirmekte oldnğn çalkantıların nedenlerinı bnl Z vikkan, ağabeyisını bir kadın medükleri kadar verimsiz mi E mak için farydah bir anahtar olmuştnr. Açıklamadan bir kere Z • selesinden öldüren ve Af Kanu çalışıyorlar? E daha anlaşıiıyor ki, Atatürk devrimlerine karşı kâta sinsi sin Z jnundan faydalanıp tahliye olunan + Işçi lşverın ilişkileri Z si devam eden, kâb açığa çıkan hareketlerin gerisinde bir ta = Hüseyin Özsanyı bıçakla vurup •k Avrupa ve Amerikada işçi Z kım cahilleri ve cahillikleri yüzünden ümmetçi olanlan değil, = öldürmüştürücretlerinin gelişme seyri Bu romanda yeni za: kökü eskiye dayanan ve 2 nci Dünya Harbi içinde faşizmle 1.49 boyunda 50 kilo agırhğınrla •k Ortak Pazarda sosyal mes: beslenen ırkçı akımların yürütücüierini aramak gerektir. Zira E olan ve hâlde hamallık yapan ka manların yeniliklcıirr ken Z Nurcnlariyle, ticanileriyle, serhest kalmak isteyen tarikatcı E ir Petrol için yabancı yatırım an', Hüseyin Özsarı ile dort cün uvnıaja calışan vr Z lariyle dcreheyi artıklariyle bütün geri unsnrlar Dr. Rııa E önce karşılaşmıştır. Ağabeyısmı lar 1,5 milyar lirava yük. rski ile yeni arasındZ Nur'nn prosramında birleşmektedirler ve bn programın sa E öldüren köylüsünü arayarı küçük seldi bocahyanlann hikâyesi adam 30 kiloluk bir sandıgı taşı* Mersin liman tarifesinin ni okııyacaksımz. ;riıâ! sırada kan dâvası aiitlüsü Hii artması lepki yarattı vnnncuları bngün yasama meclislerine kadar girebilmişler E seyıni görmüş ve kRlabaiık ıçmric •• Eıe ekici tiitün pivasası * dir. = kapışmışlardır Sanriıgı sırtınrtaıı kapandı Ecvet GÜRESİN E 5tan Şahin, yanında tsşıdıcı hı• Baskpnttpn habprler •:akla iki liamle vapmış, rakıbırıı v (1) Doç. Tutensil'in makalesi; «Gizli kalmış onemli bir bel ; OCAK PATf.AVINCA Diin rabalı Fatih Piri Mchmct Paşa mr.hpllcsi K^rılj Mctlıcse soUk ıs ere seımı=tir. se». 9 mart İO^. Cumhuriyef. İ •^Mİı ecrrkonduds cazocHC' i"tiamı= ve yan.cın <:\< nııslıı. Bii'birine bıtı^ık ik. ^ecekonduuun yaıuuasi Kaatil nlaııtaıVIITI'H kn'. . t ^llllllllllllllllllirilllllllllllilliillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllirı ile sonuçıanan yanguda 13 kijiLık iki aile a^ıkta kal Arkagı Sa. 7, Sü. 3 te . İıtönü İngilizlerin Adada pasif kaldığını söyledi Gn. Gyani bir hafta izin atdt Sehrin merkexinde oturan 180 bin kişiden, enax 80 bini su bashınından xarar gördü Ölü saytst 8 yıhılan ev 206 hasar gören 2785 xctnin hatt su basan 2600 Porsuk alçaldi/ damlara sığınanlar kurtarılıyor Özel sektör vergileritı ilâtıına muhalif Bir belgenin acıkladıkları Polis oıı ınilyoıı Iiralık faturaya el koydu Retorm kanunları çıkmazsa İnönü çekilmeğe kararlı Aydemir ve arkadaşlannm aih Senatoda görüşülüyor EKONOMİ 1.5 milyon Iiralık sahte yuzliik basan kalpazan yakalandı Af Kanunundan faydalanıp ceza evinden çıkan hasmını öldürdü AYLÂK'IAR Yazan: Helih Cevdet Anday Pazar güıtü 5. sahifeye bakınız 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog