Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Basın 32932589 40. yıl sayı 14226 u m h ur i yet KURUCUSU: 5TUMJS NADÎ Telgıaf ve mektup adresi: Cumhuriyei İstanbul Posta Kutusır Istanbul No 246 TelefonJaj : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Canhçıleı ımızın hazu ladıg* ir tfaritalı !\lufassal Osmonh T a r ih i Salı 10 Mort 1964 nin altıncı cildi de çıkarak tamamlandı. 1 5 ınci ciltler kırkar, altıncı elli liradır ISKİ1 YAYINEVİ GÜVEN VAYINEVI İlâncıhk 87992596 Eskişehir korkunç bir sel felâketine uğradı Eskîşehir tamamen sular altında, Vaülik bütün vasıtalara el koydıı, okuliar ve resmi daireler tatil edildi Eskişehir 9 (Telefonla) 24 sa• şehrin çukur semtlerını bir ar. ler jttenberi yağan şiddetli yağmur'.ar da istilâ ettiğinden ve suların yuk neticesinde dağlardan inen sel «usekliği bir metreyi aştığından, biı lan Porsuk cayım taşırarak Eskı çok binanın alt katları sular alşehirin görulmemıs bir su baskını tında kalmıştır. na uğramasına sebep olmuş, yüz Bu arada su, Köprübaşı semtir. lerce ev sular altında kalmış ve Arkası Sa. 7, Sö. l d e yıkılmıştır. Alınan ilk haberlere • • m gore 6 kişi ölmüştür. 7 kişi de kay:piır. Dündenberi yağmur suları ile taşmaya başlayan Porsuk çayı. bugün saat 14 ten itibaren köprüleri aşacak şekilde yükselmiş ve bu arada şehir içindeki 4 ahşap kopıü yıkılarak seller tarafından sürüklenmiştir. Ayrıca inşa halindeki Teleıoto: ıE kıcl ır Ankara İstanbul 1 Taşköprünün direkleri hasara. uğramı.ş ve su altında kalmıştır. SelFelâket bölgesi Eskişehirde dün çekilen bir resim 6 kişi öldü, yiizlerce ev yıkıldı, onbinlerce dönüm arazi sular altında Seylâba şiddetli yağmurlar sebebiyle Porsuk Çayının taşması yolaçtı, Ordu yardıma koştu Yağmur Egeyi de tehdit ediyor 2021 Mayıs suçlulariyle ilgili teklif Koraisyonda reddedıldi Ankara, 9 (Cumhuriyet Teleks) Mamak Sıkıyönetim Mahkemesince haklarında idam cezası uygulanması istenen 20/21 Mayıs samklarından 4'ü hakkında Senato Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından verilen karar Cumhuriyet Senatosunun yarınki gündemine alınmıştır. Bilindiği ürere Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun geçen haita içinde yaptı| ı birleşimi sırasında Talât Aydemir ile Fethi Gürcan'ın idam cezalarının uygulanması, Osman Deniz ile Erol Dinçer hakkında Sıkıyönetim Mahkemesince alınan idam i hükmünün yerine getirilmemesi kararı alınmış buluflmaktaydı. Müşterek komisyonun bu kararı Senatonun yannki birleşiminde sonuca bağlanacak ve komisyonun karafı kabul edildiği takdirde Talât Aydemir ile Fethi Gürcan'ın idam cezasının Cumhurbaşkanının tasdiki ve Resmî Gazetede ilânından sonra infazı gerekmektedİT. Öte yandan Cumhuriyet Senato su Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından İzmir senatörü Enis Kansu'nun, 2021 Mayıs suçlulanndan bir kısmının cezalarınm değiştirilmesi hakkındaki kanun tek Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Aydemir ve 3 arkadaşının cezaları bugün Senatoda müzakere edilecek Askerî Şura •llllimillliMMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMMIIIIllirillllllirillllllllMI IIIIIIIIIIIIIH: notları *UtUUV İki mektup Manisa 9. (Telefonla) 48 saattenberi devam eden yağmur yer yer bazı tahrıbata sebep olrnuştur Gördes ilçesinde Yeregiren. Çayır uzerinde bulunan Yeregiren köprüsü. çayin taşması ile yıkılmıştır. Sargöl ve Alaşehir ovası yer yer su altındadır. Yağmur devam etmektedir. . Izmirde v Ismir 9 (Telefonla) Bu yıl ku' raklık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Ege bölgesine 3 gündenberi sağanak halinde yağmur yağmaktadır. Cumaovası ve Güzelyalı Meteoroloji tstasyonlarından alınan bilgiye göre. 3 günde tzmire düşen yağış miktarı metre kareye 39 kilogramdır. llgililer. yağmurun gece daha da şiddetleneceğini söylemektedırler. Sandıklı'da ı Sandıkh 9 (Telefonla) Iki gün denberi yağan yağmurîar neticeAnkara, 9 (Cumhuriyet sinde Karadirek çayı taşmış. BaşTeleks) Yüksek Askeri Şuağaç köyü ile Karadirek bucağı ra bu sabah saat 9.30 da gün ara?ındaki köprü yıkılmıştır. demindeki maddelerı görüşSandıkh ilçesi ile sel baskınına mek iizere Genel Kurmay uğrayan bölgeler arasındaki ulaşBaşkanı Orgeneral Cevdet tırma kesilmiştir. Bu iki köyde yıSunay'ın başkanlığında top Ikılma tehlikesine maruz kalan 3 8 lanmıştır. evin tahliye edildiği bildirilmektedir. Şura toplantısına bir buçuk saat sonra Başbakan lsBerçama'da Rtrama 9 (Telefonla) llcemiz met Inönü başkanhk etmiş Arkası Sa. 7, Sü. 8 de ve çevresine üç gündenberi fasıla; Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Telefoto: (Eskişehir Ankara İstanbul) Bellerine kadar sulars gömülfi Eskişehirliler, ellerinde knrtarabil dikleri bir kaç parça eşya ile sıgınabilecek emin bir yer anyorlar 1 ™ J : : : toplandı Kıbrısta Rumlar genel bir taarruza geçtiler Bafta Türklere karşı havan iopları, bazukalar ve lank şeklîne sokulan buldozerler kullanıliYor; durum birdenbire gerginleşü Lefkoşe 9, (Samim Pekter bildiriyor) Dün, Birleşmiş Milletler Barış Kuvveti Kumandanı HintH emekli Tümgeneral Gyani'nin başkanlığında, Rum ve Türk liderler .ırasmda sürekli bir «ateş kesj hu>usunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, bugun sâkin bir ge ceden sonra. Baf kasabasının hemen her tara&nda şiddetli çarpış' malar devam etmektedir. Çoğu, Makarios'un üniforma giydirmiş olduğu EOKA'cılar oian Rumlar, Arkası Sa. 7, Sü. 7 de 5 Türk rehine 6lü olarak iade edildi = önümüzde iki mektup duruyor. Biri Istanbuldan, imzasını at= maktan korkmuş bir Vobazdan, yahut belki yobazlardan çeE lıyor. Diğeri ise Niğde Aksarayındaki bir devrimci sençten E Istaıibuldan postaya verilen mektup küfürle dolu. Gericiliğin E savunması vapılamadıjı için yobaz veya yobazlar veryansın § ediyorlar. Tehditler, gözdağları v.s.. Bazı gazeteler ve dergi= lerde «Cumhuriyet» in tutumu hakkında çıkan yaıılar, hattâ İ • basyazıların küfürle süslenmis bir kopyası âdeta bu. = Niğde Aksaraymdan gelen mektupta ise, daha önceki şüpheleE rimizde hâklı oldufumuzu gösteren ilçi çekici açıklamalar Z var. E Mektubun özeti şu : = tlçede gizli gizli yapılan tarikat âyinleri ve nurculuk toplantıAnkara, 9 (CumhuriyetTelekM E lannı idare başmdakiler ve Emniyet makamlan sıkı bir bas Vergi reform ve zamlarım ön ~ kı altına almak ve kanuna aykırı davranışlan önlemek istergören kanun tasanlarmın müzake = ler. Bu baskı üzerine yobazlar sıkışırlar. kurtuluşu nühızln resine Millet Meclisinde yarın baş İ bir C.H.P.1iye sıgınmakta bulurlar. C.H.P.'li, belki inançları. lanacaktır. = belki de gelecek seçimlerdeki oy kavgısiyle harekete eecer. Bilindiği üzere söz konusu tasa E Ankaraya telçraflar yağdırır. Hattâ bu tel?raflarda işin marîların bir kısmı bir geçiei komis. E hiyetini degiştirerek "vatandaşlann camilerden zorla çıkanlyonda incelenmiş. diğer bir kısmı E dıgını, ibadetlerine mâni olunduŞunu iddia eder. Telgrafı Bir kutu Vita yağı yüzünden kay da ilgili komîsyonlarda müzakerc E alanlar, nüfuzln C.H.P.'linin iddialarına önem verrnemiş olananası ile kavga eden ve döven 1 edildikten sonra Millet 8 E eaklar ki, Eıpniyetin kanuna uysun tedbirleri çevşemez. An Meclisi E cak, kendisine aldırılmadığını sören nüfuzlu. bu defa da Em 1 yaşında bir gelin dün 9. Sulh Ce gündemine gelmiştir. | za Mahkemesinde iki ay hapis ceE niyet görevlileri uzerinde diğer yobazlarla birlikte baskı yapYarmdan itibaren Millet Mecli1 zasına çarptırılmıştır. = maÇa haslar, milletvekilleri vasıtasiyle bu baskının Ankara' i Şehremininde oturan 18 yaşında sinde müzakeresine başlanacak ka= dan neticesini almağa çalısır. Simdi Aksaravhlar. mektnba bi Refika Yazıcı, eşinin askere git nun tasarıları şunlardır: E göre, ne olacajim merak edip durmaktadırlar.. 1 Gelir vergisi kanununda deI mesinden sonra kaynanası Yaşaı Z Görülüyor ki. Türkiyede gericilik akımı sadece bir siyasi teşekı Yazıcı ile aralan açılmış, bunun ğişiklik yapan tasarı: Bu tasarı E külün tekelinde olan ve sadece bir siyasi tesekkülün desteei üzerine Refika kendi annesinin e tarımsal kazançların vergilendirilE ile yürütulen bir akıra defildir. Evvelâ her partinin içinde vine gitmiştir. Fakir ve aynı za mesindeki öleülerrîe bazı değişik E bu akımın destekçileri, hattâ öncüleri vardır. Talnız aradaki Arkası Sa. 7. Sü. 5 te (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) V = fark, bazıSında ?ericili|in asaîıdan vukarıva dosru çelen ve Z yukarı kademeler tarafından benimsenen. hiç deîilse oy kayE gısiyle benimsenmis görünen bir davranıs tarzı olması, bazı E sında ise bu akımın alt kademelerde tıkanıp kalabilmesidir = Zaten yalnız simdinin degil. 1945 ten bu yana Türkiyenin meE selesi budur. 1950 1960 devresinde çerieilik akımı mahalli r I E parti teşkilâtlannda aynı tutum icindevdi. Ama o zaman si = = yasi çekişmelerin hızı. muhalefette gericilik hayranlannın = Z. inançlannı maskeliyebiliyor. ilerici kuvvetlere dayanan C.H.P Z E kurultaylarda liderlerin kararlı davranısları. raünferit çıkıs = E ları kolayca eritiyordu. 1960 tan sonra karşı kitle ile paralel z = lik anlayısı, zaten hazır olan zemin • üzerinde çabuk gelişti. E E Parti srupnna kadar eiren vicdan özçürlüğıi savunucuları. = E srenel merkez ve hükümet uzerinde baskı kurmak cabasmda z E âdcta birbirleriyle yarıs ettiler. Bu yarısma çcnel merkezin = vc hfikiimetin politikasında helki fazla etki vapmadı. Ama E E hir süphe etmivoruz ki. sösterilen yumusak tutum yütünden = ~ C.H.P. alt kadempleri cok yerde eericilikle savaş konnsunda r E defil ilerici knvvetlere yardımcı olmak, aksine ters yönden z Z hu kuvveflerp karsı hale seldiler. Z E 'sfe Aksaravdaki hikâye, hn tntumun son örneklerinden biridir. r E Ve. part! tedhirlerini almazsa. örneklerin, hele seçimlere ya E Z Utn. coSalacaJı muhakkaktır. ; Millet Mecüsi 9 yeni Vergi tasarısını bugün mözakereye başlıyor Kaynanasını döven gelin 2 ay hapse mahkum oldu Hâdiselerin devamı üzerine Loıtdramn dikkatini çektik Bakanlar Kurulu, üzerinde titizlikle seçilecek olân arabulucunun durulmasına da karar verdi înönü dün Gürsel ile görüşiü Ankara 9, (CnmhuriyetTeleks) Türk Hükümeti, barışı kurmak iizere Adaya milletlerarası bir Kuvvetin gönderilmekte bulundu• şu günlerde Kıbrısta EOKA çe u telerinin katliâama 3'eniden başlamalan karşısmda bugün Ingiltere Hükümetini ikaz etmiş, Amerika>a da aynı konuda bilgi vermiştir Buna paralel olarak yine bugün Stevenson"a fföre FinAnkarada Kıbrıs konusunda geniş lândiya. İnşfiltere. İrtemaslar yapılmış, Bakanlar Kulânda. İsveç ve Kanada rulu sabah ve öğleden sonra olmak barış kuvvetine asker üzere iki defa toplanarak hem Kıb . vermeyi kabul etti rıstaki son olayları gözden geçirmiş ve arabulucu konusu üzerinBirleşmiş Milletler, 9 (A P de «önemle» durmuştur. a.a. Radyo) Kıbrısa gönBakanlar Kurulu toplantısı derilecek beynelmilel şulh Bakanlar Kurulu, bugün saat gücünün masraflarım karşıla18 de Başbakan îsmet. Inönünün mak için Birleşmiş Miletler Başkanlığında toplanmıştır. Înönü ! şimdi yeni bir finansman sissaat 11 de Bakanlar Kurulu top Arkası Sa. 7. Sü 4 te Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Kemal AYDAR Teiefoto (Lefkoşe İstanbul Makarios'un üniforma şivdirdiçi EOKA'cılar, kum torbaları arkasına mevzilenerek. Türklerin tamamen muhasara altında bulundukları Bafta makinelitüfeklerle bir minareye • nisan alıyorlar Thant cevap bekliyor Mandy Riee l>a vios sunr dısı edildi Sanatkâr olarak Türkiyeye çiren kiralık kız, «istenmiyen insan» kaydı ile yurt dışuıa çıkarıldı = EcTet GÜREStN = C.H P. >«• k'. r;ıııiMiıııııiM!itııııııııııııııiMiıi!Hiıııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııı~ 1AZ1S1Z şekllnde ttîbit tttı «Sanatkâr» olarak Türkiyeye girmesine müsaade edilen kiralık kız Mandy Rice.Davies dün «fahişe» olarak hudut dışı edilmiştir. Ön. ceki gün Içişleri Bakanlığının bir kararı ile «istenmiyen kimse» ılân edilen Mandy dün saat 12.50 de yurdumuzdan ayrılaıak Londraya Sınıfta öçretmenine sandalve ile hücum eden öğrenci gitmiştir Kiralık kızın nisar.lısı hakkında takibat açıldı, Kilis Camiiıtde Risalei Nur Baron Cervallo, Yeşilköy Hava i okuyan 6 sı öçrenci 10 nurcu yakalandı alanında gazetecilere, Türk hüküI Kilis, 9 (Günev İUeri Merkez' Kirlioglu camiinde bazı gençlemeti aleyhinde dâva açacaklarını 1 ve ilsili meıcilcre başvuracaklan Biirosu Teleks) Polis. bir ca , j n Ri«alci Nur '> ı:ııifi:ın ve il. r.ı biMirmi'stir. Fakat Baron. Bir.mide Risalei Nur nkuyan Nurrıı çede Nurculuk propagandası vapıp leçmiş Millrtlere mi yoksa Yük iları yakalarken. bir lise ögrenri^i vaymaya çalıstıklan ihbar edilsek Adalet Dıvanına mı müracaat ; de 31 Mart vakasını anlatan la miştir. Bunun üzerine tertiba* a Arkası Sa. 7, Sü. i te m a sandalye ıie hücum ctmiştir. rih ocretmeninc. Saidi Nursi ariı lan polis. camii basmıs ve f M liî Kiliste bir öğrenci, nurculuğu tenkid eden öğretmenine saldırdı ' • \ Arkası Sa. 7, Sü I tc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog