Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Bakahm, ne işe yanyacak? Açık, bir parçacık, büyü müş Gönül avutmaca Vecîzemtrak Ismi de varcismideAdetadâhiyâne Bakalım, ne işe yarnacak? Jean Moreau < Bır Hızmetn Kızın Hatıra Deften» nde duşuncelı, ne; elı, muşfik v« bazan ıvyankar bır tip yaratmasım başanyor. anı derler ya. Tannnın bıldıgini nzden nev* saklıvavım* Bana övle gelıvor ki. bn veraltı geçıtlen. tuzulı olarak rapılıvor. B»n ca masrafa, bunca emeğe, bnnea iıkıntıya boşnna katlanılıvor galiba Çünku pek meydanda olan bngnnku durumun manzarasına «nr», oralardan kımseeıkler geçmivecrk Hadı kımseeıkler geçmıyecek de mıvelım de geçse de. pek az kımseeıkler ge çecek. t st tarafımız, vine vnkanlarda. otobâslerın, otomobıllerın arasından kendımııe gecıt aramava devam edecefis. Huvlu nasıl huvurdan vazgeçmezse, bizler de vava geçıdınden seçmevız Avıp degıl va (a«lında bal eıbı avıptır aını söz gelışı' alısmısi7 bır kere Bakın kaç tecrube vapıldı Bır defa, Kara kodo ve Kopıüde ıkı tane veraltı geeidı var, anı caddelerde de hır sıırn tsaretlenmıs verustu çeçıdı Kaç kısımız çeçıvor oralardan* Yi ne herkes ortalarda dolaşıp daruvor Hal bovle iken (adım basında bır geçlt vapılamıvacajfrna göre) hem en azından 7 M4 metre vol vürumek, hem de merdıven ınip • merdıveıı çıkmak gıbı zahmetlere kim katlanacak" Zor mu kullanacagız" Kullanıldı. Para cezası mı kesecegiz' Kesıldı Ama, ıste, vıne nepımız ıstmıze gelen verden, kanıya geemekten, hatta valnır karsıva geçmekten de degıl de, nrta verde bır ahbaba rastlarsak, dnrnp sohbet ftmrkten kendımiıı alamıvoruz \ rlhâsıl bu meshnt veraltı geçıtlerı, onlardan daha az me<hnr olmıvan dolmns durakları gıbı bırer gostermelık olarak kalacaga ben zer :<Bir hizmetçi kızın tıâtıra defteri...» Kordelâda hizmetçi kız rolünü Jean Moreau canlandırıyor adapte ettıklerı bu fılım eserde ol ıcbar etmektedır Bo>lece aslındr dugu gıbı,burju\ a geleneğının ve Rabour gızlı bır hastalık sebebıv i ahlakının bır satırıdır Ancak Louıs Bunuel ve J P Carnere bu fılım I cınsı havattan menedılmış bulunaı de, sadece romandakı bır bolum karısı Madam Monteıl'ın, boşlugu den fa>dalanmışlardır Bılındığı nu doldurmava nı\et etmektedır gıbı Octa\e Mırbeau nun romanın Iste bu karısık ve ezıcı atmosfe da «hizmetçi kız bır çok aıle ıçınde ıçınde, bır gun Rabourun hızmeı sırası\ le hızmet etmektedır » Fılmın konusu ıle Hizmetçi kız Cele^U çısının botlarmı çıkarırken buvul ne (Jean Moreau) ın «Pneure» çıft hevecana kapuıp olmeM a\nı z ^ lıgınde Mo«\o Pabour Madam manaa va^h kurdun «fetı^i"=t» ta Moiteıl çıftı arasmda geçırdığı za raf nı da h»hrtme^tedır Fılmın dı manları ıç ne olmaktadır Mosvo Rabour her gece oda hızmetçısı Ce Şer ılgınç kmlen emeklı a'skeı le^tıne ı odasına gelıp ona bır sev Mauger (Danıel Ivernell ıle bah ler oku\arak \akıt geçırme«ı ıçın çıv an Jo«eph (Georges Geret) dı Olav 1127 vılında geçmektedır Zaten usta reusor Buruel asla 1900 ıle 1925 Mİları arasında geçen her hangı bır konuvu çe\ırmek Men ı mekte ve bunun ıçın «Bu çağ be nım ı<,m kutsaldır Çünku ?en(!ı Jıme aıttır'» dpmekted ı fılım Bunuel 1962 \ilmda l=paı vada i'tırahatte ıken bır produktc James Bond un ıkıncı fılmı olan run tekhfı uzerıne çe rılmeve bTe dıs sahnelerı Istanbu da ç^v rı lanmı^tır Senarvo Madrıdde u s en «Rus\adan S e v ç ı l e r l e Ing teavda ha/ırlanmış ve fılım altı a e le «vılın en populer fı mı» ılan da Mı ly La Fnret te (Jean Coc dılm stıı «Fılms and Fılniın» der teau n jn vasadıgı verl çev rılmıstıı ı^'ne gore bu fılım avnı zaman Bunuel bu fılmınm me«'ek ha la şımdıve kadar Ingılterede pıva tında «en erotık fılım» olacagını v < a\a çıkar lmış en populer fılım de Aslen Berlınh olan 22 vaşındakı I burun Avrupada çe\ırdıgı en «o' > mustur R u n a d a n Sevgılerle» «arışın vıîdız Elke Sommer, Ion sordela oldugunu ^jvlemı^tır (,u ı Chff Rıchard ın «'iaz Tatılı. ku kendı«ı Meksıkada buldu^u MI l ^ e Mcvjueen ın «Buvuk Fırar»ı dra studvolarmda Peter Selles ın • Karanlı^ta Bır Sılah Sesı» adlı kuoet ıçınde *e»sızce <=evdıçı k ıkıp etmektedır «En Uzun Gun» nular uzerınde çalışmivı tercıh et Işıı ı«e beşıncı sırajı 'şgal etmek polısıve komedısınde ba^rolu oj meictPdır nıjacaktır edır Derleven S A. Unlu FranMZ \one ıcısı Louıs Bu 11*1, ozellıkle fılımıerınde bırDi ıııe zıt fakat bırbırını etkı altııı a bıtokon ve arzulavan kışıltrı nland rninktakı u*talıgıvle tann ııştır Bu kışılerın za\ıf tarafları a ıhtıraManna kuçu^luklerıne vt \mhwlerme deçınmekten hoşlanat TUIS Bunucl smdı de bu volda zun suredenbeıı ha\al ettıgı bıı onu\u çevırmı<; bulunmaktadır «BfR n\7MVTÇİ KIZIN H\TIK\ DIF1IRÎ'» üct Mııbcu tıun tan nmı. e "ı n len J = an C aude Carrıera ı B^ı ıel ı e bıı ıktç «enjrvo>u ıı lıa/ıı ) iıl 1ırı ve he\ a? perde\ <. Couis Buntıd'in ycni filmİ H Tereikova çocuk bekiedığını nıhavet ıtıraf et mıştır > Anadoln Ajansının 5 subat tarıblı bultenınden Tuhaf şev! Başka ne olabilir acaba? • Cma rt t * Haskov'de bofazı kp ık kadın cesclı bulundıı » Her Gün'de koeamanca bır başlık. i snbat. Arınsa daha bır suru bulunabılır Bunlar «ovlece goze carpıverenler 7aten hepsını sıralamava, verımız masaıt değıl bi' * İsmi de \ar cismi de a«,ak, kaçak kaçak Memleketın butun ka pılarından denızıııdcn. karasından havasından. kaçak eşja sırıvor \aka)anabılcnlen davuvoruı ama, bunlara bır de vakalanamnan lan, kı tabıı olacak ılâve edersenız ııeredev se, sarşılarınıızda. normal ıthal malınd^n faıla, kaçak eyva satılıvor <»lıba Oyle az bnz iş de defıl Daha ıkı uç gun evvel. bır taksıdr 2 bın kusur kutu ıçınde vur da sokulmos, 30 bın tane mermı vakalandı \a «ıl gırer, nasıl ^ızlenır sonra nasıl satılır, va hut, daha korkvneu kımlere t e nasıl dacı tılır" Bu mevzada jcçen haita, Hurrıvtt arkadasımızda eıkan bır okuvucu mektubu « o ,k dıkkatle oknnmava degerdı. Memur oldutunıı >azan bn zat, 4 sene evvel vazıfe ıle Kıl.se Citmıs Hâli da orada Dnor kı «Bız Kılıs e geldifımız zaman barada kaçak esva satan t dükkân vardı. Şımdı 145 (rvrt vanlıs okumn vorsnnuz. Yüı kırk bes) ddkkân olda Hepsı cennptan celen birer kaçak eşva deposu » Düşünun bır kere Kılıs ve 145 oukkan' Maamafıh. Kılıs'e kadar gıtmefe pek de iuznm >ok lımirde, Ankarada, Istanbulda, sırf hu ıslerle ujraşan, dükkinlar degil. o dukkanlarm >anvana gelmesıvle \ ücut bnlmus. koca koca çarsılar var. Sahaflar gıbı, baharatçılar gıbı, hurdacılar gtbı, bunlar da «kaçak eşya» cılar Ne ıstersen, gıt al. Bır bakıma, belkı, bır rahatlıktır bn. Val nız alısverısı serbest de, adı nrve «kaçak»" Orasını anlamak jöç. **¥ K Açık, bir parçacık, büyümüş «stanbul Beledıve Meclısınin, hafta ıçındekı, * hır toplantısı nzadıkça uıatnıs Vakıt havlı ercıktıiı ıçın toplantı baskanı bır aralık: Arkadaşlar demış, geç kalıvoruı dıye gıtmeve kalkmavın Kapıda otobüsler beklivor. Hepınızı evlerınue goturecek Bunun uzerını konusmalara tam takım halınde drvam edılmıs Mevzu da çok onemlı • I E T T Idaresınm bir turlu onü arkası alınamıvan 2 X mılvonluk açığı. 8 t) s8»1emıs bu sövlemıs Idare Ivi çalıstnıvor denmıs ıdarecıler kıfavetll degıl denmıs, Mzsraf çok denmıs, ıslâhat TapıUın denmıs hülâsa usulen denmıs denmıs vr nıhavet toplantı bttmıs Az evvel haskanın muıdelcdıfi gıbı fıihakıka kapıda 3 Beiedne otobusü Meclig üveierını hekiivormus Fakat bu otobüslerr, nedense valnız • uve ve 6 dınlevıcı olmak urere, »a> dece 1 kısı hınmıs 1 Simdı vapılan hır hesaba göre bn ntohu*lerın orada beklemelerı, ve sn veva hn «semte gidıp gelmelerı. I E T T Idaresıne bes vuz lırava patlamıs. Demek kı uzun uzun muzakereler ve mıiıı.ikasalar snnund<t Idarenın 288 mılvonluk zararına. bı< M lira daha eklenmış W Saatlerce. konusup konusup, hıçbir netıce elde edememektense bovle de olsa bır sonu oa varmak fena deftıl Insallah gelecek oturnmda o 500 lıra zirarın na<ıl kapatılacagı gorüsıihir1 Rusyadan Sevgilerle» ngıltetede yılın 'n popüier filmi :ân edildi Kısa Haberler Adeta dâhiyâne un geçmıvor. Gazetelerde, birçok hevecanlı (') bosanma haberlerı oknvoruz sinema artıstlerı (gecenlerde bır tanesı evlıliğe ancak 89 gün davanabıldı) bosanıvor kırallar bosanıvor. kıralıçeler, prensesler bır kı«mı daha evlenmeden, bosanıvor. Bunlara alışmıstık Hatta artık okumaz olmu^tuk . Derken, hafta ıçınde, lstanbuldı valnız Turkıyenın dcjıl, zannederıın dunvanın ılgi çfkıcı bır bosanma divasına baslandı. Bir vatandasımn (bır fabrıka sahıbı) bır hizmetçi ıle evleıııvor onu bosavıp, bır başka hıımetçı ile evlenıvormus \ anı mekaııızma soyle islıvor Adam evıne hır hizmetçi alıvor Sonradan (herhalde prova fdıvor olmaln onunla e\lenıvor. Hizmetçi, bovlece «fvın ha nımn olunca bır baska hizmetçi alıvor Derken bırıncıvı boşavıp (bu prova daha ıvı netıce ve rıvor, zâhır) ıkıncı hızmetçısıyle evlenıjor, ve bu hal devam edıp gıdıvor Asrımızda bır hızmetçınm av lıgı tıırln masrafları kaprısierı, ızınlerı vesaıresı bır evc hanımınkınden daha agır basmakta A atandası mi7 hıç suphesız, buna dıkkat etmıs olmalı kı, hızmetçısıvle evlenıvor. evııı venı hanımı zamanla, hizmetçi ıstçmeje basladı mı ona bı rakıp gelen hızmetçıvı alıvor \e bır rnuddet daha rahat edıvor, sonra vine baslıvor, ve ılâh Pek hos bır bnlus do&rnsu. Hızmetçısız va pamıvanlara tavsıve nlonur. ¥** Elke Sommer, polisre bir komedıde G Jean Moreau muteva/ı lıı.'iuet<,ı odaauıda cınsî cazıbesını de belırtmekten gerı kalmıvor = = S = = = = 1= EE = = = = ~ = IŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI Erhan B e n e r . K a m b ı y o Kontrolunun Esasları (10 00) Usul } Hukumlerı (7 50) thracat (8 00) S e r m a j e Hareketle n (17 50) Orhan T u r k a y : Turkıyede Nufus Artışı v e îktısadı Gelı?me (9,00) Gunduz ö k ç u n : Turkıyenın Taraf Oldugu Mıüetlerarası Antlaşmalar R e h b e n (13,50) Yabancılarm Turkıyede Ça lı<=ma H U T I etı (.9 00) Yayın Hayatı Minnetoğlu Kitabevi Dağıttığı eserlerı Savgılarıvle Sunar : K A D 1 N öğretrnen LAMt\ BORA'nın e ser ı Ondoknzuncu YUZMI Turk Tı yatrosu Tarıhı D ]Su}azı AKI 25 00 TL Dın ıle Bılım Bertidnd RUS SEL 5 00 TL Askın Metafızıiı SCHOPEN HAUER, 2 00 TL Kadın Nedir* Sımon de BEAL1 VOİR 6 00 TL ( t n u egzıs tansıva'ıst kadın azarm kadının cınsel ve ekonomık kur tuluşu konusundakı onemlı ıncelemesı ) Grek Estetıfcı, Doçent î«maıl TUNAL1 8 50 TL Tenkıt Sanatı SPENCER (Edebıvattn eleştırne konusunu ıncehven onemlı kıtap) Dıonısos ve Anadoln Kovlusu Metm AND 3 00 TL ( Anad >lu koylusunun çok e^kı za manlardan bugune gelen tı yatro ka\ ram hurun Dıonısos avnlen le ılı=;ki5i ) Kırk Gun Kırk Gece Metın AND 15 00 TL E^kı terra «a havatımızın resımlerıyle ve belgeleıı V ıncelenTiesı ) Turkun Atesle Imtıhanı, Halıde Ed p ADI\ \R 10 00 TL (Buyuk kadın vazanraızın Mıllî Mucadele hat raları ) tstıklâl Marsı Bılgısı, Kerım YL\D 2 0 TL > Turkıve'de Sendıkacılık, Kemal SÜLKER 5 00 TL Turkıye'de Devletçılik Haldun DERİN 4 00 TL Versı Polıtıkası Doçent Kenan BULUTOĞLU 28 90 TL (Ma lıve mufettıshgı \e hesap uzmanhğı ımtıhanlannda bas ıca kavn^ktır ) Turk Verfi Sısteminde Reform Meseiesı Doçent Kenan BLLtTOĞLL 2 00 TL Içtımaı \e tktısadı Bakımdan Törkıve'nın Karavollan, Do çent Cav t Oıhan TÜTEN GtL 12 50 TL SosTometrımn Temellerı, Ya 7an Üil ı Amerıkan So3v o logu MORE\O Çevıren ve genıs bır gırıs v azar Prof Nurettın SEzı KÖ^FMİHAL 34 00 TL c!İth5OCK3TL laks ha<:kı 7o 00 TL tktısadı tnhıtat Tarıhımızın \hlâk Meselelen PTOÎ Sabı LLGENER 3 30 TL Tarıhte Darlık Bnhraniarı Pıof Sabrı ÜLGEKER 150 TL Cezavırfle Turkler Fua' C\ KIM i 00 TL \ dres FLtF KtTABEM Sahaflar Çar^ısı \ o 4 Be vant lstanbul Odemelı gondenlır Kıtabev ımızde es kı ve v enı her çesıt kıtap v " < cergı buljnur Kıtsp daÇıtı nı nlen vapıl r FSKÎ Kt TAPI \R ÎYt FİATI \ \LI DE Okuı YAYINEVİŞ DUYURUR ş a ı rr 7rld ı v T v ı n U r ı m 7i Z^Z Goniıl avutmaca azetelerde, Istanbula daır, artık kronik bır hal alan. haberlerı okndnkra insanın. bır Ğet.ıl. bes parnvagı bırden agzında kalıvor ve gozlerı havretten laltaşı gıbı büyuTor Bakın, meselâ bu haberlerden bır tanesı ^eneler senesı eahba onuncu senesı bıttı, kım senin basa çıkamadıih Hürrıvet mevdanına aıt Basımıza dert olan bu meshur mevdan ıçın venı bır (Yarabbı kaçıncı bu'") plân hazırlanmıs Yollar havnzlar, sınemalar galerıler ve daha bırçok şevler vapılacakmış Bn ısler vedı mılvon lırava mal olacakmıs Para bulnnnr bulunmaz falan filân Bakın vine mesela, bır başka haber Taksım mevdanı kazılacak ve buvük bır «veraltı» sıtesı vapılacakmış Orada bırçok tesıs vucnde getırilecek, ılâve olarak, uç bın otomobıllık. bir kocaman gsraj ınsa edilecekmis Gazetecı bazı arkadaslarımız bn mnazzam sitenin haritasını. resimlerinı bıle vayınladılar Kısacası hep bovle. Arada, Kadıköv Iskele meydanı da var Zaman zaman nukseden metro da var Bogaza köprö de var. Var ojiu var. Hanı bn guzel haberlere gonlâmazu kaptırıp sovle bır de gozlerımızı vumsak, bır nevi, rahmetlı Yahva Kemal'ın «Haval Şehır» inde, ovlesıne rahat ve «ıkivetsız vuıyacagiı ki G ELir KIT\BEVI'NIN ÇEŞITLERI MR Turkıvede ve Dun\a da ç kan k tapları en ı ı ^e kılde /lnebılm^k ıcın Kı tap Belleten dergımıze abone olunu/ 3 ıncı =a%ı onem'ı varılar a ç kt \bone Lede ı roo TL \enı ~ = = = ~ ~ Alfred M ı c h a e l ı s . Ortadoğunun Kalkınma M e s e l e l e n (6 00). Fethı \ u c e l . Pratık MatematiK (1250) Odemeu gondenhr Katalog ıste>ınız Lmumı Tevzı Yerı ŞttRLl TAKVtM VE ANTOLOJtSl • 1964 Hazırlıvan NECDET EVLÎY^GtL •= S ANlL YAYlNEVİ \ilavet Uarsısı \ o 11 tsUnbnl Banka Banka Muameleleri Banka Muhasebesi MUGİN DİKEı. Etıoank Muduru Akademı ÖJret m Cjrevlı ı PL4NH T\ZMA SANATl •\RtF HIKMET PAR Genel dagıtımı ve odemelı ısteme yen MİNNETOĞLU KİTABEVİ Cagaloslu Mevdanı îstanbul • S = ^^ ~ EEİ = ^^ ^= r= ^^ * DIN'DE TEFEKKÜR V a z a n D r l l ı l n ı t Malık E \ R E N O L H Valık Evrenol 1930 dan ^ c ı ı u z e r ı n d e az d u r u l m u ş s o s \ a ı k o n u l a r d a j a z ı l a r vazmı«ı, kıtaplar v a v ı n l a m ı s degerlı bır ^ a z a r ı m ı 7 d ı r S ı m d ı de tanın nıs b ı r v a z a r m ı z ı n d e d ı g ı gl bı b u k u ç u k v e o z l u e«erı el ^ ~ ZZ1 ~ = bettekı duşunce tanhımızde lavık olnuSJ v. erı bulacaktır Butun avdınlara tavsıve olu l u r Fı\atı 2 50 lıradır İNMLVP KİTABEM l s t a n b u l Ankara Hukuk Fakultesi YENİ Y4ÎINL*RI 1 Prof Ercm Cc?a Mjhake melerı Usuıu "d ") TL î 2 Prof Tando&an Üçuncu Şah'îin Zararırın Tazmınl 3 5 TL 3 Prof Topçnojlu" Hukuk So«voloıısı 17 TL 4 Prof. Oşuzoğln" Sahıs Aıle Hukukı. 18 TL 5 Doç Kurn Hukuk Muha kemplerı U=ulu 36 5 TL Fakulte vavınları H Fakultesı Kıtap Satıs Bnrosn ndan saclanabılır odemelı gondenhr ÖUım Gemısı (B Tıraven) 250 Tabancı < \lber> Camus) 250 Sarlo (Phıhppe ^oupault) 500 Berlın Oteh 'Vıckı Baum) 200 Vrronsmıth (Sınclaır Le\vıs> 10 hra Eviılıkte Saadet ( A.ndre Mauroıs) S00 Hıssı tnzıva 600 Fılozofık Sıstemler f \ndre Gre=son) 1000 Tunan Mıtolojısı \ e Lü?atçesi 750 \bdulhamıdın Hatıra Defteri lono \atan Tolonda (Y Kadrı Karao«;manoflu) 600 Hıcıv f s l a d l a n Neyzen, Esref ıO0 "0 hra kıvnetırdekı bu ha 7ir «eçme eserlen 50 Iıradan gonderıvoruz Mıktarı çok az 1 Adre* İTtM^T KtTABEVl Ca£aloğlu Narlıbahçe Sokak \ o 19 t s t a n b n l SEÇ^IE ESERLER abone olanlara İ1 lırahk PAR\SIZ KtTAP Butun Dun>a gıbı degerlı bır mecmuava jıllık abone uc"etı 42 lıra'vı gondeıere< obone oldugunuz takdırrie av rıca 42 hralık K tn Hedı\e= alıcak «ınız Muadet Su dt = ın ına ka dardır Ntedıstnız kıt i] 1 ı»ı lı« t & den sız seçın • Nılsun (Roman) 3 cı 2000 * 2> Saat (Roman) W) * \ı 'ede B r Ölum (Roman) 500 *• Sen 1 temevınce (Roman) 2oO • Bevaz Gorrlok'ı (Roman) 3ıO * Caıı!>\ar Yata,,ı ı Ro man) JO 1 • I cıı T p 600 * Sovyet Rusva Çır de o O O •• 100 Meshur T î'k '000 • Kur * an Tarıhı 2000 * I«.lamııkta Kadın 30r * Tuk Dılı île Iba det 500 * Meshur Fılozoflar 250 * Lıncoln 2 c H 1000 * Av d nhga Dog u > • Baban ın 0 ^rkaaps a n İ C O K • Oı cu Bu VUK Adamlar D00 • ^ıçIn Ken dımıze Benze'iz 500 + Amerı kan Kapıtahzrm 500 + Buvuk G e h ş ı n 500 • Tarınm BUVUK Askları 500 • lclo7 Butun Dun va Yıllıgı DOO * 1960 Butun Dunva Yıllıgı 1000 Lutfen aşagıdakı kuponu dol durarak gonderın \EBÎOC»LL Y A Y I N E U n e , Posta Kutusu 644 tstanbul Butun Dunva abone bedeıı olan 42 lıravı posta ıle gon derdm Yukarıdakı lıstede al tını c zdıgım kıtaplan bana >oı lavın ya BUTUN DUNYA • \ ıl \ t H n a z ın rrun = bet'\ ît = bu makta /Tluk çektıklerını Ş Ş bı'dıren m e k t u p U r ah' oru7 Kıtaplarımızı tam serı olaran her zaman bulabılecegınız ! ^ ^ tanbul kıtapçıları ş j n l a r a ı r = T A1 Aksarav Kıtap SS * Lâlelı Hıt t = * Bevazıt Elıf \urtt<ı^ s * Cagaloglu Mınretoelu ^ it Ankara Caddesı. Remzı, !n ^ ^ Kilsp v e Aka Z ^ * T u n e l : Sander. * B e v o g l u Madam * Sışantası Denız Nısartas,ı ^ ^ Lçgen ^ Ş + Kopru Sa Ha = = * Kadıkov • GençliK Frenç Amerıkan Kadıkov Ayrıca okurlarımız her gun sa at 18 e kadar açık olan venı sa ^ ^ tış v e dağıtım merkezımızder de kıtap a l a b ı h n e r Ögretmen : s lerle ogrencılere t o p l j sıparı^ ~ 'erde ındırım vapıhr ö d e m e I h gondenhr K^talaş ısteymi7 S S Gelecek hafta gene Cumhun ZZZ \ e t t e vavırlarımız serı oia rak bulunduran Anadolu kıtap "ılarının adlar nı bıldıreceğız Haftanın (yabancı) karikatürü *** sr= f Vecîzemtrak DE YAYlNEVİ \ ılavet Haıı Kat 2 \ r 13 Cağalofln P K 1198 MIR\T SERTOGLU'nun ıkı saheser kıtabı çıMı kapaklı 'arıa «u^hı B azı arkadaşlar; dığer bazı arkada«lann vazılarından «nâneler» topluvorlar. Epeyce eğlencelı oluvor. Mubarekletden pek çok var ama. suracığa bırkaç tane de bız sıraljyalım: Yaş 73 ama, K E RB EL Â A TÇ AL I KEL MEHMET EFE Renklı tablo ' ı a ' ı 15 lıra Maşallah nasıl da biliyor? «Şu Turk mılletının f&hişesı bıle b»?ka türlu oluyor'» Tasan: Refi Cevat Bak sevgılim, ne guzel bır kombıneron aldım. Dahı dun gosterdındi ya! Ha Senraıvdıno". (Le Hcrı^on) ve «anramanlık romanı Fıatı 750 »urustur ÎTÎMAT Kr^ABE^l Cagalofln Narlıbahçe Sokak 19 t s t a n b n l Ankara Yenışebırde Bılgı Kı tabevı'nden temır edılır Odemelı de gonderıhr Efe Müliyet, 5 snbat. =!f Cünım mu işlemiş? • Dunvanın ı l k kadın kosmonotu Valentına • • İE\1 İATINHRI Prof /arakola Iktısat C 2 22 î TL Prof Okan Denız Tıcaretı Hu kul L. YargıtT\ Kararları 60 TL Hıkmet Kunev Banka Teknı Z 25 TL Prof Karavalçın Tıcan Senet ler 3 jncu baskı 27 5 TL Fn tıtu Ya\ıilaı H F Kıtap Satıs Burosu'ndan saglanabı ıOdemelı eonderılır Banka Tıcaret Hukuku Enstitusu Albay Celâl Dora'nın hevecanla okuvacağınız Sehır Not SeçtıJ nız kıtap ann bedelı 42 hravı geçer«e bu mıktaa\c erierek gondenn Kore Savaşmda Türkler adh 500 savfahk Kore harb hatıraları çıktı Fıatı 20 lıradır Kız '»opran: Kavı=dağı Cadde«ı 87 numaradakı adresınden odemeh ısteyınız Telefor 55 3181 Her çesıt vayın HSnlan Pazar pfinleri bn sntnnda = İstanbul r KÖMÜR NAKLİYESİ + Belediye KtTVP M»R1M M \Rr\\ • Selâhattııı Çoruh'ui TURİZM BİLGtSt e TURİ7M MESELELERtMtZ 400 ku^ur sahıfe 30 hra Ödeme ı o arak Bardacık Sokak 6'6 Bakanhklar Ankara adre ınden ı=lıvebılırsmız A\LIK TtYATRO DFRGİSÎ İ Z L E M H T I N E ^ I P K 614 Galata l s t . • Haftalık Sırası Toplum Gaıetegı r Z KOYl Tt^RK Samsun + O Y UN Lzun =ene er merak a ton lanmış her mp\zuda eserı muhte' ı 4 bm cılMık ansıklo pedık bır kutunhare mecmu" \e Eazete ko'eksıvoTiları ıle •îonple ^atıhktır Ankaada bır daıre ı'e de d»5ı«:t r lır t?ahat Ank>ra Tel 12 68 Wi U1O\ U\\ M tSİNDF KÎT\P MFCML \ ı I n e pr orîer^fh r( rdfr In »F' ON SVTILIK KÎT^PLAR = ^^ Baskanlığından Istarbulda sehır çoplerınm ı«tıfadelı sekılde ımhasını sag hvacak tesıs=»tın kurulma^ı programa ahnmı^tıBu ışle ılgıh verll ve va hancı fırmalarm ı'erı «urecek len teknık ve tralı sartlala «ağhvacak aı krdı mıktarı nı bır teklıf halınde 31^1964 gunu «aat 1 ve kaİTr Utar 7 bul Beledıve Bisk \n\\s,\ ı« bıldırmelerı ı <n olunuı > Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Atatürk Bulvarı No: 211 Kavakhdere ANKARA ton 1 Dodurgadan Çorum Çimento komür naklettırıle*eitır Fabrikamıra (50 000) 2 Bahıs konusu nakhyata aıt şartnameler Ankarada Genel Mudurlukten, tstanbuldan Alım ve Satım Mudürluğumuz (Yağ Kapam, Arapkayum sokak No 18 Guzel îzmır Han Galata) ıle Çorumda Çimento Fabnkasmdan bedelsız olarak temın edıhr 3 Tekhflenn en geç 18/2/1964 salı gunu saat 15 00 e kadar Genel Mudurluğumuze tevd, edılmesı lâzımdır 4 Yukarıda kavntlı tarıh ve saatten sonra verılen teklıfler nazarı ıtıbare alınmıvacağı gıbı Postada vâkı gecıkmelerde kaHul rrlılmn er"khr Kelimesi 1 liradan vavınlanır Kllfel' ve çerçevell müsta«U vcvın ılanlan bu sutunda normal tanfeve gore %2ü tenzilStlıdır Ihtanbul dışındaD gonden lecek ılânlara navale mak DU7u eklenmelıdlr = ÇALTI İÜIİİÜÜP (Basın 1691 A 877 1185)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog