Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÎKÎ CUMHURÎYET 9 Şubat 1964 Sehir RfizgSnn 5nemi kalmadı artık . Ne acı. tnsanlar ne yaz meltemlerini gereği kadar ciddiye alıyorlar, ne de karakısın soğnk yellerjnı Eskiden rıizgâr denince, çocnklnk düşüncelerinde iki güıel şey biçiralenirdı: Tel değirmenleri ve yelkenli gemiler. Tel defirmenleri koearaan kanatlariyle eanlı >aratıklar gibidirler. Insanlara açar gibidirler kollarını Hayalleri besler, Don Kisotlara kahramanlık dnyguları ilham ederler Ve sairlere de mısralar. Ya çemiler? «Allı pnHn» yelkenli jemiler? Onlarin denjzi makas eibi ikiye bBIerek akısı, kimin viiretinde tarifsiz dnysrular uyandırmaı ki! Beyaz yelkenleri sişiren rüzgârın güzelligini kim >adsı\ahilir? Artık rüzeânn önemi kalrnadı insanlar icin Demek aslında pek önemi \okmns. Biz çıkarcı insanlar, degirmenin kanatlarıoı dSndüren rüzçSra bnfdayı 6iültütn ieln, eeminln yelkenlerinl dolduran rüzgâra da tekneraizi Tiirüttü|ü icin sevgi dnyarmısıı, hayranlık duvarmısız, minnet duyarmısız. Ve onda Tanrısai bir gfle sezermislz. Buharlı ve benzinll makinenin icadı bn dnvgnlarımızın temelinde çıkarlarımtzın bulnndnğann pek aeı bicimde anlattı bim . Makineler, koeaman çarklan ve hemnrdayan kollariyle bize neler ö£rettiler? Simdi, dnrçun ve ölü denizlerin ortasında kalıp da göklerden imdat dileyen ve : Tanrım bir parçacık rüzgâr diye yakaran geminin kaptanı ne kadar nzak ve ne kadar gülünç görflnüyor. însan, havavı rüzgârı esmeden de knllanmasını öşrendi. O laman, riizgfirda vehmettigimiz Tannsal nefesin kalmadıtını gördiik. Bir is adamı artık rüırârı bUrosunda sıeaktan bunaldıfı zaıtıan hatırlar. Ve o zatnan da bir dügtneye basmak kâfidir. VantilâtSrün hicblr sairane düffinceye ver vermiyen riizglrı, emirlere harırdır. Daha zengin iş adamları ise yatın en sıcaklannd» bile anmazlar rtızçSrı Çflnkü bfitün binayı belirii sıeaklık ve soğnklnk kesimlerinde tatan mahlnelerle bn roesele dört mevgim için kökünden çözümlenmistir. Medenuet ve teknik, tabiat knvvetlerini birer birer yendikçe Tanrı dıısiıncesı insanın eiinlük yaşayısım bırakıp vicdanlara, fikirlere, frlsefeve cekiliyor. Bn demektir ki, kendisine ezgii hayat alanına reUilivor. Biitün hunlara rajmen ben, insanlann rüzçârlara eski önemi vermrr'ıklerine uzçünüm. Bazan penceremden ağaçların sallanısına Mkarken ıcimde butıin rüzfârlar besabına bir sızı duvarım. YP^II, oldu derim o siirü rüzçârlara O \ti defirmenlerinı dnnd.irpn. gemilert hilınmiven ufuklara çotüren. Kristof Kolomh'u *"frıka\a u'asfıran rütgarlara vazık Onlar Taınsal rüzgârlardı, eski rüzgârlardı. tnsanlara siirler \e rii\alir ıih m edcn <iİ7eârlarflı. Kalmadı artık hicbiri Artık ruz*âri>r««.n imrkanlar da, hoslananlar da otlarla ağaçlardır. Gecti incTriir l o wıre*ındpn o çesit dny?nlar. O pskı or^^iim APİpazelerin hepsi artık çelikten birer vantilâtör oldu Pir r>îifmpxe bastın mı: Çıt! Ve eelsin riizçâr Eskt « ' » h n n vük^k tavanlı oymalı'salonlannda, kölelerin ve!n.i7ilpf»!kleri prenseslerden bir tanesi kaldı mı ki ddn>ada? F«ki <plm 7 elrrle eski velkenter artık buçünün insanma ne ferahlık \eri\or, ne de yenl nfuklara gb'tflrüyorlnr PAZAR GÜNLERİ I 2 U . 3 0 ARAS1 | DÜŞÜNCELER | llllEllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllMMIllllllıııııııııııııııııBlll ŞAMETAĞAOĞLU HDCREDEKİ ADAM I nı. ıfade eden hükSosyal ve iktısadl mu bu esası teyapı, hukukt duzen, yid etmektedır. sıyasi muesseseler, Gerçı 5 ıncı maddenin bırıncı cumkultur ve zıhniyet lesindekı «yasayonünden geri kalmış veya az gelı=mış memleketlerde ' zik varlığından ve ımtiyazlı vazı ma yetkısı Turkiye Buyuk Mıllet Beiediye Zabıtası meraurunun halkın demokratik siyasi iktidara yetinden gıyırmıştır. Buna rağmen, Mecli'inindir,» hükmunden âdeta bılgı ve tecrubesının artma*ı içın katılmasının ve sıyasi ıktıdar uze kokleşmiş bir alı=kanhkla ve ba Meclısın bu jetkı uzerınde bır subtekâmul ve ıhtısas kursları açıla rindekı kontrolunun ısabetlı, tam zan belırli sıyasi maksatlarla Bu jektıf hakka malık olduğu zehabı caktır Butun memurlar, kurstan ve tesırlı olmaması, buna karşılık yuk Millet Meclısı hakkındakı eski uyanmakta ıse de bu ifadenin bir geçirılecek, bugün gorev görürken siyasi ıktidarı ellnde tutan polıtı yanlış anlayışa bağlı kahnmak is zaafı telif eserl olduğu muhakkakvaptıkları hatalar ortadan kaldırı kacıların millet hâKİmıyeti prensı tenmektedir. Bu istek Büyuk Mil tır. Çünkü Bırinci Cumhuriyet Alacaktır pmi kendilerine kalkan yapmaları let Meclisinde mânevî veya hükmı nayasasının bu hükme tekabul Bu arada yapılan ınceleme neti son derece tehlıkeli neticeler do bır sahsiyet bulunması gerektığı eden 5 ınci maddesınde aynen «Teş cesinde, Zabıta memurunun faalı • ğurmaktadır. Eıra böyle memle zehabır.a yol açmakta, Anayasanın rı salâhıyetı ve icra kudreti Büyük jetinı verımsız gösteren onemli se ketlerde en hissi, millet menfaatle Meelise tanıdsğı yetkilenn mutla Millet Meclisinde tecellı ve temerbeplerden bırınin de, müey>ide ye rine en aykırı karar, tedbir ve ka ka imtıyazlı bir statüyu ıcap ettır y bu yetkinın nz e ( j e r , denmekle tersızhğı olduğu anlasılraıştır Bir nunlar millet meclıslerindeh mıl dıği, bunun da şu veya bu mahı Meclısın bır subjektıf hakkı olmasuçtan dolayı venlecek cezanın 50 let hâkımiyetıne dayanılarak çıka yette bır şahsiyeti zaruri kıldığı yıp millet adına kullanılan bir hra olması ve bazı suçlann onem nlmakta, millet iradesının ıfadesı sanılmaktadır. Bu mevzudakı yan yetki olduğu daha iyi belirtilmekderecesı karşısında, bu cezanın ha oldukiarı gerekçesı ıle mesru gos lıs teltkkıleri düzeltmek veya tete ıdi. ! {ıf kalması, zabıta teşkılâtınm ça terilmektedirler. reddütleri gidermek maksadıyle Devlet organlarının kullandığı lışmasını tesirsiz hale getırmekte1789 Fransız inkUâbının kara Av Büyük Millet Meclisinin hukmi salâhiyetler Devlet «ahsına muzaf dır Bu bakımdan Beiediye tarafınrupası anayasalarına miras bırak veya mânevî bir sahsiyete sahıp ve kendilerine Anayasa tarafından dan hazırlanan Beiediye Ceza Katığı millet hâkimiyeti prensipi bulunup bulunmadığı sualini ce venlmis ve yine Anayasa tarafmnun tasansının bir an önce kanunmemleketımize, en klâsik şekli vaplandirmak istivoruz. dan muhtevaları ve sınırları belırlajması istenmektedir. III ile, Milll Mücadele devrinin tarihl tilmis salâhiyetlerden ibarettir. Bü Derhal sdylıyelim ki, yeni Ana tün Anaj'asalann ve doktrinln kazaruretlerine uygun olarak, bilinTarihf binalar geceleri diği gibi, ilk defa 1921 Anayasası yasamızın 4 uncu ve 8 inci madde bul ettığı modern anlayiJ budur ile girmistir. 27 Mayıs inkılâbına leri bu suale gereken aydınlatıeı Objektif, gayrişahst ve tarafsız ışıklandırılacak cevabı vermektedir. Gerçekten, olan hukukla ba§lı Devletin ve Şehrın gunduz gıbı ışıklandırıl kadar Türk siyasi felsefesıne ve siyasi edebiyatma alabildiğıne h 4 üncü maddeye çöre t . . Millet onun siyasl Ifadesini teskil eden & ması içın çalışmalara başlanmıştır. eğemenliŞi. Anayasanın koydujfu Beiediye, aldığı kararla kendine kim olan bu modası geçmiş sıyast demokrasinin icabı budur. esaslara göre, yetkili organlar ebağlı tarıhi yerlerı ve muesseseîe metafizık prensipinin, Türk mılleAnayasamız 4 üncü maddesiyle tinin gerçek menfaatlerine ve onun Hyle kullanır . ». % inci maddeye ri ışıklandırac|ktır. Diğer yerler medeniyet rolunu çizen ve göste göre ise « . .. Anayasa hükümleri millet hlkimiyeti prenslpini saygı de bağlı bulundukları mudurlükren yöneltici aydın fıkir ve tema yasama, yürütme ve yargı organ ile selSmlayıp geçmesine karşılık, ler tarafından ışıklandırılacaktır bağlayan temel kural 1. 2, 3 üncü ve 10 uncu maddelerı vüllerin zıddıaa ıslıvebileceğini, lannı . Bu kararın uygulanmasına Bay hattâ Büvuk Millet Meclislnin «is lardır». O halde Anavasanın 5 inci, Ile diğer bir çok maddelerindekı ram gününden ıtıbaren baçlanacakterse hilâfeti bile getirebilecegini», 6 ncı ve 7 nci maddelerinde göste hükumlerinde Devletin, hususl hu tır Anayasayı çiğneven kanunlarm rtlen üç ana organdan biri olan kuk ve âmme hukuku hükm! şa30 yataklı çocuk bakımevi millet iradesinin ifadesi sayılabile Bi;vuk Millet Meclisi millet haki hısları arasında, milll ve milletler cegini sanan sakat bir zihniyetin mivetının kullanılmasında vasıta arası hukuk sahalarına giren faah kurulacak yetler ve münasebetler bakımın millet hâkimiyeti prensipinin ne rolünü goren bir organdır Çocuk sıtesı kurulmak uzere Ordan hâkimiyete sahip bir hükmi dprece tehlikeli ve perva^ız bir sedudaki varım mılyon değerinde yeFakat, yukarıda isaret ettiğimiz şahıs olarak en başta yer aldığını kilde Utısmar edebileceğîni yakın di parsellik arsasmı Çocuk Esirgeüzere. bir sivas! ideoloji formülü tanhimızdeki hazin misallerle bilive bu mahiyeti ile Anayasa nizame Kururauna bağıslıyan Dr. Sıtve ilmî esaBtan mahrum bir teori yoruz. mının ağırlık merkezıni teşkıl ettı kı Yener'e törenle altın madalya olan millet hâkimiyeti prensipine |ini en ufak bir şupheye imkân bıverilmlstir gore, kavnağını ve mesnedinl mil II rakmıyacak bır açıkhkla gosterSıtkı Yener'in esı «Mürüvvet Yelet mânevi şahsiyetinde bulan hâ lkinci Cumhurıyet Anayasası ay kimivet hakıkatte ancak milletin mektedır Turk Ceza Kanununun ner» adı venlecek 30 yataklı Ço2 ncı kıtabmın 1 inci babında «Dev cuk Bakımevinde, ayrıca günduz nı prensipe, sadece tarıhi bir mira hukukî bir sahsiyet halinde gsiruletın sahsıyetıne karşı ıslenen cü çalışan kadınların çocuklanna da sa ve hâtıraya saygı duygusu ıle nüsu olan Devlet hukukî sahsiyeplâtonık bir bağhlık gostermekte tinde hukukî mesnede kavuşur ve rumler» e, biraz antıhberal goru bakılacaktır dir. Çunku kabul ettığı parlamen hukuki neticeler doğurur. Zira nen bir zihniyetle de olsa, yer veDr. Sıtkı Yener, îstanbul Üniter sistemi, çcıtlı temınat muesse patrımuana malık olma, hak ikti rılmesınin de Devlet şahsiyetınm versıtesinin Guraba Hastanesındebelirttiğımiz ehemmıyetınden ıleri seleri, yuksek devlet organları arasap ve borç İlti7am eyleme, dâvacı ki Radyolojı Enstıtüsünde de geldıği aşıkârdır. | sında kurdugu organik ve fonksive dâvalı olabılme ehliyetini doher türlü masrafları kendisine aıt yonel muvazene sistemi ile Büyük Gelecek yazımızda Buyük Millet ğuran hukukl sahsiyete ve dolayıolmak uzere, 20 yataklı bir lesıs Millet Meclisinı millet kâkimiyetikuracaktır. Tesisin inşası için, siyle hukmi şahsivete malık siyasî Meclisinin mânevî sahsiyete sahıp nın tek temsilcisı olmaktan çıkaro l u karar, Üniversite Senatosundan çık uzerınde P olamadığı konusu mış, onu, tâbır caizse, eski metafı ve hukukî muessese millet değıl, mıstır. Devlettir. duracağız. Beiediye zabıta memuriarı kurs görecek Büyük Mfllet Meclîsinîn hukukî şahsiyeti Yazan: Prof. Dr.Hüseyin Nail Kubalıj 8 KÜMAÇHRINDAN KAZANACAK THrtonda k MUZAFfER HEPGÜLER AKFIL Kumaşı en iyi kumaş (Basın 1846/1491) Çok Acı Bir Kayıp Emekli Albay Hikmet Rua ve Melek Rua'nın oğlu, Sevim Rua'nın eşi ve Edirne Hukuk Hftkimi İhsan Rua, Sevim ve Nevin Rua'nın kardeşi Türk Tıcaret Bankası A. Ş. Müfettls A. AMtBAL RUA 7 21964 tarıhinde Hakkın rahmeHne kavuşmuştur. Cenazesi 9 2 1964 tanh^ne musadıf pazar günü Aksaray Valıde Camiinden ahnarak Mevlânakapı cıvarmdaki Kozlu Kabristanında ebedî istirahatgâhına tevdi edılecekür. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESİ Reklâmcılık 507/1503 Çok Acı Bir Kayıp Bankamızın çok değerli elemanlanndan Müfettif Muavini A, ANİBAL RIJA maalesef bir yıldanberi müptelâ olduğu amansız hastalıktan bütün ihtimamlara rağmen kurtulamıyarak 7^.1964 tarihinde aramızdan ebedlyyen ayrılarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 9 şubat 1964 tarıhinde pazar günü Aksaray Valıde Camunden öğle namazını mütaakıp alınmak suretiyle Mevlânakapı civarındaki Kozlu Kabristanında ebedî istirahatgâhına tevdi edılecektir. Allesine, bütün mesaî arkadaşlanna ve dostlarına başsağlığı dileriz. Mevlâ rahmet eyleye. Türk Ticaret Bankası A ^ . Umnm Müdfirliiğü Reklâmcılık 508'1504 Belediyede işler sür'atle sonuçlanacak Beiediye Başkanı Hâşım Ijcan, vatandaş ışlerınin suratle sonuçlan dırılmasını isteaıiştır. Bu isteğini blr genelge ile teşkılâta duyuran .Alkın Han 37/7 Cağalo£lu lşcan, bugune kadar yapılan ve yıl laıdtmVri karara bathmrmran iş • Istanbul (Vılâjet karşısı) \e^nj,e 1 mart'gününe k a d a r V 1 491/1*99 •M«rfe bağlanmasını bıldırmıştır. îş < • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • « » • • •.,. leri ihmal sebebi ile karara bağlamıyan memurlar hakkında kovuşturma agılacaktır. ? Kenan Tuna, Tetklk Dairesi üyesi oldu BOCHE MÜSTAHZAPLAEI SANAYİ ÜMİTED ŞİRKETİ *.. . 4T..4I . Emeklilik kararı Yargıtay tara Tından iptal edılen, Başbakanhk eski arşıv Umum Muduru Kenan Tuna, bu defa Başbakanhk Kanun lar ve Kararlar Tetkik Dairesi üyeliğine tâyin edilmiştir. Böyle olunca, millet hâkimiyetini kuilanmada vasıta olan ana organlar ve bunların basmda Büyük Millet Meclisi, Devlet hükmi şahKızım Fügen Pekdemir'm sım temsıl eden, yani Devlet hâhastalığını tam zamanında teskimiyetinı teşril salShiyet bakımın hlş edlp yavrumuzu bizlere dan, Devlet adma kullanan bir tekrar kazandıran Ze>nep Devlet organı olmaktan başka bır .ve JTusucl şey a*fiWh. Basfes bir cteyısle, is»: çocuk ter şahıslar, istoc çahıslardan mü r. RenKa fÜayıcıoghı'na} rekkep heyetler olsun, bütün Dev*| let organları gibi Buyük Millet \ Hususl Altmtepe Dınp'jnsert Dahlllye rnütphassısı Dr. MPhdl Meclisi de, tâbirın gerçek ve teknik hukuki mânasiyle, hükmi şahsiyetBenker'e ve Zeynep Kâmll Hasten mahrum olduğu gibi, Anayasa tanesi Çocuk servlsi şefı mütehassts Dr Asümnn Egrlboîoğlu I ile kendisine verilmis olan salâhına ve Zeynep Kâmıl hastanesl j yetler uzerınde de herhangi bir lntanivp serylsl sefı. çocuk müsnbjektif hakka sahıp değıldir. Atehas«ısı Dr Nedlme Hkeflvçllyenayasanın 4 uncu maddesının »Hıç ve Zeynep Kâmll hastar.esl Çocuk Servisi personellne eon bir organın kaynağını Anayasadan almıyan hir Devlet yetkısı kulla8U2 şükranlanmııı btldlriz. namıyacağını» açıklayan hukmu ile Babası 5 ınci maddesınde yer alan ve «yaÖzdemlr Pekdemlr sama yetkisinın Büyuk Millet Mec Cumhurtyet 1481 lisi tarafından devredüemiyeceğı AÇIK TEŞEKKÜR YARIŞA/IA 1957 yriindatı beri radyolanmızda "Kultür Yayınlan" terfip «derek «)inleyMl«fM> tarıtaki bileücrini antırmayt eâyc ethnen r>mniv\!i' Sandıgi s'on defa 228 nei yaflmaı yauuna buluıMs?4*ı maktafiır Btı yayınlarımtz daha başından itibaren dinlıvenlerin biiyuk alâkasuuı tnazhar obnu), aldA^ Eimtz leşvikkâr ve takdirkâr yazılar. yajrınlarımızın ihdas \« ıtenm ettirilmetlndek) Isabeli ifada) baJi'mından, hizlfre cesaret vermişlir Son lamanlarda bazı bankaların da avnı fekilde raytnlar yap»< maga ba$l*mt) olması, bu t«ehhıi^umüzdrki isabeli tevit edici yeni bir tezahiır ttlarak aynea OICOK nunivclimizi mııcip olmuştur Şimdiyc kadar, fok drğişik konuisrda tertiplenen bo yayınlantumal daima tanınmış yazarlar tarafından kalfme alınmGsına bilhasıa itina gSsterilmeslne rağmatı, konula»j rın seçilnıeslnde ne dereceye kadar itahel «nglandıfında, heniic tatmin etlırl bir fikre saJılp bulutH muyoruz. Bu sebeple, bundan bovle yapacagırnı? lavınlarda, binat dinleyicilerinıiz tarafından (cale* me alınmış yazılara da yer vermcyl duşunerek "Radvo Kultür Yaytnlarımu" için bic yanjms Itrtip ttmij bulunuyoruz. Arzu edenler «şagıdakl ^artiar dairesinde bu ynn^nıaya hafahıbUlrler. 1 Yanlar; tlim, Fen, Tarih, Menkibe, Folklor. Inunlıga hizmetl doİTOBS vesalr her türlü konularda telif, tertume % derleme ;eklinde kaleme aluıablilr ve degu)Qt e larda tnüteaddit yazılar da übnderilebilir Anrak, bu yaıılar radyoda yayınianarak umuma mal ota»' eagından radyo teknigine uygun olarak, konıışıılan dille vc dinleme zevkine uygun olarak alâka ÇO" kici bir uslupla yazılnıalıdır. (Bankamız tarafından simdlye kadar radyoda yapılan yayınlar ayneaf her yıl kitap haline de konuldugundan. bu kitaplardan edinmek ve her on htş günde bir "Cnaâl Eeceleri saat 22.10 da" yapıhın yayınlarınıızı dınlemek surelile fiKit edinebilir.) İ Gönderllecek yaıılar şimdiye kadar yaymlanmı; komılarda elmamalıdtr. Ytytm yspıîmal konuiara «it litieia Şubelerjmlidea temin elunabileccği gibi «rcu eden ler in adnatetiiM da posta U«] londerilecehtir 3 Yatılar I2S01500 fcelfane ansinda. kâtnira blr yOefftre «erdbao "oakluV a«««]r»cok •knnaklı blr yazı ile yaıümış olmdıdır 4 GSaderOen yanlar Bankamıtda bir heyet tanfından tetkfk edilerek radyoda yaymlanmııı nygıın cörülenler seçileeek ve sadece yazıları uygun gorulenlere netice tnektupla bildirilecektir Setilerek neşri uvgun (rftriilen yaıı »aliiplerine şlmdiyc kadar nldugu gibi Emniyet Sandıginca (100) er Hra telif hakkı fideneeek ve bu yazılar »ırasile Radyoda yavınlanaeagi gibi aynca "Emniyet Sandifı Kultur Yayınlan" kitabında da yer «lacaklır (Yazıları beğenileo jahıslarla aolaşma yapılarak dcvaınh «ehilde yan vazdınlması da mümkün buluonukudır.) 5 Seçilen yanlarda, radyoda yayınlanmasında mahzur görfilecek pnajlar otdogn takdirde, bunları çıkarmakta, veya lüzumlu gdrulen tadilâtt yapmakta bankamız jetiili olacaktır. Gönderilcn yanlar hıç bır fekilde iade olunmayacaklır 6 YazılanB (R.P ) rumutu İle Emniyet SaadıfıCagaiofitltsianbal f •4rHİA»f pestalaatnau yabut elden fubelerimue teslım edllmesi lâzınıdır Bir kiiltur hizmetl Iralunan bu »arnraamm katılmanızı veya buna hevesli olanlars duyurcnak uzere, bu ilânmuzı kesıp vermcnızı rıca cdeı, teşekkurlerunizi tunarız. " Sayın Doktor ve Eczacılara Geniş Spektrum lu depo sülfamid Kar devam edecek Marmara bölgesi ve Kazey Ege, gündüz açık \e az bnlutln, •ktara saatlerinden itibaren parç«h bnlutlu ksr yafıslı. Dofn Karadeniz bölçesi kar ve karIa karısık yağmarlu, Akdeniı bdlgesi çok bnlntln ve arasıra yafranrlu, difer bfilgeler ise, ?«k bnlntln ve kar yafıılı geçecektir. lkindl 1 Sayın Ooktor, Eczacı v« Ecza Depolarına AMPUL 3 cc. 11,|| «GANTANOL » Tablet 0,5 g Şurup % 10 ROCHE 20 adet 50 sm 3 nljin ANTİROMATİZMAL ANTINEVRITIK Movamın Sulfon (NOYJİgıne Sy«)1 gr. B,| vıtamını 5 0 0 mcgr. B, vıtamını ^»u 2 5 0 mgr. B, vıtamını ' 5 0 mgr. Niocaine Chl 3 0 mgrA Piyasaya erzedilmiştir. isimli müstahzanmızı piyasaya arzettigimizi saygılarımızla bildiririz. « •• • • « • • • • • • • • • • •• • » • • •• • • • • • • • • • • * SUBAT 9 RAMAZAN 25 C; C ç X U O 3 n V. 1 7 0B|12 28|15 16 17 3511» 07' 5 19 E. 1 1.28 6 55, 9 42 12 00ı 1 3 3 . 1145 ^iHiııııııııııııuıııııııııımımıııııiHimifiımıııııııııııııııııııih îCUMHURtYETin Tefrikası: 22 Reklâmcılık 464/1478 Reklâmcılık 486/1493 IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMH ııııııııııııımıııiHMiımmmMiıııııııııııııııııımıııımııım ingilizce. llkln, kavrıyamadılar. Aysel tekrarlattı. Dikkatle dinliyor, ber helime de basını sallıyarak bu sefer anladığinı belirtiyordn. Sonra Sırmaya döndü: Seni bir aksatn lansa gfitürmek istiyor. Elbette, elbette!... Ne lamanî Hangi akşam? Anne, «veto» snnn knllanmaya kalkıstı: Hiç elnr mnymnf?! Tabancı bir adamla geee vakti nasıl çtkarmış! ElSlem ne dermls!... ıııııımııı^ PROF. MMBUSUN MACERALABk tSTANBUI. (Basın 1768/1490) bancı gelmiyor. tşaretlerin de yardımiyle anlaşıyorlar mukemmel.' Arada Aysel abla tereümsnlık ediyordo. tngilizce bildlfini ailesine gösterdiği için debsetli kıvançlı: Valaai aferin bans bepsini anlıyorum! Ipek çok eflenlyordn: Ne diyor, ne diyor? Emirgândan bir nargile mi satın almış? No.. diye eevap verdi: G8xlerini kapayıp parraafını çeririyor. Bir nargile getirtmi». iki nefes çekeyim demiş, başı d5nmü?. Soruyor: cSiz de içince basinıc dSner mi?» diye. Şaklabanlıklar yapıyord»: Hilton otelinin biçimlni vapnra ben*etiyor. Elini afnna tntnyor. «DUOOat!^ Anne; Çok gflleç yflılfl, dedl. Ama, yemek vakti yaklaşın«a telâslanmava bagladı. Ay•elle danışıyorlar birbırlerine: Ayol gitmezae ne yapaca Sen gıtti, baktı ben, geldi. Sen yoksun diye çocukcaGibi lâflar edivor. ğızı geri vollamava gönlumüz razı olmadı. tçerıye aldık. tyi Annesi ablası Ipek, fiçfi biretmedik miî den anlatıvorlardı. Sırma bayajı ntandı, geç ka Çıkmıs her katın cilini çaIıp onu beklettigi için. lıp seni sormns. Bueiin altıya kadar d e n Aman ne akılli. o ırece belvardı mekteptet flniversite, olerais snartimanm nnmarasim! knl. school .. Tnkarmin dadısı çetirdi Robert basını •allıyar: bnrava. AIInhtBn. kâ»ıda istni Ses, ves J know... ni vazmıssın. Onn «r5^termis BiliTor Sfirlpmısler Otekiler Robert Rırmavı vanına otnrt le abbap olmo» zaten yanm satn: atin icinde. DfikkSndan bile ha Nasılsın Efendim? Ho? hnldnm beri var. Takılıvordn: O da beraber çaltsacakmıs. Gfizel ba Ipeh bavılıvornımlann saçını tanyaeakmış. Av ne tatlı s3vlflyor Tfirk^ Sonra Sıntıaya fiayçın baycevi! gitı bakıvordn; Sırma sevfnç icindevdl Ne Senin hafr. Sen gücel. Se<edevge adamın bovnnna sarıviyor lacak Rîr tsraftsn da «evvah Kız fıkırdıyor. Bir memnnn, diye dii«Bn(İTordn • bn berhat. kansık odavı e3rrtü!» Ama A bir memnnn kil merlkaii hir orali de(il. GfllfiEpey Sgrenmlf, Turkçeyi, Avor. Bakala'iTor merikalı Yalan yanlıs. konnsnvordn pekîiS Sırma da iyi Tanm saattir bnradavmı*. kî gecen sene In^îlizce knrslaKahve ikram etmisler. Kfrli ra çitmlsti. Kniak doltronlnîn finranlar masanin Osiündc dnvar, hlc deSiit» KMîmeler vaMivorrln. Onn dinlemediler bile. «Yes» cevabım verdiler; günBnfl, saa tini kararlastırdılar, Çavns odadan çıktıktan sonra, abla annesine çıkıstı biraz: Kızın kısmetine ne engel olnyorsnn? Senin diıinin dibin de otnrarak mı koca bnlaeak? Bırak, karısma. Hangi erkek beraber gezip anlaşmadan evIenir bn camanda?! Kadın, sesini çıkarmadı: Ne yapılır, ne aypılmaz, Aysel bilirdi. O madem bByle düşflnfiyor... Sırma, Robert'i apartımanın Bizimle yer. Ne var akşa kıpısına kadar geçirip dSndil. Hepsinin gSzftnde bflyflmöş »a? tyi. Salata da yap*rı«. Bırma, kasıyla, gözttvK «oltpek çok heyecanlıydı. Mütmaıl» diye çırpınıyordn. Kos> his bir maeera yaşamışlardı: k«ea Amerikalı blr fasnlyeyle Evleriride bir Amerikalı... balgnr pllâvına mtıafir edllir Anne, yemeğl hazırlamak imi hlçl Adamakıllı 6rtflleri, çin dışarıya çıktı. tabaklan, çatalları bile yok Koridornn girlntlslnde, gazderll topln bir «sofra knrmaya. ocagını yskarken, kapıoının ka rısı Serife hanıma biljl veriNeyse, Robert daha fazla kal yordn: madı. Az sonra ka4ktı. Çok bir nengini, memlekeGiderltpn, bir sevler sorda tinin. Ciddî, oknmas kıı diye = dnymns, Sırmayı istemeye gel 3 miş. Zavallının bnrada blr a Ş nası, ablası, büvugu yok ki o Z nn yollasın Daha eevap ver E medik. Dflfüneceiiı bakalım E XII = Bütün aile çok mntln: S Berber salonn bayali gerçek 3 leşiyordn. ^ Aysel: s; «Zengine sürün de geç» der S ler ya, çok dofrnymns, diye S giildfl; böylelerini nzahtan ta 3 nımak bile faydalı! § Düşünflyordn: TesaBttf, lsi». = Her şey tesadflf bn dfinyada. = Bn sabata, Neriman hanım Di E mitrl'ye telefon etmisii: «Üsflt = mfisâm, dısarı çıkamıyornm. = Akşama misafirlerim geleeek. E Ne olnr, Aysel bir ara bana = ngrasın da, saçlanmi dBzeltsln biraz...» E Eskj mflsteri diye kıramamıs E tı. öfleyin gitmlşti. E 4555 Ne görsfln?. Bir er, saray E gibi: Antika esyalar, hiznıetçl E Sahibl ler, nşaklar... «Vallaki, bırak E NAZÎME NADÎ mam, Aysel; yemeji beraber E * yiyeceğiz.» ş Genel Yayın MüdOrQ Sofradayken, bir taraftan ta = ECVET GÜPvESİN lefonlar çalıyor: «Kaçaymif o S * tayyör? 3.000 liraya iyi; ucuz..» E Yaza tşlertnl fmen tdare eden «Bir poker çevirdik. Yok, pek = Sörumlu MOdOr: büyük oynamadık. Ben 8.000 = VECDÎ KIZILDEMİR lira aldıra. Fifi zararda; Sem ~ , ; ranın kocası da kaybetti^ Hep • ; = • Gazetemlze gSnderllen yazılar ko«bin» lerle konnşnyorlar. San = | ki para yağmış bnnlara; olnkla \ nıüsun, konulmaaın İade edllnıez * akmıtt. E • tlanlardan mesullyet kabul olun. 9 IUHV ta U l 1 I IIUI j* ıy Sayısı 25 Kuruş T5.00 «0.00 22X10 ^uımr eı AINKAKA HtfKONU t AtatUrk Bulvarı Ycn«r Ap YENtSEHlB Telefon : 18 aı 44 İSOT20. 12 0c >R 1? 57 39 i. * rtlrklye Hartc! Ura Kr. Lıra Kr Senellk 0 aylık 3 aylık DOGl/ tLLfcKl BOKOhll : Fatltı Psça Mahallesı Şetirtiıgpçia) 1M00 Bokagı No S Dlvarbakıl 80 00 Telefon 10M 44.00 CÎÜMlY İLl.KKt KUçOktıat Mpvtianı Lrtlrrn^ Hanı A DAN A rpipfon «SBC Basan re Yayan CUMH'JRIYCT Matbaaeılık vm GazetMlllk T A. 3 Cagalnglo Halkcvi Snkak No 3441 SIIIIIIIIllllllIIİIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllltlllHllirilllllllllllllllIlllk^ ' maz. Abore ve tlân tşlerl İçin 2arfın Oetünp «Abnnp» veya rîlSn Servlsi» kayöının konması lâzımöır * Eu ear»tp. BASTN ABlAK YA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog