Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET DIŞ Rusya, Kıbrıs ve haas İngillerenin HAB E RL E R serinkanlılıkla ele aldı 1 Prenses İrene aşkı Zafer üsiüne zafer Dikine duran yumurta | johnson, Karayip Deniıi buhranını Labev, * (a.a A.P. Radvo) Holândanın 24 \aşındakı vesıl eozRock'n Roll çrupuna Batıda hayranlık gittikçe lu Pren«e«ı trene. snn dakıkada artarken, Ruslar, onları «Mağara adamları» na benzetti fıkrın' de&ıstırerek «evd'.5î erkek Londra 8 (a a. • AP • Radvo) avlardan berı rekrr te«kiı edecek le ev'enmevp karar vermıçti' \* MemleKeh goz gozu gormez bir kı ugruna Ka'olıklıjŞı kahul ede Amerika turne^ıne çıkmak uzere sayılarda satılmaktadır Şımdıve kadar bınlerce «Beatles. «15 gıbi kapluan gaz darhğı, ış*e ayrılan îngılterenın rek Holândada bır a n a u o *>uh Londra dan oır anda onlenıverdı Gunîerce, ipeı \a5tıg rnçefia, Türklye ranına vol acan ve «arav, halk u n l u «Beatles. grupu ha% a aU« n | P eruka=ı, gom'eaı,. vastıgı ı veja ratta haftalarca gaz kuvruklan da NATO üyesinin Devlet hururunda «on derece mmkul d u , bmlerce hayram taraf.ndan ge 'bojunba?. sat.lrms bulur.makta girmesîni ruma dusuren Prer,,e. trene nın pnlm.jt.r . BBtll e » grupunria*. d.r Yalnız îngıltered e 20,000 «Be " k a k l " ' d a k a p ^ ' S V » f " veya Hdlrflmet Başkanla Amerika aynca, yılda 5 milyon dolann Castro'nun kesesine l t eat ınn n ı Kıbng bnbranı tle ildort şarkıcı geçen vıl 6 250 U00 o P r 1 atles» peruka^ı •.atılmıştır 'ar altında çoluk ÇOCUK, genç önlemek amacı ile üste çalışan Kubalıların sayısında azaltma yapacak. i^ienmeve karar verdıgı erkek o l l n tıvar, kadın, erkek, ellerınde kogili olarak gönderdiği notalar, bıç Emnivet tedbırleri lan «on t P anva Kıralmm tcmımı (y«kla.k olarak 156.250 000 lıha\. \alarla, ma=rapaUrla ashane obir esaga dayarjmıyan bazı talepGençlerın bı >uk eKserısı ra> kazanmışlarriı • B c t l e ' ; . gru Prens Alfon«o de Bnurbon pu 12 şuoatta New York dakı Car ran oldukları bu sarkıcıian karşı lunde çorba beklıyen yoksullar lerle doludur ve dnrumn «m de"al Franro taraftarıdır negıe Hall'da ılk konserlerını ve lamak ıçın gece uj ku dahı uvuma gıbi boynu bukuk, gaz ve benzm rece tahrif etmektedir. Holanda hukumptıne vakın çev r e c e k t l r mıştır ısta«yonları onunde tıtreşerek bekSovyet Şefinin, rauttaml tekrarrelere ecre vann Npanvadan La L o n d r a h a % a a ı a n l n d a «ıkı ted Gençlerın taşkın terahurat, bun edı Bu ar?aa karaborsa, rengın» ladığı için artık deferini yitıren Frank Sı 'a^ık bır snsılıkle harıl harıl if VVashington 8, (a.a. A.P. • Radyo) Başkan Johnson bugün Savunma Ba hev e donmesı beklenen Pren.es b l f ) e r a l l n a d a h s k o r d o n u d a n bır kaç sere evvel mntad tehditierie «fistemeyi de ih etmedifi taiepierinin başmda, kanlığma Guantanamo Am erikan denız ussunun, «Kuba Hükumetinin veni sorum şerektgıtakdırde taht uzerndekı s a r k l c ı l a n n h a V ranlarn.n uçagınınatra ve daha sonra Elvıs Pres 1dı Bu ışı bir çırpıda halledıverbutun haklarndan ve Holanda Kı v a n l n a k a d a r g l t m e ı e r l n e e ngel o leVe duyulan hayranhğı hatırlat menm bır çare^ı varmı» ama hıc «bağımsızlığına laygı suz hareketlerine maruz kal maması ıçın» gerekli tedbirler almasuıı emretmiştir. ralnet a ı l c n . n Bir uve=ı olarak l a m a m ] ş t ] r . B e a , l e s , l e n geçırme maktad.r bırımızın aklına gelmedı tenlmesi» gelmektedir. Johnson'un direktifi uzerine Savunma Bakanı McNamara, ı kendme taiınan ımtıvazlardan vaz „„ „„,„ u , , ,,., K »*,. New York polısı, «Beatles> lerın Mpger vatanda^ gaz a< yaiKrnçefin bildiği şüphe götürroiv e g e l e n b l n i e r c e g e n ç k l 7 b a g l r deniz ussunun su ikmalinin sarnıç gemıleri.vle yapıünasını em î'klarına, Amenkan karasulanna geçmeve karar vermıitır sıttıklerı her >erde çıkan aşırı gos ma^a memlekeite gaz buhran dıyen, fakat işine gelmediğinden a|mışlar, aglamısUr şarkıcılara a** gondermekle buhranı tertıplemış retmiştir. diğer jandan da uste gore\li Kubalıların sayısının Öte vandan Madnd'de Pren«e= raektupları ve resımler fırlatmış terılere mevaan vermemek ıçın sı v» bır »e;, kalmaz, kuyruklar kenzına almaktan gakmdığı, Kıbrısın azaltılması yolnnda üs kumandanLğina talimat gondermiştir. olması ıhtımalı uzennde durmuş trene'nın sekreterı Prene~ın nı lardır Kızların bagırmaları ve ag k l emnivet tedbırleri almıştır. dılıgınden guduklesır, sonra busbağımsızlığınm bir takım şartlara Guantanamo ussu bu arada, deniz suyunu tatlı suya çeviren Itur bağlı oluşudur. Meselâ Kıbrıs, her şanının vann rcmen a;'klanaca lamaları uçak havalanıncaja ka Muhafazakar İngıhzlerın bıle ıf °utun \ok olur ustelık, a«ıl onem ll5 Beyaz Saray bildırisi tıhar ettıklerı .Beatles. ler geçen ' ıçenâen dı«arı>a dovız de çıkhangi bir devletle »iyasi veya iksisfemden faydalanacaktır. ğını bıldırmıstır dar devsm etmıstır Be>az Saraydan yayınlanan l» 1ay da Fransaaa muazzam bır za mazmış tisadî bir birliğe tamamen veva Pren^e» trene. kızkarde«ı BeatNew Yorkta dırıde, Castro rejımının 1938 de fer kazanroii.lardı Goruldugu gıbi dortbaşı mamur kısmen katılmamak taahhudunu Îngılterenın tanınmış Rock'n' 'vapılan, 1947 de yenılenen ve 1958 nx'ten sonra tabt uzerınde hakkı Batıda «Beatles. lere karçı hay bi' çare derohte etmistir. Ayrıca Kıbrısın de bızzat Castro tarafından des olanlar arasında ıkıncı gelmekte RoU sarkıcı ve vtldızları «Beatles ranlık her gun artarken, Soviet Ama bazı bujuk gerçekler varhalkı, hadntları belirli haklara salerın Amerıka>a gelmesı bugun K o m u m , t P a r t l s l G e h k ' teklenen denız ussu anlasmasım dır. Kolu dır j?ı kavramaeı her fânının har» hıp iki etnik gruptan meydana gelburadakı gençler ıçın buyuk bır n u n ,Pravda, ıhlâl etmesı şıddetle protento edılw 0 , a n cı değıldır Tevekkelı. çaır mıstir. Anayasuı, bir etnik gruhad.se olmuştur ^ onjan .Ma|ara A d a m mektedır Washıngton ayrıca. Atdraki maali bn kficuk akla pun diferine tabakkümünü kesindevîetlen teşkılâtının Kennedy Hava AUnında 3,000 ka oenzetmıştır ( menkan gerekmez. lıkle önlemek temeli üzerine ınsa dıkkatını, bu olaya çekmeve kadar genç, çılgınca bağırıp çağıraZira bu terâzâ bn kadar sıkleti edılmistir. Her iki husns ta Türkirar vermıştır. rak sevdık.erı yıldızları karşılamış çekmez. >e, tngiltere ve Tnnanistan taralardır Mektebe gıtmeyı akıllanna fından rüilletlerarası anlaşmalarBevaz Sarayın resml bildırisindememıs Knstof Kolomb da vumur Toronto (Kanada) 8, (A. P.) dahı getırmı>en 20 >aşından kuçuk la lanınmiî ve garanti altına alıntavı, ışte boyle bır dar kafalılar de ozetle soyle denmektedın e Ier P°l'« kordon ve barıkatmıştır. kalabalığı karşısında, dibını çat«Atcerıka hukumetı Guantanamo Ontarıo Mechsının bır uye« dun g n î a a latıp nıkme durdurunca gorenlerın EJer etnik groplardan biri mudenız ussunun guvenlığıni ga tanınm.s perde sanatkâr, aktns E ' " " " « ^ ^ bu>uk taskınhklaraSzı açık kalmıştı Sonradan bıesses nizamı bozmaya kalkısırsa, rantı etmeve ve bu uste goorevlı lızabeth Taylor'un, buradan çıkıp da bulunmuslar şarkı so>lnen ve g l t a r ç a i a n d o r t l u g r u p u h a v a g . çımı degıçınce yumurta belkı elbette kı diğeri ve garantıci devaskeri ve sıvıl personel ıle aılelev n e van \atmı«tır, o da ba = l.a letler beynelmilel hnkuk kaidelerının guvenhk ve\a refahının Ku Amerikaya gen donmesını ıstemış Ianında karşılısarak çılgınca tezahurat yapmışlardır Gaz sobası yakmazsanız gaz sıBRCKSEL Ortak Pazarıne davanarak münfenden veva ba hukumetının sorumsuz hare tır ra dahıl ulkelerın Çalısms kıntısı olmaz. dnenlere kızan'.ar muştereken menfaatleıini koruyaBernıe Nevıman «Bavan Fısherın En fazla bağırıp çağıran kızlar ketlenne hedef olmamasını temın ve hosjal Işler Bakanları, oldu Doğrusu, kendı pajnıa, ben caklardır •nemleketımıze gırmesıne musaade olmuştur Kızlar, «Onları sevıjoetmeve azımlıdır » bu altı ulkenın bırinden di. kızmadım Çunku bu sozun ıfade edıldıkten sonra «Kanada gençlı rum, sevıvorum», veya, «Aman ne Vstehk bagımsızlığını sartiı olaBevaz Sarayın bıldırısıne gore, gerine gidecek ışçılere, o iil ettıgı durum Knstof Kolomb un ğının ışlıyeceğı suç veva vapacağı şeker şeyler» veja «Soyledıklen rak kazanmış yeg&ne devlet KıbMcnamara, «Kuba hukumetının «Pravda» gazeteslnden kenin ışçilerı ıle ajnı hakla J U murta durdurması kadar basıt taşkınlıklardan mesul tutulamıja şarkılar benı mahvedıvor» dıve baj rıs deçildir: kontrolu altında Guantanamo us«Bir gun gelecek. Lhtilâl sancağı butun Amenka rın tanınması bususunda bir gorulmekle beraber. gazın dışarıva cağını ılerı surmuştur gırmışlar, haykırmışlar, çıglıklar Avnsturya, tkinci Dünya Harbın •sunde çalışan Kubalıların gayısınuzerinde dalgalanacaktır » anlasmava varmıslardır. B u l a k m a S ı n d a sebep olduğu d \ ız kaNewman, «Acaba ahlâki durumu atmışlardır den sonra, başkenti Vıyana dabil da azaltma vapılmasını emretınısaçıklamavı yapan Belçıka Ç» dar da değerli bır hakikattır Amenka, Rusya, tngiltere ve Fran Başkan emırlerını, dun başlıca kan donanma ussunun Kuba ada tır» şuphe altında olan Avrupah bır1 Hayranlannın tezahuratına ve olısma Bakanı Leon Servais, öyle ya, bır dusunelım An Turk sa tarafından dort isgal bölgesine muşavırlen ıle Karaıp denızmde ^ının dığer bır kesımınden gelen leydı, bu kadar kolay bır şekılde pucuklerıne mazhar olanlar Paul Üste halen 3 000 Kubalı ışçı çaOrtak Pazar ülkelerının bırin ç e n l n «,stıhlâk» karfilığı olarak taksım edilmişti. Batılıların surek kı yenı buhranla ılgılı olarak yap sujunu kesmış oimasından çıkmışKanadaya gırebıhr mıydı' Merak , M c C artney (21), George Hargıson toplantıdan tır Anlaşıldıgına gore Başkanla 'lışmaktad.r Bunlardan 500 kadarı den dıierıne gıden bir lşçi g e n r d l ğ , «tuketım. tâbırıvle çok lı çabaları üzerine Rusja, 15 mavıs t l g l v e u z u n ^ u r e n edıyorum doğrusu. demıştır !< 2 l), Rongo Starr (29) ^e John . . . . . |sonra vermıştır muşavırlerı, Kuba hukumetının devamlı olarak uste kalmakta, nin uvçun bır mesken buldn d a h a v e c u o l a r a k l f a d e e d , ] e n o l a v Meclıs uyesı, «Bu Yankee (Ame Lennon (23) adındakı popu'er yılBuhran, Castro ıçınde gn takdirde aılesmi de yanı s a 7 d a n J U , a e kmekten pe^nıre ka hukumetının Jj,ınde 37 kiji bulunan balıkçı ge 2500 u de mesaı saatlerı lamıva yanasmış, tarafsız kalması rıkalı) memleketıne donmesı ıca dızlardır na alabıleceçmi sovlemi^tir. d a r h e r ş e y l l ç l n e a ı a c a k k a d a r «artıyla ve ıktısadi tavizlere karGuantanamo korfezındeki Amerı tnılennı kasten Florıda sahıli a üste bulunmaktadır. Bunlara yıl beden cınstendır» demıştır Gençler, sevdıklerı bu şarkıcılaŞAM Surıjede Fırat nehrı us g e m ş t l , Kullanılan her se } tukeda odenen ucret 5 milyon dolar şılık askerlerini çekerek AvustnrNeuman'ın konuşması esnasmdaırı bır anda şeker ve opucuk yag tunde ınşa edılecek olan barajın| m r cıvarındadır Amenka Savunma j a u bağırasızlıtını vermefe rıza Bakanlığının bu yenı emrıyle, Ku etraftan, «A>ıp, aııp. gıbi mırıltı muruna tutmuşlardır i«Beatles.le plânları uzermde çalışmakta olan Bo%le olduğuna gore, ekmek >e, ıı j ,, , ' * v gostermistı. Bugün Avnsturya, talar vukselmıştır. balı ışçılere odenen dolarların • rın ç.lg l n muzıkle dolu plakları uluslararası uzmanlann toplantuı l m e k t e n v a I g eçersekmemlekette un rafsızlığını nnatarak NATO veia Castro'nun «hazmesıne» akması sona ermıştır Ikısı Amenkalı, bı d a r h ğ l d Ortak Pazar üyeligi peşinde kossa, b ] r k a ı m l y a c a g l onlenebılecektır Bu arada öğrememleketlere de Rusva mabakkak ki meraklı bir d PSAYIN DOKTORve ECZACILARA, rı Alman ve bın de Ingılız olan | , e d u nıldığıne gore, ıslenne son venluzmanlar ve toplantıva katılan Al b u g d Sfvırci olmaktan çok ilerilere gih e d d o v l r k a s a l a n . YENİ FORMÜL man Bayındırl.k Bankası temnl m , p a t l.t.ncava kad.r do'.durur, mıyecek Kubahlardan da, dolarladecektir. cılerı Şamdan avrılm.slardır rını us ıçınde harcamalan ıstenem l l > a r l a r a b o ğ a r l z Avnsturya ile Kıbrıs arannda 20 Şubat Saat 18 den itıbaren Barajın fınansmanı konusunda cektır. Su ıçmezsek, Bo^ann turlu sulafark yoktnr ve Türkiyenin menSurıve ıle Batı Almanva arasında rı vanında. kıskanılacak kadar kı(Asetil Satisüik. Aıiüi Süpozıtuar) faatleri de en aşagı Rasyanınki kaRusya, Amerikayı »nçluyor yapılan anlaşmava gore, Bonn badar mukaddestir. öte vandan Sovyetler, bugun ptyasaya •nedllmlftlr. raj ınşasında harcanmak uzere Su v a r a t m l (Eiıter Laughıng) Sovyet Şefi öte yandan, Kıbrıs Kübalı bahkçılar meselesınde Arı>eve 350 mıhon mark (1 milvar î oluruz Et perhızıne bır • DOĞU İLAÇ ,FABRİKASI Komedı 2 Bolum buhranının «bütünüyle Birleşmiş 400 bın Turk lırası) tutar.nda borç B»«bıl.ek. mem.ekette davar sumerikayı korsanlıkla ıtham etmış YazanTurkçesı : Sahneye Koyan: rulerınden, tavuk çıfthklermden Milletlere götürulmeslnl» ittemekve Kuba Başkanı Castro'nun GuReklâmcılık 492 1492 ı verecektır. Yıldız KENTKR [ geçılmez oVur Hele zerzevat m ( v tedir. Joseph STEİN Nedim KENTER antanamo denız ussunun suyunu vaya bır yuz çevıretalsek. AnadoKrnçef'in maksadı açıktır: Bırkesmesı olayını desteklemıştır OYNIYANLAR. 'uvu Havva Anamızı baştan çıkaleşmiş Milletler vasıtasıyla bağıraKomunııt partiM organı «Pravran elma dahıl Lokman Hekımın sızlığına yeni kavnşmns milletleda» Sovyet halkının 3 subatta FloMu;fik Kenter Şukran Gungor Erol Gunavdm Bulent •çekırdeğı olmasa olunte çare orin hamilıgi «atate maskesivle Ktbrida açıklannda yakalanan balıkKoral Tiıneel Kurtiz Gülsün Kamn Sema Özcan lurdu» dıve tarıf ettıgı lımona v ansa ayak basmayı, Wç değılse bnh çıların serbest bırakılmasınj isteGuler Kıpçak Yılmaz Koksal Cenk Goner Nihal Keşanncaja kadar çe«ıtlı femışlerle randa sSx sahibi olmayı tasarlamak dığinı yazmaktadır. verri Doğan Konel Raif Esmer Nurcttin Sezer tıklım tıklım dolu bır eennet bahtadır. Birlesmış Milletlerin Gaz«Pravda» ayrıca, «bır gun geleBıletler yarın saat 10 00 dan ıtıbaren satılacaktır çesı halıne getınrdık. ze ve Kongo'daki sulhn komyuca cek, ihtılâl sancağı butun AmeriAma nerede bizde o kafa ve o faaliyetlerinin masraflanna istiraka uzermde dalgalanacaktır» desabır' ki reddeden, fakat Kıbnsa göndemektedır. I Tutmuş, plânlı kaAanma vaadrilecek benzeri poli» knvvetine ka'larına, batılılasma efsanelenne, tılma konnsond» ısrarlanaeagi muKomedi 2 Perde muasır medenıyete ayak uvdurma hakkak Moskova'nın samımıvetın S O N H A F T A mVsallanna ınanmtş, medenı niTnde n sdphe etmemek ıçin, ancak Her gun saat 18 00, pazartesı 18.00 ve 2115 te I^'ıetlenn temız pak ısınma usulMakarios ölçusünde akıldan \oklermı benımsemış, j»rden bıtersun olmak lâzımdır. cesıne tureyen gaz sırketlerının Halboki Bırlesmiş Milletler \na. Ilancıhk: 8311/1509 nulunduğuna ınanmıj; adım bayasası, bir buhrana, Genel Knrula nda açılan petrol kuvularından, veya Güvenlik Konseyıne eetınlhdrıl harıl açıfan rafınerılerden meden evvel, bölgevi bevnplmılel medet ummuş, ıdare basında buteşekküllerde bır çözüm ıolu a' Atına 8, (A.P. • a.a.) Eskı Başlunan kımselenn, akarjakıta lam ranmasını öngörmektedır Yanı bakanlardan Sofokles Venırelos'un .afını ortava atmak ıçin k «ın en Kıbns bnbranının Birlesmış Mılpazar gunu doğum ven oıan Gınt Bugun auareden Itıbaren cıvcıvlı gunlennı kollavacak kaletlerden önce üçlü garantı sı«te1 adasında defnedıleceğı buıjun bıl (GARP CEPHESINDE YENI BIR ŞEY YOK) dar gaflet gosterebıleeeklerını aklımi, NATO veva Avrnpa KonseM dınlmıştır mi'a getırmemış, gaz soba'i >akRomanının vazarı gıbi bölgevi beynelmilel tesekkül69 yaşındakı polıtiKacı, cuma sa mak gafletcne dujmüşuz ERICH MARIA RE!M\RQUE'nin lerden geçmesi gerekmektedır. Do bahı erken saatlerde, kendısım Gıvenı bır çaheser. Halbukı kovlumüzun \ akacak lavısıyla Krnçefin AngloAmrnkan rıt'ten Pıre'je getırtnekte olan bır bol bol çalı çırpısı, ahırlar ve kırıl Cıhan Harbının en muhteşem dıarrı plânı ile «Birleşmiş Milletler AnaI vapurda olmustu iar dolusu tezegı, ormanlar doluR«"nklı Ingıli7re Cınema'îcope yasasının ve beynelmilel hukuk öte vandan, Turk Yunan dost,su odunluk agacı olduğu gıoı bız kaıdelerinin çigrıendiğı* ıddıası da ÖLMEYEN A Ş K luğunun kurucularından ElefterıIşehırlılenn de sokaklar ve caddebos ve mesnetsizdir. I os Venızelos un oğlunun vefatı do (A Tıme To Lo\e And \ Tım To Dıe) !er dolusu at ve guvercın, jıne ku I layısıyle Turkıye Başbakanı î s Bnrada Ingiltereyı vermrmpk ım John Gavın Lı^oletto Puher Jack Mahonev 1 raesler dotasu tavuk gubremız var. met tnonu ıle Dışı?lerı Uakanı Fekânsızdır: Kıbns bubranına bır 16 30 18 45 21 15 Seanslar 12 00 14 15 Bızı bütün kıs bunlar ıdare etmendun Cemal Erkın, bugun Bayan çozüm yoln aranması gorevıııın uç |se bıle, petroleu yenne oduncu ve I Venızelos a bırer tazıjet îelgrafı lu garanti sisteminden \4TOva dokkanları onunde ka%(komıireu Ilancıhk 8302 1500 gondermışlerdır devredılmesınin sorumlulugu ta ruk yapıp ıtı«me kakısma <=a\e«ınmamen, Londra ve Zurıch aıılas^ de ısımr, şu kı«ı pek âlâ gpçıroımalannın altındaki imzalarıııa raç lırdık. men v*kasını sıyırmaya ıalı^an Bu naevsım dıkıne dura n dıb. goînçıltereye aıddir. Eter I ondra çuk yumurta da elbette ee'ecek Turkıvenın uvarmalarına ra^men kışa kadar, tekrar T ana dogru devahdi vecıbelerini verıne trtırnıede ı'ırdR. Makarıosla yanşıreasına h^fıflık ikmali gemilerle yapılacak Deniz suyunu tatlı suya çeviren sistemdsn de faydalanılacak Guantonamo üssünün su lahiiaki «Beatles,, larııı Amerikaya i de hadise yarattı Liz'in Kanadadan KENT OYUNCULARI GÜLEREK GİRİN PARA N0X A KALBİN SESİ HALKIN GÖZÜ Başbakan Inönü Venizelos'nn eşine taziyet îelgrafı gostermesevdı, bugün Sovvet vıl dırımları ve alâkası Kıbns buhra m üzenne dâvet edılmemıs olacaktı Kruçef, Kıbns buhranını bır 0ogu • Batı meselesı halıne getırme >e ve olanca gucuvle soğuk haıbın ıçıne çekmeçe çalısraaktadır. Komünistlerın maksatlı desteklerının tehlikelerınden bihaber MaUanos ta. Kruçere kalbden vardımcı ol maktadır. Bovlece Rusva. Kıbrıs bııhranında >enı bir «taraf» olarak karsımız!» çıkabılecektır. tııçıtlprp nın dâhi diplomatlarımn pırıncın tasını nasıl ayıklıvacakları meraka deer. Fakat tekrar en kolav vol olan ve zekâva hıç ıhtıjac eoMermıvpn ıhaneti seçtikleri takdırde ha^rete düsmemek iç, n smidıdpn keııdımizi bazırlamalıyız. ^ ^ ^ Kavban SAGLA.MKK TURKIYEDE SUYA VE RUTUBETE KARŞI KULLANILIR Hamdı VAROĞLU OB yaşmda anne olan genç kız ^ Mexieo g, (aj.) îlltokula devam eden 10 yaşındakı bır kız, dun, Hukumet Hastanesınde bır erkek çocuk dunyava getırmıştır. Mana Sanchez Gonzales ısmmde. kı genç anne ıle çocugunun sıhhatınn gayet ıy, olduğu bıldınlmek tedır Doğum, sezervan amelıyatı ıle yapılmıstır Dunvarın en genç annest n e y e di yasındavken ıkız dunvaya gef Jren bır Arjantmli kızdır' T E Ş E K K Ü R 3 Subat gece=l Ankrradi vukubulan mjes^lf uçak k=.zd. sıncH sphlt düşen revgılı > n . rumuz Hostç! na)«ının t«tanbula mklı ve ob<"dî tstlrahatgahına tevrili PIM«ında maddt ve mânevl çok vıUın a]M.a ve vardımlarUle lılzlrrl mlnnettar eden bnşta •^avm Umııra Müdürlfn n'raak Bzerp TUT\ Hava Yollinnın hlıtün mensuplanna \e çplpnk einc"prmek surptlvle acım!7i caiissan mücssesp vp tesrkkulIpro \e cpnaze torenlne katılsn n"i»tıp t<=Ipraf \p telefonia ta7h "dp hulunan bütjn nif«Irl» arkada«lanns slle do>tlarıni7a ve vakınİRnmiTa mlnnpt \f çükranlanmızı arz edprlz Annesl. Kardpşlprl \e akrabaları Crumhunrivet 1 C 5 7 EMÜLZER KOLL.ŞTİ. Tersane Caddesi No.77/2 Galata, Telefon:44t988 Turkıye Genel Satıcısı MÜFİDE v* BEDRİ K O Ç Kızlan MÜGE nln dofumunu akraoa ve dostlanna 7 Şubat 1964 TANSEL SEÇENER'in Dâncüık: 8306/1501 CumhurİTet TEŞEKKÜR Çok tesirli bir cild bakımı: % Kırk gün o ayrılan sevgllı bıl\ugümtız aramızdan aile A j**^ Krem PERTEV'i cildinize devamlı surette tatbik ediniz. Yüzünüzdeki bütün çizgileri yok eder, cildij nizi besler, canlandınr, ellerinizi pamuk gıbi beyaz ve yumuşak yapar... tm J^j CEMİLE PEŞTELİ'nin IRAAT BANKASI (Basın 1365 1493) £3 fcâncüık: 8215/1497 "nazesinp \e e\ımlzp btzzat gflmek lütfunda bulunan, trtgmf, mektup ve lelefonla ba f saglltı dllevprfk acımıza ka»,lan dr«tlanmı z a . garrtenızin t«na«ıtu ıle mlnnpt l e teşekkurl» imlri B rz ederlr PEŞTELÎ. YÜCEÖZ. UR\L AJlelrt Cumburtvct
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog