Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Erkek «Bizim için saadetin manâsı herkesle iyi geçinmektir, kimse ile uğraşmadığımız gibi, bizimle de uğraşan insanların bulunmaması ve iyilikten başkabirşeydüşünmemek. Bir de arabaya sahip olmak» nçaklar ve nçnculokla ilgili seyler. Macera ve polisiye romanl;rı da severim, bir ara klâsik kitapları oknyayım de dim. Fakat daha birincisini yarısında rlimden attım. Eskideıı maça jitmeyi severdim. Fakat şimdi evlendi^im için bana pa halı geliyor. Ondan da vazgeçtim. Kadın Sinemadan çok hoşlanırım. Bilhassa kinci Diinya Harbine ait harb filimlerini çok seviyorum. Fakat militarist deiilim Çok genç karı kocalar Kadın «Dinî inanışları olan bir insanım. Ailem tarafından di nin icapları bana öğretilmiştir. Fakat ancak ihtiyacım olduğu zaman buna başvururum. Sıkıntılı zamanımda mabede giderim» VcrUycn: T9cc5i JtızuSemir ! makta tamamen hiç bir kayda Erkek Bizim için saadetin ! tâbi tntmaksııın serbest bıramâna*ı herkesle iyi seçinmek Yeni nesil üzerinde incelemeler kırdı. O bizi terkedip gittikten tir. Bir arabaya sahip olmak yapmakta olan ilgililer bilhassa kimse ile ugraşmadıgımız çihı sonra babam tam aksine beni D a h a i k i s i d e h ] C b i r gençlerin pek küçük yaşlarda evîeyden habizimle de uğraşan insanların son derece sıkı bir disiplin slb s lenmeleri ve bunun sonunda orta " ı z k e n . gene buluşmalarına debnlunmaması ve iyilikten bastına aldı. Hnsnsî hayatıma kaya çıkan meseleler üzerine büyük v a m etmekte idiler. Fakat erkex ka bir şey düşiinmemek. ts e s k i s i k a d a r s l k rışırdı. Bu da ondan her şeyi bir dikkatle eğilmektedirler. buluşmayı arzula ! te saadet budnr. saklamava başlamama yol açYetkililerin ifade ettiklerine gö m a z olmuştu. Bu durum genç kı i ?An tı. Hakikaten habamla aramda Kadın Bilhassa herkeslc re gençler cinsi bakımdan çok serkendisini arıyarak hâmile olbir kere dahi olsun benim dert anlasabilmek. best olmalarına rağnıen. aile yuva duğunu büdirmesine kadar devam lerimle ilsili bir konnşma veErkek Benim siyasi ka lannda bulamadıklan yakınlık ve etti. i ya münakasa olmamıştır. naatlerim de saadet anlayışına ilgiye bir an önce kendi çatılan i V a z y e t , iki sevgilinin de hiç bir Erkek Ue 6 evlât sshibi bir ailemuvazidir. Harb istemiyen, sık altında kavuşabilmek için erken !fam.an karş.laşmadıkları sekilde nin çocugu idi. Kardeçlerinin hepsık para deîerinde deSişiklik evlenmeyı tercih etmektedirler. j kritikti. Kadın okulu yeni bıtirmiş ve si de kızdi. Baba, kenrii emeği ile ler yapmıyan ve memleketin sekreterlik kurslarma gidip gel ilerlemif ve büyük bir ticari mütldişini deŞiştirmiyen hükiimp» „ , . . . . . , , meye henüz başlamıştı. Erkegin esse.^enin müdürlüğiine kadar yük bence en iyisidir. Her ne kadar yenı nesılde erkek d u r u m u d a k a d l n d a n a s a ğ l k a ] m , . selmişti. Kızlarının hepsi iyi yetiç mif, oğlunun da ileride cemiyetp ve kızlar arasındakı arkadaşhk y o r d u B a b a s ı o g l u n u n o k u m a s ı faydali bir insan olma'sı için elin« n ı n ı z bir ?ekilde mevcutsa da l ç i n h e r t ü r I Ü " f e d a k a r l l E a k a t ] a n . Kadın dinîe bir alışveriçi bulun bu, Ikı tarafı da tetımn etmemek m l s v e o t u r m a k t a o l d u k i a n $ e h i r . den geleni esireememiçti. Annele madışmı belirtince, erkek konuşe l r U V a J a S P a ZU d e k i ö z e I ku11 ri ise çalışsn bir "tcadmdı: ^ / u , w J ' ° " «"sınna kapısımak ihtivacını hijvetti: , su s.ddetle hukum surmekted.r „, a ş l n d l r m a d l g , v e r k a ı m a m * ş t r i Bizim varlıÇımızı bile ça Dinî inamşları olan bir inBu t.p bır evhhge m.sal olmak, F a k a t g e n ç a d a m b j r ; . lısma hayatındaki bir başarısı sanım. Ailem tarafından dinin uzere kadm, 18. erkegı 19 yaşında „ v e t i ş t i r e n b i r o k u l a b a ? l a v m c a a r . «ibi çörürdii. Rabarnı hayranicapları da bana öjretilmiştir. olan bır « l e ile yap.lan mulakatı. t l k h o ş l a n d l g , b i r i ş e „ „ ; o ) a c a . dım. Kendi kendini yetiştinniş Fakat ancak ihtiyacım oldagiı sutunlanmıza aktanyoruz. , ğ ı n ı a n ! a m l ; t bir insandı. Fakat a â% bana ya zaman hnna haşvnrnnım. Sa1 18 yaşında olan kadm sarışın,: t kmlık göstermpz ve bİ7e karsı dece çok üzgün veyahnt da bir vuvarlak yüzlü çekici hatlan OIMIİ. . I f t e . î l u > ! l r a d a d ' r k i o k u ! a e l t t l g i daima asık suratlı durnrda. An blr g u n ş ı m d l k l e ş il l e k a r !a sıkıntım olduSu zaman mâbebir insan, 19 yaşmdaki erkek i s e j f> fnem ise ana olmaktan ziyade de çiderim. Tanrıdan hir dileesmer, uzun boylu ve son yıllarda;" 1 ' 5 ' ' bir i? kadını idi. Bize olan üfi£im olduğn zaman da aynı semoda olan bir sakala sahip. Eğer bır arabam olsa idi sini de isindcki srthreti ile aykilde hareket ederim. | Kadın, genç evlilerin hepsinde bnnların hiç biri başıma gelm tutardı. Sadcce biz hasta oolduğu gibi karnmda bir bebek tamiyecekti. Kadın Bence insanin inan, Inr, veyahut da herhanei bir şıyor. Genç kadının anne olacağının cını mutlaka mâbede ^iderek oknla vazılmamız icabederse ilBir yıl kadar önce bir otobüste' İ k } t a " f l n d a a i l e ! e r i ' " a f . n d a n herkese reklâra eder gibi ;ös| gilenirdi. Kısaca onun irin her renlIme karşılaşmışlar. erkek ilgi ile kızı ° f s ı fazla bir telâja şebep termesi dofrn bir şey değil. I şey, hattâ evlâtlan bile bir sön süzünce ondan vakınhk görmüs i o l m a r a l s ' f a k a t ebeveynler bu duErkek, karısının dini inanış hak, ret konasu idi. rumda evlenmelerinden başka çave ahbap olmuşlar: kmdaki söjlerine cevap bile ver, Simdi evlenmi? bulur.ar. ka medi. onu en çok kızdıran çey hâı releri olmadıgmı her ikisine de Müzikten hoşlanır mısımzT dın yakmda dünyaya getirrcesji lâ dünya yüzünde ırk ayıriTnının j kesin olarak bildirmislerdi. Evet. Genç kız iki kardeşi ve mimar bebeği için hazırlanırken erkek de hükiim fürdögü yerler bulunması Beraberce plâk dinlemek isolan babası ile birlikte oturmakta hava alanında buldugu bir ifte ça idi: ter misiniz? Bence hiç bir mahznr yok. | d j.. ^"."f' i k i , v l 1 k a d a r ^ n c e on lışıyor: E | e r bir kızım dBnyaya ları bırakarak kaçmıjtı. Baba, her' Nelerden hoşlanırsın.z? eelecek olnr da ileride bir zen?eye ra Hafff bstı müziginden. f s r a e n boşanmak için müci ile evlenmek isterse, ona bn Çekgk daha ziyade Armstrong' r a " a t t a bulunmamıstı. Yakın bir Ka&n Sabahın altısından hareketinin dojnracatı neHee, e h l r d e un mSziğinden 'hoşlamrdı Fakat' ' ya?amakta clduîundan ha akşamın altısına kadar evde leri izah edecek, fakat sonnnda, b e r l e r i desin' vardı. Hepsi o kadar: H e yok. Bu zaman zarfınd ben ev karannı vermesinde serbest bıi;leri ile mesgul oluyorum. Kirakacağım. Biraz gerilere ba| tap okumak âdetim defildir. B^c^C;yan arkadaş,,k J ^ ^BÛlm kacak olursanız, bir köyün diger bir köyden trelin veya da' rüp giderken daha 4 üncü bulus Annem bizimle beraber. Erkek Ben çok kitap oknmat almadıSını ;örürsünüz. Hal rom. Daha ziyade çok sevdiğim malannda şeytana uymaları her ken, beni her istediğimi yap' Iseyi değiştirmişti. Her şeyden habersiz Genç bir karı koca i Dinî inanışlar D.'iima drrl \e sıkıntı irinde olan eenç bir karıkoca buki şimdi milliyetleri ne olur sa olsun insanlar birbirleri ile evleniyorlar. tleride ayrı ırktan ve renkten kimselerin evlenmeleri de tabii karşılanacak tır. Sen ne dersin karıcığım. ı Hiç bir fikrim yok. Hem düsünmedim de. , Dünyanın istikbali Dünya kötülükierle doln. tnsanlar birbirleri ile iyi geçinmeye başladıkları zaman biitün düny» saadet doln bir iilke haline gelecektir. Ne dersin karıcıfım? Bence mühim olan nıesele, de övle dpfil. Sen ne dersin şekerim? aılelerin temelini trskil eden karı ile koca arasındaki ;eçim Seninle aynı fikırdcyim. Erkek Simdi her şey çok sizliklerin gün gcçtikçe daha daha çahuk ccre.ian ediyor. Arço&alması ve normal bir oiay tık «îözlcrin beni öldüriiyor» gibi karsılaıımava başlamasıeîbi sözler sarfetmiyoruz. Rodır. Ilcle ayrılma ve bosanmamautizmî çoktan bıraktık. Şimlar aile mefhomunu yıktığı cidi açıkça ve doğrudan dograya hi çocukları da mahvetmekte«gel yavrucuğum> dediniz mi dir. her şey tamam Düsünün bir ke Erkek Bence bu, kadınların daha hür olmalarından ve > serbest hareket etmeri arznla ' malarından ileri gelmektedir. * Eskiden bir genç kızın çocuk f dünyaya getirmesi ne büyük \ problemdi. Halbaki şimdi hiç > re artık mektuplaşmaya bile vaktimiz yok. Kadın fste beni en çok üzeıı nokta. Düsünün bir kcre, hir tek aşk mektnbu bile almı$ değilim. Yukarıriaki duşunüştekı bir aiienırı çocukları olacak. Belki bir eur, ayrılacaklar. Ayrılmasalar bile çocukları bu hava içinde yetisecek. YARIN Sonuç Muşterek dertler ORUnD GRUNDİG transistor radyolan en müşkülpesent dinleyiciyi dolıi tatmin edecek bir ses mükemmeliyetine ve üstün seçiciliğe sahiptir. ;C dinliyor, çünkü.. Gönen tcra IUeıtıurluğnndan: Müteaddit borçlardan dolayı ipotekli ve hacızli olup satılarak paraya çevrilmesine karar verilen satış ilânı altında pkli listede mevki, hudut ve muhammen değerleri yazılı Gönen Malkoç mahallesinde Abdülvahap ve Recep Güvenler'e ait (161 parça gayrirnenkulün birinci artırması 10 mart %4 salı günü ?aat 11 12 arasında eski Belediye önünde yapılacaktır. Birinci artirmada teklif edilen bedel muhammen bedellerin ' nT5 ini bulmariıgı ve tebliÇ vesair muamele noksanı sebebiyle artırmanın talikine lüzum görüldüğü takdirde ikinci artırma 20 mart 964 cuma günü aynı yer ve saatte yapılarak en çok pey sürene ihale edilpcektir. 1 îçbu gayrimenkullerin artırma şartnamesi 10/1/964 tarihinden itibaren 962/579 No. ile Gönen tcra Dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. tlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istivenler. i?bıı sartnameye ve 962/579 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin "İ7.5 u nispetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir (124). 3 îpotek sahibı alacaklılarla diger alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayTİmenkuller üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapıı siciliyle fabit o!madıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı aimıs ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 5 Tâyin edilen zamanda gayrimenkuller üç defa bağmldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak ariırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diger alacakhlar bulunup da bedel bunlann o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarınm ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarmın mecmuundan fazlaya cıkmazsa en çok artıranın taahhüdii baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu günü aynı saatte yapılacak artırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılann o gayrimenkul ile temin edilmiş nlscaklar VP bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarının mecmuur.dan fazlaya akraak sartiyle en çnk artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse iha'e yapıismaz ve satış talebi düşer. 6 Gayrimenkul kendisine ihale nlunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parajn vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis olduğu bedelle almaya razı clursa ona. razı olmaz veya bultınmazsa hemen vedi gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fak VP geçen günler için '«Â ten hesap olunacak faiz ve di.cer zararlar ayrıca hükme hac<>t kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) Gayrimenkuller yukarıda göstfrilen 10 '3 1964 tarihinde Göncr eski belediye önünde işbu ilân VP an^teriipn rrtırma sartname^ı dairesinde satılacagı ilân olunur. 5ATILACAK (ÎAYRİMENKULLER: 1 Gönenin Kvnıklar ÇiftliSi mevkiinde. tapıır.un 1/12/T38 T ve cilt 125, sahife 21 ve 3 No. da kayıtlı tarlanın 2/3 hissesi VF keza aynı mevkide aynı tarlamn 20/3/959 T. ve cilt 126. sahife l>î ve 82 No. da kayıtlı ve 1/3 hisse ıtibarivle bir hisse. iki !ıis«iMbariyle bir hissesi ve keza aynı mevk'rtp tpjmnun 18/4/959 T. VP cilt 126. sahife 34 ve 41 No. da kayılh 1/3 hisse itibariyle iki bis=" itibariyle bir hissesi. hududu: Doğusu Kuruçay, batısı sahibi senet ve Ömer oğullan Ibrahim ve Ismail tarlaları. kuzeyi Kuruçay ve güneyi yol ile çevrili tamamı 7 dönüm olup döhümü 900.00 liradan 6300.00 lira değerli tarîa 2 Gönenin Görezli, Gebeçınar nam Minçoköprüsü mevkiin de tapunun 4/9/953 T. ve cilt 108, sahife 50 ve 37 No. da kayıtlı. doğusu yol, battsı Ferhat Turhan veresesi, kuzeyi yol. güneyi mer'a ile çevrili tahminî5 dönüm ve dönümü 400 00 liradan 2000.00 lira değerli çayır. 3 Gfaıenin Çayırlar mevkiinde ve tapunun 7/11/952 T. VP cilt 104. sahife 79 ve 55 No. da kayıtlı nldıışu, doâum Hacı tsmail tarlası, batısı Pomak Hacı Davut tarlası. kuzeyi Ethem aga vâ risleri tarlası, güne>n Hacı Ahmet Efendı kerimeM ariiviye müf rez tarlası ile çevrili tahminî 4 dönüm VP dönümüfifO.Oflliradan 2400.00 lira değerli çayır. 4 Yine aynt mevkide ve tapunun 22/3/934 T. ve rilt 112. %2/519 sahife 62 ve 163 No. da kayıtlı, doğusu tsmail tarlası. kuzeyi Hacı Ahmet Efendi kerimesi Adiviye tarlası. batısı Pomak Hacı Davut tarlası, güneyi yol ve kısmen Hacı Davut tarlası ile çevrili tahmini 4 dönüm ve dönümü 600.00 liradan 2400.00 lira deŞerli çayır. 5 Gönenin l'zıınçınar mevkiinde ve tapunun 16/12.'935 T. ve cilt 117. sahife 57 ve 33 No. da kayıtlı. doğusu Ahmet Sevinç. batısı Pabri Sait. kuzeyi yol. güneyi mer'a ile çevrili tahmini 10 dönüm ve dönümü 500.00 liradan 5000.00 lira deîerli çayır. 6 Gönenin Cardak mevkiinde tapunun 22/10 956 T. ve cilt 119, sahife 62 ve 57 No. da kayıtlı. doeusu müf rez Osman tarlası. batısı müfrez Mehmet Rüştü tarlası, kuzeyi Zehra Ertunç müfrez tarlas.. güneyi Aliman oelu Ahmet veresesi tarlası ile çevrili tahmini 18 dönüm ve dönümü 300.00 liradan 5400.00 lira muhammen değerli çayır. 7 Yine Gönenin Çardak mevkiinde tapunun 25/7/951 T. ve cilt 97. sahife 57 ve 148 No. da kayıtlı. doğusu Azmak. batısı Oîman Pelvan veresesi tarlası. kuzeyi Gavur Ali veresesi, güneyi Osman Ahmet. Ali Rıza ve Mehmet Hüstü müfrez tarlaları ile çevrili tahmini yukarıda 6 No. da kayıtlı tarSa ile birlikte birlesmiş durumda, 6 No. daki tarlanın yalnız başına 12.5 dönüm ve ikinri tarlanın yani bu tarlanın 5,5 dönüm tamamı 18 dönüm ve d'inümü 300.00 liradan 5400.00 lira değerli tarla. 8 Gönenin Çaylak mevkiinde ve tapunun 7/11/962 T. ve ciJt 104. sahife 79 ve 52 No. da kayıtlı. doğusu Recep ve Abdülvahap tarlaları. batısı Zile Başkan. kuzeyi Ali o.*lu Hüseyin Kilit, güneyi Recep ve Abdülvahap Güvenler tariaları ile çevrili tahmini 4 dönüm ve dönümü 300.00 liradan 1200.00 lira deşerli çayır. 9 Gönenin Kavakköprü mevkiinde tapunun 30/4/958 T. ve cilt 123. sahife 53 ve 68 No. da kayıtlı, c'oeusu yol. batısı kuru azmak. kuzeyi berber Hüseyin, güneyi Belediye Çavuşu Osman tarlaları ile çevrili tahminî 12 dönüm ve dönümü 500.00 liradan 6000.00 lira değerli çayır. 10 Gönenin Kavakköprü nam Topahlat mevkiinde tapunun 8/9/953 T. ve cilt 108, sahife 58 ve 62 No. da kayıtlı, doğusu Reşadiye Mah. Recep ve Hacı Bekir vârisleri tarlası, batısı yol. kuzeyi borçlular Abdülvahap ve Recep Güvenler tarlaları ve kısmen yol. güneyi borçlular Recep Güvenler ve Abdülvahap Güvenler tarlaları ile çevrili tahmini 6 dönüm ve dönümü 500.00 liradan 3000.00 lira değerli tarla. 11 Gönenin Topahlat mevkiince tapunun 7/1/953 T. ve cilt 105, sahife 59 ve 24 No. ca kayıtlı. doğusu Ibrahim Karatekin müfrez tarlası, batısı Killikli Mustafa tarlası. kuzeyi yol, güneyi biraderi Hüseyin Çavus tarlaları ile çevrili tahmini 4 dönüm ve ricnümü 400.00 liradan 1600.00 lira değerli çayır. 12 Gönenin Topahlat mevkiinde ve tapunun 4.'9/953 T. ve cUt 108. sahife 50 ve 35 No. da kayıtlı. doğusu Halil Kâzım ve Hakkı müfrez tarlaları. batısı Zeliha müfren. kuzeyi yol, güı.eyi biraderi Hüseyin Çavuş tarlaları ile çevrili tahmini 4 dönüm ve dönümü 400.00 liradan 1600.00 lira değeTİi çayır. 13 Yine Gönenin Topahlatlar mevkiinde tapunun 22/11/950 T. ve cilt 94. sahife 24 ve 88 Xo. da kayıtlı, doğusu yol, batısı Tatar Ka'ra Mehmet ve Obah Halil \ereseleri Ahmet ve Hüseyir, tarlaları, kuzeyi Murat karısı Emine ömer ve Emeksiz veresesinden Ayşe tarlası. güneyi Rıza müfrezi ile çevrili tahmini 8 dönüm ve dönümü 400.00 üradan 3200.00 lira değerinde çayır. 14 Yine Topahlat mevkiinde ve tapunun 22/11/950 T. ve cilt 94. sahife 25 ve 91 No. da kayıtlı. dcğusu Rıza Dede ve yumurtacı Mustafa Çavuş. kuzeyi Ahmet Obalı. batısı Ahmet Obah ve Keçelerü Tefarik, güneyi Yumurtacı Mustafa Çavuş tarlaları ile çevrili tahminî 9 dönüm ve dönmü 400.00 liradan 3600.00 lira değerinde çayir. 15 Yine Gönenin Topahlat mevkiinde ve tapunun 22/11/950 T. ve cilt 94, sahife 25 ve 89 No. da kayıtlı. doğusu Dede Rıza. kuzeyi Dede Rıza VP Babacan Mehmet, batısı yol ve güneyi Mehmet Aşar tarlaları ilp çevrili tahminî 9 dönüm ve dönümü 400.00 liradan 3600.00 lira değerinde çayır. 16 Gönenin Köstekkuyusu (Küstenkuyusu) mevkiinde ve tapunun 22/3/944 T. ve cilt 61. sahife 76 ve 66 No.riakayıtlı, doEUSU Cemil VP Hürmüz. kuzeyi Ali Usta vârislpri. batısı Anagor vârisleri. güneyi Kürt Hüseyin tarlası ı!e çevrili tahmini 6 dor.üm VP dönümü 400.00 üradan 2400.00 lira rleğprineie çavır. 10 1 '%•! Gönen lcra Memuru 13125 fBasın 1761/1476) Bütün dünyada kalitenin SEMBOLÜ CIHAN KOM.ORT. Sultanhamam. Kiitırncfilıı lı.uı k;ıt 5 Ilâncıhk: 8283 • 119S Gayrimenkul Satış İlânı, İstanbul 10 cu İcra Memurluğundan Borç'.ardan dolayı birmcı ve ikinci derecede ipotekli olup ikinci derece ipotek alacakhsının talebi üzerine satışına karar verilen Fatih Neslişah Mahallesi Sulukule Caddesi Hoca Murat Sokagında eski 2 ve Taj 2 kapı numaralı ve 462 pafa. 2492 ada ve 1 parsel sayılı 64.63 metrekare miktanndaki bahçeli ahşap evin tamamı açık artırmaya konulmakla birinci açık artırması Sultanahmet Adliye Sarayı satış salonunda 2/3/1964 tarihinde Pazartesi eünü saat 14 15 arasında yapılacaktır. Gayrimenkulün evsafı ve imar d u m m n : Edirnekapı ile Vatan Caddesi arasını birlestiren Sulukule Caddesinin Hoca Murat Sokaeı ile birlejtiği kösede. Hoca Murat Sokağından 2 kapı numarasını alan bahçeli ahşap evdir. Hoca Murat Sokagı cephesi ahşap kapîamalı, Sulukule Cadrîesi cephesi yığma *aş duvarlıdır. Tek ksnatlı ahşap sokak kapısından beton zeminli taşlığa gırilmektedir. Soldan tek kanatlı ahşap kap: ve iki basamak taş merdivenle milen toprak zeminli Hoca Murat Sokağına nazır ufak pencereli. içinden bir kapı ile arka kısmındaki penceresiz bahçeye çıkış kapılı odunluğa geçilen oda bulunmaktadır. Giriş taşlığı karsısında altı boş iki basamak taş merdivenle çıkılan ahşap şofanın solunda biri sokağa ve diğeri bahçeve nazır pencereli iki oda: saedan Sulukule Caddesine pencereli kontrplâk tavanlı mutfak olarak kullar.ılan kı?ım. Karşıda tek kanat kapılı ahşap önü açık sahanlık üzerinde baraka he!â mahalli bulunmaktadır. Ait oda ve sofanm tavanı kapJamasızdır. Üst odaların zemin ve tavanları ahşaptır. Binada borçlu oturmaktadır. Elektrik tesisaf. vardır, çalışır haldedir. Bina çatısı yerli kiremitle örtülüdür. Bahçe toprak zeminli olup içinde bir incir ağacı ile baraka bir kümes bulunmaktadır. Ayrıca Sulukule Caddesine çıkış kapısı bulunmaktadır. Inıar durumu : tstanbul Belediyesi İmar Müdurlüğunun 22/11/1962 gün ve 8883 sayılı yazısına göre: Mezkur parsel 1/2000 ölçekli tstanbul îmar Plâmnda yol sahasında kalmakta olup, İmar Kanıınunun 33 üncü maddesine tâbidir. Yeniden inşaat yapılamaz. Ancak plân proğramda olmadığmdan, Imar Kanumınun 11. maddesi geregince Belediye Encümenindcn karar alınmak •iTrtiyle muvakknt inşaat yapılabilmektedir. N'etice ve kanaat : Yukarda tarih ve numaraları yazılı tapu kaydı VP imar riurumıı ilp dosyada mevcut 22/8/1362 günlü pafta kopyası ypıiıif uycı:r.riur. Kıymete müessır fr.ktörler gözönüne Dosya No: 961 434 almarak bueunk'i shm curune gor» parselin yer ve binasının tamamına maktuan 20.0(irı üra kıymet takdir ve tahmin edilmiştir. Satış sartları : îşbu eayrimenkulün artirma şartnamesi 2'ı.2;19fi4 tarihınden ıtıbarpn P61/434 r.umara ile heıkesin görebilme?i için açıktır. tlânda yazılı oianlardan fazia malumat almak istiyenlerin işbu sartnameye ve dosya numarası iîe Memuriyetimize müracaat etmelidirler. Artırmsya iştirak için muhammen kıymetin p»7.5 nispetinde pey akçesi veya milli bir banka teminat mektubunun satıştan evvel tevdii şarttır. İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadariarın ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını. hususiyle faiz ve masrafa riair olan iddialarını işbu ilân tarihınden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize müracaat etmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu şıcılli iîe sabit olmsdıkça satış bedelinin paylaşmas'ndcn hariç kalırlar. Gösterilen günde artirmaya iştirak edenler artırma sartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmîş ad ve itibar olunurlar. Tâyin edilen zamanria gayrimenkul üç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin "oT.î ini bulmaz veya satıs istiyenin alacağına rüçhanı olan diiier alacakhlar bulunup da bedel bunlann o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarınm mecmuundan fazlaya çıkmazsa. en çok artıranm taahhüdü bâki kaimak sartiyle artırma on gün daha temriit ve onuncu 12/Mart/1964 Perşcmbe cünıi aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada bedeü satış ıs tıyenin alacağma rüçhanı olan diğer alacak'.ılann o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakîan ve bundan başka paraya çevirme VP paraların paylaştırıîması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak sartiyle en çok artırana ih.le edilir. Böyle bir bedel elcip erlilmezse ihale yapılamaz ve sat 5 taîebi düşer. İhale bedelinden başkaca tellâliye rüsumu, ihale karar pulları ve vakıfa ait tavı? borçları ve tescil ve teslim masrafları müştcriye aıttir. Gayn menkul kendisine ihale olunnn kimse derhal veya verilen müridet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak l.t.K. mın 133. maddesi hükmü tatbik olunur. İki ihale arasmdaki fark ve eeçen günler için « 5 ten hesaplanacak faiz ve riig»r zararlar ?yrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizcc alıcıdan (ahsıl olunur. Yukarda eösterilen gayrimenkulün işhu ilân ve artırma dairesinde satılacagı ilân olunur. (Basın: 1812/14 75)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog