Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

DORT 9 Çubat 1964 Oldum olası celâlli adamdı. Anadan dofma ısmi Behçet idi. Lâkin memuriyet verdiği dairelerdeki odacılar onu hep Epçet diye çafırdıkları için tanıdıklan arasında «Ebcet Behçets diye söhrct bnlmustu. Uzun zaman müfettişlik etmiş, sonra vali olmuş. simdi de emekli Ne bağinyorsnn? Müjteriler işitsin Behçet Bey çabnk hareket Kaça? li. çabnk lâkıroııı, orta boyln Dört ama »ana üç bnçnk ohir zattır. Maçka taraflarmda karısının habasının konafının Itır... Bana iltimas mı edivorsnn? selâmlık arsasına vapı'mu bir beni tanıyor mnsan? apartımanda oinrnr. FotoSrafa, Sen radyoya, merakı vardır. Adam Nirden tanıvacafım. Knnde dofuşunda merakh doğmu;.. üc senin gibi kaç herif buradan ge 3 yaşında iken babasına. çiyor... Herif ne demck biliyor mu Baba, sen annemin nesisin? diye sordusunu söŞsünü fere snn? O sırads arkasında bir yajlı ffere herkese anlatır. Olacak bn kadın dnrnyormuş: ya! Mülkiyeden çıktıktan ionra Bugün Çm Hındıs'an ;ıbi e.n: ' Kolaj oldu. hele bugür. az gelısmış soru ıleri sürulebUıı : Acaba yerilk mühim memuriyeii möfettiş Berefendi! Al.icakstanız « t.opluın:<irıJi., Güncv Amrrıka m:; üikeierın karşılaştıkları gerçekter. yüzünde çeşitli kcmunizmler orıalik olmus.. ve senelerce «müfettis lm! Soğnkta hizi bekletirorsna çıkmaya başlamami} mıdır? Ko büyük bn kısnıinüH, Afrıka nın ye «orkunç zorluklarla ölçülürse, bı bey» diye çağmldıfı için. daire nıır?.. münizm denınce eskıden akla gem yenı uyanaıı ılkel üikcierınrle ÎS> zim çektiklerimiz hıç kalır. de valj olduktan sonra bile; Döndu. Kadını çördü: kıyle yenı bırbırıyle savaşa tutujOnun ıçın. bu mılletlenn hemen len yekpare bir kitle artık yavaş Hançi Behçet? diyenlere Ne istivorsnnnz hanım? yavaş parçalann.aya başlamış demu;, görünüştertebu savas çıkma hemen alışılmaz engellerle karşı Canım müfettis Behçet! di Maz alacafım. za enrnış bulunuvtır gıl midir? laşmış olduklsnnı yeni yenı anla ye anlatırlarmıs.. Babasına, a Bnvnnınî Bu saviş çıkmazrtan nasıl kutid mağa ba.şladıysak bile, ne bir hal Parçalanma yalnız Yugoslavyanasıııın nesi oldnğuna üç yaşın Bnyurun ama çfıcu^n lâf a lılabılı*. .' Vcmlıkler bütun toplu yolur.u düşünmüş. ne de bu işte bı daki Tîtotizmden ibaret değüdır. da soran adamın bn meraklılı tutnyorsunuz. Biz de bekliyonız. ma nasıl sunuldbıhr? Nasıl bır ıda ze düşen sorumlulukiarı iyiee kav cHahs» komünistier arasında bile, şı hâlâ dcvam ettiffi için önüne re kurmalı? Nasıl yenı bır eçıtırr. ramış bulunuyoruz. Oysa, çok ö çeşitli meseleler üzerindeki eö Ben lâfa tutmnyornm.. bnItelen». aklma çeleni sormakkadrosu yetıştırmeti? Büyük b;r ntmlı bir isi ortaya atıp onu yarım rüşler değişiktiı Meselâ. tarım arada neden durnyorsnn diye sor tan vazgerememis.. sizin anlıyadam. sermaye blrıkimıni nasıl sağlam» j bırakmak kadar başarısızlık ola lanında karşılaşı'an esash mesecajınız: müfettis doğmnf, mülı? Tarıma nasıl bır yenilık geur maz. Batı devletieri sömürgeçihk leleri çozümlemck üzere. Polonya Siı belcdiye müfettişj mifettis olmus, nıüfetliş ölecek ınelı? sıyasetleriyle işte bunu yapmışlar da özel çiftlikler, Rusya'da koileksiniz? Bn fnkarava hakacaŞınıBunlar yenı toplumlann derhal dır: Dünyadaki bütün toplumların t i f l e ş t i r m e za hakın şaradaki çöp tenekec i n d e le daba i'.eri Behçet Rey oruç tutardı. Si lerine. Onlara karısın! çözmeleri gereken, kaçınılmaz me ' halatlarım çözüp açık denizlere bı,akl 'düzenler gibi ayrı ayeara içtii^i için de tiryaki olurselelerdir; karşılıkları henüz bulu raktılar ama, bu gemiler sonunda rı yollara gidılmiştir. Behret Bey kadına baktı. du. O eiin camide bir mukabele emin bir limana varabiiecekler mı. namamıştır. Lâhavle velâ knvvete! diyeHarb karşısında da, soğuk harb dinledikten sonra çıkacağı »ıravaramıyacaklar mı, umurlarında Bu, Batı'nın KÖrmemezlikten serek ayrıldı karşısında da çeşitli komünist dev da hir vaizin söze başladığını lemıyeceğı bır serçektir, Az gelış değil. letlerin ayrı ayrı tutumları olduTürüdü Hızlı hızlı vürürken. eörünce heldedi miş üikeierın bugün karşılaşmış ğu cörülüyor. Bu arada, Çin. dev Vaiz sifldetü konuşan bir a diUkatsİ7İik eserj yaya kaldırıbulundukları dâvaların çoğu Batı mın su dolu hir cukurcniuna ^ vaazını maGüçlüklerden birı bu. Biri daha rim'.n hcnüz başında olduğu için. tlamdı. O sünfcü ile temastan doğmuştur. öyleyken, bastı.. titı'7 adamdı. Camnrla Batıh devletler bu dâvalara çözüm var ki, ondan da buyük. Biz fakır dıjarıda karışıklıklar çıkarmalc i> = kine iizerine toplamıçtı.. salar nantalnnuna ıslaitı. Ona Dinsiz imansi7 keferenin >olu bulmak için hıç de ciddi şe, milletlerin bu dâvalan karşısında teyebilir: Rusya ise bu hususta dah a vantıfı radvoları dinlemek eü da icerlctli.. hen sözü yerde idi. kilde çalıçmıyorlar, dersek pek ya hiçbir şey yapmadan dururken, onıhtiyatlıdır, çünkü bir harb çıO «ırada sözünün Bnüııd? bilan olmaz. Bunda, bence, haklan ; Iara başkalan bütün zorluklarır; karsa kırk yılda eerçekleştirdiğı Ş nahtır. Bu radvoları dinliyenrisi eserlerini kavbetmek Ş ' " • yarın mahserde Allahın rad Ş var.çünkü kendilennin geçirdıkle çözüm çaresı olarak bir yol goste kalkmma vosunu dinlemekten mahmm Hak tuu dive vere tükürdö' ri degişiklikleri unutmu? bulunu riyorlar. Bu yo! bütün bu devrim tehlikesindedir. kaUfakIardır yorlar. Bundan daha yüz. hattâ elli lerin kendinde topladığını, eşitlıDurdur ve adamı tuttn. Adsm yıl önce, içlerinden birçojunun da ği. maddi refahı, teknik ilerlemeyı. Rehçet Bcv öfkeli adamdır. esnaf kılıklı hiriM idi. Tükrüaynen bu, idare değişikliği, yenı sermaye birikimini sağlıyacak en Jii rö'siprerck sordu bövle Komünist blok arasında daha e E Akşam üstii oruç kevfi toplumlann ortaya çıkışı, yeni sı emin yol olduğunu iddia ediyor. Ru ne? lâfı isitince kanı bevnine saslı bir ayrıhk var. Sonucu ne o hir nıflara veni haklar verilmesi. da O da anasının gözfl imiş. Komünizm gelecek çağların dü iacağını henüz bilmiyorsak da su çıktı. Orada hocava lâf etse a Hmeisi? dive sordu ha büyük sermaye toplama. geniş ' z e n i olduğu, insanhk tarihınin bur, muhakkak ki bugün Rusya, Çekos = v l n olacak Hemen kalktı.. B i r k a p ölçüde bir teknik ilerlemeye geç dan sonraki safhasmı açacak anah lovakya gibi. otekilerden daha E Şu şimdi senin aSzından rı me yollarının saglanması sibi me tarın kendisinde bulunduğu iddia zengin memleketlerdeki komünizm E kın vere riüsen seyi sornyorum. Sübhânaüah! dedi. Çık«ı. selelerle karsılaşmış oldugunu ha! sında. Bir bakımdan, bu iddia ya ] e f e c i ~ sen bilirsin Târabbi! diye sövNedir bn? halkın bu tırlamıyorlar. lan da değil. Komünizm, gerçekten, ı u n c ) u s u rlendi.. çünkü Behçet Bey hem Anlıvamjdm mı heybaba?? ~" dünyayı yenileşmeye götüren dev M n d a ^ ^ b j r f a rkomünizm ara = d i n d a r a d a m d i h f m ,n m k Anlıvamadım V inmlerın bır nevı ozeüdır. yermes k o m ü n İ 5 t d e v r j m l ' = h c m de radvo mcrakl vard, Ho e Buna tfikrük derler. Kendi gelismemızı o kadar ola m e yolunda bırtakım çetın dava> " 1 = f b Onu hilivornm. a r l a a gan bir sey olarak görüyoruz ki. ' ^rşılasmış toplumlara bu s . r . d a b u memlekette m . l l ı p e h r = <* ' ^ ' • ; Biliyorsan ne «oruyorsan? bu İJİn henüz ba«langıcında olan devrımlerin uygulanması bahsinde belkı de adam basına 20 Ir.gılız lı = caa Tava ç Kip .e Ruraya neden tükürdün? J S J 1 rasından J~u daha aşağıda " bulunuyor = ların karşılaştıkları zorlukları y a . I bir yol göstermektedir. " ~ rinde bir avakiı tahlava rauz Nereve tüküreyim? du, nüfus da dolup taşmaktaydı. dırgıyoruz, onlann halinden anlaŞunu kabu! etmek zorundayız kı. Sen sokaîa tükürmenin yaOnun için. böyle bir memlekette = k o v m ° s . mo/alak hir oğlan tam mıyoruz. (akir milletier ıkı bakımdan zoı ~ sak nlduSunu hilmiyor musun? ortaya çıkan komünizmle daha az kulağının dibindc Fakir milletlere karşı oldukça il durumda bulunuyorlar: Birincisı Bevbaba! tsin mi yok akgisiz davranışımızın baska sebphı değişmek zorunluğu; ikıncisi, yeni nüfuslu, çok daha zengin bir ülke E Kyi mııuuz diye haçırdı.. sam iistü! Sen helediye müfetnlan Rusya'da kurulmuş komu r Behçet dnrdu.. çocuça çıkıştı.. daha var: Bizim yaçadıeımız bol ' bir düzen seçme zorunluğu. tis! misin? (Sokagın çamnrln ha Ne dnruvorsnn bıırada? geler daha az kalabalıktı: ayrıca, I Bugün insanlı?m üçte birine ya nizm düzeni arasırda büyük fark Iini eöstererek.) Çocuk empresyone olmadı Z elimizde işlenmemiş tabıî kaynak kın kısmı komünı/m:n «iyasi kon olacağı muhakkaktır Muı satıyorum... Buraya tükürmiyeyim de la rd» vardı; bundan dolayı bi trolü altında bulur.uvor. Yarııı: Komünistlerin eşitlik ef E yapayım? rim felişmemiz. ıleriememiz daha! Burada, bence. artık şöyle bir.sanesi. nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ne Behçet Bey adama dik dik • '*•?• Sen bilirsin Târabbi? diye'"' Yazan: V. Uecoureell* : NEW YORK ESRAR1 ör*k1aştı... Adam da: ' Zengin milletler .•"iııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııımıu Müiettiş beyin akşamı Burhan Felek di. Hani bir defa Beşiktaşta bir ş kahvede kavga ettinizdi de size E bir tokat attıydı.. Allah taksi = ratını affetsin. Atak bir adam • JŞ: dı« = Yavaş yürü! Ayağıma bas E Barbonı W«d laklr milletleri komünizm nasıl avlamaya çalışıyorlp Komünizmin iddiası Zengin, fakir Komünizmi i Holden anfamıyoruz Allah Allah! Neler de var yahu? Diye söylendi geçti. . Behçet Bey köşeyi döndü. Oracıkta bir pevnir. yağ. tath falan sataıı dükkânın vitrininde durdu... Baktı... Içeri girdi: Tereyağınızı ne sütündeji yaparsınız? Tereyağımııı sütten yapmayız, Allah Allah! Tereyagı »ütten yapılmaz mı? Biz yapmayız... Neden yaparsınız?.. Ayrandan.. Ne ayranı? Yoğurt ayranı.. Onu biliyonım. Ne sütfinden?. Koyun mu. inek mi, manda mı. keçi mi?.. Adam cevap vermedi. Başka, bir müşteri ile mesgnl oldu.. Cevap versene? Beyefendi işimiz var. Cevap vcrmek istemiyor musun? Beyefendi, işimiz var. Siz müfcttiş misiniz?. Manda mı, keçi mi?. Ne bileyim ben? Insan sattığı yaçın ne sütünden yapıldığım bilmez mi?. Ben bilmiyorum. Ne yapacaksan vap'. Dik dik baktı.. hasını salladı.. Olur şev değil!. diye söy • lendi. çıktı. Yoluna devam etti. Akşamüstü kimseye bir şey sormadan eve eitmek kararı ile yürürken. arkadan gelcn birisi koluna eıriverdi.. Başını çevirip sol omu/nııcîan bir nazar sarkıtlı. Bu münasebetsiz adam kimdır diye baktı.. çünkü; Behçet Beyin tahanunül edemediŞii şeylerden biri de koluna Rİrilmesi idi.. tanıdı.. Hüsnü adında birisi.. nereden tanıştıklarını hatırlamadığı fski âşinalardan.. Hüsnü hemen: Behçetcijim: Nercye böy • lc?. diye lâfa başlarken: Kolum ağrıvor. bırak!. Pelii Behçctciğim, geçmiş olsun! dedi. adamın sag tarafına geçti ve koluna girdi.. Behçet 'IIIIH llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll llllllllllir. Bey hurnundan soluyordo: = Nasılsınız bakayım?. ~ îyiyim.. E Oruçsunuz galiba!.. ^ Evet. nereden anladın? Yüzüııüzde bir nuranilik E POPLİN EMPRİMELERİ var da öyledir.. ne istiyorsnn? E Sağlığınızı Behçet Beyci • E Derman 155 1433 ğim.. saglığınızı.. siz bilirsiniz.. E llltllMtıııiMliıııııınntutı 1 1 Bina vergisinde zaman ası ~ mı ne kadardır?. = Beyni attı Behçet Beyin: E TANINMIŞ BIR ALMAN FIRMASI mükemmel Almança Ne bileyim ben.. E ve Türkçe, kâfı derecede İngüizce büen teçrübeli bir sekreAraan beyefendi! Siz vali E ter aramaktadır. »k ettiniz. müfettişlik ettiniz. Z Taliplerin kısa hâl tercümeleri ile. PJC. 153 Beşiktaş adDevletin biiyük memuriyetlerin E resine müracaatları. (Basın 1923/1505) llllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllMIIIIUIIIIIIllllilllllllllllllli^ Affedersiniz beyefendi.. yol = de bnlondnntır. Nası! bilmeısi lar karanlık.. yaa, böyle beye S niz? fendi, deymez vallahi.. Omer = Bilmiyorum içte!. Bey gitti, Ferit Bey de gitti.., = Bilirsiniz, bilirsiniz ama aaa unutuyordum.. Saraylı ha • = söylemek istemiyorsnnnz. Oruç nım da sizlere ömür.. S keyfi. Hangi saraylı hanım.. A allahi de bilmiyorum, Canım.. sarışın, güzel kız E billahi de bilmiyorum. lan vardı.. hattâ sizinle bir aşk = Peki peki.. öfkelenmeyin.. macerası olmus. 3 bunda kızacak bir şey yok!. Ben Kim haltetmiş ona.. ~ vergi dairesinden sider, sora Beyefendi! Siz anlattınızdı. E rım.. sizin Taksim vergi dairesinBen öyle şey anlatmadım.. ~ de tanıdığınız var mı?.. yalan.. önüne bak. Ayağıma ba = Tok!.. Neden olsnn?. sıyorsun!. ~ Sizin çok ahbabınız v.irdır Pardon beyefendi.. sinirlen = da.. bu kadar vilâyetlerde bu meyin.. hayat.. püf, gidiyor.. Is Z lnndnnuz. mail Bey geçen hafta ölmüş.. = Yok dedim, bey!.. Hilmi Paşa sizler bâki.. = Daha var mı?. E Anladım. Behçet Beyçiğim.. Daha var, var ama akşam «inirlenmeyin!. Zararı yok, siz sağ olnn!. Acaba Taksim vergi üstü toparlıyamadım.. ha, bak = dairesi nerede, biliyor musu unutuyordum, Zekeriya Efendi = yok mu, imam.. înnâlillah tam ^ nuz?. Ne bileyim ben?. Defterdar namaza dururken.. ne mübarek adamdı.. E mıyım?. Daha daha.. E Hayır hayır! Vergi dairesi Daha da var! Ben size ya ^ değil.. yanhş sövledim. özel idarın.. E renin Taksim şubesi.. Git herif. başımdan.. eit def. E Bilmıyornm Hüsnü Efendi! ol.. ulan ne som asızlı adamsın! = bilmiyorum. Nasıl anlatayım.. Sen hir iyi birsey söylemeı mi E Yorulmayın beyefendi! An sin? Şu ölmiis. ba ölmüş.. Allah =j ladım.. Ben sora sora oğrenirim. cezanı versin.. Şj j Bunda asabileseeek hir şey yok! Kizmayın Beyefendi| Ben ~ Ben asabiieşmedim... öldiirmedim va!.. Eceli gelmis E Bana sinirlendiııiz gibi gel ölmüs... Sizin de.. E di de.. Sus: Alçak herif!. Başka = Nereden anladın? üstiime yoracak ser bulamadın ZZ Kolunuz titriyordu.. mı! Gıt hasımdan.. Şimdi elira ~ Siııirden degil 0?. Koluma den bir kaza çıkarak.. E biri sırincc ben kızarım.. Hiisnü: E Hab!. Anladım ben!. Bir Peki peki!.. Sinirlenmeyin!. = şeye kızdınız. Yoksa siz buşüMiibarek îünde.. diverek uzakla = ne bugün Behçet Bey bina ver şırkeıı birdetıbire döııdii.. ~ gisinde zaman asımını bilmez Acaba patladı mı?. Benim ^ mi?. Hâsâ!.. Kim inanır.. Haaaa saatim yok da.. demez mi?. ZZ demek ki kolunuza girdim diye Behçet Beyt E kızdınız.. deymez beyeiendi.. Şimdi ben patlıyacağım! O E deymez.. hayat kısa.. bakınız.. zaman.. derken yandan geçen E Omer Bey. sizlere ömür... Tabirisi: ^ nırsınız? Patladı, patladı.. bak, radyo Hanti Omer Bey! da ezan kounuyor, diye, bir tat ~ Canım.. veznedar Omer Iıeı dükkâmndan gelen radyonun E Bey sesine dikkatlerini çekti.. ikisi de E Tanımıvorum.. sustular ve dinlediler.. Ve ayrı S Nasıl tanımazsınız beyefen ayrı yollarına devam ettiler. = tm... E BOSSA'NOVA SEKRETER ARANIYOR BULMACA 1 2 12 3 4 5 6 789 ATRO...SINEMA...TIYA • • • >••••••••••••••••••»•••••••»•••< • Yakup Kadri Beyin Darülfünün meselesi ilgiii bir yaxtsu FATİH 2ÜUI71 Pazarte;1 gıirıleri tatll Her gun saat 21 de, pazar 15,30 da «Isyancılar», Çarşamba saat 14JU da PazaT «aat 11 de «1,'ocuk TıyatroKu» • RADIRftY iti()682 Persemb» günlen tatıl Heı ÜUTJ (Hoi 21 ds. Cumartesı Pazaı 15 31 Çinlinin arkısından mahzene ıneıı ClaBirden ümitsizlige mi düştü ne oldu Forbes'i eesedin yanında bırakan Clarel da «Evcılık Oyunu» rel ve Forbe.s. orada Perry'yi boylu boyun cebinden çıkardığı bir şişedeki suyn içti Long Sin'le birlikte yukarı çıkarak S İ T t 476:147 Pd/artesl eünlerl tatıl HeT ca vere yüzüstü ozanmı^ görünce havretler sonra yıldırımla vurulmu? gibi yere yuvar Elaine'e telefon etti. Bir kaç dakika sonra pün saaı 21 de «Ah Baba. Vah Baba» içinde kaldılar. Clarel: Ne oldu? dedi. Çin landı. Ne yaptımsa nafile. Olmüştü. Bana genç kız ve Jameson Çinlinin evine geldi• rEPKBASI 4421S7 Pa/ar Pa/arte.ı Carli sahte bir tavırla: «Bilmem, dedi. Bek kalırsa isabet oldu. Tasayıp da ne yapa ler ve Clarel kıza yavaş yavaş hâdiseleri SOLDVN SAftA: • lenmedik bir du r um... Kendisiyle görüs caktı? 1 Akdrnizde Korsika adası ile • şjmba. Cuma saat 21 de. Pazar 15.30 da «Altı anlattı. Kişi Yazarını Arıyor». Salı, Perşembe, CuSardunya ;'.ciısı arasındakl boğazın J mek üzere buraya getirmistim... (Arkası var) martesi Faat 21 de «Hoffman'ın Masalları». adı 2 Birlne bir müddet sakla ^ mafii İçin verllmiç eçya veya para. ^ CsKTUAR Cuma günlen tatıl Her eün musikide durak isaretl. 3 Toptan • saat 21 de Pazar 1S.30 da «Yedıncl Köpek» ;.lif verlş yama meslekl. 4 Birbl • VKNİ KOMEUİ M0409 Salı günleıi »arıl riyle ölçıre vc nispet etme i.«i. tersi ^ Fransız külhanbeylerindendir. 5 ^ 21 de «Tepeden tr.me». Çarçamba 14.30 da, Pazar 11 de «Çoçuk Tiyatrosu» Diğer cünCevrtllnre »YükspktTi inerek Mr ye • ler emir beürlr. i! re oturl» anlamma birfi Iskam • A R S S16.30 da f«Gülnihal» R A Î K C ^ K «»PKRA Z15723 • Suare 17.35 Iftar vaktl 17.36 Saz e*er1721 Ezanı Muhammedt 17.23 :| !Arnavııtluâun başkentl. İSTANBÜL ANKARA lerl 17.40 Amatörler saatl kâgıt. çobanlara ?1.15 Parar'esi hariç. hsr gece. cumartesı. Saz eserlerl 17.30 Ocak başı l. bilde bir mıiflkl âlotl. 7 hof vaklt 7.30 Açılıç Kısa haberler T« •7 35 Haflf müzlk 18 00 Rekgeclrten 6.57 Açılıs 7.00 GUnaydın pazar ve çarşamba 16.15 te matinede «Yedı 18.00 Spor sayfası 18 10 Küçilk |! (•?.?! (Dlvan Edeblvatında) Çocukluk til ?ah.ıhı mclodilori S.00 Hab<r limlar geçidl 19 00 Haberler 7.30 Bu sabahın ş^rk:ları 3.00 8 Canh». ilânlar 18 15 Reklâmlar 19.00 ı! hayvanın bapırtifi. tersi «kokulu Bir ler 3.15 Oyun h;ıval»rı 3.30 Günlük olaylaı 19.30 Haflf me Hahcrler 8.10 Pazar sabahı İçin ve Hftberler GUnlük olaylar 19 30 |i b.ıyıltıeı nıaddeyp hatınlmış» mâna ^ ARENA 446418 440704 Pazartesı, Salı. CarPlâk tli'labındHn 9 00 Şarkılar lndller 1940 Şarkılar 20.00 Ha rriüzlk 3.45 Nrşer.iz bol olsun »20Ki5a h^hrrlrr <t "P Aknrde flf müzik 20.IS Şerlf Vüzba?ı 9.15 Kadınlar dünyası 9.r!0 Şarkılar 19.50 Uykudan önce '<<[ pe'lr 9 Telefon parolası • şamba 21.15 te, Pazar 15 ve 21.15 t e : .Sezar 19.55 Küçük konser 20 20 Sanat |; jına onla mrlodiler 9 4S Sanh say ojr!u orkefctrası 20.30 Berab! r Perçembe, Cuma 21 15. CuIsteklerinız mlkrofonda 10.00 çılarımızdan size 20.55 Küçük i;.' VUKARII)\N ASAfilYA: • ve Kfeopatra» falsr 10.PO Türk nıüziîi diilpylrl sHrkılar 21.00 Eçref Şeflğln sı'h Atlı karınca 10 15 Isteglnlze gö1 Mndern kârgir bina yapma • msrtesl 15 ve 21.15 l e : «Bolng Boınş;» : Uteklerı 10.30 Dinlr>ici .rT\e betl 21.15 Radyo promenad ^r re 10.45 Türkçe tangnlar 11 00 ilânlar 21.00 Kısa haberlrr UfiılU. 2 Eskl Yunanlılann en bö J AZAR 22R24B (üazanfeî ö ı c a n Gnnöl 0l21.02 Dünyaya açılan pencere ba5ba»s 11 01 PazaT skrçı keatram 21 40 Şarkılar 22 0(1 Pazar skeçl 1130 Şarkılar ku topluîugu) Pazarte»! dısınrts heı eec* 21.30 Hafif melpdiler 21.55 Şar yük sairl 3 KBylü ve jrgatlann 4 11.30 İsUnbul B»l«ilye«1 KniTfcrva Reklâmlar geçidl 22.30 Hafif 12.00 Kısa haberlrr 12.02 Dlsko kılar 22.15 Bale müzlgi 22.45 kullanclıklan araçlardan. 4 elman 4 21 IS de: Carssmba. Cumarfesi. P*rar matin» turı ki':ı.= rriıin yaymı 13 00 Bstı müzigl dlnleyicl lstekicrl tcgin.izden seçmeîer 12.25 Kügotir!'> anlamına bir emlr. hlr ftkre • Haberler 24.00 Kaapnış. 16.15 te «Muhîeşem Serseri». Yurdun ».«I k»dınlar koro»u 2".00 Haberler 23.10 Çeşitli mü çük ilânlar :2."0 Yurttan sesler lnsnmış ve taraf tutar durumda. T ANKARA ÎL RADYOSU 13.20 HJberlfi i. ?n RpklAmlsr zik 24.00 Kısa Haberler Ka 130O Habcrler 13.10 Eyfelden (Osmanlıcal. 5 Ihtiyarlık veya J BIJLVAR 214B92 Pazartesl dıçmda her ge16.57 Açıhş 17.00 Danslı çay g'çkii 14 3r, Pazar k r . r ^ r i c« 21.IS te (Carsamba. cumartesi pazar mapauış mllzlk 13 40 Şarkılar 14.00 18.00 Alm yazımı gırtlagımdan hastahk yüzün1î;3 Spnr rop'rtni 1550 Fcnertıne 16.15 te) 'Kart Horoz» tSTAKBUL İL RADYOSU Koradi kuarteti 14.15 Reklâm kavrıyacağım 13.30 Bossa Nova den gözde kaybahçp . K^sım.şa rrlll! lig maçı17.58 Açılış 18.00 Dansa çağrı lar 1500 Cumhurbaşkanlığı DORMEN «9738 Suare J1.1S M«tlne: Cohılan parlaklık. 5 18 5 İl aRdyosunda bu hafta nın nıkl^n >»yını 1 R.TS Haflf 1330 Cazsevertn sasti 19.00 Armor.l n.uzlkası 15.25 Şarkılar martesi Paraı 15 te Pararteıi tatil «Sâhân» rrssamın yaptığı 3 19.00 Tango 19.15 Son hafta mürık 17 (XI Orhan AvFar nrkrp Popüler »arkılar 19.30 Melodller 15.45 Dilek kutusu 16.45 Spor fi «Harareti 4gJ 19.45 Vals 20.00 Türk müzlğl trası 17 15 Saz esprlerl 172ü ülkeslnde gezi 20.00 Orkestra 17.10 Din Ahlâk üzerin koüzerlne r mevcut» karşı 21.00 Dilek pınarı 22.00 KonGEN1R 4931P9 Çarsamba hsrıç. «uarç 21 11 . Kur'anı Kerım ve açıklamafi 2\00 Oda müzlgt mı;ır.a' 17.15 Kuranı Kertm çerto 23.00 Kapanış. :ıgı lkl söz. 7 te (Cumartesi »e PazaT matine IS te) : Grnçllktekl t a . «Düsrr.an Çiçek Gönftermez» Saat 18 de : zellk. 8 Bir «Hayvanat Bahçesi» ve »Cephede Pikmk» cnılr. ressamlaİSTANBFI «4223H Sn B re n.lS Mat1nı«rın kullandık OBnkH balmaeamD Çarsamba. C.ertesi. Pazar 15 t»: «Me=edi ve lan vasıtalar hallrdtlmtf fckli Sâdık Zevceleri». Her gün 1S.15 te Mürir dan. 9 ls!âm>n dört halifeslnden biri. blricik. Özkul Toplulugu »General Çörjçatan.. • KARACA MRfififl Suarelerde ve psrat ma tine 15 te Muammer Karaca: •Lâhmsrun Cumhuriyeti» 9 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'teıı • KENT flTtlNCTJLARl «9739 Heı *ün 18 rte ^ Pazartesi İB ve 21.19 te. Salı <Halk ve ögren. ci). Çarsamba tatil .Halkın Gö*a». «Kslbin Sesi.. • İ T F A t i E : Beyoğlu: 44 46 44 SAH.NB fGfllTiı Banırl • Enfin Istar.bul: 2142 22 Kadıköy : Cezzar» 495652 Pazarted tatil Suare 21 İS 36 rıg 72 Üsküdar: 36 09 45 Cııma. Cumartesi. Pazat 1? d# matine: «Bii Bakırkcy: 7164 66 Adalar : f ün Kadınlar Güzeldir. 5160 81 tstinye: 63 60 20 ORAMir.l.H 49493S Pııtarfert tatil Heı * POLİS tMDAT: Istanbul 27 45 00 Darül/ununda fÜniversitede'l \ukua gel?n bazı olyaları bügece saat 21.15. (Matine: Çarsamba 18 ve Cu Beyoğlu: 27 45 01 Anadoiu martesi Pazar 15 te): «Büyük Baba». yütmek ve bunu muhtariyetin kaldırılmasına kadar götürmek isYakası: 27 45 02 Sıhhî t m d a t : teyenlere karsı Rektör İsmail Hakkı CBaltacıoğîu) Beyin «DaBeyof.u: 44 49 98 Fatih : 21 15 95 riilfunun meselpsi yokturn demesini ele alan Mardin Mebusu Üsküdar: 36 05 36 Darülfünun kapısı Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey şlddetli bir makale yazmıştır. + TREN : Demiryolları: 36 04 75 Sinemdlar (Hayriarpaşa) 22 30 79 (Sirkeci) Yazar bu makalesinde ezcümle demektedir ki: yaşar. İşte muhtariyet her memlekette mevcut olduğu söylenen * CÇAK : T.H.Y. (Termınal) : «Sinsi v 5İZİ1 hastalıklar ârâzı meydanda olanlardan daha Darülfünun muhtariyeti böyle bir vaziyetin tabii sonucudur. Biz 44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 tphlikelidir. Darülfünun meseleyni 510 talebenin şurada burada muhtariyeti bir muktesep hak gibi telâkki etmeden önce onun • VAPUR: Denizyolları: 4918% • ATLAS 44U835 • «Gangsterin Sevgilisı». yaptığı rezaietleıder, çıktı, diye telâkki etmek ve bunu meselekendi mevçudiyetini ispat etmesi gerekir. Bizde bir Darülfünun EMEK 448439 cKırmızı Dudaklar» (1) Nöbeîçi M.: 44 02 07 . Şehir Hatnin en büyük âmillerinden biri şekünde görmek Darülfünundan var mı, yok mu? Evvelâ bunu anlayahm...» İNCİ 484595 «Çıçeksiz Bahçe» (T) lan: 44 42 33 44 43 59 kasdedilen mânâyı asla anlamamış olmak demektir. Darülfünun RONAR 4 2 I H HÖ «Aşka Davet» R Hudsoc * NOlîITÇt SAVCI: 27 49 81 Orgfanik kimya'da yeni bir buluş sençlerinin bütün hareketleri sıkı bir hususiyeti haizdir, vâni hop LALE 443595 «Yenilmez Silâhşör» (F) • TRAFtK: 44 16 61 Daıüllünun (Üniversitel Fen Fakültesi Kimvayı Uzvi ProDarülfünunvâri'dir. Darülfünunlular kendilerini esk; cemiyetlerLt'KS 4403SO «Can Pazarı» M. Nur • BELr.DtYE: Zabıta : 22 OıT 18 fesörü Şevket Bey. idrar tahlilinde yeni. kolay ve şimdiye kadar LEYENT Karkunç Yangın» J. Taylor deki psilzâdegân sınıfı kadar imtiyazlı telâkki eder. Onlar r.escp Mezsrlıkiar: 22 0163 Sselık RÜYA 448439 .Şark Gecelen» hiç büinmeyen bir usul bulmuş ve milletlerarası bir takdir kaaristokrasisi gibi halktan. sokaktsn uzak. şatoları içinde kendit;leri: 22 0B35 Temizlık îşlerı: zanmıştır. lerine mahsus usuller. nızamlar, âdetler, hattâ kıyafetlori ile ayrı 21 50 7P • isLLAE: 44 5416 (Ârıza 3 ! 8 9 İiffl1 U •£ 11 1 U J Tiya^rolar Istonbui'da SAKAV «Dısı Kapi;,nlar. ıR i.) SİTE 477762 .Şnvk Gece.trı» ı ! R.) !jAN 486792 «Kcı:l;unç Suphe» ( T ) TA\ 480740 • .Çapkın Baba. (1) i . MLLEK •SütEÜn Yoiu. 1 BergmHiı VENİ AR «Alakazam. (R I ) i . TAKSİM .Çıçek^ı? B^hre» O Günsırav YILDIZ 47S342 1 • Pamuk Prenses 2 Cehrnnem Feriailerı. ALEMDAR 22<fif:l Korku"< Siinhp. <T) AYSi: (K. G ü m r ü k ) 1 rÂdemle Havva». 2 «Nuhun Gemısi". Bl'LVAK 21.1S78 . O . ' f k ^ / n a h r o ( T ) K I ' L Ü P 227183 .Genç Kizlar» (T) MARMARA S23FHI) .\<islar Ş=vtanı» MELEK CEyüp» I «Korkunç Şüphe>, 2 «Bir Bahar A k ş a m n . RKNK 211525 .A = k? Pavel» R Hurtsnn SIK 22^.542 r C ' " k ^ » B . h r p . (T) TENt 225892 P;<=i K s n ' a n ' n r » IF.Nİ fB.Kövi 1 • «Çıçek?iz Bahçr». 2 • .Korkunç Şüphe» KAD1KÖY • OPERA 3W»R21 • Ç:çeksız Bahce» (T) REKS 360İ12 • «.I. Levııs Er.lenıyor» ÖZEN 369984 Kaptın S ı ı r a k a ^ SÜREYTA 3S0fi82 Tek P.^sıns. ı t ) S l ' N A R 1 »Kariın Avrısı». 2 «A«k ve tntık a m ». K I L C P (B.Bcyi) «Mevlut, C Vraz • • • • iiıaro... nm YO • • • 4 Ankara'do Itpvlrt l ı v a t n ı l a r ı BtVl'K TİVATRO 1H832 Suare 211311 Salı tatıl. Pazarîesı «Üp Rpnı Katr (,'aı,'wmba, Cuma. Cumartesı «Koınpriı Kranse/» ifmsıı lerı. Pazar m a l m e . »8i7.e Ö;ip tirlı.yııı^M Öv ledır», S u a t e : • Yenuta». Peışemne «VeiHitn» K(\;f"K r l V A I K I I 1111Fıv 5u»ıe tx< M V. 'arte^l fa'ı] pa/ar mHtınp \b T? • <'\'u\!u/1 u» <M>A l ' I V A r K I I S I ı ıııiKu S a s t If tr Hs' a r t e s ı tatı! t U o î u m tiıınü» V I.Nİ S A M N F IISKiıs S n n r e *' M V*ı«:ı* r • Lüzumlu Telefonlar Ht:ı. Lja/ar rTMîüıe 'HTI 1 1.^ t p « H ı * n ı ı ^ ' ~ r > IIIHdV na'ıne l& ' e Hıt u . L • (\.V\f.V H«/Hrte =l l'tVATKtl Sııarp t.11. Pa/ar •l.ıln.ın' .'*1^:YI)A^ S A H N E S İ iv.VJKı (,'arsi.mt.» IB rı! Her gün 18.15 te «Sil Baştan» 21 Ift t» «Mavı Devrıye» HA1.KKVİ O V I N C I L A K I r a rsarr,ha ru martesi. Da/aı 21 MJ de 1 «Kvın tçı» i «HIT Kvlerınıe» ANKARA TtYATROSU Pa^artesı «alı ha riç 21.15 te ve perşembe lfı 31)rta«(Jı/h Or du». Pazar matine ve pazartesl matın* ve s u a r e d e : «Goriot'vu Beklerken» Istanbul'da Ankara'do ALEMÜAR 154136 • .Spartakü." ANKARA 123432 «Knayıler Kırah Polıs. BÜYLK 124075 «Gölgedekı Adam» tîOLBAŞl 122215 • «Korkusu* Kabaday.» INCI 121985 • .Canavann Yavrusu» KO.NAK 12TO0 «Hayat Çemberı» RENKU 132163 «Bücür. ULL'S 1222Q4 «Pepe» •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog