Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cinsî Basarının Esasları Hazııla\an: VON URBAVdan naklen Doktor RECEP DOKSAT Err erkek baba olabılir fakat, koca olamaz. Potansıyel bıyoelektrik nazarıvesi Seke\ bılgısızlık ve cehslet Evlıhk muna»betlerımn 6 kaidesi Erkekte iktıdarsızJt. kadmda soğukluk Kadında ve erkdcte ıstımna meselesi Doğumun kontro• gıbi bır sürü suallere cevap veren bu fctan herkes icın lüzumlndur Fıatt 10 Lira OKAT YAYINEVİ P K . 1017 İstanbul Reklâmcılık 817/2243 40. yıl soyı 14217 umhuriyet KURUCUSU. VUNUS NAI)1 Telgraf r e mektup adresı. CumnuriYet [stann ıl Ho'ts K.uin<.u tstanbul No Telefonlaı 22 42 90 22 t2 96 12 « 97 & M »S 2* \'d Pazor 1 Mart 1964 En ılkel çaglardan bu yana lnsanın ha\ al gucu durmadan lşleml?, 'lervusü lle gokyüzunü çe*ltll duşsel yaratıklaT, Tannlarla sü«lemiçtiT , Erki Oreklerte RomalıliTin bizt bırakmıs rlduVlan Mitologta hazınesınin Bajı kulturu uzı riııde çck gcnls ^ Rnkııaı olmjştur Içtr bu n*to'og"va bılgi^ıni bu kitap" size rn rrükcmmel bır şekilde sunmakt^dır Bu kıup \ ARLIK YAYINLARI arasında 5 llr« fitatl» çıkmiîtır llârcıhk 8 < 7 2238 7> MrflbLOGYA Yunus Nadi yarışmasına katılan bir yazı dolayısiyle açılan dâvada: Kayhan Sağlamer ve Alkılıç ( " oybirliği ile beraei ettiler Yazıda 142 nci maddedeki suç unsuru olan komünizm propagandası bulunmadığı karar gerekçesinde belirtildi Yunus Nadı Makale Armağanı ıle ılgıh olarak 1 • \\\ > once gazetemızde yavmlanan Sos yalızm mı, Lıberalızm mı''» konu lu bır >azıda «Komunızm propagandası yapıldığı ıddıasıyle Turk Ceza Kanununun 142 ncı madd». sıne gore» haklarında dâva açılan Yazı Işlen Sorumlu Mudurlerı mızden Kavhan Saelamer ve suç unsuru oldugu ıddıa edılen «Tek Kurtulus Yolu Sosvalızm» baslıkh makalenın vazarı Şadı Alkıhç dun 3 Ağır Ceza Mahkemesınde yapılan durusmaları sonunda, raet etmışlerdır Arkasi Sa 7. Sfl. 2 de • |Bütçe 13.453.442.280 lira | i İOylar şöyle dağıld.: 221 Iehte, | TaHlŞmall 1 180 aleyhte, 1 çekimser, 1 boş Vergi refornıu kabul edilmezse çekilirim,, tOpldlltlda | Biitçenin kabulündeıt sonra Başbakan bir konuşma yaptı Başbakan bir soruva cevaben. Kıbrısın bir Küba olabileceğini ifade etti Inonu dun ıkı yabancı muhabire demec verdi Ka\ban Sağlamer A\ukatları Sabır Kurutluoğlu (solda), Sahır Erraan (sajda) ıle bırlıkte Ankara, 29 (CumhunvetTeleks) Basbakan tsmet Inonu vabann gazete muhabırlerıne verdiğı oze! demeçlerın bırınde bır soru>a ce vap olarak bugunku hal ve gelı* mesi ıtıbanvle Kıbn«ın bır Kub? olabileceğını soylemıştır Daıly Erpre^s ve Daıl Mırroı Jazetelennın muhabırlerıvle vapı lan bu goruşmede sorulan »orulaı ve tnonu'nun cevsplan şövledırDailv Eıpress S Ingılız bırhklerınm bugune kadar Kıbnsta ıfa ettıklerı gorev tarzından memnun musunuz 7 Kıbrıs meselesme uzun vâdelı çozum îekhnın ne olacağı hakkındakı du şuncenız nedır' Arkası Sa. 7 Sü 1 de I Papandreu Zürih ve Londra anlaşmalarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti Geleneksel şatıtaj politikası Başkan johnson, Kıbrıs ihtilâfının müspet bir sekilde halledileceginden ümilli, îlk Giivenlik Konseyinde netice alınmazsa Londrada bir zirve konferansı toplanacak Ankara, 29 (Ctımburivet Teleks) 1964 \ılı hutçesı bueun M'c lıste kabul edıldıkten sonra alkıs'aı arasında kursu\e gelen Ba'ba kan t«met Inonu, butçenın kabul edılme^mden oturu bui.uk m»m nunluk duvduğunu behrterek butçenın tatbıkatı ve Kıbrıs konusun ^ r da gen.s bılgı verm.stır = Ankara 29, (Cumhurnet Inonu konusmasında ozetle sunlan «ovlemıstır • ^ ^ Teleks) 1964 vılı Bu*ce Ka .Bu butçe, planh kalkınma de\nnın ıkıncı butçe«ıd lr Geçen ık' = n u n u T a s a n s l n ; n t u m u u z e .enede planh kalk.nmar.n tatbıkaMn, eeçUmıstır Bu tatbıkatın »k = n n d e k l k o n u s m a l a n n ,. «ak taraflanm da nazara alarak, 1964 butçesını dıkkatle ve emekle dı^ı Mıllet Mechsının bugunhazırladık Bıze cesaret ve jm.t \eren cıhet uzun tenkıd \e mana ku bnlesımınde u«ul munaka«alardan sonra mılletvekıllerı kasaları \uzund»n ha%a elek. nın butçevı tasvıp etmesıdır. Buttrıklenmıs ve CHP lıler kençe munasebetnle memleketın ıç \e dı ba'kanlarının a'mıs oldudış polıtıkasını gozden geçırraekte ğu kararı prote'to etmışlerf avda \ardır Bu bakımdan mıllet dır vekıllerı de butçe munasebetıvle CHP grupu adına soz alan fıkırlerım ıstıfadelı bır «ekılde or Prof Fethı Çelıkbaş ın ko. 'T. a ko\ muMardır nuşmalarmda satasma oldu«\ atandaslar arasında a\ırıcı ğunu ılerı «uren AP ve CK durumlar kalkmıstır» MP lıler soz ıstemıslerdır ^na\asanın memlekete getırdığı Ankara, 29 (Cumhurnetlelek*) = Baskan satasma olduğunu huzur \e emnnet \ atandaslar ara Mıllet Mechsının bugjn og e = kabul etmemekle beraber ıç sında ı\ı muna«ebetlerın doğma'i den sonrakı bırleşımınde, 1964 malı Z ^ tuzuk hukumlerı uvarınca (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) \ılı butçe kanun tasarısı goruşule sata«ma oldugu konusundakl ıstesı o\a sunmuş \e sataşrek 180 red o>a karsı 221 o\la ka ma olduğu ıddıası 175 ova bul edılmıstır 1 çeıvimser \e 1 o v da boş çıkmıştır ^ ^ karsı 177 ojla reddedılmı^tır 13 mılvar 453 mıl\on 442 bm 280 =r= Ancak ıç tuzuk hukumlerıne gore a\ağa kalkan " AP h i lira olarak tesbıt edılen 1964 \ılı o\ farklarının butçe kanun tasarısının ojlanma mılletvekılı sı sırasında CHP, YTP ve bağım = az olma^ı «ebebn e ovlama si7 mılletvekıllerı musbet ov, AP ~ î'lemının takrarlanma«ını ıs. CKMP ve MP mılletvekıllerı ıse ZŞZ t"nr>lerdır kırmızı ov kullanmıslardır ~ CHP lı Mechs Başkanı CKMP adına konusma ~ ~ Fuat Sırmen ın o\lama ıileButçenın oylamasına geçılmeden ^ S mını tekrar etme^ı CHP lıler prote>;to edılmıs once son olarak partı grup sozcu ~ ~ tarafından lerı soz alarak butçenın tumu hal. \p "=ata«ma olduğu konusunkmda tenkıdlerde bulunmuslardır ^ ^ : dakı ıkıncı o\lama^a katıl Biitçenin ı Meclisteki | müzakeresi j ol^rak CKMP grupu adına soz = = m Arkası Sa. 1, Sü C da =7ı a m ' s l s r b u a r a d a b « " CHP . h milletvekıllerı salonu ter. ^ S k«tmek ıstemıslerdır ^Ş Sataşma ıddıa«ına karçı CKMP grupu adına soz alan ^ S Seyfı özturk ıle AP grupu ^ Ş adına soz alan Mehmet Tur ^ 3 gut'un konusmaları havajı ~"~ elektrıklendırmış ve AP lıler ıle CHP hler oturduklan = yerden bırbırlerın* bağırmış ^ = lardır. öte jandan bu gurultuler ~ ~ sırasında AP mılletvekılı Et hem Kılıçoğlu'nun bır ara ^ ^ plân ve ekonomık durum ^ ^ hakkında konu^an Çehkbaşa S S sataşması Çelıkbaş tarafın. ' dan «Kılıçoğlu, sen bunlar ^ = dan anlamazstn evlâdım» şek ^ ^ ^ lınde eevaplandırılmıştır. ^ ^ Yıne bu arada satasma ol s ^ duğunu ıddıa ederek MecliMn ^ ~ kararı ıle soz alan CKMP ^ = sozcusu Sevfı Özturk de Çe ^ ^ hkbaşı hedef tutarak «Kırse. ^ S şehır Kanununda altına ıraza = eden Ç'hkba! » şeklınde ~ ^ fakat guıultüler arasında ^ anlasılmavan sozler sarfet S S mıstır ^ = Havanin gıttıkçe gercınlej " ~ " tığı bır sırada Baskan bu ko ^ nudakı konu'malara son vere ^ Ş rek 1964 3.ılı Butçe Kanun ^ = Tasarısının o\lamasına geç = r mıstır ^ Atına 29 (a.a.) Yunan Başbakanı Papandreu, Yunan halkına hıtaben yaptığı bır konusmada Zurıch ve Londra Antlasmalarının tekrar gozden geçırılme»ı gerektığmı ılerı surmustur Kıbrıslı Rumlan haklı davaları ıçın \aptıkları çarpısmalarda Yunar hukumetının de desteklnecegını belırten Basbakan şunları so>lemıştır « Hukumetımız bır Kıbrıs buh Z Turkivenın müdahalesi karşısında mısılleme ^apacağını açıklı = ranı ıle karsı karsıvadır Zurıch yan Yunan Basbakanının tutumu, seçım sırasındakı konusma Z ve Londra Antlasmalarının kotu larına paralel bır >olda devam edıvor. Papandreu seçımlerde z 4rkası Sa. 7. Su 4 te Yunanistanda Turk dusmanhğını havlı ıstısmar etmıs, ılhak r meselegıne şrırmemekle beraber, Kıbrısa şarantı verılece|ını E daıma tekrarlamıstır. Bu bakımdan dunku konusması, Turkı = yede hayret nvandırmıs değıldır. îunanıstanın venı Basbakanı, snası ha\atı ıncelendığı zamaıı da Z sorülmektedır kı. santaj politikasında gerçekten ustadır. \ e ; simdı de bu nstalı^ını dıs politikada \e Kıbrıs konusunda z gristermeğe rabalamaktadır. Baspıskopos Makarıos vasıtasiv ~ le Doğn Blokunnn sempatısıni kazanan Ynnanıstan, avnı za = manda NATO'vu tehdıt etmekte. bu arada da Amerıkadakı r Rntnlar vasıtasıvle. Amerıkan Hükumetini baskı altında tut r m a | 8 çalısmaktadır. Dünya kamn ovunun Turklere doğru E efilim çöstennesi valnız Makarios'n dejil, asıl Yunamstanı ; çileden çıkanyor ve dâvayı kavbetme ıhtımalı. Basbakanı, = Atına, 29 (a.a.) «Katıller» \e açık vaziyet alıp. açık saniaja doğrn çöturuvor. Simdı tnesele, = «N\TO\u Kıbns a sokmajız» dı= karsıhyacasıdır. = ve bağıran bır \ = K.bn» olaylannın basmdanberi acavip bir tutumda bulunan tn = donunu Narma, ba^ararak Amerı I CiHere. fithakıka Amerikanm dümen snvunda gıtmek ve so = kan Buvukelçılıpı onunde btr pro = rnmlnini^n bdvlece pavlasmak volnnda epeyce ılerleme kay = testo gosterısı vapmıstır Oğrencı = detmistir. \ncak nnntmamak çerekir ki, Ynnan sempatisi bn Z 'erın arasından «eçılen bır he\et = memlekette hem pek yaTfindır, bem de yakın seçiralerde = Bu^ukelçılıse gırerek bır nota S tsçi Partisinin politikası karsısına Mnhafaıakârlar, lamaraen = vermıstır Bu notada Kıbrısa kendı 5 ter» anlasılan ve «Smürtecilikle damçalanan bir politika ile = kaderını tâvı n etme hakkı \erılŞ çıkmak istememektedirler. Avrıca tngilizleri asıl ddsunddren. r mesı talep edılmekte \e AmerıkaŞ Arap âleminde Nâsır elivle firisilen ve Araplan Makarios'un Z nın Kıbrıs konusundakı tutumu Z vanına iten tnçiltere alevhindekî propagandalardır. Bugun z prote^to edı'mekteydı Daha sonra E Arap âleminde Kıbns meselesi tamamen bir înçiliz sömürçe Buvukelylık etrafmdakı asaclara E sivaseti olarak ele alınıvor ve Makarios Ineilizlere karsı bav = Arkası Sa. 7, Sü. 3 te E rak actnıs bir milHvetci lider büvivetinde fösterilivor. lnçiliı = Ş Milletler Camiasına dahil olan Kıbrıstaki tngiliz üssü konu : Z snnda Makarios'un hiçbir itirazı bulnnmadıgınm ve meselenin r E bir tnrilterc Kıbns dejıl. Adadaki ekalliyetin imhası ve r E Adanın Ynnanistana ilhakı meselesi oldneunun ne Nâsır'ın ; = etkisi altındaki Arap Slemince, ne de Afrika devletlerince bi = = Iinmediti bir frercektir. tste tnfiliîlfri korkutan ve pasif ha = 1 1 = rekete sevkedrn de bn propaeandalardır Zira tnsıltere'nin : İCİI1 VOK E çerek YakındoŞn'da. eerekse Afrika'da buvük cıkarları var = E dır ve propasandaların fenislemesini bu vuıden istememek = Ankara 29, (CumhurivetTeleks) * E tedir. ; Bu sabahkı gazetelerın bınnde Z 4merikava g gelince Kıbrıstak[ Turk alaM subavlarıni" E Akdenize ve Yakındoçnva karsı olan Rus ileisinin Kıbrıs'ta köp z ailelerinin Ada\a vardım malze Akdi E rübası tntması ihtimali Batı liderini süphesız tedırçın edıvor = mesı goturpn 2 Ma\ıs sılepı ı'n 7 E Aynca Kıbrıs Adası yüzünden bir savas'ın cıkması ve NATO' = aerı donmeleıı ıçm Gen»lkurm ı\ E nnn parçalanması bn memleketin gSzönünde tuttueu baslıca = Baskanhğtnca talımat \erildigim = ihtimallerdir. Ancak, Amerika istetnektedir ki N\TO'non iki : ^nzmıstır = üye^i Turkive ve Ynnanisianı danltmadan mesele halledilsin. z Mıllî Savunma Bakanhğından E Simdikı halde bnnun formüiünü Güvenlik Konsevinde bul = bıldınldışıne gore, Turk alaM E nıafa çalısıvor. Yunanîstamn takip ettiSi santai politikasının = mensuplanrın ailelerinin gen don E b» çahsmalar sırasında baskılı olabilmesi pfk mümkün röriıl : melen ıçın herhangı bır emır \~ = mez Zira. Amerika hem Ball vasıtasivie vaptıfı temaslarda = rılmedığım ı e esasen bovle bn E Kıbns meselesinin îc vüzfinü anlamıs hem de dünva ve Ame z e m " n verılmesme luzum dahı o E rika kamn oynnda katliâm, din vakmlıîına ragmen. Rumlar z madığını, çunku ıstıven Turklenn E " e Makario« alevhinde e5zle töriinür bîr hava yaratmıstır = zaman Adadan ai.rılabı E Bn bakımdan Papandren'nnn knrusıki atısı Güvenlik Kon«e = 'i ıfarle olınmustur Z rinde Amerikanın tntnmnnn deSistiremez Ancak, daha son r S ra, yani müzakereler basladıjı sırada tabiî baslarsa Yuna z E nistanm celenekse! baskı ve ssntai metotlannı daha siddetle z E knüanması tıalinde Amerika avnı davanıklıTıîh acaba çöstere Ş hilir mi? Onu •rimdiden kestirmek mümkun defiidir. Ama ^ E hir ihtimal dahi olsa, herhalde alternatifini sımdiden tâvın = E etmelî. Ynnanistana paralel de*il. fakat onnn santaj ve ba<! z Z kısını tesirsiz hırakacak bir voln tntmalıvız. z LIIIHIIIIllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllimilımilMIIIMIHi ~ Z ; * * Z E ; Z E Z Adanada tertiplenen " Hükümete güven ve reformları destekleme 1 yürüyüşü „ sabote edümek isteniyor 4dana, 29 (Gfiney Ilerı Merkeı Burosu Teleks) <Hukumete giı\en \e reformları destekleme» \uru\usunun bazı unsuılar tara fından sabote edılmesı ıhtımalı belırmıs ve bunun uzerıne tertıp heyetınce bazı tedbirler alınmıjtır Bılhassa toprak ağalannın açıkça sabote etmeje çalıştığı bu \jruyuş ıçın ılgıhler de kendl vonlennden tertıbat almışlardır. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de 1 Yunanistanda Amerika aleyhtarı nümoyişler Toptaşı Cezaevindeki mahkumlar ayaklandı Cezaevi Müdürünü istemediklerini bildiren mahkumları Vali Niyazi Akı yatıştırdı Kıbrısa ilk ınen Rns uçağı Teleloto (CUMHURİYET T H A > Rumlar tarafından karsılanırken Mâizler yeni propaganda usullerine başvuruyor Kayseri'de, Kurban derilerinin T. H. K. na verilmemesi istendi, Antalya'da bir Nürcu tevkif edildi, Urfa'da yasak kitaplar bulundu Kıbrıstaki subay ailelerinin geri Asirolog jean YİAUD Cumhuriyet okuyucuları için MART ayının tahminlerini hazırladı: * * * Mart a>ı nasıl geçecek Mart ayında dünya durumu Burçlarmız Kavserı, 29 (Guneı lllerı Mer ma, gen kalanı da valı ıle ]andar kez Burosu Teleks) Son gun tıa kumandan na venlıvor Isterlerde bazı ko>lerde vaızlerın «Kur »enız bu derılerı sıze dua edecek ban derılennın T H K 1 ^rııltne o anlara verın» demeste, ımâ yomesı» yolunaa propagandalar vap 'uvla da kendıleııne ıstemektedır raakta olduğu reMni makamlara ler ıhbar edılmıstır Koylere vavılan bu propaganda Sıstemh bır <et 1de ^avılmak ıs ' onlemek ıçın ılgıl'er gereklı tenen bu propagandaya gore, vâ 'edbın almışlardır ız'er camılerde .K 1 b ın d f ı ' f i ı Antalvada bır Nurcu te\kıf edıldı nızı T H K na vermevımz Zira \ntal>a. 29 (Telefonla) El hjnlar satıldıktan sonra elde edı nalı ılçesı Taım Kreriı Koopera ien paranın \u'oc 20 sı ndhıjc 'ıfı memuriarından Mustafa Gu T ıdurune, 5 uzde 30 u ka>maka Arkssı !sa. 7, Su 1 de \alı Akı mahkumları \ atıstırdıktan sonra kendıleri ile konusurken "~~~"~"^~~~~"^^^"^~"~ Toptaşı Cezaevınde bulunan 315 maHcum dun mudurlerının de5 stırılmesı ıçın ısyan çıkartnısîıriır Saat 13'de çıkan ıs\an Valı Xı\a7i Akı nın cezaevıne gelmesı ıle saat 17'de j atışmıştır. Erken saatlerden ıtıbaren ce?ae\ ının avlu=unda toplanan mahkumlar, \emeklerim ^ememışleI, anlasarak koâuslarına çekılmısle1dır Bir muddet koğuslarda toplu I, halde oturan mahkumlar. cardı\anların nobet değışhrmesı sıra=ında kap lan kapamıslardır Kar \ Tİa ve ranzala^ı kapıların arkaıns çeken mahkumlar. pencorel"1 n onunde toplanmıslar «Hurrnet ıstıvoruz Baskıja tahammulumuz .s'madı Valı \alı» dı\e bağırmışd Arkası Sa. 1, Su. 3 te BATI Buçün 6 ncı savfamızda Çaldıkları motörleri İıo> ;ıvnrak sataıı bir sebeke ele geçirildi 1 ncı taJuiede 'llllllllllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl' GÜRL.NL.N JİO1 VE KJLA\ LZ ckuleuz Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog