Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

9 Subat 1964 Baştarafı 1 inci sahifede (Baştarafı 1 inci Sahifede) Baştsraiı 1 inci sabıtede yardıra edecektir. kidleri cevaplandıran Içişleri Ba Baştaraiı 1 inci sahilede , Bıldırıldığıne göre, adada suk tonluk stok kalması BeklenmekteUlaştırma Bakanlığı da bu tünelm Tünelm iki galensi olacak ve 52 kanı Orhan Öztrak «17 kasım se meselesi ile ilgih olarak verdiği hü temin edecek NATO sulh kuv dir. çimleriyle mahalli idareler ger notada, Kıbrısın hükümranlık ve vetine dair hazırlanan yeni for Görüldüğü üzere gaz Eikıntısı teknik faydaları j'anında iki mem Km. 900 m.'nin 36 Km. 400 m.'si de Baştarafı 1 inei sahifede çek sahiplerme devredilmıştır» de bağımsızlığına saygı gosterilmesi; m u [ gereğince, 10.000 kişilik NATO 1 nın oîmaması gerekmektedir. Asıl leketin ekonomik alanda da veri niı altında olacaktır. Gardan gara bilgi verecek ve kuvvetler Kruçef'in mesajında NATO miştir ni iıtemiştir. I birliğı, Kıbnstakı Birleşmiş Mil sıkmtının şu şekilde meydana ge mıne etkı \apacağını beyan etmiş genel uzunluk 69 Km. 430 m. olacak ve bunun da 17 Km.'si açık haKıbrıs'ın egemenliğini zedebarış birliğinin Adaya gönMahalli idarelerin borçlan Kruçef mesaıında. Sovvet ^r' • ıletler müşahidi ile yakinen temas leceğmi ilgıliler belırtmişlerdir: tır. liyecek yolda bir tutum gösderilmesinin cKıbrıs HüküBu tarihi karar, uzun yıllardan vada bulunacaktır. Hazırlık safhaÖztrak, mahalli ıdareler gelir metinin Akdenizdeki duruma ka i ta bulunacaktır. Halen Hintli Kor 1 Türkiyenın günlük ortalama raetlnin ıç işlerine bir miiterdikleri takdirde Güvenlik kaynaklarının çok dar olması yü yıtıız kalamıyacağıaı ıfade ile. general Singh Gyani adada B.M. gaz tüketimi 1350 ton cıvanndadır. be:ı beslenen tereddutlere bır son iarı bır yıl sürec'ektir. dahale» olaeağı, bu sebeple Konseyı harekete geçebileTünelin iki ucundan biri Fransazünden sıkmtı içinde bulundukla Kıbns Cumhuriyetine müdahale i müşahidi olarak bulunmaktadır 2 Islanbul ve diğer buyük il vermektedir. Böylece altı yıl içinNATO barış birliğinin yericektir. Böylece, Konseyle rını, belediyelerin borçlarının, 1 plânlarını ve milletlerarası müna (f müddetle adada kalacak o iere günlük olarak il basına 90 de İngiltere artık tamamen bir nın Pas de Calais'sinden 5 Km. ç a v ne Birleşmiş Milletler tarakuvvetler arasında dolayımılyar, özel idare borçlarının da, sebetlerde bu gibi metodlara baş ] NATO sulh kuvveti, Rum ve 150 ton arasında değışen bir tüke ada olmaktan çıkacaktır. Tunei, içerde ve Güneybatısında, diğer n fmdan bır kuvvetin gönderilsiyle ırtıbat sağlanmış olmak 700 milyon lira olduğunu, bunun vurulmasını hoş karşılıj'amıyaca T a rk Avrupanın bır yarımadası gibi u ucu ise İngılterede Douvres'un alcemaatlerinin çarpışmasına tım düşmektedir. U mesini ve bu birliğe katılatadır. 430 milyonunun îstanbul, Ankara ğını söylemektedir. fırsat vermiyecek. âsgyişi temin 3 Zam haberlerınin duyulması zanacak ve İngiltere ı!e Avrupa tmdan geçerek Folkestone cjvanncak kuvvetlerin de büyük da açık havaya çıkacaktır. Her iki ve Izmir gibi büyük şehirlerin Ayrıca, yeni plânda iki ceSovyet notası, ılgılı hükümetleri edecek ve arada diplomatlar, Kıb vatandaslar arasında endişe yarat yı daha sıkı iktısadi, politik ve beve taraf devletlerden olmaborçlan bulunduğunu, bunlann şeri ba51arla bağlıyacaktır. tngiliz gar'ın 6 gıris çıkış kapısı olacak ve nıaatin haklarına saygı göstemış ve normal tüketimlerin üstünve bilhassa mılletlerarası barış ve meselesine uzun sürell bir hal r l s masını bırliğin tarafsız kuvher beş dakikada seyrüsefer ayarkonsolıde edilmesı içın hazırlanan rilmesi hususunda kesin hude asırı bir talepte bulunmuslar ler artık bu atom çağında Manş lanacaktır. Gümrük, polis, servis vetlerden kurulmasım iste tasarmın kornisyonda görüşulmek | güvenligin korunmasından sorum çaresi bulmaya çalışacaklardır. Denızının askerî bir savunma önekümler bulunmaktadır. Yallu o'an Güvenlik Konseyinin daı tngiltere Dısisleri Bakanhğının ve normal olarak aldıkları gazla| mekte olduğu belirtilmekteistasyonları, garajlar, bürolar ve te olduğunu soylemiştir. nız, gerek Ingiltere ve gemî üyelerıni, dısarıian körüklen bir sözcüsü i?e. Kruçef'in son me rın yanısıra ikinci ve üçüncü te minı kaybettiğini idrak etmişlerdir ıdari kısımlar dışında aynca oteldir. Bugünkü toplantıda, meToplum zabıtası Onlar, yüzyıllarca Shakespeare girekse Amerıka, uluslararası nekelerle kuyruğa girmişlerdir. diğinı iddia ettifı ihtirasları sönsajmın Kıbn« meselesinin halline saj gözden geçirilmiş ve her Toplum zabıtası kuruimaşı için bi düşünerek «adalarının kendile ler, restoranlar, barlar ve alış vekuvvete Adadaki Türk ve hangi bır eevap kaleme ahnçalışmaların devam ettiğını ancak durmeye ve gerginliği giderecek y a pıcı bir katk'.da bulunma nive Bu durumda günlük 50 150 ton a rinı muhtemel bir harbe karşı a ris yerleri de bulunacaktır. 2 railYun&n birhklerinin katılmamamıştır. Cevabın önümüzbunun ıçin bütçeye ödenek kon tedbirler almaya dâvet etmekte tini izhar ettiğine inanmarnn imrasındaki tüketime karşılık 3 4 radakı gümüş denız ile koruyaeağı yar 250 milyon frank'a mal olacak sını istemekte, müddet mesemisli bir talep artışı olmuş ve sıdeki günlerde hazırlanacağı kânsız olduğunu söylemistir. olan tünel sayesinde Paris'ten Lonraadığmdan. bu konuda ayrı bir lesinin üç av olarak bağlanıntılar buradan doğmuştur. Bugün na inanmışlardı » Simdi ıse Pas de draVa 4 saat 20 dakikada gidilebiAskerî müdabaleden doğacak Delirtilmektedir. tasarının gerektığini açıklıyan BaNOT: Bn konudaki voruCalais'de iki 52 kılometrelik dar rnası sartı kabul edılmektekü sıkmtılar geçicidir. tehlikeler lecek. kan. «bugun emniyet teskilâtının Bu arada değiştirilmıs İnmumnzu ücOncfi sahifede galeri Avrupanın coğrafî durumudir. Kruçef, bazı devletlerin Bırleşelinde 474 motorlu araç vardır. 4 Vatandaslar asın talebe gitgiliz Amerikan teklifının. «Dün j ada Bngün» sütunnnnu deSiştirmiş olacaktır. Fransız Bakanlar Kurulu toplantıJandarmalar ıçin gerekli araçla mış Milletler yasasını ve devletkıntılar buradan doğmuştur. Bu lar muhakkak ki Mans üzerinde bır Makarios'un şartlarıyle eskıda bulacaks.nız Kira Kanuftu sından sonra Basbakan Yarrın alınması, plânla öngorulmesi ler hukuku kaidelerini çiğniyerek günkü sıkıntılar geçicidir. sı arasında bir orta yol gosköprüyü tercih edeceklerdi. Fakat dımcısı Kemal Satır, »Kıbrıs' ne rağmen, bunun için bütçeye o KıbrM hükümetıne, kendi emelAnkara, 8 (Cumhuriyet Teleks) termekte olduğu, Birleşmıs Mevcut gaz sıkıntısını ortakı Türk halkının hakiarını denek konmamıştır. Bu araçlann lerine uygun çareleri kabul ettir Dean Rusk'ın görüşü tadan kaldırmak için Rusyadan it tngilizler daha realist davrandılar Bina kiraları hakkmdaki kanun Milletlerle Adaya çıkarılacak ve tüneli tercih ettiler. alınması için de bir tasarı hazır meye çalıştıklarını, NATO çevretasarısı Millet Meclisinin pazartekuvvetler arasında bir bağ korumaya azimüyiz» demış haline karar verilen 27 bin t o n ga Baştarafı 1 inci sahifede lanacaktır» demiştir. lerınin NATO barıs gücü ad. allantı kurulduğu anlasılmış • ve Rusya'nın mesajına cevap zın 4 bin tonluk l!k partisi dün li Şayet köprü, otomobıllerin, tren si günü yapacağı toplantının güntında adaya Batı Almanya asker r Bildığiniz gibi ügili hükümet manımıza gelmistir. Gazı, sabahMerkez Valiliği tır. Yeni formüle göre Birverilip verilmiveceği şeklın i lerin ve diğer araçların seyrüsefe demine ahnmıştır. Tasarı, önceliklesmış Milletlerin Adaya gön Öztrak, sorulara cevapta mer leri çıkarmava çalıstıklannı ıddia ı e r e bazı tekliflerde bulunduk. Bir leyin saat 8 de limana daki bir soruyu da «Gerektigetiren \ riyle daha cazip olabilir dıye du le gorüşulecek işler arasında buhukütnetinin müddet için bu meselede esas me Rus bandıralı Elburz tankeıi nedereceği bir müşahit, Teskıkez valiliği statüsünün değısürile etmekte ve Sovyet ği zaman verilecektir» sözleşünenlere karşı. tünelm ekonomik lunmaktadır. ceğini, r.ufus dairelerinin içinden bu plânları takbih ettiğını ifadey s u liyettn Kıbns Hükümetine, Kıb men Derir.ceye götürülerek tahli bakımdan iki misli ucuza çıkacağı lât Genel Sekreterine daima riyle karşılamıştır. Aynı konuda Erzurum milletveçıkıîmaz bir hal aldığını soylemiş le Kıbrısa askeri müdahaleden do r l s m a k a m l a n n a ve üç garantör yesine başlanmıstır. Elburz tantezi sürülmüştür. kih Gıyasettin Karaca'nın 6570 satir. ğacak tehlikelerin gozönünde tu devlete ait olduğu kanaatine sa j kerinin 4 bin ton gaz getirmesinTünelin inşasında başrolü oynıya yılı Kıra Kanununun Anayasa ı den sonra bu gün de başka bir Bakan, 1965 vılında kaymakamsız tulması tehdidinde bulunmakta hiptik. cak olan Fransız pohteknisyeni 55 Mahkemesince ıptal edilen 2 ve 3 hıç bır ilçe kalmıyacağını, kayma dır. Rus tankeriyle 8 bin ton gaz $ehkamlann görgü ve bilgilerinin ar „ Adada askeri kuvvetleri bulunan' rimize gelecektir. yaşındaki M. Rene Malcor'un ha üncü maddelerinin değiştirilmesi r:rılması için çaliMİdığını da sözleKruçef, nıhayet K.brıshların ken b u m e s e ! e i ! e u z u n z a m a n d a n b e r i ; yatında bu ış bır dönüm noktası o hakkmdaki kanun teklifj ve geçi Baştarafı 1 nei sahifede [ dan düzenlenmiş ve idare ediltniş° ilâve etroiştir. dı me^elelerını kendıleri hallet i n g i l t e r e ı Türkiye ve Yunanistanl lacaktır. Kendisine 63 yaşındaki ci komisyon raporu da gündemin lerden anlaşıldığına göre, Kıbns tir. koylerinde EOKA'cı Rumların melerını veya meselenin bütunüy, tngiliz M. Harold John Hardıng aynı maddesinde yer almaktadır. i l g ü i i d U e r V g b e l H d e b u m ü n a Soğuk dalgası Bski Genel Komutan Yardımcısı Türklere tecavüzleri devam etmek firar etmis ölup karma kuvvetler le Bırleşm.ş Mılletlere götürülme 5 e b e , , e b a z I S z e , g ü ç l ü k l e r l e k a r ş l | Özarda (Bagtarafı 1 ıncı Ssbifede). tedir. Bu cümleden olarak Girne komutanlığı tarafından sını ıstemektedir. karşıya gelmislerdi Bu esasa dayaşiddetle Bastarafı 1 inci sahifede Şehrimizde hava, bugün daha da kazasma bağlı Kazafanada da çar iranmaktadır Kruçef, Batıhların toprak bütün k bizim az bir ortaklıgımızla n a r a nımlerinı anlatmıştır. pısmalar olmuştur. lüğünu yalnızca büyük ve kuvvet milletlerarası bir kuvvete yardı soğuyacak, ısı en yüksek 3, en duOlaylara, Yunan subaylarıtngiliz birliklerinin ilk Bundan başka, Baf kazasına ba§li devletlere tanınmış bır hak o mımızm yardımcı olacağına dost şuk ıse eksi 2 3 derece olacaktır., inın kanştığını, Yunan birkafilesi Kıbrısta Diğer taraftan Denızlerde fırtılı Pitargo köyüne göç eden Hulu larak mütBİâa ettıklerinı, bu du lanmız kani oldukları takdirde liğinin, Rumlara çok sayıda na butün sıddetiyle devam etmekköyil Türkleri de Rurnların hücu Lefhoşe, S (a.a.) Banşı korurumun neticede dünya sulhünü böyl bır kuvveti meydana getire silâh, cephane, telsiz yardımuna ugramışlardır Bu durum nak uzere Malta'dan Kıbrısa sevciddi bır tehhkeye düşürebileceği meğe hazırdık. Fakat bu ancak te nlup, «tstanbul Hayfa Barsemı yaptığım, Yunan değislon» seferini yapmakta olan Ordu karşısında dört yüz kjşilik bir köy <\ne baslanan tngiliz birliklerinin nl ilerı sürmüstür. Kıbnsa NATOı bununla ilgili taraflarca kabul edil tirme birliğiyle getirilen sigemisi fırtınaya yakalanmış ve ı lü kitlesi, Türklerin çoğunlukta 500 kişilik ilk kafilesi bu sabah barış gucu gönderme teklifinı tdiği takdirde olacaktır.» kinci Dünya Harbinde Almanla Krusçev'in mesajına temas eden daha sımdiden 20 saat rotara gır' lâhlann Rum köylerine daolduğu, Aksilu koyune sığmmış I Lefkoseye gelmıstir rın Akdenız bölgesindeki istilâla• B a ş k a n ş u n I a n n â v e e t m i ş t i r . ğıtıldığını, bunlann ttalyan mıştır. tır nna benzeten Sovyet Şefi, Güvenyapısı Barette ile Tomsor. B u U h e n u Z Edinburg Dükü Kıraiiyet alayıDam çBktü, 3 kişi öldü ' ~ " «»""k edecek za tipi rr.akineli tabancalar ollik Konseyinin. Amerıka ve tngil Tflrhlerin cenazeltr) Lefkoşede na mensup bırükler, adada banş bullffll 1 A nl 5 n b u Kayseri 8, (GUney tlleri Merhet . ? . ™ . " ' » , " ° " duğunu, bazılarının Turkler terenin dikkatini çekmiş ve bunT bununI Bırle.m,, M.letler Gu Bürosu Teleks) Devamh yağıs Evvelki gün EOKA'cı Rumların ve düzer.i «aglamaya çalışan tngitarafından eie geçtrildiğini ları, «realist. itidalli ve anlayışh» V e n h k K o n s e l n d e e l e köylerine saldırmaları karşısında liz birliklerini takvive edecektir sonucunda, dün gece yarısı bır ev > açıklıyan özarda, Rum köyharekete dâvet etmijtir. , , a'nması , j « la çokmuş, 5 kişilik bır aileden uçu çoluk ve çocuklannı savunurken Kıbrıstaki 19 tnşiliı ailesi | lerinin içinde azınlıkta ka , zım gelen bır mesele olduguna ı olmüştur. sehit düşen Arpalık köyünden beş Londra\a döndü | lan Türklerin durumunun fe Amerlka ve tngilterenin tepki.l edilmektedir Haien bu rr.ea a r e t Turkün nâ'şı Lefkoseye getirilmi; Hacıkıhç mahallesınde vuku bu • ci olduğunu, can ve mal emKruçef'm mjdahalesı, Washmg s e ı e Güvenlik Konseyinin gündeLondra 8 ta.a.) Bugün Kıbrıstir. lan çoküntude, Hasan Erkilet aniyetlerinin kalmadığmı, tan gelen bir «Brıtannia» uçağı. tonda beklenmedık bir olay teşkil m i n d e bulunmaktadır. Kıbrıs medındaki şahıs ile 9 yaşındakı kızı Yarın büyük bir cenaze törenı Kıbrıstaki 11 tngiliz ailesini lngilTürkleri ekonomik yönden etmemıştır. Ancak Johnson idare i selesinin bu ara Güvenlik Konse Hatice, altı yaşındaki Emine derzayıf düşüren Rumların, bunyapılacak ve şehitler Lefkoşede tereye getirmiştir. Uçak Wiltshire | sının yeni Küba buhranıyle meş' yinde ele alınacağı şüphesizdir Fa hal ölmüş. kansı Kezban ile 4 yaları gayet plânlı bir şekilde Tekke bahçesindeki şehitliğe def rieki Lvnelham hava üssüne inmişgul olması karşısında yetkililer, ı kat mevzubahis olan bu notanın smdaki oğlu Hüseyin itfaiye tarayürüttüğüne deginmi? ve şöynedileceklerdir. *ır şu anda derhal bir yorumda bulu ne gibi bir tesiri olduğunu bilmi fmdan kurtarılabilmişlerdir. le demiştir: Öte yandan. dünkü kanlı olaynulatnıyacağını belirtmişlerdir. lyorum.» « Adada Türk ve Rumlalardan sonra Arpalık köyünden rın beraber yaşamaları, bir sekiz Türk daha kaybolmuştur ALTIN FİATLARI ruya olmuştur. Tarifsiz bir Bunlann Rumlar tarafından öldüyokluk ve baskı altında karülmelerinden endişe edilmekte3 2 "104 lan Türklere gerçekçi el udir. 9fi20963O Cumhurlyet BUtün Dünya nın Motorlannda zanmazsa bir iki ay içinde öOlayları tertip eden belll oldn 1380013900 Heşat nüne geçilmez bir göç baş10S0O107O0 Tercih Ettiği Piaton ! Hamlt tngiliz idare makamlarına yakm lıyacakhr. Zaten, EOKA'cı93009400 Guldon çevrelerde ileri sürüldügüne göre, ların plânlarından biri de 1170011750 tngillz Arpalık köyüne yapılan tecavüz 24 Ayar külçe 14261428 budur.» Koram. Ges. Fabrıkası eski Kıbns Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Andon tarafınfstanbul metrosu 100 muhtelif memlekef İçin piston imâl Bastarafı 1 ncl sahifede •• ' ' • • ' etmekte \e hütiin Sersiv istasyonlarında üükümet Belediyelerin borçlan Plâıı yeni şekİiylc ! Gaz sıkıntısı Manş Tüneli Acıltyor Türklerin evlerinede bomba atıldı ACELE ETMEYİN PSVALE mRHLE IHBMll PISTONLARI mRHLE • . •••' "ieledıye *aşkânlı|ı. g»«ete»»i" İÂ lan vermiş, tekliflerin mart ayı •onuna kadar bildirilmesini istemi=îtir. | öte yandan bir Fransız firması, t.E.TT. îdaresine bugün düşünüYeni kurulmakta olan Kimya Lâboratuvarlarınm teçhilen metropoliten hattı ile ilgili zinde kullanılacak lâboratuvar masalarınm üstlerini kaplamak olarak bir proje hazırlıyarak ver' üzere asitlerden ve hararetten müteessir olmayan yerli nıalı miştır. 1955 yılında hazırlanan pro karofayans veya emsali yada diğer cins malzemeye ihtiyaç jeye bağlı olmıyarak en modern bir tesisın kurulmasına gayret hasıl olmuştur. Beledıyenin met Çok miktarda alınacak olan bu cins rralzemesi bulunant sarfedılmektedır. royu gerçekleştireceğini ögrenen lann Üniversitemize müracâatları rica oltınur. bir Amerikan firması, inceleme(Basın 1941 A. 969 1506) lerde bulunmak ü^ere bir heyeti tstanbula göndermistir Heyet çalışmalanna önümüzdeki günlerde başhyacaktır. Teknik REKTÖRLÜĞÜNDEN Standart ve mnhMif eb'adlarda kullanılmaktadır. .î,ıır>r. İŞTE! MERCEDES, MAGlRUS, KRUPP, HENSCHEL, BÜSSlNG, M.A.N, OPEL, VOLKSWAGEN, HANOMAG, DEUTZ, MWM raotorlannda daimî olarak ffîRHLE pistonu kullanılmaktadır. mRHLE Pistonlan! ADIAĞIZ TADI a•••••••••••••••••**•< PİVAIE 33/3 Reklâmcuık: 5777/1494 PETROL OFISİNDEN Petrol Ofisinin bayileri eliyle yaptığı İstanbul Şehir istihlâki Gaz satış fiatları aşağıya çıkanlmıı olup görülen zum üzerine saym halkımıza ilân olunur. GAZIN LİTRESİ 58 KURUŞ 40 SANTDI GAZIN TENEKESİ 14 LİRA 51 KURUŞTUB. Bastarafı 1 inci sahifede let Meclisinin pazartesi günü yapaBroşür ve teknik izahat için: cağı oturumda oya sunulacaktır. ; Türklye Satış Delegesi Meclisın pazartesi günkü gündeminde ayrıca, Alman turıstlerı ReGeorg Hollenbach neta ve Peter'in kaatilleri Cafer P. Kutusu 481. Galata İSTANBUL. (Basın 1773/1473) Guler ile Zeki Özalp hakkında, biBüro: Billur Sok. Bıllur Han No: 12. Galata. İstanbul. rinci görüşülmesı yapılmış olan Telefon: 44 11 47 Tel: adresi: FİDF.LİTAS İSTANBUL. ölüm cezalarına çarptırılmalanna dair kararın ikinci görüşülmesı hususu da yer almaktadır. ' Cumhuriyet 1479 İSTANBUL EVINİYET SANDIĞINDAN Dosya No: 1962 Ö H 4 Hasan Aratlar İPA. 585 hesap numaralı boıç senediyle Sandığımız Pangaltı Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil; Beyoğlu. Megrutiyet mahallesl Kevser sokağında taj: 52/54 kapı numaralı seneden ve mahallen kârgir evin tamaİSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN: mını Sandığımııa birinci derecede ipotek etmişti. Tapu kayıt Dosya No: 1963/1431 surefinde işbu gayrimenkul; Beyoğlu. Meşrutiyet mahallesi Şükrü Urtan İPA. 421 hesap numaralı borç senediyle SanKe\'ser sokağmda taj: 52/54 No. lu seneden ve mahallen dığımız Eminönü Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabıl; kârgir ev olup tamamı Hasan Aratlar adına kavıtlı olduğu ve Eminonü, Çarşı mahallesi Orta Kazazlar sokağında eski, yeni: Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu beyan edilrmş64 (kapı üzerinde: 64 dür.) kapı numaralı kârfir dükkânm tatir. Muhammin raporuna göre, işbu gayrimenkulün umum me•namını Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tapu kasahası 385 00 M2. olup. bunun 62.00 M2. rniktan üzerinde catı yıt suretinde işbu gayrimenkul Eminönü, Çarşı mahallesi Orta ve örtüsü ahşap iki katlı kâreir ev ile 134.00 M2. miktarı üze1 Azotlu gübrelerin ambalajlanmasında kullanılmak üzere Kazazlar sokağında eski. yeni: 64 kapı, 2771 ada 15 parsel sayılı 1.000 000 adet polietilen veya P V.C. torba, kapalı teklif usulu ile rinde çatı ve örtüsü ahşap her katında iki dalresi bulunan iki 17.00 M2. miktanndaki gayrimenkul olup, tamamı Şükrü Ursatın alınacaktır. katlı kârgir bir ev vardır 62 00 M2. miktarlı binanın birinci tan adlarma kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci derecede 2 Bu işe ait şartname. mukavele proje'i ve eklerini havı ve ikinci katlarında ücer oda. birer sofa, birer mutfak, bir ipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Muhammin raporuna gödosya, Ankarada Hürriyet Msydanı, Ziyagökalp caddesi 4 Iskur arada birer banvo. WC. 134.00 M2. miktarlı binanın birJıci ve re işbu gayrimenkulün umum mesahası 17.00 M2. olup, bunun handa Genel Müdürlük Muhaebe Müdürlügür.den. Îstanbul. Gaikinci katlarındaki iki daire de ikiser oda. birer sofa. mutfak. lata. Kemankes caddesi Kozluca han kat 2. No. 14 te tstanbul tamamı üzerinde çatı ve örtüsü tonos bir katlı kârgir bir mobirer WC. diğer iki dairesinde de ücer oda, birer sofa, birer Bürosu Müdürlügünden TL 50. mukabilinde alınabiiir. bılyacı dükkânı vardır. (Duvarları ahara aittir.) Elektrik temutfak, birer WC vardır. Binalarda elektrik tesisatı da mev3 Teklifler en geç 18'2/1364 sah gunü saat 15 00 e kadar Gesisatı da mevcuttur. cuttur. (Bi senetle tasarruf edilen işbu sayrimenkuller bir nel Müdürlük Muhaberat Müdürlüğüne gönderilecek veya elden şartnamevle satışa cıkarıîmıştır.) Borçlular hakkında yapılan kanunî tâkip üzerine 3202 tevdi edilmis olacaktır numaralı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı Borçlu hakkmda yapılan kanunî tâkip üferine 3202 numaHerhangi sebeple olursa olsun tesbit edı'.en süreden «onra gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya gelen veya postada gecikmiş olan teklifler nazan itibare a'.ınralı kanunun 40 maddesine göre iTikandH evsafı yazılı gaynkonmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaz. menkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya 4 Sirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledığine maya girmek isteyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu konmuştur. Satış tapu sicıl kavdma eöre yapılmaktadır. Artıryapmakta serbesttir sicil kayıtlarmı tetkik ederek satılığa çıkarılan işbu gayrimenmaya girmek istevenler bunları ve berkese açık bulunan tapu Telefon : Ankara : 12 31 95 kul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmasicil kayıtlarmı tetkik ederek satılığa çıkarılan işbu gayriTelefon : tstanbul : 44 97 50 ya glrmek isteyenler (3750.) lira pey akçesi veya Sandıkmenkul hakkmda herşevi öSrenmis ad «e telâkki olunur. Arça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi icap eder. tırmaya girmek isteyenler (16 623.) lira pey akçesi veya SanBirikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile (Basın 1706 A. 853/1474) dıkça kabul edilecek Banka teminst mektubu vermesi icap eder. varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâüve rüsumu ile borcluya: ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefiye varea vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerrn terkın harcı borcu alıcıya aittir. Satış sartnamesi 20/2/1964 tarihinden itiborcluya: Ihale pulu ve tapu tescil harcı ne varsa şerefıye borbaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık artırma 2.4.1964 cu alıcıya aittir. Satış sartnamesi 20 2.1964 tarihinden ıtıbaren perşembe günü Cağaloğlunda kâin İstanbul Emniyet Sandıaçık buhmdurulacaktır. Birinci scık artırma 31.3.1964 sah ğında saat 14 den 15 e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yagünü Cağaloelunda kâin İstanbul Emniyet Sandığında saat 14 püması için teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesi' icap den 15 e kp.dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için 1 Haramızm 1964 malî yılı devamınca istihsal edeceği eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesi lcap eden gayrimentahminen (1000) ton İnek. (30) ton Manda ve (30) ton Koyun geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranm taahhüdü kul mükpllefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması sütü açık artırma suretiyle satışa cıkarıîmıştır. bâki kalmak sartiyle 17.4.1964 çarşamba günü aynı yer ve ay$arttır. Aksi takdirde son artıranm taahhüdü bâki kalmak 2 Satış 19; 2^1964 çarşamba günü saat (15) de Hara Mernı saatte son srtırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul sartiyle 15 41964 çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte son arkezinde yapılacaktır. en çok artıranın üstüne bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle tırması vapılacaktır Bu artırmada gayrimenkul en çok artıra3 İnek sütünün kilosuna (70). Manda sütüne (120), Kosabit olmyan alâkadarlar ve irtlfak hakkı sahiplerinin bu nın üstüne bırakılacaktır. Hakları tapu «sicilleriyle Kabit olmayun sütüne (140) kurus muhammen fiat konmuş olup muvakhakiarını hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilân tariyan Plâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerlnin bu hakiarını hukat teminat miktarı (33470) Uradır. hinden itibaren yirmi gün içinde evrâkı müsbiteleriyle beraber susiyle faiz ve nasarife dair iddiaiarmı ilân tarihinden itibaren Teminatlar Hara veznesine yatırılacaktır. Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşyirmi gün içinde pvrakı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza | 4 Bu satışa ait şartnameler İstanbul, Bursa Veteriner masından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek ısteyenlerin blldirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasından harıç | Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğünde görülebilir. 1963'1431 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk İşleri Servikahrlar Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1962 994 dosya { 5 AJıcıların belirli gün ve saatte teminatlarile birlikte sine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. numarasivle Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat et5 Hara Müdürlüeüne müracaatları ilân olunur. meleri lîiz"L]mu ilân oîunur. . ., « • • • • • • • • • • • • ı (Basın 1839/1486) (Basın 1820/1487) (Basın 1779/1477) lü ıçı Yücesoy DODGE, JEEP, SKODA, W A R S Z A W A , REO, CAZ, FERGUSON, FİAT, PERKİNS, LEYLAND, CATERPİLLAR motorlannda en iyi netice veren pistonlardır! A L M A M C A Kolay ve Ucuz Yalnız Türk Alman Eğitim Merkezinde öğretilir. Müracaat: Cumartesı hariç her gün saat 1619 a kadar Sekreterliğimize. Adres: Alman Lisesi, Beyoğlu/Tünel Tel: 44 27 26. •;«••••••••••»••••• Goethe Enstitüsu Metodları ile GavrJmertkul Satıs îlânı ÂZOT SANAYİI T.A.Ş. Genel Nüdürlüğündett Reklâmcıhk: 506/1502 Gayrimenkul Satış İlânı Tasfiye Hılinde Garanti Ticaret T.A.Ş. Tasfiye Memurluğundan: Sicil No: 35515/2553 Tasfiye halinde Garanti Ticaret T.A.Ş. nin Türk Ticaret Kanununun 446 ıncı maddesi gereğince 1963 yılı sonu itibarile hazırlanan tasfiye ara bilânçosur.u müzakere ve tasvip için Hissedarlar Umumî Heyetinin 4 mart 1964 çarşamba günü saat 10.00 da İstanbul Bahçekapı Garanti Handa Şirket Merkezinde toplanaeağı ilân olunur. Bilânçc ve hesap cetvelleri 15Ü.1964 den 4.3.1965 tarihine kadar hissedarlarm tetkikine âmâde bulundurulmaktadır. Bu toplantıda hissedarlar asaleten hazır bulunabilecekleri gibi Şirket esas mukavelenamesinin 25 inci maddesi gereğince kendilerini diğer hissedarlar arasından veya haricten tâyin edecekleri vekil ile de temsil ettirilebilirler. Verilecek vekâletnamenin şekli aşağıda gösteribniştir. (Tasfiye halinde Garanti Ticaret T.A.Ş. nin 4.3.1964 tarihindeki umumî heyet toplantısında beni temsile ve müzakere edilen hususat için rey vermeğe mezun olmak üzere ı vCkil tâyin ettim.) GÜNDEM: Tasfiye memuru ve tasfiye murakıbı raporunun okunması ve 1963 sonu tasfiye ara bilânçosunun müzakere ve tasvibi. İlâncıhk: 8279'1482 Polietilen veva Poli Vinil Klorür (P.V.C.) Torba Ahnacaktır Karacabey Harası Müdürlügünden: (Süt Satılacaktır) İSTANBUL BEL1DIYESI BÂŞKANLIĞINDÂH İstanbul şehrinin Mecidiyeköy Taksim Galatasaray Tophane Karaköy Eminönü Sirkeci Beyazıt AksarayYenikapı arasında 11 Klm. 755 m. tulunde olmak üzere bir metropoliten hattının inşaası Belediyemizce programa alınmıştır. Bu hattm lâstik tekerlekU vagonların işletilmesi esasma göre evvelce tanzim edilmiş bir inşaat projesi mevcut ise de, Belediyemiz bu proje ile bağlı değildir. Bu işlerle ilgilenecek yerli ve yabancı fırmalar, bunun dışında başka projelere dayanan tekliflerde bulunahileceklerdir. Ancak, firmaların ileri sürecekleri teknik ve malî şartlarla sağhyacakları kredi miktarını 31'3/1964 günü saat 17 ye kadar Başkanlığtmıza bildirmeleri ilân olunur. (Basın 1868/1488)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog